B.Filosofisch Verzet 2

 • B.Filosofisch Verzet 2

  ’t geld waardeloos ? Vergadering in de stamkroeg ! Laatst met de vrienden op ’t café, zijn we er eens van uitgegaan dat op een dag ‘geld’ absoluut waardeloos zou geworden zijn.  Natuurlijk er zou nog moeten gewerkt worden want er dient toch gegeten te worden.  Er werd wat afgelachen.  Stel je voor dat we allemaal de boeren wat gingen helpen…maar ja daar zou geen werk genoeg zijn want die zijn zo gemechaniseerd en bovendien zijn er maar een paar grote boeren per dorp meer overgebleven.  Bij de tuinders zou er misschien meer werk zijn.  Als we dan uiteindelijk ons voedsel in de winkels zouden halen, zouden er misschien teveel slokoppen zijn die teveel waren zomaar meenamen.  Wellicht zouden er tevelen onder ons zijn die niet hun deel van het werk wilden doen. Misschien zouden we dan toch in eeen eerste fase een vorm van niet-spekulatief wereldgeld moeten invoeren.  Gevraagd naar welk soort werk de aanwezigen dan wel zouden willen doen, viel op dat de meesten wel iets anders zouden doen.  We gingen ervan uit dat iedereen toegang zou hebben tot een vacaturedatabank van een aantal taken die je zou kunnen opnemen.  Vermits alle firma’s hun bestaansreden, ‘het maken van winst’ zouden verloren hebben ,zouden de werknemers er plots meer inspraak kunnen hebben.  We schreven ter plaatse een kompleet scenario voor een film waarin we de overgang naar een andere manier van produceren en samenleven zouden schetsen. Per soort van te produceren goederen zouden we één wereldbedrijf oprichten door alle databanken van bijvoorbeeld automakers te integreren. Er zouden natuurlijk maar een beperkt aantal auto’s meer gemaakt worden die aardolie gebruikten want die raakt toch op.  Omschakeling naar propere technologieën en openbaar vervoer zou hoog op onze verlanglijst staan.  Alleen de wapen-en munitiefabrieken zouden we niet meer opstarten en we zouden ze omschakelen naar de produktie van echt nuttige dingen.  Legers zouden voortaan ingezet worden om dijken te verhogen en om aan uitzonderlijke toestanden als aardbevingen en zo het hoofd te bieden…ipv ergens bommen gaan te droppen.  De bevolkingen van armoedige gebieden zouden voor het eerst in hun geschiedenis op dezelfde manier als in ‘t ‘Westen’ worden vergoed, waardoor ook hun boeren veel meer voedsel verbouwen konden.We kwamen ook overeen dat we voor de prijsberekening een systeem op poten konden zetten waarbij iedereen een bepaald loon kreeg om op een ecologisch verantwoorde manier een menswaardig leven mee te leiden.  Dit loon zou op een individuele rekening worden gestort en in verhouding staan met de totale kostprijs van alle geproduceerde goederen.  Bij wijze van voorbeeld neem nu dat er zes miljard mensen zijn en dat een internetaansluiting voor elke wooneenheid  pakweg zes miljard ‘euro’(laat ons nemen) kost, dan is die zes miljard euro zoveel maal een veelvoud van één wereldwijde werknemer in de telecommunicatiesektor als er wereldwijd werknemers in die sektor zijn.  De kostprijs van onze ‘telefoonrekening’ zou onder de vorm van een abonnementensysteem automatisch van onze rekening afgehaald worden, een systeem dat we bij het openbaar vervoer ook zouden toepassen.  Energiekosten zouden ook zo kunnen worden berekend, maar dan met een individuele meerprijs voor hen die heel veel water, gas,mazout, zonneënergie, fusieënergie…zouden gebruiken.  Vermits er toch geen eigenaars van oliefirma’s en dergelijke meer zouden bestaan zouden we ons geen zorgen meer moeten maken over de prijs van de grondstoffen zelf en zou alleen het werk om hen te ontginnen moeten meeverrekend worden. Diegenen onder ons die een huis huurden waren natuurlijk tevreden want indien de verhuurder geen kinderen had aan wie hij een woonst kon wegschenken mocht de huurder er gratis blijven inwonen daar de waarde van het huis in het oude geld ‘nihil’ was.  Ook de bouwvakker onder ons  was tevreden, daar hij door het feit dat bouwleningen, vlak voor de finale crash van het oude geld bijna niet meer te krijgen waren bijna geen werk meer had.  We kwamen ook overeen om plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen te houden over wie per gemeente de leiding kreeg over de ‘samenlevingsbeheer’-departementen : onderwijs, cultuur,sport, pers, gezondheid, bankwezen , sociale zekerheid,notariaat en politie (de enige nog overgebleven bewapende dienst) en om dat allemaal te coördineren een soort burgemeester. Om die nationaal en internationaal te laten samenwerken zouden we internationale verkiezingen via het internet houden om ons programma goed te laten keuren.  Nadien zou er via die gemeenteraadsverkiezingen per projekt (onderwijs, cultuur, bankwezen…)een provincieraad, een nationale raad, een continentale raad en een wereldraad per projekt gevormd worden. Partijlijsten zouden we door projektlijsten vervangen daar de meeste partijen toch maar met het uiteenvallen van het land bezig geweest waren in plaats van naar een wereld als eenheid toe te werken. Voor het beheer in de grote bedrijven zelf, zouden we één(geen twee) sociale raden kiezen, zodanig dat elke afdeling van het bedrijf erin vertegenwoordigd was (van ingenieurs tot mechaniekers).  De oprichters van kleine middelgrote en zelfstandige bedrijven en de boerenbedrijven  zouden net als de hardst werkende werknemers in alle bedrijven een vooraf in de kostprijs der goederen verrekende bonus krijgen.  En terwijl we daar toch zo goed bezig waren, besloten we dan maar van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijk te schakelen en naar het niveau van een gemiddeld loon op te waarderen.  “Wie gaat al die kosten van de ‘samenlevingsdepartementen’ dan allemaal betalen”, riep er daar opeens iemand.  We hebben er een beetje over gebakkeleid en besloten,  vermits geld voortaan als een administratief en niet-spekulatief iets gebruikt werd, dat we de werknemers in die openbare sektoren in één moeite met het schrappen van àlle belastingen ook een met de andere lonen evenredig loon konden geven.  De meesten onder ons hadden er aanvankelijk geen moeite mee dat een dokter of ingenieur of een advokaat iets meer dan de rest zouden verdienen, en later op de avond was iedereen akkoord om ook de studenten een gemiddeld loon uit te betalen.  Iemand vroeg zich ook nog af of hij niet voor pastoor zou kunnen fungeren met het slinkend aantal roepingen, we hebben hem daarvoor dus naar het Vatikaan verwezen.  Een andere gaf zich op als relatiebemiddellaar, zich bogend op zijn rijke staat aan ervaringen en de wijsheid die hij inmiddels had bereikd.  Over de valabiliteit van de diploma’s in die sektor was er even een hevige discussie, maar we geraakten er wel uit daar in ’t café ‘den Halven Orval’.  Op ’t eind leek het leven ons veel meer genietbaar, minder stresserend, kwalitatief meer tijd biedend om ons niet alleen met het produktieproces maar vooral met cultuur en opvoeding gaan bezig te houden.  ‘Zou het dan toch kunnen’, zo vroegen we ons af ,’dat de zin van de geschiedenis was van op een meer verfijnde en minder absurde manier met mekaar om te gaan’ ?  Personeelsadministraties zouden voortaan veel makkelijker kunnen aan de slag gaan, met veel minder oeverloze wetgevingen. Zinvol werk zou zeker aan een opmars beginnen nu iedereen minder marktgebonden werk zoeken kon.  Meer sociale gelijkheid zou zeker ook minder misdaad betekenen.  Het vak filosofie kreeg eindelijk ook zijn plaats in het basisonderwijs.  Door op een andere manier met mekaar en de maatschappij om te gaan, zo besloot de scenarist van de film die we over dat ales gingen maken, zou er meer ruimte vrijkomen om onze emotionele wrijvingen op te lossen.  ‘En’…voegde de cafébaas eraan toe…’tijd is beweging’.

  Piraten regeren de wereld Ooglapjes aandoen, in plaats van dassen, dat zouden sommigen moeten doen, dan zouden we ze immers herkennen.  We hebben het hier niet alleen over de kriminelen die  boten kapen aan de kusten van Oost-Afrika  of over de allianties van Nigeriaanse 'politiekers' met misdadige elementen en bewegingen aldaar die denken dat ze met het opblazen van pijpleidingen iets voor de gewone man aldaar kunnen verbeteren. We hebben het ook over een aantal topgeneraals wereldwijd, die voor rekening van de denktanken van hun politieke elites aan 't uitpuzzelen zijn hoe ze eventueel in de kunstmatig geprovoceerde 'krisissituaties' van de ekonomische en militaire oorlogsvoering met preventieve kernaanvallen zouden kunnen uitpakken. Terwijl we de oude oorlogen nog aan 't gedenken zijn, zijn ze de nieuwe al aan 't voorbereiden. Ook de topspekulanten, de terroristenklieken, de geestelijke leiders met politiek gemene, asociale bedoelingen en vele anderen zouden best met een ooglapje op TV komen.  Topspekulanten worden niet bestraft maar beloond voor diefstal. De groenten voor die recepten waar al die Frankensteins mee bezig zijn, komen uit de tuin van de denktanken en lobbys rond de toppolitiek...ze zijn bevolkt met mensen die parralel aan de ramp die door de wereldbeurzen trekt, strategieën uitwerken die de toppolitiekers van een  'land' zoveel mogelijk macht tegenover een ander 'land' moet laten behouden. Eigenlijk gaat het dan meer om de macht van multinationale reuzen dan landen.  Het budget van die ekonomische 'reuzen' is vaak groter dan het budget van de meeste landen. De macht bijvoorbeeld van de VS neemt wereldwijd af.  De VS-strategie voor het midden-oosten heeft gefaald.  Alleen Peru, Chili en vooral Columbië zijn nog een beetje een bondgenoot van Bush en co. In Europa is er een groot blok landen die het niet zien zitten van de grote oosterbuur Rusland op de heupen te werken, maar goed ook.  Achter de schermen wordt er hard gewerkt om die 'landen'(personen uit partijen en staatsinstellingen eigenlijk) ook van gedacht doen te veranderen. De dag dat hun maskers vallen, zullen we spijtig genoeg geen piratenlapje zien, maar uit de nieuwsberichten afleiden waar ze mee bezig zijn. Eigenlijk weten ook de VS-strategen en ekonomisten dat de VS zijn leidende rol in de wereld niet kunnen behouden en dat zijn aandeel in het bruto nationaal wereldprodukt ernstig wegzakken zal ten voordele van een aantal andere ekonomieën.  Een deel van de strategen in de VS wil nog meer de nadruk leggen op preventief militair ingrijpen.  Een ander deel ziet meer heil in ander droevige methoden om hun invloed te behouden. Staatsgrepen, steun aan rechtse afsplitsingsbewegingen (zie Bolivië nu), moordcomplotten, infiltratie... . Ze proberen hun oude trukkendoos van het verdedigen van de levensstijl van 'hun' democratieën weer boven te halen. Daarmee bedoelen ze niet het recht op 'onze' levensstijl te verdedigen maar het recht van de wereldheerschappij door de multinationals. Volgens onder andere een aantal topekonomen, toppolitiekers en topgeneraals 'mag het niet' dat Chinese bedrijven meer en meer invloed in Afrika krijgen of dat Venezuela Cuba steunt of dat meer en meer landen hun grondstoffen nationaliseren...een maatregel die bijvoorbeeld de VS zelf op zijn 9000 banken zou moeten toepassen voor er nog mastodonten onder hen overkop gaan. Voorlopig zijn ze alleen verplicht van hun schulden te nationaliseren...in de vorm van steun dan, betaalt door de John met de pet. De Verenigde Naties willen die heren zoveel mogelijk buiten spel zetten of voor hun kar spannen en onze geesten op hun oorlogen voorbereiden. Via een berichtgeving die alleen gaat over gebeurtenissen en een beetje achtergrondinformatie, maar nooit ten gronde over oorzaken en gevolgen, slaagt men daar al decenia in. Al die samenzweerders in die denktanken proberen het zelfs zo ver te krijgen dat eenmaal de Nato bijvoorbeeld een beslissing genomen heeft, dat zeker geen enkel Europees land daar nog iets over te zeggen heeft. Ze denken ook na over hoe ze, zonder hun eigen legers in te zetten zoveel mogelijk invloed kunnen terugwinnen. Ondermeer in Congo vielen door het steunen van Rwanda, Oeganda en tal van lugubere milities miljoenen doden!!!! Alsof dat alles nog niet genoeg is zetten ze een reeks protectionistische en uitbuiting in stand houden maatregelen via de Wereldbank en andere 'internationale' organisaties in de steigers. Ze financieren de verkiezingsprogramma's van de meest rechtse ongure politiekers dan nog eens bovendien. Overal verergeren hun oplossingen de echte problemen van de mensen alleen maar. Eindigen met een positieve noot dan maar.  In het Zweedse Malmö komen momenteel duizenden andersglobalisten samen op hun Europees Sociaal Forum;onderdeel van het tweejaarlijkse Wereld Sociaal Forum. Ze hebben er honderden vergaderingen en aktiviteiten rond de grote wereldproblemen belegd. Tegelijkertijd proberen ze de tegenstellingen tussen diegenen die al of niet tegen om 't even welke hierarchie zijn en van nul willen beginnen in het uitbouwen van een tegenmacht, te verzoenen met diegenen die de bestaande partijpolitieke en syndicale en andere sociale organisaties willen betrekken. 'Horizontale' tegen 'vertikalen' als het ware, noemde een Brusselse prof hen. Hopelijk overstijgen ze hun tegenstellingen en formuleren ze een echt politiek eisenprogramma waar ze eenmaal terug thuis op hun aktieterrein daadwerkelijk gaan achterstaan. Hopelijk laten ze zich niet vangen aan al die conservatieve en oerconservatieve rekuperatiepogingen van al diegenen die de geschiedenis alleen maar doen achteruitgaan.                                             

  Wreedaardige spelletjes Veel soorten zijn er.  Die tussen mensen in je omgeving, die op je computer en die op je TV-scherm.  Over de eerste soort,  persoonlijke psychologische oorlogsvoering, zullen we het niet hebben.  Over die op je computer schijnt iedereen het eens te zijn dat ze niet schadelijk zijn, sommigen vinden ze zelfs positief omdat ze je in het moderne bedrijfsleven stressbestendiger en weerbaarder zouden maken, zag ik overlaatst op ’t journaal.  Ook de TV is een leverancier van een soort wreedheid waar men al ‘gewend’ is geraakt. Gisteren nog zag ik een Irakees doodleuk soldatenlaarzen verzamelen, maar dan wel laarzen met stukken uiteengereten vlees in en geen soldaten.  Alles gaat natuurlijk goed in Bagdad, zo kort voor de VS-verkiezingen.  Vandaag schoot een monster van onze tijd, na de verplichte aankondiging op you-tube natuurlijk, negen medestudenten dood in Finland.   Als men zou willen, men zou de ivoorhandel kunnen stoppen door de verkoop van ivoor HIER te verbieden, wapenhandel idem dito, geweldadige computergames … ?  Van zodra onze kinderen kunnen lopen, worden ze er al mee geconfronteerd.  Zeker een onmisbare stap op weg naar het worden van fijnzinnige, cultureel ingestelde mensen…en ik een zaag. Ander wreedaardig nieuws van een andere soort : de boodschappen van de top van het politieke apparaat(nu nog in de VS, nog even en hier?) over hoe onontbeerlijk onze belastingen zijn om het financiëel systeem te redden.  Met onze belastingen wordt ons gevraagd van het geld van de grote casinospecialisten te redden…en pas op…het zou ook goed zijn om onze spaarcenten ook te redden op termijn…want onze toekomst, onze werkgelegenheid enzoverder, hangen allemaal van de casinospelers op de beurzen af.  En als we dan bovendien zo goed willen zijn van nog tot na onze pensioengerechtigde leeftijd te willen werken, liefst sneller en sneller natuurlijk.    Tot in onze brievenbussen achtervolgt hun strijd om de slinkende afzetmarkten ons :  ‘surf naar onze site en bereken op zeven minuten hoeveel voordeliger onze autoverzekering is’.  Zelfs als je een sticker met ‘geen reklame’ op je bus plakt, krijg je elke week een kilo of drie door je klep geramd.  Of de telefoon die rinkelt om je diepvrieseten aan te smeren, terwijl je een dag-aan-dag type mens bent.  Er gebeurt  eigenlijk zoveel dat niet nodig is en dat we ons toch laten aansmeren.  Wees nu eerlijk, draait je maag niet om bij het zien van al die verschillende kleuren frisdranken als je een winkeldeur van een mastodontwinkel opendoet ?

  Als je allemaal moest nagaan wat voor een rotzooi we binnenspelen, we zouden het met minder en beter doen.  Buiten aan de winkel koop je dan toch nog een paar bloempotjes van enthoesiaste jongeren voor hun aktie ‘kom op tegen kanker’ en ’s anderendaags lees je dan dat de overheid miljoenen euro’s meer in dat fenomeen steekt.  Je zou bllij moeten zijn dat het geen jongeren zijn die op dat moment geweldadige spelletjes op hun pc spelen…maar toch vraag je je op dat moment af of er onder hen nog voldoende zijn die willen lezen over wat er buiten kankeren en kanker met de wereld aan de hand is.  Het zou de volksgezondheid zeker ten goede komen, moesten er meer mensen op een andere, filosofischer  manier tegen het leven aankijken.  Catholieken zouden de paus afzetten omdat hij de wereld verbiedt van met condooms te vrijen.  Islamitische vrouwen zouden hun schoonheid durven tonen, mannen zich niet meer voor 72 maagden opblazen.  In India zouden ook je dochters van straat raken.  Soldaten zouden hun generaals willen lynchen.  Werklozen zouden ophouden werkloos te zijn en het teveel aan werk overnemen van hun overbelastte soortgenoten. Maar ja, we weten het, als mensen eisen stellen is er nooit geld voor.  Wel voor oorlog, wel om rijke casinospekulanten uit hun ‘nood’ te helpen.  Als die Bush-kruit II zijn opvolger begin november verkozen wordt, schaft men beter niet alleen de beurzen, maar ook het politieke verkiezingssysteem af. Of men laat de kinderen Michael Moore’s film over de Columbia-highschool-moorden en de wapenverkoop in de VS zien in plaats van hen toe te laten van die idiote games over hun subtiele geesten uit te kappen.

    Hé, hallo, hoe is’t ? Wereldreisverslag. ’t Schijnt dat Afghanistan eigenlijk een vruchtbaar land is. Dat de oorlogen en papaverteelt op veel plaatsen honger veroorzaakt. Dat de Taliban daarvan de vruchten plukt. Dat vrouwen ginder in burka lopen uit angst om de toekomst. ’t Schijnt dat de Palestijnen nog veelal in kampen wonen. Dat VN-resoluties om hun land voor een stuk terug te geven dode letter blijven. Dat hun politieke vertegenwoordigers geen overeenstemming vinden. Dat zionisten in Israël nog teveel de agenda in Israel bepalen. ’t Schijnt dat Iran het meeste controle op zijn nucleaire aktiviteiten toeliet. Dat Syrië water bij zijn wijn wil doen en alleen Europa de uitgestoken hand ziet. En hoe zou het zijn met… Albanië : reisadvies gunstig rond grootsteden, Kosovo criminaliteit en mijnen. Algerije : strijd tussen verdraagzaamheid en fundamentalisme op olierijkdom. Angola : investeerd nu ook z’n oliedollars in ex-kolonisator Portugal. Argentinië : hersteld van crash van 2001 en verwacht toch een nieuwe crash. Kaukasus-landen : ekonomische initiatieven nemen, nationalisme afzweren aub Bangladesh : vraag  oliestaten en oorlogsstokers om geld om dijken te bouwen Belize : minder en minder aanvallen van kriminele bendes.Benin : veiligheid en gezondheid zoals bij ons in de 19de eeuw. Bhutan: arm land met koning zonder inspraak bevolking, leert over democratie. Zuid-Amerika : problemen met rechts Columbië en rechts in Bolivië. Oost-Europa : er af en toe eens heen om met de voor-en achteruitgang te zien. Congo : wie het meest de legertjes bewapent haalt de meeste grondstoffen in Botswana : groeiende economie bant armoede niet uit-Egypte : hoe lang kan men de stijging van de voedselprijzen nog verdragen ?-Cambodja : meerderheid bevolking werkt op land waar nog vele mijnen liggen.-Ethiopië : 13 miljoen mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp-Madagascar : je hoort er weinig van, maar :70% onder armoedegrens-Filipijnen :30% overheidsbuget naar afbetaling buitenlandse leningen-Indonesië: nood aan heel veel Multatuli’s.-Ghana : gunstige ontwikkelingen …dan toch mogelijk ?-Mozambique : uitbreidende protesten naar aanleiding voedselcrisis-Gambia : verarmt na spectaculaire muntappreciatie-Laos : wil 50% vd bevolking zonder elektriek zonne-en windenergie geven-Zuid-Afrika : welke vleugel van de ANC wil armoede echt wegwerken ?-Kameroen: wil voedselsoevereniteit en geen Europese liberaliseringsplannen-Tsjaad, Darfur : olie en toch armoede-Kenia : modernste economie Oost-Afrika, toch crisis en armoede-Senegal : de ‘trek-uw-plan’-ekonomie-Marokko : in de richting van privatisering overheidsbedrijven geduwd-België : vreedzame stammen ontdekt in Oostkantons

  ‘Bush’-kruit kan er weer niks aan doen ! Het zijn weer ‘de anderen’ die het beurzensysteem doen ontsporen hebben.  Sommige ‘stoute’ beleggers, sommige ‘arme’ mensen die hun hypotheken niet meer konden afleggen.  Nee, het is niet het beurzen-casinosysteem op zich dat fout is volgens de 1% bezitters van het merendeel van de fortuinen in de VS.  Ook niet de referentiewaarde van de dollar die al van na de oorlog tegen Vietnam in vraag werd gesteld…enkele oorlogen en beursexcessen later komt boontje om zijn loontje…de gewone boer, winkelier of werkman in de States betaalt de rekening wel. Net als voordat er een oorlog uitbreekt staat hij nu als de misdienaar van het grootGapitaal te roepen dat zijn Congres de 700biljoen dollar om de beurzen en banken te redden moet ophoesten om ‘het land’ te redden.  Het land?  Eigenlijk durft hij zoals sommigen in zijn omgeving niet te roepen van ‘onze ekonomie heeft oorlog nodig om te overleven’ zoals  anderen hem in het Europa van voor de tweede wereldoorlog hem hebben voorgedaan.  Hoogste tijd voor dat soort mensen om eens grondig te bezinnen.  Durven toegeven zoals in het Zuid-Afrika van na de apartheid dat men fout was, in VS-termen :fout was in Vietnam, in Irak… . De elite in het land durven taxeren.  Durven van de International Labour Organisation (UNO) eisen dat de het onderbetaalde deel van de mensheid recht heeft op dezelfde lonen als bij ons. Durven de strijdbijlen begraven en geld van de casinoëkonomie en bewapening in ontwikkellingshulp steken.  Durven een sociale zekerheid uitbouwen zodat geld niet iets fiktief blijft op de beurs, maar in de echte ekonomie terrechtkomt.  Durven in nieuwe energiebronnen investeren.  Eerlijk duurt altijd het langst en komt op tijd langs om de rekening te vereffenen en nieuwe kontrakten aan te gaan.  Now is the time.  Now is the moment. Die ‘change’ beloven zullen er voluit voor moeten gaan of de VS worden met een recessie in ’t zicht misschien eindelijk linkser dan in Europa ? Of zou de VS-elite een coup durven plegen via een militair regime of zo, zoals ze er in ’t buitenland al veel hebben georganiseerd.   Een ‘uitzonderingstoestand’ afkondigen met de intrekking van bepaalde civiele vrijheden…wie weet welk een scenario’s er worden voorbereid.  Zelfs de Belgen hebben er ervaring mee toe keizer Martens ergens tussen I en VIII of zo met volmachten regeerde.  Het kan natuurlijk altijd nog straffer. Zoals de oude grootouders ons vertelden van in de tijd van Gutt, een Belgisch beleidsman van ‘den goeden ouden tijd’ rond de 2de WO, toen iedereen zijn geld moest inleveren en maar een fraktie terugkreeg.  Hopelijk gaan we dus met z’n allen zo’n dingen niet tegemoet.  Toen waren er ook ‘tekenen des tijds’, de ‘Boerenbank’ die als eerste failliet ging met ook in ons Belgikske een aantal zelfmoorden tot gevolg.  Zich zelfmoorden omdat men zijn geld kwijt is…wat een beeld heb je dan van jezelf…het beeld dat het geldsysteem je opgelegd heeft…of ben je dan werkelijk zo leeg en heb je jezelf en de anderen niets anders dan ‘geld’ te bieden ?  Een beetje meer filosofie en een stuk minder materiëel egocentrisme blijft zijn weg zoeken door de verdorde, eroderende gesteenten van de maximumwinst-kultuur…om het land eromheen toch wat vruchtbaar te houden.

  eerste radio in ’t dorp en nu De maalder op de berg kocht hem.  Hij werkte.  Niet te geloven. Dra moesten buren komen luisteren hoe hij van bij hem tot in Brussel horen kon.  Toch waren er toen al non-believers die het eerst zelf moesten zien en horen voor ze zoiets voor waarheid aannamen.  “Gij denkt zeker dat ik moet geloven dat die stemmen dan door de schoorsteen naar binnen komen”, moest de maalder aanhoren.  Ondertussen kunnen we mekaar zien tijdens het telefoneren, hetgeen ook wij vroeger niet voor mogelijk hielden.De eerste man op de maan.  Ook in onze straat weer zij die het niet konden geloven.  Binnenkort een lift tot aan het bemande ruimtevaartstation(?) , eerlijk gezegd, ik kan het niet geloven.  Wat we ons ook al die tijd tussen al die veranderingen hebben afgevraagd : ‘hoe kan het dat de mens dat allemaal kan en toch is er nog armoede en oorlog op de planeet !?’.  ‘Wie ogen en oren heeft, hij ziet en hore’ of iets dergelijks staat er op de ‘harde schijf ‘van zij de de Bijbel schreven.  Ze hadden toen nog niet kunnen schrijven dat het te maken had met de machthebbers die de hebzuchtigsten in ’t systeem bevoordeelden, al werden de woekeraars wel al uit de tempel gejaagd en moest je de keizer maar geven wat de keizer toekwam.  Als kind vroeg ik aan de grote mensen hoe het kwam dat er mensen waren die ook ’s nachts in fabrieken werken moesten.  Men zei me dat dat kwam omdat de machines niet mochten stilvallen, want dat ze anders zouden stuk gaan. Ik vroeg ook waarom koningen en ministers en zo, zoveel verdienden, want ik had dat van horen zeggen.  Dat was dan, zo vertelde men mij, omdat ze anders in de verleiding zouden komen van zich laten om te kopen.  Dat van Sint Nicolaas, de kinderen en de ooievaars, heb ik nooit geloofd en dat België eigenlijk veel kleiner was dan Duitsland, eerst in school begrepen.  Gelukkig dat ik me tot een kritische leerling omschoolde en de wereld langs alle kanten probeerde te begrijpen.  Oorlogen bleken vooral een strijd om ekonomische macht, uitgedokterd door heel elitaire groepen, waarbij deze zelden of nooit sneuvelden, maar dat aan de ‘gewone’ mensen overlieten.  Arbeiders bleken dan mensen die al wat je maar kan maken en vasthouden hadden gemaakt en mensen  die dan ineens soldaten werden om dat gemaakte dan allemaal weer in puin te schieten.  Ze bleken dan onder het bevel te staan van groepen die eigenlijk de scenarioschrijvers van de oorlog een beetje verheerlijkten, omdat ze er meer belang bij hadden dan de arbeiders zelf.  Ieder bleek dan in een soort waan ingedompeld : ‘het land verdedigen’.  Je hoort die dingen en varianten op die dingen de laatste tijd weer meer. We hebben immers bijna allen een radio enzo en we zijn vanop een afstand beïnvloedbaar. Nu moeten we de ekonomie redden, onze pensioenen redden, de Irakezen en Afghanen redden, de Congolezen enz… .  We moeten goedkoper worden dan de Chinezen en als je sommige sportjournalisten moogt geloven, sneller dan de Jamaicanen.  Moest ik nog een kind zijn, ik zou weer vragen ‘waarom’.  Nu ik zelf antwoorden geven moet, hoed ik mij ervoor van met een verhaal te komen dat een masker voor de waarheid houdt.  Ik aanvaard ook die uitleg niet meer ‘dat het altijd zo geweest is en altijd zo zal zijn’.  Waarheid en rechtvaardigheid, internationaal gelijklopende produktievoorwaarden, evenredige belastingen, een kat een kat noemen, daar moeten we met z’n allen naartoe.  Ophouden met te leven à la ‘het zal mijn tijd wel duren’ en ‘na mij de pieren’, onze nakomelingen een waardige mensenmaatplaneet doorgeven.  Voor politiekers betekent dit dat ze willen fier zijn over hoe ze later in de geschiedenisboeken zullen staan.  Verzoeners of oorlogmakers ?  Rechtvaardigen of oppotters in dienst van enkelingen ?  Nu we over het internet beschikken, is het ook aangeraden van af en toe eens te gaan kijken naar het nieuws waar je niks van hoort of leest in de rest van de wereld.  Het nieuws dat je wel hoort, hoor je voor een stuk omdat het in de machtsstrijd tussen de ekonomie en politiek van  leidende landen past. Het internet onze kinderen op die manier reeds leren gebruiken, komt ze later zeker van pas, telkens er iets op de wereld aan ’t gebeuren is. We kunnen het ons minder en minder veroorloven van geen opinie te hebben.

  http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be 

  FILOSOFISCH VERZET 'VOEDSEL VOOR DE GEEST' bijna alles voor mensen met interesse in : filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse &links , samenleving, samenleven , psychologie,  de zin van 't leven,  kunsten,reisverslagen.  modern systeem voor internationale verkiezingen http://filosofischverzet.skynetblogs.beuit                                                        

  Wat deden US-presidenten na 1929? Hoover en Franklin Roosevelt nog veel meer na hem, probeerden samen alle trukken uit de regerings-interventiedoos om het US Kapitalisme na de crash van 1929 te redden.  Vooral F.Roosevelt met zijn drie ambtstermijnen als president viel hierin op.  FR ging hierin zelfs tamelijk ver tegen zijn eigen partij en de het hooggerechtshof in.  De ‘ New Deal’ van Roosevelt remde de verpaupering op de duur wat af en qua groeicijfers ging de ekonomie voor de tweede WO en tijdens de tweede WO wel terug omhoog.  Het was wachten op het naöorlogse Bretton Woods akkoord om de geldcrisissen even te bedaren.Toen F.Roosevelt in maaart 1933 ingehuldigd werd was er 25% werkloosheid. Boeren kregen bijna de helft minder voor hun waren en sinds 1929 was industriële produktie met de helft gedaald. Bovendien waren er 2 miljoen daklozen.  32 van de 48 Staten hadden hun banken gesloten.  In zijn inauguratierede verweet  Roosevelt de bankwereld dat het een lieve lust was.  De werklozen werden ondersteund (het zal ‘ne vette’ geweest zijn) en de boeren verkregen hoger prijzen door land te laten liggen en minder vee te houden.  Gekke marktekonomie…en honger dat er in die tijd in de depressiejaren in de US was.  F.R. probeerde de industrie afspraken te laten maken over miniumumprijzen en stelde een vorm van mekaar niet te beconcureren voor, gekoppeld aan hogere lonen en weer die produktiebeperkingen die de prijzen moesten garanderen. Dwaze logica zo’n systeem in krisis omdat er geen geld genoeg is om de goederen te kopen…er dan maar minder produceren.  Daar bovenop werd Wall Street aan een hele serie reglementeringen onderworpen.  Verder werd er veel geld in openbare werken gestoken en moest al het goud aan de overheid overgedragen worden. Natuurlijk kon men het ook niet nalaten van 500.000 veteranen van WOI en hun weduwen van de pensioenlijsten te schrappen of hun inkomsten sterk te verminderen. Tussen 1936 en ’36 viel de werkloosheid tot12,5%terug. Naar US-normen vond zijn democratische partij zijn Social Security Act voor de zieken, ouden en armen veel te links, wat tot een alliantie van het conservatieve deel van de democraten met de republikeinen leidde.   Vakbondsrechten werden afgedwongen en het aantal vakbondsleden groeide enorm, een ruggesteun voor de latere herverkiezingen van Roosevelt.   De acht jaar voor de tweede  wereldoorlog en tijdens de tweede wereldoorlog, groeide de VS-ekonomie met meer dan vijftig percent…maar ja, ook in Duitsland kreeg men de boel weer op z’n absurde gang mede denk zij bewapeningsinvesteringen.  Eerst met de naöorlogse Breton Woods afspraken in verband met het gebruik van het goud als standaard, zat men een tijdje safe.  Had men  in de US uit Vietnam gebleven en geen miljarden geïnvesteerd in wereldheerschappij, en hun spekulanten onder de duim gehouden, dan zaten ze nu niet bezig om hun boomerangen op te vangen…maar ja, kan men zich afvragen…heeft dat soort van casinoskapitalisme geen oorlogen nodig om te overleven ?  Indien ja, dan moet heel die bestaande ekonomieregeling nu worden opgedoekt en vervangen door een logischer en niet absurd systeem, een beschaving waardig.  Om te beginnen zou het een goed idee zijn om die ene mens op honderd die van de uitwassen van het casinosysteem profiteert zelf de gebroken potten te laten betalen. Het wetsvoorstel van Roosevelt om de fabrieken in de US zelf mekaar niet meer laten kapot te concurreren had, indien het toen al over heel de wereld zou worden opgelegd veel oorlogen kunnen voorkomen…in één land alleen werkt zoiets nauwelijks in deze geglobaliseerde wereld die eigenlijk best ook hetzelfde mondiaal sociaal zekerheidssysteem en taxatiesysteem zou moeten  invoeren…en de Chinese arbeider hetzelfde als die in Chicago zou moeten betalen.   Inderdaad, de tijden veranderen mr de president ! Onze soort zit in een evolutie waarbij ze zich probeert los te maken van een aantal negatieve emoties die nog aan onze dierlijke overlevingsinstinkten gekoppeld zitten.(Uit angst om tekort te komen of die drang van met geweld de bestaansmogelijkheden van anderen te proberen ondermijnen) Tot nogtoe heeft de uitvinding van het geld het soms mogelijk gemaakt om deze ingebeelde overlevingsstrijd in het belang van de hoogste maatschappelijke groepen, regelend te begeleiden.

  Het geld en de hebberigheid waren de motor achter oorlogen…de klassenstrijd ten gunste van de onderste lagen was er altijd het slachoffer van.  Elke revolutie werd door Staten in bloed gesmoord.  Opkomen voor rechten lokt nog veelal geweld in plaats van oplossingen uit.  Zeker als dergelijke akties niet volgens vooraf uitgekiende taktieken gebeurd.  Een omwenteling moet niet langs een burgeroorlog langs. De technologische vooruitgang en de verbetering van het lot van de werkende lagen van een deel van de wereldbevolking; werd altijd geleid via de heersende klassen ten koste van overuitbuiting en oorlog en versterking van de onderdrukking.  Zonder de druk van de werkende lagen van de bevolkingen komen er nooit toegevingen ten hunner gunste. Welk zijn nu de methoden waarop dergelijke druk de laatste paar eeuwen uitgeoefend werd ?Door toedoen van hongeropstanden, in het Frankrijk dat de adel van de feitelijke macht verdreef bijvoorbeeld, kwam de burgerij aan het hoofd van de regering.   Meer dan een halve eeuw later slaagde het proletariaat van Parijs er tijdelijk in van de macht aan de rijke burgerij te onttrekken; maar weer werd zijn streven in bloed gesmoord door het toenmalige Franse leger dat voor de gelegenheid met z’n aartsvijand, het Pruisische leger samenwerkte. Later ontstonden de eerste werkerspartijen en vakbonden die hun plaats in het systeem opeisten. De invoering van het stemrecht kon niet voorkomen dat het kapitalisme zijn zoveelste krisis via een eerste wereldoorlog wou oplossen. Het Russische proletariaat deed een nieuwe poging om de macht van het kapitalisme te breken en kreeg bijna onmiddellijk met buitenlandse invasies te maken.  De Duitse massa’s waren oorlogsmoe, maar ook hun revolutie werd in het bloed gesmoord door het leger en door teveel vertrouwen in de toenmalige sociaal demokratie.  Toen reeds werd de weg naar de tweede wereldoorlog toe geëffend.  Een tweede wereldoorlog die trouwens niet zoals die van WOI  onder druk van het proletariaat, maar door toedoen van de politiek van de partijen van de dominante klassen beëindigd werd.  Uit schrik voor een heropleving van het socialisme deden die dominante klassen wel sociale toegevingen aan de werkende klassen.  Op wereldvlak ging de uitroeiing van die krachten die het socialisme als hun uitweg zagen ondertussen voort :  Indonesië, Zuid-Amerika, …overal was de jacht op linkse mensen nog altijd fysiek open.  In het ondertussen rijkere deel van de wereld van de arbeid bestond voornamelijk alleen de maatschappellijke onthoofding van iedere echte linkse die zijn nek te hoog uitstak. De verschillende partijen die opkwamen voor de werkende mens bleven bijgevolg zwak qua inplanting en onderling verdeeld qua politieke analyse, werkmethodes en programma.  Ze wilden wel allemaal een andere maatschappij, maar hoe die er zou uitzien daar zou na de revolutie wel aan gewerkt worden.  De enen poneerden dat nog nergens een kommunistische maatschappij mogelijk geweest was, want dat zulks de afschaffing van de loonarbeid en de warenproduktie behelste…waarop de tegenstanders hiervan antwoorden dat als iedereen z’n deel  zo kreeg er niet genoeg produktie zou zijn om te verdelen.  Anderen geloofden in deelname aan parlementaire verkiezingen en vakbondswerk als methoden om een echte werkerspartij op te bouwen of van de sociaal-demokratie minder een centrumpartij te maken.    Vermits  de media vooral in kapitaalskrachtige handen zit en ons denken over de wereld nog altijd door via de visie van van de toplaag voorgekauwd wordt ,lijkt dit soms een onbegonnen zaak.  Feitelijk is het welvarenste deel van de werkenden ideologisch zo door rechts verarmd dat ze telkens kiezen voor rechts of centrum-links en niet zozeer voor de kleine eerder anti-kapitalistische partijen.  Soms door onwetendheid, soms omdat ze een job hebben dank zij iemand, soms omdat ze denken dat de sociaaldemokraten groot genoeg moeten zijn om bij een coalitie met rechts een tegenwicht te kunnen vormen.  Op  een dergelijke manier zal er geen totaaloplossing voor de wereldproblemen komen via de parlementaire demokratie.  De politiekers en hun kiezers blijven met handen en voeten gebonden aan het grootgeldsysteem dat niet uit zijn krisissen raakt.  Spekulatie blijft het denken beheersen.  Logischerwijze is er voor elk probleem een oplossing, het is alleen het grotewinstdenken dat in de weg zit.  We moeten dringend over andere taktieken gaan nadenken. Want.  De kleindere westerse boeren verdwijnen en de grotere worden betaald om een flink deel van hun grond braak te laten liggen, (wat wel aan ’t veranderen is),terwijl de rest van de wereld op armere gronden probeert te overleven.  Openbaar vervoer wordt niet betaalbaarder gemaakt, truckers worden afgejaagd en tegen mekaar opgezet.  Net als andere beroepscategorieën trouwens.  Door de moderne technologie wordt gelukkig wel een deel werk uitgeschakeld maar met minder werken zal de overschotten op de markt niet doen verdwijnen…dus nog meer ekonomische krisis en ekonomische en militiare oorlogsvoering dreigt eraan te komen.  Rechtvaardige sociale plossingen op wereldformaat lijken zoals in den tijd van Christus nog niet ‘van deze wereld’.  We lijken wel nog door de kapitalistische zweep voortgedreven omdat we voor ons alternatief emotioneel niet rijp genoeg zijn.  Naijver bestaat zowel bij proleten als kapitalisten…bijgevolg kisten deze laatsten de eersten met planken van flexibiliteit, werkloosheid, hoge werkritmes, armoede, honger, oorlog, culturele onwetenheid, herstrukureringen die op lange termijn de ekonomische krisis bestendigen...ondanks de gouden handdrukken.  Maar, om het met Dylan te zingen : “ the times they are changing” !

  http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be   één van mijn gedichten bloogen

  Toeristen aller lande, vertrekt op tijd eens ! Wie al eens buiten het seizoen een voordelige boeking op het internet versieren kan, zal ook al wel hebben gemerkt dat vele idyllische plaatjes weinig bevolkt zijn. Wegens koopkrachtproblemen merk je dat vele ouderen  niet wegkunnen uit de koudere streken, terwijl ze maar al te welkom bij de zelfstandige uitbaters van warmere oorden zouden kunnen zijn.  Onderbenutte vliegtuigtuigen en hotels, is dat ook geen vorm van verspilling ? Vliegen is vervuilend zegt U ? Het geld van de oorlog tegen Irak had kunnen worden gebruikt om tunnels of bruggen te maken zodat we per elektrische trein overal zouden kunnen komen. Dan spreken we nog niet over al die oorlogslanden met een zonnig klimaat waar mensen uit koude landen niet naartoe durven vanwege het geweld. Allemaal absurditeiten waar de wereld nog moet mee afrekenen.  Een Palestijnse Kebap naast een Israelische ik weet niet wat, zonder schrik om te worden opgeblazen.

  het leven is een eindeloze test 

              Ik ben een zwaluw en dans jullie luchtruim vol vreugde.  Ik ZWAai voortdurend, al LUwend op en neer...al sinds we vliegen kunnen.  We voorkomen voor een stuk dat jullie oogsten door insekten kaalgevreten worden.  We hebben een podium in de lucht waarin we ons en jullie verblijden kunnen telkens jullie zo wanhopig of zo stil worden dat jullie blik ten hemel gaat. Bedankt omdat we bij jullie te gast mogen zijn, op jullie boerderijen en aan alles wat jullie maakten om jullie gebouwen droog te houden. Toegegeven, daar kennen wij ook wat van.  Jullie elektriciteitsdraden zijn ook niet mis om wat op te rusten.  Al duizenden jaren hebben we jullie gevolgd in jullie zoektocht naar het waarom van alles...in al waarin jullie geloofden. Een voortdurend zoeken naar mogelijkheden...eindeloze testen.  Wij komen beiden van dezelfde bronnen...een oerenergie die zocht zich uit te drukken...een oerenergie, verscholen in het eindige kleine temidden het oneindige grote.  Vorming van sterrenstelsels en planeten.  Vorming van cellen.  Versmelten van cellen met gedeeltelijk andere inhoud.  Scheppen van organismen, daarna planten en organen en alle door de natuur bezielde wandelende en vliegende wezens.  Daarna de mens, de stammen, de koninkrijken, de republieken en ooit één wereld zonder grenzen. Eerst moet het bewustzijn van de mens zich van de geldspekulatie en de negatieve emoties ontdoen.  Groeien naar een nieuwe multipolitieke-multikulturele organisatievorm toe.  Een hierarchie die minder op het misbruik van bezit gebaseerd is, dringt zich op.   Het verval van dat geldspekulatiesysteem zal de nodige stimulansen aan de bewustzijnsverhoging geven.  Intussen blijven jullie voor een flink stuk ingedommeld, gevangenen van levensgewoonten, gebonden aan de strijd om het ekonomische overleven van het oude systeem en het emotioneel onrijp reageren.  Jullie worden tegengehouden om zowel sociaal als persoonlijk te groeien.   Jullie moeten allerlei filosofische inzichten doorgeven zowel als rijp worden om de verwarring die de geslachtsdrift voor jullie met zich meebrengt op te lossen.    Ook jullie lichamelijke sterfelijkheid mogen jullie niet langer meer als iets onbegrijpelijks en angstaanjagends ervaren.  Met theorie alleen begrijpen jullie dit alles niet, jullie moeten alles ervaren, de ene wat meer dan de andere...zodat jullie er achteraf op terugkijken kunnen...en begrijpen wat echte vrijheid is.  Wij zwaluwen hebben jullie zoeken niet zo nodig.  Wij zijn al allemaal wie we bedoeld waren uiteindelijk te worden.  Jullie nog niet allemaal.  Laat ons hopen.Wij hebben onze testen achter de rug en voelen zuiver intuïtief aan wat we dag na dag doen, namelijk, genieten van dat stuk van die uiting van de oorspronkelijke energie die wij geworden zijn.  Verstandelijk zijn we ook nog wel bezig met bouwen en insekten pakken...maar dat is bijkomstig.  In veel gevallen is jullie werken hoofdzaak geworden, niet het beleven van wie jullie zijn en welke jullie rol is.Jullie dromen stromen niet meer, jullie zijn vast komen zitten, onderdrukt en daarom slapen sommigen van jullie eigenlijk als ze wakker zijn...ze leven een toevallig door omstandigheden bepaalt leven waar ze in sommige omstandigheden wel degelijk uit moeten.  Dat soms lang blijven vastzitten is de noodzakelijke weg om los te komen uit een bepaalde situatie.  Leer jullie dromen lief te hebben en te respekteren...ze zijn de poort naar een hemel waarin voor sommigen alles duidelijk wordt.  Jullie zouden beter in zinnig werk investeren en alternatieve afspraken maken.  Als iemand van werk wil veranderen zou hij dat gewoon aan iemand anders  kunnen doorgeven en zelf met iemand anders wissellen...hetzelfde principe zou je voor woningen kunnen gebruiken.  Jullie denken nog altijd in termen van strijd en overleving...in jullie ekonomisch stelsel is dit duidelijk terug te vinden. "Is er een stof die de hele  evolutie niet heeft nodig gehad om tot een met jullie menselijk bewustzijn vergelijkbaar besef te komen" ?  Bestaan 'goedheid', 'moed', 'rechtvaardigheid', 'waarheid','vrijheid','gelijkheid'...al voordat jullie bestaan ? Sommigen filosofen dachten van wel, anderen van niet...en dat al sinds 600jaar voor Christus en langer terug.  Jullie zijn niet toevallig in de wereld terechtgekomen...jullie hebben er om gevraagd door wie en door wat er aan jullie voorafging.  Jullie zijn wie en wat er aan jullie is voorafgegaan.  Als jullie dit niet kunnen aanvoelen, kunnen jullie dit nog niet 'begrijpen'.  We zullen het even proberen duidelijker te maken. Jullie moeten ophouden van jullie een aantal zinloze vragen te blijven stellen. 'Kan iets dat geen objekt is wel bestaan' of 'kunnen we wel iets te weten komen', zijn zo'n zinloze vragen.  Jullie hebben geleidelijk aan geleerd dat jullie gedachten niet altijd die van autoriteiten of godsdiensten moeten volgen...godsdiensten zijn trouwens ook een vorm van filosofie, net zoals het 'geloof' in iets een soort filosofie is. In hoeverre komt hetgeen waar jullie van overtuigd zijn eigenlijk overeen met de werkelijkheid ?  Wat had het voor zin dat jullie geloofden dat de zon rond de aarde draaide ?  Wij waren natuurlijk als zwaluwen beter geplaatst om het tegenovergestelde aan te voelen.  Toen we nog een beetje zoals de nazaten van de dino's haast met de aarde vergroeid waren en nog niet konden vliegen...dachten we ook dat we het centrum van het heelal waren...onze evolutie bracht ons gelukkig in een richting die ons meer bescheidenheid bijbracht.  Jullie aanbaden de natuurelementen, wat wij op onze manier ook doen en jullie bedachten allerhande toffe en beestachtige rituelen om jullie angsten en vreugde te uiten.   Jullie werden gedomineerd door de hierarchie die de natuur jullie oplegde...om een suksesvolle jacht te hebben of een goede oogst, was de hulp van god de zon en godin de regen enz...nodig.  Dat siert jullie.  Vanaf het moment dat jullie meer produceerden dan jullie konden opeten of gebruiken, gingen jullie produkten en diensten ruilen.  Nog later wisselden jullie het bezit van metalen of papieren geld uit om aan goederen of diensten te geraken.  Voor jullie het goed en wel beseften was jullie leven afhankelijk van hen die zich in dit door jullie uitgevonden 'geldspel' het meest bedreven toonden.  Zo'n mensen werden na de zon en de maan en de elementen en na de biologisch sterksten uit de groep en na de tovenaars en genezers de nieuwe leiders.  Voortaan waren jullie verplicht voor hen te werken.  Eerst als slaaf, dan als pachter en dan als arbeider of bediende.  Met wat geluk konden sommigen onder jullie ook boer worden of iets zelfstandigs gaan doen...wat soms nog erg genoeg was.  Ook jullie evolueerden en groepeerden jullie lotgenoten...toch hebben de speculanten onder jullie de boel nog altijd flink in handen. Jullie kennis en kunnen vermeerderde in de loop van jullie geschiedenis, weliswaar met perioden van vooruitgang en achteruitgang.  Jullie begrip van het wezenlijke van het leven bleef echter voor een minderheid vatbaar.  De biologie speelde jullie soms parten, vaak was 'als ik of wij maar eten op de plank hebben' belangrijker dan het welzijn van de groep...en moest het wezen dat 'solidariteit' noemt wachten op betere momenten en andere gebeurtenissen om nog iets aan z'n ontwikkeling kunnen te doen.   De filosofie van het overleven was voorlopig heer en meester.  Zij die het zich konden veroorloven van wel op een andere manier te filosoferen, hielden zich dan weer vaak bezig met zo van die  vragen als 'is een dier zich ook bewust van zichzelf' of 'is het wel de taak van de filosofie om regels te geven'.  Van zodra jullie filosoferen een beetje begon te vorderen raakten jullie al verdeeld tussen het gebruik van jullie rede en jullie intuitie.  Het leek wel of jullie voor de rest van jullie geschiedenis een spelletje mannelijk-vrouwelijk gingen spelen.Jullie 'rede' was het gevolg van een meer mannelijke houding, meer vanuit natuurkundige wetten, meer vanuit de fysica, de zichtbare kracht.  Mannen hadden natuurlijk ook toegang tot hun intuitie, maar die was soms toch zo moeilijker 'hard' te maken dan 'feiten', dan de rede...en mannen krijgen graag iets hard. Jullie 'intuitie' was het gevolg van jullie meer 'vrouwelijke' overhand.  Jullie vrouwelijke XX-chromosoon was inderdaad veel ouder dan jullie mannelijke XYvariantie die veel later uit de poel van het leven tevoorschijn kwam...en die vrouwelijke intuitie stond dus toch wel iets dichter bij de oerenergie.  Eeuwen kostte het de mens voor hij doorhad dat de zon niet rond de aarde draaide en de natuur Eva vóór Adam geschapen had. Wat jullie nog niet zo lang durven toegeven is dat er zowel in Adam als in Eva iets hard en iets zacht zitten kan. Gedurende eeuwen sloofden jullie denkers zich uit om te bewijzen of tijd al of niet bestaat en wilden jullie uitvissen welke de volgorde van jullie ontdekkingen was : was er eerst de gedachte, de filosofie en daarna de natuurwetten of omgekeerd ? Kwam de kunst als laatste gegeven in de evolutie te ontstaan of was het feit dat iets kleiner of gelijk aan nul, iets dat met andere woorden 'zinloos' dreigt te worden en altijd wel moet 'ontploffen' niet ook op zich al grote kunst ?  Niet alleen in de materie bleek dit waar, ook jullie gedachten bleken en blijken na een tijd niet meer bestand tegen te grote druk, tegen te grote veranderingen in de maatschappij, in jullie zelf of zelfs in jullie persoonlijke relaties.  Die gedachten en gevoelens die wel tegen alle mogelijke druk kunnen, staan misschien wel het kortst bij die energie die nog kleiner dan atomen is en in de anti-materie verscholen zit...althans...dat is wat wij zwaluwen erover denken...telkens wij onze toeren in de lucht maken en over de oorsprong van het goede vliegen te filosoferen.  Wij hebben daar geen boeken voor nodig gehad. Wij zwaluwen weten nog goed hoe het voor jullie in grote lijnen allemaal begon. Zelfs toen jullie nog niet konden vliegen, wilden jullie al vliegen...en niet alleen in gedachten.     uitgebreider versie zie Filosofische Achtergronden essay 5

  Het verhaal van het denken De filosofie staat weer eens voor een revolutie Al vanaf er gefilosofeerd werd (filosoferen betekent 'uitzien naar wijsheid'), kwamen een aantal denkrichtingen met mekaar in botsing. Zo was de belangrijkste doelstelling van de Sofisten het welbespraakt leren verdedigen van een zaak…of de uitleg met de werkelijkheid strookte of niet was niet de hoofdzaak. Mensen als Socrates verwierpen dit uitgangspunt. Na hem voegden anderen telkens belangrijke componenten aan het wijsgerig denken...

  Zo vond bijv. Aristoteles dat de mens bij z’n geboorte ‘leeg’ was, hetgeen natuurlijke de genetische erfelijkheid van ook een aantal psychische faktoren buiten beschouwing liet. De Stoicijnen zagen geen tegenstelling tussen het spirituele en het zuiver stoffelijke, het geestelijke bestond binnen het stoffelijke.De tegenstroming daarvan, de Epicuristen raakten gefrustreeerd door het element ‘lust’ als zin van het leven. Meer en meer drukten wetenschappers hun stempel op de filosofie. Gallilei vond dat het boek van de materie op mathematische manier geschreven was. Copernicus stierf op de dag dat zijn boek uitkwam en Kepler ontdekte dat de snelheid van de planeten verhoogde naarmate ze dichter rond de zon draaiden. Newton ontdekte dat de planeten in hun baan blijven door de kracht van de sterren. De voornaamste wetten van de makrokosmos werden ontdekt, die van de mikrokosmos zouden na de uitvinding van de mikroscoop dra volgen. Spinoza schreef dat : "als we zouden inzien dat alles wat gebeurt noodzakelijk is, dat we dan tot een intuitieve kennis van de natuur zouden kunnen komen." Hume nam het dagelijks leven als uitganggspunt voor de filosofie. Empiristen, zo van rationele standpunten doordrongen beweerden dat 'we niets meer van deze wereld kunnen weten' dan wat we zien, vroegen zich toch al af of we niet ook door bewustzijn omgeven zijn. Kant wilde de godsdienst tot iets natuurlijks maken, het geloof kon ook eens uit de eigen praktijk afgeleid gegeven worden, zodat de mens minder afhankelijk van goeroe’s worden kon. Artiesten beweerden dan meer en meer dat ze iets konden uitdrukken waar filosofen geen woorden of andere middellen voor hadden. Hegel probeerde de filosofie te redden nadat de romantiek er iets kompleets geestelijks van gemaakt had. Hij toonde aan dat de dingen zich ontwikkelden volgens een stuktuur van these, anti-these en synthese. Marx en Engels verklaarden de geschiedenis  als een gevolg van de verschillende produktiemethoden die de verschillende soorten maatschappelijke systemen (slavernij, feodaliteit, kapitalisme) gebruikt hadden. ‘Om de werkelijkheid te kunnen veranderen, moet je ze begrijpen’ was hun credo. Een burgerlijk ekonoom die de waarde van Marx onkent is hetzelfde als een medicus die het werk van zijn tijdgenoot Darwin zou ontkennen. Darwin deed braanbekend werk op gebied van de afstamming van de soorten. Over waar mensen als Freud en Jung zich in dit landschap is de diskussie nog altijd gaande. Wat kan onze generatie aan het werk van al deze mensen toevoegen ? Bestaan er zoals Einstein stelde inderdaad meer dimmensies dan gedacht ? Energie, aantrekkingskracht en al of niet toeval vormde alles. Ook onze eigen energie zal eens terug uiteenvallen in de elementen die ons hebben gevormd. Ons bewustzijn bestaat ook uit straling en andere energiën dan mineralen en water en zal ook in die elementen uiteenvallen.Misschien leeft onze ongebonden geest wel wel verder als straling en materie. Gelukkig weten we dat niet…want we hebben hier allen om een boel onnavolgbare redenen ons leven te leiden. Gissiingen over de interaktie tussen de ‘werkelijke’ en de hypothetische ‘onwerkelijke’ geest kunnen alleen maar gissingen blijven, wat niet wegneemt dat het filosofisch GELOOF in onsterfelijkheid een enorme, ook reeds vaak misbruikte energiebron is ( zie bijvb. al die waanzinnige zelfmoordakties). Prettige dag nog verder.  http://lovinglifeanart.blogspot.be/ Geloven, een zoektocht.

  tussen leven en dood : goed voelen Een ontdekking als een andere : de grens tussen leven en dood bestaat uit een aantal schakeringen, graden van zich letterlijk en figuurlijk 'goed' te voelen...van bijna dood tot springlevend en energiek. Onze geest is tot veel meer in staat dan we denken en we zijn ook veelzijdiger dan we denken. Ons bewustzijjn bestaat duidelijk uit drie elementen : verleden, heden en toekomst. Het verleden is de doorgegeven evolutie, de genetische informatie, onze opvoeding en onze levensomstandigheden vóór het punt NU. Ieder moment zijn we ons in het heden van een aantal dingen bewust. Dit punt is het werkelijke geestelijke bestaanspunt dat het verleden met het toekomstige integreren wil. De toekomst bestaat uit ons wensen, berekenen en willen verstaanOns totaalverleden (individueel zowel als kollektief) is als schakel in het heden opgelost. We moeten leren de dagelijkse symptomen van onze problemen te overstijgen door vanuit het positieve in de mens struktureel en analytisch te leren denkenMaterie heeft dus duidelijk drie dimmensies : natuurdimmensie, bewustzijnsdimmensie (eterie) en het vraagteken naar de ‘esoterie’ toe.Sleutels tot het begrijpen van het begrip ‘oneindigheid’ hebben we nu al genoeg gegeven. Belangrijk in het leren begrijpen is vanuit de praktijk tot de theorie komen. Vanuit het meer stoffelijke naar het minder konkrete, de theorie.Om uit te leggen wat onze steeds evoluerende geest nu eigenlijk is, waar ie vandaan komt en wat uiteindelijk de bedoeling is van het leven als geheel, vertrekken we best van objektieve ontledingen van de werkelijkheid. We mogen ons niet laten opdelen in aanhangers van mytische of religieuse verklaringen voor het interpreteren van alles wat met het leven te maken heeft.Geloven is een prachtig iets, en er bestaan inspirerende religieuse teksten in godsdiensten, maar de verklaring die men om niet in godsdienstig fundamentalisme te vervallen aan het leven geeft ; moet er eerder één zijn die een soort inleving in wetenschappellijk aantoonbare mechanismen geeft. Een verklaring die de oneindigheid van de geest daarom helemaal niet op voorbaat uitsluit.

  Basisveronderstelling van deze up-to-date natuurfilosofie is, dat alles wat bestaat zo eeuwig en onvernietigbaar is als de elektronen waaruit alles bestaat. De materie heeft zich tot eterie ontwikkelt, met mogelijk uitlopers naar de esotherie. Waarom is alles wat bestaat materie ? Omdat, iets kleiner of gelijk aan nul niet kan bestaan; want als dat iets de ondraagelijke druk van de ‘zinloosheid’ benadert, ‘ontploft’het. Net zoals een ster die ontploft en een zwart gat induikt…of een relatie die uitzichtloos wordt en bezwijkt…met mogelijk ook een ‘zwart gat’ tot gevolg. Energie verdwijnt niet, maar verandert voortdurend van vorm. Altijd is er een overgang, een brug naar iets anders. Zie maar naar de wetten van de fysica die samen met die van de chemie de biologie schiepen. Atomen, elektronen, licht, elektricitieit, waren de ouders van de eerste cel. Toen kwam de overgang naar organisme en soort. De vis werd reptiel en later zoogdier en vogel, aapmens en mens volgden. Ook de ruimte op zich was (is )een kracht door haar omtrek, oppervlakte, inhoud, massa. Zelfs tijd en snelheid speelden mee. Deze evolutie was gekoppeld aan hoe we met onze instinkten omgingen.Gekoppeld aan hoe we vanuit onze instinkten een aantal positieve en negatieve emoties ontwikkelden. Gekoppeld aan hoe de angst plaats maakte voor onbevreesdheid, aan hoe de hebzucht plaats ruimde voor solidariteit en aan hoe jaloersheid door steeds meer handelen naar evenwichtig inzicht teruggedrongen werd. Hoe meer de negatieve emoties door positieve emoties konden vervangen worden, des te meer kansen kregen de waarachtige gevoelens die het soms meer en meer op de blinde emoties haalden. Ons bewustzijn ons op onze reis doorheen de meer eterische vormen van zijn : de wording van de ekonomische, sociale en politieke mens.

  Heel deze evolutie ging gepaard met de overgang van het ene maatschappelijk stelsel naar het andere…net alsof het menswordingsproces van een meer zachtaardigere dan wredere soort zich voortdurend met de vaak bloedige geschiedenis als achtergrond voltrok. In de veronderstelling dat een materieel menswaardig leven voor alle naties en de wereld als één natie, mogelijk wordt, zal er dan meer tijd en interesse zijn om bijvoorbeeld bij het diepzinnige van de wording van het bewustzijn stil te staan ? Maar terug naar materie en eterie nu. De anti-materie, een microwereld zoals de makrokosmos, met temperaturen van miljoenen graden celsius per kubieke millimeter of nog heter in dimmensies waar meetkundige maten niet meer bij kunnen. Alle elektronen hebben er een eeuwige levensduur en draaien er als planeten om hun sterren (atomen).Wie zegt dat er geen leven op de kleine planeten van de mikrokosmos is ? Welk energetisch verband bestaat er tussen de zichtbare en onzichtbare stoffelijke wereld, tussen mikro-en makromaterie ? Misschien vormen die twee soorten bewustzijn bij leven één geheel en kunnen ze zelfs bij het wegvallen van het biologische huis apart bestaan ??? Misschien is het onze taak om ons bewustzijn zo energetisch mogelijk te houden teneinde een aan iedere nieuwe bewustzijnsmoment aangepaste brug met de anti-materie te kunnen vormen ?

  Iedereen is te vergelijken met een soort elektrische weerstand waardoorheen veel eigen en energie van anderen stroomt. De mensen met de lichtste weerstand nemen het meest van hun omgeving op, waardoor ze er soms meer onder te lijden hebben dan anderen. Ze moeten een onverschillig evenwicht zien te vinden, dat hun in hun eigen energie houdt, slechts dan kunnen ze de stromen van anderen aan. Tot voorlopig besluit : Spiritualiteit is een energie die één met de stof is, omdat ze zelf ook een soort stof is. Ze schijnt alleen mogelijk op elk nieuw moment dat we ons bewust zijn van wat ons overkomt. We verschuilen ons nog teveel achter dagelijkse beslommeringen en maken geen tijd voor de zin van het leven vrij. De stof baarde het leven en wij vonden een woord uit voor al hetgeen we niet begrepen : ‘god’. Wij zijn de eerste soort die beseft dat we het leven kunnen laten ontstaan, alleen al maar door het te wensen. Magie heeft geen grenzen, maar laat ons realistisch blijven. Godgelovigen zeggen dat ‘schepping’ (eigenlijk het ‘wensen’) voor de feiten kwam, het ‘idee’ voor de ‘materie’. Andersgelovigen zeggen dat de idee de zoon van moeder MAterie is. De mannelijk chromsoomkoppelk XY is inderdaad van latere datum in de evolutie dan het vrouwelijke XX-koppel…wat ons intuitief symbolisch geneigd maakt het voordeel van de twijfel aan de ‘andersgelovigen’ toe te kennen. Deze kip of ei-eerst-diskussie leidt de aandacht van de feiten zelf af. Stof is geest en geest is stof. We leren van en met mekaar…hoe we vanuit onze aardse zielen misschien groei aan onze toekomstige geest (? )kunnen geven…alle dagen ,tot de dag dat die geest misschien op zichzelf zal kunnen bestaan(?)… of één wordt met de geest van het al…als dat al niet zo is. Een beetje mysterie moet kunnen. Helpen ‘zij’ ons of wij ‘hen’?

  Iedereen doet hier ervaringen op en leeft in de richting van z’n dood, het juiste moment waarop iemand een andere, niet-lichamelijke energie wordt, die al of niet gewoon genetisch deel zou kunnen gaan uitmaken van de verdere evolutie van de levenden hier. Wie, hoe, wat, waar gaat helpen en of wij, vanwege onze genetische verwantschap niet eerder hen dan zij ons helpen…kan misschien vanuit hier net zoals in een detective-aflevering, praktisch alleen vanuit een aantal details naast de feiten geraden worden. Alhoewel ‘hun’ hier ook alleen maar ‘ons’ hier is, vanwege de gemeenschappelijke genetische wortels...daar moeten we ons leren inleven : er is maar één wereld,1bestaan. Dus zou de zin van het leven ook kunnen zijn dat iedereen hier ‘sterk’ moet worden en de waarheid in z’n eigen leven te ontdekken heeft; teneinde hier en nu en achteraf nog van nut voor anderen te kunnen zijn. Een omnitalent aan inzicht zal een breed gamma aan ‘intuitie’ kunnen verstrekken aan vele mensen, organisaties, … Dus wachten we onze beurt af om een zo goed mogelijk begeleider te worden, ook na onze dood; we oefenen al tijdens ons leven. Misschien bestaat de geest van diegenen die er nog zijn op een genetische manier wel voor een deel uit diegenen die er niet meer zijn; omdat wij biologisch bestaan uit de voortzettingen van onze voorouders. Wellicht keren we alleen op die manier biologisch terug. Dus één van de mogelijke zinnen van het leven is dat eens je dood bent, je blijft funktioneren ten opzichte van anderen die jouw (of ‘iets’ of ‘iemand’) om energie vraagt. Vraagt iemand om energie die dan aanbeland bij iemand die medeverantwoordelijk was voor die iemands lijden; dan zal er ‘in de hemel’ misschien ook nog wel ‘leed’ zijn en zal er daarboven naar de wijsheid van buren moeten gevraagd worden als men het in z’n aardse leven niet gesnapt heeft. Emotioneel zwakkeren vragen als dit axioma waar is, dus best niet om hulp…of het zou in ‘het hiernamaals’ook zo moeten in mekaar zitten als hier…dat men via stukken hel en opnemen van verantwoordelijkheid en bereidheid tot uitwisseling tot stijgende wijsheid komt. Als het allemaal niet zo moest zijn, kan slechts één ding waar zijn we keren terug naar de simple en ongecomliceerde bewustzijnsvormen van mineralen, water, en lucht en licht en golven… . De biologische cellen die we erfden, (erven is hier een niet zo goed gebruikt woord, want we ZIJN die cellen)én heel het geestelijke deel van die cellen zetten we in onze nazaten voort, al blijken sommige scheuten eerst terug in volgende generaties uit te schieten.. Biologisch zijn we hetgeen anderen ononderbroken lichamelijk doorgaven. Vermits de geest zich uit de materie ontwikkeld heeft, zijn die anderen in een welbepaalde, stoffelijke betekenis…nooit gestorven. We kunnen alleen maar vastellen dat ‘zijn’, ‘zijn’ is…wat al boeiend en moeilijk genoeg is. Leven (inbegrepen dood misschien), lijkt een lange reis naar verschillende dimmensies, die je altijd achterlaat, verrijkt of verarmd met jouw bijdrage. Tot slot, als er dan een opperwezen was, noemde het ‘zelfkennis’. We weten niet of we na ons leven verhuizen naar de krachtvelden van al die waarden die we in tijden van nood aanroepen. We willen ons niet laten vangen aan woorden zoals ‘god’ , die in de komplexiteit van het leven konkreet zo weinig betekenen. Filosofisch gezien hebben we een heleboel geerfd en we zullen er nog veel aan toevoegen, door studie, diskussie…en het leven zelf.

  tijd bestaat niet, de bus missen kan je wel Elke situatie die zich in het 'nu' bevindt bevat een betekenis die het dichtst bij de realitieit staat. De realiteit echter, is een enorm complex gegeven dat ik al op veel manieren proberen beschrijven heb...en om soms ondoorgrondelijke redenen met het verleden verbonden is. Vertrekkend vanuit het verleden probeerde ik op een aantal verschillende literaire manieren, praktisch en theoretisch aan te tonen vanwaar de menselijke geest vandaan kwam en hoe hij zich probeert te ontwikkellen, persoonlijk zowel als kollektief. Welke fasen de kollektieve evolutie van de mensheid ook nog doormoet, één vraag blijft open, een vraag die ieder van ons in zijn innerlijke communikatie met zichzelf dient te beantwoorden : "welke is de rol die mij in het geheel van wat het leven te bieden heeft, is toebedeeld " ? Hoe meer mensen de verantwoordelijkheden die deze vraag oproept,begijpen... des te beter onze kollektieve toekomst. In wat volgt zal ik die vraag voor m'n eigen proberen vertalen.

  Als ik me soms hard en cynisch zal uitlaten is dat omdat er grenzen zijn aan begrip hebben voor het veelal te passieve leven dat verschillende maatschappelijke groepen en ook wijzelf ons eigen opdringen. Om de wereld een betere plaats te maken, moet je de rol van het geld en de politiek veranderen. Of dit lukt, hangt niet alleen af van ons inzicht in de rode draad in de geschiedenis of van onze bekwaamheid ons te organiseren…maar ook van onze innerlijke wereld …zijn we reeds emotioneel sterk genoeg om ons deel van het werk te doen…zonder de discipline die ons door onze al of niet anonieme werkgevers opgelegd wordt ? Nee . Wat niet wil zeggen dat er geen ander systeem buiten geld en burgerlijk parlement mogelijk zou zijn . Die parlementen zouden moeten gebruikt worden om de verkwisting van geld te stoppen en de wereld op alle vlakken een echt menselijk thuis te maken. Maar moeten we niet eerst ook snappen wat de zin van het leven in z’n geheel genomen is ?

  Aan de ene kant een reis van armoede naar welvaart en aan de andere kant een bewustzijn dat meer in het teken van de ontwikkeling van de eigen sterkte van de ziel staat . Het is niet de bedoeling van ‘t leven om je te pletter te werken aan de kadans van een syseem dat in vraag zou moeten worden gesteld. Het is niet de bedoeling om onze persoonlijke relaties in haatspelletjes te laten verworden. Met inzicht en begrip en weten wat je zelf wil kan je veel oplossen. Het is niet de bedoeling van innerlijk een soort machinaal leven te leiden ; we moeten onze innerlijke stem leren begrijpen. Waarom ? Soms zal je overvloedig weten waarom ; andere keren totaal niet meer hoe je van de ene naar de andere situatie geleid wordt of nog in kringetjes moet draaien tot de volgende doorbraak. Is ons leven niet een gezamenlijk iets en kan je je leven alleen maar plannen in funktie van hoever diegenen rond je met hun ontwikkeling staan ?  De vraag stellen is antwoorden krijgen zal je merken. HET POSITIEVE DAT HET NEGATIEVE NIET meer VOEDEN MAG IN DEN BEGINNE WAS ER DE RUWE ONBEWUSTE ENERGIE

  beminde gelovigen, anno 2008  Op een debatavond rond de stellingen van de schrijver van de Da Vinci -code, hoorde ik een aantal merkwaardige dingen. De avond ging uit van de plaatselijke evangelische gemeenschap. Een protestants theoloog had het over de vierde eeuw van het christendom, over een door een keizer Constantijn bijeengeroepen concillie (als dat woord toen al gebruikt werd, want men werkte alleen met bisschoppen, er was nog geen paus). Als kritikus van de miljoenenbestseller beweerde de professionele bijbelonderzoeker dat de overgrote meerderheid van de 315 bischoppen voor de oorspronkelijke leer van de apostelen Paulus en Petrus gekozen hadden, er waren maar enkele onthoudingen en twee tegenstemmen die tegen waren, niet om de alternatieve teksten (andere dan die van Matheus, Lucas, Johannes,Marcus) een kans te geven, maar om andere redenen.  Bij de stemming voor een verlenging van de pensioenleeftijd, een 1700-tal jaar later stemden maar vier mensen in 't parlement tegen...of dat dan de juiste benadering was ?Zie me niet als een verdediger van de 'Da Vinci code' of zo...als je iets beweert krijg je altijd het tegendeel of een niet-geplande uitbreiding van wat je beweert op je bord...niemand weet alles over alles op z'n eentje...bovendien als je zelf zegt dat je fiktie schrijft heb je altijd gelijk. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. De gnostici, zij die naast de vier klassieke evangelie-schrijvers ook schreven, wilden door ervaring zelf achter de waarheid over de bedoeling van 't leven komen...ook Maria Magdalena zal wel teksten geschreven hebben...wie zal het zeggen...wat er in teksten staat is belangrijker dan wie ze geschreven heeft. Waarom onderling bekvechten over het al of niet maagd zijn van de moeder van Christus of dat zij nog meerdere kinderen had of dat haar zoon de zoon van God (zonder uit te klaren wie men daarmee bedoeld) was of dat hij een vrouw had of een kind of meerdere kinderen of niet...niemand kan dat bewijzen, met geen enkele tekst. Of er zou dezelfde DNA moeten zitten in het stukje vezel-huid van Magdalena dat men in Vézelay zou bewaren, als in een opgegraven Merovinger bijvoorbeeld... . Elke gevestigde godsienst krijgt vroeg of laat met kritiek binnen eigen rangen te maken...natuurlijk dat er vierhonderd jaar geleden kritiek op de roomskatholieken kwam en men begon te 'protesteren' tegen bepaalde zaken...nu krijgen ook de protestanten hun deel van kritiek langs alle kanten (new age, Da Vinci-code...) enz... Het is zo'n beetje zoals bij de socialisten...ipv zich te verenigen met het oog op bepaalde doelstellingen(afbouw armoede, militair apparaat omschakelen, wereldwijd zelfde werk, zelfde loon, kennis en mens belangrijker dan winst...verdelen sommigen zich opzettelijk omdat ze coalities met de macht van het geld willen blijven aangaan. Ze hebben het allemaal over 'God' zonder dat ze dat vanuit de wetenschap onderbouwen en ze idealiseren de geschiedkundige werken waarop ze zich baseren. Alhoewel er natuurlijke prachtige dingen inzitten in die werken kan je van het oude-testament op sommige plaatsen gerust zeggen dat het een imperialistisch pamflet avant-la-lettre is. Het nieuwe testament breekt daar met die stijl. Wat voor de Bijbel waar is kan ook van andere religieuze werken gezegd worden, het zijn allemaal uitingen eigen aan de tijdsgeest...sommige uitingen hebben wel eeuwigheidswaarde (bijvb. 'doe niet aan een ander wat ge zelf niet leuk vindt'), maar zich op basis van boeken in zijn geheel laten verdelen in godsdiensten kan tot onnodige spanningen leiden en door de politiek enz.misbruikt worden. Ook dingen die Marx beweerden zijn nu nog voor een groot stuk waar...ekonomische dominantie leidt tot oorlogen...moeten we ons daarom Marxist noemen...misschien schatte hij de rol van het sparen wel verkeerd in. Misschien wou Christus meer begrijpen over de man-vrouwverhouding en werd hij daarom op Maria Magdalena verliefd ? Wie zal het zeggen...je kan daar een heel leven over lezen en debateren...en iedereen kan er met zijn groot verstand nog naastzitten. Vooral bij zaken die met de subjektieve leefwereld te maken hebben, psychologie, leven en dood, filosofie ,heeft een mens een groot stuk van de faktor 'geloof' nodig...maar dan een geloof dat vanuit goedheid en innerlijk verlangen naar het goede vertrekt. Goedheid...'god'...maar één lettertje verschil. Het goede en het schone...meer moet dat niet zijn...laat ons mekaar niet onder negatieve gevoelens bedelven...alle lelijkheid heeft ergens in 't verleden zijn oorsprong...laat ons meer vanuit het heden met goede intenties bezig zijn en samenwerken aan een betere wereld en betere verhoudingen tussen de mensen die hem bevolken. De wetenschap op zich is ook een bijbel voor wie tussen de lijnen lezen kan. Straling (symbool voor idee) schiep materie (het eerste atoom,de eerste cel, de eerste mens) en alles keert altijd tot straling weer. Een andere wetenschappelijke oplossing voor het 'probleem' van de zin van het leven : iets dat kleiner of gelijk aan nul(inhoudsloos) dreigt te ontploffen : zinloosheid zelf kan niet bestaan...hoe meer ze dichterbij komt hoe meer de 'redding' , de 'nieuwe schepping...de nieuwe toestand' nabij is. Elke dag is een nieuwe toestand.

  Neem nu een begrafenis. Je geniet van het gebeuren ook al ben je het filosofisch niet eens met alle zinnen die door de priester of zo uitgesproken worden. Ook het deelnemen aan dat stukje leven van de familieleden van de overledenen is een louterend iets waarbij je een stuk zin in het leven ervaart. Leven en dood, hetzelfde mysterie als 'elektriciteit', de ene draad mag de andere niet raken of je hebt kortsluiting...de ene draad weet hij ervan dat de andere bestaat ? Samen geven ze wel stroom, leven...ons ? Gaan we dat allemaal wel weten als we dood zijn ? Misschien is dood-zijn voor sommigen...voor iedereen ?... een toestand van energie in rust in plaats van in beweging...en weten we niet eens dat we dood zijn, maar voelen we dan alleen maar het verschil tussen energie in rust en de stromende energie van het dagelijkse leven. Misschien is het juist de kunst om al tijdens het leven zo een rust te bereiken ?Gelukkig mogen we maar gissen. Het leven zelf dan. Waarom de ene de andere als levenspartner aangetrokken heeft...sommige originele maar een stuk dezelfde trekken die je in kinderen en kleinkinderen waarneemt, hun ontroering enz... .Het even stilstaan bij de kern van het leven. Een ziel lijkt wel een lied...daarom ook dat als er één spreekt de andere even zwijgen moet of je hebt chaos. Iedereen moet leren zichzelf 'scherp' te zien. Weten waarvoor je staat. Weten welke rol je speelt en voor wie je die spelen wil. Met het stuk pijn dat dit vaak met zich meebrengt geconfronteerd willen worden. Je bewust zijn van de spiegel van jezelf en anderen vanbinnen...al eens de tijd nemen om die spiegel te kuisen, te ontvetten van negatieve gevoelens. Soms zijn anderen ook een stukje spiegel van jezelf buiten jezelf...of een stukje omgekeerd spiegelbeeld...je kan in anderen zowel positieve als negatieve stukjes van je eigen samenstelling bekijken. Leren denken in beelden en symbolen is een soort aanleren van een nieuw alfabet. Let geconcentreerder op gebeurtenissen, woorden, beelden, toestanden en leer de wereld met kennis van zaken interpreteren. Ook landschappen,niet alleen mensen...geven ons vaak energie...neem eens meer de tijd voor een passage en je wordt 'sage'. Laat het licht en de lijnen en de kleuren in je dringen, voel ineens die ruimte daarvanbinnen. Zuig je longen vol goede lucht en wandel zonder zucht van het ene perspektief naar het andere. Zoveel mensen zoveel landschappen, zoveel gezichtspunten vanuit een andere hoek. Alles kan ten goede veranderen als je je voor het goede openstelt. Het is natuurlijk niet altijd even goed weer om te wandelen. Zoals het weer neigen wij mensen ook al eens naar depressie...wachten tot het door is en je vooral letterlijk en figuurlijk 'warm'proberen houden...je gemoed niet laten verkillen...al kan dat ook al eens positief zijn als je meer assertiviteit ten op zichte van anderen nodig hebt. Depressiviteit is als een stuk verleden waar je niets meer kunt mee doen en waar je niet mee afrekent...niet alleen de werking van hormonen...jij zou hen moeten sturen in plaats van zij jou. Daarmee afrekenen kan betekenen dat je leert met mensen te leven, er beter leert mee omgaan of dat je er juist minder moet mee leven...afhankelijk van wie wie het meeste onnodige schade berokkende. Onnodige schade is schade waardoor je als mens niet meer mens van wordt. Man en vrouw kunnen mekaar wel eens beschadigen en hoe langer dat duurt en hoe meer dat gebeurd en hoe meer ze op mekaars tenen trappen hoe minder ze nog voor mekaar voelen kunnen. Als je goed leert kijken snap je beter waarom mensen bij mekaar horen. Dat begint al van voor de geboorte...misschien vormen al die verschillende soorten genetische informatie uit het verleden wel 'ploegen' zoals in een wielerwedstrijd met een soort afspraken om het eerste aan de meet, de 'eicel' te kunnen komen...als het zoal werkt...misschien beslist de eicel wel over wie ze eerst binnenlaat...ondanks al die mannelijke afspraken van de ploegen uit de spermaploegentijdrit. Van zodra we er zijn blijven we individueel of kollektief maar koalities sluiten. Het is belangrijk hier even NU in dit tijdvak van menselijk bestaan op in te gaan...nog een paar decennia en niemand zoekt twee generaties na mekaar een partner in het eigen of aangrenzende dorp...hetgeen daarom niet noodzakelijk te betreuren is, dat bedoel ik niet, maar een psychologisch- evolutionair breken met wat al een heel oud verhaal kan zijn, kan betekenen dat je de rode draad in je roots moeilijker terugvinden kan. In een dorp op een kerkof merk je dat bijna alle mogelijke kombinaties tussen mensen uitgeprobeerd zijn. Naarmate je ouder wordt en in voorzover je nog weet welke voorouder met welke familie is scheep gegaan en wat daar in het geval je die mensen zelf niet gekend hebt nog door overlevering werd over doorverteld ...kan je beter aanvoelen welk een soorten energie je zelf meedraagt...nog allemaal stukjes van die voorouders.

  Soms kan je zelfs gelijkenissen zien met dingen waar jijzelf of voorzaten het moeilijk mee hadden of hebben of dingen waarmee je eigen nazaten vlotter mee omgaan. Net als dromen blijven sommige van die observaties over jezelf en de mensen rondom je niet altijd even helder bij en is het vreemd genoeg de bedoeling niet...net als het soort dromen die je je niet meer herinnerd,maar die toch een antwoord waren op wat er zich in de dag of zo heeft afgespeeld. Je ontwaakt met rustige hersengolven en toch weet je niet waarover je nu wel gedroomd hebt. De nieuwe dag kan beginnen...altijd op zoek naar het behoud van de innerlijke rust van 's morgens...je eigen niet laten overnemen door computervirussen die je computerscherm de hele dag bestoken met reklame waar je niks kan mee doen...en die je alleen maar hindert...een mens heeft geen behoefte aan mensen die hem willen 'kopen', maar aan mensen die met andere mensen in ontmoeting willen treden. Dan wordt je gedachtengang meer als een verre reis, gedachte na gedachte, kilometer na kilometer, in plaats van dat je teveel door de consumptiemaatschappij wordt gedirigeerd. Als je dan 's avonds echt intens weer naar een goede nachtrust en droombeleving verlangd...komt die er meestal wel en ben je 's anderendaags weer fris vanbinnen...je spiegeltje blinkt weer en je kan weer helderder observeren. De bas-speler die z'n partituur gehurkt op de treinwagonvloer leest, terwijl z'n handen op en neer gaan en hij de muziek hoort en af en toe corrigeert...terwijl er in die bewuste tussenruimte van de trein geen noot te horen is en z'n instrument gewoon in een andere treinhoek gekoesterd ingepakt rechtstaat en hij geen dingesspeler in z'n oren heeft. De geest is tot veel in staat...het verleggen van dimmensies terwijl je observeert...zoals in de documentaire die ik zag...indien we met ongeveer de gemiddelde snelheid van een parachutiste door de aarde heen moesten vallen...zou dat 32 uren duren...hoe lang zou de overgang van leven naar dood en leven duren...vraag ik me dan af...een sekonde of drie...bijna nul sekonden, waardoor de dood eigenlijk gewoon niet bestaat ? Of moeten we twintig miljard jaar wachten voordat een gelijkaardige kombinatie die het stukje 'ons'-straling van de vorige big-bang zich weer na de volgende vertaalt in een cel enz... ? Als de dood het inhoudsloze is dan bestaat hij inderdaad niet. Als het inhoudsloze benadert wordt is dat niet alleen zoiets als een bigbang...maar ook zoiets als honger krijgen...je wil het tegengaan en zoekt naar eten...onze ziel zal altijd naar zin zoeken om in leven te blijven...als ze dat al wil...misschien kan ze ook niet anders...zeker als ze ?misschien alleenlijk als geest verder zal zien te bestaan. Eigenlijk is er geen einde en geen begin maar altijd overgang van het ene in het andere, een eindeloze reis...ook als we in een andere vorm van energie zullen bestaan zal die ook wel in een nog andere vorm overgaan...maar dan wordt het wel wat ingewikkelder dan de vergelijking van de rode draad van het leven en de blauwe draad van de dood die niet tegen mekaar mogen komen omdat je anders kortsluiting hebt...dergelijke vergelijkingen zouden ons te ver leiden. Laten we het maar rustig bij het leven zelf houden en daar onze vergelijkingen zoeken. Sommige mensen hebben meer van chimpansees weg die al eens andere apen doden en andere mensen zijn meer met de vredlievender en rustiger bonobo's verwant. Bij niet-mensen heeft dat verschil (bonobos doen het misschien meer) misschien meer met de frequentie van hun sexleven te maken...bij de mens zit dat verschil meer bij z'n innerlijke rust...of zou daar moeten zitten. Ook de opvoeding speelt een rol...als je nog niet zolang geleden 'linkshandig' was kreeg je een tik van de lat in de school of bond men je hand vast. Alles er doctrinair indrammen in plaats van wat ruimte aan de eigen levensweg en manier van doen te laten...was niet alleen vroeger de boodschap. Zoals soldaten in 't leger in de rij staan voor een dokter die met een soort pistool inentingen toedient, zo slikken wij alle dagen opinies en meningen die er enkel moeten voor zorgen dat de wereld door overheersing en uitbuiting verder kan blijven bestaan. Daarom aan alle fundamentalisten in spe : alles is tegelijk veel ingewikkelder en simpelder dan jullie je ook maar kunnen voorstellen. De zelfvernietigingsdrang van sommige mensen, doordat ze het zachte in hun geest en lichaam niet volgen en het eigen gelijk fanatiek verdedigen... dreigt soms anderen voor een stuk of totaal mee te slepen. Als je hen liefhebt wordt liefde een soort zelfkwelling Elke dag van niet liefhebben van het leven in al zijn aspekten ondermijnt en takelt af. Wat is liefde, wat is haat, wat is rijk en wat is arm ? Te weinig solidariteit en te weinig kansen. Leer allen samen groeps-te dansen. Breek de cirkel van wraak en weerwraak. Totaal herbeginnen op basis van een menswaardig leven voor iedereen. Ogenschijnlijk zitten we materiëel goed in 't Westen...we trekken ons voor 't merendeel van politiek weinig aan. Honger en armoede...ver weg...allée kom aan, niks aan te doen zeg ! Maar let op, de wereld is één...de 'problemen' komen toch naar de overkant...en let maar op dat ze ons niet verrechtsen ...vroeger het lachen met de rijke jood...nu de angst voor de vreemdeling ! Goed, die oorlogen dan...zo ver weg. Tot de auto's niet meer rijden...hoe komt dat nou zeg ! Todat de banken failliet gaan, waarom nou toch ? Ai beleggingen, oei spaargeld. Ach mens, laat ons hopen dat het wel goed komt met de wereld en dat we meer bewust ontdekken wat ons daarvoor te doen staat.  http://achjadeliefde.skynetblogs.be

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  artikels & linken rond instinkten, emoties, gevoelens…

  liefdesrecept Bovenal leer de liefde die in je zit voelen en leer ook aan wie ze te geven. Onderzoek de wegen die de filosofie en de geschiedenis bewandelden. Bemin de kunsten. Verzorg je lichaam, dwing het niet tot overmaat. Laat zo weinig mogelijk negatieve emoties toe.Verzorg je lichaam, dwing het niet tot overmaat. Deel zowel de vriendschap als de liefde, de kennis en het zoeken als je lichaam met je uitverkorene...kruidt het geheel met relativiteitszin en humor en je bekomt ...passie.  Als je dan niet dadelijk voor mekaar kiest...moet het niet zo zijn. Als geest en materie '1' zijn en eeuwig bestaan en de rode, wetenschappelijk aantoonbare wetten van de materie, altijd aan een verfijning van de geest gewerkt hebben; ...hoe komt het dan dat voor het begrijpen van allerlei soorten verhoudingen tussen mensen, zeker die, die met het intieme zijn te maken hebben, je met die rode wetten alleen niet ver komt ? Mensen zijn niet alleen bij mekaar omdat ze geografisch gezien in mekaars buurt woonden of elkaar toevallig tegenkwamen...of mekaar ekonomisch nodig hebben...ze trekken de moeilijkheden en aangename dingen die ze nodig hebben om te groeien vaak zelf aan...vooral diegenen die mensen die eigenlijk niet veel groei nodig hebben, lijken soms nog het meeste moeilijkheden aan te trekken. De liefde gebruikt ons om ons het onderscheid tussen mensen en wat hen in ons aantrekt en afstoot duidelijk te maken...zodat we er alle dagen wat wijzer zouden uitkomen. Aantrekken en afstoten, ebbe en vloed, het universum dat uitdeint en weer in mekaar stuikt...de liefde kent er ook wat van. Die filosofische speurtocht naar de zin van het leven, sommige theorieen die men rond de praktijk van de mens en zijn menselijke relaties kan uitwerken, blijken in de praktijk rondom ons veelal te kloppen...al kan je een mens en zijn relaties niet in om 't even welke theorie gieten. Zo hebben vele alleenwonenden hun boezemvrienden wel een aantal redenen om niet bij mekaar te wonen...wellicht omdat ze te openhartig over hun al of niet platonische verhoudingen zijn...en ook omwille van de verplichtingen die ze, terrecht of onterrecht nog bij de voorgeschiedenis van hun leven terrecht of onterrecht, menen te hebben. Vanuit de subjektiviteit van een situatie lijkt iedereen tijdens konflikten wel gelijk te willen hebben...het is hoe men zich op korte of lange termijn voelt dat bepalend voor iemands beslissingen is. Misschien is het iemand zijn lot van bijvoorbeeld te blijven schrijven en daarvoor veel alleen te moeten zijn. Misschien is het iemands lot van verder in de omgeving van je kinderen te blijven. Alles is op een bepaald punt altijd het resultaat van wat eraan voorafging. Schrijven over de veiligste manier om emotionele windhozen met vrouwen en mannen en kinderen te vermijden, is nog niet zo simpel. Er monogaam mee samenwonen is, afhankelijk van iemands karakter en opdracht in 't leven een heel goed recept ter voorkoming van onrust...maar in iedereens rode draad van 't leven niet ingeschreven, zo blijkt meer en meer. Ook in gemengde gezinnen met kinderen is samen leren omgaan met mekaar een opdracht. Het zou zo simpel kunnen zijn. 'Indien gij niet wordt als deze kinderen'...1meisje, 1 jongen. Zo simpel blijft het voor velen echter niet...en dat kan soms ook niet anders lopen. In de tijd van onze grootouders en ouders, het eerste grote stuk van vorige eeuw, bleef men bij mekaar wonen tot 1 van de twee sneuvelde of vredig doodging. Dit feit wil natuurlijk niet zeggen dat het toen allemaal beter tussen man en vrouw was. Nu valt het door de meeste mensen niet te verdragen als de partner iets met iemand anders heeft, hoe geestelijker het nieuwe paar bij mekaar staat, hoe erger meestal voor de vorige partner. Dit 'dicht bij mekaar staan' heeft soms ondoorgrondelijke redenen en soms is het zoeken naar een andere partner alleen maar zin in avontuur of gebeurdt het uit revanche...of om de partner te vlug af te zijn...zo diep kan jaloersheid gaan.Het lijkt wel dat hoe meer je elkaars gedachten kunt vertolken zonder dat de andere ze uitspreekt, hoe dichter geliefden naar mekaar toegroeien en hoe intenser ook hun innerlijke band wordt. Het waarom van zowel verliefdheden als scheidingen kan generaties terug te vinden zijn...we vertegenwoordigen en zijn vele stukjes van zij die voor ons kwamen.Het leven stuurt de ene vele paden in, een ander krijgt er minder te begaan... om te genieten, te boeten, wraak te nemen, te domineren of te leren...of alles bijeen ? Aan alles alleen op ons eentje te doen, hebben we niet veel, we zoeken gezeldschap. We beseffen het niet altijd, maar toch willen we gewoon in onszelf tot rust komen, via de invloed van anderen. Dat tot rust komen heeft ook, maar niet zozeer met de lichamelijke kant van de liefde te maken. Buiten de al eens overhoop gegooide gevoelswereld in ons eigen gaan we werken of verplaatsen ons met onze auto's of met de zeldzame bussen. Als we door  een van onze dorpen stapen, lijken we wel  rare snuiters , want voetgangers kom je op de buiten nog zelden tegen in de dagen van tegenwoordig. Ook in de steden vereenzamen mensen soms. Het is niet alleen mensellijk kontakt en innerlijke rust dat we zoeken...we willen weten hoe ons leven in mekaar zit. Niet zozeer op filosofisch gebied, want daar zijn er velen onder ons te materialistisch voor geworden, maar gewoon ons liefdesleven, dat willen we toch wel begrijpen. Alhoewel we het leven van zij die er niet meer zijn onrechtstreeks verderzetten, spreken de graven niet meer, op de voetpaden kom je zelden iemand tegen voor een meer dan gewoon gesprek. De visuele media houden iedereen soms op een oppervlakkige manier in hun ban. Als je naar de beeldbuis kijkt moet je altijd veel selekteren, zappend op zoek naar een goede documentaire of een film met menselijke inhoud. Boeken over relaties zijn er in overvloed...toch zullen we in de praktijk de konfrontatie met de voor ons nuttige dingen daarin moeten aangaan. Wordt vervolgd.

  kabaret :over eeuwig jong en oud Goeiendag. Ik weet het, 't is een simpel woord om mee te beginnen. Maar miljarden jaren geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Toen al zat ik net als jullie, nog verspreid in alle mogelijke soorten atomen, die, net als jullie, door de kosmos vlogen.  Toen duwden we mekaar af en toe eens wat opzij om al eens wat plaats te hebben. We zaten in één of andere molecule, zo hard als steen, zo mals als modder, zo helder als licht of zo zacht als water. Als ik toen iets wou zeggen, dan scheen ik gewoon of dan viel ik gewoon uit de lucht...ik kan dat trouwens nog goed, dat laatste...dat zal een door de eeuwen heen aangeleerde overlevingstechniek zijn. In feite zit ik en ben ik ook nog mineraal, water, licht, golf, enz...zijn wij nog allemaal dat en alles wat zich daaruit ontwikkeld heeft ...tot en met wie we nu zijn.

  Nee maar, in die atomen, dat was daar een gedoe rond mijn atoomkernen. Mijn MIN-geladen elektronen vlogen den helen dag rond mijne kop, rond mijne PLUSMINUS evenwichtig geladen kern dus. Den helen dag waren ze me aan 't provoceren, zo uitdagend, zo precies niet kunnen verdragen dat ge kalm in uw onverschillig evenwicht blijft. Dat ging altijd maar van alé, bougeert ne keer, laat ons iets doen, laat ons uitbreiden of zo.  Op den duur was ik als atoomkern wel verplicht van te handelen. In ons taal betekent dat 'uw NEUTRON-evenwicht' verbreken en met uw PLUSPROTON-lading ingaan op wat er in uw eigen en andere stoffen aan MINNETJES te vinden is. Het lijkt wel 'sexen' voor het uitgevonden was. Maar op nen dag, door al dat over en weer geduw en getrek en gebots en veel vergaderingen om nu eens uit te maken wat we daar allemaal mee van zin waren, met al die nieuw kombinaties van molekulen die we deden ontstaan...opeens wisten een deel van ons het wel zeker. WE BOUWEN EEN CEL.. In feite is het niet echt zo gegaan, want ineens 'waren we met z'n allen gewoon' 'cel'...ons moeder Chemieke en onze pa Fysicaa hadden een Biologieke gemaakt, ge moet het maar doen. Dat was allemaal goed en wel, maar we hadden we een serieus probleem. We mochten we zoveel cellen maken als we wilden, ze stierven allemaal te vlug zonder zich op eigen kracht kunnen te vermeerderen. Maar die cellen waren geen stommerikken...ah nee, heel de natuur, wij dus, ...hadden het beste van ons eigen daar ingestoken...gij zat daar trouwens ook al in. Zo kwamen we op een dag erachter dat we moesten 'delen' om kunnen blijven voort te bestaan...en zo werd de solidariteit geboren. We moesten ons eigen 'delen' om ons kunnen voort te planten. Hoe we daar achter kwamen ? Wel, het stuk 'modder' ,modder, zoals 'mother' in 't Engels dat achterbleef als we als cellen stierven, daar ontsnapte ook de licht en de lucht uit. Die 'licht' en die 'lucht' waren zo triestig dat ze van die cellen geen deel meer uitmaakten, dat ze zwaarder werden en op de nog levende cellen 'drukten' als het regende of stormde. Zo gingen we dank zij de intuitie van het licht en de lucht misschien toch door de knieen en leerden delen. Of misschien zaten er tussen die oerstraling nog stralingen van quantumfysicaspecialisten uit de vorige bigbangcyclus na de vorige instorting van 1 van de universums tussen. Ge moogt natuurlijk ook geloven dat het door het bevel van God de vader of zijn broer Alah zijne bliksem kwam. Feit is dat we weer ne stap verder raakten. Na een tijd begon ook die toestand ons wat te vervelen; we wilden toch immers niet altijd XX -vrouwelijke materie blijven. Gelukkig dat er op een dag enen een stuk van zijn XX verloor en het voortplanten een stuk plezanter en interessanter werd dan ons eigen moeten op te splitsen...het kwam wel nog op hetzelfde neer, maar 't was eenvoudiger XY bevruchtte het XX-ei en zo ontstond hadden we er een totaal nieuwe telg in de famillie 'biologie' bij : de 'sex'. Man lief, vrouw lief, waar zijn we toen mee begonnen...ik had het miljarden jaren terug, nog zo gezegd als atoomkern van een zuiver deeltje licht , "we zijn nu op ons gemak". Maar ja...' t was nu éénmaal toch zover gekomen...en eigenlijk was er nog niets veranderd, de minnekes maakten de mannekes hunnen kop zot om toch iets te gaan doen. Nu begon het verhaal eerst goed vaart te nemen. We werden organismen en organen in 't water, we ontpopten onszelf tot vissen, we bevolkten het land op duiznden manieren...van dino's tot mieren. Maar eigenlijk, zeg nu zelf; soms denk ik...waren we niet beter in onzen boom blijven hangen ? Ik hoor het me nog zeggen(allé 'zeggen', 't is te zeggen we waren aan 't leren spreken) tegen dienene op die andere tak, 'jongen, hou toch uw gemak'. Dat was er zo ene,we noemden hem Meer, die was nooit kontent; hij wou altijd maar meer en meer, meer wijfkes, meer eten, meer grond...tot hem in onzen eigen troep niks van dat alles meer vond. Omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan, hadden de meesten er schrik van en zijn ze er maar achter gaan staan toen hem de bavianen wou gaan verjagen. En zo ging de geschiedenis maar voort. Op den duur zaten de afstammelingen van 'Meer' in streken waar het zo koud was, dat ze in holen moesten gaan wonen in plaats van tussen de takken liggen te dromen. Toen de holen bezet waren, moesten ze huizen leren bouwen en op de duur hadden ze zoveel bezittingen, dat ze het moe waren om er konstant mee rond te trekken. Omdat 'stilzitten' ook niet in hun natuur zat, begonnen ze te leren hoe ze het land konden bewerken. De 'boer' was geboren. Een kalme mens, blij één te zijn met de natuur. Wat we toen voortbrachten, aten we op en we zetten een deel opzij voor minder gunstige tijden. Iedereen deed een stukske van 't werk...en we konden op tijd eens lachen omdat we hadden leren praten en luisteren naar mekaar. Niemand had het er moeilijk mee als er al eens problemen waren, de dorpsraad zou dat wel oplossen. Op ne keer komt daar toch wel enen af die ons kwam uitleggen dat ne zekere God, de wereld in zeven dagen geschapen had ...en wij waren daar al miljarden jaren mee bezig. Hij joeg ook sommigen schrik aan door te dreigen dat we allemaal levend in de hel zouden verbranden na ons dood...als we niet naar hem luisterden ! Een deel onder ons, trapten daar toch wel in zeker ! Wij, oude Belgen, konden onze rust voorgoed vergeten. Het bleek namelijk, dat we niet alleen op de wereld waren...en dat er al op ander plaatsen veel meer moet gevochten zijn...dan die dorpsruzies van ons in den tijd. Er was zelfs ne slimme Romein die vondt dat wij de 'dappersten' der Galliërs waren. Sinds toen kwamen er hier veel met hun 'legers' binnenvallen, behalve de Indianen, Chinezen en zwarten ging onze eigen Staat dan weer nog later ons zelf ambeteren. Ik heb het in den tijd als dorpsoudste nog gezegd : wapens en Meer en meer willen ten koste van anderen en die rijken die het geld en het leger en de goden en afgoden uitvonden achternalopen , daar komt niks goed van. Maar bon, hier staan we dan uiteindelijk in ons landje dat in solidariteit bewijst dat taalgrenzen geen belang hebben...om ook nog iets positiefs te zeggen. Midden een wereld door honger en armoede en oorlog geteisterd;waar sommigen te hard moeten werken en anderen niet mogen. Als we een dag terug uiteenvallen in licht en lucht en de rest en de genetica die we achterlieten doen ademen en er ons licht op schijnen...zullen we ons nazaten er aan herinneren...pas op, zie wie jullie volgen...jullie zouden wel eens via atoomoorlogen kunnen verdwijnen...en dan moeten we weer van voren af aan beginnen...en dat zal niet makkelijk zijn.  Benieuwd hoe die monetaire krisis gaat aflopen, de staat garandeerd ons spaargeld voor 100 000euro...ik wist niet dat die zo rijk waren...kunnen ze dat zo maar betalen ...en diegene die geen spaarboek heeft dan, krijgt niks...die altijd MEER en Meer willen hebben er een knoeiboel van gemaakt...en ze blijven hun verdeel-en heers register opentrekken met nieuwe snufjes. Sommige kranten beginnen ook de pedalen te verliezen en vergelijken zelfs al gewone sociaal-democratische leiders die meer staatsingrijpen willen met dictators uit het verleden. Een heropflakkering van de klassenstrijd die voor de deur staat ?

  Vergaderen om revolutie te voorkomen Ze kwamen in 't weekend(12/10/08) bijeen om een revolutie te voorkomen waarschijnlijk, de Europese leiders. Want, stel dat na de grote en kleine aandeelhouders ook de gewone spaarders een stuk van hun geld zouden zien wegsmelten !  Een dag na de vergadering gingen de beurzen terug open en tegen de middag werd alom het blijde nieuws verkondigd dat de Europese beurzen dankzij de overheidswaarborgen terug gestegen waren !  Zoals in het liedje "we stegen met een zucht, tot hoog in de lucht", leken media, politiekers en de gewone mens in onze omgeving opgelucht.  We zijn immers allen grootgebracht met de idee dat als 'vader maar content is' alles ok is...'vader' in dit geval 'vadertje staat' en andere patriarchen als daar zijn de grote aandeelhouders en het patronaat enz... .  Na de miljoenenfeesten voor de jet-set grote klanten van Fortis in Monaco en een vermaning van de inmiddels in de media  tot redder van het vaderland gepromoveerde 'krachtdadige' Leterme, was het de beurt aan Dexia om ook in Monaco dezelfde decadentie ten toon te spreiden.  De stoute rijke kinderen des vaderlands, beloond door de staatswaarborg voor hun stoute streken.  Moet dat allemaal betaald worden ? Geen probleem, de Belgische overheid heeft 7miljard schulden dus 7+7 miljard voor het redden van het rijkeluiscircus en het systeem =14 miljard schulden. ' Nu nog even zien waar we dat geld kunnen halen', moeten ze vandaag in de wetstraat gedacht hebben. Gepensioneerde overheidsambtenaren misschien niet vervangen, oudere werkloze heraktiveren, snoeien hier, saneren daar...vlug vlug, want morgen moet de tekst van de begroting op 't parlement voorgelezen worden.  Ah nee, CDH en PS vinden de maatregelen te asociaal...benieuwd welke tussenoplossingen er gaan komen. Gekke politieke wereld. Nationalisatie van de banken vindt ineens terrein als ideeëngoed, nadat men alles al bijna geprivatiseerd heeft en vele kabinetards sinds de jaren tachtig dikke posten in ondermeer de privébanken hebben gekregen...of privémanagers posten in openbare bedrijven gaf.  Het ging hen waarschijnlijk niet allen zozeer om de posten, maar vooral om de royale ontslagpremies, als je zag hoe lang ze maar op 'post' bleven. De ex-voorzitter van Fortis zijn miljoenen liggen al klaar als dank voor bewezen diensten.  Eerst onze openbare ASLK privatiseren en dan Fortis mee om zeep helpen...je moet het maar doen.  Misschien vist men hem terug op voor als men ooit nog eens een openbare bank opricht...maar dat zal dan wel een bank zijn die niet etisch bankiert en het vuile spel van de grote spekulanten meespeelt. Een openbare bank is dus pas een oplossing met mensen met het juiste politieke mandaat aan het roer : geen beursdeelname meer, geen leningen aan de wapenindustrie, geen deelname aan dubieuse investeringen, wél goedkope voorwaarden voor de gewone man, wél investeringen in nieuwe energiebronnen. Of de miljardenwinsten in de energiesektor behoorlijk gaan getaxeerd worden ? Wedden van niet ?

  blijft het geval Ijsland een unicum? De munt 'de Krona'door buitenlandse banken uit omloop gehaald. Drie grote banken genationaliseerd. Gepensioneerden verloren miljarden. Nochthans een welvarend land geweest, dat Ijsland. Enkele maanden terug in de tijd woog bulkten deze banken nog van het geld. Verstrikt geraakt in spekulatiespelletjes.Het topnivo achter die spekulatie zou uit een klein dertigtal personen bestaan die de 10 percent Ijslandse aandeelhouders dus danig in zak en as hebben gezet.  Dan spreken we nog niet over het feit dat je een jaar geleden nog 85 euro voor een euro kreeg en inmiddels ongeveer 160krona. Vele mensen die leningen in buitenlandse valuta hebben afgesloten, zijn ook de dupe van het casinokapitalisme geworden. Een rentevoet van 10percent, een inflatie tussen de 20 en 25%, verkoopcijfers die instorten, mensen die hun rekeningen leeghaalden...men overweegt nu zelfs een aansluiting bij de Europese Unie en de invoering van de euro.  Na gisteren, toen de beurzen na de bekendmaking van de gezamenlijke Europese Unieplannen terug omhoogschoten, zal die wil om aan te sluiten weer een stuk zijn toegenomen. Dat het totdusver nog niet tot meer woedeuitbarstingen en betogingen gekomen is, zal zeker een steun in de rug van de tandem politiek-beursgoeroes zijn.  Wat je van de eersten hoort is dat ze het aantal mensen in overheidsdienst willen terugschroeven...wordt het geen tijd dat ze hun eigen dan eerst niet eens herstruktureren ? Eén regering voor België, met een minister of acht bijvoorbeeld, te vermeerderen met enkelen meer naarmate er nog grote sektoren buiten de bankwereld zouden moeten worden genationaliseerd. Benieuwd of de beursgoeroes voortaan WEL gaan gekontroleerd worden en welke van hun aktiviteiten gaan worden verboden...van dat laatste heb ik nog niks gehoord.  Vroeger werden de mensen door de pastoor en de baron om de tuin geleid.  Filosofisch gezien zou ik zeggen dat we de tandem beursgoeroe-politieker best wat scherper in 't oog moeten gaan houden, want ik heb zo'n vermoeden dat het groepje mensen dat nooit genoeg heeft met meer en nog meer nog veel kaarten achter de hand heeft om in welke uitkomsten die monetaire affaire ook nog heeft, zijn slagen thuis te halen. Al zijn de mensen die gewoon genoeg hebben met een spaarrekening, in overweldigende meerderheid, die anderen zijn bezig met ook daaraan te beginnen knabbelen, op termijn via de fiscus, momenteel door de onzekerheid.  Verwonderlijk hoe papier dat geld noemt, psychologisch toch voor zo'n circus zorgen kan. Probleem is altijd dat er wel genoeg voor iedereen kan zijn, maar nooit genoeg voor iedereens hebzucht, zoals Ghandi al wist.                                                                                                                             

  Arme antiprogressieve Belgische politiekers Hebben ze ondertussen de relativiteitstheorie onder de vorm van Brussel-Halle-Vilvoorde begrepen ,in het licht van de internationale geldontwaarding van de laatste maand ? Je zou het gaan hopen. Maar nee, zo te zien aan de verklaringen van enkele spreekbuizen van de lijst die een monopolie op het gezond verstand zeggen te hebben. Hun recentste uitingen zijn geen korrektie op wat het Vlaams Belang, de NVA  en weinig minder rechtse partijen zeggen ;maar meer van hetzelfde in een andere verpakking. Er was vooreerst het overlopen van een SPA-lid naar de LDD en de reaktie van ultraliberaal DD daarop “in ieder mens zit een sociaal en een kapitalistisch deel”…dank u hierbij voor de verduidelijking die in dezelfde krant ideologisch gestaafd werd door een paar andere LDD-kopstukken.  In een opiniestuk beweerden ze vandaag op  15/10/08  dat niet het kapitalistisch systeem, maar een teveel aan overheidsbemoeienis de oorzaak voor de beursmalaise was en dat de centrale banken overal de boemannen van de neergang zouden zijn.  De denkfout die beide heren maakten is gewoon dat consumenten die sparen GEEN sein geven aan de producenten dat er moet in produktiegoederen geïnvesteerd kan worden als we reeds in een periode van overproduktie zitten.  Ze hebben al wel door dat de markt in financiële produkten onder kontrole moeten gebracht worden, maar durven de stap naar de afschaffing van die nefaste financiële produkten en de spekulatie in het algemeen nog niet te zetten. Net zoals ook een deel van de sociaaldemokratie en een deel van links daarbuiten,  roept iedereen nu nog bijna uitsluitend voor meer controle ipv de afschaffing van spekulatie en onnozele financiële produkten die onze tegoeden op termijn ondermijnen.  Rechts zeker en links in mindere mate, hebben nog totaal niet of bijna niet door dat de onderliggende reden van de chaos niet alleen de macht van het financiekapitaal is, maar vooral de overproduktie in de wereld, het heeft geen zin van steeds meer te willen verkopen, daar de koopkracht niet kan volgen. Een oplossing binnen het systeem zelf, als er al één is, kan er alleen komen als er een internationaal rechtvaardig belastingssysteem komt dat het geld van de woekerwinsten in de echte ekonomie doet terechtkomen en niet op de beurzen.  Dat is wat progressieve mensen, waar ze ook politiek aktief zijn, zouden moeten durven eisen, zoniet zal het verschil tussen al die politieke partijen niet geweldig zichtbaar zijn voor de doorsnee kiezer. In België zal men eerst de ervaring van een splitsing en een regering LDD-VlaamsBelang-NVA-CDV of zo, doormoeten, voor een aantal misleidingen kunnen worden doorprikt…al kunnen de gevolgen van de beurskrisis ook die rol spelen…tenminste als er minder mensen de misdrijven en bv-roddelberichten in de boulevardpers blijven volgen en onze media ook de niet-rechtse standpunten aan bod laat komen…zoniet zal België na de volgende verkiezingen pas echt het meest rechts land in Europa worden en blijft het nog een tijd wachten op een betere Rode ‘Duivels’-ploeg …zal men die dan  vanwege de rechtse oppositie dan  noemen. Voor de sportliefhebbers onder ons,  hebben we er weer een, misschien vanavond tegen Spanje al.

  Houdingen die prijzen  goedkoper maken Een oude vrouw verhuurt een huis dat zijzelf niet bewoont voor een kleine 300 euro.  Eén van de liedjes die ze nog van vroeger kent, zingt ze soms “…al heb je één of een miljoen frankskes te pakken…ge kunt er later niks meer mee doen ‘as’ z’U in uw graf  laten zakken.  Niet iedereen is zo nederig tegenover het leven.  Daarom zouden er maximum huurprijzen moeten worden vastgelegd alnaargelang de kadastrale schatting van een huis. Waarom zijn de aandeelhouders van een bepaalde sektor ook nog aktief in andere sektoren ?  Neem de bankwereld, die zich zou moeten beperken tot de administratie van spaargeld en het geven van sociale leningen en dito verzekeringen…geen kat die nog aan de waarde van al die bijprodukten en beursaktiviteiten aan uit kan, geen mens dat zicht heeft op de mix van aandelenportefeuilles die van vandaag op morgen zomaar van eigenaars kunnen veranderen.  Je kan vandaag in een zetelfabriek werken die de dag daarop voor de helft van een chocoladefabrikant overgenomen is.  De onbetrouwbare , onsolvabele ‘transakties’ tussen al die linken, wil de politiek nu allemaal gaan kontroleren…ze kunnen niet eens wereldwijd overeenkomen van rechtvaardige belastingen te innen…hetgeen al die monetaire miserie had voorkomen.  Bestaat er ergens al een cursus voor de toekomstige inspekteurs, één die bijvoorbeeld “hoe dedetecteer je zeepbelbeleggingen” noemt ? Indien bijvoorbeeld alle automerken ter wereld nu eens verplicht werden van één groep te vormen, één groep die hun werknemers wereldwijd hetzelfde zou moeten betalen en indien een internationale instantie de maximprijs van die wagens op tijd aan het gemiddelde inkomen van de wereldbewoners zou aanpassen, dan zouden aandeelhouders en werknemers mekaar onderling niet meer hoeven kapot te konkureren.  Spijtig dat teveel aandeelhouders als motten reageren en op de duur te pletter vliegen tegen het felle licht van het altijd rijker en rijker willen zijn.  Door die anarchie van de superrijke spekuleerders gaan wij op den duur zelfs hun modernste slazwierders niet meer kunnen kopen,  en zullen we de natte sla wel zoals vroeger in een handdoek moeten ‘uitzwikken’. Waarom maakt men alle grondstoffen ter wereld niet tot iets al ‘de maan’ , die ook nog van niemand is, veronderstel ik.  Zo zou de Verenigde Naties al haar mooie ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2015 kunnen betalen.  Het is immers volstrekt immoreel dat er met grondstoffen gesjacherd en gespekuleerd wordt omdat dit de armoede in stand houdt en tot ongeziene verrijking van enkelingen leidt.Anders worden er toch maar luxueuse torens mee gebouwd, zoals in Dubai, waar de rijken dan op vakantie kunnen komen.  In sommige landen waar men petroleum heeft, rijden de auto’s voor heel weinig geld.  Wij zullen binnenkort nog taxen mogen bijbetalen als onze dure benzine stijgen zal…want anders kan het spekulatiekapitalisme niet gered worden.   900miljoen mensen hebben honger, steld Oxfam onlangs…ook de voedselprijzen vielen ten prooi van de beurs…reeds lang voordat de huidige financiële krisis toesloeg eigenlijk…internationale ingrepen om dit onmogelijk te maken..?  We zullen ze moeten eisen …spijtig dat men voor al die nodige maatregelen geen wereldreferendum houdt, waarop de gewone mens de politiek kan dwingen van een serieus beleid te voeren.  We kunnen misschien zelf een referendum organiseren of de toplaag van de politiek dagelijks met mails bestoken.  Eindelijk een moderne vorm van in kontakt te komen met diegenen die we in het parlement verkozen hebben, zou je kunnen stellen… Beton, goud,schulden en Hollywood Dacht dat het regende, maar het waren de keitjes in de betonmolen op de werf over m’n deur. Jonge mensen die kunnen en durven bouwen.  Op het nieuws heeft men het over het ‘geloof’ in de stijgende goudprijs, over overheden die de schulden van banken blijven opkopen(was de miserie niet begonnen met het opkopen van schulden?) en over filmsterren die bereid zijn van minder voor astronomische cijfers te gaan werken. Dacht aan een gedichtje dat ik lang geleden schreef :

  De echte kunstenaars Wandel door onze steden en dorpen.. Wie bouwde wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ? Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ? Het werkvolk begot.  Zelfstandig of als loonkracht op zich.

  Waanzinnig toch dat heel die aktiviteit in theorie in het gedrang kan komen door het al of niet geloven in goud en aandelen, door het het schulden aangaan en schulden opkopen, door de waarborg van de staat of het gebrek daaraan. De mediatrein der onheilstijding …of is het juist ‘goed’ nieuws (?)dendert verder m’n oren in.  Meer en meer bedrijven hebben het moeilijk met het verkrijgen van leningen.  De Nederlandse overheid zal zich dus voor specifieke bedrijven  garant zetten als ze een lening aangaan (tot het budget van 1 miljard euro opgesoupeerd zal zijn wel te verstaan).  India en Pakistan gaan weer een poging doen om handel te drijven doorheen de betwiste Kasjmir-regio, goede intenties die hopelijk ditmaal niet door extremistische bommen worden verstoord…wie betaalt zo’n groepen, welke ekonomisch zich bedreigd voelenden, hebben daar baat bij… of zijn het dan toch alleen maar de ideologische, zogezegde ‘godsdienst’-fanaten of een soort nationalisten ? Altijd schuilen de ekonomische belangen wel ergens achter om ’t volk te foppen. Ook Al Qaeda heeft niks met ‘geloof’ te maken en wil de ekonomie in handen krijgen en heeft hopelijk plannen zonder geweld, niet voor export bestemd,  in petto om de macht te grijpen in die plaatsen waar de oorlogen van Bush een puinhoop gaan achterlaten, nu binnenkort geen regering ter wereld financieel nog militaire avonturen gaat aankunnen…of gaan zo’n ongeloofelijke misdaden tegen de mensheid weer eens de enige uitweg uit de ekonomische krisis zijn ?  Vernietigen wat werd opgebouwd, dan kunnen we terug geld verdienen met de wederopbouw ? Zover mag het niet komen, of we gaan er ditmaal allemaal aan.  De laatste mens, een holbewoner terug, zal dan kunnen schrijven “we wisten het en toch lieten we het weer gebeuren”. Kan dit niet, zegt U ? Misschien wordt het Al Qaeda-spook weer uit de kast gehaald. Voor de betonmolen begon te draaien, dacht ik aan m’n artikel van gisteren . Toen ik wakker werd, besefte ik nog maar eens dat al diegenen die met de ekonomie en politiek op een meer ernstige dan populistische manier bezig zijn, eigenlijk wel alternatieven genoeg hebben…in tegenstelling bijvoorbeeld tot wat nieuwsbeelden ons willen doen geloven.  Een SPA-voorzitster dat zegt dat ze geen rode Dedekker nodig hebben en hierbij reklame voor de populisten maakt en haar eigen SPA-trouwe interne oppositie monddood probeert te maken. Filosofisch gezien kan ik alleen besluiten dat als de wereld nog tot tegen 2011onder het huidig mondiaal politiek –ekonomisch gesternte verder moet, dat ,indien de sociaaldemoktratie de  nog opgesplitste populisten en nationalisten laat betijen deze dan  toch eens aan de macht zullen komen.  In het tegengestelde scenario neemt SPArood het roer in de SPA over en krijgt links van links ook een podium in het parlement om zoveel mogelijk andere klokken te laten horen. Alles hangt er alleen maar van af hoeveel wij, maar vooral hoeveel de spekulanten alleen maar in goud in plaats van in werkkrachten, onszelf dus, blijven geloven. En of we gezond blijven eten en lezen  en nadenken en reageren natuurlijk.  Ook wij zijn, of kunnen of zouden kunnen een parlement zijn, niet te vergeten…ook al zijn we geen lid van de opgesomde groeperingen hierboven. De geschiedenis zou wel eens totaal onverwachtte wendingen kunnen nemen.

  “Ben ik rechts of links mijnheer ?” Een student politieke wetenschappen had het idee opgevat van voor zijn eindwerk een soort studie te doen naar de doorsnee politieke ingesteldheid van de gemiddelde Belg.  Met een aantal vragen trok hij doorheen het hele land en belde aan zo’n duizend deuren aan.  Stedelijke bellen, woonwijken op het platteland, dure woonwijken, enfin boer en tuinder, arbeider, bediende, winkelier, hij bleef bellen tot hij een gemiddelde doorsnee van de bevolking had.Er waren een aantal mensen die duidelijke (?)standpunten innamen, meningen die als het ware gekopiëerd waren uit de partijprogramma’s van de Belgische partijen.  De steekproeven gebeurden in de loop van 2007.  Ergens had de student de proeven liever ‘nu’, achteraf gedaan, na het debacle van de staatshervormingsbesprekingen en na de turbulente gebeurtenissen in de wereld van het geld, zo vertrouwde hij me toe. Waarom ? Uit nieuwsgierigheid had hij een deel van de mensen uit zijn enquete terug opgebeld, en daaruit bleek dat een belangrijk deel van de mensen ineens niet meer zo zeker waren van de antwoorden die ze toen hadden gegeven.  “Wie kan nog aan die politiek en die ekonomie uit mijnheer ?  ‘Ze ‘weten het zelf niet meer’…was een veelgehoorde opmerking.  Waren ze nu eerder links dan rechts, velen twijfelden.  Wat hem op het idee bracht van een nieuwe vragenlijst als rode draad op te stellen…voornamelijk bedoeld voor die mensen die hem zelf de vraag stelden wat links en rechts nu in feite was.  Of hij er opnieuw gaat op uittrekken weet hij nog niet, want hij zoekt momenteel naar betaald werk.Zijn vragen  heeft hij een stuk minder ernstig geformuleerd, nu hij zijn diploma toch binnen heeft.  1. Stel U eens even voor dat U een holbewoner in de prehistorie zou zijn…zou U de grote hoeveelheid bizon die U ving met de rest van de jagers delen, zelf s al was U de sterkste jager ? 2.  Als U zich in de feodale tijden op het landgoed van een baron zou moeten afbeulen, zou U dan minder dan de van U vereiste opbrengsten afdragen ? 3.  Zou U tijdens de oorlogen van de verschillende adellijke  en ‘geestelijke’regeerders, kruistochten en zo…stiekem thuisgebleven zijn ? 4. Zou U nadat U het boeren noodgedwongen had moeten opgeven als ambachtsman in een stad bij een gilde gegaan zijn ? 5. Zou U ten tijde van priester Daens mee hebben gestaakt voor een beter leven ? 6. Zou U tijdens de tweede wereldoorlog het verzet gesteund kunnen hebben ? 7. Zou U na de tweede wereldoorlog U stem gegeven hebben aan partijen die opkwamen voor een sterke sociale zekerheid en meer vrije tijd ?8.Bent U momenteel bereid van de wereld te zien als het resultaat van een zeer lange, samenhangende ontvoogdingsstrijd in de richting van sociale en politieke rechten voor iedereen en niet als een strijd van ieder voor zich, waar diegenen met het meeste geld altijd de machthebbers  zullen blijven  domineren ? 9. Bent U tolerant  tegenover die mensen uit het buitenland die wij ekomisch gezien kunnen  integreren ? 10. Zaken als godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw,  zijn een evidentie voor U ? 11. De overheid moet tegen de absolute vrijheid van het grootkapitaal in, meer en meer een regulerende rol spelen, ja ? 12. U bent van mening dat de fabelachtig rijken der aarde meer moeten getaxeerd ?  13. U vindt het meer en meer nodig dat sektoren als de bankwereld en de energiesektor onder strikte overheidscontrole geplaatst worden ? 14. U vindt het budget voor ontwikkelingshulp veel te laag ? 15. U pleit voor een demilitarisering van alle legers op deze planeet ? 16.U leest een krant(kranten) of u volgt sites die ook de niet zo gekende politieke meningen aan bod laten komen ? 17. U probeert goed met uw buren overeen te komen ? 18.Op het werk probeert U uw deel van het werk te doen ? 19.U vult uw belastingsbrief nogal redelijkerwijze in ? 20.U stemt in overeenstemming met de vorige standpunten die U met ja beantwoorde op onbaatzuchtige mensen die voor deze standpunten opkomen ?“Nou, dan U behoorlijk ter linkerzijde te situeren,”, hoor ik die kennis van me, een Nederlandse ex-student in België dan al op ’t eind van zijn vragenlijst besluiten.

  2008 stroomversnelling der geschiedenis Enkele maanden terug, begon ik hieromtrent een artikellenreeks met de vraag 'Wanneer worden de wereldleiders oorlogsmoe ?'. Ik vertrok vanuit het standpunt 'onder welke soort demokratie willen we leven' ? Een demokratie in het algemeen belang of eentje die door toedoen van onontwarbare groepsbelangen verwatert ? Eén van m'n eerste artikels noemde 'Wall-Street 1929-bis ? Nee toch!' Mijn stelling toen was dat de reeks crashen die er toen nog niet zo zichtbaar zaten aan te komen hadden kunnen vermeden worden als men het casinokapitalisme veel vroeger verboden had.  Het geld dat dra in rook zou opgaan zou via rechtvaardige en internationaal eenvormige taxen in de échte goederenekonomie moeten zijn terechtgekomen. Ondertussen weten we nu in het oktober van negenenzeventig jaar later, hoe anders de wereld eruitziet. De politiek denkt dat kontrolemechanismen en staatswaarborgen gaan volstaan, maar we moeten eerst noch de test van de zich meer en meer manifesterende recessie doorstaan. Eerst zal er nog een deel besparingen over onze kop worden gekapt, waarna men uiteindelijk op termijn wel zal snappen dat men grondiger maatregelen moet nemen. Meer en meer ekonomen sluiten daarbij een internationale benadering van het echt in gemeenschapsbezit nemen van grote sektoren niet uit. Al die presidenten die ineens de noodrem van protectionisme trekken, zouden er beter naar luisteren. Ze wilden nog niet zo lang geleden toch allemaal de globalisatie en er kon niet genoeg geprivatiseerd worden. Terwijl ze zich beperken tot het zoeken van de 'schuldigen' en wat aan hun bonussen dreigen te zitten, neemt de ekonomie en hun systeem de tijd om zich op hen te wreken.Waarom zou iets als ekonomie moeten stilvallen ? Er is nog zoveel nuttigs te produceren overal ter wereld en zeker in het armere deel, dat nooit 'gouden jaren' gekend heeft. De Olympische Spelen werden al vanaf dag één hopeloos verstoord door de 'pretbedervers der wereldvrede'. Obama kwam met zijn 'Berlijnse Beloften', sommige vooruitstrevend, anderen enkele maanden later aan herziening toe. Schrap die mogelijke overschrijding van de Afghaanse grens maar, het is aan het Pakistaanse volk om hun onderdrukkers te stoppen. Maar dat heeft hij nu al wel begrepen. Als hij geen president wordt dan had hij Mc Cain beter niet die complimenten als 'oorlogsheld' gemaakt.  In m'n artikels riep ik enkele keren de hulp van de dichtkunst of de filosofie in, teneinde duidelijker te maken waar de wereldbewoners en hun leiders eigenlijk mee bezig zijn. Ook moesten er af en toe enkele voor politieke doelen gebruikte internetfabels worden ontkracht of bepaalde politieke uitspraken over het geschiedkundige verleden worden rechtgezet.De rol van de oude baronnen in de geschiedenis mag dan, behalve in de feodaalachtige landen, bijna uitgespeeld zijn, de nieuwe baronnen in de ekonomie en de politiek houden hun onderdanen in een knettergekke hutsepot van belangen gevangen. Continu broeden ze op welke manier ze ekonomische en militaire strategieën kunnen gebruiken om de ekonomische tegenstanders te vlug af te zijn. Samenwerking laat voorlopig op zich wachten. Liever wordt het vuur al eens aangewakkerd, zoals recent met het toekennen van de Sacharof-prijs van het Europees Parlement aan een Chinees die een disident zou zijn, ja dan is M.Vandenbossche van Gaia dat ook. Waar is de tijd dat Mandela die prijs kreeg?In tal van artikels probeerde ik een aantal alternatieven op korte en langere termijn naar voor te schuiven. Ik legde tussendoor uit welke rol ons geweten, ons wereldbeeld en de ideologie hierin kon spelen. Dat onze inzet en stijgende interesse voor het maatschappelijk leven zeker gebaat zou zijn als we wat minder negatieve gevoelens in ons persoonlijke leven toelieten ...heb ik op tal van manieren proberen illustreren. Uitdagingen zullen er de volgende maanden genoeg zijn. U zal misschien moeten staken en merken dat een deurwaarder U tegenhoudt en U 1000euro boete wil aansmeren. U zal berichten horen over Zuid-Amerikaanse landen die de afgelopen jaren de eeuwenoude fascoïde regeringen aan de kant hebben gezet; berichten in de zin van dat hun sociale maatregelen 'dictatoriaal' zouden zijn. U zal hopelijk niet horen dat McCain gestorven is en Palin president wordt.  Hopelijk hoort U dat uw spaargeld safe zit, de speculatie afgeschaft en dat de ontbossing van de wereld gestopt werd. Hopelijk hoort U dat het werkvolk wereldwijd voor hetzelfde werk hetzelfde betaald gaat worden. Hopelijk hoort U minder en minder van internationale, wreedaardige spelletjes of niet totaal onschuldige onzin als BrusselHalleVilvoorde. Hopelijk krijgt U meer tijd om al eens een goed boek te lezen of U in de filosofie te verdiepen en neemt U de tijd om geschillen met de buren bij te leggen en zo. Want...het denken daagt U uit...u leven lang en misschien langer, als ook dat U interesseert ten minste. Het leven, de liefde en nog zoveel...een helend mysterie. Er is zijn zovele recepten voor om het te begrijpen, onthoudt vooral dat ook U die wereld een stukje ten goede verander kan. 't Begint in Uw mikrowereld en 't breidt zich uit via Respekt, Geduld, Samenwerking, Begrijpen om in te kunnen grijpen.

  Welke staten kunnen niet  failliet gaan ? Diegenen die weinig aan defensie besteden. Diegenen die olierijkdommen hebben. Diegenen ondanks hun armoede  grondstoffen hebben. Diegenen die al 50% taksen heffen ? Diegenen die geld bijdrukken en de inflatie toch onder kontrole houden ? Diegenen die al failliet zijn. Diegenen  die hun miljardairs etisch taxeren.

  Voor de oorlogsdoden van na AllerheiligenHet rommelt weer langs alle kanten in de door oorlogsstokers geleide wereld. Syrië werd aangevallen, waarschijnlijk om het in een oorlog te provoceren, zo vlak voor de US-presidentsverkiezingen. Kwestie van de misplaatse patriotische gevoelens voor ‘oorlogsheld’ McCain te laten stemmen.  De lijst van landen waar men mottige dingen laceert, is lang. Congo bijvoorbeeld. Oost-Congo bijvoorbeeld. Wat we over het algemeen te horen krijgen is dat het conflikt gewoon over de oude vetes tussen Hutu’s en Tutsis gaat. De eersten werden vóór de genocide in Rwanda door de door het Franse kolonialisme gesteunde ondernemingen de hand boven het hoofd gehouden, de veelal slankere Tutsi’s kregen hun militiaire en andere steun van de  US-havikken rond hun kuiken ‘Bush’.  Het leger van president Kabilla  jr zou dan weer  wapens en steun  krijgen van de Chinese regering , die zich tot grote infrastruktuurwerken in Congo heeft geëngageerd, in ruil voor grondstoffen.  Dus, dat beloofd weer bloederig te worden.  Een tijdlang hebben velen onder ons gehoopt, dat de Chinezen de Congolezen er bovenop zouden krijgen, nadat  het Westen dit decenialang beweerde van te doen.  Benieuwd  of de VN via de Europese Comissie nu versterkingen naar Congo gaat sturen.  Totnogtoe hebben de VN-troepen niet ingegrepen om de marionetten van de US-gezinde ondernemingen tegen te houden…ah nee, er moest een rondje Chinezen pesten worden geörganiseerd blijkbaar.  Eigenlijk zouden deze hoge heren liever die door Rwanda  gesteunde rebellenleider in Kinshasa zien, zoals ze liever de Congolese verkiezingen in het voordeel van een van de erfgenamen van Mobutu hadden zien verlopen.  Toch hopen ze in feite van de gevechten te stoppen in  Goma en daarna  met Kabilla jr, via diplomatieke wegen wat extra kontracten van Congo binnen te halen.  Grondstoffenhonger en ongebreidelde winstperspektieven in een slinkende afzettenmarkt, bepalen de dodelijke agenda die men voor de gewone mensen in petto heeft.  Onze grootste media vertellen ons daar zeer weinig over.  We zijn de chaotische beelden die ze ons met weinig achtergrondcomentaar sturen, al zo gewoon, dat we onthouden dat die mensen ginder toch niet beter kunnen en altijd ruzie maken.In ons Belgisch parlement gaan al stemmen op om de wapenleveringen van China aan Congo te verbieden…waarom heeft men dan niet tegen de wapenleveringen van Uncle Sam aan Rwanda geprotesteerd ? Waarom werd in dat parlement van ons de betrokkenheid van de Franse politiek t.o.v. de Hutu-regering  destijds, niet aangevallen ?  De gewone Congolees, de dag van vandaag, is slachtoffer van al die verdoken vormen van buitenlandse agressie en moet ook nog eens op zijn hoede zijn voor zijn eigen, vaak niet-betaalde Congolese soldaten.  Hij mag de mijnen in om te werken in die of die gebieden die die en die grondstoffen opleveren, de opbrengst gaat naar de lokale krijgsheren en lokale handelaars.  Misschien, als hij de situatie al doorheeft, hoopt hij op een overwinning van het Congoleze leger en op Chinese infrastruktuurwerken…maar hij zal zich onafhankelijk van al die imperialistische krachten moeten organiseren, als hij zijn lot beteren wil.  Ooit ontmoette ik twee oudjes van ginder, man en vrouw, van ergens in een rustig dorpje waar ze hun groenten teelden enzo.  Nooit vergeet ik hun met  ouderdomsrimpels versierde gelaat, de rust, de wijsheid en vredelievende gelatenheid zelve.  Hun  nakomelingen zullen zo’n mensen in ere moeten herstellen en zich ontdoen van de kwalen uit het verleden die sommigen van hen die zich onze leiders noemen over hen willen blijven uitstorten. Hun lot wordt hier ook door ons bepaald als wij gaan stemmen. Ons lot natuurlijk ook.  Onze premier gaat handjesschudden in Oekraïne en zijn steun toezeggen voor een eventueel NATO-lidmaatschap op termijn…terwijl de regering ginder schrik heeft van een referendum hierover…ze willen ginder niet bij de NATO, da’s maar een oud ideetje van de Bush-ploeg.  Nog niks geleerd van Georgië…van toen we bijna in oorlog waren omdat dat land bijna in de NATO was geraakt.  Al maar goed dat ‘we’ uit Irak weggebleven zijn.  Niet kiezen voor slippendragers van imperialisten en weten wie ze zijn en waar ze zitten, is een goede stap op weg naar een minder gevaarlijke wereld.

  Herhaaldelijk gingen de artikels van filosofisch verzet over de ‘schweinerei’ achter de grote internationale politiek…deze film is er een duidelijke illustratie van.  Over hoe men mensen een oorlog aanpraten kan

  What to do BO ?  De TV-programatie van verscheidene Europese zenders gisteren, stond niet toevallig in het teken van die soort rottigheid, met ‘Un long dimanche de fiançailles’ van JP Jeunet naar een boek van Sebastien Japrisot als aanrader. Gisteren vertelde de nieuwe US president op knappe wijze over een 106-jarige vrouw en wat zij in haar leven allemaal had zien gebeuren. De hoop voor een betere wereld die hij aan zijn verhaal verbond, zal hij toch als leidraad in zijn buitenlands beleid moeten nemen, wil hij niet in hetzelfde verhaal als dat van ‘War made Easy’ verzeild geraken.    Dus Obama, doe de Russische regering een geste en houdt Oekraïne en Georgië uit de Navo.  Zit niet te treuzelen en breng die yankees home en laat ze de dijken in New Orleans versterken.  In Irak en Afghanistan  en Pakistan en elders zal men zelf wel met het de ekonomische elite ginder dienende fundamentalisme afrekenen. Alleen dwazen zoals de huidige Belgische defensieminister maken ons wijs dat ze het door de oorlogen gehinderde ontvoogdingsproces van de miljoenen armen ginder kunnen stoppen…terwijl tiepen zoals hij in feite onze eigen Donald Rumsfelden zijn die ons verder in het uitzichtloze moeras van de oorlog inslepen.  Dus Barack, luister vooral naar de tapes tussen Kissinger en Nixon, waarin een plan besproken werd zeker 200.000 doden zou maken…Nixon vond dat nog een beetje weinig en stelde voor van een atoombom te droppen “Come on know,You must see things great Henry”.  Er zijn geen woorden voor de gruwelijkheid waarmee de US-leiders hun natie en de wereld geminacht hebben.  “Wir haben es nicht gewusst”! Hoe lang nog ? Breek ermee Obama. Dus BO, go for change, like you said…some laws and calls from you and the rebells in Congo run out of munition in short time. Als je tenminste tegen de wapenlobby durft ingaan.  En als ze dan geen munitie van Europese landen krijgen ten minste. To be continued.

  ongewone vragen voor de gewone manTelkens we ergens peuters en kleuters bezig zien, overvalt er ons een zalig spontaan gevoel. Zo kwam ik ze ooit met de juf eens tegen in een bos. Hemels tafereeltje op aarde.Zij weten nog niet welk een wereld hun wacht. Wij wel. Wij moeten ons meer en meer vragen stellen. Enkele voorbeelden ?Waarom nog immer geregeerd door het banksysteem ?Waarom zo hard werken en zovelen zonder werk Waarom is een job hebben niet normaal ??Waarom is een job vinden niet eenvoudiger ?Waarom zijn openbare diensten niet van ons ?Waarom produktie ten dienste van maximumprofijt ?Waarom geen produktie in funktie van noden ?Waarom het ‘geld’ niet spekulatief, maar administratief gebruiken ?Waarom betrouwen we nog te weinig op onze innerlijke discipline ?Waarom verdragen we de zweep van de spekulanten ?Waarom hangt ons lot af van de waarde van goud ?Waarom werkt een deel van ons tegen armoelonen ?Waarom is armoede een vorm van officiële slavernij ?Waarom kontroleert een kleine elite zoveel weelde ?Waarom beveelt één politieker zovele soldaten ?Waarom voert onze innerlijke vredesstem niet het bevel ?Waarom noemen Staten oorlog :’humanitaire hulp’ ‘vrije wereld’’demokratie’?Waarom controleren criminelen stukken ekonomie ?Waarom volgen vakbonden soms de spelletjes van het grotegeld ?Waarom zouden vreemdelingen soms geen medeärbeiders kunnen worden ?Waarom maken we wapens om onze medewerkers elders te vermoorden ?Waarom bestaan koningshuizen en casino’s en beurzen ?Waarom geen moderne technieken gebruiken en de aarde groen houden Waarom in ’t onderwijs niet meer ‘menswetenschappen’ ??Waarom belastingen betalen om mijnen te maken en te ontmijnen ?Waarom sluiten fabrieken als er aan de vraag niet is voldaan ?Waarom produceren boeren niet méér met al die honger ?Waarom is er  zo’n tekort aan huisvesting ?Waarom eten onze honden en katten méér dan sommigen verdienen ?Waarom een systeem dat via crisis en oorlog en uitbuiting overleefd ?Waarom met het moderne fascisme colaboreren ?Waarom berichten media vaak ten voordele van de charlatans ?Waarom zijn verkiezingen méér dan een ja-stem tegen het systeem ?Waarom houden we eerst geen stemming over ONS programma ?Waarom elk programmapunt in elke sektor zelf te verdedigden ?Waarom de werklozen niet op onze werkplaatsvergaderingen inviteren ?Waarom nog geen overkoepelende strategie om eisen in feiten om te zetten ?Omdat er  nog teveel waanzin en egoïsme de wereld uitmoet.

  Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weerOok die mensen in Oost-Congo gezien, met rijstzakken van de voedselhulp op hun rug, zigzaggend tussen de kogels ? Hoeveel decennia van vergaderingen op topniveau zonder menselijk nivo, denken de heren van de herverdeling van de rijkdom naar boven toe en de oorlogsstokerij achter de schermen, nog nodig te hebben om iets ten gronde aan de situatie van de mensheid te veranderen ?Wat zou er op de geheime voorbereidingen van die geheime vergaderingen besproken worden ?Talloze landen produceren de wapens en munitie die mensen hun dorpen en steden uitjagen.  Aan oorlog wordt dik verdiend en daarbovenop wil men dan nog meer verdienen door de ekonomische invloedsfeer van Staten en bedrijven uit te breiden.  Nu men in het oude Europa geen oorlogen meer voert, neemt men de stakkers elders als kanonnenvlees.  Al diegenen die wereldwijd in wapen -en munitiefabrieken werken zouden in een gezamenlijke internationale aktie hun ondernemingen moeten bezetten en de reconversie ervan eisen. Ze wezen gewaarschuwd, hoe minder er in andere sektoren te verdienen valt, hoe meer geld men in de militaire sektor zal pompen…wat de geschiedenis al voldoende bewezen heeft.  Er zijn belangrijker dingen in het leven dan zo maar om ’t even welke werkzekerheid, zeker als het gaat over het soort produktie waarvan je weet dat ze dient om mensen af te slachten en hele gemeenschappen te ontredderen.  Banken en bedrijven kloppen alle dagen meer en meer om staatssteun aan…geen probleem… . Heropleving van militaire strijd wordt ook altijd gevolgd door onderhandelingen. Wat zou er toch op de voorbereidingen van zo’n topvergaderingen worden besproken ?  ”Hier het geld en nu braaf zijn en alsmaar goedkoper produceren dan in het buitenland. “ “Ah, jullie hebben een probleem in Congo omdat Chinese bedrijven er vele contracten binnenhalen ? Geen nood, als de president ginder niet van koers veranderen wil, hebben we nog wel een rebellenlegertje achter de hand, dat mag iets kosten, ja…nee, nee, vadertje Staat betaalt wel”.  “We gaan echter eerst met die Congolese president Kabilla onderhandelen, hij zal wel inbinden of we laten viavia de wolven van Nkunda weer echt los.  Trouwens de UNO-troepenmacht mag de rebellen van den Bush en den Brown voorlopig niet teveel in de weg leggen. Wat ons voorlopig wel goed uitkomt. Laat het volk maar wat met stenen naar de UNO-troepen gooien, dan reageren ze zich wat af. Of het Congolese leger de rebellen niet kunnen terugdrijven ?  Ben je gek, dat de Chinese staat dat leger maar betaalt, we hebben in de Rwandese legers ook al genoeg geld gestoken toen Mobutu ten tijde van de Hutu-overheersing in Rwanda meer andere, dan de  belangen van onze bedrijven begon te dienen. Als het even meezit kan dat Congolese leger dan toch die opmars van de Angelsaksen stoppen, anders valt er daar weer jaren weinig te verdienen.  Op die Hutulegertjes in Congo moeten we niet meer rekenen denken we…dat zijn echte bandietenbenden geworden die sommige mijnen alleen onder hun controle willen. Wat zeg je ? Ja, dat willen wij ook, maar dat is iets anders natuurlijk.  Nee, die Maymay’s kunnen we niet vertrouwen, die hebben nog meegevochten met Lumumba, die de Congolese grondstoffenrijkdommen nationaliseren wou…te gek voor woorden natuurlijk, maar die eerste minister hebben onze voorgangers dan toch handig naar de andere wereld geholpen.  Oh, ça va s’arranger vous verez”.  De bankwereld werkt zich de nationalisering in, de strijd om grondstroffen en contracten laait hoog op. Stillaan tijd om de koek op een rationale en eerlijke manier te verdelen, voor al die dingen zich, zoals via de financiële krisis wreken. Mogen wij dan niet ook de droom hebben dat de mensen van Oost Congo en elders in de derde wereld met al de levensblijheid hun eigen met hun kinderen in vrede hun akkers mogen bewerken en de opbrengst van hun grondstoffen eerst hun achterstand ten goede komen mag ?                    

  Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?Midden de economische onheilstijdingen krijgen we praktisch nooit berichten over sluitingen van wapenfabrieken en dergelijke te lezen. Het zou in deze 11.11.11-sfeer eens leerrijk zijn om eens wat opzoekingswerk naar militaire winsten, kredietverstrekkers , aandeelhouders en afnemers te doen.  Toch loont wapenproduktie ook ekonomisch  niet. Alternatieven kunnen deze waanzin stoppen.De schade die oorlogen aanrichten kost gigantisch meer aan belastingsgeld dan de winsten die enkelen er mee mogen maken.Ook de Staten die wapenproduktie als aandeelhouder of niet op hun grondgebied toestaan zijn medeplichtig.  Deze Staten staan toe dat er voor de show gigantische wapenbeurzen met de ‘nieuwste snufjes’ worden geörganiseerd.  Met een aanzienlijk deel van het geld voor de militaire budgetten kunnen in het kader van ontwikkelingshulp infrastruktuurhulp worden geproduceerd, bijvoorbeeld gebruiksgoederen die op hun beurt aangewend kunnen worden om het verlies van banen in de militaire produktie op te vangen…alleen zo’n civiele produktie zwengelt de ekonomie aan…en heeft niet de obscure nevenverschijnselen die we ondermeer in Oost–Congo in een nieuwe ronde massaal bloedvergieten zien opduiken.  Weinig politieke organisaties hebben een duidelijk standpunt in deze problematiek…referendums hier rond, worden niet geörganiseerd.  Vakbonden staken niet om dergelijke militaire fabrieken te doen sluiten en andere werkgelegenheid te eisen. De vakbonden van ons tijdperk, die nochtans internationaal zijn gestruktureerd, zullen hun leden niet oproepen, desnoods vergoeden om de militaire sector als protest tegen de oorlogen lam te leggen. Pacifistische eisen worden allemaal als té idealistisch beschouwd en afgehandeld.  Wie van ons neemt de moeite om eens na te gaan of zijn bank geen kredietverstrekker in de wapenproduktie speelt ?  Uit een onderzoek daarnaar in 2003 van een Belgisch ethicus, bleek dat de vijf grootste Belgische banken voor ongeveer 1,5 miljard dollar in de wapenindustrie belegd hadden.  Hoe zit dat nu goed 5 jaar later.  Weet U het ?  Even doorzoeken, misschien moeten we wel om andere redenen dan de rotzooi die men op de beurzen mag aanrichten van bank veranderen.  Trouwens, uit hetzelfde onderzoek bleek dat er een aantal initiatieven van Belgische banken bestaan die een ‘Ethibel’-label aanbieden om je geld uit de handen van de wapenindustrie te houden.Het lijkt er dus toch op dat je zelf iets kan doen om de moordende effecten van de wapenindustrie te stoppen. Als je zelf bij een wapenproducent werkt kan je nog het effectiefst deze beestige aangelegenheden stoppen : indien je vakbondsleiders niets aan deze mondiale wapenchaos willen doen, beweeg je collega’s dan maar om zich nationaal en internationaal te organiseren, zodat we eens eindelijk positief kunnen worden verrast door de eerste internationale stakingsgolf tegen het misbruik van onze belastingsgelden.  Al lijkt dit idealistisch, het individu beseft nog maar half welk een macht in zich hij of zij ten goede zou kunnen aanwenden. Het is alleen een kwestie van bewustwording, maar vooral van CONSCIENCE, geweten; gevolgd door consequent handelen.  We kunnen niet meer wachten op het tot stand komen van parlementaire meerderheden in deze materie. Al decennia lang houdt men ons aan het lijntje met allerlei leugens en uitvluchten en politieke onwil.  Men moet op het allerhoogste nivo breken met de uitbreiding van militaire bondgenootschappen, met het steun verlenen aan de plaatselijke pionnen in de conflictgebieden en zo meer.  Hoe meer men gaat merken dat WIJ het allemaal niet meer pikken en op de ene of andere manier in actie komen, hoe meer druk wij op de oorlogsstokers kunnen uitoefenen.  Heeft er iemand nog ideetjes : piketten van demonstranten aan de poorten van Belgische, Russische, Amerikaanse…wapenfabrieken misschien ? Tot slot. Ik hoorde een vrouw die de eerste wereldoorlog net niet meegemaakt had en de tweede nauwelijks had overleefd, vandaag tegen mij vertellen dat ze in haar geboortedorp een man had gekend die een tijdje in een wapenfabriek had gewerkt.  Na een tijdje had hij zijn ontslag gegeven.  Hij had door dat diegenen die daar toch al een tijdje werkten geel zagen; die er langer werkten nog geler zagen …en die er jaren werkten groen.  Niet gezond, je kennis en je geweten niet volgen… .  Ik weet niet van welke ziekten je op de duur groen kan worden,  misschien zijn deze mensen gewoon groen van afgunst omdat ze zulk ethisch werk MOETEN??????verrichten.               http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  Spiritualiteit is…Waartoe dient ze ? Om eigen wegen te leren volgen ?Voor het verdiepen van het aanvoelen ? Voor het leren decoderen van de taal die je zelf bent ? Om ontluisterende uitspraken van zielsverwanten te duiden ? Voor het gevoel eeuwig de tijd om te reizen te hebben ? Zeggen vrouwen er ‘hij’ tegen ? Maar wat is ze ? Ze is…***het kunnen genieten van het onbestaande niets, temidden altijd iets***is het ogen-blik waarin blikken mekaar voelen, niet alleen mekaar bekijken***is het soort ‘durven’ dat  overdreven egodenken overschrijdt en solidariteit wordt***is mensen de negativiteit die je ontmoet neutraliseren***is domme uitbuiting bewust afwijzen en maatschappijkritisch denken***is zo’n dag dat je alles begrijpt zonder je het hoofd te moeten breken***zijn ook de zware dobbers in het leven***zijn de echte dromen en de echte beelden en het echte vooraanvoelen***is de wetenschap dat gepast zwijgen veel energie vrijmaken kan***zijn de toppen van nederigheid, gespiegeld aan de pieken van eigenwaarde***is vanuit veelzijdigheid inspelen op de rol die van je verwacht wordt***is weten dat rechtvaardigheid soms op lange termijn werkt***is weten waarvoor spiritueel geloof dient***is hopen dat het geplande positieve grote oogst voortbrengen mag***is het negatieve niet herhalen, maar analyseren, ontmijnen  en omkeren***is de theorie tot in de fijnste vertakkingen in de praktijk aanvoelen kunnen***is weten dat je door invoelen en meevoelen, medelijden overbodig maakt***is aanzetten geven opdat de zin van 't leven begrepen wordt***is machtsstrukturen een dwingend alternatief voorleggen***is weten wanneer vertrekken, wanneer ophouden, welke snelheid, welke tijd…***is weten dat gewoon geloof en vertrouwen je op je weg houden***is geen negatieve straling laten vertrekken, alles en iedereen speelt z’n rol--spiritualiteit vertrekt van een goede  innercommunicatie met jezelf        Vandaag 12 november manifesteerde de aktiegroep 'stop casino' in Brussel. Hun eisen :- Opheffing van het bankgeheim, sluit de belastingsparadijzen- Voor een taks en een publieke controle op de internationale financiële transacties- Naar een ééngemaakte bank- en verzekeringssector, honderd procent openbaar- Opheffing van de private pensioenfondsen: voor een sterke sociale zekerheid voor iedereen (ook spiritueel)

  Op de redaktie van filosofisch verzet liep de volgende oproep binnen : Actie: woensdag 12 november om 17u aan de Brusselse BeursSTOP HET CASINOKAPITALISME!  Bankiers en ondernemers kondigen een tegenbetoging aan!!!Vele sociale en linkse bewegingen roepen op om op 12 november 2008 om 17u samen de Beurs van Brussel te sluiten. In een casinokapitalisme blijken de gewone mensen immers de dupe te worden van de niet te stillen winsthonger en de onverantwoordelijke gokijver van bankiers en kapitalisten. Als de roulette winst oplevert, verdwijnt die netjes in hun goedgevulde zakken. Bij bankroet moet de belastingbetaler het zaakje redden. Dit kan zo niet langer.Bankiers en ondernemers blijken deze actie echter niet zomaar te pikken en kondigden prompt een tegenbetoging aan. Zij eisen zonder omwegen een verlaging van de BTW op foie gras en vinden dat de armen de crisis moeten betalen!  Komt het komende woensdag tot een finale clash op de trappen van de Beurs? Kom allen naar de Brusselse Beurs op woensdag 12 november om 17u en versterk het blok van de sociale bewegingen! Deze actie vindt plaats naar aanleiding van de mondiale top over de financiële crisis op 15 november in Washington. een blik op het deelnemersveld : talrijke sociale en politieke bewegingen en hun vertegenwoordigers: GOOGLEN en u vindt ze ook Leden en sympatisanten van deze bewegingen waren veel talrijker dan de ludieke tegenbetoging van de bankiers die massaal gehoon te beurt viel. Ondanks de numerieke meerderheid van de Stop Casino-groep, kwam het niet tot incidenten.  octaaf  voor 'filosofisch verzet'

  door de ogen van een nieuwgeborene Het geeft een intens gevoel van geloof in het leven als je bij een pasgeboren mensje op bezoek mag. Niet alleen de herinneringen aan de eigen kinderen komen boven, maar vooral het meebeleven van het wonder van nieuw leven maant de grote mens aan om een aantal dingen te relativeren en stil te staan bij wat echt is. Even niet meer denken in termen als 'wat is er te koop'. Maar eerder van : 'wat komen we hier doen'?


   één dag is er nodig om de wereld te veranderen

  niet meer geloven in een begin,

  alles eeuwig middenin

  één geheel werd wie we dagelijks zijn en worden

  van straling tot atoom tot cel tot onszelf

  en de anderen en bij dood het andere

  weer van in 't begin, alfa-omega

  wat is kan en moet van vorm veranderen

   

  laten we god gelijk stellen met het goede

  dat zal de wereld al minder doen bloeden

  in liefde een hele dag aangenaam blijven

  proberen uit moeilijke driehoeken te blijven

  al die soorten jaloersheid die we slecht aankunnen

  verhoudingen stoppen al vóór ze zijn begrepen

   

  vandaag iedereen aan 't werk

  er hoeft alleen wat echt nodig is

  kom je zonder werk te vallen

  krijg je iets anders dat zal bevallen

  welk een werkgeluiden gaan er weerklinken ?

   

  die van treinen, bussen, trams

  die we gaan maken om ons te vervoeren

  die van 't maken van auto's voor wie

   't genot van de fiets nog niet kon beroeren

  die van PC's die 't leven van vele bomen sparen

  die van wind-en zeemolens

  die onze elektriek gaan vergaren

   

  vandaag eens weinig vlees en veel ander lekkers

  maar zoals alles met mate,

  hoeven we geen slechte gewoonten te laten

  vandaag iedereen naar het bedrijf

  en kantoor en fabriek van zijn keuze

  tijd voor overleg en een babbel

  wordt onze nieuwe leuze

  een babbel over wat en hoeveel

  en aan wie we gaan leveren

  over geld en kostprijs

  gaan we echt niet meer zeveren

  zij die het hadden

  konden het tot gisteren nog opmaken

  aan hun onroerende bezittingen

  zullen we niet raken

  alleen waar ze zelf niet kunnen wonen

  en waar we met honderden werken

  mogen we kraken

   

  ook de politiek wordt vandaag bijgewerkt via

  internationale programma-verkiezingen versterkt

  door bekwame vakmensen op projektlijsten verkozen, bekrachtigd

  dan kunnen we wereldwijd aan 't werk, ééndrachtig

   

  dan komt er door echte arbeidsverdeling

  meer vrije tijd

  dan zullen we ons van allerlei soorten verdeeldheid hebben bevrijd

  dan moet alles wat is gebouwd niet meer worden kapotgeschoten

  om winsten en de strategische posities te vergroten

  dan zijn er geen staten meer die men kan claimen

  slechts gemeenten, provincies, landen en continenten, het ene

   

  dan vertrekken er enkel nog militairen

  om dijken en scholen te bouwen

  dan hebben we een politie

  die we volledig kunnen vertrouwen

  dan heeft het geen zin meer

  om op percenten te spekuleren

   

  dan verlaat je je land niet

  om het te ontvluchten maar om te leren

  dan komt er tijd vrij

  om te reizen naar mekaars landen

  in plaats van de rijkdom

  naar het koude noorden te verpanden

   

  eindelijk krijgen kultuur

  en innerlijke verdieping een kans

  we leven maar even dit leven

  en zijn niet gemaakt van kadans

   

  eindelijk kunnen we de waarheid over onze geschiedenis onderwijzen

  en de echt moedige mensen

  in plaats van de moordenaars prijzen

  eindelijk zullen journalisten

  schrijven wat er toe doet

  kunnen schrijvers vertellen

  over de mens en niet 'het volk' zijn gemoed

   

  geen verhoudingen op bezit en geld gebaseerd

  al die oorlogen

  zullen ons dan toch iets hebben geleerd

  alleen zij die hun inzet niet leveren

  zullen zich vervelen

  zullen het sociaal zijn ook wel willen leren

   

  het wordt een erezaak

  in een winkel niet te veel mee te nemen

  we hebben geen keus of

  we moeten het geld weer als systeem aannemen

  het inhoudsloze ontploft als we geven om mekaar

   autoriteit en hierarchie

  worden dan een mooi gebaar

  negatieve emoties

  houden we voortaan voor bekeken

  de tijd van afgunst is verstreken

   

  het hangt allemaal van U en ons af

  hoeveel we van dit alles

  kunnen waarmaken voor het graf

  wat zal het zijn, de geldzweep,

  het gezever en geleuter

  of geld, desnoods als neutraal instrument

  en geen voortdurend mispeuter ?


   

  Vele problemen hangen samen Als er om tal van redenen geen interesse genoeg  is voor wat er in de wereld scheef loopt, komen er problemen bij.  Zonder interesse verkoopt men je leugens en halve waarheden voor de absolute waarheid.  Als er geen communikatie genoeg is tussen mensen, groeit de verdeeldheid en niet de eendracht.  Als er geen respekt is voor het werk van buschaufeurs, politiemensen, onderwijskrachten…worden ze soms de kop van jut uit frustratie. Op 24 uur tijd werden er 2,4 miljoen exemplaren van een zoveelste versie van een war-game verkocht, men gaat er in ellenlange rijen voor aanschuiven. Interesse voor de échte wargames in Afghanistan en Congo ?  In ’t beste geval mag je hopen dat toch een deel mensen weten welke ekonomische belangen en politieke spelers voor de ellende van gewone mensen zorgen.  Nog beter zou het zijn als daaruit dan toch betrokkenheid groeide.  Uit betrokkenheid zou samenhorigheid, organisatie en standpunten kunnen groeien.  Bouw die wapenindustrie overal om en biedt ontwikkelingshulp aan onder strikte voorwaarden.  Geef mensen een degelijke opleiding en zet ze in hun land aan ’t werk.  Bewerkstellig dat leiders de opbrengst van hun grondstoffen gebruiken voor de ontwikkeling van hun landen.  Zorg er zodoende uiteindelijk voor dat boerenpopulaties niet meer van hun gronden verdreven worden en geef de landlozen grond.  De financiële crisis en het recessiesfeertje dan.  Weer een reeks schakels van oorzaak en gevolg.  Consumenten kopen minder.  Producenten kopen minder gondstoffen aan en ontslaan mensen. Mensen die nog een job hebben vrezen voor hun job en beginnen ook minder te spenderen.  Werklozen hebben minder om uit te geven.  Investeerders vrezen dat de waarde van de aandelen gaan kelderen en zijn terughoudender. Aandelen crashen.  Spekulanten verzieken de boel totaal.  Overheden grijpen in met belastingsgeld. Welk toekomstbeeld ? De remedie wordt een drug, een bodem zonder vat.  Welke inspraak krijgen de overheden voor hun geld ? Ook de schuldenbergen van die overheid worden groter.  Na de aandeelhouder, begint ook de spaarder te piekeren.  Zelfs bekende liberale ekonomen beginnen in te zien dat banken best in gemeenschapsbezit worden gebracht.  Misschien kunnen we dan eerst goedkoper lenen.   Rechtvaardige belastingen op internationale basis afgesproken en een universele sociale zekerheid die de werknemers niet tegen mekaar meer uitsluit, zou het geld in de echte ekonomie laten terechtkomen, niet in de spekulatieëkonomie waar het geld op de beurs in rook opgaat. Waarom het met dit alles zo gaat ? Rechtvaardigheid werkt misschien als een soort boomerang.  Kijk uit voor wat er nog zit aan te komen als het lot en de toekomst van de wereld je interesseert.


  http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  filosofisch verzet 3 is facebook

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  continuation of the first link


  Meer sociale mensen aan de top Wat een wereld. De dagelijkse ekonomische en militaire gevechten om kontrole van grondstoffen en markten, waar wij als kleine radertjes in meedraaien, nadat alles hoog boven onze hoofden werd en wordt beslist. Koningshuizen die zomaar riante opslag krijgen. De kleine schandaaltjes in de politiek, die dagenlang uitvergroot worden. Hebben we niet eerder beleidsmensen nodig die ... ?


  die werkonderbrekingen tegen onrecht organisereerden ?

  die eenheid met onderdrukten realisereerden ?

  die sluitingen van spekulatiebonzen stopten ?

  die opkwamen voor zij die dopten ?

  die sociale verworvenheden wisten te behouden ?

  die op de kracht van  werkenden bouwden

  die geneeskunde aan sociale tarieven verstrekkenten ?

  die reizden naar plekken waar mensen laat verrekten ?

  die aan fabriekspoorten te vinden waren ?

  die streden tegen wereldwijde boerenpijn ?

  die de dogma's van de nationalisten niet volgenden ?

  die voor de eenheid van alle kulturen en kleuren zorgden ?

  die bijna nooit op Tv en in gazetten kwamen ?

  die dierven blijven van een betere wereld dromen ?

  die willden zetelen aan een normaal loon ?

  die in vakbonden opviellen  door echt dienstbetoon ?

  die geloofden in betaalbare openbare diensten ?

  die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten ?

  die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis ?

  die de wereld willen behoeden van verdoemenis ?

  die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen ?

  die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen ?

  die fakteur zijn of in 't onderwijs staan ?

  die aan de band werken of wat er ook wordt  gedaan ?

  die humanistische waarden in de praktijk omzetten ?

  die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten ?

  die van 't internet meer maken dan een game-mania ?

  die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da!?

  die mensen niet tegen mekaar opzetten ?

  die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten ?

  zet de politieke wereld maar eens op z'n kop !

  steun die van onder en breng ze aan  de top !

  zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop !

  zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen

  zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen !


   Vorm je een eigen mening !

  Vandaag in twee kranten, twee verschillende soorten berichtgeving over de top van de G20, de ene krant beweert dat het een sukses was, de andere spreekt van een top zonder conkrete resultaten. Een Europees commissaris van Jodoigne noemt 'generaal' Nkunda van 'goede wil' omdat hij tot een politieke oplossing wil komen in Oost-Congo. Korter bij huis heb je ondermeer dan ook nog de lijst Denecker, grote vriend van de media en de kleine man, wordt beweerd.  Items genoeg om je over te informeren en een mening te vormen. De onderhandelaar van de Verenigde Naties staat te dansen met Nkunda in een maatpak ! Gaat men de lucratieve contracten die er voor Europese, Angelsaksiche en Chinese bedrijven in Congo te rapen zijn, dan toch onderhandelen zonder verder oorlogje spelen ?  Ik geloof er niks van, de gevechten duren doodleuk voort.  Net alsof bij een gijzelname in een bank ergens in een luxueus huis ernaast tussen de onderhandelingen door af en toe een gijzelaar doodgeschoten wordt. Wat gebeurde er met al die miljardenwinsten die wij decenialang door onze verzekeringen voor de banken bij mekaar brachten ?  Waar is dat geld ?  Hoe behoeftig zijn die banken geworden ?  Wat moet een mens nog geloven als je merkt dat de highsociety rustig blijft doorbrassen op hun feestjes. Waarom is het geen misdaad als je spaargeld door een Ijslandse bank geblokkeerd is ?  In Duitsland staakten vorige week 100.000 scholieren voor kleiner klassen, met dertig in één klas vinden ze teveel.  Iets van gehoord ? Daar hebben we gelukkig het internet voor. De vlaktaks-taxvoorstellen van Lijst DeNekker, geeft de toplaag een 1000euro per maand belastingsvermindering.  De armste 10percent van de bevolking verliest er daartegenover 18 euro per maand door. Maar ja, dat zijn toch maar luierikken volgens LDD, waarvoor er toch werk genoeg is. De middengroepen krijgen een kleine bonus van belastingsvermindering van achtmaal minder dan de rijkste tien procent.  Bedrijven moeten maar 19% belastingen meer betalen en winsten op de beurzen of uit vermogensbelasting worden afgeschaft.  De Staat blijft met de kater zitten. Geen probleem voor Denecker…hij gaat de belastingen op energie wat omhoogduwen , banen in het openbare ambt schrappen en niet vervangen enz…om het gat te vullen. Van populisme gesproken.

  Staat er iets je niet aan ? Doe er dan wat aan !

  Niet zeuren  Anderen hun dag een beetje opfleuren.  Anders ga je gauw anderen vervelen.

  Zo kan er niets rondom je helen. Breek dus even door de sleur... met een flinke scheut goed humeur.

  Leren luisteren kan ook geen kwaad...met  het  juiste doen op 't juiste moment...is uiteindelijk iedereen gebaat.

  Zo, iedereen een beetje gelukkiger ?Nu nog een eigen mening over het scheve in de wereld...

  Gekruid met kruiden uit de mediatuin, veredeld...

  zodat alles voor ieder wat verbetert.

  Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan ! Toen de huidige generatie twintigers als kinderen opgroeiden mocht je het niet riskeren van je kind voor een bronchitis geen antibiotica te geven. Kon geen kwaad. Tien jaar later stelde men vast dat de mikrowereld en z’n beestjes slimmer en resistenter werden. Zelfde verhaal met langdurig telefoneren met GSM…nu toch riskant. Het eten van gemanipuleerd voedsel, zo is al een hele tijd vergeten, blijkt enorme risiko’s in te houden. De tweede grootste bedreiging voor de mensheid, die in de US-verkiezingsstrijd, bijna niet besproken werd, komt van het bedrijf Monsanto dat aan de touwtjes van het Amerikaanse Voedselagentschap trekt.  Iemand de toespraak van Bush vergeten ‘Euopa open uw poorten voor het genetisch gemanipuleerd voedsel’ ? Onder het valse mom van de strijd tegen de honger werd een projekt gelanceerd om de hele voedselproduktie onder de kontrole van één bedrijf te krijgen. Boeren onder contract  met Monsanto zijn verplicht van zich jaarljks nieuwe dure zaden aan te schaffen en de inspekteurs van BigBrother Monsanto mogen hun slaven onbeperkt komen kontroleren. Verscheidene boeren wiens dieren de genetisch gemanipuleerde maïs of andere produkten opaten, werden onvruchtbaar of hadden schijnzwangerschappen of bevielen van een hoop water.   Een stier die negen maanden GG-maïs gegeten had, werd steriel.  Hij en zijn koeien werden eerst terug vruchtbaar nadat ze een periode gewoon groen gras hadden gegeten. Het aantal dergelijke bewijzen stapelden zich op en meer en meer mensen waren met deze zaken bezig en organiseerden zich. Ook de media bleef niet achter.  Jane Akre en haar man bijvoorbeeld, die onder druk van Monsanto door de hyperrechtse FOX-keten ontslaan werden. Beesten inspuiten om hen niet alleen vetter te maken, maar ook om hen meer dan natuurlijk mogelijk is melk doen te ‘produceren’, dat moet nogal gezond zijn. Ook in België werden al een paar mensen uit de weg van de grote poenscheppers ‘geruimd’, ook hierbij ging het om hormonen…en blijft het nog altijd lastig om de daders te vinden. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden om mensen uit de weg te ruimen.  Je geeft veel poen aan universiteiten en onderzoekers om de genenkaart van varkens vast te leggen en neemt daar dan een patent op. Vervolgens laat je de varkenshouders wereldwijd weten dat zij negen kansen op de tien varkens hebben die onder het patentrecht van Monsanto vallen…en dan moet je betalen als je nog varkens wil kweken. De droom van Hitler neemt in deze voedselsaga ongeziene vormen aan, men wil nu namelijk een supervarken gaan kweken dat op termijn alleen bestaansrecht heeft en alleen nog gevoed mag worden met voedsel van Monsanto.   Belangrijk detail : op 8maart van dit jaar keurde de Europese commissie van de GG-rotzooi uit de States goed (na een ongeloofelijk lobbywerk van groepen als Unilever-Monsanto)…voor een periode van tien jaar ! Snapt U de tragiek, de link met wat ik in de inleiding schreef.  Binnen tien jaar gaat de ene of andere officiële instantie ons waarschuwen van die maïs of dat graan maar niet te eten…want, zal men dan zeggen :’we zijn erachter gekomen dat er een verband is met onvruchtbaarheid’…om van de rest niet te spreken.  Milieumensen, groene jongens, maak wat reklame voor jullie boeken, sites en linken…voor dat jullie een boekje te schrijven hebben over  ‘hoe te te overleven op deze horrorplaneet’, voor wanneer het te laat zal zijn.  Altijd eindigen met positief nieuws : ons eigen Belgische fruit wordt massaal in Rusland gegeten en de telers hebben al de technieken die sproeistoffen op termijn overbodig maken en ze passen deze al meer en meer toe…maar dan moeten wij wel tegen hier en daar een schoonheidsvlekje op de huid van het fruit kunnen. Bovendien…onze telers willen geen genetisch gemanipuleerde fruitbomen  en ze laten ze zich ook niet opdringen, want voordat je het weet maakt Monsanto fruitbomen die de door Monsanto gepattendeerde sproeistoffen nodig hebben.

  Een film die men heel laat durft vertonen Op CANVAS verscheen gisteren een heel diepgravende documentaire over hoe heel de wereld door de industriële revolutie en de verregaande privatiseringen van de laatste decenia één grote koopwaar werd.  Alleen voor het daglicht moeten we nog niet betalen. Een tax om door je straat te mogen rijden, is er nog net niet. Alle grote wereldproblemen komen aan bod in de Canadese documentaire  http://www.thecorporation.com De documentaire van meer dan twee uur, start met een schets over de geschiedenis van de term ‘corporatie’. Een hele reeks CEO’s van bedrijven en kritische auteurs zoals Naomi Klein, Chomsky… en filmakers zoals Michael Moore komen aan het woord.  Zowel CEO’s die bijvoorbeeld de torenhoge waterprijzen in het Zuid-Afrika van na de privatisering van het water goedkeuren als zij die na een reeks amorele voorvallen tot ‘inkeer’ kwamen en het over een andere boeg probeerden gooien.  De film is een hele lange wereldreis die ook verhalen schetst van mensen en gemeenschappen die tegen de verslechtering van hun levensomstandigheden in opstand kwamen.  Je kan hem via de bovenstaande link op youtube in afzonderlijke stukjes bekijken.  Een echte aanrader. Gebaseerd op het boek : The Pathological Pursuit of Profit and Power by Joel Bakan. Film by Marc Achbar, Jennifer Abbot and Joel Bakan Dit moet ieder kritisch mens weten en gezien hebben. Een meer filosofische benadering van onze ekonomie kan je je moeilijk voorstellen. Er komt een prachtige stuk over de dorstigen der aarde en de waterproblematiek in de docufilm voor, ook apart te bekijken via http://flowthefilm.com   Je kan de dvd ook bestellen.

  hoe effektief zijn stakingen nog ? De geschiedschrijving zoals de meesten onder ons die in het onderwijs zijn tegengekomen, voorzag maar een klein plaatsje aan de echt drijvende kracht die de arbeidsbeweging op beslissende momenten al of niet tonen kon.  De vorige eeuw heeft duidelijk aangetoond dat, van zodra de arbeidersbeweging verslagen was, de bevolking in zijn geheel ofwel een fascistische dictatuur of een oorlog opgedrongen kreeg. Men kan zich de vraag stellen hoeveel zin het heeft om problemen op nationalistische en sektoriële basis op te willen lossen…de uitdagingen van deze tijd vergen een internationalistische aanpak.  Nog nooit hebben we ergens een betoging gezien die internationaal hetzelfde loon voor hetzelfde werk eiste. We weten allemaal hoe erg het met een grote meerderheid van de werkenden in de wereld is gesteld…toch organiseren we geen betoging voor bijvoorbeeld een wereldwijde sociale zekerheid of rechtvaardige en internationale belastingsnormen.  Wachten is het ook op een internationale strijd om de wapenindustrie om te bouwen tot sociaal nuttige fabriekseenheden.  We staan dus toe dat de munitie die in heelder delen van de wereld alle menselijk samenleven onmogelijk maakt, rustig verder geproduceerd wordt. Ook in de jaren dertig werd er tegen een hels tempo wapentuig geproduceerd. Deelstrijd om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, heeft zijn zin, maar kan niet meer zonder een overkoepelend perspektief. De logika waarbinnen  het grootkapitaal anno 2008 is beland, schreeuwt gewoon om een universeel antwoord.  Slechte ekonomische tijdingen blijven de wereld overspoelen.  Op basis van steeds meer schulden kon men de ekonomische machine jaren in gang houden en hoopt men nu uit de recessies te raken en probeert men de depressies tegen te houden. De ongebreidelde, ongekontroleerde concurrentie en het casinokapitalisme hebben geen toekomst meer.  Zonder gepast internationaal antwoord van de arbeidersbeweging, zal deze mee met het systeem waaraan ze met handen en voeten gebonden was, ten onder gaan, met alle chaos en mogelijke ellende vandien. ’t Lijkt wel een straf omdat we niet solidair genoeg zijn geweest. Nu nog, is het inderdaad effektief van piket te staan bij Carrefour en te eisen dat de werknemers in alle vestingen evenveel betaald worden.  Maar wat doe je aan het feit dat veel van de goederen die we kopen niet méér kosten omdat ze ergens tegen enkele euros per dag worden gemaakt ? Als je die produkten zou boycotten, daar help je de arbeiders in de armere landen niet mee.  Eerst indien hun inkomen ginder stijgt, krijgen ook de fabrieken die delokaliseerden hier ter plaatse weer een kans.  Als zij geen waardig leven gaan eisen en wij geen solidariteit betonen, loert een diepe nederlaag van de werkenden in de huidige omstandigheden om de hoek. Om  een kettingreaktie van protectionistische maatregelen te voorkomen, moeten de produktievoorwaarden wereldwijd worden gestandardiseerd.  Protectionisme is nooit een oplossing voor recessie geweest…en zeker nu niet. Overschotten kunnen ook niet worden weggewerkt zonder koopkracht. Eigenlijk is een individuele bewustwording van hoe we er met zijn allen eigenlijk voorstaan, een onontbeerlijke voorwaarde die tot het eisen van meer overkoepelende, internationale  eisenplatformen moet leiden. Opdat de geschetste perspektieven een kans zouden hebben, is het noodzakelijk van hierrond op en rond de werkvloeren of waar men woont samen te komen en te vergaderen.  Meestal zal er eerst vergaderd worden naar aanleiding van sluitingen of zo en kan van daaruit de noodzaak van een overkoepelende aanpak ingang  vinden.  Eenmaal er aktiebereidheid blijkt, is het belangrijk van een eigen pers hierrond te verdelen, via internet of met pamfletten en aktiekommitees op te richten die op regelmatige basis bijeenkomen om de contacten uit te bouwen.  Hadden Duitse en Amerikaanse en andere arbeiders  voor de tweede wereldoorlog samen tegen de wapenproduktie en tegen oorlogen en vóór goede internationale lonen gestaakt, er zou nooit een tweede wereldoorlog gekomen zijn.  Zo liep het dus niet,maar zo zou het ooit moeten lopen, willen we weer een hoop onzin vermijden. Het is absurd van armoede te lijden en tegelijkertijd nog nooit zo in staat te zijn geweest van de armoede definitief de wereld uit te helpen. Daartegenover staat dat het ook absurd is dat een ekonomie maar steeds meer moet groeien en ongebreidelde winsten maken…of dat ze anders helemaal zou instorten.

  Chantagepraktijken in de bankwereld De Duitse overheid geeft een miljoenenlening aan de Ijslandse Kauptingbank...op voorwaarde dat haar Duitse klanten hun spaargeld kunnen afhalen. Geen 'normale' tijden meer. Waar is de etica ? Weggeprivatiseerd en weggespekuleerd waarschijnlijk. Je zou heimwee naar de Bank van de Post krijgen. Het Internationaal Muntfonds verwacht dat er tegen 2009 vijftig landen gaan toegevoegd worden aan de lijst van landen getroffn door hongersnood. Een aftakeling van levensomstandigheden wordt door tal van economen &politici gevreesd. Ontslagen dreigen in de miljoenen te lopen. Hoe is dat mogelijk zou je denken, we wandelen rond op de maan en hier krijgen we onze zaken niet op orde. Erger nog...het is een krisis van overproductie... stel je voor, we maken eigenlijk teveel dat we niet verkocht krijgen en daarom moeten we het in de toekomst met zijn allen minder gaan doen...dat is toch te gek voor woorden ! Pure Franz Kafka ! De inkrimping van de winstmarges bepaald het armzalige leven van miljoenen mensen overal ter wereld, onvoorstelbaar dat we daarmee kunnen leven. Hoe men het oplossen zal ?  Hopelijk weer niet met een reeks oorlogen, vernietiging en wederopbouw.  Ook in 1929 maakte het geldkapitaal zich los van de produktie.  Voorafgaandelijk aan dat jaar was er ook een enorme spekulatie geweest.  Door de lonen te verminderen liquideert het kapitaal zijn eigen markten. Als alle landen en bedrijven dit doen heb je op termijn dus nog weinig markt over. Het is bovendien heel duidelijk geworden, dat niet wij, maar het kapitaal de Staten domineert. De winsten zijn voor het kapitaal, de verliezen, het betalen van de werklozen, valt op onze schouders. Hele takken van de ekonomie worden opgeöfferd, nieuwe, 'oorlogsmarkten' werden in het verleden en worden nu nog steeds aangeboord als winstmachines. Oorlog is het laatste middel om nieuwe markten te veroveren...en zelfs die investeringen zijn op termijn weggegooid geld. Ook in de jaren dertig van vorige eeuw werden er banken genationaliseerd, in Duitsland bijvoorbeeld tussen 1930 en 1932 bijvoorbeeld, maatregel die Hitler, lakei van het grootkapitaal weer teniet deed.  Hij ging iedereen eens werk geven in de oorlogsproduktie en in het leger. "Als ge maar werk hebt", moeten er toen ook velen gedacht hebben zonder de implicaties te willen zien.In landen waar de linkse beweging vóór de tweede wereldoorlog sterk stond kon het volk voldoende druk op de sociaaldemokratie uitoefenen teneinde geen rechtse dictaturen toe te laten.  Benieuwd wat zestig jaar van accumulatie met de krisis van nu gaat doen, in 1929 was de crisis maar het gevolg van de tien jaar accumulatie na de eerste wereldoorlog.  Accumulatie, zijnde opeenstapeling van winsten die voor een deel op een dag in rook opgaan.  Men zou dus beter rechtvaardige belastingen op die sommen zetten, zodat het geld ten goede kan worden gebruikt, zoals ondergetekende reeds herhaaldelijk betoogde.

  Infostand De Crem misstond Bedenkingen bij oorlogsherdenkingen De waanzin van de oorlog is niet gestopt, hij duurt ergens anders verder. Herdenkingen blijven nodig, maar meer nog : opvolging van huidige conflikten en alternatieven om oorlog te vermijden. Op herdenkingen en tentoonstellingen worden weinig politieke standpunten ingenomen.  Je staat telkens versteld van de enorme middelen die er gevonden werden om oorlog te financieren. Je bent onthutst bij het zien van de opgestapelde lijken in de concentratiekampen.  Je verbaast je over de oorlogspropaganda die mensen die in oorlogsfabrieken werkten idealiseerde, hen een mooie toekomst voorspiegelde…hen tot de collaboratie verleide. Je verwondert je over de aanwezigheid van de infostand van het huidige Belgische leger om rekruten te werven.  Je wil van de standhouder weten hoe hij over de inzet van het leger denkt…maar je raakt niet verder dan dat Congo een apenland zou zijn, de Navo best nog wat nieuwe landen mag opnemen om ‘Rusland’ echt bang te maken en andere onzin, zoals dat mijnen opruimen die volgens mij Israel en de Hezbolah in Libanon eigenlijk zouden moeten opruimen, heel goed betaald werk is ,dat ‘onze jongens’ zeker niet aan hun neus willen zien voorbijgaan.  Buiten op de parking een reeks jeeps met Belgische en Amerikaanse vlaggetjes. Russische vlaggetjes heb ik op herdenkingen van de tweede wereldoorlog nooit gezien. Pieter de Crem,minister van onze landsverdediging zou fier zijn… . Die idioot had ons enkele maanden terug bijna in een oorlog gestort, want als het van hem afhing waren Georgiê en Oekraine al bij de Nato… .  De christendemocratie en flaminganterie en bourgeoisie in dit land zal toch niet altijd de ‘boots’ van het imperialisme blijven likken zeker ?Even terug in de tijd. 20/12/04 België.  't Nederlandstalige deel.  Een vrouw, een oorlogsweduwe in 't dorp, wordt in het dorp begraven.  Net op de dag dat er in een Franstalige stad (Bastogne) in dat land een herdenking van de eindgruwelen van de tweede wereldorlog plaatsvindt.  De kannonen van Bastogne waren tot bij ons te horen.  Ze had geen mooiere dag kunnen kiezen om de eenheid van haar leven en haar land uit te drukken en het nationalisme een vuist te maken.   Weduwe van twee mannen. De eerste als eerste in een verre oorlog op grond van het dorp zelf gevallen.  De tweede zijn schoonzuster tot zijn vrouw makend. Het mislukken van de Duitse revolutie na de eerste wereldoorlog was het begin van het proces dat tot het aan de macht komen van het nazisme leidde.  Het rechtsstreekse gevolg daarvan, was dat het leven van tientallen jonge mensen in het dorp in de zomer van 1944 helemaal overhoop gegooid werd...zoals zo dikwijls in de geschiedenis van de mensheid daarvoor.  De overlevenden troosten mekaar of verscherpten  hun vetes, de latere, welvarender generaties begrepen niet goed soms wat er tussen een aantal mensen aan de hand geweest was.  Teveel werd alles toegespitst op wie wat had gedaan en niet op het economische en politieke waarom van een oorlog.  Te weinigen vragen zich  af waarom er zestig jaar later in de wereld meer dorpen met burgerlijke oorlogsslachtoffers zijn dan toen…al vieren we dan nu wel zestig jaar ‘rechten van de mens’.    Iedereen met een zekere ouderdom hangt wel één van de versies van een stuk waarheid aan, maar voor de jongere generaties is dat allemaal gedaan...ze leven nu in een vredig Europa.  Ik hoop voor hen dat dat echt zo blijven mag en dat ze zich in alle vrijheid nog jaren mogen informeren over de toestand van de wereld op mijn blog en zijn links...ze moeten wel voorzichtig zijn en geen boze meningen over onze Crème van een minister van landsverdediging achterlaten als ze hun job willen houden.Destijds, toen m'n grootvader ongeveer dezelfde halve-eeuw leeftijd had als ik, had hij als boer en fruitteler ook een café waar je ook aan volksspelen zoals kegelen en wipschieten kon doen.  Hij was ook keizer van de volksdansgroep en onafhankelijk gemeenteraadslid.  Alhoewel hij een Engelse piloot het leven redde door hem te verbergen of al eens iets deed voor mensen die niet in de aanvallende Staat wilden gaan werken, was de boodschap die van hem in z'n café uitging duidelijk zowel voor de weinigen die openlijk of verdoken met de collaboratie betrokken waren als voor de velen die het verzet genegen waren :  HOU JULLIE GEDEIST, de oorlog is bijna gedaan.   Bompa werd opgepakt en verhoord en wist de bezetter en z'n trawanten op z'n eigen filosofische manier ervan te overtuigen dat ze op een moment waarop de gealliëerden voor hun deur stonden hun tijd niet in het ‘onbeduidende’ van het verzet in zijn dorp moesten steken.  Hij moet niks hebben verraden, net zoals niemand wist dat hij een Engels piloot en een paar weerstanders verborg.  Na de oorlog toen deze piloot ons bezocht, moest ik nog tolk spelen voor Joe uit England die z'n hele leven na de oorlog in een traktorfabriek gewerkt had.  Van een andere in het dorp verborgen piloot toen, wisten teveel mensen dat hij daar verborgen was, die werd dan ook bij een razzia een tijd later na de desastreuze moord op de leider van de collaboratie mee opgepakt.  Waarschijnlijk kwam grootvader ook vrij door toedoen van een vrouw die mijn oudste tante kende.   Soms komen dingen raar tot stand :  M'n oudste tante was in de kliniek voor een appendix en leerde daar een andere jonge vrouw kennen die later in 't verzet zou gaan...langs die weg zond men onder andere nog een piloot naar m'n grootvader z'n gebuur.  Tijdens de razzia vondt men ook zijn in de hofgrond of elders ingegraven zonen of hemzelf of zijn verzetsman en gebuur niet. Niettegenstaande grootvaders inzet en eerlijke bedoelingen, waren er in het dorp wel enkele mensen met dode mannen die bompa als verzetsman verdachten van onder foltering en bedreiging gegevens over het verzet te hebben doorgegeven. De geschiedvorsing heeft ondertussen al uitgemaakt dat men alles wat men over het verzet in het dorp moest weten al acht maand vroeger wist. Dat gerucht van of m'n grootvader nu al of niet loslippig was geweest onder dwang, sleet wel na een tijd want op den duur komt de waarheid toch altijd bovendrijven.  Die kinderen van m'n grootouders die in het dorp bleven zaten ergens met een gevoel van te willen bewijzen dat een andere wereld dan die waarin zij geboren waren, mogelijk was...zonder dat ze zich daar zelf bewust van waren eigenlijk.  Van in de jaren zestig voerden zij het fruit van de streek die door de bezetter zo was aangevallen...uit naar het land van die bezetter.  Als om te zeggen dat oorlog geen oplossing is, altijd een gevolg van beetgenomen krijgers die hunzelf en de inwoners  enorm veel schade berokkenen.  Het leven ging verder.  Bompa werd nog altijd bij gestorven dorpsgenoten geroepen om hen 'af te leggen' of om twisten bij te leggen.  Eén van zijn zonen die geen werk vond en de koloniale school gevolgd had,ging uiteindelijk niet Congo. Het Congo dat de laatste vijftig jaar door zoveel  miserie en oorlog geteisterd wordt.  De strijd voor een betere wereld gaaat verder

  Brandstichters gaan weer blussen ! In verband met de troepen voor Congo. Landen die tussenbeide willen komen zijn allen al decennialang wapenleveranciers van Congo.99,9 % van de mensheid wil geen oorlog, toch laat een half percent onder hen zich verleiden om voor rekening van die 0,1 % ,andere mensen omver te knallen of er munitie of wapens voor te maken. De Verenigde Naties zouden hun lidstaten moeten vragen van de wapenfabrieken om te bouwen en ploegen van de zwaarden te maken. Politiemensen zijn de enige die uiteindelijk nog wapens hebben. Zij blijven tenminste binnen hun zone. Een handjevol mensen beslist altijd om tot oorlog over te gaan. Door het feit dat het merendeel van de parlementairen zich niet genoeg met de buitenlandse politiek bezighouden en niet verder dan de visie van de partijkopstukken kijken, kan je het meemaken dat de premier van een land zoals ons België een parlementair akkoord wil voor het zenden van troepen naar Congo…zo zeker is hij van zijn stuk. Positief nieuws zou je denken indien je niet achter de schermen kijkt. De parlementsleden gaan trouw hun akkoord geven voor het sturen van troepen. Dat elk van de soorten troepen in Congo een bepaalde imperialistische agenda heeft, daar zal niet in het parlement worden over gedebatteerd. Zo’n zaken worden op topniveau besproken.  Sommigen willen van president Kabilla en de invloed van China af, sommigen willen dat via een staatsgreep, anderen via de druk in Oost-Congo.   In functie van de economische belangen klopt men aan bij de top van de grote partijen in de machtigste landen, daar wordt beslist, in Parijse salons bijvoorbeeld, of de Angelsaksische invloed in Afrika moet gestopt worden door het afremmen van het rebellenleger van generaal-mannequin-marionet Nkunda in Goma. Of zogezegd links of rechts nu aan de macht zijn of niet, zo gaat het al ellenlange jaren.  De meerderheid van de mensen laat het gebeuren. Neem nu de voorzittersverkiezingen voor de PS in Frankrijk jongstleden.  In Frankrijk woont een 60 miljoen mensen. 360.000 PS-leden.  Een 130.000 hebben er gestemd en met een 40-tal stemmen verschil is er een voorzitster gekozen. Als die na Sarkozy ooit president wordt, zal het die mevrouw zijn die samen met enkele topadviseurs uit de industrie zal moeten beslissen welk autoriteit men in Congo erkent en gaat steunen…niet in belang van de verpauperde bevolking aldaar, dat zijn we gewoon. Wat met de 99,9% van de mensheid die geen oorlog wil ondertussen ? Lijdzaam blijven toezien hoe het geweld in de wereld via kleine groepjes machtigen uit ‘veiligheidsdiensten’ geörganiseerd wordt …in functie van de economische belangen van het casinokapitalisme ? Alle trukken om mensen verdeeld te houden zijn in de nieuwe wereldoorlogen van vandaag goed. Misbruik van godsdienst en ras om opstanden te voorkomen in Pakistan en India vandaag bijvoorbeeld.  Tien getrainde gewetensloze zotten zijn hopelijk niet genoeg om landen aan de rand van een oorlog te brengen, bevolkingen tegen mekaar op te zetten omdat ze anders tegen de 0,1 percent van de uitbuiters wel eens in opstand zouden durven komen. Wij moeten niet naar ginder gaan met ‘onze troepen’ om in te grijpen…het volk ginder moet zijn eigen uitbuiters wippen, dat was waar voor Saddam Hoessein zowel als voor Mobutu’s en Nkunda’s en vele anderen. 

  Lotgevallen van een Canadese piloot in WOII Peter Celis schreef een boek over Ted Blenkinsop, een man die tijdens zijn laatste vlucht met zeven andere bemanningsleden neerstortte boven oost-Brabant. Hij alleen overleefde en werd in tal van gemeenten en gezinnen opgevangen, maar eindigde zijn exodus toch in een concentratiekamp.                               De auteur vond geen uitgever in onze lage landen en vertaalde zijn boek naar het Engels. In de Engelstalige landen worden onze geschiedenis nu des te meer gelezen. “One who almost made it back”. Aan ons het leren lessen trekken voor nu en de toekomst. Van aan de story van Ted’s grootouders tot en met zijn jeugd en het uitbreken van de oorlog zijn voortreffelijk geschreven en er blijkt nog maar eens uit hoe verweven de levens van mensen kunnen zijn en welke factoren er in het nemen van beslissingen kunnen spelen en wat dat voor tal van andere mensen in hun dagelijkse leven betekenen kan. Het deel van de militaire loopbaan van de man en verder, toont nog maar eens aan welk een gigantische, maar dan ook supergigantische hoeveelheden geld er aan oorlogen besteed wordt.  Dan hebben we het nog niet over de enorme verliezen aan mensenlevens en de ‘heropbouw’ nadien. Indien de gewone mens en de soldaten moesten weten hoe die oorlogen aan de top van de politieke en economische werelden geregeld worden, men zou wereldwijd alle militair materiaal naar de smelthovens voeren.  Niemand zou nog willen gaan bombarderen of wat dan ook.  Wie weet zou men een deel van het volk dan toch nog in een wanhoopspoging superbedragen gaan aanbieden zoals dat nu al in de privéöorlogsvoering in Irak gebeurdt.  Hoeveel een bepaalde staat zijn bommengooiers betaald weet ik niet.  Hoe men er in slaagt van midden economische crisissen telkens weer groepen tegen mekaar op te zetten, je houdt het niet voor mogelijk, zoals dat nu ook weer de dag van vandaag het geval is. Destijds had men een trukendoos, die je voor die tijd onmogelijk houdt, om de mensen tijdens een oorlog proberen mak en onderdanig te houden en in het gareel te doen meelopen. Alles en iedereen van in de jaren dertig al ondergeschikt aan de militaire produktie…sommigen trapten in de val van ‘als je toch maar werk hebt’.  Anderen doken onder, het verzet tegen de opeisingen van werkvee groeide.  Een deel van het verzet had een top die de zeer dicht bij de aanstichters van oorlogen stond.  Eens te meer werd de gewone mens gebruikt voor de agenda van de elite…en betaalde ondanks alle goede bedoelingen met hun leven.  Het andere deel van het verzet werd na de oorlog gedwongen ontwapend omdat ze zich te zeer in de gunst van het gewone volk gewerkt hadden. Aan vooral die verdiensten danken we nu nog het feit dat in bijna heel Europa regeringen bijna niet anders meer durfden dan een begin met sociale zekerheid te maken.   Dat had ook anders gekund, net zoals het nu anders zou kunnen…als we ons tenminste meer bewust zouden zijn van situaties en mogelijkheden om het over een andere boeg te gooien. Overdrijf ik ?  Ik zal er even een brochure van UNICEF over kinderen in oorlogslanden bijnemen.  “Is oorlog onvermijdelijk ? Het is onmoglijk om op die vraag te antwoorden,”, schrijft men in de inleiding.  Toch al beter wat men onze generatie altijd voorhield “het is er altijd al geweest en het zal er altijd blijven”. Verder leren we dat er onder de slachtoffers in de eerste wereldoorlog 90 percent militairen waren en dat dat percentage vandaag de dag voor burgerdoden geldt.  Het primitieve, haast rituele  woord ‘slacht’-offer had nog nooit zo een gruwelijke betekenis.Tussen 1990 en 2000 zijn er 2 miljoen kinderen omgekomen in oorlogen, zes miljoen gehandikapten, 22 miljoen vluchtelingen, waarvan ongeveer 50% kinderen.  300.000kinderen worden in een dertigtal landen verplicht van wapens te dragen. 250 miljoen anti-persoonsmijnen liggen verspreid over 105 landen, miljoenen getraumatiseerde kinderen…allemaal rechtstreekse gevolgen, zonder het over de onrechtstreekse gevolgen te hebben (zoals voedselvoorziening…).  Als al het leed van vroeger een zin wil hebben, moeten, zullen de boeren, werkmensen en de niet aan het casinokapitalisme gebonden ondernemers in die landen,  de regimes ginder moeten vervangen…en dat kunnen ze onder de beste omstandigheden doen, als ook wij hier eens meer een intelligente inspanning zouden doen om de wereldproblemen proberen te begrijpen en dan binnen onze organisaties en partijen daaruit onze besluiten te trekken. Zoniet, ‘what the hell will be ahead of us’ next time ‘(tijd die al bezig is in feite). Octo  2/11/08

  Een alternatieve aanpak van het vluchtelingenbeleidEen antwoord op het huidige vluchtelingenbeleid moet van die aard zijn dat het de verrechtsing van de Westerse maatschappijen een definitieve halt toeroept en tegelijkertijd eindelijk kansen in het armoedige deel van de wereld schept. Het pionierswerk van mensen en organisaties die zich voor mensen zonder papieren inzetten, moet een politiek en syndicaal verlengstuk krijgen : gelijk loon voor gelijk werkwereldwijd/ rechtvaardige taxen en huurprijzen/reconversie militaire produktie/ casinokapitalisme mag de prijs van voeding enz…niet bepalen/internationaal in gemeenschapsbezit brengen van banksector, grondstoffen en failliete sektoren(automobiel, luchtvaart…)/meer ontwikkelingshulp en ontmijning van de problemen van etnische, nationalistische en religieuze aard. Teveel vluchtelingen moeten op de loop omwille van nationaliteitenkwesties.  Onze arbeidersbeweging kan hen uitleggen dat alleen een strijd om economische toegevingen baat bijbrengt aan de progressieve zaak.  Bijvoorbeeld : in plaats van te strijden voor een eigen staat kunnen Koerden en Turken of Israëlieten en Palestijnen beter eenheid in concrete sociale strijd proberen vinden over verschillen heen.Teveel vluchtelingen moeten spotgoedkoop werken. Internationale aktie van bijvoorbeeld de automobielsector kan daar een mouw aan passen door samen in actie te gaan. Daarvoor heb je natuurlijk een arbeidersbasis nodig die dit van zijn politieke en syndicale leidingen eist. Er zal vanuit de syndicale en politiek wereld ook internationaal moeten worden samengewerkt om de reconversie van de militaire economie mogelijk te maken. In feite zouden werkmensen voor al die eisen bijeen in actie moeten komen, één eenduidig projekt en programma moeten hebben voordat het nog meer bergaf met deze wereld gaat.  Zonder druk gaat de klassieke politiek en gaat de industrie nog maar wat verder aanmodderen.  Eens temeer kan een filosofische benadering van al die problemen en andere (alternatieve energiebronnen, milieu…) ons tot andere uitgangspunten in verband met ons samenlevingsbeheer brengen.  Zonder gemeenschappelijk programma en druk vanonderuit zal alles bij het oude blijven en zullen de heel verdienstelijke initiatieven om veranderingen te bekomen nog tientallen jaren tegen de bierkaai van de politieke grenzen moeten vechten, wat in het beste geval tot heel langzame verbetering op een aantal punten zal leiden…terwijl de omstandigheden momenteel meer en meer gunstig worden om verder te gaan dan de klassieke processie van Echternach-gang twee stapjes vooruit, één achteruit.

  Bij dit koude en natte weer, valt het makkelijk te begrijpen dat mensen uit het zuiden hun land eigenlijk niet willen verlaten…we moeten ze door onze actie hier helpen om hun bestaan ginder menselijk te maken, zodat hun sociale strijd ginder makkelijker voor ze wordt.  Internationale solidariteit, noemt dat.  Als de politiek niet in actie komt, of niet tot actie kan gedwongen worden,zullen de voorzetten voor dit alles van ons moeten komen.3/11/08

  Filosofisch Tegengewicht voor geknoei en rotzooi allerhandeNiet iedereen is op de hoogte van de onrust tot paniek onder mensen met aandelen. Wel weet iedereen die er geen heeft je te zeggen waar je het goedkoopste pintje of het voordeligste dit en dat kan krijgen en wat je met bijvoorbeeld 900 euro de maand kan doen, eens de huur is betaald. De modale belastingbetaler heeft vaak nog niet eens door dat hij alle geweldige economische reddingsplannen zal mogen betalen.  Hij weet wel dat er ineens wel genoeg geld is om de beurzen te redden. Hij of zij hebben zoveel rond hun hoofd, vroeg opstaan, hard werken, kinderen opvoeden, ouders bijstaan…dat ze die paar uur vrolijke ontspanning op TV niet ontgroeid raken.  Aan de steeds ingewikkelder lijkende politiek aan uit proberen raken, is er vaak niet meer bij.  Toch lijkt het er meer en meer op dat we ons minder illusies zullen moeten maken.  In het beste mogelijke scenario gaan de leidingen van sociale en politieke organisaties waarvan we mochten veronderstellen dat ze voor een leefbare menselijke wereld opkwamen, inzien dat een globaal programma met een antwoord op de noden van onderontwikkelde en meer welvarende landen nodig is.  Had men de bedrijven en beurzen rechtvaardig belast, het geld zou bij de gewone mens en in de echte economie terechtgekomen zijn en niet op de virtuele beurzeneconomie in rook zijn opgegaan.  De gigantische kapitalen die in oorlogsvoering worden gestoken in plaats van huizen en waterleidingen te bouwen zijn ook weggesmeten geld en maken de wereld alleen maar onveiliger zoals aan de  toenemende conflicten is te merken.  Er zijn geen regels die huurders die huren goedkoop maken, geen acties voor gelijk loon voor gelijk werk wereldwijd maar toch wel al meer en meer liberale economen die voor nationalisering van het bankwezen pleiten.  Zal het Staatskapitalisme dan wel een oplossing brengen, er zijn zelf marxisten die het betwijfelen en nog veel meer onheil verwachten.Sinds januari 2008 is er 25000 miljard dollar in rook opgegaan wereldwijd, wat neerkomt op twee jaar de totale productie van de Verenigde Staten naar het schijnt.  De malaise in de ivoren torens van de finaciële wereld zit zo diep omdat men verder dalingen van de winsten verwacht.  Dit ivoren toren systeem redeneert niet in funktie van ‘wat er voor de mensen nodig is in de wereld, dat gaan we eens even produceren’…nee, dit systeem produceert in funktie van de koopkracht.  Nooit tevoren konden we met zijn allen technisch gezien meer produceren, maar globaal gezien kunnen we steeds minder en minder kopen omdat de heren in de ivoren torens geen vertrouwen in de toekomst hebben.  Asjemenou, zegt men bij onze Noorderburen…maar deze wijsheid is gewoon niet doorgedrongen tot voldoende mensen die hun heil zien in figuren die de traditionele politiek aanvallen door nog meer van hetzelfde gaan toe te passen.  Niet alleen de beursspecialisten of de belastingsparadijzen of het neoliberalisme gingen in de fout…fundamenteel is de OVERPRODUKTIE (zo noemen de ivoren torens dat verschijnsel tenminste) de ‘fout’??! Tot nog toe wist men de dramatische gevolgen van zo’n filosofische denkwijze af te wentelen via verschuldiging…dat kan dus niet langer meer zouden we kunnen beginnen vrezen.  Als er geen alternatieven voor een bankroet systeem naar voren geschoven en geëist worden zou het wel eens kunnen dat wat massa’s mensen tijdens de ineenstorting van de URSS en de Oostbloklanden bezielde en hen nadien lange tijd als een koude douche overkwam, ook hier voor de deur staat.  4/12/08

  Terreur kan stoppen in Pakistan, India, Afghanistan,Irak, Somalië, Congo…

  De wapenmaffia, zijnde de wereldwijde producenten en handelaars van munitie en wapentuig en de legertjes en legers die hun afnemers zijn, moeten buiten spel worden gezet om de verdere escalatie van allerlei gewapende confrontaties  stil te leggen.  Bij internationaal decreet van de Verenigde Naties moeten alle werknemers uit de militaire industrie ander werk krijgen,… zodat de mensheid de kans krijgt om positieve projecten uit te voeren.( Zonder munitie kan er immers niet worden gevochten.) Dit zijn eisen die elke politieke en sociale organisatie tot op het niveau van de Verenigde Naties zou moeten doordrukken. Gewoonlijk kan dit pas na massaal protest…dat voorlopig nog uitblijft…wegens zo ver van ons bed. ‘Wir haben es nicht gewusst’…gaan we dat als verontschuldiging naar onze kinderen en kleinkinderen toe inroepen ?  We weten allemaal dat zo een maatregelen niet kunnen zonder dat men de wapenindustrie in alle landen in gemeenschapsbezit brengt en die dan omvormt.  Laten we er dan maar mee beginnen om dat punt op de agenda van onze volgende vergaderingen te zetten. De wapenmaffia en zijn politiek rijke handlangers in de Westerse, Arabische…wereld hebben fenomenen als de ‘Taliban’ rijk en sterk gemaakt. De verpauperde massa’s in landen zoals Pakistan zijn hun eigenlijk liever kwijt, maar omdat een niet op een religie gefundeerd klassiek links alternatief voorlopig moeilijk van de grond raakt, blijft de oude klasse onderdrukkers via  verpaupering en onwetendheid aan de macht. Steun aan boeren en initiatieven om de armoede uit te roeien, zouden de machtsbasis van de Taliban voorgoed onderuit kunnen halen.Ook in India, ook al een land met atoomwapens is het voor het grootste deel van de mensen moeilijk om in opstand te komen voor een degelijk bestaan. Over hoe China dank zij een stuk planeconomie gekoppeld aan privéïnitiatieven belangrijke vooruitgangen op allerlei gebieden heeft gemaakt, daar kan men in India en Pakistan alleen maar van dromen. Het zenden van buitenlandse troepenmachten naar andere landen toont meer en meer zijn failliet…recent nog in Somalië en nu ook weer in Congo…men doet dat al decennia en de toestand verergert overal maar.  Nee…de munitiekraan moet worden dichtgedraaid voordat men aan ontwikkeling kan werken.

   

  Koop een krant, lees geen walgbladEén bepaalde krant in dit land slaagt er bijna dagelijks in van de ene of andere walgelijke moord door de hoofden van miljoenen mensen te jagen.  Weinig achtergronden bij binnen-en buitenlands nieuws.  Dé nieuwtjes over de sterren.  Als er een oorlog of ramp is, de schokerendste foto’ s eerst. Zoveel mogelijk vuile was van iedereen verzamelen, dat is in !  U wil een mening die eerst uw buik en dan uw hoofd aanspreekt, we kauwen ze wel even voor U voor.  Uw wil een groot advertentiebereik ? We houden ze wel dom.Waarom moeten we ons eigenlijk bezig houden met al die persoonlijke moorden uit geldbejag of de ontaarding van menselijke driften in doodslag ? Je draagt dat eigenlijk overal mee rond en het beïnvloedt een mens meer negatief dan je voor mogelijk houdt, denk ik. Zijn er niet al genoeg activiteiten die ons afleiden van te ontdekken hoe de wereld reilt en zeilt ?  Slaag eens de pagina’s open waar hetgeen op TV komt, wordt aangekondigd…er zijn dagen waar je moet zoeken om een waardevolle documentaire of een inhoudelijke film te vinden.  Altijd wordt er wel ergens een wapen bovengesleurd of koestert iemand moordplannen.  Ik heb uitzonderlijk niks tegen een etisch verantwoorde detectivefilm, maar ook in dat genre is de bijdrage aan de beschaving in ‘t algemeen enorm klein.  De toekomstige rioolkrantlezer wordt nu al gepamperd. Al die speelgoedspelletjes die geweld promoten hebben nog maar pas een geweldige afzet gevonden.  Dat Sint Niklaas zich nog niet opgehangen heeft, daar kan ik echt niet bij.  De show van laag allooi moet blijven doorgaan. Onze kinderen moeten toch  als het ware geschoold worden om naar al die rommel te blijven kijken en al die shit te blijven kopen en dan dé krant te kopen die ze de indruk geeft dat de wereld die ze beleven de enige en echt mogelijke is.  Daarom ook als er in zo’n krant dan kritische mensen dan toch eens niet uit de actualiteit te houden zijn, dat die dan voor het woord links het woord ‘extreem’ aangemeten krijgen.  Diegenen die bij ons de bommen maken en diegenen die ze doen afgooien zijn nooit de ‘extremist’.   Allemaal normaal.

  Een belangentwist onder de verdeelde Westerse mogendheden en laat ons zeggen China…na decennia sluipende indoctrinatie kreeg men zelfs  normaal gezien kritische mensen gisteren zover van te vragen om troepen te sturen om…ja om wat…om een gelijkspel in die verdoken wereldoorlog af te dwingen.  Sluiten die wapenhandel, stop de munitieproduktie, eens en voorgoed…heel de wereld heeft regeringen nodig die zulk een maatregelen opleggen. We weten al jaren dat die smeerlapperij anders nooit stopt.  Als je verkeerd geparkeerd staat of je hebt je gordel niet aan, dan zijn ze daar rapper bij, dan een ketting rond een wapenfabriek te hangen , die staatsapparaten overal.Omdat het van bovenaf er toch niet van komt, stuur eens een mail naar diegenen waarvoor je gekozen hebt of zet het als agendapunt op de vakbondsvergadering morgenvoormiddag, U die voor onze belangen gekozen bent en snapt dat de belangen van anderen ver weg, ook onze belangen dienen.  Wacht niet totdat er op betogingen vandalenstreken gebeuren om het onrecht in de samenleving bespreekbaar te maken.  Wacht niet altijd op het parlement of regering, maar toon je betrokkenheid en je eigenwaarde op welke manier dan ook…door een betere krant te kopen.  9/12/08

   

  Leren Bloggers meer door uitwisseling dan krantenlezers ?In oktober 1914, toen een minderheid van Duitse sociaaldemocraten (14tegen96) zich tegen de oorlogskredieten uitsproken had, schreef een Russisch sociaaldemocraat Bronstein LT een tekst over het grootkapitaal, de economie, crisis en oorlog...én de noodzaak om niet mee te gaan met  politieke krachten die dachten dat het kapitalisme in de 20ste eeuw via imperialistische strijd nog een geweldige vredige toekomst voor de boeg had. Ieder van de strekkingen binnen de sociaaldemocratie had zijn kranten. Ook in die tijd waren er al kranten die op de duur de logica van de naar oorlog leidende plannen van bourgeoisie volgden er waren ook go-between-visies zoals De Morgen en er waren ook al een soort Solidairs, Militant, Vonk, Rood enz... of andere ook niet extreem, maar gewoon linkse kranten.  Zelf vertrek  ik liefst van ooggetuigenverslagen van mensen die over heel de wereld in tal van sectoren een bepaald onbaatzuchtig werk proberen doen (zie de vele links op de blog, waarin niet alleen elke strekking en hun links binnen de sociaaldemocratie en linkser aan bod komen).  Het zijn die mensen die rechtstreeks eerst met negatieve beleidsbeslissingen worden geconfronteerd.  Daarnaast hou ik regelmatig in 't oog welke lessen het verleden ons probeert te leren...en kom je via via op waardevolle teksten die uitleggen hoe de dialectiek op politiek vlak in mekaar zit...het verloop van de geschiedenis op basis van tegengestelde belangen en belangengroepen, vertrekkende van de levensomstandigheden van de verschillende groepen mensen. De noodzaak aan vernieuwing wanneer de tactieken van de oude organisaties van de gewone mens zich verbinden met de economische en politieke belangen van de oorlogsmakers. De maskers vallen op termijn altijd af en sommigen doorzien dit terwijl het gebeurt, anderen blijven in de maskers geloven. Zoals nu wanneer men de mens er probeert van te overtuigen dat het grootkapitaal vanaf 2010 weer een prachtige toekomst voor de mensheid in petto zou hebben. Het zou nu maar even ziekjes zijn...alert blijven is de boodschap. De Morgen hebben we in de tijd nog samen met de centen van het alles vervlakkende HLN gered (in mijn streek hadden we bijna een aandeel van 100.000belg.fr.met een benefiet met muziekgroepen en als moderator Johan Anthierens zaliger van De Zwijger) Berichtgeving en interpretering zijn één zaak en een kunst die je alle dagen moet blijven oefenen. Politieke duiding in DM is iets anders, ik ben het vaak oneens...maar die duiding is nog altijd minder rechts dan sommige stukken in DS. De vergelijkbare , paniekerige, behoudsgezinde reacties op de financiecrisis, van bijna alle grote Europese rechtse en centrumkranten, zelf linkse kranten in oktober 2008 toen ik een paar weken in het buitenland was, waren van het niveau van een echte commerciegazet. Aan kwaliteit moet gewerkt worden.  Broodschrijvers, hoe getalenteerd, gediplomeerd en geleerd ze ook zijn, hebben die kans niet.

  Wij , de bloggers op onze forums wel. Bedankt voor het  leren door uitwisseling allemaal.

  Zo heb ik ergens een discussie rond de standpunten van Michael Moore lopen.In de VS had je de vorige 2 jaar de keuze tussen iemand die fier was dat hij Vietnamese boeren was gaan bombarderen en iemand die die man uit strategische overwegingen daarom feliciteerde en tevens minder agendapunten van bigbusiness op zijn agenda staan had. Wanneer je als filmproducer de keuze maakt op te roepen om te kiezen voor Obama omdat binnen de huidige graad van bewustwording een keuze voor een derde partij de overwinning voor de gevechtspiloot zou betekenen, is dat een keuze. Nu B.Ob verkozen is, merk je dat MM toch al kritiek heeft op de beleidskeuze van belastingsgeld naar de  poenverbranders te laten vloeien en dat Moore veel verder dan Obama gaat. Obama is een campagne begonnen om zijn kiezers e.a. via het internet aan te zetten om een soort politieke vergaderingen bij de mensen thuis te beleggen...hopelijk kan ook langs die weg een stuk oppositie gevoerd worden tegen teveel collaboratie met het casinokapitalisme.  Ge moet iedereen vanuit zijn positie en bewustzijn de kans geven om de wereld in een betere richting te trekken voordat er weer oorlogen uitgelokt worden waar we verondersteld worden van in mee te  marcheren.  Liever momenteel B.OB in het witte huis dan iemand die door zijn oorlogstrauma's de initialen ‘KGB’ in Poetins ogen meende te lezen...blijf maar van die atoomknoppen af, rustig blijven jongens.  Ze moeten helemaal de wereld uit. 10/12/08

   

  Gedichten op weg naar mooiere wereld


  Telecom stamboom

  Adam en zijn madam deden het al

  Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen

  Klommen ze hoog in de bomen

  Al schuddend met de takken

  Nodigden ze de buren uit om af te zakken

  Wat later ontdekte men het vuur en de rook

  En bestond de communicatie uit wat smoke

  Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten

  Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op lettenAldra ontdekte men nog later het papierDe grote concurrent van de huiden en het dier. En terwijl het paard met berichten ging ronddraven

  Ging de post al gauw van haven tot haven

  Met een soort molenwieken seinde men van op menig heuvel

  Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel. De draad , eerst boven en dan in de grond

  Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond. De telegraaf en telefoon dan snel geborenDra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen

  Natuurlijk konden we het niet laten van ook…beeld, geluid en tekst van op afstand op mekaar los te latenen uiteindelijk zijn we weer waar het begon…

  jij zapt of zept of biept en ik kom.  


   

  Waar we mee bezig zijn't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?Omdat 't altijd zo is geweest ?  Wij in de bres voor het gouden beest.A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht,  warmere aarde of de anti-ozonbucht.B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij.  Pas, kaart, vignetjes... en meer van die regeltjes en wettjes.C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ?  Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...Waarom al dat geld in die reklaam ?  Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coördinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen willen we allemaal een stukje minder kopen.F is aandeelhouder van beroep.  Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak.  Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur.  Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...met het 'meer verdienen ' als aas.H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ?  Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis.  Hij heeft geen geduld, en ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.I,  is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden.  Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzettenK werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen, zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen betalen...zonder veel te bepalen en met soms van zichzelf te balen.Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ?  Of het laten zingen van kleuren en vormen...is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.O is  spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken enreligies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept.  En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !Q das die van U.  Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed"  Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagenR is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komenS  werkt in een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'T  werkt in telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en gelukV is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.Wee is de keerzijde van het wel...weet je snelX is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomdY is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken afstaan.

  Mag ik U om uitleg vragen ?Ik zit namelijk met de vraag waarom mensen boksen.  Zelfs al zou het niet betaald worden, dan nog vrees ik dat de meeste boksers bleven boksen.  Hengsten die mekaar in de vrije natuur ontmoeten doen dat dueleren ook niet voor geld. Maar waarom toch, willen mensen op hun kop laten slaan ?  Het moet toch met die drift van vroeger te maken hebben of is het omwille van de toeschouwers die door het kijken misschien zelf minder agressief worden ?Hebben boksers hun sport nodig om zich een stoer imago aan te meten  of zitten ze nog met een soort oerangst of juist niet ?   Oerangst, stoerangst, angst om niet genoeg stoer over te komen. Als je naar het boksen kijkt omwille van de taktieken dat die venten gebruiken, daar kan ik inkomen dat dat wel een zekere ‘sport’ is of als die mannen zo platgeslagen in mekaars armen hangen te slenteren, dan hebben ze wel iets ontroerends.  De vraag blijft echter.  Welk  redelijk mens vraagt erom om op zijn ,in hun geval, vaak tronie, getimmerd te worden en op dat van een ander mens in te slaan ?  Een tronie heeft hij die er gevaarlijk uitziet, het is misschien zoals bij rode lappen en stieren dat het werkt. Als we dat goed begrijpen, hebben we een deel van die andere, op het bezit gebaseerde wereldproblemen opgelost.  Nu ik dit zit te denken, zou het kunnen dat dingen willen hebben en ervoor vechten in sommige hun genen meer zit dan in anderen hun ?Zou het dan toch te maken hebben met een soort symbolische strijd tussen wiens genen de vrouwtjes mogen bevruchten ?  Zou het afhankelijk zijn van het gehalte geproduceerde ,weet niet welk hormoon, adrenaline zeker ?  Ik kan er maar niet inkomen in dat gevoel van mekaar op die manier uitdagen.  Dit sado-masochisme bij uitstek, indien het daartoe te herleiden zou zijn ,is  ook buiten de wereld van het boksen en minder gevaarlijke gevechtssporten terug te vinden. We zullen het deze keer maar niet over wapens en militairen hebben. Het huishoudelijke geweld zou familie van de boksersmentaliteit kunnen zijn, maar heeft toch nog andere karaktertrekken.  Geweld tussen partners komt van mekaar op de heupen te werken op die momenten dat de zaak door toedoen van bepaalde gebeurtenissen escaleert.  Zo close zijn boksers toch niet, dacht ik.  Als mensen ruzie hebben dan komt dat omdat ze het hoe en waarom van mekaars leven en hun eigen leven niet of niet meer of onvoldoende doorzien,  ze zijn in een spanningsveld komen te zitten .  Boksers trainen, leven naar een match met een als mens toch vaak anonieme tegenstander toe.  Hebben boksers in hun leven misschien traumaërvaringen meegemaakt, verlatingsangst ontwikkeld, zijn het eigenlijk typisch jaloerse mensen ?  Hebben ze een schuldgevoel van zich af te boksen door slaag te ‘willen’ krijgen ? Vaak hebben ze ook een reflex van zich te vlug bedreigd te voelen, hoe komt dat dan ? Als je zo blijft doorvragen kom je op de duur toch altijd weer bij van die puzzlestukjes om het leven te begrijpen uit.  Dáárom dat er nog altijd boksers bestaan natuurlijk.Eten ze misschien meer rauw rood vlees of hebben ze minder respekt en bewondering voor het leven dan andere mensen ? Wat onderscheidt hen van andere mensen die alleen of in groep vernielingen aanbrengen ?  Er huizen velerei soorten boosheid in de mens. Ook diegenen die geen hand naar iemand uitsteken moeten hun boosheid ergens kwijt waarschijnlijk.  Hoe kwets je de andere ? Zou het opwindender zijn van met iemand te leven die je terugkwetst dan met iemand die alle chagrijnige dingen van je verdraagt…is dat ook niet een motief om in ‘strijd’ te treden ?  Ben me, met me tot U te richten al een stuk wijzer van geworden.  Bedankt. Andere verklaringen welkom.11/12/08

  Toespraakje voor de parochianen Hoorde vanmorgen op de radio een priester die opriep voor de Oost-Congolezen te bidden. Vroeg me af waar die man zijn kerk stond. Sinds gisteren weten we via de Morgen dat er al lang wapens en munities voor Nkunda van op het vliegplein te Oostende vertrekken. Moest die kerk in Oostende staan, had die man best mogen oproepen om daar eens gaan te protesteren. Sinds geruime tijd schrijf ik in artikels dat men die oorloggebieden moet 'droog' leggen.  Als journalisten weten wie geld en wapens naar oorlogszones stuurt, dan weten politekers dat ook en toch schieten ze niet in aktie.  Ze weten waar in België die geldschieters en wapenhandelaars wonen, waar hun villa's staan en welke de economische belangen achter hun daden zijn. De Europese commissaris van Ontwikkelingssamenwerking gaat wat slijmen met president Kagame van Rwanda die ook vuile handen heeft, in dezelfde week dat de VN de betrokkenheid van Rwanda in het Oost-Congo conflikt bewezen heeft en de Nederlandse buitenlandminister van de PVDA als repressaille alle ontwikkelingshulp stopgezet heeft.  Onze minister van Buitenlandse zaken zit dan met de gedachte te spelen van weer maar eens troepen te sturen, terwijl men die gevechten ginder ook op andere manieren stoppen kan.  Nog niets geleerd van de genocide in Ruanda in destijds. Dat deze genocide mogelijk is gemaakt door van die schimmge banden tussen de geheime diensten van een aantal landen en de machtsfaktoren van toen in Rwanda, allen pionnen van de grote economische belangen alhier en ginder ver weg...dat is iets dat niet tot het kollektief bewustzijn behoort.Als die banden doorgeknipt worden zal er in Oost-Congo als de munitie en het geld op is met de blote hand moeten worden gevochten en zullen de boeren dan tenminste niet meer moeten vluchten.14-12-08

   

  Genoeg stof om even stil bij te staanDe banken willen ons weer verleiden om weer in aandelen te investeren.  Mensen krijgen hun leningen aan die banken moeilijker afbetaald en minder terug voor hun spaargeld.  Bush de tweede kreeg bijna een schoen van een boze Irakees in zijn gezicht.  Hij komt er beter van af dan de honderduizenden doden die hij op zijn geweten heeft. Het is nog niet te laat om hem en een een pak anderen op te pakken om in Den Haag voor het International Strafwettribunaal te verschijnen.  Op de site van Michael Moore kan je lezen over hoe men de autowerkers in de VS minder wil laten verdienen. Als tegenprestatie voor het VS belastingsgeld moeten er geen energiezuiniger auto’s gemaakt worden, mag iedereen op post blijven en blijven de aanklachten van de advocaten tegen de Staat i.v.m. ecologische voorschriften lopen.  De kleine man ligt nog altijd onder de sloef van de macht van de hebzucht…en dan bedoel ik niet de warme bakker die nu al vier huizen heeft en drie opgroeiende kinderen.  Vroeger moest de slavendrijver worden gehoorzaamd, daarna werd voor de adel de pet en de pret afgenomen. Het leven vóór de dood stond in het teken van de luxe van een toplaag waar je moest voor werken. Per slot van rekening, wat is er, buiten de sociale zekerheid en de relatieve welvaart voor een deel van de wereld, fundamenteel veranderd eigenlijk ?  In functie van een toplaag die  beslist van fabrieken te sluiten omdat ze al of  niet genoeg opbrengen, leeft een segment mensen in bange afwachting van hun financiële toekomst.  Een handjevol moderne ridders en koningen beslisten indertijd het openbare bezit uit te verkopen en het tegenwoordig zonder voorwaarden aan de bankwereld en bedrijven uit te delen.  Een openbare bank met zo goed als renteloze leningen voor de gewone mens, dat zou pas goed gebruikt belastingsgeld zijn. Laatst zag ik een school waar kinderen les kregen in lokalen zonder dubbel glas, ergens in het momenteel koude België. Wat later las ik dat ‘onze’ gevechtsvliegtuigen al  10 bommen afgesmeten hebben boven Afghanistan.  Hoeveel nieuwe scholen bouw je met het geld van die hele operatie ? Er schort iets met de beslissingsmacht in die democratie van ons.  Eén van de bedrijven die onze Staat spotgoedkoop verkocht is nu miljarden meer waard, vroeger een filiaaltje van de Spoorwegen, waar mee gelachen werd.  Miljarden verspild overheidsgeld…beloning voor de Staatsmanager toen : 80miljoen oud geld franken en een eerste plaats op een partijlijst in oost-Vlaanderen, bijgevolg parlementair inkomen, inmiddels minister.  Dat zijn dus de mensen en methodes die het vertrouwen in de politiek moeten herstellen ?  Er is meer cumul in het parlement dan om het even waar.  Waardiger opstellingen gevraagd. Alom. 15/12/2008

  Even Opa en Oma mailenAlhoewel het eerst binnen een tiental jaren een echte rage gaat worden, zijn er nu al een deel kleinkinderen die hun grootouders veelal per mail van hun kinderwereld op de hoogte houden.  Welk een raad zouden ze krijgen van en vragen aan hun grootoudjes ? De kleine leuke en minder leuke dingen uitwisselen misschien ? Zouden een deel van de grotere kleinkinderen niet ook vragen wat hun preöuders van het vroeger en het nu denken ?  Kinderen zijn vaak diegenen die nog het meeste vragen stellen wellicht ?

  Moest ik nu kleinzoon zijn ik zou iedereen de oren van zijn kop afvragen. “Zeg opa, gisteren nogal een documentaire gezien zeg over de jaren twintig vorige eeuw.  De economie maakte nooit geziene winsten en het geloof in de beurs kon niet meer stuk.  Maar in 1929 veranderde alles op enkele maanden tijd.”. Mijn opa bijvoorbeeld zou dan natuurlijk antwoorden dat hij toen nog te jong was en

  in de jaren dertig in armoede opgroeide om dan tijdens de tweede wereldoorlog de schrik van zijn leven te ondergaan.  Dan zou ik natuurlijk vragen hoe het komt dat die Nazis in hun eigen land aan de macht zijn kunnen komen alhoewel de sociaaldemocraten en de soorten socialisten toch niet veel minder stemmen dan de nazipartij hadden in 1933.  Dat zou waarschijnlijk  té ver gevraagd zijn.

  Of misschien zou hij me vertellen over zijn eigen vader die hem nog vertelde over hoe slechts 14 van de 96 sociaaldemocraten in 1914 tégen de oorlogskredieten stemden en hoe het Duitse werkvolk na misleid te zijn geweest eerst na de oorlogsjaren samen met de soldaten een sociale revolutie wilden en dat hun opstand neergeschoten werd. Zijn vader had hem misschien verteld dat de meeste kleine rechtse groepjes vooral na het uitbreken van de beurscrisis van 1929 in aanhang  groeiden, ook omdat ze het toen zo populaire woord ‘socialisme’ in hun verzamelnaam NSDAP hadden opgenomen. Grootste politieke leugen van de vorige eeuw.

  “Is het waar dat als er heel veel crisis is Opa, dat dan de concurrentiestrijd tussen de landen zó groot wordt, dat als er geen nieuwe afzetmarkten meer zijn, dat er dan oorlogen komen om nadien hopelijk weer uit zo’n crisis te geraken ?” “Zo is het al geweest jongen, dat zal wel niet meer komen, maar vraag dat maar aan  je vader want je opa is moe vandaag”. “Waarom maken ze niet meer laptoppen in plaats van al die wapens opa, want ik moet altijd wachten tot papa van de computer is “? “Hier in het home is dat ook zo jongen, ieder moet zijn beurt afwachten, wij hadden vroeger geen computers”? “Vroeger was het zeker slechter opa ?” “Ja jongen, maar nu is dat voorbij”.  “Ik zal U zeker maar geloven opa.  Hebben ze daar in het home wel een TV, want zo goed gaat dat toch niet in de wereld” ? “Wij kijken niet veel meer naar ’t nieuws jongen”.

  Ik zal je eens enkele geweldig interessante linken doorsturen opa…daaag”. 16/12/08                   http://filosofischverzet.skynetblogs.be  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

   

  Democratie : gevaren en kansenParlementaire democratie, gevaren en kansen

  Het is niet vol te houden dat de voorzitter van een partij bijna 15.000euro per maand verdiend, zoveel als een parlementair.  Toch stemmen we met zijn allen in meerderheid niet voor die partijen wiens voorzitters aan een arbeidersloon moeten werken. Ze raken voorlopig zelfs niet verkozen. Weten we het niet of houden we van carrièristen ?  Zelfs de bijna voorzitter van de SPA die SPA-Rood voorzit, en dat gratis doet, moet zijn eerste verkiesbare plaats nog krijgen.Bij verkiezing tot voorzitter of parlementair willen zo ’n mensen dat tegen een gewoon loon doen, ze zitten boordevol sociale voorstellen en toch zijn wij met z’n heel velen zo dom van niet voor hen te stemmen en hen zo te dwingen van twee dagtaken te vervullen.  Zij hadden ook afspraken kunnen maken met de klassieke partijtoppen, ze hadden hun ook ‘progressie en liberaal’ kunnen noemen, zonder voorstellen die tegen de superpower van de bigbussines ingaan…in ruil voor verkiesbare plaatsjes.  De weg van de gewone mens om iets te zeggen te krijgen is zeer lang en het ongeduld licht altijd om de hoek.  Nu de economische wereldsituatie zo kritiek is, zal het misschien verbeteren. In alle grote landen rondom ons geven kiezers meer en meer hun vertrouwen aan onbaatzuchtige politiekers, de prognoses voor het Vlaanderenland neigen voorlopig nog in rechts-populistische richting, waar politiek ook als veel voor de top en weinig voor de ploeteraars gezien wordt.  Hoe dat komt, …misschien lezen we teveel walgbladen of zijn we doorheen de geschiedenis te lang op andere manieren té braaf en dom gehouden.In een steeds stijgend aantal landen heb je verkiezingen waarna enkele uren na de uitslag deze reeds betwist en bevochten wordt.  In bijna allemaal die landen komen er dan fracties tot stand met figuren die de belangen van de toplagen dienen en gaat de gewone mens er maar niet op vooruit. In de grote landen die er economisch beter voor staan heb je ongeveer dezelfde situatie, behalve dat de uitslagen toch erkend worden.  In sommige westerse landen mogen zelfs bizarre ,zogezegd godsdienstige en extreemrechtse groepjes lijsten indienen. Net zoals het groeiende aantal fascistische leden van geweldgroepen in Duitsland bijvoorbeeld, bestaat er bij een ineenstortende economie altijd het gevaar dat deze drieste fenomenen enige aanhang krijgen. Daarom dat men ze in Duitsland terecht probeert buiten de wet te stellen.  Daarom ook is het des te belangrijker dat die mensen die echt onbaatzuchtig aan politiek willen doen nu hun kans krijgen en grijpen.  Indien dit niet lukken kan, blijft er ons, gewone mensen nog één ding over : zelf onze wil opleggen aan de uitvoerende macht.  De man in de straat is niet veeleisend, hij wil vrede, een wereld zonder armoede, een betaalbaar dak boven zijn hoofd, eten, zinnig werk, sociale zekerheid. Eigenlijk zou hij het programma van de partijen moeten schrijven, of nog beter na de goedkeuring van zo’n programma per (internationaal)referendum, zou de gewone man er qua representativiteit ,duidelijkheid en bestuurbaarheid nog beter bij varen  als politiekers niet per partij, maar per project (wonen, energie, werk,..) zouden kunnen worden verkozen.  Dat elke kandidaat politieker zich maar bij een project van zijn keuze aanmeldt met zijn voorstellen voor een beleid ten dienste van het goedgekeurde programma. Dan zou een advocaat omwille van de koehandel bij regeringsonderhandelingen tussen partijen niet minister van landbouw moeten worden of een fundamentalistische fanatieker zou op de lijst levensbeschouwingen moeten opkomen in plaats van met een fanatiek partijtje een zetel kunnen te verwerven.  In het referendum zou dan ook worden ingeschreven dat alle verkozenen niet tomeloos meer dan de gewone mens mogen verdienen.  Zodoende zou deze filosofische benadering van democratie meer mensen bij het politieke spel betrekken.  Frankrijk bijvoorbeeld heeft een 70miljoen inwoners.  Eén van de grootse partijen aldaar ,de Parti Socialiste heeft 360.000 leden, waarvan er ongeveer de helft een voorzitster uit een al lang meegaand establishment mochten verkiezen…uiteindelijk werd de verkiezing met 40 stemmen beslecht.  Een beetje een filosofische en visionaire houding in verband met al die toestanden is echt geen luxe tegenover de uitdagingen die er liggen aan te komen en de schrijnende toestanden ver van ons bed, vereisen zo een houding NU al. Een paginalang voorstel tot goedkeuring van zo’n programma vindt U op de blog http://filosofischverzet.skynetblogs.be via de link http://www.bloggen.be/conscience2008/

    

  Laatste Kerstboodschap van de koning

  “Waarde landgenoten. Ik spreek tot U vanavond, vooral tot diegenen met zeer veel geld, waarmee zij, zoals ik, niet weten wat gedaan… geef het uit om onze economische toestand en onze winsten te redden, ge weet de beurs is toch foutu. Beter is echter al uw geld dat ge niet direct gebruikt massaal op OXFAM op reknr. achtnullen2828 te storten, want de koningin en ik waren kapot van volgend filmpje.” : http://www.condition-critical.org/ Bedankt voor uw aandacht en Zalig Kerstfeest van mezelf en uw koningin ! (De Brabaçonne klinkt!)

   

  De voorspelbare termijn van Leterme

  De enige keer dat ik die man in levende lijve zag, was op weg naar Frankrijk in de ronde van Vlaanderen tijdens een preëlectorale koorts.  Als kandidaat premier moet je laten zien dat je een geweldige sportfanaat bent.  Roze trui incluis dus van doortocht naar doortocht met chauffeur in dienstwagen de luxe. Te veel gewed op de kiezers van de partij die andere partijen zo bang maakt dat ze allen om ter ‘Vlaamscht’ willen zijn. Een winkelier gaat toch geen ‘merde’ gaan verkopen als een vierde van zijn misleide kiezers daarom vragen ?Toch is het die onnozele staatshervorming die  de regeringsvorming negen maanden lang deed duren…nationalistische kommer en kwel verzuurde het land…en tegen dat er dan toch een regering was in maart waren de duidelijkste voortekenen van de naderende beursmoerassen al te zien.  Maar nee, de seperatisten zonder dat ze  het wel en niet wisten, bleven maar zagen onder mekaar en met de broeders en zusters en kameraden van de andere gewesten. De koning deed overuren  en de nachtelijke vergaderingen geen wonderen.  Iedereen die werkte bleef zijn loon trekken, de anderen een alternatief en de kinderen liepen school. Toen de ernst van de financiële crisis duidelijk werd en de overvlaamse reflex eindelijk afgeworpen, kregen we warempel de indruk dat de premier net als de vorige premier Verhofdstadt een jaar eerder het land aan het redden was.  De fel door de media en tegenstanders geplaagde Leterme kreeg lof van veel kanten wegens het redden van de nationale trots, Fortis, zo werd gezegd.  Ik dacht toch dat Fortis een privébank was, hoe kan dat dan een ‘nationale’ trots zijn ?  Vroeger waren we trots op de ASLK, staatsbank, met zijn voordeliger leningen…dus een groot deel onder de mediaslikkers had liever gehad dat Fortis een staatsbank zou geworden zijn…als je ziet in wat een rotzooi de meeste grote banken zich laten verzeilen hebben.  Zelfs de premier verloor 800.000belgische frank in CityBank, hij die eens 800.000 stemmen had gekregen. In plaats van al die uitwasssen dus aan banden te leggen, verkocht hij Fortis in plaats van eigenzinnig voor een echt Belgische staatsbank zonder corruptie te gaan.

  Dat komt ervan als je meent te moeten meedoen met de andere neoliberale denkers in Europa en met de gevestigde belangen die het geld op de beursen lieten in rook opgaan.  Had toch voor je eigen menig uitgekomen en leiding gegeven in plaats van nu slachtoffer te worden van al diegenen die je wegwillen omdat je nu eenmaal niet anders meer kon dan je in nesten werken Yves ! Voor ons ben je niet minder bekwaam dan andere premiers.  Twintig miljard euro voor de bankwereld, veel cado’s voor het patronaat en een beetje minder elektriciteitsrekening voor ons, beetje supplementen hier en daar ook, moet gezegd.  Wat je regering echt om zeep hielp is dat niet ook dat altijd beslissingen afkondigen die niet gezamenlijk gedragen werden en binnen de week terug naar af gingen.  Beterschap gewenst. We moeten er, zelfs als jij van de tribune verdwijnt ook niet op rekenen dat Fortis een bank van de gemeenschap wordt zeker ?  Blijf nog maar aan tot de volgende verkiezingen in juni, dan kunnen we alles samen verkiezen, kosten en campagnegeld uitgespaard.  Alvast nog een internettip voor hoe verkiezingen dan wel weer op een andere manier zouden kunnen nu dit door allerlei machten geplaagde landje weer eens aan iets eendrachtig toe is.   Met jou ervaring zie we je wel op een nieuw project zitten, maar  maar doe je rit maar uit tot juni jong. En dan een jaartje Toscane ?Ah ja de tip nog :  http://www.bloggen.be/conscience.2008 (inmiddels andere blog onder constructie)

   

  Betere krantenkoppen dan de hysterische van deze week

  Nog even en de onfortuinlijke, overijverige overheidsambtenaar Yves L. wordt door een menigte opgepakt. ‘Eén man gijzelt hele land’ titelt HLN bombastisch. Zoveel drukte om een paar telefoontjes of mails.  Iedereen opeens een fatsoenridder die het reeds verkochte openbare bezit en de privébanken op zijn manier meent te kunnen redden. Zelfs een verstokt rechts vlaamsnationalist die tegen het standpunt van het  VBelang in het nut van openbare banken inziet, sprak op TV. Pssst, stillekes, er leven nog mensen op de planneet, niet teveel lawaai maken ! Breng ook eens een bezoek aan de vele sociale journalisten in binnen-en buitenland of aan de cultuurkenners in één van de linken…verbreedt U horizon, voor de navelberichtgeving in het belang van ?????uw zicht verduistert.  Link jezelf een wereldreis.  Via MO EVENTUEEL, Solidair, Uitpers,LEF, etc

   

   

   

  Mijn verderste verserste vers  :Zin, als jij  Onzin tot zijn ware proportie kan herleidenzal ik je somsGod- te- ergens noemen      om dit te begrijpen moet je wel http://deblogfilosofen.skynetblogs.be gelezen hebben, Essays over het verband tussen wetenschap en geloven.  Na het lezen van de weekendkrant en het overlopen van andere, niet minder echte, meer wezenlijke uitdagingen van mensen in hun omgeving, besluit ik wijseliijk het hierbij voor te laten voor vandaag.   Kijk gerust eens rond op de blog en de links, doe alsof je thuis bent. Maar eigenlijk is het vers al een artikel of een boek op zich, een invalshoek om heel veel te begrijpen.

   

  Waar is de bestuurlijke elite mee bezig ?Gelieve eerst de volgende wereldkaart aan te tikken en de percentages honger dat er per land geleden wordt eens te bekijken.  http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=8 (met dank aan http://vooruwordpress.com  Zo zou je kaarten kunnen maken per gemeente met het aantal daklozen, het aantal zich blauw betalende huurders, het aantal leningen dat niet meer aan de banken kan worden afbetaald , het aantal werklozen, de uitbuitingsgraad per werknemer, het aantal wapenfabrieken, oorlogen en zo verder.  Belangrijke uitdagingen in de geschiedenis van de menselijke beschaving blijven zonder oplossing, dreigen te verergeren.  Waar zijn de leiders van de ‘fortuinlijker’ gebieden dan wel mee bezig ? Wat moet men wel niet weer van België denken in ’t buitenland ?Wie momenteel op het nieuws uit België tikt, valt van de ene verbazing in de andere.  Men stelt een nieuwe premier voor die té links zou zijn voor de liberalen. Bij mijn weten zit er zelfs geen enkele linkse in dat hele parlement.  Een echte linkse verkozene zou immers, zoals enkele SPA’ers die nog op de lijsten moeten geraken en linkser partijen voor een minder duizelingwekkend bedrag gaan zetelen.  Niet te geloven, de man in kwestie zou het Fortisdossier moeten oplossen, terwijl hij bij Dexia werkzaam is. Nog altijd denkt men er niet aan van met de miljarden die men in de redding van banken en relance wil steken een degelijke overheidsbank op te richten (had men al kunnen doen).  Men maakt elk probleem juridisch en politiek zo ingewikkeld dat de gewone man afhaakt en zijn menig dreigt te laten afhangen van hoe sympathiek of antipathiek iemand in de media overkomt.  Toch daar zou wel eens verandering in kunnen komen. 

  Meer en meer hoor je mensen zich mengen in het politieke debat dat in de keukens, werkplaatsen en cafés gevoerd wordt.  SPA’ers die geen plaats voor SPA-rood binnen hun partij willen maken, krijgen te horen dat ze salonsocialisten zijn.  Iemand houdt zelfs een instant referendum in de kroeg ‘hoeveel van die hier zitten hebben aandelen’, na het klassieke sociaal-democratisch argument dat de arbeiders zelf kapitalisten geworden zijn.  Een andere vindt het niet kunnen dat onze levens afhangen van een economische groei die gewoon niet zonder steeds meer groei en winst kan.  Inderdaad, het kan de bedoeling van het leven niet zijn dat we ons afbeulen (‘afjakkerren’) ten bate van en ten koste van anderen. Ook niet dat rechters door advocatenbureaus en belangenorganisaties geschreven wetteksten voorgelegd krijgen en niet zozeer door dat overbetaalde parlement eigenlijk. Toch zijn er nog belangrijke hindernissen op de weg naar beter.  Een vakbondsman klaagt over het feit dat er nog te weinig actiebereidheid is als het om de problemen van anderen buiten de eigen fabriek gaat.  Gevangen in het feit dat er lageloonlanden mogen bestaan of in de filosofie van het ieder voor zich. ’t Zal noodgedwongen niet blijven duren, maar het kan natuurlijk dat men de moderne mens weer de duimschroeven van vroeger aandraait, zo in de zin van zelfstandigen tegen werknemers op te zetten, werklozen tegen vreemdelingen…terwijl het dictaat van de beursbelangen verder de plak blijft zwaaien…onder de vorm van de steeds meer kibbelende politiek van het redden van de meubels in plaats van meubels te maken.Iemand moet ooit geschreven hebben dat de laatsten de eerste zullen zijn...na de adel, de militairen, de rijke burgerij  en andere bovenlagen eindelijk de gewone, vredelievende, graag werkende, maar zich niet afjakkerrende mens aan de macht ?

  De tweede nacht na Stille nacht, Heilige nachtZal het zolang duren voor de dochters van de vrede weer worden verkracht ?Zullen d’intieme intense intuïtieve innige tonen van ‘t lied uiteengeschoten zijn? In wat zal er met de winst van onze aankopen worden gespeculeerd ?Toch niet meer in de militaire sector en andere knoeiërij uit barbaarse tijden...die we nog niet buiten bij het groot vuil hebben gezet.Zal het zolang duren voor achterklap de verwondering om mensen doodt ? Zullen onbaatzuchtige inzichten innerlijk irritaties hebben weggenomen ? In wat in mensen en onszelf gaan we ons interesseren ?Toch niet de schaduwkanten uit ’t verleden blijven uitvergroten…die negativiteit die tot niks leidt als ’t verleden niet wordt begrepen. Zal het zolang duren eer we weer vergeten dat we goede mensen zijn ?Zullen anderen agressief ageren als antwoorden hen niet bevallen ?In wie en wat zullen we dan weer een steun en troost zoeken, vinden ? Toch niet in zelfbeklag en schuldgevoel en misplaatste depressiviteit om allen die ons wat assertiever willen leren zijn en eerst dan ook leren kunnen. Zal het zolang duren voor men om de heilige groei te bevredigen wetten maakt ?Zullen  maatregelen met  menselijkheid worden genomen ? In welk een zakken zal men liggen zoeken om de gaten in de kas te dichten ?Toch in die vesten waar maandelijks al duizenden euro’s in verdwijnen opdat die zonder veel tax op ‘t altaar van de beurs zouden kunnen opgeöfferd worden.Zal het zolang duren eer voordat we bij de stilte in onszelf geraken ?Zullen dagelijks dure dingen doen moeten verlopen om uitgevierd geraken ? In welke stemming kunnen we raken door niet met ’t overbodige bezig te zijn?Toch maar wat tijd maken om menselijke woorden waardig te laten klinken om die wensen werkelijk aan de stilte en het heilige van alle dagen te herinneren.             http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Iets filosofisch: Kan iemand drie vaders hebben ?

  Je was jong toen.  Jezelf in een verlaten kamion.  Sneeuwlandschap bevroren. Nee, de clericale uitleg over de schepping, doen en laten, zou niet zo die van jouw tijd worden.  Met een koord spreeuwen vangen onder een appelkist, ze vastnemen, ervaren, weer loslaten.  Terug achter het oude bakkelieten stuur. Stilte, overweging, koude voeten, warm vanbinnen.  Iets anders zoeken achter alles wat je werd verteld, of dat wel klopte, andere uitleg blijven evalueren ?! Vastnemen, ervaren, loslaten. Op niet-vastnemen en proberen behouden na, alles waar het leven om draait.  Jouw tijd, tijd ook van anderen die waren voor je ze zag gaan en zij die kwamen en nog zijn zoals zij die waren maar dan op andere golven in de tijd. Alles was en is dus ervaring. Ervaring zal zijn.

  Tenminste voor diegenen die niet in hoge mate als gehypnotiseerden door ‘t leven gaan. Denkbeeldig afhankelijk van steeds meer stoffelijke meerwaarde ,produceren in funktie van de waarde van geld en niet van wat eenieder op een ecologisch verantwoorde manier nodig heeft. Er zou genoeg in plaats van tekort of teveel kunnen zijn.  Kwestie van plannen en delen, de eerste cel moest dat al leren en eindigde in een constructie als ons lichaam, die bijna volautomatisch werkt als we ons goed leren verzorgen.Gevoelsmatig het onvoltooide verhaal van de voorouders dagelijks in het echt met eigen karaktertrekken en constructies herschrijven, eenieders eenmalig lot , ergens in een cyclus tussen begin en einde van een oerknal.  De hoeveelste oerknal ?  Hoe groot is de kans dat hetzelfde theater met dezelfde personages nog eens met grote of kleine, al of niet vrijwillig te kiezen wijzigingen wordt overgedaan ?  Tijd zat.  Na de dood een vijf miljard jaar wachten als straling in de wachtkamer der gebeurtenissen op alle domeinen, tot alles weer één punt vóór de nieuwe oerknal wordt ? Dan nog eens een veertien miljard jaar voordat je weer deeltje in een kleine cel mag zijn en ’t leven weer op z’n bio’s weer proeven kan. Duurt wellicht niet langer dan acht uur slapen, zou Einstein nog hebben kunnen zeggen.  Niks bovennatuurlijks, niks boze geesten, allemaal een kringloop van energie die altijd weer doorheen een aantal fasen naar verfijning toegroeien kan.  Je bewust worden dat er doorheen alle tumult en stoorzenders iets heel moois met ons bezig is…iets dat net als de fysica niet tegen het inhoudsloze kan, want kleiner of gelijk aan nul…en daar heb je die knal weer.Zo zeker als yin en yang mekaar aanvullen en afremmen, verlopen de verhalen van onze levens waar gelijkgestemden mekaar aantrekken en soms afstoten of koud of warm laten ,in funktie van de nieuwe personages die het op dezelfde of een andere manier wel eens zullen overdoen.  Een echte copie van de toestanden in de microwereld, proton, neutron, electron-gelijk. Onze genen, verbonden met onze psychische, chemische, fysische archieven, in die grote strijd om meer mens, die strijd die best meer een spel dan een strijd worden zou. De menswording van het spirituele, in de geboorte van iedereen die hier niet om welbepaalde redenen kan worden gemist.  De echte betekenis van Kerstmis hoor je nu veel over praten.  Wel laat het ons daar maar op houden voor we over één van de drie mogelijke vaders van het kerstekindje beginnen. 24/12/08

   

  Waarom Soappersonages geen politieke mening hebben.Is het U ook al opgevallen hoe het moorden als een doodgewoon alledaags gegeven ook in één van de nationale soaps is  binnengeslopen ? Ingewijden lijken wel bezeten van de vraag wie wie nu eigenlijk vermoordde.  Ondertussen aan een aantal grenzen in het Midden Oosten, India-Pakistan …dreigen weer nieuwe offers op het altaar van de barbaarse wereldpolitiek te worden gegooid.  Deze woorden zijn nog niet koud terwijl het bericht binnenloopt dat er 155 Palestijnen gedood werden bij een aanval van Israël als vergelding voor de raketbeschietingen van Hamas of diens oncontroleerbare groepen.  Mohammed die een gewoon winkeltje openhoud in de Gazastrook of David die weer moet gaan vechten, zullen wel weer tevreden zijn met wat al die plannenmakers achter hun buro’s waar het bloed van afdruipt weer uittekenden.  Is het te moeilijk voor de ‘regeringen’ van beide kanten om de resoluties van de Verenigde Naties na te leven ?  Zijn Palestijnen en Israëlieten te bang om tegen hun eigen incompetente regeringen in opstand te komen ? Zolang ze mekaar als Palestijnen en Israëlieten in plaats van werkers en kleine ondernemers blijven zien, zal de ‘truuk met de grenzen’ wel weer werken…wraak blijven oproepen en van die achterhaalde dingen meer.  Integenstelling tot het toevallige a-politieke leven van de soappersonages hebben ze in het midden-oosten wel een mening, maar ze ‘trekt’ op niet veel.  Misschien komen ook daar echte sociale analyses en mensen niet in de pers aan bod.  Zelfs in de sociaal-democratische pers hier, sleurt men de pronkstukken van rechts alle dagen voor camera en krant…in tijden dat het neo-liberale fiasco op wereldschaal té duidelijk wordt.De grofste leugens halen het TV-journaal. De vice-president van de USA die zijn land de laatste 50jaar tot het vredelievendste uitroept. Ik liep nog school toen na een uitgelokt incident, Vietnam jaren aan een stuk werd kapotgeschoten. Andere, dergelijke oorlogen staan op tal van documentaires voor de toekomstige mensheid vastgelegd en er is al zoveel over geschreven. Niettegenstaande dat, blijft men de leugens van oorlogsstokers naar voor schuiven. Toch hoop ik momenteel de dag niet mee te maken dat soappersonages wel een politieke mening gaan vertolken…onder het huidig gesternte zal dat er één zijn die bijvoorbeeld Cubanen, Russen en Chinezen weer al eens als een soort te wantrouwen bewoners van bedreigende naties zal neerzetten.  Misschien maakt Georgië zich net als na de prachtige openingsceremonie van de Olympische Spelen weer klaar om na ons Nieuwjaar-vieren nog eens tegen Abchazië te stunten, nu ze hun tanks weer richting ‘grens’ rijden om ‘hun politiemannen beter kunnen te beschermen’.  Nog wat steun van een machtige oorlogsstoker in zijn laatste maand in de presidents-job gehad ? Zijn denktank vindt het misschien nodig om nog wat orderboekjes van de militaire industrie vol te krijgen ‘omdat het zo slecht gaat’ (crisis weet je wel en alle middellen zijn goed om het maximumwinst-systeem te redden).  Gewoon produceren en een beetje gelijk verdelen, nee, daar lijken we nog niet aan toe. We halen wel miljoenen bij mekaar voor Oost-Congo, maar slagen er via het klassieke democratische spel niet in van ‘ons’ ook politiek te laten vertegenwoordigen.  We geven miljarden uit om banken te redden zonder iets in de plaats te vragen en bijgevolg de staatsschuld te vergroten.  In het buitenland steunen we de verkeerde regeringen tegen het verkeerde verzet.  Bedrijven mogen doodleuk sluiten en delocaliseren. Ook een klein land kan een dynamiek op gang zetten waarbij dit via internationale loonafspraken minder mogelijk wordt.  Tot besluit.  Dit landje van ons vindt maar geen premier.  Ik ken wel twintig mensen die ik die post zou toevertrouwen…alleen…ze zijn niet verkozen…maar wat dan nog, onze minister president van Vlaanderen was dat ook nooit…binnengehaald door onze ontslagnemende premier.    27/12/08

   

  Beste familie en vrienden

  We zijn ondertussen weer bijeengekomen of gaan dat nog doen naar aanleiding van onze tijdstelling. Soms hebben we mekaar een hele tijd niet gezien en vallen ons een aantal verschillen op. We hebben gekeuveld over alles wat het leven lekker maken kan, vaak in gezelschap van de hele ouderen onder ons. Soms werd het duidelijk waar we politiek stonden en was dat bleek dan vaak een verlengstuk van onze sociale positie, ja zelfs van onze emotionele evolutie.Ook de invloed van de dingen die ons overkwamen en de zaken die over de wereld werden geschreven, speelden mee in onze uitingen over het wereldbeeld.  Weer was het zoeken naar de rode draden die familie tot familie maakten, al die plotten en verliefdheden en relaties van vroeger die tot opeenvolgende generaties leiden.  Het bleek weer dat er ook tot in de jongste scheuten al een soort originele heruitgave van drang tot geheel nieuwe evoluties aanwezig waren.  Eens temeer bepaalde waar je aan de tafel plaatsnam in belangrijke mate de gespreksonderwerpen. Opnieuw bleek dat diegenen die met een open onbevooroordeelde geest en een warm hart aanschoven een belangrijk aandeel hadden in het positieve verloop van de contacten. De gebruikelijke taboes zoals geld, politiek en persoonlijk te intieme gevoelens, het raadsel van leven en dood…kwamen weer weinig of verdoken aan bod of werden zorgvuldig binnen de gebruikelijke uitspraken gehouden.  Gezelligheid gedijt niet in een sfeer waar alles van iedereen op tafel wordt gegooid.  Het weze zo, het nieuwe jaren heeft nog dagen genoeg om in kleinere kring of van mens tot mens al eens een stukje verder te durven gaan. Na de door lekkere spijzen omzoomde bijeenkomsten overviel, in de positieve gevallen vooral, ons weer het gevoel dat van samenhorigheid en het ondanks een aantal pijnpunten toch de wil iets voor mekaar te betekenen.  Misschien bestaan ideale mensen alleen in niet-ideale toestanden van waaruit je kan ontdekken wat ware vriendschap of verwantschap wel zijn kan.  Verwantschap kan zowel met verwanten als niet-verwanten zo bleek alweer. Niet dat deze dingen alleen bij het einde van het jaar opvallen, ze zijn een alledaagse taak overal waar je op een warme manier je al of niet kritisch steentje tot het goedvoelen van mensen wil bijdragen. Er mogen en moeten natuurlijk al eens harde woorden vallen, maar die mogen dan best niet uitmonden in loutere standpunten van ‘schuld’ en ‘onschuld’.  Belangrijker is, te vertrekken vanuit een soorte stilte en tevredenheid in jezelf, die je zelf wel eerst verwerven of soms herstellen moet. Als je daarna als uitgangspunten niet zozeer de schuldvragen hanteert, maar eerder wat eenieder op een onbaatzuchtiger en solidaire manier VOORDELEN kan bijbrengen, dan ben ga je meer voldoening uit je contacten en je eigen evolutie halen. 

  Eerst de lessen uit ’t verleden trekken en dan zand erover ! 29/12/2008 Jaar van stroomversnelling in de geschiedenis.

  Octaaf http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Artikelenreeks : ‘Waarheen met de demokratie’ ?   Bestand Verkrijgbaar via Computer o.a.

  Filosoferen over geld, beter dan ergeren

  Hoofdwaarde van geld is dat het de verhouding tussen onze luiheid en die van de anderen probeert te reguleren.  Je hebt institutionele luiheid wanneer je tot the happy few behoort wiens geld voor hen werkt.  Je hebt de luiheid van diegenen die het moe zijn om dagelijks acht uur aan de band te staan en die schelden op de nog te bewijzen luiheid van de werklozen bijvoorbeeld.   Geld zou overbodig zijn als iedereen vrijwillig zou doen wat er moet gedaan worden. Voordeel van zo een systeem is dat er niets overbodig zou gemaakt worden en dat we minder geneigd zullen zijn van maar te kopen om te kopen, want des te harder moeten we werken.            Bijkomend voordeel, de dreiging van een economische crisis bij een niet gestadige groei van de poduktie, zou komen te vervallen.  Ouderen zouden de rest van hun fortuin niet meer moeten uitgeven en de jongeren die de privébanken tot dure leningen verplichten, zouden hun middelvinger opsteken naar een systeem dat jaren miljarden verdiende op ons kap en nu toch pleite gaat.  Hoelang we de zweep van het gebruik van het geld nog nodig zullen hebben, hangt af, ofwel van de ineeenstorting van het speculatiesysteem dat we nu kennen én van onze bekwaamheid om vrijwillig onze bijdrage aan produktie en diensten te doen.  In een eerste fase kunnen we geld alleen op een administratieve manier gebruiken, in een tweede fase, die we wel altijd als utopisch voor ons zullen uitschuiven, het geld afschaffen of het vervangen door een systeem zoals dat al meer en meer in Zuid-Korea wordt gebruikt.  Via een chip op de je gsm doe je er meer en meer al je betalingen.  Daar moet natuurlijk nog altijd een bepaalde hoeveelheid opgemeten volume werk tegenover staan, of je hebt geen tegoed-digits.  Toch kunnen we ons een overgangssysteem voorstellen waarbij bijvoorbeeld op wereldschaal tien miljoen mensen in een eengemaakt telecombedrijf werken en alle andere dan personeelskosten tesamen geteld worden, waardoor een uniforme berekening van een soort basisabonnement voor iedereen mogelijk wordt…het kan eventueeel van ieders salaris afgehouden worden , wat weer werk uitspaart.Milieuspecialisten zouden bestanden met de nog aanwezige grondstoffen kunnen opmaken en een verantwoorde aanwending en verdeling ervan kunnen vooropzetten.  Nu is er een soort gekkenrace van waarde in grondstoffen bezig, een lucratieve bezigheid waarmee de delvers hun graf vroegtijdig graven en enkele aandeelhouders zich schandalig mee verijken.  Een andere hoofdwaarde van het geld is de rol die het speelt in de verdeling van de produktie.  Zouden wij onze aankopen kunnen matigen zonder een geldsysteem, zodat er een faire verdeling plaats kan hebben ?  De lotgevallen van de evolutie van het geld blijven wel boeiend nu meer en meer banken na faillissement rechtstreeks moeten genationaliseerd worden zoals in Engeland en Duitsland recentelijk.  Eindelijk een kans voor jonge mensen bijvoorbeeld om goedkoop te kunnen lenen.  De ouderen onder ons hebben geleefd met jaarsverslagen van banken die miljarden winst maakten.   Wat is er gebeurd met het geld dat eenieder die na de oorlog een huis zette, maandelang met goede winsten voor de banken afbetaalde ? In rook opgegaan op de beurs ?  Goed dat filosoferen gezonder is dan ons ergeren. 

  Heil ‘de economische oorlog’ ?!Het woord ‘economie’ komt van het Griekse ‘huis’&’bestuur’.  De wereld van de grote patroons en bankiers zien het woord momenteel als de kunst van zoveel mogelijk lasten op de staatshuishoudkunde te leggen en zo weinig mogelijk winsten af te staan én tegelijkertijd de arbeidsvoorwaarden aan hun oorlogen om afzetmarkten aan te passen.  Met die trukendoos en met innoveringen alleen, gaan we er niet komen, maar leg dat maar eens uit aan mensen die miljoenen euro’s aan één schilderij kunnen geven. De verkoopzaal voor de veiling van de erfenis van Yves Saint Laurent zit afgeladen vol, niet met mensen die enkele huizen bezitten die ze trouwens beter van de hand zouden doen om de prijzen te laten zakken , maar met de échte mentors achter het geknoei met virtueel geld op de beurs.  Na één dag was er al voor 206 miljoen euro verkocht.  Was ik een vrouw, ik zou maar stoppen om het snobisme via de merkencultus nog langer te financieren.  Velen hebben fortuin gemaakt omdat ‘wij’ de levensstijl van de uperclass wilden naäpen.  Een kleine groep in de maatschappij belet dat enorme hoeveelheden kapitalen aan gewone noodzakelijke goederen besteed worden of wendt deze bedragen aan om hoge huren te vragen, geld dat ook bijna niet in de wereld van de klassieke aankopen terechtkomt.  De financiële elite doet andere, onzinnige dingen met geld dan wij en ze denkt dat het nog maar eens mogelijk gaat zijn om met speculeren op virtueeel geld oneindige winsten te kunnen gaan maken eens de overheid de ‘economie’ weer wat op orde gaat krijgen door er smakken virtueel geld tegen aan te gooien. Wij worden verondersteld van geduld te oefenen tot de crisis over gaat en ondertussen worden we opgeroepen tot een economische oorlog ‘om de toekomstige welvaart van onze kinderen veilig te stellen’, voegt men er dan bij.  Dat zijn zo van die trukken die leiden naar minder koopkracht in een niet zo verre toekomst met nog minder koopkracht en nog meer overproduktie…die in deze crisis niet zullen worden opgelost zoals in de voorbijgaande decennia, namelijk op het aangaan van steeds meer en meer schuld.  Moeten wij ons met schuldgevoelens gaan opzadelen, we werken hard en hopen ‘s avonds dat hetgeen we presteerden wel voldoende gecompenseerd werd door de omzet van de baas.  Maar omdat die baas voldoende omzet zou kunnen maken, moet er aan de afzetmarkten van de andere bazen gezeten worden…en daar moet om gevochten worden door iedere Staat vóór de kar van zijn patronaat te spannen.  Sorry wonderboys achter de coulissen, dat hebben we al genoeg gehad, het leidt tot echte oorlogen.  Gelijke produktievoorwaarden en loonvoorwaarden wereldwijd, daar is het de hoogste tijd voor.  Halt aan speculatie met virtueel geld. We hebben genoeg van die kritiek dat we te lui of te onproduktief zouden zijn, of dat de klanten te lang zouden moeten wachten in de callcenters…neem maar wat mensen aan als je dan toch miljardenwinsten maakt.  En overheid…de waarde van de banken blijft maar dalen, voor de helft van ‘ons’ geld dat je er al in stak, waart U er nu al eigenaar van…en dan zou je dat ‘financiële’ ‘huis’ pas goed kunnen besturen in de huidige omstandigheden.Gisterenavond was er een prachtige documentaire van David Attenbourgh op Canvas, over de weg van straling naar atoom en cel en zo naar ons.  Een ongeloofelijke, eeuwenoude intelligentie heeft zich via de totaalevolutie van het alles in onze genen gestopt.  Waarom ? Om economische oorlog te voeren of om samen te werken ?  Om honderden dodende metalen pijltjes met weerhaken in bommen te stoppen en nieuwe wapens uit te testen in Gaza ?  Om ons te pletter te werken tot de dag dat we merken dat ons pensioensparen maar de helft meer waard is ?  Om armoede te bestrijden of de middeleeuwen in Pakistan en elders laten op te rukken ?  Om onze eigen vernietiging voor te bereiden ?  Het hoeft allemaal niet tot doemdenken te leiden. De filosofie van het onbeperkt winsten maken op de beurswereld  en de moordende concurrentie, zijn immers ten dode opgeschreven ; ‘the survival of the fittest van Darwin is door de mensen achter genoemd wanbeleid, verkeerd geïnterpreteerd…want het was in de eerste plaats de ‘samenwerking’ die typisch menselijk bleek en  ons reeds tot in 2009 bracht.

   

  Oude oude gedachten blijven zich opdringerig  in belangstelling werkenIn een NCRV-praatprogramma rond ‘geloven’,  waarbij dit werkwoord als van oudsher wordt gebruikt als iets dat alleen is weggelegd voor gelovigen, zat het er vaak minzaam, het weze een troost, boven op.  Vertegenwoordigers van alle grote godsdiensten zaten bij mekaar met atheïsten om over het creationisme(mens 6000jaar oud) en Darwinisme (wetenschappelijke evolutie)van gedachten te wisselen.  Een ex-priester wees op de onzin van vele dingen uit Bijbelverhalen, maar vergat het over de zinnige dingen die mensen daarin ooit schreven te hebben.  Bovendien vond hij na 35jaar missie in Pakistan als priester dat dood ‘dood’ en gedaan is…zonder enige nuance over het feit dat we toch ook wel in straling uiteenvallen daar we daar ook van afstammen.Kan de moderne mens zich echt niet voorstellen de schepping nu eens als iets symbolisch gaan te zien ?  Begrijpen dat alles ‘is’, omdat iets zonder inhoud niet kan bestaan (kleiner of gelijk aan nul ontploft). De ‘materialisten’ werden er af en toe grondig gelaakt…maar wat als het spirituele nu ook uit materie, ‘eterie’ bijvoorbeeld bestaat.  Spoken bestaan niet, als er ‘meer’ is, heeft dat een materiële vorm.  ‘Gedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren’, klopt dus maar half.        Ontdekken dat dat óók de zin van ons leven is, afrekenen met de onzin.  Er proberen achter te komen hoe je levensverhaal er gekomen is, voordat het je eigen beurt was om geboren te worden en hoe het daarna verder liep en inzien dat niet alleen de tijd die je hier al hebt doorgebracht bepalend is voor  al je gedrag en de mate van geluk dat je dagelijks met anderen probeert te maken.  Of ervaren hoe zeer de man-vrouw verhouding ,als die wegens redenen met vaak diepe wortels of praktische omstandigheden in negativiteit terecht komt, escaleren kan en mensen SOMS voor onnodige beproevingen stellen kan.Eén miljoen folders hebben de creationisten op initiatief van één man verspreid.  De overigens veel te minzame man bleef sommige verhalen uit de Bijbel maar letterlijk verdedigen (Abraham die zijn zoon neersteekt, als je Jezus niet via een goeie manier ‘ontmoet’, branden in de hel…enz…).  De koolstofmethode om materie te dateren, werd naar de prullemand verwezen.  Ook de enthoesiaste Koran-volger deed zijn duitje in het zakje, met zijn goedkope pogingen om te bewijzen dat de wetenschap de Koran gelijk zou geven (oh ja, want het waren toch de katholieken die het langst volhielden dat de aarde plat was. Alsof dat allemaal niet genoeg was , komt de heer F.Dewinter dan nog met een boek tegen de Islam op TV.  , ach man , laat die mensen met rust in plaats van ze verder van de samenleving te verwijderen. Kunnen ze alle reclame op TV’s niet onder één net brengen  en daartussen dan dat soort demagogie van vervlogen tijden ?  ’t Ergste is dat zo’n mensen in Nederland, als je de opiniepeilingen mag geloven, via Wilders Geert hun aanhang zien stijgen.  Even een vliegtuig naar Londen nemen waar men je niet binnenlaat wegens gevaar voor opruiing …en klaar is kees.  Ook in Engeland laat de crisis haar neveneffecten zien : affiches tegen buitenlandse arbeiders zijn weer in, volgens de media omdat een groepje van een twintigtal Engelse Blokkers er in een arbeidersbetoging mee rondheult. Benieuwd of het boek van de SPArood voorman over een vernieuwde politiek van links, volgende week ook Terzake haalt. misschien. Sta me toe dit stukje op te dragen aan Jaap Kruithof, een man die niets moest hebben van nihilisme en cynisme, een man met vele dromen over een betere wereld, zijn analyses soms niet altijd door iedereen begrepen; omwille van  zoveel redenen ,die ik later eens aan bod zal laten komen.  Een man die zich als filosoof  in de objectieve en sociale politieke wetenschappen vastgebeten had.  Als je hem een brief schreef,(internet was lang zijn ding niet), antwoord kreeg je altijd.  Hem was best nog wat langer gegund om zich met Jung en Freud bezig te houden en niet zo zeer met Hegel en Marx en de wereld die naar de vaantjes zou kunnen gaan.  Zelfs de grootste gazet van Vlaanderen pakt vandaag met lof over zijn boek uit 2000, dat 2008 al verried.  Maar ja, naar filosofen wordt maar af en toe eens geluisterd.  Mijn artikel van vier augustus 2008 over een mogelijk nieuwe Wall-street zat vol aanwijzingen om een recessie tegen te gaan en wou het altijd maar meer winst-systeem eigenlijk nog een reddingsboei toegooien.  Ondertussen zijn ‘Ze’ die kansen dik aan ’t verknoeien en het ziet er naar uit dat de gewone mens een aantal alternatieve samenlevingswetten naar voor moet schuiven

  Onverwachte Vormen Crisisverzet  Er is veel te doen geweest over mei  1968 in Frankrijk. December 2008 in Griekenland kende naast het debuut van de jongeren in het aanklagen van toestanden en vooruitzichten, ook massieve algemene vergaderingen van verschillende arbeidssectoren en jongeren.  Het was niet zomaar een jongerenrevolte wegens het gewelddadig overlijden van een jongere door een politiekogel.   In navolging van het succesvolle Franse jongerenverzet tegen de hervormingen in het onderwijs in 2006 en 2007 en de twee maand durende mobilisaties tegen het niet vernieuwen van de contracten van 87.000 tijdelijke leraarscontracten en 45.000 technische medewerkers van het departement Onderwijs in Italië, in oktober en november; waar duizenden jongeren dagelijks scandeerden dat ze niet wilden betalen voor de crisis; grepen de Griekse jongeren niet altijd naar even efficiënte actiemiddelen.  Ook in Duitsland kwamen ook in november 2008,120.000 hogeschoolstudenten op straat met de idee dat economische crisis ingebakken zit in het kapitalisme.          In dezelfde maand nog demonstreerden honderdduizenden studenten in 70  Spaanse steden tegen de privatisering van de universiteiten bevorderende ,Europese Bolognadirectieven.  Eind 2008 waren er in Senegal opstanden tegen de armoede, waar demonstranten een aandeel vroegen in de mijnopbrengsten van Arcelor Mittal.  In de maand mei van datzelfde jaren werden er in Marrakech-Marokko vele jonge betogers de cel in gegooid. In januari 2009 waren er rellen in Vilnius (Lithuania),Riga (Latvia) en Sofia (Bulgarije).  Een deel van de  jongere generatie van nu pikt het niet langer dat werk een schaars goed is en dat de werkeloosheid stijgt.  Van in de jaren tachtig, vorige eeuw dringt men een deel van hen allerlei minderwaardige statuten op.  Hun verzet riep, naast de stijgende verontwaardiging in haute finance kringen en hun politieke  en mediatieke aanhangsels, ook de sympathie van werkenden uit andere generaties op.  In kringen van het jongerenverzet zelf, wordt er momenteel geopteerd voor het zoveel mogelijke achterwege laten en isoleren van het gebruik van geweld door minderheden en men begint meer te denken in de richting van algemener en gebundeld verzet tegen uitbuitingstoestanden.  De snelheid van de uitbreiding van de acties in heel Griekenland  leidde tot de bezetting van 700 hogescholen en universiteiten.  De ‘600euro’ generatie kwam in opstand. Eén vierde van de jongeren tussen 15 en  24 in Griekenland, is werkloos.  De bijverdienende studenten onder hen genieten er niet dezelfde rechten als in de horeca in Oostende bijvoorbeeld.   40 procent van de arbeiders verdient er minder dan 1100 euro net.  Dus samen met de studenten trokken ook de onderbetaalde leraren en arbeiders de straat op, zoals ze dat al begin 2008 deden tegen de pensioenhervormingen, met twee algemene stakingen en een miljoenenbetoging als gevolg.  Tien december 2008 volgde een nieuwe algemene staking onder controle van de vakbonden om in te gaan op de ordewoorden van de socialistische en communistische partijen : ‘ontslag van de regering en nieuwe verkiezingen’.  Het verzet werd er niet minder om  en de uitbreiding van de acties en bezettingen werd er niet door gestopt.  Doordat een deel van de deelnemers hun robbertjes met de politie bleven uitvechten werd er over het geheel van de beweging meestal negatief bericht en waren oorzaken, eisen en inhoud eerder bijzaak in de voornaamste media…brandende auto’s, da’s pas nieuws !  Het gevoel van woede werd nog versterkt door het feit dat niet alleen de conservatieve regering, maar ook de vroegere regerende socialistische partij in tal van schandalen verwikkeld was.  Vooral de jongeren hekelden het fetisjisme van het geld in een samenleving met steeds minder ziel en visie.  Dag na dag groeide er een sterke bewustwording over de inzet van de strijd en de situatie, ook het besef van niet in wanhoop te vervallen en de noodzaak om de solidariteit niet te laten doodbloeden, waren belangrijke factoren geworden.  De Staats-tv zender werd bezet en er werd opgeroepen alle publieke gebouwen te bezetten.  Het hoofdkantoor van de oproerpolitie werd aangevallen.  De conservatie regering en alle linkse oppositiepartijen en vakbonden veroordeelden de acties als een poging om de democratie omver te werpen.  De studentenorganisatie KKE slaagde er soms in om vergaderingen die  bezettingen wilden verhinderen te blokkeren.  Gemeentehuizen, lokalen van vakbonden, velen bezet door opstandige arbeiders en studenten die ruimtes zochten om vrijelijk van gedachten te kunnen wisselen, tussen de periodes dat ze werkten en betoogden in.  Ze wilden niet langer passief tv kijken en zien hoe hun verzet alleenlijk met het geweld tegen de politie geassocieerd werd.  In sommige debatten kloeg men de eerder collaborerende rol van de vakbonden aan en stelde men zelfs het systeem van loonarbeid zelf ter discussie.  De schrik voor de uitbreiding van de ‘grassroot’-opstanden zat er dik in.  Meer en meer stemmen gingen op om ‘strijdcommitees’ in de werkplaatsen te vormen en de vakbondsburocratie door een meer collectieve procedure van beslissen te vervangen.  Maar wat te beslissen ? Welk alternatief ?  Welke eisen ? De eisen bleven beperkt tot het eisen van de vrijlating van de aangehoudenen en zelforganisatie van de algemene staking.  De vakbondsburocraten hadden dat ook door en wilde haar voornaamste gebouw terug onder controle, een vijftigtal onder hen werden verjaagd door versterkingen van opgeroepen studenten die ‘solidariteit’ scandeerden.  Er kwamen oproepen tot een op algemene staking van onbepaalde duur, maar de vakbonden namen het initiatief in handen door een staking van drie uur in de openbare sector af te kondigen.  De beweging begon op te vallen, getuige de vele demonstraties van solidariteit in Frankrijk, Rome, Berlijn, New York, Montreal, Moscow.   De bezettingen in Griekenland zelf kwamen tot een einde na politionele omsingeling en stemmingen over het stopzetten van de bezetting door de bezetters zelf van het voornaamste vakbondsgebouw en universiteit.     In januari 2009 kwam het in Thessaloniki tot een nieuwe bezetting van een vakbondgebouw  na een maffia aanval op een militante uit de kuissector met zijn erbarmelijke contracten.  Eens te meer werd er een grondige kritiek op de regeringspolitiek en de vakbondsburocratie geformuleerd en betogingen tot het vrijlaten van de nog 66 gevangenen van de 246 gearresteerden georganiseerd.  Wederom werden er oproepen tot zelforganisatie en solidariteit met ook de  migranten onder de arbeiders gedaan.  Afwachten of we die toestanden hier ook nog gaan meemaken met als aanleiding Opel dat zijn deuren dicht doet bijvoorbeeld…als de rampspoed blijft voortduren en de schatskist niks meer kan uitgeven of bijdrukken, zal men failliete bedrijven wel moeten in gemeenschapsbezit brengen, ook in dit landje met schijnbaar een meerderheid aan conservatieve inwoners. Ook onder het soort rechts dat nu nog beweerdt daar tegenstander van te zijn.  Gaat we dan moeten deelnemen aan een strijd tussen staatskapitalistische bedrijven of eindelijk de automonteur in Roemenië evenveel als in Antwerpen betalen ?  Octo,  2/03/09  met dank aan Internationale connecties CCI-pers http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be   Negatieve Emotionele Energie N.E.E.-tips Iedere dag is weer een balanceren tussen ons eigen bewustzijn en dat van de anderen...in het teken van al die aparte, verspreide en verengde verhalen achter de feiten.  Het leven als een kunstwerk, uitgebeeld door die zich soms tegenovergesteld of eensgezind gedragende artiesten die we allen zijn. Het begon nooit, want altijd diende het NIET niets of niemand te willen zijn, te worden bevochten. Kleiner of gelijk aan nul kan niemand of niets worden en alles heeft een vorm. Daardoor kwam er die big-bang en al die onzichtbare straling die een gevolg was van het weer terug in één punt samenkomen van alle energie uit het vorige theaterstuk.  Als een artiest schiep die straling weer het eerste atoom en de eerste cel en de eerste mens. Wij zijn nog altijd bezig met de voorwaarden te scheppen dat iedereen rondom ons niet niemand wordt...we dagen mekaar voortdurend uit.  Ochtendstemmingen Bijvoorbeeld. Hoe gaat het met ons vandaag ? Was gisteren toen iets zoals een zware last die op ons viel ? Zelfs om kracht vragen (het vroegere bidden) hielp misschien gisteren niet. Soms lijken we wel van alle energie te zijn afgesloten. Misschien kwam het door het weer eens overmoedig projecteren van die boeiende toekomst die we ons een week geleden voorgesteld hadden...een toekomst aan de zijde van iemand met toch wel heel wisselende stemmingen soms.  Die dag verleden week was eigenlijk zo goed verlopen totdat haar of zijn melancholie ontwaakte en de te ontknopen strikken met de personages van het verleden en heden weer vast toegetrokken werden. Haar of zijn onmacht naar anderen dan hemzelf of haarzelf toe, had weer toegeslagen en hij of zij moest weer de volle laag ervan inkasseren. Hij of zij mailde haar zijn of haar inzichten, herstelde en hij of zij werd weer wat rustiger... tijdelijk...weer tijdelijk ...tot de konflikten met anderen eerst weer gaan liggen zullen zijn ? Wat een verkwisting van energie voor beiden en anderen...als je op het verkeerde moment in mekaars omgeving bent. Geen bijgelovige theorieën of ontrafeling van komplexe psychologische diepteanalyses brengen dan nog enig soelaas. Kennis, zo simpel als licht en toch soms niet hanteerbaar als er wolken in je hoofd dicht zitten. Kom dan ook niet aandraven met God, want dat zijn gewoon de anderen en jezelf. Wordt weer zeker van je eigen rol in het 'real art' toneelstuk...de 'inzichten'.  Of je nu in Rillaart of in Katmandu woont.  Net zoals mensen naar sociale gelijkheid verlangen en gegarandeerd gedonder op hun kop krijgen, zo is het soms ook met de liefde. Waar blijft soms dan weer het sensuele gele, dat met een schot in de bergen van angst mensen weer in hun oasetoestand herscheppen kan ? Te lang mekaar of andere mensen niet zien of de lichamelijkheid in een relatie verwaarlozen, schept afstand en eenzaamheid zonder diploma kluizenaar.  Voor je je weer onder mensen vertoont moet je dat dan eerst wegwerken : een praatje tegen de hond die z'n been ophief : "ziet dat ge je kloten niet netelt", of tegen de spin : "ziet dat ge die vlieg vangt tegen dat ik terug ben". Meer heb je soms niet nodig om door te kunnen gaan. Tijdens je wandeling vindt je dan wat klein behuisde paddendikkoppen in een bijna uitgedroogde plas en je zet ze in een vijver. Je ziet dan kalfjes in de wei staan en je vindt een verbod om hen al te slachten een heel hoog goed. Toch komt er ondertussen nog altijd geen revival misschien...maar je breekt er toch het ijs in jezelf en naar anderen toe mee. De dagen erna groeit er misschien een gevoel van sterkte en vertrouwen in jezelf en anderen.  Je bestudeert de politieke weldaden en rotzooi in de wereld het fascisme, want de wereld bestaat niet uit liefde alleen en het lijkt je dat zo'n apparaat slechts kan geboren worden uit frustratie en haat, uit armoede en hebzucht...allemaal dingen met biologische en sociale zowel als persoonlijke achtergronden en drijfveren. 'Kwaad' bestaat inderdaad...en het wordt erger naarmate het fascisme in de wereld groeien kan. De lookalike van je pomphouder was dan wel op het nippertje niet voor de partij die het moderne, op hebzucht gebaseerde fascisme gestalte gaf, hij genoot wel van je reisverhalen die hem op een ander been probeerden zetten. De macho's in 't gewone voetbalcafé bij de twee gele vriendinnen smolten onder hun gewoon zachte manier van zijn...hier kon geen rascisme groeien. Toen je er 's anderendaags aan terugdacht streelde het beeld van een jong meisje dat pas leerde fietsen je dichtersogen. Weer een dag later stierf er in een ander dorp een man terwijl hij zijn konijnen ging voederen...de beestjes huppelden dartel over het erf...'t leek gewoon niet erg...zo te sterven met zachtheid omgeven...een beetje zoals die vrouw die tussen haar bloemen dood neerviel nadat ze de buren nog een ijsje had gebracht.  Soms zouden we een beroep moeten kunnen doen op een energie die voor ons, zoals een satelliet z'n straling naar een ontvanger zendt. In de satellietwereld gaat dat de dag van vandaag alleen als je 'betaalt' hebt...in een vergelijking uitgedrukt, in psychologische taal ,als je je doorheen je zware emoties gewerkt hebt...kan de universele vreugde die je om te leven nodig hebt, binnenstromen.Emoties. Zelfs een hond heeft emoties, als hij achter het hek voor de ochtendwandeling te wachten staat, ruikt hij zelden het stukje vlees dat zijn baas naast het hek heeft neergelegd...zo verzaakt hij dan even aan zijn primaire behoefte in ruil voor de ontdekking van de wereld. Emoties, zelfs al zijn ze triest, zijn een stap naar gevoelens, naar meer en meer onvermijdelijke spirituele groei als je er voor openstaat en je bepaalde uitdagingen aangaan durft. Eigenlijk zouden we voortdurend voor onszelf en naar anderen toe bezig moeten zijn met het beste voor ons en hen te willen. Vanuit ' het goede te willen verspreiden' door het regelmatig voor iedereen te wensen, zou een hele andere logika kunnen ontstaan. Je kan het leven niet vanuit het een of ander gedrag van egoïstische genen alleen verklaren er is meer aan de hand.   Je komt altijd weer mensen tegen met weer andere en dezelfde specifieke problemen...tracht ze te begrijpen voor je beslist een eind met hen mee te gaan. Kwalitatieve raad geven is beter dan koudweg veroordelen, maar net als met teveel medelijden hebben maak je het jezelf daardoor soms niet makkelijker.  Laten we geen tijd en energie steken in het emotioneel bestoken van mekaar...het is allemaal tijd en energie die ons verdeeld en vervreemt van het échte onrecht in de wereld : oorlog, armoede en culturele onderontwikkeling ondermeer.

   Het Tegenwoordige en Toekomstige testament  TTTHet Oude Testament, er werd  buiten de dichterlijke stukken als van Sirach en zo,wat in afgevochten, geen wonder dat Christus net in die streek geboren werd en de hardheid van de gemoederen wat wou verzachten door zijn invloed op de  teksten in het Nieuwe Testament.  Hoe de wereld er nu voorstaat weten we nog niet half en de meesten negeren de contrasten die zich opstapelen.  Vier dagen terug werd er een mini asteroïde ontdekt die op ons afkwam, twee dagen later wisten we dat ze ons op 75.000 km zou missen.  Het had maar een droevig einde geweest voor de wereld indien al die raketten die klaar staan om de wereld te vernietigen, zich voor één keer niet hadden kunnen nuttig maken.Want de wereldleiders hadden het te druk met onderhandelen over hoe ze mekaars niet-bondgenoten onder schot kunnen blijven houden.   Er werd weer druk gesmeten met geld om een stuk van het oude Christusland weer op te bouwen…één keer raden wie niet moet betalen en wie niet veroordeeld geraakt.  Hopelijk wrijft Hilary Clinton de kus van Simon Perez in haar hotelkamer  er af.  Bère Mugabe in Zimbabwe, had het te druk met zwelgen voor zijn 85ste verjaardag.  Mede oorlogsstoker leugenaar Tony Blair, was wat gezantje voor het Midden Oosten.  Hopelijk wordt die man geen EU-president.  Een bende Allah en zijn broer God  weet door wie betaalde, achterlijk moordadige onmensen beschoten een cricketteam in Pakistan.  Zijn er daar in het leger of in het één of andere buitenland weer Apocalypstypen aan het werk om totale chaos in het atoomwapens bezittende Pakistan uit te lokken, zodanig dat hun broodheren de macht er kunnen overnemen  ? Zo een situatie zou pas monstrueus gevaarlijk zijn, daartegen is het zogezegde nucleaire atoombomgevaar van Iran maar een storm in een glas water.  Zolang men er van uitgaat dat bondgenoten atoomwapens mogen bezitten, blijft de wereld een kruidvat…afbouwen die rommel, houdt er enkele onder VN-toezicht voor mogelijke asteroïden misschien.   Het Westen moet de NATO niet uitbreiden met Georgië en Oekraïne Jaap de Hopeloze Opschepper, dat laatste land heeft al één atoomramp (Tsjernobyl) gehad.  Geen enkele brandweerman heeft de eerste bluswerken overleeft…deze veelal jonge mannen stierven allen in de weken erna  aan een totale zweerachtige ontbinding van hun lichamen…alleen hun hersenen barsten niet uit mekaar en etterden niet, zodat ze in volle bewustzijn en pijn hun wrede doodstrijd mochten beleven.  Zijn hersenen dan toch meer verwant met de ‘straling’ waarmee de schepping begon ?  Onnozel vraag kunt ge zeggen, maar met die vraag naar de oorsprong en de zin van het leven houdt men de mensheid al jaren aan het vechten.  Blaas je op voor Allah, wij betalen je weduwe en familie.  Wie is wij ?  Obscure organisaties die uit zijn op gewin zoals de maffia in heel de wereld.  Nu bedrijven minder snel aan geld komen bij de banken, betalen kleine bedrijven zich al blauw aan leningen bij de maffia, las ik vandaag nog in de Morgen.  De Morgen.  Nog zo een contrast, één man ontslaat 26 journalisten in België omwille van een hoop drogredenen waartegen een deel van progressief Vlaanderen manifesteert, en een paar maand later, gisteren, koopt diezelfde man zomaar 51% van de grootste Nederlandse kranten op.  Op de tv-verslagen hiervan was het de man van de krant met de grootste Vlaamse oplage, die het meest zijn hielen likte.  De grootste krant is die waar moordenaars hele grote foto’s op de cover krijgen, zodat je maag soms opwerpt als je de winkel binnenkomt.  Ach Mensch.Hoe anders zou het kunnen zijn in het toekomstig testament ?  Een TGV naar Bethlehem in de winter, kuieren onder de zon van Tel Aviv.  Een bezoekje aan het vruchtbare Zimbabwe waar blanke boeren niet langer onteigend worden en er ook voor de andere boeren grond genoeg is.  Alles kan.  Dat men op de maan zou wandelen werd ook niet geloofd.  Met je computer eens een halve dag uittrekken om te stemmen op vakmensen op de projektlijsten, waar je eerst het programma medebepaalt (ombouw militaire industrie, legers voor dijkenbouw en natuurrampen,  produceren om wat er nodig is, niet voor maximumwinsten, geen speculatie met geld, voedsel en grondstoffen, internationale loonafspraken…, banken, een overheidszaak…sociale prijzen energie, huren).  Gedaan met het eeuwige gevit van de ene politieke partij op de andere, met de verkiezingsakkoorden, met een nipte meederheid die regeert.  Voorlopig zullen we maar het uit het verleden geërfde oude spel van de macht van het grote geld moeten ondergaan of tot ons voordeel moeten leren aanwenden.  Drie dagen of meer staken gaat de privatisering van de post niet tegenhouden, andere taktieken en andere visie nodig dan die van de tanende ideologie van het neoliberalisme in crisis.  Een mens kan zich toch niet meer voorstellen dat je na je bijklussen in een privépostbedrijf, betaald wordt per stuks dat je gepost hebt !!! Leve de vooruitgang oh zo door de Laatste Show populair gehouden muziekliefhebber Van Qwakkelborne, born to kwakkel. Als we maar kunnen lachen, al is het met een werkman in een zoo die per ongeluk met zijn hoofd in het achterste van een olifant terechtkomt of  met een olifant die via zijn prostaat gemasturbeerd wordt.  De druk om nog platter dan de commerciële stations te zijn, moet groot zijn. 4/03/09

  Blogvrienden, Belangrijke Buurtwerker BBB De tijd dat de boeren te paard halt hielden voor een rustpauze en een praatje met de mensen uit de buurt, ligt lang achter ons.  Tractoren en auto’s razen gewoon door in dit tijdperk van het individu achter zijn TV.  Alleen in zuiderse steden op de banken onder de bomen zie je mensen nog samen buiten zitten.  Nieuw fenomeen zijn de blogvrienden die mekaar op het net vinden en al of niet voorafgaandelijk of vervolgens achter pot en pint.  Welkome uitwisseling en trend in een wereld waar de ook de informatie vaak door maximumwinst gedreven, bedreven wordt.De nood aan initiatieven vanuit de basis van de gemeenschap, zit in de lift.  Op cultureel vlak bijvoorbeeld.  Al zijn de voorbeelden nog schaars, zo bestaan er dus wel degelijk mensen die met zijn drieën in zaaltjes kwalitatieve films vertonen  die je zelden in de tv-bladen vinden zal.  Bestudeer het aanbod van het kleine scherm maar eens even een week en je zal zien dat de bloederigheid en banaliteit al uit de korte inhouden druipt.  De betere boodschap, de psychologische schetsen, de experimentele regiseurs; zijn precies naar de wereld van het taboe verbannen.  Vaak moeten we als kijker onze toevlucht nemen tot een goede wetenschappelijke documentaire, een natuurschets of programma’s met dan toch een sociale inslag.  Via het internet ontdek je dat er ook buiten de wereld van de bekende Vlamingen schrijvers, dichters, musici,  kunstkenners en dergelijke bestaan, die zo goed, zo niet beter zijn of ons beter liggen dan zij die amper kunnen leven van hun kunst.  Ook hier rukt de wereld van het zich belangeloos inzetten voor de medemens op.  Met blogvrienden met uiteenlopende  interessen, heb je er meteen een extra, menselijke zoekmachine bij; want net het boek, de tekst of het lied dat je nodig had, wordt vaak door hen aangereikt als muze.  Samen maken scheppen ze werelden waarin schepping en uitwisseling tot meer bewustwording en echte of virtuele dialogen bijdragen.  Heel dit proces schept ook banden van lezers en persoonlijke banden die ook tot meer betrokkenheid met al die levens onderling leiden.  Een seintje of een mail kunnen een heel andere kleur en klank geven in iemands dag.  Blogvrienden kunnen ook groepen zijn die uitstekende, ondergewaardeerde journalistiek brengen.  Al verschillen die groepen al wel eens van mening en strekking, in de linken van  de naar een zo breed mogelijke eenheid en bewustwording strevende ‘Filosofisch Verzet’-blog, kregen er al velen hun plaats.     Al hebben ze weinig politieke inpakt, hun recepten worden momenteel door niet bepaald linkse regeringen wereldwijd overgenomen, met name in de bankwereld. Andere linken brengen bijvoorbeeld via de MO-site mensen uit heel de wereld samen , zij die in Niet Gouvernementele Organisaties werken.      Met hun blogs met nieuws uit eerste hand, uit één of ander ver land, komen ze in contact met de meerwaardezoekers in de media.  Nogmaals, meer en meer worden mensen wereldwijd gedwongen om zelf hun toekomst in handen te nemen, maar hoe ?  In Mexico vallen bijvoorbeeld momenteel duizenden ontslagen in de autosector, alle grote merken willen er van een grote delen van hun medewerkers af …en die medewerkers kunnen niet staken omdat de autobazen niets liever zouden hebben.  Uitzichtloze toestanden , kiemen van nieuwe lagen van mensen die in de misdaad dreigen te verzeilen om hun families te blijven voeden… of een begin van verzet tegen de neoliberale manier van handelen ?  Afwachten, opvolgen en kritisch ondersteunen gaat het best via het internet en de samenwerking van alternatieve journalisten die in tegenstelling tot de broodschrijvers (niet pejoratief bedoeld) geen schrik voor de ideologie van de eigenaars van hun krant moeten hebben.  We kunnen ze best aanraden progressief en onafhankelijk te blijven schrijven, want cynisch genoeg, wie zegt er dat hun kranten dan minder gaan worden verkocht, daar staan zelfs hun bazen achter.  We leven niet meer in de tijd van Hendrik Conscience, waarin het volk moest leren lezen, in deze tijd is het onze plicht om kritisch te leren lezen, zo niet lopen we de pleitbezorgers van de achteruitgang achterna in plaats van het geloof dat men wel degelijk de grote problemen in deze wereld elimineren kan…qua capaciteit kunnen we meer dan we nodig hebben produceren en verdelen, maar niet langer meer op basis van speculatie met geld.  Produceren om behoeften te voldoen is ook voor bedrijfsleiders de enige manier om van de overproductie af te geraken…het wordt met de dag duidelijker dat de rol van de Staten in het scheppen van een multinationaal kader hiervoor dringender en dringender wordt.  Door de beurzen en banken vrij spel te geven en een paar procent van de bevolking onrechtvaardig laag te taxeren heeft men gigantische hoeveelheden geld, terugbetaalde leningen, verzekeringsgelden,huren zelfs, geproduceerde meerwaarde uit goederenproductie in rook doe opgaan en aan de koopkrachtcyclus onttrokken.  Dit worden de jaren van de laatste kans ,voor de generatie politici die het hachje van de oude machten willen redden; om de zaken zonder verpaupering en klassenstrijd op te lossen…want er kondigen zich tegenmachten aan. Als U nog even de tijd hebt  en de keuze tussen een misdaadfilm en het internet moet maken, surf eens even naar de nationale en internationale groepen en buurtmensen waarvan sprake.  Als bijlage het volgend juweeltje van de blog van “Son of the silent age” , een tekst van Robert Wyatt : ‘the age of self’ De toekomst is aan het Vlaamse BloG,(met dank aan Jan) niet aan het Vlaamsche BloK, Hopelijk moeten we dat niet ook eerst ervaren. Groetjes Ivan,Mike, Sarah, Frie, Wim ,Erwin...en alle andere notoire cultuurkenners  componisten,… . 6/03/2009Populistische Populaire Partijen PPPNee, dit zijn geen verwarrende tijden, alle dagen wordt er meer en meer duidelijkheid geschapen, een productiesysteem gebaseerd op het woord ‘super’ vóór woorden als winsten, speculatie en egoïsme, is niet levensvatbaar mee en dreigt de samenleving in een neerwaartse spiraal mee te zuigen. Alhoewel internationale afspraken de uitweg zijn, duiken er overal bordjes met “afrit Vlaanderen, uitweg uit de crisis” op.  Komisch talent hebben is in de opiniepeilingen al goed voor 10%.  Geld van het armere Wallonië afnemen 15 % Gezond verstand via neoliberalistische lijnen 10%. Goed bestuur à la gezever over Brussel Halle Vilvoorde  :20%. Vreemdelingen die al jaren hier zijn, de taal spreken, werk en schoolgaande kinderen hebben niet regulariseren 20%.  We zitten aan 75% voor klassiek rechts.  Werk verdelen en groener leven 8%.  Sociale zekerheidsaccenten 15%. Dan blijft er nog 2% over voor diegenen die een openbare bank willen (de 98 overige % zal wel moeten volgen in deze crisisomstandigheden) en die de bedrijven die winst maken willen verbieden van te ontslaan of ondermeer de energieprijzen ernstig naar beneden wil.  Op basis van dergelijke opiniepeilingen zet men bij sommigen onder ons het knopje van ‘om maar om achter de ‘winnaars’ aan te lopen, aan.  Kritisch denken wordt niet bevorderd door politieke talenten van links niet naar de studios uit te nodigen om ook hun alternatieven voor te kunnen stellen.   Het politieke spektakel van nu, lijkt wel op een markt ‘stem op ons, dan krijg je 2000 euro per jaar terug, ‘ben je een werkende Vlaming die niet het ongeluk heeft van in Brussel te wonen of zelfstandige te zijn’, hier voilà 300euro.  Ach, we zullen ze nog maar wat laten spelen, de speeltijd zit er toch bijna op.  We zijn al benieuwd naar de volgende ronde regeringsonderhandelen.  Een deel van de overwinnaars, want ze zullen allen zeggen dat ze ‘gewonnen’ hebben, zal uit de boot vallen, waardoor ze weer vier jaar de ‘heilige’ en ‘schijnheilige zullen kunnen spelen.  De separatisten zullen mekaar misschien weer opvrijen en de overigen als lafaards en verraders laten voorkomen.  Kan men niet beter rechtstreeks op projectlijsten de minister voor dit en dat kiezen als kiezer, of komt er best niet eerst een referendum waarop de bevolking zich kan uitspreken over al die nationalistische nonsens en vóór rechtvaardige belastingen , zodat al dat geld dat we aan leningen en zo afbetaalden weer niet op de beurzen verspeeld kan worden of  in steun aan bedrijven gestoken wordt, zonder dat de gemeenschap er eigenaar van wordt of er iets te zeggen krijgt  ?  Maar dan moeten we ook nog altijd kritisch leren denken en sociaal leren voelen voordat BELEIDSMAKERS DIE VAST ZITTEN  in een referendum naar onze mening over een alternatief crisisprogramma vragen.

  Filosofisch Verzet Gedichtendag Een revival van het gesproken dichtwoord hoeft niet altijd in cultuurtempels plaats te vinden, voor nokvolle zalen.  Het schrijven en de beleving ervan telt. Het kan evengoed op het internet als in de natuur of in uw huiskamer.Er was een tijd dat er geen stand-up comedians waren in Vlaanderen, eigenlijk is het een verschijnsel van de laatste jaren.  Net toen ik me begon af te vragen waardat ze ten opzichte van Nederland bleven, waren ze daar.  Regelmatig kan je hier te lande ook naar optredens van dichters, nog te weinig en eigenlijk en vaak in ruimten die zich niet bepaald lenen tot een intiem contact van het gesproken woord met de geest. Een optreden in een café vereist bovendien een speciale aanpak, vertelde Wim, een hedentijds performer me (zie laatste link van de filosofisch verzet blog). Allen die dit lezen en hun beste gedichten in een natuurlijk kader van water en bos voor een beperkt publiek van vrienden te berde willen brengen, zijn bij deze uitgenodigd om een nog af te spreken zomerse dag bijeen te komen. Een thema wil ik niet opdringen, maar het moet liefst om meer gaan dan de allerindividueelste verzuchting van het grootste individuele verdriet. In dit tijdperk van het individu als eenzaat op zich, dat sommige dichters in evolutie toch proberen verlaten, moet ook het sociaal en filosofische gerichtte dichten een podium krijgen, naast al die pogingen om de persoonlijke menselijke gevoelens via één van de gangbare en zich vernieuwende stijlen te verwoorden.  Stilstaan bij het wonder mens, leven en dood beschouwen, 'stof' en 'geest' genoeg. Laat me maar iets weten. De gedichten rond 'filosofisch verzet' zelf , kan je bereiken via de link die volgt na de volgende thema's waaronder deze gedichten naar thema zijn gerangschikt.http://snarenenwoorden.skynetblogs.be 9/03/09 http://filosofischverzet2.skynetblogs.be  voor progressieve gastauteurs enkunstenaars vrienden gastauteurs ook (zie linken rechterkolom)

  Geen Genetisch Gepruts !GGG Stamcelonderzoek op basis van embryo’s mag weer in de VS…,Obama blijft een betere keuze dan een nieuwe, door vaak waanzinnig religieus rechts gesteunde republikein; maar is het wel zo aangewezen om mensen te proberen genezen op basis van  therapieën waarbij je  genetische intelligentie moet vernietigen of delen ervan in anderen moet overplanten ? Ruikt dit niet naar nieuwe winstgevende markten ?  Zou men de ziel der eigenheid der wezens niet laten rusten, zoals we dat ook met onze doden doen ? Op gevaar af van voor een rechtse zak te worden versleten, durf ik in één adem ook gerust te stellen dat ik principiëel tegen vruchtafdrijving ben als daar geen medische redenen voor zijn…allerhande misvormingen , gevaar voor het leven van de moeder.  Diegenen die toch voor abortus kiezen, buiten voornoemde gevallen van misvorming of levensgevaar, desnoods verkrachting; moeten dat onder de huidige  wetgeving kunnen blijven doen; maar persoonlijk en filosofisch gezien ben ik tegen…hetgeen me hoegenaamd niet op één lijn zet met het door mij verafschuwde rechts extremisme.  Het is niet omdat zij tegen het koningshuis zijn dat ze mijn stem ooit zullen mogen hopen te hebben.  De tijd van het preken op de kansel en het in de ban slaan is gelukkig al op veel plaatsen verleden tijd.  Je gaan laten afslachten in een oorlog mag trouwens nog altijd volgens de conservatieve denktanken, waar ik ook al niet toe behoor.  Wat in dit artikel op het eerste zicht lijkt als een etisch conservatief standpunt, zou in feite wel eens progressiever kunnen zijn dan die houding die we alleen op basis van de logica van de paniek, gemakzucht of schrik voor derden aannemen.  Allemaal menselijk begrijpelijke dingen, behalve de gemakzucht dan, en mij ga je niemand  dienaangaande  horen verwijten maken.  Dingen om de verkeerde redenen doen, wel die kunnen in een aantal situaties tussen mensen, een levensfase lang, of een leven lang tot veel verstoring van de innerlijke rust bijdragen.  Vraag me niet naar het waarom daarvan, dat heeft met té gevoelige aspekten uit het wezenlijke zijn en evolueren van mensen te maken.  Met dit soort van etische zaken is het zo’n beetje als met het feminisme.  Zonder afbreuk te willen doen aan het feminisme moeten ook de grootste auteurs en pleitbezorgsters ervan,  na jaren strijd, ook toegeven dat het niet altijd een voordeel is dat opgroeiende kinderen zich te vaak aan de wisselende partners van hun ouders moeten aanpassen.  Je kan dit soort van ‘verkeersregels’ niet met ‘gebod’ of ‘verbod’ oplossen.  Als het uiteindelijke resultaat van complexe ‘zijns’ toestanden , ‘problemen’ ,zich via wederkerende confrontaties tussen mensen in evenwichtige positieve emoties en evoluties vertaalt; is er niks aan de hand, alhoewel er soms veel tussen mensen, al of niet klassieke familie, aan de hand lijkt.    Wat heeft dit alles nog te maken met het uitgangspunt ‘geen genetisch geknoei GGG’, zal U zich afvragen ?   De kracht die in onze genetische intelligentie verborgen ligt,  zal er op termijn wel voor zorgen dat mensen door het leven  zelf ‘gezonder’ worden, het is een kracht die mensen verliefd en gelukkig kan laten worden, of om andere redenen ongelukkig maakt en andere, daarom niet mindere wegen naar bewustzijn laat volgen.  Prutsen met genetische intelligentie is eens te meer een ‘’handelswaar’ maken van de mens…en als het dat niet zou zijn, wel filosofisch is het een onetisch iets…een diploma van bloedgever heb ik nog ergens liggen, maar van cellen die je met anderen deelt blijft men best af als daar geen goede medische redenen voor zijn.  Versta dit betoog niet mis en verdraai mijn woorden niet, ik ben in mijn leven ook met soms hele fijngevoelige gehandicapte mensen omgegaan, en vindt hen niet teveel in onze maatschappij.  Daarenboven, zaken zoals euthanasie voor mensen met een niet meer te dragen lijden, dat zijn geen dingen die moeten verboden worden.  De ‘vrije keuze’ is een veel meer filosofische dan wel een louter juridische keuze.  Papier en wetten zijn verduldig.  Iedereen die je op straat tegenkomt, heeft dankzij de genetische intelligentie al minstens één bigbangcyclus en 15 miljard jaar evolutie achter de rug, niet zomaar iets dat je zonder gegronde renden afbreekt of verstoort.Het kweken van genetisch gemanipuleerde gewassen heeft  zijn  nefaste nevenwerkingen (voedselveiligheid, vruchtbaarheid) reeds bewezen.  Het draait in deze reeds om zoveel miljarden dat de veel politiekers om te kopen bleken.  Zo ook met het clonen, ‘Dolly’ die dan toch niet zo gezond bleek.  Arme miljardairs die zich laten clonen, ze denken de eeuwigheid zo ook al te kunnen kopen.  Ze nemen niets mee dan hoogstens wat hun aan straling rest.  Al menen breinchirurgen van wel, de mens zal hier nooit alles achterhalen. 10/03/09

   !Eigenlijk zouden mensen die plannen hebben om groepen soortgenoten uit te moorden, op voorhand moeten kunnen euthanasie aanvragen.  Nadien zou ook niet slecht zijn.  Hoe kan je zo nog verder leven nadien, vraagt een mens zich af. Nadien ook al die leedbetuigingen van regeringen, mooi, maar voordien zouden ze meer kunnen doen : agressief speelgoed en dito computerspelletjes verbieden, meer aandacht voor zingeving en begeleiding in het onderwijs, wapenhandel opdoeken, klein-en groothandel.  Alleen voor politie is een wapen van nut.Dit allemaal verbieden en verbeurd verklaren ligt moeilijk in samenlevingen die nu eenmaal het maken van winst in het vaandel schrijven.  Al die onzin over de bescherming van olifanten al decennialang, terwijl het ivoor al die tijd in de uitstalramen ligt.  Zelfs de liefde is een handelswaar en een reclamelokker geworden op Temptation Island zeker,…ah je dacht gewoon relax verliefd te worden en te genieten van een onbezorgde blauwe hemel…nee, druk erop, bewolking zoeken,  enfin men zoekt het zelf maar uit.  Kan een tv-programma een verslaving worden, begint men het onbewust na te volgen; uit wat je uit cafégesprekken kan opmaken zou je beginnen geloven van wel.  Net nu Vlaanderen , weliswaar op een niet bekoorlijk laat uur voor werkmensen, via het praatprogramma van Phara, de kans had om een andere denkoefening te maken.  Via een debat tussen populaire rechtse nationalisten, trouwe klanten van het mediahuis en mensen die aan de linkse kar proberen trekken  en zelden de buis van de bekoring halen; kreeg werkend Vlaanderen de kans om eens andere klokken te horen luiden.   De rechtse kant verdedigde het neoliberalisme al een stuk minder dan in de tijd toen ze nog openlijk kaart trokken voor het republikeinse VS-kamp; de linkse kant probeerde het toegenomen belang van linkse economische denkers en maatregelen uit te leggen.  De Vlaktaks werd uitgelegd als een systeem waarbij de toplagen het meeste baat hebben en linkse eenheid kwam over als een strategie en niet langer als een stellingenoorlog.  Volgens rechts zou de Trabant het socialisme voorstellen, nochtans Renault was nog niet zolang geleden ook een staatsbedrijf.   Waar het boegbeeld van het Vlaams Belang een halfuur in primetime kreeg om zijn islamofobe boek voor te stellen, kwamen  de twee  boeken van  de twee linkse deelnemers aan het debat een ogenblik in beeld.  Een andere kijk op links zou wel eens teveel mensen in bekoring kunnen brengen wellicht.  Ik denk dat ik gratis cursussen ga geven voor een zinnig gebruik van tv, internet, kranten…met af en toe een uitstap naar een bibliotheek.  Meldt U moeilijke jeugdigen of U verveeld kijkende ouders maar aan bij mij.  

  Google + Paus = onfeilbaarheid ?De paus publiceert een brief over z’n vorige communicatie (‘ex-communicatie) rond de excommunicatie  (uitsluiting) van vier naar de tijd ‘van de jaren stillekes’ (=dialect Zuid Nederlands voor lang geleden) afgedwaalde bisschoppen met heimwee naar Latijnse missen (geen Braziliaanse danseressen).  Had ie gegoogled, erkent ie, dan had hij geweten dat er een ontkenner van de Holocaust tussen zat.  Het is niet de eerste keer dat ie in één van zijn rukken naar rechts serieuze steken laat vallen.  Zullen we hem vergeven, ‘zoals wij vergeven aan onze schuldenaren ? ‘Een mens zijn eerste reactie  is soms zo bot nog niet, zelfs al ben je een jaar of zes.  Men vertelde mij van voor het bord dat gestellig dat de paus de onfeilbare vervanger van de zoon van God was.  Ik had daar zo mijn vraagtekens bij en had nog geen universitaire titel of niks.  Tijdens een voorbereiding op mijn eerste communie werd ik letterlijk de kerk ‘uitgecommuniceert’ omdat ik de Adam en Eva-story via een onschuldige vraag aan de pastoor in twijfel trok.  Achteraf werd mijn uitsluiting uit de kerkelijke gemeenschap weer ingetrokken want men was vergeten dat men dan zonder misdienaar zat.  Het als onfeilbaar beschouwen van het kerkelijk en wettelijk gezag is een gevaarlijk iets, heeft de geschiedenis al ontelbare malen bewezen.  Geloof in onfeilbare vrienden, ouders, enz…hebben ook al menige onschuldige jeugd van spontane reacties beroofd en kunnen nog altijd voor onopgeloste levensknopen zorgen.In mijn liefde voor de Franse literatuur heb ik mijn leraars Frans in de humaniora altijd een beetje in bescherming genomen tegen de sabotage van sommige zich vervelende medeleerlingen.  Op een dag prees één van die leraars mij de hemel in omdat mijn schrift het enige was dat in orde was.  Met zo een hulde aan mijn adres zat ik natuurlijk een beetje verveeld en ik vroeg de leraar of het nu echt nodig was dat wij elke dag na de datum de letters HMH moesten zetten (Hij Moet Heerschen)(één van de goddelijke machten waarschijnlijk laat ons hopen)…ik kreeg een uitbrander en vloog naar de perfekt, toffe man; maar ook niet perfekt, maar da’s weer een ander verhaal.  Wat ik wil zeggen is dat men mensen zodanig kan drillen dat ze om ’t even wat geloven.  Net nu het aspect ouderwetse ‘dril’ weggevallen is in deze tijd, lopen tóch nog velen rond met denkbeelden die grote innerlijke angsten verraden.   Zowel Westerlingen als extremistische aanhangers van godsdiensten zijn er onderhevig aan.  Zeventig procent van de kiezers in de VS vond de beslissing van Bush om ten oorlog te trekken tegen de ‘Irakeese massavernietigingswapens’ in orde (B.Obama gelukkig niet), maar de man had nog niets te zeggen. 

  In India bestaat er een extremistische Hindoepartij die bijna ongestraft Moslims aanvallen mag.          De armsten gebieden in India komen gewapend in opstand tegen het ‘onfeilbare, door democratisch verkozen leiders bevolen, internationaal erkende Indische leger’.  Het is niet de bedoeling dat we alle onzin zomaar slikken.  Op ’t einde van onze humanioratijd moesten we van de pijprokende premier-beenhouwer van toen eerst naar het leger en dan pas mochten we verderstuderen… .  Elke school in de stad zou betogen, zo hadden we afgesproken.  Toen de stoet van de andere scholen ons kwam ophalen, blokkeerde een andere niet perfekte ‘perfekt’-studiemeester in een andere school ,de poort voor de jeugdige menigte die klaar stond om naar buiten te gaan.  We hebben hem met een paar man gewoon een duwtje gegeven, zodanig dat onze school ook meebetoogde die dag.  De prijs voor het niet aanvaarden van ‘onfeilbaarheid’ was drie dagen strafstudie of zo.  Heerlijk studeren over dingen waarvan  je vindt dat er reukjes aan zitten, vond ik toen al.  De brief aan de ouders, met daarin de senator Mc Carthy- achtige beschuldigingen van ‘schoolgevaarlijke activiteiten’  was al een stuk minder.  Die legerdienst heb ik in ieder geval na de studies mogen doen…weer die onfeilbare façades en die figuren die er een sport van maakten om me op tijd een rapport aan te smeren voor een centimeter te lang haar of …de lijst was lang.  Ooit, tijdens een internationale oefening onder leiding van een land dat toen nog niet zo lang geleden een klein Aziatisch landje met miljoenen tonnen had gebombardeerd, werd ik door een yankee-go-home officer van mijn telex weggestuurd wegens het niet strikt gecodeerd doorsturen van berichten.  Filosofisch verzet tegen al die onfeilbare beterweters van de wieg tot het graf. Toegegeven, ik had die geheime codes om de één of andere onbewust intuïtieve reden, onvoldoende bestudeerd.12/03/09

  Een blog van 1936 In die jaren voor ‘den’ oorlog hield Camil Deseure een dagboek bij, waaruit  hij nu af en toe op ‘Man bijt Hond’ voorleest.  Het verhaalt zijn leven op de boerderij, hoe je varkensteken moet doodpitsen, want die moderne sproeistoffen zijn maar niks !  Hoe iemand het nieuws brengt dat hij in de fabriek mag beginnen.  Het nieuws uit de ‘gazette’, 25 cent opslag  per uur voor die van ’t fabriek, ‘misschiens’ wel 50, dan zou hij twee frank per uur verdienen !  Kranige oude, trotse , niet ijdele man, was ie mijn buur, ‘k leerde hem bloggen. De  jonge mensen van die tijd wisten over het algemeen te weinig om bewust te weten wat er toen politiek gezien met de wereld aan de hand was…als Duitser, Belg, Fransman,  Brit, Amerikaan, Rus,…kreeg je een brief om gaan te vechten (al of niet na je 25 of 50% opslag)…en je vertrok als je hachje je lief was.  Ze groeiden op in economisch depressieve tijden toen…sommige lieden zeggen en schrijven de laatste tijd weer dat die tijden er zitten aan te komen.  Gesteld dat heden ten dage met de chaos in Pakistan en het onnodige getreiter van Iran de zionisten het lont aan het vuur steken, in een poging om van hun regio nog een grotere puinhoop te maken… en een melkfabriek of een atoomenergiebedrijf uit het moderne Babylon platleggen…gesteld dat de regeringen van de hogergenoemde nationaliteiten weer in een oorlog verwikkeld raken en dat er nog geen beroepslegers zouden zijn…zou men nu dan eindelijk thuisblijven en de middelvinger naar al die moderne oorlogsHeren opsteken ?  Of zou men zich emotioneel door het aloude ‘goeden en slechten’-verhaal laten meeslepen en zijn ‘kasakske’ (rugzak van nu) weer klaarmaken ?  Is het inmiddels al tot de jeugd doorgedrongen dat oorlog economische strijd is, maar dan met militaire middelen ?  Ik durf er niet veel op verwedden, maar toch reken ik dán op de… ‘ge kunt er dik aanhangen, niet met mij’-reacties van de moderne mens.  Legers die op buitenlandse excursie gaan zijn nog altijd even af te raden als het in eigen land de macht te geven aan gewapende nationalistische of zogezegd religieuze heilanden.  Allen dienen ze de al eeuwen vereerd en geprezen heilige Munt, met God en de eigen cultuur schermen ze maar om toch een beetje façade te hebben.  Soms vraag ik me af of ze in die jaren vóór en kort na de tweede oorlog de mensen meer bij de neus konden nemen dan nu.  Niet alleen op politiek gebied.  Een pak, nu oude, mensen heeft men wijsgemaakt dat oorlog iets is dat altijd heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan.  Sommigen menen nu zelfs dat er teveel mensen zijn en dat er daarom op tijd een pak door honger of oorlog moeten verdwijnen, want ze kunnen aan die pletwals van TV-nieuws met al die beelden niet meer aan uit, ze kunnen het niet meer duiden; ze komen van te ver, hebben teveel moeten meemaken en ze hebben de neiging te vereenvoudigen…klinkt het niet dan botst het maar.  In een gesprek daarover kan je hen dan ook alleen maar eenvoudig antwoorden, dat verstaan ze…zoiets in de zin van ‘er zijn nog geen mensen teveel op de wereld, maar er worden te weinig ‘capot Anglaises’(condooms) gemaakt.  Woorden uit hun tijd slaan altijd aan.  Eigenlijk kan het velen onder hen niet veel meer schelen en beseffen sommigen onder hen gelukkig genoeg dat het de menselijke waarden zijn die in feite echt belangrijk zijn…het zich goed voelen onder mekaar…zelfs in het aangezicht van de dood.  Ze weten dat het laatste oordeel aan het einde der tijden, wanneer iedereen volgens de Kerk uit zijn graf gaat komen, dat dat niet kan kloppen, maar daarom hebben ze toch de hoop niet opgegeven, omdat ze soms toch ontroerend geloven dat er meer achter leven en sterven zit.  Zo’n mensen gedenk ik dan altijd denkbeeldig met een trofee voor hun eigen vorm van  ‘filosofisch verzet’ op hun manier…en ik bespaar hen mijn op allerlei wetenschappen gebaseerde uitleg rond al die zaken waar ze nog benieuwd naar zijn…en laat ze liever zelf aan het woord…daar mijn geheugen ook hier en daar nog een stukje toekomst, van hen afkomstig, scheppen kan.13/03/09

  Tegen het floppen van Toppen Als de G20, de Wereldbank, de Europese Commissie…nog eens bij mekaar komen; zouden ze beter een aantal eisenpaketten en voorstellen van Oxfam, de  VN… of tal van wetenschappers op de tafel leggen.  De politieke toppen onderhandelen een verbeterd, geen nieuw, geldsysteem ; maar met dezelfde geldhaaien en speculatiespecialisten die het in die wereld op het hoogste niveau voor het zeggen hebben, kan dat voorlopig niet baanbrekend positief uitvallen.  Ook al wil men in woord de fiscale paradijzen aanpakken en het bankgeheim versoepelen, het blijft wachten op meer daden die armoede opheffen.  Een landoppervlakte ter grote van België heeft men nodig om in de Sahara stoomproducerende zonnepanelen te plaatsen die heel Europa van energie kunnen voorzien.  Gelukkig staan er al proefprojecten op stapel in een Algerije, Marokko en Egypte.  Eén van de samenwerkingsverbanden van de Verenigde Naties, ‘VN Water’ probeert 25 van haar agentschappen te doen scoren rond waterbeheer.  Op de komende top van het Wereld Water Forum in Istanbul, zal men reeds voor de vijfde maal proberen aantonen dat er dringend moet gehandeld worden en dat investeringen in watervoorzienigen hun eigen dubbel en dik terugbetalen, zo niet dreigen nog meer conflicten ,ziektes en volksverhuizingen tegen 2030 voor 47% van de wereldbevolking.  Door het voorbeeld van de Nederlandse toezeggingen om hieraan concreet te verhelpen, te volgen, kunnen tegen 2015 50 miljoen mensen meer van drinkwater en sanitaire voorzieningen genieten.  Als men echt politiek zou willen, hoeft heel de wereld niet tot dan te wachten.  Spijtig genoeg is het politieke bewustzijn beneden aan de piramide nog altijd niet voldoende opdat het de lauwe opstellingen van de partijpolitieke toppen, rechtevenredig hoog beïnvloeden kunnen zou.  Zoals het kraantje thuis lekt, lijkt het nergens te moeten lekken.  Hetzelfde probleem stelt zich met het internationale verbod op wapenhandel en gewelddadige computerspelletjes , gekoppeld aan de neveneffecten van sommige apotheekproducten…het gebeurd altijd ergens anders en we zullen de volgende keer onze columnisten wel weer gemakkelijk geloven als ze net als de doorsnee beleidsmakers beweren dat ‘er niks aan te doen is’.  Wat die spelcomputers betreft, trouwens; in Chinese fabrieken produceren de grote merken ze aan minimumlonen, gedurende lange dagen en in ongezonde werkomstandigheden…wordt het niet tijd Heren van de internationale toppen, om de lonen wereldwijd gelijk te maken ?  Dan schrijf ik nog niet over de grondstoffen die aan uithongerlonen worden gedolven en die al honderd jaar voor een groot percentage ter vernietiging van het mensdom werden gebruikt.  De uranium voor Hiroshima werd door voormalig gelukkiger ex-boeren gedolven.  Ook mijnwerkers blijven in dit soort oorlogen sneuvelen.  Is het dan zo moeilijk om af te spreken hoeveel grondstoffen een land volgens zijn aantal inwoners nodig heeft ?  Op de maan wandelen of een genenbibliotheek aanleggen,lijkt eenvoudiger.  Moeten we echt wachten tot al die nefaste speculatiemechanismen hun eigen graf gedolven hebben om iets over de verdere vooruitgang van de wereldbevolking te zeggen te hebben ? Om protectionisme te vermijden moeten de Chinezen en andere onderbetaalden van hun bazen eisen dat ze meer dan 80 euro in de maand verdienen en moet de ploeg achter Obama de kans grijpen om iets heel anders met de militiare productie en de troepen gaan te doen.  Ontwikkelingshulp zou pas een echte trap onder de kont van sommige zelfverklaarde, schoollopende meisjes hatende, theologen zijn.  Het ontbreekt vele ontwikkelingslanden niet aan grondstoffen, de ontdekking en de exploratie ervan leidt bijna altijd tot verrijking van enkelen, tot corruptie en milieuschade…waar zijn de beleidsmakers die tegen de directe economische belangen van een handvol mensen in, een andere aanpak voorstaan ?  In Venezuela probeert men het anders, al roept de oppositie dat Chavez een dictator is, in feite wil men terug naar een tijd waar er bijna niks voor het gewone volk gedaan werd met het geld van de grondstoffen en gaat men op zijn achterste neoliberale poten staan als de regering maatregelen tegen het speculeren met voedsel neemt of het transportbeleid onder federaal gezag brengt.  De politieke burocratie van welke strekking ook, in welk land dan ook; moet door de alertheid van de onderdanen van desastreuze beslissingen afgehouden worden en tot het nemen van positieve maatregelen worden aangezet.  Het openbaar belang is niet iets dat je aan grote multinationale groepen verkwanseld, daar hebben de gewone werkmens en de kleine en middelgrote onderneming, de zelfstandigen en boeren alleen maar nadelen van.  Tijd voor mensen, organisaties en daden van positief inzicht en goede wil, op alle fronten van de vooruitgang…tot de wereld ontstresst,  samenwerkend ,voor het eerst beschenen wordt door een zon waaronder geen gruwelen meer gebeuren.  Het nu opgeven zou zonde zijn, we zouden er bijna kunnen zijn…als een heel pak mensen hun frank vlugger zou vallen.  Kiest U vanavond in deze week van de schoolmoorden voor een ‘kanjer’ van een vuilbekkende geweldfilm, waarin het negatieve tot cult verheven wordt, (vergeet niet de dvd te kopen) of kies je voor een goede documentaire of een boek of een artikel om je alert te houden ?  Voor een goed gesprek, een engagement of het amusementsgehalte rond sommige topics uit de Wetstraat ?  14/03/09                                   

  Jef Russel huilt  Onvermijdelijk belanden ook sommige oude kerstwensen een dag bij het oud papier.  Papier is papier, dus trok ik het liedje maar uit de kaart, als je ze opende trad de concertzaal toch niet in werking.  Dat was buiten het jarenlange stilzwijgen van de componist, de uitvoerders en de makers van de chip gerekend.  De lentezon scheen en ik dacht, verdorie is er een bepaalde mutatie opgetreden bij de mussen of vinken ?  Ze zongen allen hun lentelied in de zon, maar er klopte iets niet mee.  In de buurt van de vuilbak werd het me duidelijk dat ook deze lente de vogels dezelfde wijsjes zullen fluiten.  De muzikale versie van de kersthit ‘Gjingle Bells all the way’ protesteerde en wou uit de plaatselijke vuilbak van de geschiedenis.  Ach, dacht ik, laat ze hun laatste adem met z’n allen maar uitblazen op de keukentafel.  Ze hadden bepaald de smaak te pakken, want toen ik na een uurtje beneden kwam was het noch steeds Kerstmis in de bijna lente.  Lang hield ik de eindeloze herhaling van het deuntje niet vol en ik zette het voltallige orkest buiten  op de vensterbank, zodat de buurt zachtjes kon meegenieten van mijn late nieuwjaarswensen.  Terug naar boven dus, wat rusten en werken in rust.  Na een tijdje hoorde ik één van de honden, het kleintje echt een beetje voorouderlijk wolfachtig huilen.  Je kent dat wel zo met korte pauses…’ahoehoe ahoehoe…’ zoals wij roepen als ons iets niet aanstaat, dacht ik een seconde voordat mijn euro viel.  Het kerstorkest  zat nog altijd ‘kapit’(dialectwoord voor ‘met volle teugen’) te geven.  Er drong zich maar één maatregel meer op om tijdig alle eventuele milieuambtenaren van onze drempel te houden.  Ik ontpopte me tot een gediplomeerde DOVO-werknemer (dienst ontmijning van ontploffingsmechanismen) en na het saboteren van twee draadjes blies 1997 zijn laatste adem dan toch uit.  Alhoewel, mijn fantasie raadde me aan van het muziekinstrumentarium apart in een doosje te stoppen; wie weet kan ik er binnen een jaar of tien nog een kind blij en verwonderd laten door opkijken.  Dat is het wachten wel waard.  De Jef Russel kon er achteraf ook mee lachen, toen ik zijn hymne op een stoel in de tuin imiteerde sprong hij in  een bovenhondelijke inspanning met één sprong op mijn schoot en ging compleet uit de hondebol.  Ongeloofelijk blij hondje, nu hij niet meer in de garage drolt, moet hij toch nog leren het niet meer voor de deur van zijn huisje te doen.  Hij verstaat het als je het hem zegt, maar hij lacht je vierkant uit.   Zijn collegahond Jean had minder geluk, een pracht van een verdwaalde teef  van zij hoogte,kwam bij de honden aan het hek, maar hield het voor bekeken.  Natuurlijk, als je er met zijn twee op te blaffen staat.  Ik heb het de rest van de week bij Jean verkorven, want hij vindt dat ik het hek had moeten opendoen.  Stond ik daar toch wel vanuit enkele aangeleerde gedragsregels de Schepping in de weg.  Hoe kan ik het goedmaken Jean, zal ik even een oproep plaatsen aan de lezers met een hondeteef…ik zal er bij zetten dat ik de eventuele kroost wel aan de man zal brengen.  Of hoe gaat dat in de hondewereld Jean, waarschijnlijk is het de eerste keer ‘de tijd van het jaar’ en gelukkig riek ik niet zo goed als gij.   Ja, beste lezer, het zijn soms de kleine dingen die de batterij het meest bijladen. Zoals ook de bijgedachte rond de wantrouwige, veroordelende blik en vraag rond de vreemde hond, “die is toch niet van U zeker” van de vrouw die al eens in de kerk voorleest bij de jaarlijkse herdenkingsmis voor vader bijvoorbeeld.  Wat is die vrouw toch veel mooier en wat klinkt ze hemelzoet en gedreven als ze uit ‘Spreuken ’ of een andere tekst van vroegere zoekers voorleest .17/03/09

  De krant, de plezantste thuis Er zou een krantje moeten bijkomen.  Zo één alleen met alle moorden en vieze dingen in.  Echt alleen voor liefhebbers van het genre.  Een horrorkrantje met een monopolie op die dingen zou een deel van de mensen die ’s morgens niet in de ogen en de ziel van de persoonlijke veroorzakers van rottigheid willen kijken, zou onbevlekter aan de dag kunnen beginnen.  Over diegenen die op collectieve schaal andere miserie weigeren in te dammen, zou dan in de andere kranten meer moeten worden geschreven.  Zo blijkt Vlaanderen volgens het Vlaams Vredesinstituut, een ditmaal nuttige soort commissie van ons Parlement, drie maal meer lichte wapens ingedaan te hebben sinds 2005 en vijf keer meer munitie.  Bravo Instituut, bedankt om eindelijk eens naar buiten te komen… en nu nog wetten en maatregelen.  Je zou zeggen, met ouder worden wordt men wijzer, niet zo voor de kerkvorst in Rome die nog altijd iets tegen condooms heeft en dat in Afrika gaat uitbazuinen.  Ook het geld achter de terreurorganisaties blijft een stuk van de wereldpolitiek onder het mom van ‘het geloof’  verzuren.  Een beetje meer rationeel, menselijk en filosofisch tegen het leven aankijken, kan er uiteindelijk toe leiden van iedereen die omwille van het eigen dikke profijt met God dweept, door de eigen bevolking aan de kant wordt gezet, zodat de bezettingslegers en de eigen legers hun tijd aan nuttige infrastructuurwerken kunnen besteden om alle vernielingen goed te maken.  Zelfs een kind dat iets moedwillig stuk maakt, weet dat.  Verder verneem je dat de Russische leiders een proefballon oplaten, ze willen namelijk hun kernarsenaal moderniseren.  Ware het niet eenvoudiger geweest als de Nato gewoon gezegd had van ‘ok, het Westen heeft jullie de laatste 100 jaar reeds tweemaal aangevallen, zand daarover en ook over Napoleon destijds, we nemen geen staten die aan jullie grenzen meer op’ ?  Dan zouden ze pas echt goed vertrokken zijn met hun rommel op te ruimen, gelijktijdig met de rotzooi van nog andere landen.  Er moet echt een hoek komen aan militaire productie. Je houdt het niet voor mogelijk dat al die verschillende soorten organisaties zoals de maffia en wereldwijde drugskartels nu nog kunnen bestaan en floreren en infiltreren.  Zou men in al die landen en parlementen ook niet gewoon het roer omgooien en debatteren over de oorzaken en internationale remedies voor allerhande ellende, in plaats van over de  nasleep van de gevolgen ervan, parlementaire commissies op te richten ?  Als je de batterij van je auto vervangt ga je ze toch niet openbreken en onderzoeken wat er niet werkt en versleten is…nee je plaatst een nieuwe batterij.  Als oude maatregelen niet werken, moet er niet oeverloos over gepraat worden, dan moet je andere maatregelen nemen in plaats van op de oude manier bandietenbendes de samenleving te laten controleren. Waarschijnlijk heeft men in Italië, Columbië ,Mexico en steeds meer landen geen politie, gerecht of leger.  In Madagascar , dat voor het eerst in decennia het nieuws haalt wel dus, alle hoop is eens te meer op één man gesteld…als dat maar weer goed afloopt.  Merkwaardig dat zolang een onderdrukt volk lijdzaam zijn opgedrongen lot ondergaat, dus weinig van zich laat horen, dat je daarmee dan het nieuws niet haalt.  Gewoonlijk moeten er dan eerst doden vallen voor de niet-toeristische documentaires worden gemaakt.  Morgen ander nieuws, hopelijk moordt er niemand een half bejaardenhome uit of we krijgen in ’t journaal weer maar twee minuten blitz-sociaal nieuws over wat er echt in de wereld aan positiefs en negatiefs gebeurd.  Hoe gekker de wereld draait, des te sterker maag moet je hebben bij het krantenlezen.  18/03/09

  Calixte, het diamantendelvertje Calixthe wroet zich alle dagen als een mol doorheen de nauwe schachten van de hoop van de ‘les misérables’ ergens in Afrika.  Mevrouw Edelsteen, call me Gertrude, voor de selecte vrienden, wiens man in deze onzekere tijden nog maar een schilderij van enkele miljoenen dollars gekocht heeft; verwijt haar  man al maanden dat ze geen diamantje meer gehad heeft.  Hij belooft dat zodra Uncle Sam zijn aanhoudende bad-banking waarden via de belastingen aangezuiverd heeft, nog eens wat diamantjes te kopen als hij in Antwerp is.  Calixthe verdient niet eens een paar euro per dag met de rijke ertsen die via militairen, paramilitairen en handelaars via de slijpers in de winkels geraken. Hij leeft in een democratisch land, want op tijd organiseren de twee grootste partijen verkiezingen.  Soms komt er al eens een verkiezingscaravaan of een enkel parlementslid langs in het stadje.  Die mannen komen dan in dikke auto’s met veel bewaking aangereden, vergezeld van vrouwen met sieraden, die wel enigszins verschillen van de zelfgemaakte kralen der inlandse vrouwen.  De politici komen dan vertellen dat de modderwegen en het gebrek aan drinkwater aangepakt gaan worden en de redenen waarom dit weer niet al gebeurd is,leggen ze zoals altijd bij regering, oppositie of het ‘rijke’ Westen.  Calixthe weet nog niet dat de grote buitenlandse regeringen de democratie in zijn land zeer genegen zijn.  De zogezegd religieuze en andere fanatici die de twee grote partijen in zijn land bestrijden, leven zelf voor een deel van de grondstoffenhandel.  Alle gewapende freaks om en rond de mijnen aanzien de arbeiders als hier bij ons te lande, hazen in september…daarom morren de makker van Calixthe weinig, ze komen er wel en diegenen met een tuintje of grond helpen mekaar te overleven.  Zich politiek organiseren is gevaarlijk, hebben ze geleerd. Ze zijn het moe van hun doden te begraven.  Gertrude Edelsteen ,  ziet de langer wordende rijen werkzoekenden soms wel eens als ze naar Chicago vliegt. Ze is het, ondanks het gebrek aan ‘liefde’ van haar man( voor een schilderij heeft hij wel geld) eens met het feit dat mensen maar langer dan 65 moeten gaan werken zoals in Europa en dat als je hun uitkering te hoog maakt, ze niet meer gemotiveerd zijn om te werken…daarom stijgt het aantal werklozen de laatste tijd na die stomme beurscrisis, vindt ze zelf, want ze kan de uitleg van manlief niet altijd volgen.  Laatst zag ze een werknemer van het bedrijf van haar man, met een groot bord op straat op TV, die  vent bestond het aan te klagen ‘dat het maar eens moest gedaan zijn met die miljoenen mensen in fabrieken wereldwijd, die zich uit de naad werken omwille van winsten en buitenlandse deviezen die dan op de beurs in rook opgaan !         ’’ Waar haalt zo een stuk onbenul het lef vandaan om in de hand van ons, de grootste aandeelhoudersgroep van het land te spuwen, de hand die hem voedt.”, had ze tegen iemand van haar kuispersoneel gezegd, waarop de vrouw beter wetend, weer maar eens wat dankbaarheid voorwende.  Volgend schooljaar zal Calixthe weer naar school proberen gaan, ‘a non governemtal arganisation’ komt het onderwijs beter organiseren(zijn Engels begint naast het Frans te vorderen, dank zij ‘het buitenland’ dat sommige soorten hongerige militairen betaalt).  Calixthe heeft plannen, hij wil wel eens weten waarom hij misschien wel de rest van zijn leven in die schachten moet ploeteren.  Hij is benieuwd wat al die speciale woorden betekenen : ‘social’, ‘contract de duré limité’, hij wil al zo lang het boek in de kast van de verpleegster van de medische post lezen, maar durft het haar nog niet te vragen…’Victor Hugo’, noemt het boek, denkt Calixthe. 19/03/09

  Boomerangpolitiek Er was een tijd dat Afghanistan door leken werd geregeerd, weliswaar vrienden van de voormalige USSR, maar er waren geen etnische of religieuze oorlogen zoals de afgelopen decennia.  Ah, dat mocht niet hoor van oom Sam en anderen met het opgestoken vingertje.  Men zou gauw  eens wat clans gaan steunen, het regime omverwerpen en de Russische socialisten van de oude stempel uit hun tent lokken.  Na jaren lukte dit wonderwel, maar uiteindelijk werden de gesponsorden de terroristen van nu.  Voorbeelden genoeg van dit soort onzin.Een andere beschermeling in Irak, de genaamde Sadam H., werd ook decennialang geld, wapens en diensten toegestopt; zodat hij acht lange jaren oorlog tegen Iran kon voeren.  Toen men hem beu was, lokte men ook hem uit zijn tent door hem Koeweit laten binnen te vallen en zijn land achteraf een decennia lang uit te hongeren en het dan onder valse voorwendsels binnen te vallen.  De mensen (?psychopaten?) achter de hoofdarchitect hiervan, de genaamde George W.B. uit Texas, ook nog altijd op vrije voeten trouwens, veroorzaakten weer een boomerang-verschijnsel dat nog altijd doorwerkt tot in Pakistan, India. Het militair en diplomatiek in de watten leggen van Israël blijft ondertussen ook maar boomerangen in het gezicht van de wereld, al zijn er ook oorlogsstokers in Palestijnse politieke rangen te vinden.  De nieuwe VS politiek probeert het tij te doen keren door Iran een positieve rol in het ontwikkelingsproces van Afghanistan te laten spelen en door het leger aldaar te trainen en de corruptie aan te pakken…afwachten of men dat klaarspeelt met de middeleeuwse Talibanfiguren aldaar en in Pakistan aan het hoofd van lieden die hun vuile werk als alle overige ‘militairen’ in conflicthaarden om den brode blijven doen.  Geweten ? Bewustzijn ? Begraven.  De boeren, ambachtslui en andere werknemers om den brode zouden heel het zootje pseudoreligieuzen en anderen best een harde trap, onder hun wie weet, door welke nog niet vernoemde psychopaten gesubsidiëerde, achterste moeten verkopen.  Even scrupuleus gedragen zich de ronselaars van Afrikanen die hun hebben en houden overhebben om in Europa te geraken.  Bij honderden zijn deze stumpers weer verdronken vóór het altaar van meer luxe.  Hun oma’s en opa’s hadden hun misschien nog gezegd van het dorp weer vruchtbaar en leefbaar te maken, voordat ze uiteindelijk toch naar de stad van nog meer ellende vertrokken; om ook daar in hun trots hun biezen te pakken.  Ook dat soort boomerangen gaat al een heel eind terug.  Van toen de Europese en andere grootmachten nog militair vochten om ter meeste invloed, en lukraak door de etnische en religieuze realiteiten heen, kunstmatige grenzen trokken en daarna iedere groep om de beurt, naargelang de omstandigheden; tegen de andere opzette.  Toen ze dan die landen onafhankelijkheid gaven, lieten ze hen in de handen van ‘bevriende’ regeringen, die er meestal nog altijd de dienst uitmaken.  Ondertussen zette ze hun concurrentiestrijd nog altijd met militaire en andere middelen verder.  Oh Afrika, vóór je aan je echte toekomst begint, zet al die potentaten maar aan de deur en laat hetgeen Afrika opbrengt het eigen continent ten goede komen.  En wat ons betreft, misschien hebben wij niet eerst een politieke, maar eerst een culturele omwenteling nodig; daar een flink pak onder ons niet geleerd is of de moeite niet doet om uit te vissen wat er voor de moment met dat, bijna voorheen machtige systeem van ons, aan de hand is.  Als er hier meer beseffen dat de enorme hebzucht van een piepkleine groep,die het doen en laten van de rest in haar macht heeft; kan worden geneutraliseerd, dan zijn we al een stuk op de goede weg en gaan we mekaar weervinden.  Dan zal uiteindelijk worden bewaarheid, dat de wereld één is.  Dan zullen we kunnen ontstressen en gewoon filosoferen over bijvoorbeeld …een pruim.  Sommige van deze vruchten hebben een velletje waarin je ganse universums kan ontwaren.  Even op Google Sky langsheen de sterren reizen, de pruim lacht ermee, ze hebben als ’t ware elk een andere kaart van een ander universum op zich geschilderd.  En vanwaar komt de pruim…van een bloem, van plus en min zoals vroeger in ’t vroegste begin.  Ware het niet eenvoudiger van mensen te laten werken op vruchtbare gronden en ze dingen te laten maken die ze nodig hebben, alle bureaucratie overboord te gooien, thuis te komen van het werk en wat aan alle soorten cultuur te laten doen  ?  De beleving van de persoonlijke relaties tussen mensen zou er ook mee gediend zijn.01/04/09

  Nu reeds het jaarverslag2009 !www2009wiewilwerken?  Overal waar er nog geen waterleiding en watertorens genoeg waren, rukten mensen uit om er aan te leggen.  Materiaal was er genoeg want alle fabrieken zaten met overproduktie en een geweldige produktiecapaciteit. Er werd een plan opgevat om woningen zoveel mogelijk van wind-en zonenergie te voorzien. Betaalkracht werd gegarandeerd door iedereen wereldwijd een goed loon te betalen en de militaire industrie kostte de belastingbetalers geen cent meer.Een Nederlands topman bij een topbank kreeg na een rechtszaak, in plaats van de 2,4 miljoen euro die de overheid hem wou geven …8 miljoen euro…wat die overheid toch onredelijk hoog vond…of ze ook nog in beroep kan of wil gaan die overheid ? De Nederlandse justitie ging in 2009 toch ook nog in beroep…want de wereld had dat jaar begrepen dat het zo niet verder kon.Goud werd alleen nog maar bovengehaald voor industriëel gebruik en als grondstof voor sieraden of in kunstprojecten gebruikt.  Sinds men het speculatieve gebruik van het geld had afgeschafd en het slijk der aarde alleen nog administratief bezigde, hoefde men geen gigantische goudvooraden meer op te slaan.  Overal ter wereld instaleerden een deel van de vroegere gouddelvers dus tegen het eind van 2009 zonnepanelen op hun huisjes en het jaar daarop zaten ze meer op het internet dan in de mijnen. Ongeloofelijk welk een vooruitgang de wereld vanaf 2009 maakte.De laatste dagen van 2008 was namelijk een groot deel van de wereldbevolking uit protest tegen de jongstoorlog, massaal en kwaad naar de ambassades van alle oorlogvoerende en wapens exporterende landen getrokken.  Daarvan  waren sommige bewindvoerders zo geschrokken dat men via de Verenigde Naties voor de eerste keer de nodige bindende maatregelen trof om daadwerkelijk tot een verandering van politieke strategie over te gaan. Alle milities werden door woedende menigten ontwapent en in mekaar geklopt en aan het echte werk gezet. Diegenen met echt sadistische inslag werden naar heropvoedingskampen gestuurd, de meelopertjes mochten naar heropvoedingsscholen.  Na de liefde en wijsheid die ze daar hadden opgedaan, zette men het merendeel van hen aan het werk in de produktie. Na enkele maanden goed gedrag konden ze dan reeds opteren voor de ouderenzorg, de gezondheidssector of andere projecten van de meest humane aard. Hun voormalige bevelhebbers konden rekenen op een proces in het internationale gerechtshof te DenHaag.  Jaja, 2009 werd ook het jaar waarin voor het eerst een president van de Verenigde Staten voortvluchtig was en politiek asiel zocht…30/12/2008  

   

  Waar Nieuwjaar vieren,wat en met wie ’t eindejaar gevierd ?

  U heeft in het oude jaar al 364 keer vastgesteld dat U uw buren in een kleine straal rondom uw woonst niet kent ?  Wat houdt U tegen om eens even aan te bellen, zeker als U er nooit bij bent  bij gemeenschappelijke activiteiten in het dorp of in de wijk !   Dus met of zonder fles, waag uw kans en maak uwzelf kenbaar, U leest misschien dagelijks de blog van een buurman die U niet kent !Wie weet duikt je niet het nieuwe jaar in met een boel annekdotes en wetenswaardigheden die je leven minder abstract  maken ? Misschien best om het niet teveel over de politiek te hebben op zo’n kennismakingsdag…vóór je het weet zit je in een discussie die eigenlijk niet gaat over wie jij en je buren zijn en gezien de omstandigheden in pessimisme zou kunnen omslaan, alhoewel er ook redenen genoeg voor optimisme zijn.  Het kan natuurlijk ook zijn dat je speelt met de idee van naar buren te gaan die je wel kent…en juist dáárom twijfelt…misschien de ideale gelegenheid om even wat bij te leggen ?

  U zit toch niet met van die sombere gedachten…als ze te hardnekkig zijn en niet kunnen worden uitgesteld…zet dan de TV of zo toch maar aan alvorens tegen 24uur en één seconde dan toch op het geluid van de vuurwerkjes af te gaan en te verbroederen. Een ander leuk idee lijkt me van U in te beelden wie dat U altijd al eens graag had willen kussen ! Now is the time and the moment…go for it !

  Misschien krijgt smelten je negatieve gedachten ineens zomaar weg en dat met zulk een vriesweer ! Tussen haakjes, toch maar de auto thuislaten als het even kan, want in ’t Zuiden van Limburg en daarrond wordt regen verwacht…en nu we toch aan ’t raad geven zijn…je wil 2009 toch niet met een kater beginnen ?

  Het zou natuurlijk kunnen dat alles al is geregeld van wie komt en kookt en zo.  Ook dan toch even zonder TV proberen kunnen en trachten uit te vissen hoe het met de ander gaat en welke de raakpunten in al die verschillende levens zijn. Als die dingen een beetje moeilijk liggen zijn er natuurlijk praktische items genoeg om je van de ene maand het andere jaar in te praten zonder dat het samenzijn verstomd. Gewoon een beetje spontaan zijn en de andere met al zijn plezante en minder vrolijke kanten aanvaarden en er echt een fijne avond WILLEN van maken is een instelling waarbij jezelf en de anderen alleen maar voordeel kunnen van hebben.  Als er dan toch enkelen boven hun alcoholisch kunnen uitstijgen, probeer dan niet al te zeer in discussie te gaan en knik af en toe gewoon eens even als de toestand van labiel naar hopeloos evolueert.  Tegen die tijd had al moeten worden afgesproken welke nu ook al weer de BOB-en vanavond waren.  Beloof op van die momenten ook niet teveel aan anderen maar probeer achter bepaalde dingen wel 100percent te staan…zonder in overmoedigheid te vervallen.  Laat niks of niemand je avond vergallen en blijf een beetje op het pad van al die goede voornemens als je met je leven op die wegen reizen wil en je alle soorten  ‘ontmoediging’ de oorlog verklaard.  finishing 08 dankbaar voor alle interesse en wat we leerden van mekaar nog een leuk zinvol 09


  De verrijzenis van bloemenVele essays al geschreven over de verhouding van het leven tot de dood. De logica, de wetenschap, de levenservaringen van jezelf en anderen, de intuïtie, het observeren van wat was, wie was, hoe men wordt; het brengt je stap voor stap en soms met stroomversnellingen in de berusting van het 'zijn' op zich.  De helderste momenten, waarop je meer dan gewoonlijk snapt; het leven bouwt ze geduldig voor je op...net als de bloem van een boom, altijd op tijd.    Wie innerlijke rust in zijn leven ingebouwd krijgt, voelde ze al seizoenen lang weer korterbij komen; de bloemen én de levenswijsheden.  Het is niet omdat iets of iemand er niet lijkt te zijn, dat die bloem in de winter of die afwezige persoon niet ergens 'is'.  Zo waren wij voor onze geboorte ook al hele bibliotheken vol informatie door mannen en vrouwen meegedragen.  De drang naar uitwisseling van die gegevens uit het verleden, de noodzaak aan vermenging met een bepaalde bedoeling; bestond reeds in de ouderlijke en voorouderlijke lijven...voordat eitje en zaadje een embryo, een bloemkop  in een andere dimmensie vormden. Dat is één soort verrijzenis.  De moed van de zus van onze premier, die na een leven van sociale inzet, de moed vindt om op een andere politieke lijst op te komen, ook dat is verrijzenis.        

  Al ontlokte een journalist haar het statement dat ze niet gelovig meer is...ze is geweldig 'gelovig' op haar manier. Als we wachten met het kiezen van onze weg omwille van de mening van anderen, zijn we zoals struiken die overschaduwd worden en trager met bloeien zijn. Nee, verrijzenis hoort meer bij het leven dan bij de dood. 

  Wie het programma van Stijn Meuris volgt over de cosmos, de ruimte, de tijd...kan zich goed inbeelden hoe relatief en absoluut alles is.  Ook sterren vergaan of gaan in anderen over en uiteindelijk klapt heel het universum nog wel eens in mekaar met alle soorten energie die er zich ooit, sinds de laatste bigbang ontwikkelden. Vanaf de moment dat de druk daar dan in die oermaterie weer te groot wordt, zijn we weer vertrokken voor het prachtige avontuur, dat we onder de vorm van ons leven en dat van anderen mogen beleven.  Ook dat is verrijzenis...zoiets als het laatste oordeel voor katholieken.  

  We weten niet of we na de dood weer vijftien miljard jaar zeker, maar waarschijnlijk twintig miljard jaar; moeten wachten eer een stukje overgebleven straling van onszelf weer via vermenging in een gelijkaardig personage als het onze, ergens weer opduiken zal of niet...hoogstwaarschijnlijk is het huidige toneelstuk op persoonlijk en collectief vlak een unicum dat toch hoogstwaarschijnlijk onder andere vormen weer opduikt. Ook dat is verrijzenis. Cosmopolitische versie. 

  Iedereen heeft er naargelang zijn of haar geloof of ervaringen andere visies op, de enen voelen het geheel aan mysterie aan als het achtvoudige pad, reïncarnatie tot het niet meer hoeft, de hemel en de hel enz... . Voor anderen is 'dood' dood, alhoewel ze zich wel een nieuw leven op een andere of dezelfde manier zouden wensen. Bloemen en bomen zullen wel altijd ergens bloeien, ze volgen het licht en breken hun 'hoofd' niet over onzinnige dingen. Straling, eterie, waaronder het fenomeen 'licht', is zo snel omdat het zich niet zo aan de materie gebonden heeft. Hoe minder wij rond onze kop hebben, hoe beter we ons voelen...en bomen weten dat al langer dan wij, ze doen al miljoenen jaren hun yoga en aanbidden het licht.  De zon die opkomt, verrijzenis.  Een overledene wiens goede daden je soms herinnert...nawerking én verrijzenis van dat stukje van iemand. Nieuwe inzichten in je relaties, andere invalshoeken, gelukkige samenloop van omstandigheden, allemaal dragen ze bij tot verrijzenis.  Wat is het leven mooi, als je er op een heel helder moment even kunt bij stilstaan. Ik denk dat ik morgenvroeg de kippen maar eens om een ei ga vragen. Misschien verstaan zij wel dat het ei (de cel) er voor de kip was, en daar breken wij onze kop over.Fijne pa- as dagen en voor alle soorten gelovigen van 't zelfde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

   

  Antwoord op lezersmail over Che Ernesto Guevara Wat politiekers over Che vinden, hangt af in welk hoek van het politieke spectrum ze te vinden zijn.    Bij het horen van een politieke mening ,moet men zich altijd afvragen welke groepsbelangen, diegene die de mening verkondigt, vertegenwoordigt.   Uiterst rechts zal Guevara een moordenaar noemen, wegens de executie van enkelingen met veelal veel onschuldig bloed aan hun handen. ,terwijl de koloniale vrienden van JM Le Pen in Frankrijk in het Algerije van na de tweede wereldoorlog vreselijke misdaden tegen de mensheid begingen en door dezelfde rechtse hoek geen moordenaars gaan genoemd worden.  De maatstaf van uiterst rechts is steeds afhankelijk van welke hoogstaande economische klasse welke belangen te verdedigen heeft.   Op Cuba heerste tot vijftig jaar terug een kliek die het merendeel van de mensen tot de bedelstaf veroordeelde,net als in Haïti nu.  Sinds de machtsovername kregen de Cubanen het beter.  In januari vorig jaar heb ik er zestien dagen rondgereisd en bij willekeurige gastfamilies verbleven tijdens de verkiezingen. Als ze op dit moment in de geschiedenis hun éénpartijsysteem zomaar opgeven voor ‘democratische’ verkiezingen ,dreigen ze hun verworvenheden teruggedraaid te zien en op het niveau van Haïti terug te vallen.  Ik raadde hen aan van eerst een degelijk referendum te eisen en op te stellen, een eisenlijst per maatschappelijk projekt :  betere wegen, beter openbaar vervoer, betere lonen, vernieuwing van Havana en sommige oude stadjes, meer internetvrijheid, enz…en na de goedkeuring van zo een referendum over het programma zouden ze moeten kunnen stemmen, niet op partijlijsten, maar op projectlijsten…diegenen die in ’t verleden niet voor betere wegen gezorgd hebben, zouden zo kunnen worden afgestraft en eerlijker en krachtdadiger mensen zouden zo een kans krijgen om een project te mogen dirigeren.  Meer uitleg over die reis vindt je onder de categorie ‘reizen’ op m’n blog.  Je kan er stressvrij leven , er is veel ruimte voor cultuur en gezondheid en onderwijs, iedereen is er goed gekleed en gevoed, maar breed hebben ze het er niet…integendeel, over het waarom daarvan ga ik hier niet uitweiden.Wat nu Che zelf betreft.  Naast het waarom iemand een mening verkondigt ,is ook belangrijk welke de omstandigheden op een bepaald moment in de geschiedenis zijn.De persoonlijke en de collectieve omgeving.  Che was een idealistische doctor die de ellende in Zuid-Amerika zag (zie film Motorcycle Diary) en besloot er iets aan te doen…in Cuba hielpen de guerilliatechnieken mee om de macht te veroveren, maar in feite loopt een echte sociale revolutie in idealer omstandigheden anders en zijn die omstandigheden zelden ideaal.  Voor een echte revolutie heb je niet alleen een materiëel ontevreden, maar vooral een heel bewuste massa en een onbaatzuchtige voorhoede nodig,  die zich dermate overtuigend organiseren kan, dat ze de steun van leger en politie meekrijgt.  In Cuba liep het anders…en Che ondervond eerst in Afrika en daarna in Bolivië dat het eiland Cuba de rest van de wereld niet was. Hij heeft zijn overdaad aan geestdrift voor de zaak met de dood bekocht.  Op de puinen van elk sociaal experiment groeien toch nog altijd inspirerende bloemen en één daarvan is hij.  Maar…in de politiek is het fout van een goeroe te koesteren, men doet er beter aan te leren van eenieders foute inschattingen.  Over Che in Afrika heb ik daaromtrent nog een goed boek liggen, hopelijk heeft de zoon van de oude Kabilla, oud strijdmakker van Che de omstandigheden in het Congo van nu beter door, hij zal die ervaringen van vroeger nog nodig hebben.  In een land als Congo is het bovendien niet genoeg van het verleden te begrijpen, men moet ook weten van welke imperialistische tactieken van diverse landen men de speelbal is en vooral…en dat ontbreekt…de opbrengsten van de grondstoffen voor de eigen bevolking gebruiken. Voor linkse revolutionairen stelt zich niet zozeer de vraag hoe ze naar het communisme kunnen overgaan, want dat woord betekent gewoon dat men zonder privé fabriekseigenaars gaat produceren en verdelen, en bovendien zonder een systeem van loonarbeid en handel…endat is in een complexe economie als de huidige objectief maar heel gedeeltelijk  en subjectief nog niet haalbaar.   Indien het systeem van kapitalistische monopolievorming zichzelf verder blijft ondergraven, zal er wel een sociaal of socialistisch tussensysteem moeten komen, waarbij het gros van de gigantische ondernemingen overheidsbezit zullen moeten worden.  Voor wat betreft de miljoenen grote, middelgrote en kleinere ondernemingen zou het maken van beleidsplannen van de overheid tot teveel burocratie leiden.  Waarom Cuba het Chinese socialisme niet als tijdelijk stimulerend voorbeeld neemt…ze nemen het zekere voor het onzekere waarschijnlijk.  Ook de Chinese groei daalt momenteel en daar heb je dan ineens de overproductie die niet blijvend kan opgekocht worden binnen een kapitalistisch systeem…recessie, enz… .  Eén van de waarheden als een koe van Karl Marx, die de objectieve ontwikkelingsvoorwaarden heel goed kende en beschreef…maar al die subjectieve factoren die een mens tot mens en een maatschappij tot wereldsamenleving maken  spelen ook mee op de lange weg van het kiezen voor goede ontwikkeling en het soms wegens het peil van de ontwikkeling van het algemenen bewustzijn, gedwongen zijn om de minst kwaaie weg te kiezen.  Daarom zijn het ombuigen van persoonlijke negatieve emoties naar positief gerichte psychologische factoren en het zich vormen van een filosofische wereldbeeld rondom het bestaan als geheel, een MUST in de uitkomst van de toekomstige ontwikkeling van mens en mensheid.   Tot daar je vraag over Che, beste lezer, …zal ik je mailadres op de blog zetten voor als anderen nog bijkomende informatie voor je eindwerk hebben ?18/04/09     

  De drie laatste taboes Eén ervan, is gelukkig een taboe, de slaapkamerzone; wie heeft daar nu 'affaires' bij.  Het tweede taboe, 'hoeveel je maandelijks verdient', voor de fiscus alvast geen taboe en voor ons, onderwerp van veel gedoe. Verdeel en heers, zo zijn we altijd sociaal bedeesd. Waar we het over gaan hebben, het derde taboe, de politieke onpartijdigheid. We zeggen niet op wie of welke partij we stemmen.   We hebben wel de mond vol van 'dit is niet goed' en 'dat deugd niet' en die is dit of dat, maar ten gronde leren begrijpen en alternatieven aandragen...dat is zo niks voor ons want we moeten wel weten welke ster welke schoonheidoperatie laten doen heeft...want onze man begint toch een beetje over onze borsten 'te vallen' of ons vrouw is die niet wat zot van acteur X en rijdt die nu niet met een Jaguar ? Politiek is na prostitutie de enige stiel waar je geen diploma moet voor hebben.  Als autodidact kan je er heel bedreven in worden als je het sociale echt tot zijn recht wil zien komen. Asociale ‘bekwame’ politiekers zijn er al genoeg. Het spel gebeurdt nog volgens de regels van hoe de Romeinen dat twee milleniums geleden zagen...ondanks de mogelijkheden van de moderne telematica en de moeilijkheden die een te groot aantal partijen met zich meebrengt.   In India heb je een 300-tal partijen, zou men de mensen daar niet beter op projecten laten stemmen (wonen, voeding, transport,...)en hen vooraf het te volgen programma bij referendum laten goedkeuren (afschaffing kasten, voldoende voedsel voor iedereen...) ? Skynet vraagt me dagelijks via een poll naar een aantal dingen, de Staat zal me nooit vragen of ik wil dat België uiteenvalt (gevaarlijk, zie Joegoslavië) of dat ik wel wil meebetalen voor de schade die een leger van een andere staat in Libanon of de Gazastrook aanricht...of dat de kiesdrempel verlaagd moet worden of niet. Misschien een idee om hierrond een politieke formatie op te starten.  Kandidaten met asociale baatzuchtige bedoelingen gelieve zich te onthouden. Nee, wij geven kritiek, maar houden ons op de vlakte, we laten niet in onze kaarten kijken.  Het is natuurlijk gezond om niet onnodig vijanden te maken, maar het zou wel eens kunnen dat we toch meer en meer gedwongen zullen zijn om openlijk op te komen voor standpunten die de wereld van ecologische en financiële rampscenario's kunnen behoeden.  Dan moeten we bij gebrek aan een futuristisch alternatief op korte of langere termijn wel opteren voor de één of andere kritische partij die niet aan de rechterzijde van het politieke centrum zal te vinden zijn en namen durven noemen.  Het wordt ons al van op school aangeleerd...zien wat je zegt en schrijft, want die leraar godsdienst en die leraar geschiedenis denkt zo en zo.Dan zoekt men werk, als dat bij de overheid is, zit die mens in de jury bij die hoek en die bij een ander.  In de privésector maak je je niet echt geliefd als je op die of die lijst gaat staan...en wat zullen de buren wel denken als je zus of zo... .  Wie weet is het voor het verkrijgen van een sociale woning of het gaan in een home ook al niet belangrijk voor welke kleur je sympathiseert. Totdaar deze lezing, je doet er maar iets mee, mocht je dat nuttig achten.  Voorstander van politieke programa's die je zelf kan bepalen.  Een voorbeeldje : de eerste van mijn talrijke links naar meestal alternatieve ideeën mensen en groepen. 21/04/09

  Geweten, economie en sociale noden Klasjes met meer dan 30 peuters, zou U er alleen willen voorstaan ?  Ze bestaan in ons land, af en toe wordt er een hulpje vrijgemaakt.  Wanneer er geen geld meer is om degelijk onderwijs te verschaffen, moet men het onderwijs dan opdoeken ?  Er is nood aan voedsel, is het niet gewetenloos van er niet te produceren omdat de hongerigen niet koopkrachtig genoeg zijn ?  Waarom geen duidelijke voorwaarden stellen aan regeringen die hun eigen bevolking laten terroriseren ? Mensen blijven ontslaan wegens het feit dat een deel van de koopkracht op de beurs  en teveel in bepaalde beurzen is verdwenen, kan ook al niet blijven duren.  Als ze dan toch geld genoeg hebben om te verspelen, dat ze dat maar naar de koopkracht van de gewone man laten gaan.  En die gewone man…hij aanvaard de situatie, de vakbonden zien toe en wachten af…het is krisis…en daar is niks aan te doen wordt er gezongen terwijl de wereldleiders dikwijls genoeg samenkomen, maar dan wel ter wille van de speculatie niets doen om de loonsverschillen tussen de rijke en de arme wereld te niveleren.  Het is eigenlijk een trieste situatie : de  mensheid heeft het ver gebracht en heeft alle troeven in handen om een aards paradijs te scheppen en zie welk een bedreigingen op haar afkomen ! Alle mogelijke nationalisten die hun eigen van hun land willen afscheuren heeft men bewapend , de gewetenloze saga van de Tamiltijgers als recentste actuele voorbeeld.  De wereld wordt verondersteld van één natie te worden, waar iedereen met mekaar kan samenleven en toch lijkt hij uit mekaar te vallen omdat politieke leiders van economisch bevoorrechte groepen de massa in hun eigen-land-eerst sprookjes doen geloven.  De mannen die de verkiezingen in Zuid-Afrika gaan winnen, rijden allemaal in dikke bakken en hebben zwembaden,  hemden gestreken door vrouwen die in huisjes met ijzeren dakjes wonen. De oude Nelson Mandela wordt overal bijgesleurd om de eigen politieke kliek te legitimeren.  De politieke karma van vroeger werkt zich nog altijd uit, ondermeer in Afghanistan en Pakistan.  De vroeger door een deel van het westen tegen de USSR gesteunde Taliban, moet nu ook al door de Belgen, die er niks mee te maken hadden, voortaan oog in oog worden bestreden.  De Koninklijke familie en anderen staan al klaar om de begrafenissen een ontroerende nationale stempel van valse eendracht te geven.  Hopelijk voor de regeringspartijen, vallen er geen doden vóór de aanstaande verkiezingen.  In Eritrea, Ethiopië, Somalië ondergaat de bevolking een ware hel en toch blijft de rijkere wereld de regeringen, als je ze zo mag noemen, ginder geld toestoppen zonder voorwaarden vast te leggen.  Enkele miljoenen hier, enkele daar…dan daar nog wat hulpverleners bovenop…met gevaar voor eigen kop.  Misschien best een van tactiek veranderen : voedselhulp, zaaigoed… in ruil voor andere regimes en beschermde controle ter plaatse ? Al die mentaliteitsveranderingen, die best bij de mensen hier zouden beginnen, (wij moeten niet alle dagen water en brandhout bijeenzoeken),gaan die er pas komen als de armoede ook hier om zich heen grijpt ?  Gaan we dan slim en talrijk genoeg zijn om de noodzakelijke koerswijzigingen via de oude parlementair democratische weg af te dwingen ?  Komt er ook bij ons op een dag zoiets als de val van de Berlijnse muur ?  Gedaan dan met Waalse of Vlaamse forel in de Gete tussen Hoegaarden en Jodoigne ?  Wat zeker is, is dit : het zou zonde zijn, na alle inspanningen om de mensheid vooruit te helpen, dat men sommige takken van de levensboom waarop men zit, verder afzaagt. 

  De enige alternatieven die dan nog overblijven, als weinigen hun huur nog kunnen betalen; rustig verder blijven wonen…als de landbouw niet meer rendabel is…de boeren gaan helpen zodat er toch eten op de plank komt…en vermits we dan toch in meerderheid thuis zonder werk zitten zelf wat in het fietsenfabriek gaan helpen als je zonder fiets zit of wat voor het telecombedrijf te gaan werken om je adsl-abonnement te kunnen blijven betalen. Is dat het beeld van de toekomst ?  Maar alé, het betert toch ook.  Er komen hogesnelheidstreinen in de VS, na jaren verwaarlozing van de spoorwegen.  Die Obama is alle dagen wel met ook iets positief in het nieuws…die Bush daar hoorden we niks van, Michal Moore krijgt dan toch gelijk, George voerde geen reet uit de eerst honderd dagen voor 9/11…en daarna…ja laten we daar maar over zwijgen, zelfs onder Sadam Husein had Irak er nu beter voor gestaan.   22/04/09

  Vrij zinnige humanistische leer Teveel wordt over atheïsten gedacht dat ze geen geloof hebben.  Maar een klein gedeelte vindt het leven totaal zinloos.  De invloed van het Vaticaan neemt af, een trend die ook de andere grote godsdiensten nog een dag te wachten staat als de gewoontedwang omwille van maatschappelijke evoluties weg zal vallen.  Nu we  allen meer onze eigen gedachten over spiritualiteit hebben of zoeken, lijkt de taak van de leraars ‘zedenleer’ er daarom toch niet makkelijker op geworden.  Het mysterie van de eeuwigheid uitleggen op een andere dan de klassieke religie of de klassieke reïncarnatie manier ?Misschien maken ze wel gebruik van de zinnige gedeelten van de oude geschriften. Wat zouden ze de jongeren vertellen ? Hopelijk betrekken ze de huidige stand van wetenschappelijke kennis in hun uitleg over het aspect ‘eeuwigheid’ van het leven…straling, electronen…kan je immers niet vernietigen en ze staan aan de wieg van alle zijn, al sinds de eeuwigheid, nog voordat er een cel of atoom was.  Het zou wel eens kunnen dat we,’energie’, leven niet alleen via onze genen doorgeven.  Niemand weet de hoeveelste bigbang -cyclus de huidige is, of wanneer hij weer in mekaar klapt; net zo min als het uur van het eigen stoffelijk vergaan.  Vermits het bewustzijn een energetisch iets is, kunnen we eigenlijk gewoon niet ‘vergaan’…alleen van de ene vorm van energie in de andere overgaan…al is dat dan ook ‘maar’ een soort  ‘voorlopige’ straling met voorlopig geen zintuigen of cultuur meer. Hopelijk kunnen leraren ook doorgeven, hoe niet alleen de samenlevingen maar ook wij zelf als mensen, ons bestaan proberen boetseren.  Afrekenen met allerlei soorten collectieve en individuele onzin. Wat betreft de persoonlijke groei bestaan er momenteel een waaier aan initiatieven om mensen tot een soort niet kerkelijke bezinning over het leven te brengen.  Ondermeer de mooi gemaakte internet fotoreeksen rond een bepaald thema : landschappen, rozen, dieren, blije mensen, vergezeld van het in vele gevallen wijze en niet misbruikte woord.  Eén minpunt, meestal staat daar dan zo een muziekje opgezet, waardoor de boodschap totaal kitscherig of ‘onbeluisterbaar’ wordt.  Vele mensen laten zich een Dagelijkse Gedachte toesturen om wat bij stil te staan…want daar komt het in de eerste plaats op aan…dagelijks tijd vrijmaken om aan alle drukdoenerij te ontsnappen.  Vanuit zo een mentaliteit moet het, indien de klas er in geïnteresseerd is, niet zo moeilijk zijn om de sprong van de klassieke religieuze manier van geloven naar bijvoorbeeld Teilhard de Chardin te maken en aan te belanden bij een wereld met een alternatief ‘God’s beeld.Aangezien de jeugd verondersteld wordt nog met weinig financiële problemen te zitten, zal een leraar ‘moraal’ zich waarschijnlijk meer op relatieproblemen richten.  Moet niet makkelijk zijn. Hoe uit te leggen dat een hele reeks problemen gebonden kan zijn aan de familiale voorgeschiedenis of met de eigen positieve of negatieve reacties daarop ? Hoe de verbanden met de sociale omgevingsfactoren ter sprake brengen ?  Het vak ‘zedenleer’ op zich volstaat niet om jongeren die echt naar diepgang zoeken aan een aantal inzichten te helpen…maar daarvoor zijn er natuurlijk nog de andere vakken als ‘psychologie’, ‘filosofie’, ‘geschiedenis’, ‘literatuur’…in zoverre ze al bestaan of ze nog niet naar de achtergrond zijn verdrongen ten gunste van de ‘praktische’ leerstof.  Men kan het ook eenvoudiger proberen aanpakken natuurlijk : themalessen over de zin van discipline, het belang van respect voor mekaars meningen of een rollenspel waarin jonge mensen leren van een aantal standpunten te verdedigen.  Denken jonge mensen wel na over bijvoorbeeld ‘abortus’ of hoe voelen ze zich bij de pornoficatie van een deel van het aangeboden ‘entertainment’ ?  Hoe staan ze tegenover de verschillende soorten vormen van samenleven ?  Het moet geen makkelijke opdracht zijn om jonge mensen daarover aan het woord te krijgen, vermits de vorige generaties daar in meer of mindere mate ook al niet in uitblonken.  Misschien is een les geven rond alles wat met ‘partnerkeuze’ te maken heeft een makkie… of een les rond de sexuele liefdebeleving in een relatie er één die altijd in hilarische toestanden uitmondt ?  Laten we maar voor al onze soorten opvoeders duimen en hopen dat ze er soms meer van bakken dan wij. Octo 23/04/09

  http://bloctaafblogartist.webs.com  main translations    http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  http://talespoemsessays.blogspot.be  artblog based on writings

  Lees meer...