B.Filosofisch Verzet 1 -recentste layout

 • B.Filosofisch Verzet 1

  Octaaf Coeckelberghs

  Blogfilosoof

  Columns,  Essays, Gedichten, Kortverhalen,  Alternatieven, Monologen

  H e t  V o o r t i j d i g     T e s t a m e n t                                                                                            Laat ons Proberen          ’t Leven ‘t Overleven

  Columns,  Essays, Gedichten, Kortverhalen,  Alternatieven, Monologen, Dagboeken

  Foto’s Thea  Facebook Fotofilosofie      

  Teksten blogs    http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be    +  filoview pictures -videos

  Google ‘de blogfilosoof skynetblogs’ of Facebook Octaaf Coeckelberghs én Philosophical Resistance

   

  Deel Filosofisch Verzet  inhoudstabel achteraan  pagina390

   & Filosofische Essays Theatermonologen inhoudstabel  pagina 299

  Verschijnen apart :

  Deel  Geloven is een zoektocht  + Kortverhalen

  Deel Gedichten, Theatermonologen

  Het voortijdig testament

  Deel  Filosofish Verzet  inhoudstabel honderden titels van columns helemaal achteraan

  Wereldgenoot

  FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.  Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt. 

  WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdiepin  in de weg staan.   Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.  Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu:  afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren.  Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het  individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.  Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee: Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008  (verkiezingsblog) http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be/archive/2016/10/19/lesson-from-history-lecons-de-l-histoire-and-alternatives-8660775.html        (blauwdruk)                                                                                            

  Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid  voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur  van het algemeen belang vergift, daar is welvaar niet ok

  Links en Rechts. Achter het uiterlijke. Vele verschijnselen hebben twee kanten. Neem nu het links en rechts in de politiek. Dit lijkt niet alleen een simpele tegenstelling in alle mogelijke gradaties tussen diegenen die er warmpjes inzitten en diegenen die het ook in alle mogelijke nuanceverschillen, niet zo breed hebben. Normaal gezien zouden deze laatste in een democratie in de meerderheid zijn. Niet zo in de praktijk. Te velen die van een loon afhankelijk zijn of teveel zelfstandigen, vereenzelvigen zich met politieke partijen die de belangen dienen van het grootkapitaal, in concreto de speculatie gansters op de beurs, diegenen die de melkprijzen en zo bepalen, de wapen-en andere lobbies…om maar enkele actuele voorbeelden te geven. Tel daarbij diegenen op die gestopt zijn met over moeilijker dingen na te denken of in slaap gewiegd door een bepaalde media en zij die men nooit leren denken heeft of willen denken hebben en combineer deze toestand met een volksaard die al eeuwen door kerk en kapitaal, buitenlandse bezetters inbegrepen werd verkracht in feite… en je bekomt alle soorten partijen en mensen van politiek en sociaal conservatisme.  De Nederlanders, al 400 jaar eerder een stukje bevrijd van eng clerikaal catholiek denken, hebben daar een stuk minder last van al neemt hun media een stuk van die rol in behoudsgezinde traditie over. Je kan dat conservatisme ook nog van een andere kant bekijken ook…de menselijke kleine kantjes, de karaktervorming doorheen alle mogelijke overgeërfde en zelf gecreëerde ballast. ..langsheen de tocht die, noem ze groei naar echt mens zijn, noemt. Je kent dat wel, het nooit genoeg hebben, het altijd bezig zijn met te hard te werken ,omwille van dan niet met de problemen van de andere kant van het zijn geconfronteerd te worden, zijnde de verhouding  naar de familie, partner en naar de kinderen en naar alle andere soorten relaties daar rond toe. Op zichzelf is er niets mis met een beetje conservatisme in bepaalde etische zaken, in onze cultuur van ‘mijn borsten zij te klein, opereren maar’ en zo meer. Het zijn doorgaans de conservatieven op gebied van de ‘solidariteit’ die de eersten zijn die ‘afgeven’ op,(zich storen aan) mensen, die zich met een vervangingsinkomen al dan niet moeten door het leven slaan en die anderen die (maar) aan een trager tempo kunnen of willen werken, doorgaans ook voor profiteurs al dan niet luie mensen, uitmaken.  Vaak zijn het ook die mensen die bijvoorbeeld eerder dan anderen geneigd zijn om eerst hun portefeuille en dan hun hart te laten spreken bij het nemen van beslissingen. In veel gevallen hebben ze het te hoog in de bol of willen ze om enkele centjes meer keihard blijven doorwerken tot ze 67 jaar zijn, een zaak die  door media en politiek in Nederland, net als de privéverzekering in het gezondheidswezen, al heel gewoon geworden is.  Waarom ze zo zijn ? Om er materïeel beter aan toe te zijn dan anderen ? Om de innerlijke leegte te lijf te gaan ? Naast de vele opdelingen waardoor ‘verdeel en heers’ mogelijk wordt, wil ik er geen bijmaken…maar het is goed om toch even bij dit fenomeen stil te blijven staan.   http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be Nochtans, een fijn observeerder merkt bij deze groep van op maatschappelijk, niet etisch vlak conservatief ingestelde mensen dat ze ook een andere kant hebben, net als bijna iedereen trouwens, een lievere, een socialere…een mogelijkheid voor hun ,om van hun strak dogmatisch handelen en voelen vooral, weg te evolueren.  Dat kunnen ze niet alleen, daarom hebben ze anderen nodig. Eigenlijk zijn we allen mekaars psycholoog, pastoor, advocaat, politieker, verpleger,klankbord, collega,artiest, schrijver van onze levensscenario’s en ga zo maar door.  We betalen op velerlei manieren voor veel van al die dingen die we mekaar gratis zouden kunnen geven…gewoon omdat niet iedereen er klaar voor is en we tot nader order WILLEN meedraaien in een samenleving  die teveel op ongezonde wedijver is gebaseerd. 

   

  Samenlevingstoestanden en geschiedenis, individueel-collectief

  DE MENS EN ZIJN BESTEMMING...kan je als een filosofisch en sociaal epos onder de loep nemen, het is een indrukwekkend en boeiend individueel en kollektief verhaal...ieder van ons speelt er haar of zijn rol in...het is een verhaal van lotgenoten en gelijke belangen gekruid met opponenten en tegenstellingen ...het boeiende en mooie van deze story is dat plus min nodig heeft en omgekeerd. Net zoals in de liefde en de electriciteit...het is het  verhaal van de subjektieve zingeving die door het cocon van het objectieve bestaan aan het breken is...al eeuwig lang...wij kunnen dit proces niet stoppen, wij zijn een schakel in het dagelijkse real-art drama-blijspel dat mensen ondanks alles dwingt van binnen een aantal omstandigheden samen te werken...als de geregeerden morren is dat soms gedeeltelijk omdat ze emotioneel nog niet rijp zijn voor hun alternatief, gedeeltelijk omdat ze er organisatorisch van afgehouden worden.

              Zolang niet ieder van ons vanuit z'n geweten of sociale instelling bereid is om onbaatzuchtig zijn deel van het werk te doen...zolang zullen geld en regeerders nodig blijven...regeerders alleszins altijd...ooit komt er misschien een eeuw waarin bekwame regeerders  niet meer zullen gehinderd worden door de  regeerders van de speculatiezweep die de hele show voorlopig 'on the road houdt'. Om  met een passende gedachte af te sluiten nog dit : of je nu gelooft in een godsdienstig geestenrijk na dit leven of in reinkarnatie of in het geestelijk onvernietigbare van de materie zelf of in de genetica of what so ever...als we een forse vierkantswortel op ons positief denken zetten kunnen we ons in een verre toekomst misschien voorstellen dat dezelfde personages van nu begrijpend zullen glimlachen met de dagelijkse spanningen van nu.

              Ik wens allen zonder onderscheid van funktie dat ze dagelijks mogen ervaren welk een filosofische rijkdom er achter mensen en activiteiten schuilt.  Konkreet gezien betekent dit gewoon ook kapabel blijven om in het detail en geheel van wat we dagelijks doen, te blijven beseffen dat je een mens een dienst bewijzen kunt...het hoogste goed op aarde. Ieder is een deel  van de puzzel, of je nu in Brazilië in een carnavaloptocht loopt of met de vuilkar meerijdt of...  .

   HAGELANDLAND

              De mist hangt over 't Hageland, een geostreek van de regio Vlaanderen, die samen met nog twee andere regio's de staat Belgie vormt.  Een viertal steden en een negentiental grote landelijke gemeente vallen onder de Hagelandse noemer. Vanuit het oosten doorbeukt autobaanbeton de aarde en de welvende borsten van het landschapslichaam.  Een enorm metaalmonster van lawaai, verkracht er iedere ochtend het gloren in de richting van Brussel, hoofdstad de werzuchtige Belgen.  Welke hunner werken zijn echt nuttig ?  Werken ze om de armoede en eenzaamheid te vermijden of om met hun auto's te kunnen rijden ?  Het landschapslichaam koestert een helerlei reeks inplantingen van gegroepeerde huizen in allerlei stijlen.  Bouwsels, gemaakt door wekershanden, gezellig tegen mekaar leunend of kreunend in sommige stadsdelen.  Boerderijen en met groen omgeven woningen in het open landschap.  Gehuurd of op twintig jaar en meer afbetaald aan een dikverdienende bank, hij woont er vanuit de lucht bekeken, veelal naar wens, de Hagelandmens.  Vanuit de lucht bekeken hoor je wel zijn woorden niet en zie je niet wat het licht achter zijn ogen betekent.  Hagelanders spreken in ieder dorp een eigen variatie op één  van hun vier grote dialekten, al namen vooral de jongere generaties de uniforme nederlandse taal op een paar decennia over.  De Vlamingen voegden er een zuidelijke warmte aan toe. Sinds bijna altijd al was deze streek het slagveld waar de grote naties van Europa hun bezettingsdriften hadden gekoeld.  Misschien was Brussel nu als hoofdstad van de Eurolanders wel een soort morele troostprijs daarvoor.  De Eurolanders vochten militair niet meer tegen mekaar, hun politieke leiders hadden de naoorlogse , potentieel revolutionaire gevaren wel begrepen.  Daarom hadden ze hun werkvolkeren met allerlei sociale zekerheden hun eigen maatschappijomvorming doen vergeten. De leiders van het bovenste deel van het noordelijke Amerika continent, de 'USers' daarentegen, ontpopten zich in de twee eerste jaren van het derde milenium, nag altijd als de grootste militaire strategen.  Hoe weinig belang ze aan inhoudelijke verkiezingen hechten bleek nog lakoniek toen bleek dat ze bij de presidentsverkiezingen nog altijd met ponskaarten werkten.  Alhoewel de leidende klassen der Eurolanders hun eigen imperialistische agenda hadden; hield het oude kontinent zijn nazaten in de 'USerswereld' nog even tegen om weer direkt bloederig de Irakezen gaan te bestoken.  Het begin van het derde milenium werd zichtbaar niet waar de gewone mens op gehoopt had. 

              De Latino's van het zuidelijke Amerikakontinent bleven met grootkapitaalsteun vervolgd en vermoord of onderdrukt.  De Afroos van het kontinent waar de mensheid zijn wortels heeft, worden geteisterd door de lakeien van hun voornamelijk Westerse en Arabische leermeesters, die mekaar en de inwoners veel militaire en andere rottigeid aandoen.  Al een halve eeuw en langer beloofde het rijkere deel van de wereld hulp...die alleen kwam als die uitbuiting en afhankelijkheid verzekerd bleef. De leidende klassen van de Arabieren probeerden via het demagogisch gebruik van de religie ook zijn armen om de tuin te leiden, net zoals dat in de oude Westerse werel eeuwenlang het geval was geweest.  De Chinezen deden het met water in hun would-be rode wijn te doen materieel beter dan de Indiers wier leiders nog aan een aantal oude kwalen leden : kastevorming en nationale en religieuse tegenstellingen. De enige echte 'pseudonatie' , de 'Verenigde Naties', is daarom nog teveel een speelbal van al die gewichtige Staten en blokken die met alle middellen om de verovering van zoveel mogelijk vrije markt vochten. Totnutoe werd het wereldbeeld van de mens beheerst door zijn methode om ekonomisch te overleven.  De mens, ook de Hagelandmens, diende zich te onderwerpen aan het slaaf zijn of later als lijfeigene of boer aan het gezag van de adel en hun staat.  De onafhankelijke boeren vervoegden meer en meer het leger loonslaven van banken, fabrieken en handelsmastodonten.   Zelfs een deel van de hele grote zelfstandige boeren zijn in feite echt loonslaven geworden.

              De filosofie moest wachten op de ontwikkelling van de wetenschappen alvorens zij de religie een gepast antwoord op een deel van de levensvragen bieden kon.  Ondanks de door vrijzinnigen en religieusen algemeen aanvaarde morele spelregel dat men zijn naaste niet mag schaden; bleef een belangrijk deel van de zin van het leven, namelijk datgene met betrekking tot de dood en het eeuwig leven, voor politieke verdeeldheid onder de werkende bevolking zorgen.   Afgezien van wat psychologische spekulaties en onbewijsbare hypothesen blijft het ervaren van de uiteindelijke zin van het 'eeuwigheidsvraagstuk' gelukkig een persoonlijke levensbeschouwelijke opdracht, een soms pijnlijke zoektocht waarvan men de betekenis ervan slechts soms op heldere, vaak niet beschrijfbare manier 'innerlijk' ervaren kan.  Iemand die ook daar zijn hele leven lang via het dagelijkse leven en het woord en de pen mee bezig was, schreef er vanuit het Belgische Hageland over.

   

   HOEVEEL IS 385miljard euro ? Dit cijfer uit een artikel in 'Le Monde' leert ons welk bedrag de VSA in 2002 aan defensie gaan besteden.  Meer dan 40 MILJARD oude Belgische Frank per dag dus.  Hoe komt het dat de bewoners van ook dat land dit laten begaan; terwijl een serieus stuk van de wereld kreveert? Ook die mensen hebben toch een geweten en een groot deel van hen noemt zich toch 'christelijk' of 'godsgezind'...maar ja dat doen veel protestanten en katholieken in Noord-Ierland ook.  Wie zijn deze haast BinLadenachtige fanatiekelingen die mekaar in het verlengde van de klassieke burgerlijke politiek te lijf gaan ?  Misbruikte joblozen of managers die hun agressie kwijt moeten … geheimagenten of politiek of religieus verdwaasden ?   Wie is de sponsor van deze rechtse groepen ?  Ondertussen rukt het nachtwerk en de flexibiliteit verder op.  Wat vroeger verboden was wordt weer wet.  Door mensen op één of andere uitgekookte manier werkloos te maken vergroot men stiekem de kloof tussen arm en rijk.  Als jongeren niet direkt bereid zijn zich ook voor rekening van het kapitaal af te jakkeren, worden ze na enkele dagen al telefonisch door de interimbureaus opgebeld dat ze niet meer hoeven te komen.  Zo haalt het management in de bedrijven zich geen gewetensproblemen op de hals. De Staten die zich nu opwerpen als de grote verdedigers van allerlei vrijheden betalen al jaren Zuid-Amerikaanse paramilitairen en andere officiele legers om de gewone opstandige linkse mens uit de weg te ruimen.  In Indonesie zette de machtige drieletterstaat in de jaren vijftig door middel van een complot de moord op duizenden kommunisten op die eilandengroep in…en nu, een halve eeuw later maar jammeren dat er zoveel moslimfundamentalisten zijn.   Het maakt het Imperialisme niet uit welk regime ze steunen…als hun belangen maar niet geschaad worden.  OOK IN DE POLITIEK IS HET ZO DAT HET POSITIEVE HET NEGATIEVE NIET MAG VOEDEN.  DAAROM PROLETEN ZET U OPNIEUW AF TEGEN ONRECHT EN GA  IN DE AANVAL ALS JE ’t VERLEDEN SNAPT EN WEET WAAR NAARTOE

              De wereld draait door.  Letterlijk en figuurlijk.  Zowel mensen met als zonder een geweten worden uit de weg geruimd telkens anderen; nog machtiger en gewetenlozer zich bedreigd voelen…zelfs wetten worden voor hen aangepast. De klassieke demokratie brengt geen oplossing voor grootsteden waar men ondanks veel goeie wil van sommigen steeds door een maffia van negativiteit in een hoek gedrumd wordt.  Palestina en Israel hebben alleen een vredevolle toekomst als hun leidingen kunnen vervangen worden door mensen die beide bevolkingsgroepen een degelijk inkomen kunnen bieden én als als ze hun godsdiensten meer op een wetenschappelijke en filosofische manier gaan leren interpreteren en hun fantiekers negeren. In Yougoslavia heeft de NATO enkele jaren terug een autoconcurrent gebombardeerd. 12000 mensen verloren hun job; 3000 zijn er nu nog aan ’t werk voor 50euro per maand.

              Terwijl de koningshuizen dank zij hun staten en hun geld kunnen voortbestaan en de reaktie ertegen van voornamelijk evenzeer van rechtse als presidentiele signatuur is, wordt in Afrikaanse staten ook al het wit-zwart verschil geexploiteerd om aan de macht te blijven en dat deel van de oppositie dat de media haalt, wordt  gebruikt om een alternatief in dienst van het grotegeld te promoten.  Niet de efficientie om voedsel te verbouwen lijkt belangrijk; maar vooral het politieke spel van hoeveel vrienden men aan de top van de rijkdom kan zetten.  LIVETV in reality-style kan ook geweldig stom zijn en toch tegelijk veel over de menselijke natuur en het culturele en politike kwalitieitsgehalte van de mensheid anno nu leren. Zo is er bijvoorbeeld die reeks die dag waarop  motoragenten een vrachtwagen uit Roemenie tegenhouden.  De twee chauffeurs zouden te lang hebben gereden…en dat in een kamion uit de jaren vanvoor zestig.  Zolang ze hun boete niet betaalden moesten ze bljven staan op de parking…en ze hadden niet genoeg geld bij.  Waarop de agent zei “ge kunt daar in het wegrestaurant iets gaan eten…maar ik ga het niet betalen. “  Stel dat deze mensen net als mijn ouders eind jaren zestig met hun spaarcenten een oud kamionnetje konden kopen om zich van een inkomen te voorzien .  Zij worden gecoeioneerd; ze losten mekaar bij ’t rijden toch gewoon af  ?  Nee; wij gaan ons hier eens voor het oog van de TV vermaken met hun miserie.  Jawadde.  Hopelijk hebben een pak andere mensen hetzelfde gevoelen als wat ik in deze anlinea dus beschreef.  Of blijven we liever wachten tot we moeten ervaren dat ook onze luxe op recessiedrijfzand blijkt te drijven ?      

   geen zelfportret zonder de andere

  16/03/02 Zag vandaag mijn eerste pimpel van ’t jaar.  Bijna miste ik ‘hemhaar’.  Ik zit dit in een kamerhoek te schrijven; links en rechts een ruit.   De gele vlinder ‘geelde’ net toen ik op de draaistoel ‘linkste’ als een flits m’n gezichtsveld uit   Ik wist eerst dat het een getransformeerde rupsachtige was, toen zij hij’ ’zich haar’ aan de rechtervenster volledig bewonderen liet…me weer verliet.  De eend die dagelijks wat oud brood van me bedelt,  zat op m’n bijna afgedankte kachel buiten…ze coiffeerde haar pluimen en wist waarschijnlijk dat ik vandaag spagetti maken zou…dat ze vandaag op niks groens jagen wou.  ‘OK, je zal je deel van ’t eten krijgen; maar kom niet zagen als ik je straks om je gescheit weer ’t water in zal jagen.

              Vandaag kwam ik de fakteur op vier kilometer van m’n deur bij de broodaoutomaat  al tegen.  Ik heb van hem dan op afstand vandaag m’n krant gekregen. Voedsel voor de geest en voedsel voor het lichaam tesaam. De foto op de frontpagina was heel knap : in Barcelona op de Ramblas was meer hoop dan in Ramallah.  Een jonge vrouw met een bordje ‘morgen is van ons kameraden’ is te verkiezen boven al die gewapende fanaten en hun natte droom : meer en meer door henzelf gedomineerde ‘staten’.   Als wij kameraden wereldwijd mekaar niet als één natie gaan zien…’zullen we zijn gezien’. Verder zit de Rudi Rotthier in Marokko met nog meer gediplomeerde mensen zonder job te praten.  Heel de wereld laat zich door ’t wildste liberalisme ompraten…maar wat valt er in de armste streken van de wereld nog te hopen; nu men er ook steeds minder voor z’n geld kan kopen ?

              In 2010; zo hebben ik weet niet welk een visionaire profesoren voorspeld; zullen er veel meer dementen onder ons worden geteld.  Ze zijn zelfs al aan ’t berekenen wat dat gaat kosten en verwachten een ontploffing van begrotingskosten. Doch, ze misrekenen zich pertinent…want meer dan één percent van de bevolking is dement.   Uiteindelijk vandaag toch een kontente vent in die Alzheimerhistorie…hij kreeg een prijs voor z”n pillekes tegen ’t verlies van het memorie.  Of je alleen met pillen kunt werken aan een verouderd verstand is voor de geest in zijn totaliteit helemaal niet meer plezant. Verder blijkt ook zonder verder verband uit de krant dat mensen  zich teveel alleen oppervlakkig willen amuseren….en ze zelden wordt geleerd de dingen des levens op een solidaire en fijne manier te interpreteren. 

  Oorlog en armoede los je niet op door op je eentje te staken; grotere verbonden zullen we moeten maken. Want de geldgroten der aarde zitten met hun geld in dezelfde wapenfabrieken terwijl de knechten via hun generaals de landkaarten als hun eigen privékollekties doen herschikken.

  Wat ik ook nog las, was dat van in Charleroi waar de politirmensen steeds meer pikkedieven oppikken maar waar het gebruik van die roede de armoede erachter al doet vermoeden.  Dan spreek ik nog niet van al diegenen met een gefrustreerd luxeverlangen dat hen vroeg of laat zal doen hangen.

              Eindigen doe ik m’n persoverzicht met een optimistische noot : Philip Polk is nog niet dood.   Wie hij is doe ik hier niet uit de doeken, wat hij te vertellen heeft, moet je zelf maar eens opzoeken.  Ideologisch rijmt alleen op kosmologisch.

              Scheidingen bij de vleet; kunnen we het niet oplossen zonder naar die advokaten moeten te krossen ? 

              Zo17/03/02 Een ex IRA-bommenleger beweerde voor zijn vaderland te hebben gevochten…tijd voor een plaats voor hem in het museum der gedrochten.

              Een andere verdwaasde idealist meende enkele granaten in een kerk in ’t Oosten te moeten smijten…hij had zich beter zelf in de woestijn opgeblazen in plaats van zich door de verkeerde ideologen en onprofeten te laten verdwazen.

  Hij wist niet dat meer olie op het vuur nu juist is wat de machthebbers aller landen willen voor het stillen van hun grillen.  Een zeventig jaar terug hier bij ons in Europa waren er hier ook zo’n bende vandalen die een hakenkruissymbool met een andere betekenis uit het oosten gingen halen.  Ze gaven er een kwade betekenis aan en richtten voor rekening van het oorlogsindustriekapitaal een nooit gezien bloedpad aan.  Nu  men heel die historie nog meer op een verfijnder; beschaafder manier wil gaan uitproberen via heren in dezelfde burgernette kleren, kan alleen ons verzet ter plaatse het tij doen keren.  In de armste streken der wereld is het vaak zo’n goei terrasweer; maar ons het grotewinstsysteem blokkeert hun vooruitgang daar alweer.  Als al het geld vergooit aan wapens hun ekonomieen tengoede was gekomen konden we samen onder hun zon en bomen van een betere toekomst dromen.  Maar nu; door het struktureel geweld, wonen zij vaak rond een vuilnisbelt en wij worden door de klassieke politiek in slaap verteld.  We verstaan niet wat er aan de hand is…en daarom kunnen we al dat verdriet in de wereld niet aan…dringend moet hier iets worden aan gedaan…of tevelen blijven zich drogeren in plaats van zich tot solidariteit te laten bekeren.  Zo werd vandaag in Zuid-Amerika nog een aartsbisschop geveld die de drugtraffic-achtergrond van een politieke kandidaat had rondverteld.

  En dan m’n dagelijks leven; inlichtingen geven…als is de techniek veranderd van fichebakken over computers enzoverder…één ding is onveranderd gebleven : de bereidwilligheid om iemand van dienst te kunnen zijn…al doet het werkritme teveel pijn…en kan dat dus niet de bedoeling zijn.

              NOVEMBER 2003

  EEN VROUW VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN DEELT VOEDSELBONNEN UIT

  GIJ MOOGT LEVEN EN GIJ NIET

  EEN GEWEZEN AMERIKAANS PRESIDENT KOMT NAAR ANTWERPEN SPREKEN

  ...VOOR 250 000 EURO, maar DE 25 000 EURO OPBRENGST DAT DE GENODIGDEN VAN DE RAAD VOOR DIAMANT BETALEN OM HEM TE HOREN SPREKEN GAAT NAAR 'liefdadige' doelen. OOKDEZEWEEKWEER 84.ooo dollar naar bezetting Irak

  vervolg medianonsense, maatschappijtoestanden zin van geschiedenis dagelijks in uw kranten enz... .  Maar pas op, kies keurig en leer interpreteren.

              Al de problemen in het Midden Oosten en daarrond, zijn nog altijd een uitvloeisel van het mislukken van de Duitse Arbeidersrevolutie na de eerste wereldoorlog, met het aan de machtkomen vd fascisten enz...zoals alles wat de US-toppolitiekers nu gestart hebben misschien nog jaren uit de hand kan lopen.

               De 'streepjeskode wordt vervangen door de zandkorrelchip'...op naar nog minder personeel en wasmachines die protesteren als een witte met een rode sok gewassen wordt.  Een geweldige stap vooruit in het oplossen van het hongerprobleem in de wereld !

              'Ervaringsfondsmoet 55-plussers aan slag houden.  Laat mensen die willen ophouden ophouden en ziet dat de rest aan't werk is...kan via een technokratis model...de oude politieke wereld kan ons wel op de maan zetten, maar geld op een niet-spekulatieve manier gebruiken...oh maar.  Meer van dergelijke beschouwingen en standpunten, http://filosofischverzet.skynetblogs.be  

    aan de verdeelde kinderen der natuur

              Niet -handelen is onmogelijk.  Alles wat bestaat heeft een vorm, waarvan de energie voortdurend veranderd.  De evolutie van onze ziel; binnen het kader van de overige materie waarmee ze verbonden is; is een geestelijkavontuur met voor enorm velen; diepe geheimen.

              Het leven is een instandhouden en doorgeven van genen; zowel als van onschuld; eerlijkheid, goedheid...en al hun tegenpolen die nog in het stadium van negatieve emoties gevangen zitten.

              Hoe handelen ?  Teveel of te weinig en wanneer...dat is de vraag.

  Vermits ons leven uit een aantal mekaar rakende deeldomeinen bestaat; is de keuze van het handelen zoiets als een muziekstuk schrijven.

  Voor iedereen is zo'n muziekstuk uniek; gelijkaardig en verschillend tegelijk...en toch wordt het altijd op het moment NU gelijktijdig opgevoerd.  Het is Real Art, hyperrealistische kunst. 

              De instrumenten zijn al de verschillende decors in ons leven : werk, famillie, vrienden, organisaties, gebouwen... . Niemand kan én tegelijk komponist, dirigent en instrumentbespeler zijn. Soms zijn we alleen instrumentbespeler; soms komponist; soms dirigent; soms beide laatsten.  Allen samen zijn we in beperkte of meerdere mate komponist; maar altijd instrumentbespeler...alleen de kracht die ons dirigeert kunnen we maar heel moeilijk vatten.  Heel de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment dat de stof overwegend stof was; maar desalnietemin ook al, hetzij primitief bezield (=met energie beladen); is een poging om vanuit de kakafonie van klanken te komen tot die symfonie die het leven worden kan.  De symfonie is al eeuwig in uitvoering; maar haar klanken en haar licht zijn vaak alleen vanuit de stilte verstaanbaar. 

              De noten zijn als de wetten van de materie; de materie  die de symfonieen schreef die ons vanuit haar deed ontstaan.  Er was veel kakafonie voor nodig om atomen en molekulen zo te doen passen dat ze uiteindelijk tot het ontstaan van ons biologische leven konden leiden...toch werden 'ons' en zijn wij 'hen'.  Via planten en dieren liet de natuur, dezelfde kracht als van dewelke ons 'wij' gemaakt is, al zien dat ze een groot kunstenaares is.  Om de aap tot mens te kunnen laten worden; een proces dat op een bepaalde manier eigenlijk nog niet voltooid is, was er heel veel lawaai en verwarring nodig; net zoals de wijsheid in onze levens ook niet altijd vanzelf komt. 

              Wij moeten nu die symfonie schrijven die de wereld zo veranderen kan, dat meer mensen de kans op een echt menselijk bestaan krijgen...niet alleen  in materiele zin.  Onder zo'n omstandigheden is het makkelijker om aan de eigenlijke ontwikkeling van ons bewustzijn te beginnen.  Ieder zal zijn eigen partituur heel goed moeten leren beheersen... maar zich vooral eerst de notenleer moeten eigen maken : hoe meer mensen kennis en inzicht krijgen in de notenleer van emoties, wetenschappen, geschiedenis...des te mooier zal de uiteindelijke symfonie zijn.  Toen men vroeger de boten nog met galleislaven bemande, gebruikte men de zweep om die mensen doen te roeien.  Nu wordt onze kadans bepaald door de dreiging met ontslag.  We hebben ons zo neergelegd bij hoe alles in funktie van de geldzweep gehanteerd wordt, dat we slaven van het geld geworden zijn en sommigen onder ons zich zelfs spiegelen aan de superdeluxeverlangens van onze meesters.

              De tijd dat onze voorouders dieren of mensen offerden om naar de gunst der 'goden' te dingen; lijkt achter ons te liggen; niets is echter meer waar.  Ons altaar van rijkdom wordt nog altijd gevoed met de 'slachtoffers' van oorlog en uitbuiting en honger; die in de verpuperde maatschappijen leven.  Niet alleen uit het 'onderontwikkeld' gehouden  deel van de wereld halen wij onze 'offers'.  Ook hier bij ons voelen steeds meer mensen zich minder 'goed in hun vel' in deze door het geld geregeerde samenleving.  Het nihilisme groeit, want de burgerij en de godsdiensten en het politieke systeem hebben geen overkoepelende antwoorden op de echte levensvragen.  Leraars kunnen daarom ook op steeds minder respekt van hun leerlingen rekenen.  Het aantal zelfmoorden stijgt en de pillenmarchands doen gouden zaken.

  Op gedurfde inzichten in verband met ons zieleleven en op dingen die echt lichamelijk gezond kunnen maken, rust een taboe tussen mensen in relaties die zich vaak elk in hun eigen loopgraaf ingegraven hebben...en niets van de vijand menen te kunnen leren.  Onze autowegen zijn overbezet en onze steden verstikken onder die dagelijkse aan)en afvoer.

  Het openbaar vervoer blijft duur en onvoldoende uitgebouwd en de stedelingen blijven de auto verkiezen.  Wat niet op onze stoepen en in onze bedrijven gebeurd raakt ons te weinig.

              Enorm veel van het werk dat we doen is overbodig indien de zaken even anders zouden geregeld zijn.  Beeld je eens even in hoe een wereld die in plaats van op de geldzweep ; op onderwijs en kultuur zou gebasseerd zijn; er zou kunnen uitzien.  Voorwaarde is wel dat we emotioneel klaar zouden zijn om die 'geselzweep' niet meer nodig te hebben en dat we ons verstandelijk en organisatorisch op zo'n overgang zouden voorbereiden.  Vermoedelijk is een overgangssysteem waarin geld op een administratieve manier gebruikt wordt; eerst nog nodig.

  De telecommuniatie de dag van vandaag; biedt mogelijkheden genoeg om dit allemaal te organiseren...en nu het systeem onder wiens dwang dit allemaal ontwikkeld werd weer eens in een recessie omt; wordt het tijd dat wij ons rechtmatig deel van de erfenis opeisen...en ons eigen alternatief vooropstellen.

  in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen

              Iedereen die de binnenlandse en buitenlandse politiek volgt stelt aan de ene kant vast dat er een aantal dingen in een stroomversnelling aan het komen zijn.  Naast het generatiepakt en de loonaanvallen en de verdere marginalisering van iedereen die uit de boot valt (lage dop, nepstatuten...), en de kwalijke gevolgen van de globalisering...wordt het menselijke bestaan op deze planeet gevangengehouden door een klein percent grote aandeelhouders wiens winsthonger onverzadigbaar is en tot een steeds verder uitdeinende militaire eskalatie dreigt te leiden. Op alle mogelijke manieren probeert men de werkende klasse te verdelen...etnische afkomst,geloof,ras,klasse enz.  Boeren, kleine zelfstandigen en werkers hebben nog te weinig het besef dat een alternatief samenlevingsbeheer zonder die één percent van de supperrijken die de wereld via de burgerlijke partijen regeren, ook mogelijk ...en al meer dan honderd jaar noodzakelijk is.  De superspekulanten maken de wereld tot een hel...nog altijd.  Kan er onder hun bewind een einde komen aan alle oorlog en armoede ?  Ze bewijzen dagelijks van niet.  Al zijn wij opgevoed in het geloof dat het Marshall-plan na wereldoorlog II eeuwigdurende vrijheid en welvaart zou brengen...in Zuid-Amerika en in zeker in Irak gelooft men dat al veel minder...terwijl men dan in Congo weer op hoop leeft dat de burgerlijke demokratie dan toch eindelijk eens gaat floreren...(moet men ze ginder al die hoop ontnemen ? is deelnemen aan burgerlijke verkiezingen afhankelijk van de situatie in elk land ...of altijd misleidend ?)  Na de ervaring met de Sovjetunie moeten er voor mij in China GEEN burgerlijke verkiezingen met meerdere partijen geëist worden.  Maar wat als hun groei volgens kapitalistische wetmatigheden instort en de partijleiding verrechtst ?  Waarom bestaat er binnen de revolutionaire beweging geen alternatief voor een niet-burgerlijke vorm van verkiezingen...vraag ik mij af.  Kan die er eerst na massale strijd komen ? Waarschijnlijk zijn wij als voorhoede nog niet assertief genoeg omdat het overgrote deel van onze omgeving politiek gezien zo 'braaf' is.  Als dat veranderd kunnen wij ook een eind opschuiven in onze voorstellen naar hen toe.  Of moeten we dat niet nu al doen ?  Om niet totaal ontmoedigd te raken moet je een beetje durven dromen van een wereld waar men in een eerste ronde over een aantal programmapunten stemt :  iedereen een leefbaar inkomen in een niet door militairen en grootkapitaal geleide wereld, gelijke lonen voor hetzelfde werk wereldwijd.  Met de huidige telematika zal dit ooit wereldwijd op één dag tijd kunnen georganiseerd worden.  In een tweede ronde zou je rechtstreeks de dirigenten per projekt ipv per partij kunnen laten verkiezen : huisvesting, gezondheid, (de mensen zouden de keuze hebben tussen kandidaten van 'geneeskunde vh volk' en de kandidaat van het 'orde van geneesheren'-bestuur bijvoorbeeld) Zelfs als de conservatieve kandidaat verkozen is, zal hij nooit aan z'n bestuursopdracht MOGEN beginnen als er in het programma staat de de gezondhiedsdienst voor iedereen aan dezelfde sociale voorwaarden toegankelijk moet zijn bijvoorbeeld. Als ikzelf de nodige energie en middellen en het organizatietalent daartoe nog bezat, zou ik dat bij wijze van bewustzijnsmakende stunt wel eens in mijn gemeente kunnen organiseren...de mensen uitnodigen om op een andere manier verkiezingen te houden.  Een ander systeem van verkiezingen dringt zich ook meer en meer op omdat anders allerlei toestanden dreigen te polariseren :  neem nu de stemmen voor het vlaams blok, de angst voor buitenlanders die hier wel eens ook een dag op fundamentalistische partijen zouden kunnen gaan stemmen vanwege hun sociale achterstand en hun geloof...de internationale situatie enz...  .  De burgerlijke demokratie gaat terug tot aan bij de Romeinen van tweeduizend jaar geleden...ons alfabet kunnen we niet weggooien...maar politieke systemen zullen we toch moeten aanpassen...of zijn we daar dan toch zo vergroeid mee als met ons alfabet...progressieve mensen niet.  Ze dragen eigenlijk het DNA van de komende situaties van de ene generatie op de andere over.  Toch zijn we nog ver verwijderd van een wereld die zonder de kapitalische 'loonarbeid' en 'warenhandel' kan georganiseerd worden...en geld een uitsluitend administratieve rol speelt...in die zin heeft het socialisme nog nooit ergens bestaan en waren alle vorige linkse sociale revoluties uitsluitend van reformistische aard.   Maar nu terug naar de riemen waar we nu nog mee roeien. Zelfs de politieke verdeling tussen extreem rechts en zogezegd extreem links, berust op een valse tegenstelling.  Je zou beter kunnen spreken van extreem egoïstisch (extreem rechts) en extreem solidair. 

  Probleem voor de extreem solidairen is dat wij als proleten zo'n verscheidenheid aan hele hoge en lage inkomens vertegenwoordigen, dat vooral de hoogste inkomens weinig zien in kollektivistische alternatieven.  Zonder het nog te beseffen marcheren we voor een groot stuk mee met al die partijen die een systeem willen in stand houden dat alleen maar in stand kan blijven als het maximumwinsten voor de aandeelhouders blijft produceren.  Al hebben we geen miljoenen auto's nodig om in leven te blijven(toen ik in stad woonde had ik zelfs geen auto...op de buiten kan je er moeilijker zonder)...als er maar de helft zou geproduceerd worden valt heel dat systeem in duigen.  Als de  energie blijft duurder worden ook.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat klassiek reformistisch links gestemd wordt...een groot stuk van de werkers in de meer welvarende landen identifiëert zichzelf met de klassiek burgerlijke manier van leven :  op welke manier dan ook omhoog op de maatschappellijke ladder geraken.  De vakbondsleidingen helpen dit denkbeeld instandhouden...ze beweren zelfs internationaal gericht te zijn...maar de eis voor een westers loon voor hetzelfde werk wereldwijd...komt nergens in hun betogen voor...ze houden de werkmensen gevangen binnen de regels van het burgerlijk spel.  Ook kiezers beseffen voor een stuk dat een revolutionaire verandering binnen een burgerlijk kader niet mogelijk is...en omdat ze meestal door burgerlijke kranten aan het simplisticietisch-virus leiden zijn een deel van hen al gezakt tot het nivo van het Pallieterke en het Laatste Nieuws (vroeger een liberale,nu een nog sterker verrechtse krant). Ook de Morgen z'n onafhankelijkheid blijkt als er te lande een staking door de bedrijven waart.  Zo schuift alles op naar rechts...en blijft de kleinere, inhoudelijk sterkere echt linkse formaties niets over dan zich tegenover dit alles defensief op te stellen.  Neen aan dit...neen aan dat ...maar wat willen we dan zelf ?

  Men stelt reformistische eisen...meer loon, meer sociale zekerheid, verplichte aanwervingen, nationalisering of hernationalisering...maar vermits dat Jan met de pet daar schrik van heeft, want de 'concurrentiepositie' weet je wel...blijft hij of zij wat als 'gematigd' bekent staat stemmen of raakt hij in de modder van extreem-rechts vast...vanuit een angstreflex, in mijn jonge jaren 'de schrik voor het communisme'die ons ingeprent werd,... nu meer en meer de schrik voor het terrorisme en de overzeese massa's die dagelijks als barbaren voorgesteld worden, terwijl een kleine minderheid onder hen maar even barbaars is als het ekonomisch systeem dat wij instandhouden.  Het grootkapitaal schept alle problemen : reeds decenia ijveren groene jongens ervoor dat kippen zouden mogen loslopen...tegen de maximumwinsten-theorie in :  het kippenvirus is dankzij die toestanden kunnen ontstaan...en oh ironie...wat lijkt de oplossing weer op de oorzaak : ophokken.   Miljoenen willen in de rijkere landen komen werken om de armoede die het burgerlijke systeem bij hen in stand houdt en verergert te ontvluchten en wat hulp naar overzee te kunnen sturen...terwijl wij hier te weinig tijd aan politiek besteden en de problemen ontkennen en passief blijven...komen die problemen wel tot hier...veroorzaken verrechtsing...en zo worden wij er toch toe gedwongen er over na te denken.

              De werkersklasse is wel altijd de gevangene van het systeem en bijgevolg  z'n eigen defensieve houding...of het nu hier in 't Westen of in Iran is.  Ook daar is een sociale strijd aan de gang die de machthebbers ginder onderdrukken en de media hier doodzwijgen...je moet al tot ginder gaan of op 't internet zoeken...om te weten hoe onze klassegenoten hun levensstandaard willen verdedigen.   Hier zegt men tegen ons 'zwijgen...want onze concurrentiepositie...nu even niet...later misschien als 't wat beter gaat'...terwijl krisissen toch eigen zijn aan de spekulatie vh grootkapitaal.

                 In bijvoorbeeld Iran ben je al gauw een collaborateur van de US-agressie als je je mond opendoet en als je een gevaarlijke voortrekker van de sociale zaak bent vlieg je de bak in.  Wat kunnen wij hier doen opdat de werkers ginder de macht zouden grijpen en hun conservatieve kliek met een eigen imperialistische agenda zouden wippen en zich tegen elke imperialistisch ingrijpen van buitenaf zouden keren ?  Wat kunnen zij doen ?  Wat werd er in het verleden gedaan (zie bijvoorbeeld de Russiche revolutie van 1917 waar de werkenden in Raden beslisten van én de Tsaar te wippen én de oorlog te stoppen).  Centrale vraag die moet worden beantwoord is die van de toestand van het kapitalisme de dag van vandaag en zijn ekonomische perspektieven...komt het tijdstip van de meeste ideale toestand om het bestaande systeem hier op een buitenparlementaire of buitenburgelijke manier in vraag te stellen snel korterbij of gaat dat nog decennia lang duren en zijn we wel verplicht van het politieke spel op de burgelijke manier te blijven spelen ?  Als je vanuit je geweten en de kennis van het sociaal-politieke weet hoe de wereld alleenlijk rond de spekulatie draait...stem je linkser dan de sociaaldemokraten en groen voor de moment.  Of ze daar aan die echt-linkse kant mekaar al eens uitschelden of dan toch één lijst maken of zoals recent de lsp die iemand van de pvda uitnodigt op een studiedag over de ontwikkelingen in China...eendracht in verscheidenheid blijft te verkiezen.

   Sommigen proberen binnen de reformistische partijen zelfs een linksere vleugel uit te bouwen...andere progressieven zien helemaal niks in burgerlijke verkiezingen...omdat de geschiedenis al dikwijls heeft bewezen dat coalities met burgerlijke partijen de ondergang van een mogelijke revolutie betekent.  Mijn standpunt hierin, en ik heb al veel wegen uitgeprobeerd is het volgende :  elke poging om de kwalijke politiek van rechts te bestrijden is de uitdrukking van een bepaald bewustzijn dat in de werkersklasse leeft...en moet voortdurend op haar hoede zijn dat ze niet door de rechtse politiek gerecupureerd wordt.  In de huidige conjunktuur in 't Westen gebeurd dit nog op een 'beschaafde' manier...eens het sprookje veel minder sprookje riskeert te worden (niemand is alwetend en heeft een kristallen bol) zal rechts er niet voor terugdeinzen haar fascistoïde kant helemaal te laten zien en zelfs indien ze niet aan de macht kunnen komen zullen ze zeker een burgeroorlog willen uitlokken.  Ook daar moet links voor oppassen.

  Het is niet omdat de meerderheid in meerderheid burgerlijk kiest, dat ze gelijk hebben of dat ze niet anders kunnen gaan stemmen...in onze buurlanden heeft men er minder problemen mee linkser te stemmen.   Altijd goed om een land voor de ene of ander invasie te behoeden...zeker als je weet wat een groot stuk van Labour met het Brits verzet tegen de oorlog in Irak deed.  Sociaal gezien een beetje minder besparingen...globaal gezien druppels op een steeds meer door de kapitalistische tegenstellingen verhitte plaat  ?

  Wat te antwoorden aan zij die ons misschien meer en meer vragen gaan stellen ?  Kunnen we als links ingestelde mensen de leiding van de vakbonden heroveren als een pak proleten de vrije markt nog zo slecht niet vinden en zelfs de Chinezen er onder meer ekonomische 'vrijheid' op vooruitgegaan zijn ...hoelang dit sprookje ook moge duren en hoe weinig ze daar ook verdienen.  Moeten we binnen de reformistische partijen werken en daar een linkser programma helpen tot stand brengen...terwijl een groot deel van ons het 'Laatste Nieuws 'leest omdat de Morgen' al te moeilijk is (of ze te gebrainwasht, kritiekloos of te lui zijn)?  Moeten we de mensen naar de mond praten en ook reformistische eisen stellen...of resoluut een andere samenlevingsvorm propageren ?

  Iedere groep, partij,elk individu doet zijn inbreng maar...in zoverre zij het fascisme onder al zijn vormen verwerpen en gewoon het verlangen van de gewone mens naar vrede en welzijn en persoonlijke ontwikkeling vertegenwoordigen kunnen ze rekenen op mijn steun.  Laat ons hopen dat al onze verschillende wegen daarnaartoe leiden en vooral dat de wereldsituatie al niet dermate verrot is dat niks nog zin heeft...nihilistische mentaliteit waar we met z'n allen tegenin moeten gaan.  Dus om te besluiten :  indien je in je stad genoeg enthoesiasme vindt om bij de gemeenteverkiezingen op te komen met een meer dan strikt gemeentelijk programma, in de wetenschap dat er wellicht in heel Belgie maar in zeven gemeenten verkozenen zullen zijn...doen dan maar.  Anders kan iemand best als vertegenwoordiger van de echt progressieve mensen op de meest progressieve lijst in de gemeente gaan staan...of die lijst ook al niet in handen is van een bepaalde sociaal beter gepositioneerde laag binnen het geheel van de klasse of niet.

  Roeien met de riemen die je hebt...   

  In 1982 stelde ik me voor het eerst kandidaat bij verkiezingen.  Gemeenteverkiezingen , later parlementaire verkiezingen.  Ik doorzwom alle linkse varianten van sociaal-demokratisch tot en met de binnen de kaders van burgerlijke demokratie en sindikalisme militerende ‘revolutionaire’ linkerzijde.   Ondertussen bleef ik krantenarikels en boeken,allerhande linkse strekkingen analyseren en er schriftelijk of mondeling op reageren. 

  Ik werkte een eigen alternatieve vorm van samenlevingsbeheer en was intensief bezig met het proberen overstijgen van alle meningsverschillen die de mens op filosofisch  en materieel en bijgevolg ook op ideologisch en psychologisch of religieus gebied verdeelden. http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  De oorlogen en de armoede in de wereld gingen sinds 1985 gewoon door om na de val van de USSR en het Oostblok nog in aantal en in uitzichtloosheid toe te nemen.   Uitbuiting door handel in grondstoffen en uitbuiting door arbeid namen verder toe.  Burgelijke demokratie en kapitalisme worden als het zaligmakend eindmodel voorgeschoteld.   De oude Griekse denkers gingen er in hun model van ‘demokratie’ van uit dat men zich levenslang zou scholen in het opdoen van filosofische en politieke kennis…dan eerst kan men zijn inbreng in dit proces kwalitatief verhogen.  Veel van de huidige linkse mensen blijven verdeeld omdat ze blijven steken in de verschillen die er bij de interpretatie van het verleden van de linkse beweging opduiken.  Ze onderschatten ook de subjektieve mogelijkheden en moeilijkheden van de mens als individu en als groep.

  In afwachting van krisissituaties of crashes militeren ze binnen en buiten de binnen de aan het grotegeldsysteem aangepaste partij-en vakbondsstrukturen.  Ooit komt er een dag waarop arbeiden voor een loon en handel drijven niet meer nodig zullen zijn…en de wereld één natie.  Ondertussen …dat iedere groep ‘gelijkdenkenden’ maar doet wat ze meent te moeten doen…de werkelijkheid zal ons allen wel een dag dwingen van efficiëntere wegen te bewandelen.

           De werkelijkheid begint bij het bewustzijn van de individuele verantwoordelijkheid  tegenover het geheel. Je kan ook mijn artikel 'gids bij het militeren eens lezen op de filosofisch verzet blog, kan je veel over leren.

   TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         

           &   

  LESSEN  UIT DE GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?

   praktische filosofie

              Terwijl er wereldwijd bommen ontploffen en links denkende mensen op vele plaatsen fysiek uit de weg geruimd worden en er nog steeds miljarden dollars verkwist worden aan oorlog, terwijl armoede een groeiende kanker is; bevind ik me in Europa ergens in een landje waar zoals overal het merendeel van de bevolking kontent is dat ze van dat alles geen last hebben.  Men werkt hier en wordt hiervoor beloond volgens een onoverzichtelijk sociaal labyrint aan statuten. Uit de pas lopen is onmogelijk want dan ben je  al gauw je job kwijt.  Het levensdoel van de partijen aan de macht  en anderen, is heel dit doolhof van wetten in stand houden en uitbreiden.  De vakbondsleidingen nemen aan dit hele burokratische spel ook deel, van welke ideologische of religieuse strekking ze ook beweren van te zijn.  In de hele wereld werden ondertusen de wetten van de markt heilig verklaard om de heilige grote aandeelhouder ter wille te zijn.

  Wij, uit de meer welvarende landen, en dus ook onze regeringen hebben geen alternatief politiek plan om op wereldgebied de armoede uit de wereld te helpen.  Niet de noden van de mensheid, maar de winstperspektieven alleen tellen. Geen goede woningen, ongezond water, tekort aan onderwijs en eten, telecommunicatie, vervoer, energie enzoverder.  U heeft geen geld ?  Verrek dan maar.  Dat is het uitgangspunt, instandgehouden door speculatie en andere verouderde ekonomische wetmatigheden.  Niet de noden van mensen, maar het systeem instandhouden telt.  Omdat wijzelf en de grote beursgenoteerde ondernemingen het onderste uit te kan willen voor het eigen ik of de eigen onderneming, blijft het meer en meer decadent circus maar draaien en wij erbij.  Om zoveel mogelijk inkomsten te hebben willen de Staten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan 't werk.  Probleem is echter dat de ondernemingen met zo min mogelijk personeel willen werken. In de tamelijk welvarende landen komen mensen nauwelijks samen om hierover van gedachten te wissellen en een tegenmacht te vormen.  "Daar is toch niks aan te doen", zeggen zij die er niet op één of andere manier mee bezig zijn.  De wereldwijde betogingen tegen de oorlog in Irak bevestigen deze mensen nog maar eens in hun schijngelijk.  Deze betogingen zijn nog geen wereldwijde akties of stakingen tegen het systeem  geworden.  De heersende grotegeldelites en hun collaboranten hebben nog altijd niet moeten inbinden.  De Staat die het meeste geld in militaire avonturen steekt wordt geregeerd door een bende multimiljonairs en dat zal na de volgende verkiezing in 2004 nog zo blijven.

  Werkloosheid, waarom zou zoiets moeten blijven bestaan ?  Waarom geen op Westerse norm vastgelegd gelijk loon voor iedereen waar ook ter wereld en recht op arbeid of inkomen, bij wet te regelen ?  Als je geld als iets louters administratiefs in plaats van spekulatiefs gaat gebruiken is één en ander perfekt te regelen.  De enige reden waarom dit niet MAG (want het kan) is dat de kleine groep mensen aan de top van de geldpyrammides dan enkele procenten minder rijk gaan zijn.  Vermits de huidige regeringen door hun konkurentiepositie-overwegingen de gevangenen van het kapitalistisch spel zijn is er dringend een wereldprogramma en een wereldregering nodig die de ekonomische machten bepaalde spelregels oplegd.  Zonder de druk van in raden te organiseren aktieprogramma's zal een dergelijke koerswending er niet komen. 

  Waarom geen internationale programmaverkiezingen en daarna in een tweede ronde internationale 'projektverkiezingen' waar men de toezichters op de uitvoering van de verschillende programma's per projektlijst 'werk', 'wonen', 'transport','veiligheid'...rechtstreeks verkiezen kan ?  Door hier niet mee bezig te zijn en ons aan het oude systeem van verkiezingen te laten vangen, zijn we medeplichtig aan de toestand waarin de wereld meer en meer afglijdt : meer armoede en oorlog, meer werkloosheid; terwijl de uitbuiting van de werkenden alsmaar opgedreven wordt...met een ongeziene vervreemding van de mens tegenover zijn arbeid tot gevolg.  Hoe meer stress, hoe meer hyperactieve kinderen dat er geboren worden en hoe meer relaties die een goede kans maakten, uit mekaar spatten. 

  Er moet een door raden gesteund internationaal aktieprogramma komen dat regeringen en daardoor ook de bedrijven verplicht van een programma in funktie van de noden van de hele wereldbevolking aan te nemen.    Zoniet bestaat de kans dat 'religieuse' en andere rechtse fanatici hun smerige terreuroorlogen verder dan buiten onze grenzen blijven uitvechten. 

  Ondertussen blijven we maar bezig met onze vrije tijd op te vullen met pulplektuur en blijven we teveel onzinnige misdadige films en snopfeuilletons bekijken.  Bovendien zijn we soms zo de gevangenen van onze negatieve emoties en pshychologische problemen met anderen dat deze verstrikking zo verstikkend werkt dat er geen zuurstof meer overblijft voor een gezonde filosofische interesse, voor politiek bewustzijn, voor kunst en voor echt menselijke oplossingen voor onze relatieproblemen.

  Je kan de graad van bewustzijn aflezen aan de hoogte van de krantenstapels in de kiosk...hoe meer de inhoud van de krant in de richting van kwaliteit gaat...hoe lager de stapel...omdat er toch niet zoveel van meegenomen worden.  Maar zelfs indien die minder verkochte  kranten minder op sensatie en meer op analyse gericht zijn, toch nemen ze geen standpunten tegen het heersende spekulatiegeldsysteem in.

  De kwalen waarover ze schrijven, duren al decennia.  Alle mogelijke vooroordelen tussen mensen worden door de media mede in stand gehouden, omdat ze ze uitvergroten.  De mensheid wordt door de media niet in de eerste plaats bekeken zoals ze is, namelijk een overgrote meerderheid individuen die van een inkomen of een loon afhankelijk zijn, maar wel als afzonderlijke groepen : allochtonen, autochtonen, werklozen, derde wereldmensen, werkenden en alle mogelijke 'categorieën' daarvan.  Verdeel en heers.

  Netjes berichten over hoe het hen vergaat en wat de klassieke politiek binnen het oude kader aan burokratische nepoplossingen te bieden heeft.  De filosofie heeft tot doel alle niet op het welzijn van iedereen gerichtte zaken uit godsdiensten en ideologieën te weerleggen en de strijd voor een beter wereld leiding te geven.  'Doe niet aan een ander wat je zelf niet wilt dat jou overkomt' is voor een groot stuk waar en dat kunnen we behouden bijvoorbeeld. Dat Eva geboren werd uit een rib van Adam, daar kunnen we niks meer mee doen. Niettegenstaande onze technologische vooruitgang blijft  veel door armoede of onverschilligheid of blind idealisme in stand gehouden onwetendheid allerhande  zich vertalen in steun aan terreurgroepen of onsolidaire houdingen op de werkvloer.  De filosofie moet overal een verbindend antwoord op hebben, dat is ze aan de geschiedenis van alle andere takken van de wetenschap verplicht.  Ze moet niet kunnen uitleggen hoe de lever werkt, maar welke rol die lever in het geheel van het lichaam heeft.  Op de vraag naar de grondzin van het bestaan, kan er, afgemeten aan het evolutieverhaal maar één antwoord zijn : de verfijning van onze geestelijke vermogens.  Daarom is het één van de taken van de mens om oorlog en armoede uit te roeien.  Die taak begint met het uitleggen hoe de eerste biolgische cel dankzij de energiën van allerlei aard tot stand kon komen en hoe ze zich door die nieuwe energievorm leerde vermenigvuldigen tot wie wij nu zijn.  Deze filosofische opgave impliceert ook uitleggen hoe de maatschappijen evolueerden tot de samenlevingen van de dag van vandaag en hoe we tot een universele echt menselijke maatschappijvorm kunnen evoluren als we onze verantwoordelijkheden maar willen opnemen.  De kroon op het werk van de filosofie wordt daardoor ook uiteindelijk het verschaffen van inzicht in het begrip 'eeuwigheid' zowel qua onze persoonlijke psychologische bewustzijnsevolutie door de eeuwen heen als onze maatschappelijke vooruitgang.  Ons filosofisch alternatief voor de burgerlijke vorm van verkiezingen, internationale programma en projectverkiezingen  :  voorlopig blijven voortroeien met de riemen die we hebben, of ….enz  http://bloggen.be/conscience2008

   

  Dit was onze geschiedenis in een notedop :

  Niets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is.

  We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is.

  Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer.

  Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten.

  Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.

  Het kwade ook.  Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.

  De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.

  Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht.

  Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.

  Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen. 

  Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.

  Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.

  Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.

  Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.

  Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.

  De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog veraf.

  Marxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.

  Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.

  De subjektieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.

  Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan.

  Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.

  Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.

  Een zin die het leven en de dood overschrijdt.

  We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en PIJN

   

  LESSONS FROM HISTORY , analyses and alternatives (+CONSCIENCE in French)

   

  1. VAN GROT TOT MOBILHOME

  inleiding

              Toen de mens zich in primitieve groepen begon te organiseren liep het af en toe goed mis en er was  veel  uitbuiting en moord met de ontwikkelling van het sociale tot op de dag van vandaag gemoeid. 

  Het goede dat in de mens geacht wordt te leven, heeft dat allemaal zo niet gewild...wil dat niet,maar het moest en moet zich  een weg door de verschillende persoonlijke en sociale tegenstellingen banen.  Ook de filosofische vragen naar het leven na de dood waren en zijn niet altijd een verenigende faktor te noemen. 

   

  Nog altijd ondervinden we er op sommige plaatsen de desastreuse gevolgen van. 

  De wetenschap heeft ons ondertussen een ander soort eeuwigheid geleerd. 

  De cyclus bigbang-straling-atoom-molekuul-planneet-cel-organisme-mens...,cyclus die een dag misschien in mekaar klapt om weer onder druk uiteen te spatten in verrijkte straling.  Druk.  Het niet niets of niet niemand willen zijn...inhoudsloos bestaat niet, kleiner of gelijk aan nul moet er altijd aan omdat anders het 'niets' toch zou kunnen bestaan. 

  Na onze dood een soort straling zijn, misschien wisten onze voorouders duizenden jaren terug al dat we een soort licht, straling werden ?  Belangrijker dan die vraag is de ontwikkeling van het goede doorheen de geschiedenis in ons.

             

   

  Jagen en van driften en kreten woorden maken

              Veertigduizend jaar geleden, woonde een oerdeel van mezelf in een grot.

  Toen wist ik al dat paddestoelen naar vochtig hout roken.  's Avonds keek ik rondom mij naar het twintigtal leden van onze groep.  Ik was zo sterk als de andere mannen die me soms wantrouwende, uit driftangst geboren blikken toewierpen.  Sterker eigenlijk, want ik dacht meer na over het waarom van het feit dat ik ademde en zag dan over hoe ik alle dagen aan eten zou geraken.  Dit boezemde wel een zeker ontzag voor mij in, merkte ik. Ik had ook geen angst voor de dood.  Ik leerde de anderen onze soortgenoten met bloemen te begraven.  Ik leerde ze wat ik diep in mij voelde : het goede.

              Hun uitdrukkingen kregen alleen iets zachter als ze én goed gegeten én gepaard hadden.  De vrouwen en kinderen gingen zelden later dan een halve zonneboog met ons mee op jacht.  Om beurt bleven er telkens een paar mannen in de buurt van onze gezamenlijke vrouwen en kroost.  Daar ik mijn pijlen niet zo scherp kon maken en m'n strikken en valkuilen vaker leeg bleven dan die van de andere jagers, bleef ik al eens meer in de buurt van de grot dan de anderen.  Terwijl de vrouwen en de jongeren de voorraad aan vruchten en water en brandhout op peil hielden, zat ik vaak ergens op een hoger punt op de uitkijk.  Soms gebeurde het dat leden van andere groepen ons gebied doorkruisten.  Terwijl ik dan het vuur op de berg aanmaakte om de anderen van de komst van een mogelijke vijand te verwittigen, probeerde ik vooral kalm te blijven.  Ik was wel een soort kampioen in het maken van vuur, maar in veel situaties vroeg ik me af of ik de volgende morgen onze god, de zon nog zou zien opkomen.

              Mijn ervaring met andere groepen had me geleerd van me niet zomaar agressief op te stellen.  Als er een groepje vreemdelingen naderde, stond ik daar dus niet zomaar met een knots of een speer wat dreigend te doen. Via gebaren en sommige woorden die leden van andere groepen telkens tot mijn verbazing ook gemeenschappellijk hadden, nodigde ik de 'indringers' uit tot het nuttigen van een maaltijd.  Ik onderhield hen dan over het overdreven grote aantal van onze groep, waarbij mijn handen meer dan vijf maal de lucht ingingen om onze getalsterkte duidelijk te maken.  Het feit dat mijn vuur brandde en het feit dat mijn 'goedgevoede' ik meer woorden leek te kennen dan zijzelf gebruikten ; weerhield hen er in de meeste gevallen van om in de weken daarna een gemene aanval op onze grot te plannen.  In het beste geval hadden we na een tijd mekaars namen begrepen en kwam er dan een soort uitwisseling en ruil tussen onze en andere groepen tot stand. 

  In het slechtse geval zouden we ze moeten verjagen hebben.  

  Tot 'moorden'...die nog tot lang daarna 'gewroken' moesten worden kwam het ook...en daar kon zelfs al dat 'Goede' en wijze in mij niet tegen op.  De natuurwetten en hun 'instinkten' moesten nog worden getemd.

              Onze groep had echter geleerd dat het min of meer vreedzaam naast mekaar bestaan van groepen mogelijk kon zijn.  Zo hadden we een hele goede verstandhouding met de groep van achter de Puntberg, omdat ze via mij geleerd hadden van een soort konijnen in gevangenschap te kweken.  Vaak zat ik op de Puntberg te 'filosoferen' over allerlei dingen.  Zou ik bijvoorbeeld niet van die knollen met die witte bloemen achter de bos in de grot kunnen planten; dan zou ik niet altijd zo veel tijd in dat jagen en trekken moeten steken.   We hadden onder andere door het eten van die knollen toch eens een lange periode zonder vlees overleefd.  Er was toen zelfs veel minder spanning tussen de groepsleden geweest.  Ik haatte de perioden van strijd tussen de groepsleden zelf.   Omdat we qua eten en drinken meestal niks tekort kwamen, gingen de meeste twisten tussen vrouwen en mannen onderling om het al dan niet paren met mekaar. Telkens vrouwen onder mekaar twisten over hun partners, hadden de mannen hierin een soort meerderwaardig plezier. Maar oh wee als één van de mannetjes een tijd geen sex had gehad en dan niemand vrij vond om zich te 'ontlusten' !  Dan galmden de scheldwoorden en kreten de grot door :  'stomme vuurmaker' of 'slechte pijlenmaker' of 'leer toch spreken idioot' ...en moesten de andere mannen of vrouwen  de vechtenden vaak scheiden.

  Andere aanleidingen tot het startten van een sextwist waren bijvoorbeeld het thuiskomen van een vermoeide jager die zijn lievelingsvrouw aan een grotschildering bezig zag...nadat ze dat van een vrouw die hemzelf niet kon uitstaan geleerd had.  Dan moest er dikwijls altijd eerst gegeten en gerust en gepaard worden voor de rust terug in de grot terugkeren kon. Zo leefden wij en gingen wij ten gronde en stonden via onze kinderen verspreid, weer op...en bevolkten de hele aarde.  Onze levens kwamen langs andere levens, in één genetisch geheel verbonden nieuwe levens weer tot uiting.  Onze zielen zouden zich eindeloos langs de na ons levenden verder vertalen.  Er was nog geen letter over geschiedenis geschreven, en toch lag het begin en het voortdurende vervolg al van toen voor een stuk altijd in onze genen vast.  Altijd kregen we de keuze het Goede te laten primeren.  We faalden dikwijls.  Die verdomd hardnekkige negatieve emoties en die overheersers toch !!! Bent U klaar voor de rest van de reis van dat oerdeel van ons naar het nu van vandaag ?

   

  Huizen bouwen en leren boeren en schrijven

             

              We leerden huizen en boten bouwen en temden de dieren en planten gewassen die we voor het leven in dorpen nodig hadden.  Van het leven in het bijna gemeenschappelijk bezit van gronden en vrouwen, evolueerden we naar een eigen huis voor elk gezin dat een bepaald stuk grond bewerkte. 

  Des te meer suksesvol je daarin was, hoe meer kans je had om het in het dorp voor het zeggen te hebben en hoe meer vrouwen je onderhouden kon.  Van samenlevingsvormen waar de ongelijkheid vooral door de natuur werd bepaald, gingen we toch meer en meer over naar gemeenschappen waar eerst 'gesproken' en daarna 'geschreven' wetten hun intrede deden.  De theorie van het goede dat zichtbaar werd, kon zo tegelijk een abstract en een konkreet iets in de praktijk worden.  Zo'n zesduizend jaar geleden experimenteerden we er in het Midden Oosten en het Nijlgebied voor het eerst mee. 

  We leerden glas en metalen bewerken en vonden het pottebakkerswiel uit; stichten onze eerste stad Jericho in -6000 en Oeroek een 'kleine' 2400 jaar later.  We leerden in dienst van anderen te werken en stichten 'uiteindelijk' een Staat in Egypte.  Wat je had en wat je doet bepaalde van toen en vroeger al welke rangorde je in het geheel had.

              Bepaalde gebieden uit het Midden Oosten kenden al een bloeiende beschaving met alle tegenwoordige verschijnselen vandien : uitbuiting van armeren door rijken en korruptie als levensstijl.  Koningen en hun famillie kwamen vaak aan de macht door bloedige afrekeningen die het resultaat van ingewikkelde intriges waren.

  Welk een mooie poëzie er ook aan de eerste hoven geschreven werd. 

  Het veelgodendom maakte plaats voor de monogod die alles geschapen had...en heel die evolutie ging ook meer en meer gepaard met het tot stand komen van een 'veelgebodendom'.  Een ander oerdeel van mezelf, moet toen al geweten  hebben wat ik al circa 35000 zonder al die woorden en toestanden wist, dat alles gewoon evolueerde in de richting van meer besef dat wij in feite één zijn met de natuur en dat al die goden maar personificaties van de verschillende angsten waren, door de heersers gebruikt om te kunnen blijven heersen.  Net zoals de man in 't algemeen weinig aandacht had voor de noden van de vrouw, zo fnuikten de heersers ook de belangen van al diegenen wiens belangen andere waren dan het bouwen van pyramides en het voortdurende moorden om meer grondgebied aan de Staat toe te kunnen voegen.  Ons heimwee naar het groepen -en stammenverband van vóór  de tijd dat adellijken en militairen en geestelijken ons dagelijks leven gingen beheersen, nam toe, maar de realiteit zoog ons mee de tunnel der onderdrukking in.  Voorbij was de tijd dat hetgeen we nodig hadden om van te leven eenvoudigweg verdeeld konden worden.  Nieuwe manieren van produceren hadden ons noodgedwongen van sociale organisatie afhankelijk gemaakt.  Die organisatie was in de handen van de machtigen, doch ook toen al boden wij, de onderste lagen van de pyramide weerwerk om toch te proberen de leidende top tot andere gedachten te brengen of te vervangen.

              Ook in het oude Egypte staakten arbeiders al tegen het feit dat corrupte topambtenaren hun loon niet uitbetaalden.  Ook toen hadden ze al vrije dagen en dronken bier na hun werkperioden van acht dagen en meer.  Ook toen al maakte men zware wapens van brons en later van ijzer dat veel lichter was, maar te zeldzaam en dus te duur om er ook ploegen van te maken.  Vandaar dat het toen ook al tegen de honger van het volk ingezet werd.  Ten gronde is er eigenlijk dus niet veel veranderd, al leest m'n huidige bewuste 'ik' vandaag in de krant dat men van plan is miljoenen dollars in nieuwe legeruniformen te gaan steken.  Uniformen voor 'soldaat-robocoppen', konstrukties die kunnen verkleuren en verharden en die bij verwonding de positie van de soldaat via zijn gesofistikeerde helm kunnen meedelen.   Het uniform zou zelfs de eerste geneeskundige zorgen kunnen toedienen.  Allemaal even onzinnig als vrouwen die hun door de media en hun partners misbruikte ijdelheid door commercanten laten misbruiken om het vet van hun billen in hun boezems laten spuiten om dikkere borsten te hebben. 

  Gaat dat alles weer opbrengen terwijl een miljard mensen honger hebben.

              Het door de Feniciërs door toedoen van handelaren ontwikkelde alfabet was een stuk simpelder dan bijvoorbeeld het Egyptische, waar de tekens geen klanken maar begrippen uitbeelden; waardoor slechts een kleine hoeveelheid priesters toegang tot de taal hadden in Egypte.  De eerste grote bibliotheek in Nineve in -635, bevatte 250.OOO kleitabletten.  De weg naar elekronische chips, was nog lang.  Prachtig toch.  In die tijd zeilde we voor de eerste keer via de Rode Zee rond Afrika en muntte men al geld in de Griekse steden.  Sommige heersers gaven arme boeren grond, omdat ze hun heerschappij niet alleen via dictatuur in stand konden houden. 

              De filosofen van toen  begonnen zich af te vragen hoe de aarde er uit zag, welke vorm ze had...en ze begonnen toen al het fenomeen van de 'goddellijke tussenkomst' in twijfel te trekken.  Omstreeks dezelfde periode schonk den Boedah in het verre Oosten de mensen een systeem van acht levenshoudingen om wijs te worden en aan de door de heersers en hun onderdanen zelf geschapen kommer van het aardse leven te ontsnappen.  De mens was ook druk bezig met de relatie tussen leven en dood proberen te ontrafelen. 

  De verschillen in mening hieromtrent, zouden samen met de ekonomische en militaire tegenstellingen nog vaak tot bloedvergieten lijden.  Was de ziel sterfelijk ?  Ook Zoroa wist een antwoord te formuleren.  Een ziel was onsterfelijk en moest na drie dagen voor drie rechters verschijnen, die moesten uitvissen of iemand goede motieven, goede woorden en goede daden in zijn leven gebruikt had.  Confucius was een stuk praktischer.  Machthebbers zouden rechtvaardigheid, rechtschapenheid, loyaliteit, tolerantie en medemenselijkheid moeten kultiveren en cultuur zou het fundament van een nieuwe gouden eeuw moeten worden.  Het hierarchisch humanisme van Confucius had als tegenpool de ideën van Lao Zi, die in die tijd één van de eerste theoretische anarchisten was.  Hij vond dat hoe minder er geregeerd werd, hoe beter een land geregeerd werd...dat vonden de militairen en de adel ginderachter maar niks natuurlijk.  Om zich tegen die groepen te verzetten, was Lao Zi misschien beter bij Confucius in de leer gegaan...in plaats van mekaars konkurrenten te willen zijn.  Maar ja, voor alles is een tijd...alhoewel qua symboliek alles zich in andere tijdvakken weer op een andere manier vertaalt : de tegenstelling tussen een Marx en een Bakoenin bijvoorbeeld is daar misschien zoveel eeuwen later een mooi voorbeeld van.

              In India begon men ook door te hebben dat alle materie een soort met ons verwante ziel moest hebben...tot in het extreme zelfs...typen die schrik hadden om een mier dood te trappen enz... . 

  Er waren zelfs despoten die na bloedige veroveringen, zich na contact met religies of filosofen aldaar 'bekeerden' en voor gratis nutsvoorzieningen voor hun onderdanen zorgden.  Doch deze uitzonderingen werden later dan weer onder de voet gelopen door andere legers van diegenen die nog geen kursus anti-bloeddorstigheid gevolgd hadden.   'Humanisme', interesseerde de leidende groepen niet, ze hadden andere belangen te verdedigen.  In veel gevallen werden ze door de 'officiële' religieusen  geweldig goed geholpen in hun oorlogen en onderdrukking op het thuisfront, waar WIJ zwoegen moesten om hen te onderhouden.

              Naarmate men in Griekenland, korter bij het jaar 400 kwam, waren er meer politiekers die de 'gewone' Athener meer bij de politiek wilden betrekken.  Waar hebben we dat nog gehoord ?  Er bestonden al instellingen als de volksvergadering en de volksrechtbank, maar dezen hadden eerder een kontrolerende funktie.  Het echte beleid werd door de meer bemiddelde Atheners gemaakt.  Ze vormden steeds wissellende coalities, waarbij famillie-en vriendschapsbanden een belangrijke rol speelden.

              Socrates verzette zich tegen de ‘sofisten’ die de toekomstige politiekers een opleiding gaven in het leren ‘verkopen’ van tegenstrijdige standpunten aan het publiek. 

  Hij wilde de waarheid leren bovenbrengen in plaats van te verhullen.  Hij wilde zijn leerlingen de betrekkelijkheid van hun kennis en algemeen geaccepteerde waarden aantonen om langs die weg te komen tot wat goed en rechtvaardig was.   Omdat hij zich eigenlijk tegen de democratie zoals ze in de praktijk gebruikt werd verzette; veroordeelde men hem tot de gifbeker.   Zijn eerste bekendste leerling na hem, Plato, was zelfs van mening dat een stad alleen behoorlijk  door filosofen kan geregeerd worden; door mensen die kennis hebben van wat waar, goed en rechtvaardig is. 

  Aristoteles; weer een praktischer iemand,  maakte een inventarisatie van alle mogelijke bekende staatsvormen en hield zich nog met tal van andere interessen bezig : literatuur, biologie, logica, meterologie…  Toch knap al die voor ons al met die dingen bezig waren omdat wij er mee bezig zouden kunnen zijn.

              De geschiedenis ging verder.  Rond 214 VC zette het Chinese deel van onze in Afrika vertrokken stamboom onze muur en vond den Archimedes de pomp uit.

              Als  Romeinen kwamen wij op de proppen met goden die voor een aantal begrippen als trouw, eer en hoop enz…stonden…zo rond de tijd dat we in Afrika  ook al aan ijzerbewerking begonnen te doen.  In China hadden we al staatsmonopolies voor sommige produkten en nationaliseerden we al grond en zoals overal waren er typen die een verslag van de geschiedenis van hun streek publiceerden.

              De term ‘proletariërs’ komt een eerste maal in de Romeinse geschiedenis voor. 

  We woonden toen in armoedige kamertjes waarvoor we woekerprijzen betaalden aan eigenaars die in monumentale panden woonden.  Vaak lieten deze eigenaars brand stichten in hun huizen om zo met de grond te kunnen spekuleren.

              Terwijl de bestaande grote rijken en kleine staatjes mekaar vaak naar het leven staan komt  het jaar 1  in zicht.  Iedereen kent de lotgevallen van de timmermanszoon van Nazareth; 'den Jezus', die het aandurfde van het establishment uit te dagen en hiervoor de prijs betaalde. 

              Eerst na Christus z'n dood begon de geest van wat hij had achter gelaten goed te werken, wat aan de zendelingendrift van zijn volgelingen te zien was. 

  Er zou eeuwen later nog geweldig gevochten worden omtrent de vraag of die geest of Jozef of iemand anders zijn biologische vader was.  Waarschijnlijk is dit misverstand vertrokken bij een uitspraak van Jozef of (en) Maria die zich lieten ontvallen dat ‘ dat toch gene van ons kan zijn’.  JC was iemand die niet alleen het individuele maar ook het universele welzijn propageerde; net zoals in een nog verder Oosten bepaalde Indiërs de leer van Boedha uitbreiden van individuele naar universele verlossing.  Nu zouden we dat kunnen aanvullen met het uitgangspunt dat we allen van dezelfde cellen afkomstig zijn.

              Eén van de voorlopers van Mercator, Ptolemaeus; bracht de toenmalige wereld voor ’t eerst in kaart; want zo’n mannen moesten er ook zijn.  De Romeinen die Constantinopel als hun nieuwe hoofdstad namen, begonnen nattigheid te voelen want voor het eerst moesten ze de Germanen terugdrijven terwijl men in China een reeks rijken zich zag verenigen om nadien weer uit mekaar te vallen.  De Visigoten versloegen het Romeinse leger dan toch en zelfs enkele tijden later spannen de Romeinen en de Germanen samen om de Hunnen eens van hun onoverwinnelijkheidswaan af te helpen.  Nog een tijd later werd Augustulus Romulus de laatste West-Romeinse keizer en waren we weer bij  waar het begonnen was.  Versnippering. Eendracht. Bloei. Verval.  Hierbij exkuses voor al diegenen onder de voorvaderen die met deze slachtingen niks te maken hadden voor het gebruik van de termen Romeinen enz…  .  Er zijn immers ook Amerikanen die niets met wat in Vietnam gebeurd is te maken hadden. 

              Het wiel van de geschiedenis draaide voort. 

  Clovis den Frank overwint de Visigoten; amaai da waren stoten. 

  Hij ging zich laten dopen als de Alamannen zouden gaan lopen.

  Sinds de eerste christelijke Romeinse keizers moesten de filosofische scholen toe.

  Wetenschappellijk redeneren werd taboe. 

  Terwijl het Oosters en Westers Romeins Rijk werd herenigd en de Koreanen van het land van de ‘kalmte van de morgen’ Japan gingen helpen bevolken veroverde Byzantium Belgrado en werd Egypte opgenomen in het Islamrijk.   Sinds de Romeinen uit Engeland vertrokken ontstond er tussen de verschillende staatjes zo’n rivaliteit dat al dat krijgsgedoe soms hongersnoden tot gevolg had. En nu per jaar enkele markante dingen, over elk feit kan je een hele encyclopedie op zich schrijven, als de feiten je nieuwsgierig maken zoek er zelf dan maar informatie over...en probeer te ontdekken welke algemene ontwikkelingslijnen er achter de feiten zitten.

   

   

  Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen

  718 Moslimaanval op Constantinopel faalt.  Weer een onderdeel van de strijd van de leidende klassen om nog meer macht ten koste van alle miserie die oorlogen meebrengen. 726 Moslims aan Chinese grens  733 Karel Martel stuit opmars Moslims in Poitiers 754 Wynfrith alias later Bonifasius; den apostel voor de Germanen en bondgenoot van den Martel werd vermoord door Friezen en dan nog wel op Pinksteren.

  840  De vikingen koersen naar Ierland en wat later ook naar Parijs; ’t Frankische rijk dus ook bedreigd  890 In Egypte is er een arts Abu Ya Gub alias Judaeus die aforismen schrijft om z’n patienten te genezen  vb ‘ de meeste patienten worden door de natuur genezen'.

  930 De Arabische geneeskunde wordt in een boek gebundeld  939 Vietnam onafhankelijk van China.  Einde eerste millenium zorgden Otto I ,II, en III en heel hun compagnie voor weer een nieuwe wereld-devisie.  Na veel gebadder in Duitsland en Italie en den Balkan niet te vergeten, werden die mannen zelfs niet in Byzantium buitengesmeten en kwamen ze zelf nen tijd heel goed overeen; maar achteraf werden ze weer schizofreen. 

  Het ging om meer dan de jacht om geld en land of vrouwen en voedsel.  Het leek wel of onze genen internationaal vermengd wilden worden.  Waarom hebben we dat niet op een andere manier aangepakt en kwam er telkens die doodslag aan te pas ?  Huisde er dan zoveel angst en drift in de aanvallers en aangevallenen dat alles vaak zo bloedig verliep ?

   

  1002  Vikingen bereiken Amerika  1017 Of de Denen in Engeland graag werden gezien valt nog te bezien  In 1100  stonden de 'zogezeide' Christenen in Jeruzalem  1124 Duitse-Engelse  inval in Frankrijk  gestuit door Lodewijk de Dikke die via de verplichtingen van z’n vazalvorsten z’n graantje kon meepikken

  1160 Bloei van het Khmerrijk  1180 Hildegard Von Bingen spijtig genoeg gedaan met zingen, het werd haar  zelfs een tijd door vervelende lieden verboden .

  1197 Honger bedreigt Vlaanderen en Noord Frankrijk ; boeren konden hun leningen niet meer afbetalen; toen al niet meer.

  1200 Val Constantinopel.  Venetie doet de beste zaak met een aantal nieuwe ekonomische steunpunten …tot keizer van het nieuwe Latijnse rijk wordt nen zekere Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen verkozen ; de kruistocht kon weer even verpozen. 1268 Thomas van Aquino land in Parijs en is er wijs ‘het denken is bij hem primair om tot een verdieping van het geloof te komen'; het denken als de verbinding tussen het ‘natuurlijke’ en ‘bovennauurlijke’

  1338 Gentse bevolking kiest nieuw bestuur : voornamelijk wevers en lakenhandelaars ; ’t gewoon volk nog altijd de sigaar  1349 Nieuws van allen tijde : ‘Oostenrijkse Joodse wijk platgebrand’  want voor de pest moest een zwart schaap worden gevonden  1360 Frankrijk en Engeland beëindigen nog maar es nen oorlog  1368 Mongolen geven China voorlopig op 1381 Engelse koning bedwingt boerenopstand…en er zouden er in Europa nog zo velen volgen 1389 Osmanen rukken op in Balkangebied 1407 Vrouwen centraal in nieuwe Franse roman.

   

              En immer verder gaan ondertussen de godsdienstoorlogen-interadelhuwelijken;  vervolging van allerlei soorten protestanten en het afkopen van de vrede; ten koste van de rede; de waan sleept zich voort 1450 Inca’s repareren een hangbrug met touwen van een halve meter dik ; die kwamen ook van ver sinds ze 30.000 jaar eerder de noordpool vanuit Azie overstaken.  1450 Turken nemen Constantinopel in 1453  de honderjarige oorlog voorbij  1460 Inca’s bezetten Chimu-rijk en massale heksenverbranding in Atrecht 1480 Koning van Zimbabwe overlijdt; stond aan het hoofd van hoofden die hem schatplichtig waren; ook daar moest men de gewone verzuchtingen van de simple mens al kunnen bedaren  1487 Azteken offeren duizenden gevangenen en een paar jaar vroeger erkennen de Vlaamse steden den Max van Oostenrijk  terwijl de inquisiteurs hun richtlijnen voor de heksenvervolging geven 1493 Colombus komt uit het latere America Latina terug.

  De verdere ontdekking van de wereld door de Europeanen in spe is niet meer te stuiten; de burgerij werkt zich binnen het nog door de adel gedomineerde schaakspel op

  Door de plotse rijkdom verdwijnt de verstandhouding tussen de katholieken, moslims en joden...tussen sommigen althans, maar de aanstokers van de verdeeldheid wonnen.

  1511 Lof der Zotheid van Erasmus verschijnt; het amusement vervangt de satire ; hij oefent zijn ambt als kritisch priester niet uit en zwerft door Europa. In Londen schrijft hij zijn fantasieën in acht dagen tijd op in het huis van zijn vriend Thomas More die zijn ideale samenleving in 'Utopia' of ‘nergenshuizen’ beschrijft.

  1519 Leonardo da Vinci sterft; als onafhankelijk waarnemer en uitvinder en veel meer trad hij de wereld tegemoet1521 Azteeks Rijk ten onder  1525 weer nen boerenoorlog  gedaan bij de Duitsen en spijtig van die Maarten Luther die de kant van de overheid koos 1526 wat niemand weet , toen was er al ne zwarte koning Alfons in Kongo die zich tegen de slavenhandel verzette 1529 Mogol-leider verslaat Afghanen 1532 een soort eenheid tegen het Turkse rijk . Terwijl Mercator ooit nog in Leuven met Erasmus zijn kaarten maakt wordt het onderlinge gevecht tussen Schotten en Engelsen enzoverder niet gestaakt en beginnen bepaalde wereldlijke machthebbers andere profeten dan die van het oude Rome te steunen; bijvoorbeeld die van Genève die Calvijn ‘ophemelen.’om weer een groep mensen voor hun ‘aardse’ belangen te gaan misbruiken 1544 Koning Frankrijk wijst eisen arbeiders af en die mannen voeren nog drie jaar tevergeefs een juridische strijd tegen het parlement in Parijs .  Ondertussen laat Leuvenaar chirurg Vesalius zijne kaas en in 1566 is de dood Nostradamus misschien de baas. Vanaf 1570 wordt Japan meer één terwijl den Tsaar Ivan het protestantisme bekritiseert en Zweden en Denemarken als pitstop vrede sluiten 1573 Hongersnood in Europa. Teveel gevochten en slechte oogst.  Bakkers werden verplicht aan verlaagde prijzen te verkopen.  Overheidshulp zoals renteloze leningen prachten geen soelaas  1580 Spanje lijft Portugal in als voorbode op Portugal onafhankelijk  1592 Filosoof Montaigne dood  :Twijfel en inzicht in het paradoxale karakter van de waarheid deden hem vragen stallen bij de essentie van het  bestaan.  

  Zonder systeem behandelde hij de meest uiteenlopende onderwerpen. Benieuwd naar wat er in ‘Que- sais- je?’  staat. 1596 Spanje getroffen door bankroet.  Ook ditmaal zullen de Duitse en Italiaanse geldschieters de koning wel kredieten verschaffen.  What’s new I ask myself.  Ondertussen blijven de boeren tax betalen aan de

  koning en de grootgrondbezitters en de kerk.  Sommigen trekken naar de steden of naar de Amerikaanse Koloniën.  Durven brengt op lange termijn altijd iets op als het je kop niet kost ten minste.

   

  1600 Bruno Giordano op den brandstapel want te geleerd.   Dezen mens schreef over het verband tussen de universele en individuele ziel en over de noodzaak de bijbel op zijn morele verdiensten in plaats van bijvoorbeeld op zijn astronomische implikaties te beoordelen.   ‘Misschien is uw vrees om dit vonnis te vellen groter dan de mijne om het te aanhoren’ zei hij tegen zijn rechters. 1602 Kooplieden in Holland verenigen zich in de Oostindische Compagnie 1617 Jezuieten besturen provincies Peru.  Produkten uit kolonies worden meer en meer gegeerd en de kolonisten beginnen inspraak in het bestuur te eisen; in wiens firma; religieuse of adelhanden dat bestuur ook is.  1620 Filosoof Francis Bacon heeft iets tegen idolen; dogma’s en vooroordelen en geloof ; de wetenschap moet de lasten van de mens verlichten zegt hij.

  1623 Shakespeare gebundeld  1642 ZON middelpunt heelal zegt Galilei.  Baanbrekers hebben altijd een stuk gelijk.  1643 Vier Engelse koloniën in Noord Amerika in bond verenigd. 1645 Habsburg houdt Hongarije, terwijl men in Parijs  geldproblemen kent in de staatskas van Mazarin en Richelieu 1649 Cromwell leidt massaslachting in Ierland en Zweeds leger trekt zich terug uit Praag  1651 Harvey zegt dat het leven uit ei komt; nog een baanbreker van formaat

  1654 Nederlanders geven Brazil prijs aan Portugezen en gingen het een paar jaar later zelfs in Korea proberen 1659 Frans-Spaanse oorlog ten einde; maar  komedie duurt voort.

  1666 ISAAC NEWTONS WONDERJAAR zwaartekracht, kleurenleer…hij publiceerde zijn vondsten toen nog niet.  1670 ‘simplicissimus’- boek hoopt op verlossing door zich af te keren van de wereld en op het hiernamaals te wachten . Grimmelhausen vertelt over zijn held die door toedoen van de dertigjarige oorlog zich van braaf tot totaal gedesillusioneerd ontwikkeld .(niet alleen de zwaartekracht kan een mens hier 'naar beneden trekken'), 'adieu wereld’ zegt hij na de opsomming van de miserie die hij is tegengekomen.  Als we meer tijd hadden, maar dus in een andere kultuur en onder een andere ideologie leefden, zouden we mits onze zin daartoe aangemoedigd werd en onze wil aanwezig was, kunnen lezen wat al diegenen die ik terloops noem, geschreven hadden. 1670 Comenius wil spelenderwijs leergierigheid bijbrengen 1674 Fransen attakeren Arnhem als begin aanval op republiek   1672 Gebroeders Dewitt in Holland slachtoffer van lynchers als uitloper van dispuut tussen republiek -en koningsgezinden en als gevolg van geheime allianties tussen Holland Engeland Zweden enerzijds en Engeland en Frankrijk in ’t geheim…Waar hebben de huidige grote politiekers hunne stiel geleerd denkte gij of zit dat in het burgerlijk systeem en dus ook in ons, ingebakken ?  Ondertusssen  schreef Molière maar blijspelen.   En werd Bombay het nieuwe hoofdkwartier van de Engelsen.

  1691  Spinoza .  Eindelijk iemand dat zegt dat de wonderverhalen van de bijbel als moralistische vertellingen ter lering moeten beschouwd worden en  het bestaan van Adam als eerste mens in twijfel trekt.1681 Bloedtransfusies verboden, nog teveel doden, men weet nog niet welke stoffen bij mekaar passen.

  1683 Turken staken belegering van Wenen 1689 Verdrag China-Rusland

  1694 oprichting bank van England  1695slavenvrijstaat Recife gevallen

   

  1700 Karel den tweede van Spanje kiest Frans opvolger terwijl in Massachusetts het eerste anti-slavernij pamflet opduikt. 1704 John Loche vindt koningschap geen goddelijk recht.  1713 Internationale oorlog in koloniën Amerika weer voorlopig voorbij 1716 Leibniz introduceert het begrip ‘kracht’ in de natuurkunde en vindt deze wereld de best mogelijke  Merkwaardig is dat hij in geestelijke krachtvelden gelooft. Bracht veel tijd in omgeving hof door. Ontmoette Spinoza en Descartes. 

  1716 Groot Chinees Woordenboek  1721 Zweden verliezer in Noorse oorlog 

  1723 Vanleeuwenhoek microskopisch biologisch onderzoeker sterft .1731  Crusoë en Defoe 1733 Pruisen krijgt sterk leger  1734 Boek van Voltaire op brandstapel. Bekritiseert franse politiek en zegt dat in Engeland iedereen belastingen moet betalen .  1746 Swift : Gullivers Travels scherpe satire : mensheid laat zich leiden door ijdelhijd en hebzucht. 

  De satire is in Engeland een populair middel om stelling in debatten te nemen.  

  1753 Diderot zijn ‘encyclopedie’ verboden 1756 Europese oorlog tegen Frankrijk ook omwille van verschillende politiek in diverse kolonien     1763 Einde 7jarige oorlog van Oostenrijk (OR), FR en Rsl om macht Pruizen terug te dringen terwijl Spanje(SP) zich in Europese oorlog bij FR aansluit. Ondertussen was er de Zweed Linnaeus die de planten bestudeerde.

  1764 Amerikaans verzet tegen Engelse belastingen            1769 'WATT'een stoommachine.

  1770 John Wilkes hekelt Engels parlement en cliëntelisme.

  Kranten en betere verkeersverbindingen maken politiek meer een algemene zaak. 

  1774 Machtsstrijd parlement en monarchie. Filosofen kiezen kant van parlement alhoewel hun boeken er vaak door verboden werden.  Voltaire : beter gehoorzamen aan een leeuw dan aan 200 ratten 1775 Broodprijs zakt ineen in Parijs.  Priesters tegen met geweld afdwingen van lagere prijzen.  1776 Amerikaanse afscheiding van England   1781 Gotthold Ebraim Lessing vond dat alle religies hun bijdrage aan de ontwikkeling hadden gegeven en zag in de geschiedenis een ontwikkeling in de richting van een ideale maatschappij die wel nooit zou bereikt worden.

  1781 Indianenopstanden Peu en ander plaatsen  1789 Hervormingen Jozef II in Rusland terwijl er in Parijs voedselrellen uitbreken. Met Franse burgerlijke revolutie als gevolg .  Proletariaat weer voor karren van rijken gespannen; adel verliest gevecht tegen burgerij langzaam overal meer de volgende 150 jaar. 

  1793 Alle voormalige bondgenoten FR en SP weer aan ’t badderen terwijl de guillotine topdagen heeft maar ook Robespierre geliquideerd wordt.  Burgeroorlog van toen. 1796 Bonaparte nieuw frans oorlogsbeest  1793 William Pitt treedt op tegen vakbonden in Engl.

   

  1801 Oostenrijk verliest bezittingen in Italie en Ieren kritisch over unie met England.

  1805 Beethoven ontdekt op tijd slecht karakter Napoleon 1812 Venezula los van Spanje en Von Kleist , de dichter pleegt zelfmoord nadat hij aan het nut van kennis begon te twijfelen en na militair en boer nog vanalles geprobeerd had. 1812 Napoleons afgang begint 1813 York : 12000 soldaten worden tegen arbeiders ingezet en in Pruissen wil men de Fransen buiten terwijl Spanje weer onafhankelik van FR wordt en het stamverbond van Indianen aan de overkant van de plas uiteenvalt 1814 Anti-Turks genootschap in GRK(Griekenland)  en kerstvrede tussen Amerika en England in Gent ondertekend 

  1817 Hongeroproeren in heel West Europa 

  1818 Hegel dialecticus docent in Paris, zou Marx later bij z'n these-antithese-synthese inspireren. Chili onafhankelijk terwijl de VS (Verenigde Staten Noord Amerika) compromissen sluiten met Spanje  en de Oostenrijkse Metternich zich tegen het zich verenigende Duitsland verzet en de eerste stoomboot de oceaan oversteekt en Bolivar Columbia gaat leiden. 1821 Het verband tussen elektriciteit en magnetisme wordt ontdekt  en de Turken krijgen van de Russen en Grieken veel  weerstand.

  1823 Shelly, de dichter die dichten op pamfletten prefereerde en te romantisch was; verdrinkt.  Ge moogt nooit teveel ineens willen doen en geduld hebben.

  Brazillië onafhankelijk, of de grootgrondbezitters toch  . De Perzen sluiten een verdrag met de Turken  en Mexico wordt een federale staat. 

  1826 Miljoenenverlies East Indian Cy  1827 Belgische oppositie één front tegen den Willem van Holland.  Terwijl Volta zijn batterij uitvind en ook Uruguay onafhankelijk wordt.  1828 Zoeloe koning vermoord door Boers en verdrag Russen met Perzen. 1829  In FR een jaar later een nieuwe koning geinstalleerd .. en de Polen komen tegen de Russen in opstand ; wat nog herhaaldelijk zal voorvallen ; ook hun botsingen met Duitsl.(DSL) zullen nog veelvuldig zijn.  Al deze episodes met wisselende  coalities met hun ‘vijanden’afgewisseld, een taktiek die al sinds eeuwen overal in zwang lijkt te zijn en nog is.  Ook in de rest van de wereld is er den ene keer ene van den adel baas en dan weer iemand door de rijke burgerij gesteund.…een bewijs dat het systeem een grondige krisis doormaakt en de tijd rijp wordt voor de ideën van de proletariërs.  1832 President Jackson zegt dat centrale Amerikaanse bank de rijken bevoordeligt...een waarschijnlijk niet door daden en zeker niet door andere presidenten gevolgde uitspraak die zoals gewoonlijk niet uit het hart kwam, maar taktiek was.  Later zal Van Buren de 'demokraten'  organiseren. Slavernij wordt strafbaar terwijl in England een armenwet gefabriceerd wordt en  later arbeiders 'kiesrecht voor mannen' beginnen eisen. 1835 Spoorlijn Mechelen-Brussel

  1835 Psychologische roman Stendhal weinig succes; maar auteur hoopt ook nog in 1935 gelezen te worden .  Zijn personages kunnen zich niet confirmeren aan de maatschappelijke kodes

  1838 Boeren stichten hun eigen republieken wat veel boel met England belooft.

  1841 Vietnamese positie in Kambodja verzwakt.

  1842 Lijfeigenschap in Rusland probleem  1843 Oostenrijkers zijn nog niet thuis van hun Balkanavonturen 1844 Silezische wevers eisen hogere lonen  en worden militair afgemaakt of gearresteerd.  Zal ook nog heel lang duren deze toestanden.  Deze taktiek van de burgerij zal zelfs nog gebruikt worden tegen het werkvolk als deze laatsten door de toenmalige sociaal demokraten al in de parlementen van vijftig jaar later zitten doordat deze parlementen gewoon als handlangers van de burgerij gebruikt worden (bijvoorbeeld tegen de Duitse revolutie in 1918 na de oorlog.

  1846 Algerijns verzetsleider gevangengenomen door Fransen.   1846 Schrijfster Ida Pfeiffer vertrekt op wereldreis na de opvoeding van haar kinderen.  Terwijl de immigrantenstroom de VS verrast schrijven de drie gezusters Brontë hun romans.

  In Belgie ziet men een jaar later de pattaten naar de vaantjes gaan.

   

  1848 PROLETARIERS ALLER LANDEN VERENIGT U  Marx krijgt de opdracht de communistische doctrine te formuleren.  Op wetenschappelijke manier de geschiedenis proberen te analyseren als een wetmatigheid…die wel door subjektieve drijfriemen doorkruist wordt…da’ s de moeilijkheid…de rede die het niet haalt op de praktische belangen van de verschillende groepen. 

  De moeilijkheid van organisatie en alternatief.  Daar zullen we het na dit korte overzicht nog op tal van manieren hebben.

   

  1847 Tienurendag in England 1848 Kommunistisch Manifest van de Karl en Friedrich Engels.  1849 Russische steun aan Oostenrijk; beslissend voor einde Hongaarse revolutie terwijl de tsaar in Rusland voor zijn hachje begint te vrezen. 1859 Comédie Humaine van Balzac met 2500 personages 1850 Ierse hongersnood eist miljoenen levens  terwijl Marx de Pruissiche Staat en zijn alomtegenwoordige burokratie in de New York Daily hekelt.

  Dit gebeurdt de dag van vandaag nog door duizenden marxisten, op uiteenlopende manieren, maar meer op het internet en aparte publikaties, dan in de burgerlijke pers... Het grote publiek houdt er weinig rekening mee. 

  1853 ‘De negerhut van Oom Tom’.

  1853 GB en FR misschien aan zijde Turken tegen Rsl  ; ze nemen om te beginnen al een stukje Griekenland  in.  1856 Rusland verliezer Krimoorlog en oprichting Zuid-Afrikaanse republiek.

  1857 Flaubert zijn wulpse Madame de Bovary en Baudelaires Lesbogedichten niet immoreel verklaard...door wie of wat is me ontgaan.

  1859 Evolutietheorie wekt grote opschudding terwijl Fransen in Saigon landen

  1860 Max Havelaar veroordeelt kolonialisme.

  1861 Russische tsaar schaft lijfeigenschap af (zie ook Lincoln en Brown in VS)

  1861 Burgeroorlog in  VS en Italiaans parlement roept koninkrijk uit.  Opvallend hoe dergelijke anachronistische tendenzen tot en met de dag van vandaag blijven opduiken als symptoom dat we aan grote veranderingen toe zijn

  1862 FR SP GB troepen bezetten Mexico terwijl de VS gratis land voor pioniers geeft en Bismarck een sterk leger wil en Den Viktor Hugo ‘Les Miserables’ schrijft

  1863 Kambodja Frans Protectoraat

  1864 Internationale Arbeidersassociatie temidden van burgerlijk wereldtoneel

  1865 Jules Verne en de reis naar de maan meer dan 1OO jaar op voorhand voorspelt.

  1865 Semmelweis(of was het 'Schimmelweis) en de ontdekking van de soorten infekties

  1866 Kongres Internationale in Geneve, 'eerste congres’

  1867 VS willen Europeanen uit Mexico en steunen eigen Mexicaanse elite

  1867 Servisch-Grieks akkoord tegen Turken en het driedelig Marxboek 'DAS KAPITAL'

  1869 SDAP pleit voor klasseloze samenleving trwijl Mendeljev zijn elementen rangschikt

  Geboorte Henriette Roland Holst-van der Schalk die de SDAP het een en ander bijbracht.  Het boek 'liefde is heel het leven niet', is een indrukwekkende getuigenis van de geschiedenis tussen 1869 en 1952  auteur : Elsbeth Etty. 1870 Latijnse landen beginnen vanaf dan ook al onderlinge oorlogen en als Bismarck tegen Napoleon den derde wil gaan badderen en deze laatste verliest 'wurdt' 'Wilhelm I kaiser.

  1871 Parijse 'commune', als het om de arbeiders te verslaan is verstaan de Duitse en Franse overheid mekaar wel.  Oprichting van arbeiderspartijen blijkt noodzaak

  1872 Bakoenin uit  Internationale Arbeidersassociatie gestoten.  Marx is voorstander van politieke akties en het veroveren van de staatsmacht en voorstander van politieke arbeiderspartijen terwijl Bakoenin voor ekonomische akties is en de vernietiging van de staat door de revolutie 1873 Koersdaling op Berlijnse Beurs

  1874 Britten interveniëren in Maleisië  en Arbeiderverenigingen Oostenrijk één.

  1876 Bell en zijn telefoon, Osmaans rijk bankroet. Bulgaren willen los van Turken  en de Japanheersers willen Korea

  1877 Edison en zijn registratie vh geluid  en later z’n lamp1878 'Naar het volk'- beweging in Rusland en deling Bulgarije op ‘Europese top’ en ‘socialistenwet in Pruisen’

  1879 Terrorisme blijkt zoals altijd niet te werken, ook niet tegen de tegen de tsaar, Lenins broer werd opgehangen...hij zou er lessen uit trekken, wat men hem nu ook verwijt.

  1880 Koerden kunnen eigen staat wel vergeten, troost jullie, de moderne wereld moet toch één natie worden. 1882 Uittocht Joden uit Oost Europa en ontstaan van kleinburgerlijk nationalistische stroming in Duitsland  1882 Congres VS wil immigratie beperken

  1882 Engels leger loopt Egypte onder de voet 1882  Pleitbezorger concurrentieloze wereld overleden : Louis Blanc ’s gelijk loon voor iedereen (van hem is de door Marx gebruikte romantische uitdrukking van ‘ieder naar zijn vermogen ; aan ieder naar zijn behoefe')misschien afkomstig...één van de subjektieve pijnpunten van zijn gedachtegoed.

  1883 Marx analyseert modern kapitalisme 

  1883” Reformistische Fabian Society wil sociale hervormingen binnen bestaand systeem Terwijl in Duitsl. Nietsche op zoek is naar een soort volmaaktheid die later door de ellendige (heil-endige) Adolf Hitler  zal worden misbruikt als theorie.  1885 Oprichting BWP terwijl Vietnamezen tegen Fransen in opstand komen.

  1886 Stakingen in Wallonië  1886 Benz benzinemotor.

  1886 Apacheleider geeft strijdt op 1888 Toenadering Duitsl. en zuiderburen.Tijdelijk.

  1888  Componering van Internationalelied geschreven door Eugene Pottier.

  1889 Rodin en zijn denker en den Eifel zijnen toren terwijl Rotterdamse stakers weer aan de slag gaan, ook door invloed klerikalen.

  1890 Eénmeivieringen voor achturendag 1890 Anti-trustwetten in VS terwijl ook in Polen de Ab-klasse (Abkl, arbeidersklasse) zich begint te organiseren maar nog dikwijls de volgende tientallen jaren de miserie van de burgerlijke politiek zal moeten ondergaan met een hele reeks bezettingen en coalities om de burgers aan de macht te houden tot gevolg. 1892 Duitse Socialisten nemen Ertfurter program aan waarmee ze de grondslag van het reformisme en de collaboratie met de burgerij in de volgend eeuw leggen.  De aktie van de proleten zal geleid worden naar de verovering van het stemrecht.

  De geschiedenis van de twintigste eeuw zal bewijzen dat dit geen oorlogen  tegenhouden heeft en dat de kloof tussen arm en rijk nog zal toenemen. 

  De eerste wereldoorlog werd nog gestopt door opstanden van arbeiders voornamelijk in Duitsland en Rusland. De tweede wereldoorlog werd niet door de Abkl -klasse gestopt; maar men had de arbeiders na WOI zogoed via hun partijen en vakbonden in het burgerlijk systeem ingekapseld en hun via een groeiende welvaart ook zo verburgerlijkt dat het lot van de rest van de wereld onvoldoende weerstand opriep om komaf te maken met het imperialistisch kapitalisme. 1894 Cleveland zet leger tegen stakers in 1895 Franse vakbonden verenigt in CGT …konden ook geen wereldoorlogen verhinderen 1895 eerste filmvoorstelling 1896 idee van ‘Joodse Staat ‘ door Herzl die als journalist geschokt was toen een Parijse menigte na het proces tegen Dreyfus ‘à mort les juifs riep’.  Dom nationalisme toch altijd.

  1896 Revolutionaire toestanden op Filipijnen tegen Spanje met voordeel voor VS.

  1898 Engels leger in Soedan terwijl de grote mogendheden een eeuw gaan ingaan waar ze op allerlei manieren een stuk van de wereldmarkten willen inpalmen

  1899 Freud analyseert dromen en zo.

   

  Twintigste eeuw  De kunst van de politiek bestaat erin te weten waar we vandaan komen en waar we ons bevinden en waartoe iets leiden kan.... gecombineerd met waar we naartoe willen.  Als alles als een processie van Echternach achteruit en vooruit tegelijk blijft evolueren, kunnen we ook honderd jaar later nog voor verrassingen komen te staan.  Wat eraan gedaan ?

  1900 'Boeren' Zuid-Afrika met Duitse kanonnen verslaan Brits leger... achteraf toch verslaan/ DSL(Duitsland) wil vloot verdubbellen/ Westerse eisen aan China en ... 'boksersopstand'/ Erfelijkheidsleer van Devries: gen kan alleen recessief zijn als zowel vrouw als man recessief gen inbrengen/ Socialistische Internationale, Kautsky : samenwerking met 'burgerlijke'(die 'klassenmaatschappij' in stand willen houden) partijen toch mogelijk…en alle gevolgen vandien 14 jaar later/

  1902 Stakers gedood in Leuven/ strijd om Macedonië door Balkanlanden

  1903 Algemene staking Nederland mislukt /Winst voor Duitse socdem/ uitbuiting Kongo/

  1904 Oorlog RSL-Japan/ 'linkse’ Jaures in FR (Frankrijk)pro -revisionisme (zien het dreigend gevaar in het kapitalisme niet meer/ Entente Cordiale FR en GB blijven wereld tijdens theekransjes verdelen /1905 Eerste aanzet Revolutie in Rusland/ in NL(Nederland) vakbonden samen in NVV/ 80000 mijnwerkers legen werk in België neer/ 1905 Bengalen gesplitst/ abkl opstand Moskou, boycot Doema (parlement) door bolsjevieken/1906 eerste radioprogramma New York  via jarenlang teamwork/1907 tsaar ontbindt doema/ Autorace Peking-Brussel/ utopische Kolonie ‘Walden’ ter ziele 1908 Vrouwen eisen kiesrecht GB/ Jonge Turken eisen rechten voor iedereen ongeacht religie of ras/

  annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk/ 1909 sdap sluit tribunisten uit partij  (zie rol Herman Gorter en Antoon Pannekoek.../ Bleriot vliegt over kanaal/

  1911 FR probeert op basis van twisten in Marokko invloed te behouden/ betogingen voor stemrecht op drie jaar van Wereldoorlog Eén in Brussel!!!!!!!!!!!!/

  oorlog Italie-Turkije/ boeren Mexico in verzet/  1912 zege spd bij Duitse verkiezingen 110 tegen 148 zetels,toch zullen ze de oorlog sponsoren/ China geen keizerrijk meer,republiek op nat.basis guomindang opgericht / Rus.ingrijpen in Perzië./ GRK-BULG. verdrag /Ital-Turk.vrede/Balkanoorlog FR RSL achter Balkanlanden, DSL achter Oostenrijk/ Berlijn waarschuwt Russen/ 1913 België 400000 stakers stemrecht/ vrede zogezegd op Balkan in mei, in juni terug oorlog(en nu de dag van vandaag nog…el capitalismo es un systema decadente / tweede chinese revolutie mislukt, geen steun vanuit volk of buitenland/

  Russen drukken Pools verzet kop in/ 1914GB wil sterke vloot/ Iers zelfbestuur/

  It;Ostnr.+Roem.bombarderen prins Von Wiet tot koning in Albanië/ Ghandi terug naar India/ Moordaanslag Sarajevo/ Dsl ultimatum aan Rsl/ mobilisatie NL en BL/ Japan verklaart Dsl oorlog/Oorlog in lucht begonnen/ Duitse oorlogskredieten door meerderheid spd goedgekeurd, alleen Karl Liebknecht en een kleine groep tegen/  Mussolini begint aan carrière/ Serv troepen heroveren Belgrado./ Mussol uit sp Italië gezet/ bolsjevieken uit doema gezet + mensjevieken voor oorlogskredieten./

  1915 Australische en Nieuw-zeelandse troepen nemen taak over van Britten tegen Turken / Liebknecht geroyeerd/sommige  LINKSE socialisten tegen oorlog(zelfs de oorlog van het eigen land...die in een strijd om de macht in eigen land zou moeten worden omgezet) bijeengekomen in Zimmerwald en een tijd later in Kiental (april '16) dringt Lenin op de splitsing van de tweede internationale aan /Zuid -Afrika terug in Boerenhanden/

  1916 Arabisch verzet tegen Turken/ 1917 Maart : eerste deel Russ revolutie/VS verklaart oorlog aan DSL./ augustusopstaand bolsjevieken faalt ,in oktober geslaagd/ Centralen verslaan Italië/1918 soldatenopstanden + Duitse abkl verraden door socdem/ Ostnr moet Balkan lossen/ Onafhankelijkheid Polen weer tijdelijk/Rekwisitie NL-handelsvloot door VS- GB/Vrede Brest-Litovsk onderhandelt door Trotsky./ Duits offensief stopgezet./ Burgeroorlog Rusland./ 1919 Versailles-’vrede’/ Opstand arbeiders Dsl onderdrukt…heeft latere opgang nationalisme in Dsl mogelijk gemaakt/ Oprichting derde Internationale/ Geallieerden verdelen Dsl kolonies/ Kemal in Turkije/ 1920 Red Scare in VS/ Poolse troepen in Oekraïne./ Mandaatgebieden toegewezen : Irak en Palestinie voor GB Syrie-Libanon naar FR/ PKIndonesie opgericht’Sneevliet-effekt’/ Rus.leger in Warschau verslagen, hadden op Poolse rev gerekend, maar Pools nationalisme sterker

  / Lot Ottomaanse rijk bezegeld/ Revolutionair elan raden in Italië afgezwakt door soc.  partijen./ Irak eigen regering/ Ierland verdeelde natie/1921 afscheiding in soc partij Italië Bordiga en zijn gevecht binnen en buiten de Italiaanse sociaal-demokratie/Poging Nieuwe Ekonomische-Politiek in Rusland

  KP in China opgericht./KPBelgie via Jacquemotte, Van Overstraeten...Soc.Jonge Wachten…/Musolini fascistisch leider/Staking tegen fascisme in Milaan/1922 beroerte Lenin./ Turken verdrijven Grieken weer/ Mussol aan macht./USSR uitgeroepen/ 1923 Putsch ’Hitler’ mislukt./weer vrede GRK-Turkije/China : guomindang naar links om later KPC te kunnen elimineren KPC in val gelopen.../

  1924 Mild vonnis voor  nazidolf + terreur bij verkiezingen in Italië/ dood Lenin./

  Eerste pogingen in Z-Amerikaanse landen om conservatieve macht te breken op burgerlijke basis.

  1925 ZOVEELSTE blablabla vredesverdrag ; ditmaal in Locarno./ 1926 Britse staking afgebroken./ 1927 Linkse opstand in China/ Oprichting PNI Soekarna; die later door Soeharto te lanceren in de jaren zestig miljoenen kommunisten zal laten verdwijnen…vandaar dat ze daar nu met religiefundamentalisten zitten./ 1927 Nieuw Ekonomisch  beleid Stalin./1929 Beurscrash New York...kleine aandeelhouders massaal de dupe.

  1930 Ondanks miljoenen stemmen voor SPD en KPD en een verlies van het Duits centrum haalt de fascistische nsdap(de ‘s’ staat zogezegd voor socialsitisch; wat één vd bewust gekreërde  verwarringen van de eeuw is)107 zetels tegen 77 voor de KPD . Alhoewel SPD-KPD in de meerderheid is, is de tweede wereldoorlog eigenlijk al in de maak, parlement of niet...de economie en zijn bazen en hun regeringen beslissen /Noordfranse textielfabieken plat/ Strijd Stalin versus Trotsky in rsl./ Onafhankelijkheid

  India./ Vervolg verzet tegen dictatuur in SP/1931 eenheidsfront tegen Hitlert geen oplossing in dsl/ 1932 NSDAP Grootste fraktie./1933 Hitler toch kanselier na veel geschipper het jaar ervoor van conservatieven en socdem in dsl.

  / 1935 Komintern voor volksfrontpolitiek (na aanvankelijk sociaaldemocraten als ennemie te hebben gezien./ Mars Mao in China begint./ Herbewapening dsl + uitschakeling van de linkse mensen/

  1936 Volksfront in Frankrijk Blum premier; links 376 zetels; rechts 222 geen 'avance' vier jaar later moest staatsapparaat Fr ankrijk mee aan Duitse politiek werken.’zie Vichy-Petain/  In Spanje...fascistische oorlog tegen door links gedomineerde regering…regeren met burgerlijke partijen heeft afgang niet kunnen verhinderen.NSDAP helpt Franco bombarderen/ 1937 andere joke : Sociaal democraat Deman valt voor nationaal getint socialisme dat hem feitelijk bij kollaboratie bracht./oorlog China-Japan/1938 In GRK imiteert Metaxas de fascisten / 1939 Pakt DSL-RSL / DSL valt Polen binnen/ GB en FR verklaren DSL oorlog./URSS lijft delen Roemenië In./1940 DSL  invallen/Fr overgave/ Collaborerende fasc groepen in heel Europa.:waartoe dat kan leiden werd voortreffelijk beschreven in het boek :'En wat deed mijn eigen volk  ? Breendonk een kroniek.' van JosVander Velpen.

  Nog even in een notendop verder met de grootste of markantste feiten :  

   Nl stakingen na nazi-rassias/ Gewapend verzet overal achter politiek geallieerden./

       DSL valt Rsl aan maar uiteindelijk winnen de linkse 'staatskapitalisten' olv Stalin gelukkig toch. Maar socialisme in één land blijkt dan toch op lange termijn niet zo mogelijk  1942 Japan verovert Fillipijnen en mag van collaboregering Vichy in Fr vrije doortocht hebben in bepaalde Fr kolonien/ !!!Deman trekt zich teleurgesteld uit politiek terug eigen schuld dikke bult/

   

  Henk Sneevliet terechtgesteld./ Kampen in DSL./ GB-VS vallen Algerije binnen ,Vichy in zijn gat gebeten/ 1943 Stalingradverlies voor DSL: De vraag of dit ook zonder Stalin als partijleider gekund had, verdeeld een aantal groepen die het Marxisme op een aantal verschillende manieren invullen tot op de dag van vandaag.  Het antwoord ligt misschien in de vraag of een socialistische Europese revolutie vóór of tijdens de wereldoorlog mogelijk geweest zou zijn...in feite had men het burgerlijke parlementarisme al veel vroeger moeten verwerpen, maar men kon het niet : was het de fout van de intelektuele-proletenleiders of van de onmacht van de massa of het subjektieve deel van de strijd om het bestaan...de ene vraag werpt altijd de andere op....  We zullen in een later artikel de situatie nu, met toen vergelijken en zien hoe we er nu kunnen uitraken, want niet alles is precies altijd op ieder moment mogelijk, alhoewel.

   

  / Protesstakingen Italië/ KPI bij geallieerdenpolitiek ingelijfd …wapens moeten worden ingeleverd, revolutie onmogelijk gemaakt door top Kom.Partijtop Italië / Mussolinni afgezet. / Geallieerden in Normandie./ 1944 Japanse vloot vernietigd/ Bevrijding O-Europa door URSS en Tito ; achteraf is den andere kant ze zogezegd nog eens gaan bevrijden alhoewel ze er op achteruit gegaan zijn. / Tussen  1940 en 1947 hebben de Grieken zowel de Duitse, Italiaanse al Engelse troepen moeten buitenpieren...en dat allemaal omdat die mensen daar volgens de goesting van andere regimes, te links waren / Schandaal van Dresden -bombardement (zaten alleen deserteurs en burgers) militaire afspraken zitten niks met civielen in/ Conferentie Jalta ./Atoombommen toen Japan eigenlijk al verslagen was./ Kampen ontruimd .///maar er zijn er heel veel nog bijgekomen dees eeuw /       

  1944 Schrijnende gebeurtenissen in Putte en Meensel-Kiezegem, ...één van de hopelijke laatste grote trieste voorbeelden van waartoe collaboratie in Europa leiden kon.

  1945 Papiergeld ongeldig / Japan capituleert in China.waar KP en nationalisten weer afspraken maken voor ze mekaar weer in de haren gaan vliegen. / Strijd in GRK tussen verzetsgroepen en pro-conservatieven en VSGBduren voort/Wederopbouw en sociale toegevingen uit schrik omdat de komm partijen in West Europa sterk staan./ verburgerlijking westerse abkl / marionettenregimes in minst ontwikkelde deel van de wereld/ 1948 Oorlog na proklamatie staat Israël./ executies comm. In GRK./Verenigd Europa gewenst/1949 NAVO/ Vervolging communisten  in VS en 't Vaticaan slaat katholieken  met linkse opinie in de ban /Chinese Volksrepubliek. / Vele niet -Westerse landen worden zogezegd onafhankelijk/ Wereld nog niet één.

  1948 Aanslag op Togliati ,nadien bezettingen fabrieken nadien door KP ongedaan gemaakt / GRK strijd van Griek Markos tegen fascisme in GRK, kinderen in Balkan in veiligheid gebracht; Markos later vervangen door meer Moskougezinde Zachariades/Verklaring Rechten vd Mens/

  1949 Dimitrov in Bulgarije overleden. Destijds bij de Rijksdagbrand werd hij vrijgesproken(ze konden hem waarschijnlijk nog gebruiken) en Van Der Lubbe onthoofd./Gaston Eyskens regering gaat beslissen of de king van Belgium ,oh anachronisme mag terugkeren./ Proclammatie vd DDR en Chinese Volksrepubliek./

  6000 van de23000 linkse militanten van EAM EAS stierven in tegen door Britten en VS gesteunde oorlog tegen de fasco Griekse regering, later staakt het verzet de strijd/Belgische vrouwen naar stembus/ Indonesië onder Soekarno Soeverein./

  Einstein wil relativiteitstheorie onder één noemer brengen met elektromagnetische veldtheorie van Maxwell/  Kostov als Titoïst in Moskou geexecuteerd./

   

  1950 poging tot stichten Muslimsstaat op WestJava./ Cyprus :wil bij GRK Britten weigeren/ akkoord China Urss/ Ambon wil onafhankelijkheid, maar/ Oorlog in Korea uitgebroken...of beter, weer 'in mekaar gestoken'./

  rassenscheiding ZuidAfr./  EGKS...voorloper Verenigd Europa/ Polen en DDR erkennen Oder-Neissegrens/ VN-leger trekt zich terug in Korea./ Churchill wil Europees leger/ Dsl onthouden zich in Raadgevende Vergadering Europa / Brussel : Pholien ontslaat communistische ambtenaren/

  Amerikanen landen in Korea.en beloven Taiwan natuurlijk steun/ China kiest kant NKorea/ 200 000sol. VS-westen in Korea 350 000ton aan vracht 17500 voertuigen Truman paniekerig over zogezegd rode gevaar./ Chinezen veroveren Seoel 250000man/1951mijnwerkers vier procent opslag./Iran naast AngloIranian oilcompany./ Generaal MacArtur wil buiten VN en US richtlijnen opereren. / Iran vreest Britse akties/ Moskou wil wapenstilstand/ De Gaulle (Frankrijk) veranderde Pétain ,de collabo zijn straf in levenslang/ Tunesisch verzet tegen FR/  Alle Belgische gemeenten op stroomnet. 

  De heersers geven de anderen voordelen en slagen er winst uit, maar de krisis zal armoede en oorlogen in stand houden met nooit geziene tegenstellingen in crescendo tot gevolg

  /1952 Batistacoup op Cuba/Machtsovername NatREvBew Bolivia; grond aan armen en tinbaronnen tegen 'vergoeding' onteigend/ Peron ’s politiek om de armen te sussen/ Koning Faroek treedt af in Egypte./ Mossadec weer in Iran aan de macht./ Soc en Comm tegen verlenging dienstplicht onder premier Vanhoutte./  geexperimenteer met Hbommen./ 1953 Watersnood zeeland./ Soedan onaf/ Stalin dood/ Eisenhower wil bondgenoten versterken/ Fr problems in Marokko en IndoChina ; Engeland in Egypte en Perzie en Oeganda Nigeria/ 

  Ougree: eerste laagoven van 36miljoen produceert 60 tot 100 ton gietijzer per dag/ opstand ddr/ Egypte rep/ Rosenberghs terechtgesteld. ./Actie Castro mislukt./DDR mag herstelbetalingen ussr stopzetten./ Castro krijgt 15jjaar en houdt lange speech in rechtszaal over sociaal onrecht in Cuba.

  Algemene staking FR. /Chroetsjev partijleider./ Mosadeg 3 jaar de bak in / Nasser Egypte./

  1954 Oppenheimer ook slachtoffer commjacht/ Vietminhoverwinning op Fr/ Linksradic

  Mendes France wil ‘vreedzame regeling’ Vietnam later ook via onderh met VSGB  Cambod Laos onafh voortbestaan: als je weet wat later gebeurd is besef je dat vredesonderhandeling met burgerlijke partijen larie zijn./ Stroessner president Paraguay via leger, casino’s bordelen; staatsloterij en Coloradopartij./ opstand Algerije./politieke droefigste mop vd eeuw : bij Franco ondergedoken Degrelle ontkent dat hij een oorlogsmisdadiger is./Einstein op18/4/55 overleden/ Bandoeng Indonesie 24 april 29 onaf landen uit AZ en AF tegen kolonialisme : de meeste onder hen waren er op uit om zelf hun werkvolk uit te buiten blijkt nu 50 jaar later+ met medewerking van de grote imperios/

  Oprichting Warschaupakt/ Tunesie binnenlands zelfbestuur./ Marokko :fr en nationionalistisch geweld/ 500 000 KOLONISTEN in Marokko/ politiediensten FR betrokken bij aanslagen van terr organ van de kolonisten AGIR en ODAT  ./augustus 1955 FRANS OFFENSIEF NOORDAFRIKA 100 000 MAN op de been /wereldtitel Stan Ockers// Verkiezingen Indonesie : PKI vierde na soekarno en... en islamorthodoxen./Grieks turkse rel beeindigt..?/ Na zelfmoord Vargas beloofd Kubitschek in Braz in 5 JAAR VIJFTIG jaar vooruitgang PTB en KP steunen hem/

  5daagse werkweek in Brussel./ Sovjetunie wapens naar Egypte/ Zvietnam kiest Diem/

   

  Linkse winst in1956 in  FR Kp 145 zetels Linksradikalen 52 Socialisten  88 Gaullisten van 58 NAAR 16 zetels middenstanders51. Rechts blijft aan de macht wegens  niet samenwerken links /Chroestjov hekelt Stalin./ Indonesië stapt uit NedUnie/   ‘Vredesmonument ‘ met tekst Henriette R.Holst in NL/ destalinisatie zet door./ Nasser nationaliseert Suezkanaal/ Mao liberaliseert om het gezag vd partij over de intellektuelen te behouden?/ Oorlog Suez nabij/ FR ontvoert 5 leiders Algerije/

  Gomulka in Polen / Hongaren in opstand.Russ troepen grijpen in/ Brits-Franse para’s in Egypte/ Castro in Cuba/ 1957 VS -agenda Midden Oosten / conflikt Cyprus/

  Zuiveringen China/ Val dictator Venezuela/ Franse wreedheden Algerije/1958 Koning in België  roept klassen in België  en Kongo op tot samenwerking :  geen avance natuurlijk/ Indonesië naast bedrijven./

  Eenzijdige kernstop ussr/ euforische 'grote sprong voorwaarts' China./ Libanon konflikt uitzichtloos ,ussr dreigt ook tussen te komen als vs en gb blijven steunen./ inmenging westen in Midden Oosten  via troepen in Jordanië+/Baathpartij pakt macht in Irak/ TR GRK:  boel in Cyprus/ Monsterzege Gaullisten in Fr

  Van 16 zetels naar 188 zetels de gematigden van 95 naar 132, extreem rechts van 52 naar 1, Communisten van 145 NAAR 10 socialisten  van 88 naar 40 ,Links radikalen van 56 naar 13/ Burgeroorlog Libanon voorlopig gedaan (onder kapitalisme kan dit precies  niet helemaal gedaan zijn want zie wat er later deze eeuw gebeurde net als op talrijke andere plaatsen+/  1959‘rebellen’ nemen Havana in/

  Cyprus 'onafhankelijkheids'-regeling./ ussr steunt Kassem Baath/  Iran defensieverdrag met VS/ Algerije : fr diensplichtigen 2  ½ jaar om 400 000 man in Algiers te kunnen houden/Israel :  likhoud-partij Bengourion valt over 4 ministers die wapens aan DSl willen leveren./VS gebedsweek voor ‘onder slavernij gebukte "'volkeren'' Chroetsjov attakeert vice-president VS hierover./eerst foto’s achterkant maan

  Lumumba haalt 55 van de 73 zetels in Kongo : enkele tijd later plaatsen de VS de  'democraat’ Mobutu op de 'troon' natuurlijk

   

  1960 opstand ultra’s voorbij (Franse kolonisten in Algerije)  fascisten van Jeune Nation willen hoofd Degaule...de leider van het huidige Front National komt uit die fasco's voort.

  FR  atoombom./Pakt Japan VSA./ NL troepen Nieuw Guinea/ Bouvakkers leggen in NL werk neer/ Oskar voor Haanstra('bij de beesten af')/ Turkse leger  grijpt macht/ Lumumba hekelt koloniaal bestuur Belgie/ VN troepen naar Kongo/ Tsjombe wil Katanga onafhankelijk...’opgezet spel zoals altijd’ /Sovjets roepen adviseurs terug uit China/Japans socialist vermoord dagelijks gevechten met linkse studenten/ Gas in Groningen/ Kennedy president/ Acties tegen eenheidswet België/ Turks leger grijpt macht/

  1961 Kennedy wil alliance for Latijns Amerika, geen militair bondgenootschap...regeringen in Zuid-Amerika gemaakt en gekraakt door VS, rest van de eeuw/ Lumumba vermoord/

  Nieuw-Guinees parlement bijeen om onafhankelijkheid  voor te bereiden/ FR leger beëindigt muiterij in Algiers/ aanval Varkensbaai in Cuba mislukt…is dit de door Kennedy beloofde steun aan Latijns Amerika ?  Suriname wil meer vijheid/ Rassenstrijd Alabama/

  Top URSS-VS/ Oost-Berlijn afgesloten/ Syrië scheidt zich af van Egypte/ Chroetsjov geeft bevolking beloftes tot 1980 + attack aan adres Hoxa dus Chinese KP kwaad/

  VS ‘hulp’ Z -Vietnam/1962 Nederland-Indonesië treffen in Etna-baai/ FR-Algerije eens : Ben Kheda laat aanhagers Ben Bella oppakken deze laatste wil meer socialisme in Algerije en willen zich op Arabische wereld focussen/ Kolonistenorganisatie OAS geeft beloning voor elke gedode Arabier, in de hoop akties uit te lokken waardoor het leger weer zou moeten ingrijpen /nieuwe aanslag op Degaulle mislukt/ Ben Bella wint stijd van Ben Khedda en wil socialisten aansluiten bij nietgebonden landen/ Cubacrisis: Moskou bindt in/ India slaags met China/1963 Kassem in Irak vermoord, gevolgd door bewind dat jacht op kommunisten maakt ,velen gedood 2500 gevangen genomen. Nasseristen en Baathisten nemen macht over van Kassem die net als zijn politieke tegenstanders ook Irak wilde bevrijden van Britse overheersing en vrijheid en sociale zekerheid wou invoeren en het panarabisme beleed en dacht dat hij geliefd was bij het volk; maar zijn militair avontuur tegen Koeweit en het neerslaan van de Koerden en geen geld meer voor sociale dingen; kostte hem zijn kop. /

  In GB haalt Wilson, gesteund door de intellektuelen het van George Brown als nieuwe labourleider/ Khomeini gearesteerd na rellen Teheran omdat  Perzië, ’Iran’ volgens Sjah gemoderniseerd moest worden; vrouwen meer rechten enz…volgelingen geestelijken vallen ongesluierde vrouwen aan.

  Achter de feiten zitten zoals altijd weer  binnenlandse belangen van bepaalde hooggeplaatste groepen en binnenlandse en buitenlandse imperialistische belangen.

   / Maarten Luther  King 's Mars op Washington/ Papandreou winnnaar verkiezingen GRK./ Kennedy vermoord in Dallas/ Brits offensief tegen Jemen 1964 Arabische top Cairo voorstellen om met vooraanstaande Palestijnen over oprichting PLO te praten Nasser wil Israël wegens waterprojekt niet aanvallen omdat zonder politieke Arabische eenheid er ook geen miitaire eenheid kan zijn/ Rookonderzoek kanker VS/

  / Smith premier Rhodesie met zelfbestuur/ Pathet Lao in Laos steunen Vietkong ; VS panikeert/ Nelson Mandela levenslang/ Beatles/ Congrespartij Indië/ Turkse luchtmacht dropt bommen op GRK-Cyprus deel/ Rhodesië 250 000 blanken recht op 50 vd 65 zetels/

  Gefabriceerd incident Golf van Tonkin aanleiding VS inval Vietnam/ Chroetsjof afgezet/

  Belgische para’ s in Kongo als onderdeel FR -RODH- ZuidAf. troepenmacht om Tsjombe in strijd tegen Mulele en Lumumbisten te helpen…Belgische ministers verklaarden dat het geen aktie tegen de rebellen betrof maar DAT HET OM EEN HUMANITAIRE AKTIE ging…dit zouden we later nog vaak horen deze  eeuw/ 1965Churccill dead/ Malcolm X dead...zonder werkvolkprogram is er niet veel mogelijk gast/

  Ben Bella afgezet door militairen Boumedienne meer nadruk op Islam ? Benbella meer op soc.hervormingen/ Heath leider conservatief ENG./Opstand ghetoo LA/ Inval India-Pakistan/ Stephnoa Stephanopoulos vervangt Papandreou. GRK rand burgeroorlog intriges linkse en rechtse officieren / Soeharto elimineert communisten in Indonesie/’ Cultuurzuivering’China/

  Ben Barka in Marokko aan FR gangster 'uitgeleend' en vermoord  of ontvoerd na komplot tegen koning, die na ernstige sociale onlust in Casablanca Links wilde opnemen in regering /Machtsgreep Mobutu/ Rhodesie los van Engl/ 1966 rellen rond mijnsluitingen Genk/ Ghandi premier India. / Bogoto Chili : Camillo Tores vermoord/ FR trekt zich terug uit opperbevel navo/ Boedhisten tegen militaire regering Z-Vietnam/ Kritiek De Gaulle op Vietnambeleid VS/ burgerbombardementen op Hanoi/Nieuwlinkse pvda Nl eist eigen  buitenlandpolitiek/1967 Rode Garde China weer naar huis leger krijgt dominante rol in verhouding partij en massaorganisaties en revolutionaire commitees/Staatsgreep GRK/ Afscheiding Biafra /Israël wint zesdaagse oorlog/

  BlackPower VS heeft geen linkse aanpak/ Opstanden in China/ Quebec flater Degaulle./ Degaulle gaat ook in Polen stoken om uit Oostblok los te krijgen./ India en China slaags aan grens/Biafra krijgt hulp van Westen rest Nigeria van Urss en Tsjechië / Che Guevara in Bolivië vermoord/ML -King vermoord...moorden 'in' bij heersers...de lijst met namen van de niet-bekende mensen die in de geschiedenis werden vermoord omdat ze wegens hun standpunten tipjes van de waarheid oplichten...moet duizelingwekkend lang zijn.

  Overleg VS -Vietnam/ Duitse noodtoestandwetten./Polen : onderdrukken studentenrellen 

  Studentenopstand Parijs 1968 eskaleert Cohn Bendit begon carrière met protest tegen te autoritaire beleid op universiteit.../ Rob Kennedy vermoord...een hele generatie groeide op met in hun hoofd het beeld van beide broers die de zake ten goede konden veranderen omdat de media ons dat liet uitschijnen...maar maar maar... / Spanningen Praag- Moskou/Studentpower in VS/    FR Gaullisten en Republiekeinen samen 358 van 458 zetels, links verliest 100 zetels en dat na een maand mei 1968 / Peru president Terry door leger afgezet/ 1969 PLO Arafat leider...alleen vereniging  arbeiders Israel samen met arbeiders Palestina nuttig/ Grensgevechten China-Ussr. Degaulle trekt zicht terug na referendum over hervorming senaat, de echte redenen zoals altijd, moet je achter de feiten en berichtgeving zoeken

  / Japan winst voor communisten en nationalisten/ Lin Pia opvolger Mao/ Onlusten Curracauo werknemers Wescar eisen zelfde loon als die van Shell/ Franco wil Juan Carlos als opvolger/ 20juli Eddy Merckx wint zijn eerste tour/21 juli eerste mens op de maan Armstrong Neil-Aldrin en Collins / Ondertussen hier beneden gevechten in Ulster/Begin terugtrekking troepen VS uit Vietnam.  /1970 Stakingen Belgische Mijnen/

  Polen maakt prijsverhogingen ongedaan/Nixon wil minder militaire inmenging na Vietnam/

  4 doden bij Cambodjaprotesten in VS/ / Akkoord Jordanië-Palestijnen, Palestijnenl mogen vanuit Jordanië opereren maar moeten Jordanië gerustlaten en in het openbaar geen wapens dragen/ /Nasser dood/

  GB en Rsl achter Nigeria / De massamoordenaar Soeharto brengt staatsbezoek in NL/

  Burgeroorlog Jordanië uitgebroken/ Allende president/Sadat ook/ en de Gaulle dood

  Overstroming Pakistan./ 1971 Z -Vietnam valt Laos binnen./ Amin grijpt macht in Oeganda…as ne mens moest weten wie die smeerlappen allemaaal betaalden./Turks leger eist ontslag regering/ Allende kondigt nation koper af/ /1972 Saddat wijst Russen uit.

  1973 hongersnood Sahel/ VS stop oorlog Cambodja/Jom Kippoer oorlog ten einde : Irak en Jordanië versterken Egypte en Syrië/ Junta Papadopoulos gevallen/ Beroering rond genetische manipulatie./ 1974 Koerden op vlucht voor Irak. KP irak onder druk Moskou tegen DemPartij Koerdistan en mét Baathpartij die later de communisten in Irak zou liquideren/Anjerrevolutie Portugal/

  Crisis Cyprus gevolg van fascistische coup in GRK /Akkoorden tussen Israël en Syrië en Egypte....telkens het de burgerij goed uitkomt worden oorlogen in mekaar gestoken en later vredesverdragen en wisselende coalities, alles wat hen goed uitkomt. Merckx vijfmaaltour./1975 Vietkong verovert Saigon/ Toenadering Iran-Irak

  Weer burgeroorlog in Libanon.1976 Soweto  /dood Baader- Meinhof...waren aanvankelijk idealisten, maar de oorlog in Vietnam deed hen flippen...'terrorisme' heeft geen zin/ cipiers in leuven in staking/ mao dood/ IRA aanhangers molesteren demonstranten vredesbetoging

  ,,,,,waarom  zich onder het mom van land en geloof door het geld misbruiken / oorlog Libanon fini..????/ in 2006 weer crescendo/ strijd Ethiopië--Somalie en Egypte- Libië/ FR wil nationalisatie  bank- en autosektor/Sadat naar Israel./1978 opstand tegen sjah Iran/camp david top/Deng China/1979 urss in Afghanistan/ Zimbabwe onafhankelijk/coup Suriname/ tito dood

   

  1980 Volksopstand Z-Korea/ Oorlog Iran Irak voor de volgende 8jaar/

  Walesa in Polen, arbeidersklasse tot nu nog altijd onderspit / Turkse generaals de baas :  telkens het de burgerij goed uitkomt mogen de militairen zogezegd aan de macht/ 1982 PLO Verlaat Beiroet  / Bankroet Mexico besproken in VS1983 'vermisten' Argentinie dood/Thatcher tweede termijn...ongeloofelijk maar waar, van masochisme gesproken/ Aquino bij aankomst in Manilla gedood later zijn vrouw president maar ook puppet van kapitaal hoewel ze eerst door de media heel anders voorgesteld worden/ VN-macht in Libanon meegezogen in oorlog 1984 Elitaire coup Nigeria/ voedselrellen Tunesië/ Britse mijnwerkersstaking/ Irak gebruikt gas tegen Iran en…/ geweld Sri Lanka/ cccbelgië./ Ortega Nicaragua/ 25000Falastas , ethiopische joden terug naar Israël gebracht

   

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?

   

   

  TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         

           &   

  LESSEN  UIT DE  GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?

   

   

    LESSONS FROM HISTORY (French pages as well)

  Can lessons from class-struggle become determinant  ?

  Words must be used properly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production a distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices, no pay), a system that replaces the conditions under which we work under capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitive way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and  sabotage from groups who were afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?

  What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Under 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies, banks… .) as well as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, State leaders, important .functions…)or even the small independent or the workers and farmers…if you understand this under 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid Congres and coalition governments. That's one way of putting it…but how about social and economic equality ?

  Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressive in ?

  Why is capitalism socially a demoded system ?

  What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ? Is it still a useful tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?

  How to do away with corporatism and develop solidarity and how can a new proletarian culture replace the money guided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in daily life ? Is working like slaves for anonymous shareholders est ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?

  Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://philosophicalresistace4.skynetblogs.be

  or mail to philosophicalresistance&gmail.com

  After reading this you will notice that a lot of arguments and discussions will lose their sense or get a solution :which ?: the 'one' ore the 'more party system'/substitution (the party rules instead of the soviets)/enterism (working as a little group, penetrating in other parties…to take over/ self managment (within the capitalistic .system/nationalisations/state-capitalism or not/alliances with national bourgeoisie or not/federalism-self independence/syndicalism/ participation in elections/…

  By managing society under non-capitalistic conditions the collectivist democracy can develop through the projects.

  Collectivists who are in for this kind of revolution are getting tired of arguing about the mistakes of their great examples (this can be very interesting) but why is capitalism after so much time, still in power, still the ruling ideology ?

  The history of working class looks like a war-saga, with different parties trying to take power, who succeed and then become attacked by capitalism or it's collaborators in the very own proletarian circles. Most revolutionaries think that the alternative for power will emerge from the spontaneously to emerge councils, or from 'democratic centralism' in a proletarian vanguard-party. Realistically it cannot be otherwise or those traditionally wished 'councils' or central committees of the vanguard-parties will contain such differences in opinions and will be so infiltrated, that the mass of workers will not be able to orientate themselves : not anymore on the corporatist demands of the State allied trade unions, not anymore on the left bourgeois-parties or not on those expecting miracles from the 'democratic' debate in the councils. Without alternative goals and a revolutionary workers-consciousness which stop ownership of the big business and the right to decide on financial issues as a non-worker, we will get nowhere, we will not know what to do.

  Without managers and control commissions in the factories and companies, without local and internationally organised political leaders and clean deals…we will obtain no control.

  Almost all strikes and initiatives collapse without global alternative. Revolutionaries these days put their hope on the collapse of capitalism, on a purely 'asking for more money' or less time to work, without seeing capitalisms real condition the last hundred years. Capitalism has tied workers in a hundred ways, why shouldn't workers put forward their maximum demands ? We are the youngest class in history…can we take power while letting capitalism survive ?

  When will 'the last ones' finally become 'the first ones'?

  Each group in proletarian history has had it's benifits and mistakes that were bound to happen because of the circumstances of time and space, bureaucracy, privileges… .

  The utopian tried it on a small scale. Marx and Engels showed that living conditions and not so much great personalities make history and got in the clinch with people like Bakoenin who saw revolution rather more as an immediate coup, who could not be led by a mass party, but by a group of maybe hundred revolutionaries, spread over Europe, infiltrating everywhere, to take over the' rule from as well the bourgeois organisations as the International Workers Association and put it in the hands of his Alliance.(he did not succeed) Seventeen years after the end of the International Workers Association The mass parties that grew under the rise of social .democracy established the Socialist International (second 1889)

  In 1914 when the great majority of German Social  Democratic approved the funds to fight the war , communists left it to establish the third int.

  The councils who for the first time in history emerged on the scene , got a second change in 1917. The Bolshevik helped to fight the councils theoretically and practically against the old parliamentary  and aristocratic influences. After the revolution 14 foreign armies attacked the young Russian republic which had to be built again from practically zero. In Germany after world war one ,a revolution which was ended by the military forces with the aid of social democrats 'showing themselves as revolutionaries' paved the way for the success of a big noise with a little moustache . Despite the electoral success of the Kommunist Partei Deutschland, KAPD,…the skinny painter supported by the bourgeoisie would win, because he got the money to create a bit of jobs by means of state-capitalism (arms production, roads…)to gain support. Few people understood that capitalism needed war to survive. In the mean while a Georgian fellow lead a big heavy industrialisation process which helped to beat nazism.

  He lead a party that was  much based on bureaucratic  and strategical deals with the fully capitalist countries and stopped the process in the councils. Necessary from a military viewpoint or not in those days…to many wanted a more-party system for their own reasons, that's for sure !?

  Ownership became less private ,but the production relations did not alter (still salaries, commodities) so it was not really a system you could call 'communist'…it was a social experiment under terrible conditions; an economy of trying to survive, while the world got on fire once more. The experiment couldn't compete with the purely capitalist states who had accumulated money to start again once more thanks to war-benefits, and the urss degenerated in the direction of revisionism ( reconciliation of capitalists and reformists) As a consequence : the economy of a part of the east, became a hunting ground again for western capitalism.

  Next time some viewpoints of different vanguard-parties, which illustrate all this.

  As it comes to butchering working class, all States know how to divide the work between them . We saw it in Spain in the civil war, in Italy some years later… Very 'honourable'? men like Churchill for example commanded the bombing of Dresden, a town with no strategical value…but filled with deserters and revolutionary workers at the time… and who ordered to drop some atomic bombs when Japan was already defeated?

  In imperialist wars, workers SHOULD not choose the side of one of the fighting states, they make revolution in their own country, OR  should not listen if they are told  to disarm (like in Italy-strikes of 1943- where once again like in Spain, communists would join a 'government of national unity' that obeyed the currents who saved capitalism)Were these results the maximum that was possible those days ?

  They would next time better listen to the left part of those claiming to represent them…and who know that 'Stalinists' as well as 'Trotsky' as others made -'mistakes'-(but was really possible under those circumstances ?)

  where they are trying to learn from.

  Maybe collectivists can discover a way of avoiding civil war when they work out new tactics of preventing imperialist war ... and changing society more peacefully.

  Some  s u b j e c t i v e problems

  Promoting consciousness remains a difficult task in these days, but as Marx explained, the objective situation is on our side… the most difficult part remain the subjective living conditions that determine our ideological links with the ruling class. To this we can also add the emotional, and living conditions or the bourgeois  that claim a monopoly on 'spiritual-live'…as if materialists do not have a vision on this…an eternal one…as eternal as the life of the electrons out of which everything that exists exists.  The media then…another obstacle :can we find a way in which on a large scale we can promote the idea that we are being told a lot of lies and rubbish ?

  Not all is against us dough. In my spare time I visited let's say about 25000 political homepages on the net .

  The left is far more better represented then the right. Very easily (one recognises the crab from the titles of the pages) I found about a 1000 groups or individuals who took my attention and I mailed about 400 of them, getting some 200 mails or visits of the collectivist homepage back)

  Let's hope more and more young people or older, unemployed or not will start digging into their collectivist past and discover that they hold the key to the future of a better world. Let's hope afterwards they start thinking about uniting to discuss what can be done. Let's hope their numbers will have grown on the decisive moments. Let's hope the old rulers won't be able to let us go and fight the workers of other countries no more…in the mean time they manage to do this on an economical level…we even fight the workers on our own factory floor, …some of us are put in anger because they haven't got jobs and others do…another easy victory for capitalism. Every fight against our family, friends or lover(s) is energy that cannot be used against our real exploiters… so find your inner calm and resolve your relation problems in a human way : try to become emotional strong, because we have a whole new kind of other world to win…a world in which we will be able to discover the never ending story of your consciousness that tries to enrichen itself before the 'corpus', this 'germ' dies and leaves its fruits… Start observing your world today with other eyes and find out how it works, intervene, come up for the rights of your class, don't capitulate, find out when best to retreat, or which is a good tactic. Share your impressions. Educate yourselves and others. Think before you speak, when you get carried away by your blood. Do not lose your sense of humour, it will help you to learn how to be patient…every process takes it' s own time, when you are ahead , you know this can sometimes be a handicap to you as well as a privilege.

  Learn how to counter statements your fellowmen read or heard in the bourgeois controlled media.

  Learn to talk in public. If you are afraid to act, those thoughts will grow and you will even be more afraid afterwards.

  Overcome your inner barriers, discover the undiscovered part of yourself. Live is more than acting and thinking as robots.

  Live was not meant to be lived as to much of us live it today.

  If we do not improve certain situations things will get worse for us all. For those without seeing the problems : more States poses atomic bombs; each day unemployment and war dominate the news, increasing exploitation tries to save capitalism but problems are getting bigger.  Please start thinking and acting.

   

  Read also the following articles :OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 

  +++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

  +++MATURITY COULD CHANGE THE WORLD

  +++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

  +++A CHANGE IN ATTITUDE

  +++LES RELATIONS HUMAINES OBJECTIVES

  +++PROLETARIAN ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

  +++LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR

   

  OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 

   

  +++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

              An ideology is a way to understand life and it's different practical an theoretical meanings.  Consciousness is born each time practical experiences ead to theoretical tinking and result in orientating and acting in an adapted way.  Political history gives us much examples of this.  Sometimes only reforms are possible.  Sometimes revolutionary reforms are being pushed by circumstances... a real revolution shall become possible when the global picture of circumstances is understood by a more interdisciplinary and worldwide orientated consciousness.  The same laws that guide history also can be found in our own emotional and intellectual development and even in some relationships we encounter.

  Consciousness is born out of matter, like theory is born out of practice.

  If theories are not based on practice, we call them fantasies, which can be nice or dangerous or both.  We call this 'idealism', it leads to confusion because it's no longer 'materialism'.  Sometimes illusions are necessary to get back on the road of reality.  Both in social as in personal life.

              The theoretical way to understand life, is studying all the existing rational, objective sciences and combining them with the more subjective sciences and inject the result into practical life.  The subjective science depend on the objective ones because without 'matter' there can be no consciousness.  At the same time the hierarchical weight of the subjective prevents the objective laws to impose them self on the general evolution of society and the human being...but this is always a temporary process.  An ideology is a way to understand both the history and present stage of the world and its consequences on global living conditions.

              However great some existing differences in exploitation might be, capitalist ideology also tends to evolve in the direction of socialist ideology...because the foundation for a world economy and the way to manage it by modern technical means, still increase...this shall be an advantage once proletarians shall reunite in an effective and revolutionary way.  And they shall, because the capitalistic inner contradictions that scientific socialism pointed out, still seem to remain unsolvable.  But nobody holds a crystal ball, so let's not insult each other if we have different opions on the economic strength of capitalism.

  Important to remember is that a decreasing economy leads to a weakening of the ideology of the ruling class...at least if the oppressed class is not beaten physically or brought to poverty...or has to little class consciousness left.  The first task of the most conscious human beings with an orientation towards proletarian ideology, must be to understand these process of evolution.  Ones they do, they must present a global and general program of managing society and experiencing life in a different way.  Theoretical explanations should correspond with the practical conditions they try to explain...but they should try to always be one step ahead.

              Feodal ideology, with the aristocracy as it' s ruling class, based it's power on an unclear concept of 'God',(and not on the eternal forces of nature who produced and developed consciousness) and mainly on the ownership of land and consequently economic and military power.

  While all kind of historical facts happened according to changing living conditions and while the bourgeois rulers of the capitalist system used the proletarian discontent to take power from the nobles, they started developing the means of production and the production forces.  The world was (and still is) forged and forced together in a very unethical way : wars, famine, unemployment, ecologic disasters, exploitation).

              Capitalist ideology based it's power mainly on the private ownership of the means of production, on the production of commodities, trade and a wage system...while in theory the really socialist thinkers of the last 150 years wanted to abolish these bourgeois-based things; in practice they had to be satisfied with all kind of economic, social ande political reforms that nowadays lead to a degree of wealth for only a limited number of workers.  While in theory the socialist thinkers wanted communism, they saw State-Capitalism being established; while they wanted to abolish the State, they saw it being transformed in a strengthened apparatus in function of bourgeois ideology.

              While they looked for  unity amongst proletarians, they got divided on theoretical and practical or even personal bases.  While reformism helped survive capitalism and the final technical revolution is now taking place and the world becomes more and more a global private company...it SEEMS  bourgeois ideology overcame it's inner contradictions.

  Suppose the capitalist system manages to create one world market and one company or a high standard of living for the whole planet, shall it then have overcome it's contradictions ?  No, because exploitation and surplusvalue shall continue to lead to overproduction.     So why capitalism continues to dominate ?  Because  we continue to accept their ideology.  Because our weaknes, capitalism can continue it's often historical task in an often bloody way.  They still have the economil and military power to do so.

              While every different group of scientific socialists has it' s own calculations on the economical fitness of the current ruling system, no real alternative way of managing society is being put forward.  While the bourgeois class and it's managers and politicians continue to invent more organisation in function of keeping in power; the majority of social or political 'workers'-organisations, limit themselves mainly to the small  and limited economical battles.  While the little 'gains' of this struggle within the borders of the system try to maintain the  different living standards of the different groups of modern proletarians...no organised group of workers not even claims an equal income for everybody in its program...and no group explains how a society without a wage system and commodity production can produce and distribute in a more or less equal way.  Are we afaid to use our imagination ?  Do we need the hierarchical discipline and structures of our current economic, social and political rulers ?  Are we, the millions who lead the practical day to day live that state, company and family  offer us, so brainwashed that we keep on walking in the mill that the bourgeois-media keeps turning for us ?

              How can we learn to get more assertive in a proletarian way ?

  By taking an intrest in phylosophy, politics, history...  By studying our own concrete living conditions where we work and live.  By realising that the emotional and psychologic  problems we are all confronted with (whether in ourselves or in all our different kinds of relations), are getting worse by the current system of production.  That's where real ideology is all about, it's really a kind of spiritual matter that has nothing to do with the classical ideology of 'religion' seen in a conservative way, but with combining and connecting all the different kinds of consciousness we came to mention in this text and others.  Human beings can get a lot of energy from being conscious about these kind of things...or it can make them sick, because they realise they cannot change the world on their own : 'workers unite'.

   +++MATURITY COUD CHANGE THE WORLD

              As I explain in the text 'a change in attitude', there are a lot of problems facing our social and economic lives.  I already explained a lot of political problems and put forward some solutions for those rather objective areas of life.  If you want, I could compare these explanations and solutions once again with those of other individuals or groups or PARTies...but I'm not going to do this in this text.  Every explanation or solution is PART of the way things evoluate in the course of the real future  of mankind that is to be expected.  Each view and alternative, whether based on an existing reformistic power or on the possible revolutionary challenges; reflects a certain degree of consciousness, based on material positions in society, as well as on the degree of subjective consciousness we've reached : for those who do not understand, I'm talking about less measurable things  like solidarity, emotional, psychological ...even spiritual consciousness.

              Solidarity is the collective as well as individual emotion we need to do our share of the work or our collective, again individual capacity to react and organise in favour of groups of people under threat of unemployment, war, famine, disaster... .  We still are dominated by the kind of ideology that says we should think as individuals, reacting only on our individual interests.  That's why unions still are so corporatist and why big strikes for more general demands or manifestations against wars...still have so little impact.  That's why a lot of us need things like money and being exploited as a stimulus to make us do any work at all.  That's why absolute hierarchical organisation is still more effective then freely agreed and spontaneous arangements.

   

  +++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

              In the former century, the 1917-revolution,  in what was the beginning of the former Sovjet Union, took the country from a backward capitalist and semi feudal country on the road to a state-capitalistic economy.  The different groups that were the main players leading the developments and changes that farmers and workers or other classes demanded, were already active in other countries like Germany...(mainly social-democrats) and they would have splits, ends and regroups upon till today.  In the last years of tsarism one could find ones political inspiration in groups like the cades, the social-revolutionaries, the Bolshevik, Anarchists...  .

              Today, some workers groups claim that capitalism was already decadent at the beginning of the century.  In a moral way this is indeed very true.  But in an economical way; that is in relation to the technological progress to be made and the production forces that were to be developed, this is not an entirely deepened pointed of view.  Since the military and bureaucratic State power proved to be stronger then the revolts and organisation of the workers, they did not get the opportunity to prove that they could organise and develop the economy as 'disciplined' as the bourgeois State and companies could.  After each revolution (that was in fact a 'revolt'), followed a counter-revolt...ending between the first and second world war in fascism...as a kind of Super State capitalism.  Were the minds already prepared to do away with the wage system and the production of commodities (commerce) in those days ?

              Since the consciousness of each social class traduces itself in different degrees of consciousness; there were a lot of different kinds of proletarian parties confronting established parties that were supposed to represent workers.  Unity seemed to be and still is impossible on the basis of party dogma's.  No unified program to present the workers had any success  It could not have been otherwise, because the result of some

  evolutions on a certain point in time and place cannot be other than the product of the material and ideological conditions people life under.

  One cannot expect of people having to work 12 hours a day, and having little welfare, that they take an intrest in reading about revolution in an academic way.  In our times the bourgeois-system tries to poison our minds with the values of their ideological (often idiotical) way of life...so we would stay as atomised as they would like us to be and to prevent that we get conscious of the fact that in reality we merely are the tools they are using.  The way we lead our lives is the way they want us to lead our lives.  We are beiing kept conditioned for their aims.

              Should we wait for their economy to collapse once more in an unbearable way or should we wait for the moment when the new magical mystery toy of  globalism meets massive resistance...or for the moment when people get fed up of stressed working and living conditions...and rise in an organised why against this all ?  Should we wait until some people do not cling as much to their luxe anymore and become active ?

  We, the ones knowing about the theoretical history, think too much only in terms of whether one is a Leninist, Trotskist, Stalinist...or another 'ist' with a family name before it.  How are we going to intervene in the process of workers eventually wanting to take power ?  Now that we have elaborated our theories and each variety of ideas exist, how are we going to regroup ?  Points of view can be different and we must keep on writing good articels, but we should be very prudent.

              One should be as realistic to recognize  the fact that for example China today is a more modern State then it was in 1927, because the Chinese CP-policy, in spite of it 's numerous mistakes or alliances with the forces of the right at that time, contributed to that proces.

  One should be able to say, without being insulted that some benefits ; acquired under the former social experiments in the former USSR or the DDR, were better than the daily live an increasingly part of their populations have now anno 2001 .  Without being distrusted, one should be able to say that in times of war , the 'revolutionary theory of ‘defaitism' (the war against each nation's own establishment) was more easy to put into practice in the days of the Russian Tsarism then in fascist occupied Europe.

              After all our studying and writing we should become able to put forward our own program to be voted on one day.  Afterwards the ones to control such a program could be appointed by international elections also...no elections where voters can vote on 'parties', but international elections on PROJECTS.  We have already a lot of concrete propositions on this...maybe you have also.  Why wait untill workers liberate themselves on their own and start leadin 'councils'  'democratically'.  Will then the majority be , as by a happy coincidence; the most 'conscious' part of the proletariat ?  I'm afraid not.  I'm not a supporter of  certain 'chaos-theories'.  Intervening in the class-struggle theoretically is one thing, guiding it in a practical way is another...leading in periods of struggle will prove to be necessary...  .  But what will we then have to offer ?   

   

  +++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

             

  Following a number of discussions going on on the internet and outside it, it seems to me a lot of controversy exists on the question of how a socialist project is to replace the system of exploitation and concurrency.

              Every group and all the not-organised individuals have their own ideas on this subject and the way alternatives are to be implemented.

  If such a system is to establish itself and wishes to survive, it cannot do without strictly defining the notion 'proletarian hierarchy'.

              According to me, proletarian dictatorship is not the rule of a party or the rule of the 'democratic centralism' of councils; or not a coalition between parties; but the coordinated action of the 'highest EXECUTIVE council of the internationally organised 'projects' (1 political legislative project called 'society' and 14 practical projects to manage society on a world base).

              In a period of revolutionary struggles, l 'councils' must come together to debate and decide on a transition program towards an non-capitalist society.  To prepare this kind of situation we could already form, and in fact are forming embryonal committees.

              Once an agreement on the demands for each project is reached, their international executive organ can organise international elections for or against such a transitional program.

              Since that program will be mainly based on the needs of proletarians, such a program shall have a large majority.  After the aproval of the program, the councils can organise international elections on a non-party base.

              To appoint the presidents of each project in society, people would be able to give their votes for candidates arranged in one of the 15 projects necessary to manage society.  Leaders must follow the guidelines of the projects and can be replaced if they don't follow the program, or if they prove to be not ready to manage whatever is to be managed.

              In this way the State, as an instrument in keeping capitalism in power, can be replaced by a proletarian hierarchy, capable of providing a real socialist alternative and a mode of functioning for the transition towards socialism ...which becomes more needed as years go by.

              The 15 projects , needed to manage society in a modern, technocratic way, are :  one legislative project, 14 executive projects, all having delegates in the legislative project)

  -SOCIETY-project (legislative and justice matters : proletarian members from the councils can be candidate.   There can be a delegation from consumer)organisations as well.  The project 'society' will have to debate on the demands for each project.

              A temporary proposition and an exemple of this can be found on the homepage http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9799

  The main, unanswered question is : 'can we go directly from a wage-based society towards a wage-less form of organising society ' ?  Objectively we are ready for this; capitalism and we, the workers, have developed the material conditions for it, but are we ready for such a change, 'subjectively' ?  We should put up an educational campaign on it...on all the aspects it includes.

              The role of 'money' in a new non-speculative society, based on purely administrating production and distribution or public services in a first stage; could be reduced to buying food and consumer-goods (their prices based on worldwide standardised production conditions).

  The cost of Public Services could be organised as subscriptions taken from our wage before you get it.

                                                            

  A lot shall depend on what will happen to class-consciousness in its confrontation with the living-conditions to be expected under a further rule of capitalism (objective factors)  A lot shall depend also on our ability to organise an the amount of objection within workers themselves.

              If State reformism can keep capitalism going in times of depression, and an important number of proletarians, or independents whose living conditions are effected in a negative way, will resist the proletarians that choose to organise in councils; then all kinds of proletarian propositions must avoid the civil war the bourgeois parts of society will eventually seek.

              The executive projects for managing society can be arranged as : work/food/housing/energy/telematics/transport/environment/production/

  distribution/safety/money/education/health/relations.

              I hope you understood this explanation.  I know that different kinds of socialists are trying each to reach their goals in separated ways, basing themselves on different analyses of history.  But do we not share the same goals and should we not learn to work together on a realistic an practical base, not just an academic one ?

              Weather you have but your believes in reaching the socialist transformation of society by means of bourgeois-democratic elections for propaganda-purposes or whether you are organising on another base; our class needs a program and an alternative way to organise and manage society.  In the mean while we (in general) still get the politicians we 'deserve', because of our low degree of resistance and because of the fact we still cling to bourgeois ideology , whether politically or emotionally.

  philosophicalresistance4&skynetblogs.be

   

  +++A CHANGE IN ATTITUDE

  I wonder what military stratigists are already planning for the future.

   Most of the modern developed countries can rely on professional troops.

  Since they abolished the 'civil' military duty for young men, they fight their wars from the air.  They know that a massive reaction against their wars is not evident in these times where their media prepares the minds months before they attack.  'Humanitarian' Interventions' for situations they helped to create themselves.

              They put Sadam in power.  They armed the 'religious' lunatics in Afghanistan.  They pushed nationalism in the East.  They control the political scene in the middle East and in Africa.  They gained and still gain big money producing weapons.  They supported one ethnic group against another. 

              What are their plans.  Will they 'intervene' in Russia once the process of every kind of des integration shall accelerate and shall threaten their newly found 'colony' ?  They surely continue to destabilize their economical competitors like China, using the trick of 'bourgeois democracy' again;  or the 'red danger'.

              They and all the ones that serve their system that fools us day in day out.  They project their images of being rich and wealthy into our minds and oblige us to go and work to purchase a happy life, matching up to their standards.  They put in the minds of millions that 'one exists more if one can buy more'  They make us believe that working like robots adds to our personal development.  They convinced us that producing goods is only possible if huge profits can be made.  With the help of 'our' unions they teach us that lay-offs are indispensable to 'survive' .

              They try to make some of their statements as the most natural order of things; so that is why they dare defend the use of cheap medicaments  against Aids in South Africa for example.  They pay their super managers and our football players millions a year.  Their States keep us well divided, according to our 'place' in the system.  But still they keep saying we are all so equal.

              Why do we KEEP PUTTING UP  with this ?  We vote, they stay in power, 'liberalising the world' more and more.  State-related jobs keep some of us in a sort of obedience, the ones who oppose themselves put themselves out of a job, just like in private enterprises.  We work, they live their lives on the profits we make.  We keep on accepting their kind of hierarchy instead of inventing and imposing our own.  Their system stays in place because of it 's hierarchical cohesion.  Some of us believe that a system of their own can do without hierarchy; but even equality cannot function without it.  The political hierarchy we must work towards to, must be a hierarchy that is based upon the presidents of an economic and social program.  If one day council all around the world shall organise elections, we should be able to first say yes to a global revolutionary program and then elect the ones guiding the different projects of society.  The ones delegated by the world council and the ones internationally elected on the lists of the projects should be accepted as the highest hierarchy.

  Whenever there are indications that someone doesn't realize his  tasks, according to what he or she was put in charge for, a majority of workers in a company , a project or council, could ask for that persons removal.

  C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality

  PROPOSES YOU TO VOTE ON

  A COLLECTIVE ALTERNATIVE ____________________________________________________

  PEOPLE's DATA STANDARDS

  SUPPOSE 'MONEY' WOULD only BE SOMETHING TO HELP US COUNT INSTEAD OF SPECULATE, then some paintings wouldn't be as expensive as building houses and feeding

  thousands of poor people.

  SUPPOSE all STATES , FIRMS AND COMPANIES WORLDWIDE;

  WOULD PAY EVERYONE THE SAME MONEY FOR THE SAME WORK : a minimum amount THAT IN AN ECOLOGICAL WAY PROVIDES IN EVERYTHING MODERN LIFE HAS TO OFFER.

  SUPPOSE TEACHERS WORLDWIDE DON'T teach more than ten pupils each class and carbuilders would refuse to much flexibility.

  Suppose THAT ALL MATERIALS, GROUNDS, GOODS and services HAVE A GLOBAL STANDARDISED PRICE expressed in one single worldcurrency.

  SUPPOSE EVERYBODY WHO DOESN'T WORK IN A SOLIDARY WAY RECEIVES LESS.

  (except really sick people)

  SUPPOSE EVERYONE's ADMINISTRATION IS BEING DEALTH WITH IN one way :

  EACH ONE NUMBER, ENLARGED WITH 3 LETTERS THAT CONNECT THE PERSON WITH ONE OF THE 15 PROJECTS IN LIVE :

  FOOd / HOUsing / WORk / SECurity/ HEAlth/ EDUcation/ ENErgy/ PROduction / DIStribution/

  TRAnsport / ENVironment/ MONey/ TELecommunication/ SOCiety / RELations/

  SUPPOSE EVERY PUBLIC SERVICE IS BEING PAYED BY AN EQUAL CONTRIBUTION OF EVERYBODY (once a month automatically taken from our wage

  , before we get it) , a system that would make public transport and the highways of

   telecommunication accessible for everyone , a system that if there already only was more social maturity, could be used in other areas too ( goods or certain services) .

  SUPPOSE WE WOULD UNITE AND PUT FORWARD OUR PROGRAM ON ALL 15 PROJECTS AND HAVE A WORLDWIDE ELECTION ON IT …BEFORE WE ORGANISE WORLDWIDE ELECTIONS AS TO PUT IN CHARGE THE LOCAL, PROVINCIAL , CONTINENTAL AND WORLDWIDE DIRIGENTS OF EACH PROJECT.

  SUPPOSE THE QUALITY OF LIFE BECAME MORE IMPORTANT THEN A LOT OF BUREAUCRATIC AND COMMERCIAL STUPIDITY…suppose we all learned to become aware of our real consciousness that looks to enrichen itself by means of our collective and individual history.

  Let us first give some motivation for each of the projects and let us add a first list of our demands on each project before we compose some standard files or start constructing the election file on our demands so far as the program itself is concerned.

  ________C.ON.S.I.E.N.C.E. _________________________

  COMMITTEE FOR NEW SIMULTANEOUS INTERNATIONAL ELECTIONS, NECESSARY TO CREATE MORE EQUALITY

  ______________________________________________________________________________

  PRESENTS THE 15 PRO.CO.C.I.T. - PROJECTS

  PRODUCERS CONSUMERS COLLECTIVIZE INTERNATIONALIZE TELEMATISIZE_:::::each person and company or institution…will administratively belong to one of the fifteen projects. ::::::each consumer has his place (number)in one of the projects and their sectors….

  P R O J E C T W O R K

  _______________________________________

  ----MOTIVATION : A LOT OF PEOPLE EXPERIENCE THEIR WORK AS BORING BECAUSE THE TOTALLY FREE MARKET DOES NOT PROVIDE ENOUGH WELLPAYED JOBS FOR THEM.

  HAVING A JOB STILL IS NOT A RIGHT FOR EVERYBODY. WORKING-PEOPLE CANNOT CHANGE EASILY TO A NEW JOB BECAUSE OF THE SCARCITY OF JOBS.

  IN A NEW INTERNATIONALLY ORGANIZED AND STANDARDIZED ECONOMY, COMPETIVITY WILL NOT BE BASED ON EXPLOITATION ANY MORE, BECAUSE ALL PRICES AND PRODUCTION CONDITIONS WILL BE STANDARDIZED.

  THE HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIONS OF FIRMS AND INSTITUTIONS

  MUST WORK WITH TOO MUCH DIFFERENT BUREAUCRATIC REGLEMENTS AND STATUTES.

  THERE IS A LOT OF WORK AHEAD IF WE WANT TO STANDARDIZE THESE TOOLS IN OUR COMPAGNIES ,WHILE WE WILL START WORKING ON ADMINISTRATIVE UNIFICATION.

  -----DEMANDS : PEOPLE WORKING IN HUMAN RESOURCES SHOULD CREATE INTERNATIONAL DATA TO WORK WITH , on the folowing bases :

  ° SAME WORK SAME PAY ° LESS DIFFERENCE IN PAY ( 1/2 maximum difference)

  °INDIVIDUAL PREMIUM OR INDIVIDUAL EVALUATION SHOULD BE WELL ORGANISED ON AS MUCH AS POSSIBLE MEASURABLE OBJECTIV RESULTS

  °PEOPLE WHO STUDY SHOULD HAVE AN INCOME

  °EVERYBODY SHOULD BE ABLE TO WORK WITHIN REASONABLE DISTANCE OF HIS WORK

  ° …

   

  project t e l e m a t i c s

  ----MOTIVATION : THERE IS T MUCH ANARCHY IN THE USE OF THE LATEST DEVELOPMENTS

  IN TELEMATICS , THE REAL POSSIBILITIES ARE COMMERCIALIZED.

  -------DEMANDS : ° CREATION OF A TELEMATIC UNIVERSAL MANAGMENT SYSTEM (T.U.M.S.)

  A SYSTEM TO BE USED IN EVERYTHING THAT HAS TO DO WITH ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF THE MANAGMENT OF THE PROJECTS AND THEIR SECTORS...

  IN ORDER TO BE ABLE TO CONTROLE AND COORDINATE, each GOUVERNEMENT AND EACH

  MANAGMENT SHOULD USE THE SAME TUMS-system…to know about how many people ? where ?

  Who ? what ? how much ? when ?…

  ° TUMS SHOULD BECOME A PROJECT TO INTEGRATE THE 15 PROJECTS

  AND MANAGE THE SUPERSTRUCTURE OF MODERN AND FUTURE TELEMATICS.

  IN ORDER TO DO SO COMPANIES DEALING WITH HARD& SOFTWARE SHOULD UNITE TO CONSTRUCT ONE standardizedTUMS-plan, instead of purchasing silly competition games.

  °massproduction of a MULTIFUNCTIONAL TELETERMINAL

  °

  project t r a n s p o r t

  ------MOTIVATION : TO STOP POLLUTION SINCERELY SOMETHING DRASTIC MUST BE DONE

  ____DEMANDS : ° FREE PUBLIC TRANSPORT mainly in the cities (pay =by small equal contrib.)

  °

  project s e c u r i t y

  -----MOTIVATION : CRIMERATES , traffic AND WARS ARE KILLING AND SICKENING

  ----DEMANDS : °MORE SOCIAL JUSTICE IS LESS CRIME AND WAR

  °RECONVERSION OF WAR-ECONOMY

  °ARMIES SHOULD INTERNATIONALLY BE USED AS FORCES THAT HELP

  WITH NATURE-DISASTERS, BUILDING DIKES,,. helping fire -department…

  °CREATION OF ONE POLICE FORCE FOR EACH KIND OF CRIME.(one data)

  °INTERNATIONALLY CONTROLED DESTRUCTION OF WEAPONS for war

  °TRAFFIC POLICE COULD USE SOME HELP WHEN THERE IS NO MORE 'work'

  IN THE ARMY

  project p r o d u c t i o n

  -----MOTIVATION : INSTEAD OF MOVING TOWARDS COOPERATION THERE ARE WARS GOING

  ON BETWEEN COMPANIES: THE VICTIMS ARE THE DISMISSED AND THE

  PEOPLE AND FAMILIES WITH TOO MUCH STRESS

  ____DEMANDS : °MANAGERS SHOULD CREATE WORLDWIDE FILES CONCERNING

  PRODUCTION/ STOCKAGE/PRODUCERS/ PRICES/DISTRIBUTION/

  TRANSPORT…for each single product or raw material

  °IN ORDER TO BE ABLE TO DO SO THEY SHOULD UNITE ORGANISATIONALLY IN FUNCTION OF THE PRODUCT THEY MAKE

  °NO MORE WASTE-ECONOMY :replacing and saving paper, wood…

  project d i s t r i b u t i o n

  -----MOTIVATION : different prices kill jobs alsO

  ___DEMANDS : °SAME PRICES WORLDWIDE MORE JOBS IN BIG STORES

  °EQUAL PRICES FOR SERVICES __FREE PROFESSIONS…

  project h o u s i n g

  -----MOTIVATION : MILLIONS LIVE IN TERRIBLE HOUSING -CONDITIONS OR PAY TO

  MUCH RENT

  ___DEMANDS :

  °INVENTARISATION OF HOUSES/ NEEDED HOUSES/ HOUSES TO BE REPAIRED/

  HOUSES TO BE BUILD/ …in order to be able to do so once again all kinds of firms dealing with housing

  , renting, building…should be obliged to join their information if they don't discover the benefits earlier.

  °STOP SPECULATION …why not a law that says that if you own more than one house you are obliged to sell it, instead of renting it…

  °MORE NATURE IN THE CITIES (for example farms for children…)

  °ONE INTERNATIONAL RENTING PRICE

  °

  project h e a l t h

  ---MOTIVATION : THE HEALTH OF SOME ANIMALS SEEMS TO BE MORE IMPORTANT THEN THE HEALTH OF MILIONS OF PEOPLE WHILE THE WEST TAKES TOO MANY DRUGGS INSTEAD OF EXAMENING THE INFLUENCE OF STRESS AT WORK OR THE INNER AND OUTER RELATIONSHIPS OF THE HUMAN BEING AND ALL HIS SUBJECTIVE NEEDS.

  ---DEMANDS : °BETTER NOURISHMENT /HEALTH CARE IN THE THIRD WORLD

  °More natural forms of healing, less anti-biotics…

  °One equal anual contribution to pay for health-service (no more bureaucracy of 'getting your

  money back')

  °Birth Control Program

  project f o o d

  ---MOTIVATION : THE OLD SYSTEM INVENTS LAWS TO THROW FOOD AWAY AND TO FORBID PRODUCTION WHILE MILLIONS STARVE

  __DEMANDS : °HELP- PROGRAMS FOR POOR FARMERS EVERYWHERE

  (why not organised by the farmers and the tool-making industry here ?)

  project e n v i r o n m e n t

  ----MOTIVATION : YOU KNOW WE WILL HAVE TO LIMITE POLLUTION…if not…

  ----DEMANDS : °RECYCLING STARTS WITH SORTING THE CARBAGE

  °also look for measures in other projects (transport…)

  °MORE NATURE…

  °PROTECTING ANIMALS

  °hundreds of other measures

  project e d u c a t i o n

  -----MOTIVATION : GOUVERNEMENTS CUT ON EDUCATION TO SAVE THEIR BUDGET

  /TEACHING HISTORY , FILOSOPHY AND PSHYCHOLOGY FEW TEACHERS

  ARE REALLY CAPABLE OF THESE DAYS

  ___DEMANDS °CLOSER LINKS BETWEEN PROFESSION ANSD SCHOOL

  °LESS PUPILS IN THE CLASSES (not more than ten is a good start)

  °LINKS BETWEEN THE PROJECTS WORK (human resources firms or human

  resources parts of compagnies ) and THE PROJECT EDUCATION

  and links also to the educational projects ( exams, …) in other projects

  °A LOT OF ATTENTION SHOULD GO TO THE PROJECTS PRESS AND

  CULTURE THAT COULD BE INTEGRATED UNDER THE PROJECT

  EDUCATION (why not separate nets for each kind of film, for documentaries…)

  Project e n e r g y

  -----MOTIVATION : NOT ENOUGH EFFORTS ARE BEING MADE TO SAVE OR PRODUCE ENERGY

  ___DEMANDS °INVESTING IN ALTERNATIVE WAYS OF GAINING ELECTRICITY

  °INVESTING IN EDUCATING IN SAVING

  project m o n e y

  ---MOTIVATION : THE SPECULATIVE ASPECT OF MONEY MUST DISSAPEAR

  _DEMANDS : °see PEOPLE's DATA(suppose…)

  °SIMPLE CONTRIBUTION FOR INSURANCE

  Project s o c i e t y (political management)

  MOTIVATION : WILL THE 'LAST ONES' BE THE FIRST ONES IN HISTORY ? THE WORLD WAS ALWAYS RULED BY THE ONES WHO HELD THE ECONOMICAL POWER… IT WERE ALWAYS THE POWER-ATTEMPTS OF THE LAWER CLASSES THAT PUSHED history IN NEW DIRECTIONS : the ones who owned the land, the money, the means of production decided and still decide most of the time. DECISSIONS ON WHO HAS THE RIGHT TO HAVE A JOB OR ABOUT HUNGER AND WARSPENDING AND ENVIRONMENT SHOULDN' T BE TAKEN IN FUNCTION OF SPECULATION. TO MANNY PARTYMEMBERS OBEY THE money -minded SPECULATORS INSIDE AND OUTSIDE THEIR PARTY. UNION MEN MAINLY FIGHT FOR PARTIAL PROBLEMS AND AREN' T encouraged TO LOOK FOR GLOBAL SOLUTIONS AND ACTION…if they start doing so they are mostly thrown out anyway . Only sometimes people really show that they aren't afraid of change. Only some small groups try to organize that resistance…but they do not a collective alternative to manage society in another way . Even if they have the same ideology, they stay divided because each group understands the historical background and future developments or the role from this or that group in society otherwise. IF THIS INTRESTS YOU …LET US KNOW.

  DEMANDS :

  ° ALL THE DEMANDS IN 'PEOPLE' S DATA' and THE DEMANDS OF THE PROJECTS AND A

  WORLD -WIDE REFERENDUM ON THIS, starting behind our pc's, in our pubs , reunions, companies…

  °IF ALL THIS CANNOT FIND HIS EXPRESSION IN THE CLASSICAL DEMOCRACY WE ENHERITED FROM HISTORY AND WHO TRIES TO DIVIDE US IN SO MANY WAYS,

  THIS MEANS IF POLITICIANS DO NOT LISTEN TO NECESSITIES THAT WILL IMPLEMENT

  THEMSELVES ANY HOW…THEY WILL LOOSE THEIR JOB FOR A CHANGE.

  °WHY Can’t WE REPLACE THE OLD SYSTEM OF ELECTIONS BY A NEW ONE ?

  Candidates for the local management functions could present themselves on the lists of the projects, not on the list of the parties , except the list of the project 'society', where one still would be able to vote for the ones having to manage jurisdiction, administration of the population, notarial things (since politicians mainly are lawyers they would find themselves at home.

  PROJECT-ELECTIONS WOULD REPLACE PARTY-ELECTIONS MOSTLY , and THE ONES ELECTED PROVINCIALLY COULD ELECT THE CONTINENTAL GOVERNEMENT, who AT THE SAME TIME WOULD BE THE WORLD -GOVERNEMENT.

  The local counsels should be attended by the controlling committees from street or company.

  But before we can have all this we must simply start with discussion- groups.

  New ways of protesting will emerge and are emerging.

  Project r e l a t i o n s

  __MOTIVATION : THERE ARE A LOT OF OBJECTIVE RELATIONSHIPS AS WE CAN EXPERIENCE THEM IN ONE OF THE MENTIONED PROJECTS OF SOCIETY.

  THOSE OBJECTIVE RELATIONSHIPS EVOLUATE IN A COLLECTIVE WAY JUST LIKE EACH HUMAN BEIING CAN EVOLUATE IN A PERSONAL WAY OF DEALING WITH THE SUBJECTIVE THINGS IN LIFE : AM I A NIHILISTE OR SOMEBODY WHO LIKES PHILOSOPHY , SCIENCE…, am I emotionally strong enough to have a good influence on those who surround me, however contradictory this good influence at first sight may seem ?

  IN MANY CASES THE BEHAVIOUR and thought OF MEN REFLECTS THE BEHAVIOUR OF THE RULING CLASS . MUCH IN RELIGION AND SURELY IN NATIONALISM STILL PREFENDS US FROM GETTING CLOSER TO OUR COMMON ROOTS. WHY too much SPECULATE ABOUT LIFE AFTER DEAD, WHILE THERE ARE ENOUGH TASKS TO BE FOUND HERE .

  Discovering why your life was and is and will be your life is much more interesting. ..it’s a rather personal voyage to wisdom. ANYWAY SCIENCE ALREADY PROVED ELECTRONS HAVE AN ETERNAL EXISTENCE…and because everything exists of electrons we will return to the elements we came from : the ever recomposing elements to be found in the earth, wind, light and fire…maybe even in the anti-matter …who nows ? All the elements together formed our spirit, that's for sure .

  ____DEMANDS :

  °LEARN TO COMMUNICATE WITH YOURSELF AND OTHERS

  °LEARN TO READ AND WRITE AND DISTINGUISH THE POSITIVE FROM THE NEGATIVE EVEN IF THE NEGATIVE SOMETIMES CONTRIBUTES TO THE POSITIVE, the positive must lead.

  °LEARN TO OBSERVE IN A VERY BALANCED WAY WHAT IS HAPPENING IN YOUR TOTAL EVIRONMENT.

  °LEARN TO DEAL WITH NEGATIVE EMOTIONS

  °LEARN TO ALWAYS KEEP ON WONDERING ABOUT THINGS AND PEOPLE LIKE YOU KEEP ON WONDERING ABOUT SOMEBODY YOU LOVE …everything and everybody can teach you how to make better …how to maintain your good vibrations better.

  °LEARN TO TRUST ON THE POWER IN YOU AND TO SOMETIMES HELP OTHERS ONLY BY TRUSTING ON THEIR INNER ENERGY, not by doing something they ought to do..

  °LEARN TO BE AND TALK HONNEST, also in  sometimes strange ways and learn to take the just options

  LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR...

   

  future modèle de gestion de société

              On doit restructurer la politique.  C.O.N.S.C.I.E.N.S.C.E., le COmmité pour des Nouveaux Elections Simultanés Nécessaire pour créer plus d'Egalité...vous propose de voter son :

  alternative collective

              Supposez  l'argent serait quelque chose pour nous aider à calculer au lieu de spéculer...alors certains peintures ne seraient pas si chèr que construire des maisons pour des centaines de gens.

              Supposez que chaque Etat et compagnie sur une échelle mondiale payerait le même salaire pour le même travail, une quantité qui offrait d'une façon écologique la possibilité à avoir une vie humaine.

              Supposez que les enseigneurs mondiale pouvaient avir des classes de seulement dix personnes.

              Supposez que tous les matériaux et services avaient une prix unique, exprimé dans une monnaie mondial.  Supposez que l'administration de chacun et chaque firme serait  traité d'une même façon : chacun un numéro de téléphone, élargit avec trois lettres qui donnent connection avec chaque des 15 projets de la société :  NOUriture/MAIson/TRAvail/SECurité/EDUcation/ENErgy/PROduction/DIStribution/TRAnsport/

  ENVironment/ARgent/TELecom/SOCiété/RELations

              Supposez que chaque service publique est payé par une contribution égale de tout le monde(pris une fois par mois de notre salaire avant qu'on le touche) Un tel système un accès presque gratuit aux transports et télécommunication.  Ce système  pouvait être élargit à d'autres secteurs(produits et autres services) pourvu il existerait une maturité sociale très large.

              Supposez qu'on nous organiserait et qu'on mettait notre collective à un accord internationale, avant qu'on organiserait  le second tour de ses nouveaux éléctions pour élire les dirigent local, provincial , continental et mondiale des différents projets.

              Supposez que la qualité de la vie deviendrait plus important que beaucoup de bureaucratie et de stupidité commerciale.

              Supposez que qu'on devenait conscient du fait que l'histoire nous pousse vers l'organisation d'un meilleur monde avec de emploies pour tout le monde, pauvreté, guerre, pollution...

              Pour chacun des projets on va donner d'abord un peu de motivation et après on va posser nos demandes.  Il faudra aussi déveloper un 'site' pour voter sur l'internet.

   

  C.ON.S.I.E.N.C.E presente : les 15 projets

  project travail

  -motivation : beaucoup de gens trouvent leur boulot ennuyante parce que la marché libre ne donne pas assez du travail/avoir du travail n'est pas encore un droit/on peut pas de façon simple changer son travail, parce qu'il y en a pas assez/ Dans un économie standardisé, la concurrence  ne sera pas basé sur l'exploitation puisque les conditions seront les même pour tous.  Les Resources Humaines, les administrations personnels travaillent encore avec trop de différents statuts.               Il faudrait les simplifier et standardiser.

  -demandes : LE DROIT SUR UN EMPLOI AVEC UN SENS/MEME TRAVAIL MEME SALAIRE/LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE PAYE AUSSI/

   

   

  projet telecom

  -motivation : pour l'administration des projets les moyens technologique ne sont pas standardisés, l'internet est trop utilisés uniquement pour des raisons commerciales

   -demandes : la création d'un Système Universel Telematic pour le Gestion des projets (TUMS)un système pour l'administration et organisation des projets.  Pour coordiner et controler chaque gouvernement et entreprise devait employer le même système.pour savoir qui veut quel emploie et quoi et où, pour savoir le demande de tous les produits et services.  La population pourrait mondiale suivre ces données.  TUMS serait le projet pour intégrer les 15 projets et le pour gérer le secteur telecom.

  Une campagne d' alphabétisations devrait être organisée pour tout le monde.

  projet transport

  -motivation :pour mettre fin à la pollution, le transport publique doit devenir principale

  -demandes : une petite taxe standardisé ferait le transport publique presque gratuit

  projet sécurité

  -motivation : il y aurait moins de crime parce que tout le monde aura une emploie/

  mettre un fin aux guerres

  -demandes : abolition des guerres/ reconversion de l'industrie d'armement/les armées vont être utilisés pour aider en cas de désastres naturelles, grands travaux publiques pour éviter des désastres/

  seulement la police a le droit de porter des armes

  projet production

  -motivation : au lieu de collaborer, il y a de guerres entres les entreprises, les victimes en sont les sans emploies, les accidents de travails et les individus et familles avec trop de stress

  -demandes : les gérants devraient utiliser le système TUMS pour rendre l'information de leur entreprises libre pour tout le monde : stockage, prix, demandes de personnels... .  Les producteurs devraient se réunir par group de produit.  Des mesures pour éviter le gaspillage et la pollution devraient être pris.

  projet distribution

  -motivation : trop de spéculation

  -demandes : même prix pour même produits ou service/ création des données télématique pour savoir ou se trouvent quels produits et lequel et le moyen de transports le plus éfficient

  projet maison

  -motivation : des millions vivent dans des conditions inhumaines ou payent trop de loyer

  -demandes : inventaire des maisons nécessaires, à réparer, construire.../tarifs sociales, pas de spéculation

  projet nouriture

  -motivation :  le vieux système invente des lois pour détruire les fruits & légumes etc pour des raisons spéculatives et encourage parfois à ne pas produire

  -demandes : à manger pour tout le monde en unifiant tous les efforts d'agriculture sur une échelle mondiale/  tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent recevoir  une salaire uniforme s'ils travaillent leur terrains bien

  projet milieu

  -motivation : réduire la pollution

  -demandes : pas de sur consumation/triage immondices/recyclage/transport publique/entretiens des parcs nature/lois pour protéger les animaux/plus d'énergie propre...

   

  projet enseignement

  -motivation : ne pas épargner sur l'enseignement, les pays pauvres doivent avoir des conditions comme

  dans les autres pays pour enseigner

  -demandes : pas trop d'élèves dans une classe/plus d'attention aus sciences humaines : philosophie, histoire, psychologie.../plus d' échange entre entreprises et l'enseignement/enseignement pour adultes aussi/enseignement doit aussi apprendre à interpreter les medias objectivement

  projet énergie

  -motivation : trop de gaspillage et pollution

  -demandes : investir dans l' énergie propre

  projet argent

  -motivation : l'aspect spéculative a des conséquences désastreuse dans le monde

  -demandes : uniquement utilisation administrative de l'argent/une monnaie mondiale avec la même valeur partout/les banques doivent s'unir

                                                            

  projet gestion de la société

  -motivation : les décisions sur qui a le droit de travailler ou guerre ou pas de guerre...sont toujours pris par l'élite politique.  Les dirigent politique ne peuvent pas faire une politique qui va contre le programme globale.  Ceux qui prennent les décisions dans les parties politiques et les syndicats suivent toujours ce que les spéculateurs  veulent .  On tourne dans des petits rond au lieu de résoudre les problèmes sur d'une façon mondiale.  Si on va suivre leur logique, cela voudrait dire qu'on doit tous aller travailler pour le salaire le plus bas du monde...leur capitalisme effondrait vite alors.  Ils existent des groupes qui veulent prendre une autre chemin, mais ils sont divisé sur l'interprétation de l'histoire et sur les tactiques à suivre et ils bordurent uniquement sur le bataille classique des syndicats : des bon salaires sans liaison mondiale et alternative globale

  -demandes :  tous les demandes des autres projets/ organisation des élections alternatives sur internet ou pression des comités sur les gouvernements nationaux ou administrations communales ou syndicats/

  propagande pour un nouveau système d'élections internationale: d'abord pour une programme mondiale et après pour les dirigent.  Pour neutraliser le boycot des grands spéculateurs il y aura pas des nationalisations.  Sur le projet 'gestion de la société' on pourra élire les dirigent pour la justice, pour l'administration de la population et le premier qui aura une fonction pour coordiner  Un jour les élections des dirigent de projets remplaceraient les élections classique et par projet et province quel un  sera envoyé au gouvernement continentale.  Le gouvernement continentale formerais le gouvernement mondiale.  Principe de base pour organiser ces éléctions serait le nombre de habitants d'un province.

  Les comités locale pourraient avoir des moyens de controle sur leurs communes et entreprises.

  projet relations

  -motivation : on devrais apprendre à travailler sans la discipline qui impose le système ancien et on devait de plus près avoir un intérets pour les problèmes de le monde de nos jours

  -demandes : accompagnement psychologique pour des problèmes subjectives entre les gens/

  des medias objectives et indépendentes du capital spéculative

   

  projet santé

  -motivation :  de nos jours on utilise trop de médicaments, c'est mieux d'attaquer les sources des maladies comme la pollution, le stress, la culture commerciale, pas assez de contact avec la nature, tensions psychologiques

  -demandes : produits naturelles de bon qualité, établissement d'un infrastructure médicale dans les pays pauvres, des soins médicale pour tout le monde (petite contribution de tout le monde)

  Plan d'action

              Si la volonté et la nécessite pour discuter l'alternative collectiviste devient plus claire on peut commencer à inventer des actions.  Organiser de la pression sur les mandataires politiques classique,

  des arrêts de travails pour discuter l'alternative.  Exiger du patronat qu'il paye les mêmes salaires dans les pays pauvres... .   Des manifestations pour exiger des Nations Unis l'abolition des guerres et de la pauvreté en imposant les demandes de l'alternative collective.  Tous les premiers des différents gouvernements doivent avoir un réunion pour aux moins interdire toute spéculation dans l'économie, même salaire pour le même travail, reconversion de l'industrie militaire, etc...    .

   http://filosofischverzet.skynetblogs.be 500artikels,essays…

  , hopelijk loopt het de volgende eeuw    Toemaatje: Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,verveling,negatieve emoties blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructturen v. h. algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok.    

  Commentaarstem bij documentaire in 2036

  “Nog niet zo lang geleden was de aarde een plaats met extreme tegenstellingen. Gigantisch rijk zijn en armoede werden kunstmatig in stand gehouden en oorlogen en  milieuvervuiling duurden voort, ondanks alle plannen en mooie woorden. Na de ergste crisis sinds decennia vanaf 2008, zagen regeringen overal ter wereld zich verplicht van uiteindelijk dan toch de banksector, de automobielsector en vele andere grote sectoren te nationaliseren”.   Het leek de enige uitweg om uit de golf van ontslagen en daling van de koopkracht te geraken.  Was de van toen af opduikende term‘socialisering van de economie’ op ‘t einde van de eerste 10 jaar van deze eeuw; voor een aanvankelijk nog, door de media als meerderheid voorgestelde minderheid in de USA, nog een scheldwoord; na de golven van niet-aflatende betogingen tegen de immer dalende koopkracht die de ganse wereldbevolking trof, haastten de bestuurselites zich overal om tegen dat 2012 in zicht kwam, via ouderwetse nationalisaties om, terug banen te scheppen.   Aanvankelijk leek dit te lukken en de gemoederen te bedaren. Na een paar jaar bleek echter dat dit staatskapitalisme niets van het neoliberale kapitalisme had geleerd. Men bleef bedrijven verhuizen naar plaatsen waar men goedkopere lonen betaalde, daar de nieuwe staatselites met hun nog uitgebreider ministeries en kabinetten, nu , in navolging van de vroegere grote aandeelhouders, een te groot stuk van de koek naar hun toe wilden halen. De grote banken waren al enkele keren ‘gered’, maar bleven speculeren met fictieve waarden, zodanig dat het, net als de winsten en de toplonen van mediafiguren en ceo’s om mottig van te worden was voor mensen met een uitkering waarvan een heel groot stuk naar huur ging.  Weer ging men na een aantal sociale rampen, onder druk van de straat, over tot andere maatregelen die de egoïstische reflexen van bepaalde groepen aan banden legden.  De gebeurtenissen destijds, leken veel op de ineenstorting van het voormalige Oostblok in Europa. Met dit groot verschil, dat de meerpartijendemocratie die slechts enkele jaren eerder overwegend voor enge Vlaamse, Baskische, Coriscaanse, Schotse, Amerikaanse, Chinese, Russische…enz… en neoliberale oplossingen stonden; voorlopig nog in zijn ‘oude vorm en gedaante ‘ in tact bleef.  Een deel van de maskers vielen spoedig toen na 2014 op alle vlak de chaos dreigde. Neoliberalen werden plots voorstanders van nationalisatie en schoven op naar een verregaande vorm van sociaaldemocratie, wat in de praktijk betekende dat men dan toch bereid was om aan inkomensverdeling te gaan doen.  De klassieke partijen van centrumlinks echter, werden nu echter gedomineerd door de vroegere linkervleugels.  Na het vallen van de illussies die men nog in het beurssysteem en de absolute vrije markt had, begonnen de in stemmenaantal kleinere, maar in werkmiddens gegroeide, linkse partijen dan toch aan een forse opmars.  Vanuit burgerlijke middens werd er al gespeculeerd op bestuurscoalities van centrumlinks met links … maar het was te laat.  Tegen dat de noodzaak van een functioneel werkbare internationalisering in plaats van nationaal staatskapitalisme, doorgedrongen was, was het aantal werkonderbrekingen, stakingen, ja zelfs complete bezettingen van fabrieken, die in een internationaal kader onder zelfbeheer wilden produceren…zo groot…dat de ene regeringscrisis de andere opvolgde.  Uiterst rechts zag zijn kansen schoon en begon openlijk voor fascisme te pleiten. Het merendeel van de bijna permanent tot actie en zwarte markt veroordeelde overgebleven kleine boeren, zelfstandigen en middelgrote ondernemingen; samen met hun werknemers en die uit de grote sectoren, hadden hun kuiperijen echter door en na een tijdje uit betogingen te zijn verjaagd; vielen hun tot clubjes verworden organisaties uiteen in door bepaalde delen van staatsveiligheidsdiensten gemanipuleerde groepjes, waarvan er sommige door bomaanslagen rechtsgezinde staatsgrepen wilden uitlokken.  Ook dat pakte niet lang verf, het internationale verzet tegen het drijfzand waar de economie in verzeild geraakt was, was zo sterk dat hun netwerken één voor één opgedoekt werden.  Eén van de gevolgen uit de woelige ontwikkelingen in die tijd, was ook dat ondernemingen eindelijk weigerden de invloed van de maffia wereldwijd, nog langer te dulden…zelfs daar waar ze zich door omkoperij en afzetterij een stevige poot in de politieke en gerechtelijke wereld hadden verworven. Ook mensen uit landen met in feite een kastesysteem of een dominatie van zogezegde geestelijken op de politiek, wierpen hun juk af.  Werknemers sloten zich aaneen in provinciale interbedrijfsvergaderingen, die de ordewoorden van de vakbondstoppen, om toch maar blijven sociale regelingen voor sluitingen te aanvaarden, naast zich neer legden.  Ze vaardigden afgevaardigden naar de deelstaatbijeenkomsten of de federale vergaderingen af en kwamen meer en meer onder invloed van partijen die via hun internationale analyses deze eerste wereldwijde golf van verzet probeerden te coördineren.  Eén van de meest heikele thema’s was het al of niet aangaan van coalities met de partijen van de oude garde.  Op een internationale bijeenkomst van het bestuur van het overkoepelend orgaan van de actievoerders, werd bijna met unanimiteit besloten van een nieuwe soort van verkiezingen uit te schrijven : internationale programmaverkiezingen. 

  De verkiezingen zouden in twee ronden gehouden worden : eerst een referendum rond het afkeuren of goedkeuren van het programma en daarna projectverkiezingen die de dirigenten van de verschillende projecten (wonen, werken, transport,energie, telecommunicatie…) in hun job zouden moeten bevestigen.      Via het provinciaal niveau zouden ook de vertegenwoordigers van de deelstaten, federaties in één moeite kunnen worden verkozen. Het programma, de verkiezingen  en de projecten kon je destijds op internet volgen http://bloggen.be/conscience2008 Na die eerste wereldwijde verkiezingen  van 2024, na ongeveer 12 jaar van sociale strijd met vallen en opstaan, werd er begonnen met de omschakeling van de wapenindustrie, het gelijk loon voor gelijk werk-principe, (in Bangladesh, zowel als in België,) de creatie van een niet-speculatieve wereldmunt, …enz.  Wereldwijd werden er, per duizenden, deftige woningen gebouwd voor de meest behoeftige, er werd zelfs een nieuwe manier om lonen te berekenen ingevoerd. 

  Op termijn had je voor elke dienst een soort abonnementensysteem, waarvan de prijs afhankelijk was van het aantal werknemers in de sector; wat op termijn er toe leidde dat je alleen nog voor kleine aankopen geld of een kaart nodig had.  Huren werden gehalveerd en huizen betaalbaar.  Ecologisten zagen steeds meer verwezenlijkingen doorgedrukt. Zo herschreef men de geschiedenis.  Had U gedacht dat de geschiedenis op een andere manier te herschrijven viel, rekende U destijds op de goodwill van de multinationals ? Had U misschien gedacht dat een handvol overblijvende topfiguren van enorme multinationale monopolies, die zowel bijvoorbeeld medicijnen als granaten maakten, de hele wereld verder zouden opkopen en daarna zouden beslissen van hun productie zo maar gratis uit te delen aan eenieder die nog zou willen komen werken ? Hmm, werken op vrijwillige basis, misschien een leuk idee tegen 2056 als het huidig systeem van een wereldregering op basis van een duidelijk programma en projecten omwille van sabotage of enge groepsbelangen, weer ophoudt met zo technocratisch en functioneel te zijn; zo zonder oorlog en armoede en vervuiling en stress. Wat een arme drommels die grootouders toch “! !  octo 06/08/2009  donderdag

   

   

  Gids bij het militeren in de sociaal-politieke wereld Melkboeren betogen zonder fruitboeren, Opelarbeiders zonder de mensen van Janssen Farmaceutica, het Spoor zonder de mensen van het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. Eenieder lijkt in zijn eigen hoekje bang af te wachten wat er nog voor de sociale deur staat.  Eigenlijk doet 'men' met 'de mensen' wat  'men' wil,want ieder conflict wordt geïsoleerd en gesteriliseerd door elk dossier opzettelijk tot een administratief onontwarbaar kluwen te maken. Het simpele feit dat iedereen een inkomen zou moeten hebben en de achtergronden van het bredere waarom van een recessie bijvoorbeeld, tellen niet mee.  Deze lijnen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die het nut er niet van inzien om met Baskische, Vlaamse en andere vlaggen gaan te zwaaien of te gaan affiches plakken voor de haven -en andere moderne baronnen die op de totale vrijemarktpartijen staan, en zo zijn er vele partijen, allen met een andere vermomming.   Tijdens onze opvoeding werd ons ingeprent dat ‘links’ stond voor geen eigen huis, geen persoonlijke bezittingen, geen private landbouwsector of geen kleine en middelgrote bedrijven en zo meer.Onzin natuurlijk. Vooral in de VS is een dergelijke hetze nog altijd aan de gang. Obama kan er van meespreken, nu hij dagelijks door de nieuwszender 'FOx' als communist opgevoerd wordt.  Wetende hoe vernauwd het klassebewustzijn is, voelt de sociale mens in de VS zich bijna verplicht van voor één van die twee partijen te stemmen en niet op een mogelijk alternatief…om de grootste schurken van de macht weg te houden. Je houdt het niet voor mogelijk dat het er normaal gevonden wordt dat 1 president over begin en einde van een oorlog kan beslissen, bijna zonder goedkeuring van het congres, maar niet over de gewoonste zaak van de wereld, het invoeren van iets dat een beetje op onze sociale zekerheid lijkt. 

  Je wil je inzetten voor een beter draaiende wereld waar je meer tijd voor zinnige zaken hebt en je zoekt een samenwerkingsverband met anderen ?  Je wil in een grotere partij werken, de sociaal-democratische bijvoorbeeld, want je vindt dat de kiezers hun bed toch te ver weg staat van de politiek om in grotere getale voor meer inhoudelijke programma’s te stemmen en dat je daarom beter de conservatieven aan de top van je gekozen partij weg moet krijgen.  Je eerste stap zal dan waarschijnlijk een lidkaart zijn. Je wil je werk-en woonomgeving met eerder antikapitalistische accenten bereiken.  Je komt tot de vaststelling dat je een groot deel van je tijd in niet politieke activiteiten moet steken : smuldagen, bals en zo verder…er moet immers geld in de kas komen…zelfs in een tijd dat de belastingbetalers de grote partijen hun rekeningen spekken.  Je wordt in oppositietijden door de niet partijleden veel minder gewantrouwd.  Je gaat hen in zoverre ze het nog kan schelen, hoop geven, in de wetenschap dat regeringsdeelname al het gene waar je je wil voor inzetten enorm sterk verwateren zal.  In tijden van relatieve welvaart, zal je merken, hebben weinigen een boodschap aan de collaboratie van het reformisme van de laatste 100 jaar. Als je erin slaagt van binnen een reformistische partij een tendens op te bouwen, zal je merken dat die eerst met een verscherpende economische crisis een invloed binnen de partij en hopelijk binnen een regeerprogramma zal kunnen uitoefenen.  Je droom van een absolute meerderheid binnen of voor je partij zal constant worden aangevreten door arrivisten binnen de partij, een partij is (partijen zijn) realiteitshalve zo een beetje een bloedstaal van de samenleving. De meest bewuste en onbaatzuchtige leden ervan zijn vaak minderheden. Dra zal je merken dat de machtige partijbonzen het boven allerlei ingewikkelde partijstatuten uit, voor het zeggen hebben, zelfs al weten de partijleden dat alternatieve kandidaten aan een gemiddeld arbeidsloon willen zetelen. De vaak onderschatte psychologische redenen daarvoor liggen voor de hand. Eén vierde van de jobs zijn overheidsjobs.  Zestig procent van de kiezers verwacht uitsluitend dienstbetoon van zijn politiekers.  De voordelen van grotere belangengroepen in de maatschappij (ook binnen de werkersklasse), wegen niet op tegen de nadelen voor kleinere groepen (laaggeschoolden, werklozen…).  Weinigen durven kleur bekennen, want dan moeten ze uit hun schelp komen en dan verliezen of missen ze hun job, hun statuut enz… . In een dergelijke situatie van immobilisme vindt je weinigen die de energie en de moed opbrengen om zich op een andere manier met politiek gaan bezig te houden. Slaag je daar niet in, dan heb je de keuze om binnen een kleinere partij te gaan werken, waar men een programma hanteert dat meer in jou richting komt en er niet die slaafse carrière cultuur heerst.  Dan moet je nog het geluk hebben dat de acties waartoe beslist wordt en waar je de straat voor opmoet, je ook liggen. 100.000 handtekeningen tegen een bepaalde extreem-rechtse partij gaan ophalen, lijkt me niet een propagandistisch actiepunt, je moet meer laten zien waar je voor staat, dan uitpakken met waar je tegen bent, vindt jezelf misschien.  Bovendien, wat er in het buitenland gebeurdt, beïnvloed de dingen in eigen land, maar zo ver wensen de meeste mensen en leden van partijen niet te denken. De eigen sector, het eigen loon, is vaak dé norm...en internationale solidariteit iets voor met Kerstmis. Je gaat merken dat te ver doorgedreven theoretische beschouwingen nu niet bepaald een éénmakend effect op de kleinere partijen hebben en je wil een praktischer aanpak en je wil niet je eigen gezichtspunten op bepaalde internationale problemen opgeven. In naam van, weer die ‘vrijheid’ een onafhankelijk Tibet of Koerdistan vragen is vragen voor versnippering op basis van ‘volk’ of ‘taal’…iedereen die zijn eigen taal spreekt zou geen probleem voor werkmensen mogen zijn.  De tijd van oprichting van nieuwe Staten vindt je immers voorbij, de wereld moet één natie worden en dat kan beter wanneer culturen zich aaneensluiten.  Na de oorlogen na de instorting van de USSR, verdedig je niet diegenen die om een Westerse vorm van democratie voor China staan te drummen, zelfs niet binnen Trotskistische organisaties. Je verdedigt een ander verkiezingssysteem voor Cuba, niet op basis van een terugkeer van die partijen, die het levenspeil van Cuba naar dat van Haïti zouden degraderen, maar op basis van het rechtstreeks op projectlijsten verkiezen van de ministers, zodat diegene die niet voor degelijker wegen zorgt bijvoorbeeld, na een tijd de laan uitvliegen kan…ipv door ‘de’ partij te worden beschermd.   Je weet dat een organisatie of organisaties nodig zijn om vooruit te raken…dat de wereld steeds meer een maximum dan een minimumprogramma nodig heeft.  Je ziet meer en meer het belang van centralisme in.  Je begint te snappen dat het wel eens zou kunnen zijn dat recessies via de loonstrijd systeembevestigend werken en dat het soms in ontbinding verkerende kapitalisme in zijn zogezegde aartsvijand, de werkersklasse, tevens, niet zijn doodgraver, maar zijn bondgenoot en redder vindt...als men alleen van looneisen uitgaat binnen een bepaald systeem, zonder structurele hervormingen of desnoods een ander systeem te eisen.  Wat er ook van zij, de kapitalistenklasse blijft nog altijd veel beter geörganiseerd, zodat sociale raden die in woelige tijden fabrieken in internationaal gecoördineerd zelfbeheer zouden willen gaan beheren, nog verre toekomstmuziek zijn... wanneer zelfs de crisis van het kapitnlisme zelf onvoldoende bondgenoot van andere samenlevingsvormenen blijkt te zijn. Zolang de Westerse meerpartijendmocratie niet resulteert in  radicalere officiële  standpunten tegen de plundering van de wereld door enkelingen …la lutte doit continuer… .

  Artikelenreeks : ‘Waarheen met de demokratie’ ?   via skynet ‘jouw nieuws’ en

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be     octaaf c

  Wanneer worden de wereldleiders oorlogsmoe ?

  De voornaamste oorlogshaarden anno 2008 : Irak en Afghanistan; telkens ging men oorlog voeren tegen leiders die men aanvankelijk handenvol geld toegestopt had. Telkens hing de beslissing om dat te doen van één man af, niet door enig parlement(US Congres)gevolmachtigd..., laat staan door de bevolking goedgekeurd. Ook in Belgie beslist één minister over het zenden van oorlogsvliegtuigen.

   VOORUITGANG ? In 1914 stemden 14 van de 98 sociaal-demokraten in Duitsland tegen de oorlogskredieten voor de eerste wereldoorlog. In de aanloop naar de tweede wereldoorlog werd de ekonomie voor een groot stuk in leven gehouden door de oorlogsinspanningen die ook moeiteloos de parlementen doorstonden. In 1964 waren er maar twee tegenstemmers in het congres tegen de misdadige oorlogsvoorbereidingen voor de oorlog in Vietnam. In 2003 stemde de voltalige senaat voor de oorlog in Irak, in het congres was er maar één tegenstem. Hoe ouder dit soort van demokratie wordt hoe erger het ermee gesteld is. In 1964 vertolkte één van de twee tegenstemmers, een zekere Morse dapper de mening dat een president alleen geen oorlog te verklaren had, dat een president de uitvoerder van de buitenlandse politiek zoals de wil van het volk die zag, had uit te voeren. Het volk wil geen dwaze oorlogen en in feite is iedere oorlog dwaas en ingeven door de wil van het diegenen die aan de top van het spekulatie-grootkapitalisme staan. Als gekken reageren hun lakeien telkens hun 'waarden' zakken...als gekken gaan ze in 'hun' buitenlandse politiek over lijken, de azijnpissers.

  2008, jaar van de wereldwijde stroomversnelling van de geschiedenis ? De toekomst van’ de’ demokratie ?

  Welk soort demokratie ?  Demokratie van  de tegenstrijdige groepsbelangen of demokratie van het algemeen belang en de bewuste, niet-egoïstische mens.

  In welk een toestand zit die demokratie wereldwijd ?

              De vraag ‘heeft er daar iemand honger …of wordt er daar iemand beschoten of is er daar iemand zo goed als dakloos of’… is een totaal andere vraag dan ‘heeft er daar iemand wel stemrecht’ De vraag ‘op welke partijen kan iemand stemmen’…is nog van een geheel andere orde. Al die vragen gaan naargelang de streek waar men woont verschillende antwoorden opleveren. Voor iemand die de sociale en politieke aktualiteit volgt, lijkt het alsof de wereldgeschiedenis de laatste maanden in een soort stroomversnelling is komen te zitten.    Niet alleen in België komt er geen eind aan het nationalistisch en communautair opbod, dat gelukkig nog geen etnische haattrekjes zoals in sommige streken van de wereld aanneemt.  Hopelijk zijn we hier nog ver af van de dag waarop men de dag na de verkiezingen de uitslag in vraag gaat stellen, zoals dat de eerste keer in de geschiedenis gebeurde met Oliëoorlogspresident de Tweede uit Texas. Er zijn momenteel drie zich versterkende spiralen in een zich alsmaar versterkende dodendans verwikkeld.  De prijzen van de energie, de honger in de wereld en de crisis van het grotegeldsysteem, wurgen elke mogelijke gunstige ontwikkeling voor de demokratie.   Overheden dreigen totaal geen kontrole meer te hebben over  bijvoorbeeld het feit dat aandelenfondsen ongehinderd voedselvooraden kunnen opkopen om ze wegens de te verwachten schaarste nadien met ploertenwinsten te verkopen. 

  Oorlogstaal jaagt de prijzen en taxen  de hoogten in, huren wordt voor velen onbetaalbaar en voor zover er door de gewone man nog kan gespaard worden kan men zich dan afvragen in welk een aandeelfondsen iemands geld dan terechtkomt.   Indien de spekulatie niet internationaal aan banden gelegd wordt, zullen de superwinsten in de olie en andere sektoren blijven stijgen en zal dit geld op de beurzen voor de helft blijven verdampen omdat het niet naar de koopkracht van de mensen gaat.  

  Geen enkele overheid kan bijvoorbeeld Saoedi-Arabië verplichten van het geld van hun oliesjeiks op te eisen om het probleem van de vluchtelingenkampen in Palestinië of de armoede in Afghanistan op te lossen.   Indien dat wel het geval zou zijn, een mens zou nog met plezier gaan tanken. Dus, omwille van een gunstige ontwikkeling van de demokratie, gij beroepspolitici…overstijg culturele, taalkundige, etnische en nationale belangen en onderwerp de grotegeldspekulatie.  Maak dat mensen wereldwijd voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaald worden.  Hef rechtvaardige belastingen en vooral…zorg ervoor dat mensen, kinderen vooral, overal degelijk onderwijs en menselijke leefomstandigheden krijgen.  België zou hierin een voorbeeldfunktie kunnen zijn, maar hier heeft men het te druk met het staren naar de eigen navel.  We gaan ons toch niet laten zeggen dat we de politiekers krijgen die we verdienen ?

  http://bloggen.be/conscience2008

  voteblog

  latest blog and to be continued http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Phhilosophical Resistance and Octaaf Coeckelberghs , Octaaf Filo Verzet -----also on facebook

   

   

   

  Modern gebed : Aan iedereen

  Die het leven hongerig liefhebben blijft. Die weet dat er niets zonder gekende of nog onbekende vormen van energie kan bestaan. Die weet dat leegte niet bestaat, maar dat je ze in je leven wel oproepen en scheppen en overkomen kan. Die zich niet door de  ideologie van 'verdeel en heers' laten overwoekeren heeft. Die in het bestaan allerhande soorten bewustmakende en levensnoodzakelijke evoluties naar meer zin ontdekt. Die weet dat vooruitgang op alle vlakken van het bestaan aangegrepen worden moet.  Die vanuit diverse tastbare werkelijkheden zoals allerhande soorten wetenschappelijke kennis en diepgaand geanalyseerde gevoelens, reeds de kunst van het intuïtieve  observeren beheerst. Die vanuit de kracht van deze innerkommunikatie probeert te kommunikeren. Die de waan en de echtheid, het kaf en het koren, al onderscheiden kan. Die weet dat ook de eenvoudigen van geest je kunnen vooruitstuwen en dat eenvoud de sleutel tot het begrijpen van het complexe is. Die de 'aanraking' en het zich willen verwerkelijken van positieve waarden in het lezen en uitspreken en vergelijken van woorden ervaart. Die de samenhang van de gebeurtenissen in z'n leven als wisselwerking met de totale eenheid van alles kan zien...en daardoor zijn individueel en kollektief bewustzijn verhoogt. Die weet dat het denken over z'n eigen leefwereld onlosmakelijk verbonden is met het denken over de wereld in z'n totaliteit. Die, misschien onderbroken, maar immer konstant aan de kwaliteit van de communicatie rondom zich werkt. Die begrijpt dat al het vorige in een nieuwe manier van met mekaar en zichzelf omgaan zal resulteren. Die beseft dat het beheersen van de dynamiek achter het persoonlijke samenleven van mensen; van de kleinste kernen tot de algehele wereldmaatschappij; dat dit alles al op zich een nieuwe vorm van kunst is... een kunst die van een gezonde innercommuniatie vertrekt. Die weet dat het individuele en kollektieve kennen tot een hogere mate van bewustzijn leidt...en dat dit bewustzijn de wegen naar het kwantitatief en kwalitatief betere opent. Die weet dat bepaalde asociale verhoudingen een politieke bedreiging in zich dragen.  Die weet dat alles zich uiteindelijk toch ontwikkellen kan in de richting van wat het optimaal zijn kan. Die weet dat gedachten en strukturen die het nefaste deel van het oude willen in leven houden op kleine en grote schaal schade aanrichten . Die beseft dat sommigen die dit alles nog niet goed verwoorden kunnen, soms meer bereiken en soms meer uitstralen dan zij die dit alles snappen en uitleggen kunnen. Die met dit alles begaan wil zijn...omdat je er uiteindelijk niet meer los van geraken wil. Die de ware inhoud van het woord vrijheid snappen. Die vanuit zichzelf en anderen tot volle rijping komen wil. Die op positieve en negatieve manier tot het opbouwen van ons 'begrijpen' heeft bijgedragen, van de holbewoner tot en met wie we nu omgaan. Die weet dat geld alleen niet gelukkig maakt. Kortom : Graag leven, net als samenleven is de grootste kunst een positieve communicatie daar rond,  de jongste kunst.

   

  Liefde en verzet in oorlogstijd Zoals elk ontmoeten geschiedde het kruisen hunner wegen enerzijds onder de door de wereldgeschiedenis geschapen voorwaarden én onder de begeleiding van de wetten van de aantrekkingskracht der wegen die zielen met mekaar omgaan doen. We schrijven juni-juli 1943. Het was weer rond de tijd van de jaarlijkse kermis in het gehucht Rhode, waar, zoals in de andere gehuchten nog een meerderheid van de bevolking de kost met boeren verdiende.  De meeste boeren hadden een klein boerderijtje met een paar koeien en verdienden, zelfs in oorlogstijd, geen fortuinen. Het gros van hen en hun afstammelingen zou na de wereldoorlog de rangen van de loonafhankelijken gaan vervoegen. Een gehucht was toendertijd nog zoiets als een deelgemeente nu. De tijd van vóór de tv, toen ieder dorp minstens twee cafees per gehucht telde. Oorlogstijd, ook in België. Toen reeds hadden sommige extreem rechtse Vlamingen het niet zo hoog op met twee gemeenschappen die erin slaagden één natie te vormen. In de tweede grootste stad van Antwerpen orakelde rond die tijd een Vlaamse, toen noch 'Vlaamsche' priester tegen het voornamelijk als goddeloos afgeschilderde communisme. Een man van God was hij duidelijk niet en hij moet nattigheid gevoeld hebben toen hij iets zei over "Vlaanderen sterf en verrijs weer". Het Vlaanderen zoals hij dat zag was aan zijn doodsreutels begonnen... Geen enkel gehucht, geen enkel dorp, géén regio, géén land kan alleen bestaan.       Na de ellende die de in soldatenpakken gestopte Duitse en Russische werkmensen in Stalingrad in januari hadden uitgestaan, betekende de slag bij Koersk het einde van de plannen van de naar de buitenwereld als arbeiderspartij gepresenteerde fanclub van de toenmalige Duitse wapenproducenten. In Italië werd er een fascist die zich voor de misleiding van het volk eerst misleidend als 'socialist' probeerde te vermommen... opgehangen. Had de bewapeningseconomie aanvankelijk de Duitse werkgelegenheid driest vooruit geholpen, nu werd de recessie van de jaren dertig er ondermeer in de USA door opgelost. Toppunt van debiliteit van zo'n wapeneconomiesysteem, waren die lieden die in tijden van naöorlogse werkloosheidspieken meenden iets als "ne goeien oorlog, dat hebben we vandoen" te moeten uitkotsen. Ze zijn wel goed bediend geweest in de jaren na de tweede wereldoorlog, met Vietnam voorop.. .Dan zijn de zogezegde goddelozen en de zogezegde communisten veel braver geweest... maar dat wist ik als ongeboren zoon van mijn ouders op de kermis in Rode nog niet. Het moet nogal een tijd geweest zijn, besef ik nu eens te meer in 2006, 62 jaar later als prille vijftiger. Het oorlogsverzet kwam van gewetensvolle mensen zoals m'n grootouders die 'onwettelijk'-verklaarde personen een schuiloord boden. Of ze nu gewoon wilden verderboeren en niet voor de oorlogsindustrie wilden werken of als overzees piloot uit zo goed als opgejaagd wild waren... geholpen werden ze. Het was de tijd dat je moest kunnen zwijgen als een graf en hopen in het beste van binnenin de mens... en uit je doppen kijken dat je door geen enkele strekking van het verzet gedomineerd werd... of dat de collaboratie niets in de gaten kreeg. Nu, nu we niet meer moeten zwijgen, zwijgen er tevelen en schrijven er te weinigen over al die streken in de wereld die nog een hel op aarde zijn... en waar m'n z'n leven nog waagt als men z'n nek voor een verbetering van toestanden uitsteekt.De toekomstige ouders hadden geen idee van de verschrikkingen die de oorlog hen nog zou brengen. Ze zaten samen gezellig een pintje te drinken in een cafeetje.  Zij was nog maar pas hersteld van een granaatscherf die haar dijbeenvlees vanboven had doorboord.  Hij was niet in 't leger gemoeten omdat hij, misschien ook ziek van al die oorlogsellende, dat jaar voor één van z'n longen vocht. Met de foto's van zijn long in de hand slaagde zijn broer er in van zich aan de opeisingen van de bezetter te onttrekken. Mijn ouders kwamen beide uit een ander dorp. Zijn dorp, waar een jaar later, net na de invasie van de gealliëerden in Frankrijk, iemand tegen de raad die m'n grootvader gewoonlijk aan het plaatselijk verzet gaf in, iemand uit de collaboratie van het leven benam; dit dorp zou het toneel worden van een vooraf geplande dramatische omsingeling. Het Vlaamse brein achter die omsingeling zou later voor de CIA en nog andere buitenlandse diensten gaan werken. Zijn uitlevering werd nooit bekomen. Rechtse milieus zijn vaak zo verstrengeld dat ze onder een bezetting vaak én samenwerken met de bezetter én het verzet proberen orders te geven. Alhoewel hij nergens lid van was, leunde hij meer bij het linkse deel van het verzet aan... zoals zijn buurman waar de vergaderingen van de partizanen plaatsvonden.

  Het soort fascisme dat vóór de tweede wereldoorlog ontstond, vertrok van rijke hebzuchtige mensen die een deel middenklasse en een deel armere mensen meesleurden in hun haat die ze in mensonterende houdingen tegenover vreemdelingen en meer bepaald toen 'Joden', propageerden. Het was voor hun de enige manier om het systeem dat niet zonder superwinsten draaien kan, in stand te houden. Het soort fascisme dat nu de kop opsteekt in welvarender maatschappijen dan vroeger, is veel gevaarlijker...het kijkt niet afgunstig naar de rijken maar neerbuigend naar diegenen die uit de boot vallen. Indien we er niet in slagen het blijven in te dijken, riskeren we ingekapseld te blijven in een uitbreiding van het oorlogsdenken van de dag van vandaag... het op voorhand aanvallen van Staten als dat de burgerij van andere Staten goed uitkomt.

  Mensen lijken soms verbonden in het lot te zijn. Diegenen die in de jaren veertig een jaar of vijftig waren en waar de vergaderingen van het verzet plaatsvonden bijvoorbeeld. Twee van de drie verzetsmensen waarover ik het heb, ( derde ontsnapte), werden opgepakt en respectievelijk in Breendonk en in Leuven weer vrijgelaten, wat na de oorlog leidde tot speculaties over wat zij onder foltering al of niet hadden losgelaten, terwijl zij zelf het waren die na foltering en loslippigheid vanwege hun voortrekkersrol aangehouden werden. De repressailles op het dorp worden soms niet als repressaille voor één bepaalde moord op een collaborateur uitgelegd, maar als een plan dat maanden op voorhand al klaarlag omdat men met de opkomst van de geallieerden in zicht alle sabotageakties van het verzet tegen de mogelijke terugtrekking van de bezettende troepen vóór wou zijn. In Normandië had dit de bezetters al vele verliezen gekost... gedynamitteerde bruggen waarover men niet meer kon terugtrekken en zo in de val zat. In het boek met de visie al zou de represaille dus in een militaire strategie tot terugtrekking gepast hebben, dweilt men de vloer aan met de repressaille-theorie... Waarom omsingelt men dan één dorp? Omdat de verzetsmensen meer en meer uit de steden trokken en zich in de dorpen verborgen, stelt men. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet om het verzet te steunen waaronder de drie waarvan ik sprak, mijn grootvader ook, een mens wiens vrouw van de één of andere fasco-schurk slaag kreeg en met een kind van haar in een naburig dorp ondergedoken in koetroggen(eetbakken) slapen moest terwijl hun andere kinderen elders ingegraven waren. Ik speelde als jeugdige gast nog tolk voor één van de twee Engelse piloten die m'n grootvader bij hem thuis en in de buurt verborg. Ze zijn beiden kunnen ontsnappen. M'n vaders vader...een mens die voor en na de oorlog bij burenruzies geroepen werd om te bemiddelen, een mens die men bijhaalde om doden af te leggen, iemand die kon zwijgen als een graf en om zijn filosofische zwijgzaamheid bekend stond, iemand die een café met volksspelen had en die in allerhande amoureuse en andere perikellen om raad gevraagd werd... Iemand die het belang van zwijgen kende omdat wit én zwart soms samen in z'n café zaten, zo iemand staat dan ergens in een boek met het woordje verraad geassocieerd. Ironisch dat de aanleiding voor het feit dat iemand hem onder foltering aangaf een liefdesaffaire van iemand die hij verstopte was... Hij die mensen naar mekaar toebracht als er kinderen werden verwacht... van wie ze ook waren trouwens. Als men geweten had dat hij ook piloten verborg dan had men die zeker gaan zoeken. Er waren zoveel versteekplaatsen bij hem, tot onder de prei in de hof... ook voor werkweigeraars. Dus heeft hij niets over die piloten gelost... wat zou hij dan meer hebben verteld dan de bezetter al niet maanden van tevoren via zijn infiltranten wist ? Net als vele anderen heeft hij alleen mensen in nood willen helpen en was hij uiterst sceptisch tegenover ordewoorden van om 't even welke verzetsgroep of hun overkoepelingen. Omdat de kennis van iemand uit zijn omgeving als hulp bij iemand van de bezetting werkte, kwam hij vervroegd vrij, niet omdat hij de pagina's met namen van inwoners uit de gemeente zou ondertekend hebben. Het zullen bijna alle namen van de gemeentebewoners geweest zijn, vermits sommige van veertig pagina's spreken.  Daar krijg je makkellijk duizend namen op... en zovelen waren het er toen niet. Men vroeg aan alle aangehouden of men die of die kende, natuurlijk kende iedereen iedereen.  Wie weet zette diegenen die bij Himmler en ga zo de ladder dan maar af, op een goed blaadje wilden komen niet gewoon een geweer tegen iemands hoofd als je dan niet tekende. Na de oorlog werd hij telkens weer door de dorpsbewoners in de gemeenteraad herverkozen. Als keizer en keizerin van de volksdansgroep dansten ze nog op de wereldtentoonstelling in Brussel.

  Zijn zonen zouden later bewijzen op welke manier vrede hier op aarde mogelijk is. Ze zouden hun leven lang het in de streek geoogste en in hun frigo's bewaarde en in de streekveilingen verzamelde fruit naar binnen-en buitenland verhandelen en voeren.

   Analyses van wat er werkelijk gebeurde, mogen er niet toe leiden van al diegenen die aan het verzet deelnamen nu tegen mekaar op te zetten. Het zijn altijd diegenen aan de top die de kleine man gebruiken en doen marcheren. In de tijden van bewapening in de jaren dertig werden de vakbonden zelfs ingeschakeld om de bewapeningswedlopen mogelijk te maken, en niet alleen in Duitsland. Het volk had overal principiëel tegen zo'n dingen moeten zijn. Net zoals men nu tegen de huidige bewapening zou moeten ageren, maar dan met een actieplan dat door miljoenen betogers wereldwijd aan alle regeringen kan worden opgelegd.

   

  Het boek dat leven noemt Niets is 'echter'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is. We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is. Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer. Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten. Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is.  Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door. Het kwade ook. Positief en negatief vullen mekaar aan in interacties. De zin ervan, een allesomvattend, machtig iets. Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht waar je dagelijks aan werken moet. Enkele tips.  Wetenschappen kunnen ons logische verklaringen voor het leven geven. Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logica der dingen. Objectieve wetenschappers hebben te veel oog en te weinig tijd voor hun vak alleen.  Filosofie, psychologie en geschiedenis, moeten als menswetenschappen de overige logica één maken en verbinden met de subjectiviteit van het dagelijkse leven... Theorie verschilt nu eenmaal met praktijk. Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden. Religie, dingen 'reliëren',' verbinden' wat was dat dan? Het omgaan met hoe het leven in z'n geheel ineenzat, was nog ver af. Marxisten probeerden de objectieve wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.  De subjectieve faktoren hadden ook zij niet altijd onder controle. Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt. Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten. Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan. Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons. Wij zouden allen veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn. Een zin die het leven verbindt met het begin, het verloop, het einde(?) ervan.We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

   Verdomde pretbedervers der wereldvrede ! Op hetzelfde moment dat er een golf van eendrachtigheid en estetische en culturele ontroering over de wereld viel, rukte het leger van Georgië het Zuid-Ossetische landschap binnen om er dood en vernieling te zaaien. Op een niet ontoevallig geplande datum, die inval ...hoe cynisch kan een staatsapparaat zijn ? Terwijl de mensheid zich aan nieuwe hoop aan 't laven was, ontwikkelden zich eens te meer reaktie en tegenreaktie. Terwijl sommige leiders van die mensheid in de Olympische tribune aan 't applaudiseren waren, hadden ze misschien in hun achterhoofd de wetenschap dat ze de regering van Georgië hiervoor hun groen licht hadden geven.Er worden op het politieke topniveau weer duistere plannen gesmeed terwijl de sportlui verondersteld worden van tot glorie van hun land het beste en sportiefste van hun eigen te geven. Op de eretribune van de politiekers zagen we ook een zekere Henry Kissinger naast zijn president-specialist- in oorlog staan. Terwijl deze oude oorlogsstoker, die heel zijn leven tal van fascistische regeringen aan de macht bracht, applaudiseerde, vlogen de bommen en raketten over een deel van het kruitvat Kaukasus. Terwijl sommigen, laat ons het zo maar zeggen 'in hun gat gebeten waren' dat hun Vlaamse leeuwtje niet mee mocht opstappen in Peking...vertrokken de Belgische militairen naar een al even uitzichtsloos... en explosief oorlogsgebied : Afghanistan en waarschijnlijk Pakistan een dag. Onze premier ging hen uitwuiven en legde ons van in die beeldbuizen van ons uit hoe nodig dat wel allemaal was. Wijselijk vergetend dat, indien het Westen én de krapuleus rijke olieëlite die boeren ginder landbouwmateriaal gegeven had, dat die machtsbasis van de Taliban allang verschrompeld was. Maar oh nee, brave burgers, de wereldvrede kan er alleen door gewapende inzet komen, maakt men ons wijs, goed wetend dat gewapende vreemde troepen inzetten vragen om guerillia en ander militair verzet is. Hoeveel boomerangen hebben aanvallers al terug in het gezicht gegekregen.

  Was Viëtnam niet genoeg mister H.Kissinger ? Ondertussen stond dus Henry Kissinger daar te applaudiseren met nog andere plannetjes in zijn hoofd. Afghanistan militair bezetten vindt hij een strategische 'must'...de sexistische feodale regering van Saoedi-Arabië wiens twintigtal landgenoten bij 9/11 betrokken waren, een geweldige bondgenoot ...al is die regering doof als het om de armoede van geloofsgenoten gaat. Men speel een zeer vuil spel boven onze goedwillige, goedgelovende hoofden. Heeft men misschien met de huidige, in de US-klaargestoomde leider van Georgië afgesproken om de Russische beer uit zijn tent te lokken ? Moest Georgië daarom hoognodig bij de Navo komen ? Vreest men, nu het monetaire systeem in zware ademnood verkeert een instorting van dit systeem met veel sociale onrust die alleen door oorlogstaal en opgewekt patriotisme te hanteren is ? Is de strijd om de afzet-en grondstofmarkten al op zo een uitzichtsloos punt gekomen, dat men meer en meer voor oorlogscenario's kiest ? Indien het antwoord op al die vragen 'ja' is...vrees ik dat alleen druk van onderuit op al die betrokken regeringen niet voldoende zal zijn...laat ze opstappen en verkies er vanuit een andere optiek andere ! De koude douche na het hartverwarmende olympische van gisteren, is er teveel aan. Staatskriminelen à la Henry Kissinger en hun loopjongens à la Bush en andere oligarchen, of ze nu in Rusland, Texas, Georgië of waar dan ook wonen...wordt het geen tijd dat diegenen die jullie aan de macht verkozen jullie via hun parlementaire verkozenen afzetten...of zijn die daar te laf voor en al te zeer betrokken of te angstig vasthoudend aan hun job. De ekonomie wordt onophoudelijk geherstruktureerd... een deel van het politieke personeel vraagt er gewoon om om af te mogen vloeien. Te weinigen hebben hier zicht op en daarom gaat alles zijn gewone gangetje. Nog minder reageren. Aan de stembus is het merendeel gewoonlijk al vergeten waarover het in de wereld gaat. Kerstmis is mooi, nieuwjaarswensen, sportevents, olympische geest...maar nu moet het verdomme genoeg zijn geweest ! Een motorijder die door een woonwijk raast, gaat op de bon...juist goed natuurlijk...politiekers die zich achter de oorlogretoriek van een bepaalde toplaag scharen hebben totnogtoe alleen maar standbeelden en fortuinen en oorlogskerkhoven vergaard. Iedere bijkomende oorlog brengt het risiko op een treffen met massale slachtoffers dichterbij. Is de wereld dan toch niet aan de zachtaardigen ?  Nee toch !  ter herinnering :

  Dagelijks Olympische Waarden oefenen Een tsunami van politieke recuperatie overspoeld de wereld. De olympische spelen zouden iets moois en helends moeten zijn.De grootste overtreders van de mensenrechten slaan ons om de oren en ogen met hoe het dan wel met de wereld zou moeten. Net op een moment dat we even de gevaarlijke, niet door het parlement goedgekeurde inzet van 'onze' straaljagers zouden kunnen vergeten. Voor al u het allemaal even teveel wordt :

  de twaalf geboden ontwikkel het sterkere in jezelf-tracht naar objektieve kennis-overwin je negatieve emoties-wees solidair met rechtvaardigen-doe jouw deel van het werk-neem de tijd voor stilte en natuur-geld was een middel, geen doel-ontdek de ware betekenis van trouw-leef niet alleen om te werken-overmatige konsumptie vervuilt jezelf-ontdek de symboliek van de zin van het leven-kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden  / octaaf                                                                                                                           WallStreetCrash 1929bis ?  Hoe een tweede Wall-street 1929-crash te vermijden ? Waarom de wereldeconomie de volgende paar decennia niet hoeft in te storten. Er is de laatste maanden al schandalig veel speculatieve geldwaarde in rook opgegaan. Wereldwijd hebben de beurzen al gigantisch veel geld aan de consumptieketen onttrokken. Hadden de regeringen het op voorhand geweten, dan hadden ze de superfortuinen meer getaxeerd om de armste lagen van de bevolking terug in die consumptieketen te krijgen en zodoende zou dat dan ten bate gekomen zijn, niet alleen van de investeerders maar ook aan de zelfstandigen en alle andere soorten werkers.

  De échte economie is niet de speculatieve ekonomie die alle geldwaardeverhoudingen heeft scheefgetrokken. Om de consumptieketen weer op een ecologisch verantwoorde manier op gang te krijgen zijn wereldwijde afspraken nodig. Wegens het ontbreken van de goede wil van boven af, is er een andere soort van lobbywerking nodig, niet de klassieke lobbywerking van de grootspeculanten maar de druk van de bevolking op haar regeringen en de partijen die er wereldwijd van deel uitmaken. Interne druk van partijleden en verkozenen, zowel als externe druk van zowel werkgeversorganisaties als vertegenwoordigers van de werknemers en zelfstandigen, milieu- en ontwikkelingsorganisaties.  De ziekte van het ‘vergaren’ zonder investeren en consumeren brengt de economie tot stilstand. Raar toch dat we met een economie zitten die wel steeds moét groeien om niet in een recessie te geraken. De grootgeldspeculanten zullen hun recht van bestaan moeten verdienen en bewijzen dat professor Marx het destijds niet altijd bij het rechte eind had, voordat ze de instabiliteit in de wereld naar nog triestere hoogtepunten leiden. Er zijn nog een pak mogelijkheden om op een ecologisch verantwoorde manier te groeien. We moeten het alleen tegen de stroom in durven zeggen en eisen in onze sociale en politieke organisaties en daarbuiten. We moeten het durven eisen van zowel de toekomstige president van de Verenigde Staten zowel als die van Rusland, China…of welk land dan ook dat enorme bedragen van het Bruto Nationaal Product in de militaire economie vastzet in plaats van in de consumptieketen laten terecht te komen.

   Waarom zou een economie moeten stilvallen ? Hoeveel huizen moeten er niet worden opgeknapt ? Hoeveel geld gaat er door spekulatie niet in rook op in plaats van dat er dingen mee gekocht worden of nuttige investeringen mee gedaan ? De economie valt ook ten prooi aan recessies omdat de huidige werldhandelsverhoudingen maar niet worden gelijkgeschakeld…iedere grootmacht of de zich ontwikkelende wereld als tegenkracht, boycot elke vorm van eendrachtige vooruitgang. Fabrieken zouden alleen mogen sluiten als er geen vraag meer is naar een bepaald produkt...bijvoorbeeld de dag dat alle elektrich materiaal op het stroomnet oplaadbaar is, zullen er ook geen batterijen meer nodig zijn. Met gelijkaardige en rechtvaardige produktievoorwaarden (lonen...) en een internationaal eenvormig taxatiesysteem kan je op internationaal vlak een sterke koopkracht scheppen, die recessies naar de geschiedenisboeken verwijst, net zoals dat bijvoorbeeld met de tolpoorten rond onze middeleeuwse steden gebeurd is. Weer zijn het de grootspeculanten die, tegen hun eigen belangen in eigenlijk, de boel saboteren door geen toegevingen te doen, door er niets mee in te zitten dat door hun starre houding de arme boerenbevolkingen van bepaalde landen verder de dieperik in zouden kunnen zakken. Enkele honderden zelfmoorden van boeren in India meer per jaar, daar maalt men in bepaalde middens niet om. Er is nog zoveel te doen om deze wereld een voor iedereen gezellige, en leefbare plaats te maken, om over te schakelen naar oneindige energiebronnen en zo meer…en toch dreigt de wereldeconomie stil te vallen…met alle gevaar voor verrechtsing en onbeheersbaarheid van conflicten er nog maar eens bovenop. We moeten er met z’n allen iets aan doen, uitvluchten tellen niet, de feiten zijn er, de kranten en moderne media bieden ons allerhande informatie op een schoteltje aan…we moeten er tenslotte iets mee doen als het hele proces van leven op deze planneet een zin hebben wil.

  terug naar nu :aktualiteit : terrorisme Dat voor gruwelijke mensen alle middellen goed zijn om een doel te bereiken geldt ook zeker voor bepaalde stromingen binnen staten die daarmee al een hele triestige reputatie opgebouwd hebben.  We kunnen alleen maar vermoeden dat bommenleggers overal ter wereld gewoon uitgeselekteerde nuttige idioten, zelfmoordfreaken  en door dwaze idealen verblinde kriminelen zijn, die in opdracht van de druk van dan weer de ene, dan weer de andere finacieel krachtige belangengroep binnen of buiten de staat handelen. Onder het voorwendsel van zogezegde religie en nationaliteitswaanzin een bepaald deel van de ekonomie of andere staten willen kontroleren ...dat is het doel!!  Allemaal oppakken en op een onbewoond eiland zetten, kunnen ze mekaar opblazen.      

   Wat aan de bigbangreeks voorafgaat  Is er een energie die de hele evolutie van straling, atoom, molecule, planeten, cellen...tot en met de mens, niet nodig heeft om tot hetzelfde bewustzijn als wij te komen ?   Another way of starting a phiolsophical statement is to start with science and use ones intuition,  an exemple of mine : 'is there an energy which did not have to follow the same evolutionary way from radiation, atom, molecule, cel...we...to reach the same consciousness as we' ...very difficult to answer, somethimes literature helps for exemple when one connects this question with the first letter to the Corintiers in the New Testament chapitre 13 (corinth1.13) about that without love one is nothing...maybe the formlessspace is the  aproaching abscence of 'love' or 'knowledge' or 'sense' or call it what you want.

  hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders ? In 2006 vochten zogezegd 'Libanon' en 'Israel' (wie is Libanon en Israel? ...toch niet de gewone mens ginder die eigenlijk geen oorlog wil) een oorlog uit waarvoor, achteraf bekeken niet de oorlogvoerders maar 'de internationale gemeenschap'...de gewone-mens-taxbetaler, mocht en mag betalen.  Twee jaar nadat het waanzinnige in puin schieten van mekaars huizen begon, wisselt men nu honderden lijken van toen uit en enkele gevangen en lanceert men berichten de wereldmedia in dat dit allemaal heel heroïsch zou zijn.  Heroïsch ? Landverdedigers? Misdadig misbruikte moordenaars in feite. Nuttige idioten om nog groter idioten aan de macht te houden. Die grote leiders-lijders, beheerders van Staten en handlangers van die andere beheerders, de beheerders van een deel van het geld dat wij dagelijks aan de pomp achterlaten, houden ons in hun dwangbuizen gevangen.  Eigenlijk zijn wij dus ook een beetje 'gek' met hen mee.  Bovendien houdt men de gekken ginder nog in zogezegd 'religieuse' strukturen gevangen, terwijl 'religie', 'verbondenheid' met het leven, de liefde, de dood...voor de zachtmoedigsten onder ons, hier en ginder, wel iets anders betekent.  De grootste dwangbuis van de knotsgekke gekkenleiders, noemt "er is toch niets aan te doen".  Mensen met een filosofisch-verzet-attitude weten wel beter...kwestie van niet gek te worden, kwestie van vanuit een objektief evenwicht te reageren op al die emotionele nationalistische en andere egocentrische onzin die 'men' de wereld instuurt om onze dwangbuizen op tijd wat aan te trekken. De grootste 'dwangbuis' : die van 'er is toch niets aan te doen'

  Barack’s Berlijnse Beloften Een deel van de publieke opinie is al die leugens om Irak destijds naar een ander tijdperk te bombarderen al vergeten. Eén van de uiterst zeldzame tegenstemmers was Obama Barack. Daarom alleen al verdient hij zeker de steun van de miljoenen Amerikaanse US-tegenstanders van oorlogsvoeren. Een deel van de internationale media probeert ons zijn tegenstander, een man die er ooit op uitvloog om een klein landje als Vietnam te bombarderen als een oorlogsheld voor te stellen. Bij iedereen die bommen op andere mensen gaat afgooien zit er wel ergens een vijs los in feite. Het blijven allen oorlogsmisdadigers. Gisteren,24 juli 08, hield Obama een speech in Berlijn. Dat kan hij dus als geen ander, maar hij mag de fout niet maken van ook maar enige toegeving aan de oorlogsstokers achter de schermen te doen. Al zijn lof op de US-luchtbrug die Berlijn na de eerste wereldoorlog in leven hield, tot daar toe. Veel minder lof had hij voor het Sovjetleger dat 20 miljoen mensen offerde om ons destijds van het naziregime te verlossen. Waar hij het niet kon over hebben, een presidentskandidaat in de US kan zich dat natuurlijk niet permiteren, was het feit dat oorlog altijd een voortzetting van ekonomische strijd met andere middellen is...een nep-uitweg ook uit de steeds maar weerkerende ekonomische crisisen. Er was die crash in 1929 weet je wel...en de tijd dat Duitsers miljoenen mark voor een brood moesten betalen...zoals in Zimbabwe nu. Ook nu verwachten sommigen wat men al een 'meltdown' noemt, niet van de ijskappen, maar van het huidige grotegeldspekulatie-systeem.  Dat zijn zaken, die los je niet alleen op met een oorlog te beëindigen en als je niet oppast met ergens een andere oorlog uit te breiden. Streven naar wereldwijde vernietiging van alle atoomwapens is een prachtige stap voorwaarts. Initiatieven opzetten om de armoede uit de wereld te krijgen ook...maar daarvoer moet je ook de uitbuiting en ongelijke produktievoorwaarden opheffen en de spekulatieëlite van heel de wereld op zijn minst goede manieren leren en universeel en rechtvaardig taxeren. Dus, eens je hopelijk zal verkozen zijn, Obama, verspil geen geld meer aan oorlog, maar geef hulp aan de Afghaanse en Pakistaanse boeren en zorg er via de wereldorganisties voor dat arbeiders over heel de wereld hetzelfde geld voor hetzelfde werk betaald krijgen...en dat iedere wereldbewoner een sociale zekerheid als in Europa krijgt...die had je trouwens voor de gelegenheid wel eens kunnen een kompliment maken, maar ook dat kan jij je nu nog niet permiteren, laat ons hopen. Barack was and is against the war in Irak ! About his speech in Berlin :A part of the public opinion maybe has already forgotten, the lies that made US-led Bush jr go to war. Few where the ones who voted against the war...like in the days of Vietnam, like in the days in 1914 Germany. In the US, even if the whole congres would be against the war, they would not be able to stop their president. This would be impossible in Europe. In Europe as wel as in the US, a part of the media tries to present us the other candidat, Mc 'Cain'(the evil one in the Bible) as a kind of war-hero !!!! Someone who flies out to bomb a land, especially when it is not attacked bij planes from another land, is a war-criminal of course...it should be easy to win from a war-criminal...but people are easily influenced. About the speech itself. The Sovjet-army freed Europe to after worldwar two, they lost 20 million people. War is always a kind of economical battle with other means. Often it comes after financial crashes when poverty sets in on a massive scale. It was meanigfull to propose starting to get rid of nuclear bombs worldwide. But one does not stop war by ending one war and expanding another existing war. One must take initiatives to get poverty out of the world. One must not waste money on war no longer. One must help the Afghan an Pakistan and worldwide poor farmers and make sure that the worldorganisations can oblige every factory to pay the same salaries for the same work, worldwide. When that kind of exploitation stops and when the super-speculators are beiing put out of power and would be taxed like ordinary people...then war doesn't get a change any more in a world where everyone would enjoy the European social security system.

  Michael Moore’s waarschuwingen Op de site van Michael Moore, die je via een link van 'filosofisch verzet' kan bereiken, staat een prachtig geschreven artikel over hoe de democraten alsnog WEER de volgende US-presidentsverkiezingen zouden kunnen verliezen. De tekst is echt de moeite waard en indien je de Engelse taal niet kan lezen, laat iemand hem voor je vertalen. In deze tekst overtreft hij zijn Fahrenheit-humor, ondanks de tragiek waarover hij schrijft.  MM herinnert er zijn landgenoten en vooral de democraten aan dat ze niet overvriendelijk moeten zijn voor de republikein McCain. In feite, iemand die stommelings de Vietnamezen ging bombarderen hoeft niet te worden opgehemeld tot een oorlogsheld. De democraten lopen vanwege de verkiezingskoorts ook het risico zich op internationaal gebied niet duidelijk genoeg van de havikken onder de republikeinen af te scheiden. Dat is niet wat de beloofde 'change' in petto had. Wat op de duur in de hoofden blijft hangen is dat Obama sneller een eind aan de oorlog in Irak wil dan McCain (men is intussen diens uitspraak om 100 jaar in Irak te blijven al misschien vergeten). Moore, ondertussen de maker van al zoveel sociaal geïnspireerde films, raad Obama ook aan van niet te kiezen voor een generaal of een oerconservatief als vice-president, gewoonweg om nog niet-besliste kiezers te winnen. En er rekening mee te houden dat het thema meer vrouwen in de politiek sinds de campagne van mevrouw Clinton nog altijd leeft en zeker zo'n speech van hem verdient als die over de evenwaardigheid der rassen. De verkiezingsstrijd gaat zijn beslissende weken tegemoet, inzet van democratische militanten geboden... en denk maar niet dat "we hier in Zweden leven", schrijft Moore, "hier wint de 'held'"... en Obama, doe vooral niet zoals John Kerry, de vorige democratische verkiezingskandidaat, die op TV loochende van 'Fahrenheit 9/11' gezien te hebben, uit schrik van vereenzelfigd te worden met de maker ervan, die een deel van de republikeinse kiezers al als te links beschouwen. Toen wist Moore dat Kerry het niet ging halen.MM zegt ook nog dat verkiezingen in zijn land met 537 stemmen verschil kunnen gewonnen worden, een oproep eigenlijk om niet op de derde kandidaat, Nader te stemmen... alleen maar om een punt te maken. De VS is ook Nederland niet, waar vooral de SP en Groenlinks in de buurt van de klassieke PVDA ginder komen. Wij Belgen zijn momenteel voor een groot deel dan weer de kampioenen van de foert-stem, rechtser en populistischer. Maar er is hoop, in Nederland is men daar al van teruggekomen. Klassieke sociaal-democratische of groene partijen uit het ultra-liberale vaarwater houden is al een hele opdracht en nieuwe linkse partijen groeikansen geven, afhankelijk van land tot land evenzeer. In de VS zit je dan met twee grote partijen, de ene al neoliberaalder dan de andere, maar het zou alleszins crimineel zijn dat de pion van het militair complex van de VS de verkiezingen weer wint. Nationalisme en militarisering doden de hoop in deze wereld die nood heeft aan het omgekeerde.

  Als dit weer verkeerd uitdraait, gekoppeld aan negatieve groei en de hele reutemeteut, zal het vanuit filosofisch standpunt gezien minder en minder een zottigheid worden van eens een wereldreferendum te houden over een programma waar eenieder die zich verkiesbaar stelt zich aan houden moet. Enkele van de vragen zouden dan over 'internationaal gelijk loon voor gelijk werk', 'een internationaal sociaal zekerheidssysteem' of 'internationale omschakeling van de militaire industrie' kunnen gaan. Maar dat kunnen we ons nog niet genoeg voorstellen... Toch zou niemand aanvaarden dat in de olympische 100 meter horden bepaalde landen 70 meter voorsprong krijgen.

  Opgepast internetfabels ! Op het artikel 'Michael Moore's waarschuwingen 'kreeg ik een aantal reacties die ver afweken van de oorspronkelijke bedoeling van dat artikel, namelijk de huidige stand van zaken in de VS-presidensverkiezingen belichten. De film 'Fahrenheit 9/11' speelde ook een rol hierin. Ging het in die film nog om een nogal realistische inschatting van wat niet onmogelijk zou kunnen zijn, ondertussen zijn er een pak complottheorieën bijgekomen.  Bovendien proberen een aantal groepen en mensen via al die complottheoriën de meest fictieve tot bizarre wereldvisies te slijten, gebruikmakend van een aantal werkelijkheden die ze dan op hun onderliggend wereldbeeld metsen. In tal van internetfabels heeft men het over 'de nieuwe wereldorde'. Inderdaad, het is een oud zeer dat grote imperialistische mogendheden snode plannen hebben om in het voordeel van hun kleine elites hun invloedssfeer zo veel mogelijk uit te breiden. Ik weet niet hoe ze het geflikt hebben, maar diegenen die de in politieke discussies gebruikte term 'de nieuwe wereldorde' in hun promotiemateriaal gebruiken, zijn er blijkbaar in geslaagd al een zekere aanhang uit de internetsferen te toveren door al die complottheorieën en de nieuwe wereldorde te verbinden met wat zij 'occulte bloedlijnen' noemen. De machtigste mensen uit de politiek, de zakenwereld, de media, de militairen... zouden volgens deze bloedlijnen al duizende jaren de wereld regeren... 'Ja wadde!' Gevaarlijke uitspraken, die in hun uiterste consequentie tot etnische zuivering kunnen leiden, als je 't mij vraagt. Men misbruikt de bevindingen van de Summerische kleitabletten in het oude Irak van vroeger om te gaan beweren dat 'goden van een andere planeet' in de tijd van de oudste beschavingen hier hun kennis naar hier zouden hebben gebracht en zich met mensen zouden hebben vermengd tot een soort hybride soort... die voortaan voorbestemd was om te regeren. Hoe dicht kunnen we nog bij de paranoia en het fascisme geraken ? Op te maken uit sommige enthousiaste reacties van goedgelovige mensen uit een heel pak landen, zijn die mensen doodsbenauwd voor wat volgens hen nog allemaal komen moet: de wereld één natie, één valuta, één leger (en op de duur geen meer), daar kan niemand tegen zijn zou je zeggen. Maar volgens de theoretici van deze zogezegde buitenaards-menselijke machtsstructuur in wording zal de mensheid dan tot slaaf gemaakt worden.

  De hele wereld is volgens hogergenoemde visionairen al in handen van die geheime genootschappen. Natuurlijk zijn er geheime genootschappen van supersuperrijke gangsters met overal op de juiste plaats hun invloeden. Maar doe de internetwereld en daarbuiten toch niet geloven dat die dan te maken hebben met wezens die van een menselijke vorm naar een reptielenvorm kunnen muteren en weer terug. Natuurlijk is dat best grappig als je president Bush in een cartoon als reptiel naast zijn vrouw in bed kunt voorstellen. Maar al dat fake fabelachtig gedoe speelt juist in de kaart van al diegenen die niet liever hebben dan dat mensen die op een ernstige en eerlijke manier met de huidige machtspolitiek van de blokken bezig zijn, in het hoekje van de mensen 'die ze allemaal niet meer op een rij hebben' worden geduwd. En dat is nu net de bedoeling van dit hele science-fiction circus, denk ik.  Ik weet het, ik weet het, nu ga ik reacties krijgen van 'weet jij dan niet dat wij op termijn naar de toekomst toe allemaal een chip gaan ingeplant krijgen'. En ja ik weet dat dit al op zeer kleinschalig vlak al gebeurt en dat daar al geld mee verdiend wordt. Dat daar reactie tegen komt is normaal, maar dat een woordvoerder van één van die groepen achter die buitenaardse bloedbanden-theoretici gaat staan en andersom, dat is pas een gevaarlijke mix van fictie en werkelijkheid. Deze wereld is nog niet gek genoeg zou ik zeggen... dat moeten we er weer bijnemen. Filosofisch verzet blijft dus geboden.

   

  Het denken daagt u uit ! Vandaag viel de 600ste spreuk van de Bond Zonder Naam in de bus. "Waar begint een betere wereld ?", was de vraag. Als mogelijk antwoord kon je één van de drie bolletjes vóór een mogelijke oplossing aankruisen : bij de buren/in de Wetstraat/bij jezelf. Trek jezelf misschien even terug en denk er eens over na. Ik kwam tot het volgende besluit : bij jezelf. Want je ben een buur en diegenen die in de Wetstraat belanden dat beslis jijzelf toch voor een stuk, beste lezer. Als je dus zonder...  'Komen er in België verkiezingen aan ' ? Wie weet, want de minister van landsverdediging is niet in zijn krijgshaftige gewone doen, hij laat weten geen grondtroepen naar Afghanistan te sturen. Dat zijn we dus gewoon in electorale tijden. Binnenkort beginnen hier te lande weer de 'pest-de-andere-Belg'-spelletjes. Zou men niet al afgesproken hebben het landje verder weg van een goed voorbeeld voor de rest van de wereld laten te evolueren ? Ik wens echt dat men morgen 'in de Walen' aardolie vind. Een doordenker die U als positieve Skynet-lezer zonder verpinken binnenpretjes bezorgd. De Olympische Spelen zitten er inmiddels op. Om, als het ware, het einde van dit feest van internationale 'verbroederzustering' kracht bij te zetten, landen er in een paar Hagelandse dorpen een 24-tal ooievaars op de vooravond van de sluitingsdag. Ze leken ons imposerende, soms muzikaal klepperende roffelaars der hoop. Ze waren wel niet met 2008 zoals in China, maar hun verschijning op hun weg naar 't zuiden was van een majestueuze pracht. 'Brengers van het nieuwe leven' , laat het ons hopen. Hoe groot is de kans dat het de mens en de mensheid de volgende vier jaar lukt om, om te beginnen mekaars grenzen niet binnen te vallen en de mensen die aan 1 euro per dag leven uit hun onmenselijke zware levens te lichten” ? Een nieuwe vraag voor U en bedenk er meteen enkele oplossingen bij. Waar kunnen we ons nog mee bezighouden als U tot de slotsom komt dat het weer niet zal lukken ? Met voorkomen dat we kanker krijgen ? Hoe meer magere Hein om me heen, niet eens bejaarde mensen wegmaait, hoe meer ik genegen ben om te denken dat wijzelf het deel niet-genetisch bepaalde oorzaken van deze ziekte in de hand hebben. Onze suiker moet wit zijn en daarom wordt hij met een soort zwavelzuur bewerkt. Gezonde suiker is bruin dacht ik. Ons fruit moet zo mooi zijn als het velletje van een miss ik weet niet wat... als we het sproeien zouden laten zou de natuur zich na een tijdje herstellen en welliswaar nog fruit met puistjes geven, maar toch zouden we geruster kunnen zijn. Stro hebben we niet zoveel meer nodig, want onze beesten, soms echte bodybuilders doen hun behoeften rechtstreeks in de kelders... Dus bespuiten we het maar zodat het graan zo hoog niet meer wordt. Heeft u ook al van die maïsvelden van een hoogte waar een giraffe zich niet moet voor bukken gezien ? Genetisch gemanipuleerd ? In Duitsland verhuist men bijenkolonies tijdens bepaalde periodes al naar de steden om al die redenen, want hun aantallen kennen een ernstige terugloop.  Een klein beetje een filosofische, nadenkende houding over het leven en wat je ermee ten goede doen kan, zou misschien net dat grammetje meer kunnen zijn dat de weegschaal van onze individuele én gezamenlijk te bepalen toekomst in het voordeel van positieve ontwikkelingen kan doen omslaan. Als ik de links op mijn blog en andere blogs bekijk, merk ik dat heel velen er op hun manier al mee bezig zijn... dat u wel degelijk nadenkt over gebeurtenissen bijvoorbeeld. We zijn allen een druppel, soms in een waterval en dat hebben we te ondergaan, maar soms zijn we een druppel op een tuintje nat mos op een rots in de rivier, waar we lekker traag zonnen en nadenken kunnen. 

  Verbonden gesteenten, verwante mensen Met de jaren en de interesses, groeit ook de intuïtie van een mens.  Je zit er minder vaak naast als je bij het aanzetten van een documentaire vlug snapt dat het wel om Kenia zal gaan, aan de mensen te zien.  Ander voorbeeld, stenenverzamelaars zullen het begrijpen; je kan aan een steen vlug zien of hij uit het gebergte tussen Frankrijk en Spanje komt.  Sommige Griekse slakkenhuisjes lijken wel op de stenen waartussen ze te vinden zijn.   Elke soort kust heeft zijn eigen typische schelpen.  Om al dat leven mogelijk te maken, hebben de evolutie van de fysica en chemie uit straling, ongelooflijk originele materie tot stand gebracht.   Als je een knikker tegen het licht houdt, krijg je een idee van wat een sterrenstelsel is.  Ooit is het op een onthutsende manier tot stand gekomen, je moét er eens iets wetenschappelijks over lezen om een idee te krijgen onder welke complexe voorwaarden, een planeet waar biologisch leven mogelijk wordt, tot stand kan komen.   Het ‘zijn’ beschikt over een heel geniale software die wel op een pre-genetische manier in de fysica, in alle energievormen ingebakken lijkt te zitten.  Indien mensen zich nog meer daarover verwonderden konden, zou er veel meer waardering in hen kunnen groeien, meer geloof dat we ons meer in essentiëler dingen in het leven zouden kunnen proberen inleven.  Geen borstvergroting, maar eens een cursus geschiedenis volgen, bij voorkeur van iemand met liefde voor het vak.  Ook daar ga je allerlei verwantschap ontdekken tussen 2000 jaar geleden en nu, tussen Hadrianus en ook nu nog gangbare praktijken.   Als je bij wijze van proef naar het peilen van mensenzielen, aan mensen zou vragen wat ze (indien het mogelijk ware) uit dit leven zouden willen meenemen;…zouden ze dan zoals de Egyptische farao’s hun grafkelders volstouwen met microgolfovens…of zouden ze het vakje voor de kennis en liefde voor de eveneens verwante talen en literatuur aanduiden ? Gelijkenissen, gelijkaardige processen; ze hebben allemaal hun eigen rode draad die dan weer de rode draad is voor een nog veel groter geheel.  De gesteenten vormden één geheel en dreven uit mekaar en de toekomst brengt weer iets anders voor wie in honderdduizenden jaren dromen kan.  Ondertussen mogen we van de vruchten der aarde genieten, alsof het een doodgewoon, banaal iets was.  Het is een wonder en er lopen ook weer enkele rode draden en verwantschappen tussen door : hoe we probeerden en proberen van die vruchten eerlijk te verdelen,  de sinaasappel en de citroen, elkaars tegenbeeld, maar toch verwant.  Het leven niet plezant ?  Kom nou.  

  Het grappige aan onze evolutie Eerst was ik supersnel...straling weet je wel. Toen begon ik te vertragen...atoompjes gingen me dragen. Daarna begonnen die wat te prullen...en dra zaten we met molekullen. We hadden het kunnen weten, dat moest eindigen met planeten. Wat dan weer redelijk eenzaam was...zo ver van mekaar afstaan...maar dat deden we toch ook al als atomen...maar nu was 't gedaan...want er zaten celletjes aan te komen. Die celletjes leerden altijd nieuwe spelletjes...ze moesten zichzelf niet meer kopiëren toen ze met sex begonnen experimenteren. Van die celletjessex kwam het eerste orgaan en lichaam...en nog was 't niet gedaan. Tussen allerlei soorten groot en klein is ook de mens ontsproten. Wat had hij een leven misschien. Bleef hij in 't begin in de buurt van z'n bomen hangen, eten genoeg, aan werken ging hij zich niet laten vangen. Nog bossen genoeg, jacht en pluk en op tijd nog andere leuke dingen. Van zodra 't ergens te koud werd zijn we dan van d'ene gordel naar de andere getrokken...altijd maar van 't goeie leven blijven dromen. Toen kwamen er tussen de mensen zij die nooit kontent waren met zomaar genoeg of een beetje...ze wilden stamhoofd, koning, beursspekulant en zo heten. Alles wat voortaan werd gemaakt, eigenden ze zich toe...ze leerden ons werken voor een loon en kopen en verkopen. Zo werd dus het geld, de duiten, geboren...en hoe meer er werd gevochten om die duiten...hoe meer we naar ons schoon leven konden fluiten. Toen vonden de nooit-kontenten dan ook nog eens de wapens uit om anderen hun streken te veroveren. Ondertussen kwamen er velen, ze noemden Confucius, Lao-Tse, Boedha of Onze-Lieven-Heer en den Allah, ze hadden misschien wel goed voor...maar wij hadden genoeg aan de zon en de maan, een kampvuur en eten, aan ons innerlijke bestaan...de rest was allemaal goed om weten en soms goed vertaald. Ook veel filosofen sloven zich door allerlei uitleg heen, iedere tijd volgde ze alle wel en wee op de been. 't Ergste was altijd dat een deel van die tisten alles alleen in dienst van boze machthebbers wisten. In feite kwam het samenleven beheren ons toe, en niet de nooit-kontenten; maar was het al niet te laat...ze bestonden al uit een legertje serpenten, hun pluim of hun bik of hun krijt, altijd tot kollaboratie met het kwaad bereid. We besloten ons wel ten allen tijde tegen hen te keren. Waarom zouden we voor hun onzin blijven kreperen ? We bestudeerden hoe dat toch allemaal kwam...dat we ons steeds lieten vangen door hun telkens heraangepast gezwam. De ene keer riepen ze "'t zijn de heidenen, hak ze toch in de pan". Dan weer "pak ze"want ze lezen de Koran. Nu durven ze wel niet meer te roepen "pak de olie"...maar we zijn nog altijd de dupe verdorie.                                                                        De nieuwe baronnen en Obama M'n grootvader had de oude baronnen nog gekend. Ze waren met de klerus en de kleruspartij of de zogezegde 'liberalen' vergroeid en verwachten in die tijd nog een soort eerbetoon van hun 'minderen'. M'n overgrootvader had nog op een kleine hoeve gewerkt die aan 't kasteel toebehoorde. Op de laatste dag dat hij voor de baron werkte; zei deze hem dat de mest niet dik genoeg op de akkers gegoten was.   Hij had de baron daarop met z'n klikken en klakken in de zeik gegooid en hem gevraagd of "de mest er nu dik genoeg oplag, mijnheer de baron"? De baron had zijn knecht en diens kruiwagen zelfs niet kunnen zien vertrekken van de stront in z'n ogen. Een paar generaties later, zijn de nieuwe baronnen de machtige partijpotentaten en supermanagers. Voor het bekomen van tijdelijke of vaste jobs of om uit het sociale doolhof wegwijs te geraken, is een steeds groter deel van de maatschappij van hen afhankelijk. De belangrijkste politieke daad die de grootste groep van nieuwe lijfeigenen stellen, is het kleurloos blijven.

  Dit zolang mogelijk volhouden, heeft het voordeel dat je, naargelang de politieke omstandigheden, op om het even welk politiek paard kan wedden. Nog anderen, de schatplichtigen, proberen het door zich in één van de klassieke partijen of beheerraden verdienstelijk te maken...al hebben die aktiviteiten in het geval van de politiek, inhoudelijk weinig met politiek in de geschiedkundige betekenis van het woord te maken (pensenkermissen; naai-en snit...). Deze inzet is veelal meer een weloverwogen spekulatieve carrièrezet dan idealisme : veelal meer een soort ongeschreven code dat je dankbaar mag zijn dat je via één van de politieke zuilen en hun mutualiteiten, scholen of staatsjobs werk hebt. Zelfs in de privésector heb je dikwijls 'voorspraak' nodig om aan werk te geraken. Wie komt er over al die grenzen heen tegen zijn eigen broodheren in, eisen dat werk een recht zou moeten zijn ?Velen aanvaarden de haast instinktmatig aangevoelde nepnoodzaak om het gesofistikeerde verdeel-en heersspel gaande te houden.  Je aanpassen aan de heersende machtsverhoudingen lijkt heel natuurlijk te zijn...maar de natuur zelf zit veel subtieler en menselijker in mekaar dan we denken. Net zoals men veelal vroeger de macht van een geestelijke niet in vraag mocht stellen, zo dierf men ook nauwelijks te tornen aan de macht van vaak louter op arrivisme berekende intelektuelen.

  De politiekers die we hebben en het politiek en ekonomisch systeem dat we hebben zijn diegenen en is datgene die en dat we met z'n allen tesamen genomen, verdienen, omdat deze een produkt van ons gezamenlijk bewustzijn zijn. Het wordt de hoogste tijd dat ongebonden mensen hun wijsheid in het geschreven en gesproken woord om gaan zetten. Elke 'rede' vertegenwoordigt een bepaalde periode in een ontwikkelingsproces dat onlosmakelijk aan de totalteit van de wereld rondom hun verbonden lijkt.

  Schrijven en spreken en handelen uit noodzaak om de romdom ons heersende afvlakking en berusting en het gebrek aan enthoesiasme tegen te gaan. Uit noodzaak omdat er nog altijd te weinig symptomen van een daadwerkelijke lotsverbondenheid tussen de verschillende groepen van mensen bestaan; omdat wij ons geen bijenkorf kunnen voorstellen met bijen mét en zonder toelating om te werken;en met bijen die niet moeten werken en met honingpotten beloond werden...die niet tevreden zijn met de kleine hoeveelheden stuifmeel achter hun poten. Wij, gewone bijen schrijven omdat men zonder een gepaste, overkoepelend ingestelde mentaliteit, niet tot een rechtvaardige en sociale organisatie kan komen...ook niet als je toegeeft op de theorieen die je uit de praktijk hebt geput...en gezeefd en nog eens gezeefd. Ik schrijf omdat als in een maatschappij de groepen op het geheel primeren, dat je dan een soort kanker krijgt, net zoals in bepaalde cellen van organen kanker begint als het deel geen rekening meer houdt met het geheel. Hoe noemt men trouwens een beperkt gedeelte dat een groot geheel al herhaaldelijk heeft uitgeroeid : kanker of oorlogsimperialisme ? Ik schrijf omdat je door tegenstellingen aan de oppervlakte te krijgen men nog iets bijleren kan. Ik schrijf om door het kollektieve verleden versplinterde groepen een werkzaam gemeenschappelijk alternatief kunnen aan te bieden. Verleden, heden, toekomst...een toekomst die, onopvallend een onderdeel van het verleden en het heden lijkt te zijn. Wordt de geschiedenis immers niet bepaald door de omstandigheden waarin mensen leven en de stimulansen van hen die daarover nadenken ?

     Eén van de mensen die momenteel  op het hoogtepunt van het naar buiten komen met zijn gedachten is geraakt, is de democratische presidentskandidaat Obama met zijn aanleg om gedachten ook vocaal over te brengen.  We kunnen hem toewensen dat hij de desastreuze erfenis van de huidige president ten goede ombuigt. Daarvoor echter is meer nodig, met de VS-ekonomie die de concurrentie tegen de rest van de wereld moet winnen alleen, ga je er niet komen...gelijk loon voor gelijk werk overal ter wereld is een noodzaak.  Rusland afdreigen is ook niet bevorderlijk voor internationale ontspanning. Niet vergeten dat de Russen ook een geheugen hebben, de laatste 200 jaar zijn het de voorvaders van hun 'opponenten' nu die al drie keer voor miljoenen doden in hun land hebben gezorgd. Dus niet overreageren als Georgië als aanvaller nu door het Westen in de watten gelegd wil worden, nadat het één van z'n eigen provinciehoofdsteden als eerste in puin schoot. Trouwens, hoeveel miserie wordt er niet op voorhand afgesproken tussen sommige 'nieuwe' democratisch verkozen baronnen ?

  Knettergekke hutsepot van belangen  Gaan in Afghanistan de schoolpoorten ook open vandaag ? Feit is dat 80 van onze Belgische militairen al vast met vier van 'onze' gevechtsvliegtuigen naar ginder vertrekken. Nog van verleden week is het geleden dat na een bewuste tip van één van de rivaliserende stammen ginderachter weer een onschuldige herdenkingsbijeenkomst voor een omgekomen leider van ginderachter gebombardeerd werd, met een 90-tal doden, waaronder vele kinderen tot gevolg.   Zelfs onze defensiespecialist ziet niet in hoe de Nato het ginder gaat redden met meer vliegtuigen en groeiende weerzin onder de bevolking tegen 'onze' westerse bezettingsmacht.  Sommigen denken al in de richting van nog meer 'kannonnenvlees' op de grond.  Waarschijnlijk nog nooit gehoord van Vietnam.  Maar ja, wat wil je met een vak als 'geschiedenis' dat sinds jaren uit onze schoolprogrammatie geweerd wordt.  Leraars moeten zich suf pendelen van school tot school en bedelen voor een opdracht, terwijl dat vroeger wel even anders was.  je was verbonden aan een scholengemeenschap, onderdeel van een levende identiteit in ontwikkeling.  Nu zijn veel leraars geschiedenis en muziek bijvoorbeeld veroordeeld tot een flexibel onzeker bestaan...zo promoot ons onderwijssysteem de waarden van het bestaan. Het vak geschiedenis zou kunnen gebruikt worden om te leren hoe men weerstand opbouwt tegen wat een deel van de media in onze hoofden probeert te prenten. Voorbeelden. Teveel onzin blijft zonder weerwoord.  Op de ijzerbedevaart (akelig woord eigenlijk) hoor je eisen dat het Vlaamse gewest met het Brusselse fusioneert en de Franstaligen er een minderheidsstatuut zouden krijgen, terwijl ze er zeer dik in de meerderheid zijn.  Dat is toch zoveel als een kandidaatstelling voor beschuldigde bij het internationaal strafhof in Den Haag.  Ga alvast maar bij Karadzic zitten zou ik zeggen. Fier zouden we kunnen zijn op het feit dat Brussel hoofdstad van Europa is, maar nee, sommige kranten en partijen hebben gedurende jaren nu al dat uiteendrijven van dit land gepromoot, ten dienste van het zestigtal ministers en staatssecretarissen dat we nu al hebben en dit alles in het zog van een aantal nationalistische heethoofden.  Fier zouden we kunnen zijn om als voorbeeld voor de hele wereld met een anderstalige gemeenschap te kunnen samenleven, maar nee, de 'anderen' zouden maar eens een halve euro belastingsgeld moeten krijgen.  Hoe kunnen sommigen onder ons onszelf zo egocentrisch te kakken zetten ? In Gent eist het Vlaams Blokbelang dat tijdens de Gentse feesten schoolgebouwen niet meer voor progressieve debatten zouden mogen gebruikt worden. Mensen die duidend berichten over wat er in de wereld op internationaal gebied ten goede en kwade gebeurdt, aan de hand van journalistiek die in moeilijkste gebieden ter wereld moet gebeuren (het blad en de site van MO bijvoorbeeld) zouden zo van een forum weg moeten blijven.  Een onderwijsminister van het vlaams belang(belang?) zou ongetwijfeld naast het overvlaamse navelstaren de denktanken achter 'Amerikaans rechts' in onze geschiedenis op school introduceren. Even toch eindigen met een positiever noot.  Het dappere België stapt voorlopig niet mee in de hetze in verband met de 'strafmaatregelen' tegen Rusland.  Toch kan ook de progressievere pers in dit land het niet nalaten, uitgerekend op de dag dat de militaire Natostrategen en Euroleiders samenkomen om met geweldige artikels uit te pakken over Russische leiders die opdracht hebben gegeven de Westerse ekonomie over te kopen.  Alle overnames worden uitgerekend vandaag uit de kast gehaald...alsof de Westerse ekonomie dat ook niet met de ekonomieën van andere landen doet.  Als niet nader vermelde bron wordt een instituut aangehaald dat zonder duiding evengoed een denktank van het Vlaams Belang of zo kan zijn.  Net zoals men de talenkwesties jarenlang opgeklopt heeft in de pers probeert men de hoofden weer voor te bereiden op een nieuwe koude oorlog men dunkt. Koel blijven onder al die druk is de filosofische boodschap. De show zal alle dagen verdergaan.  Met een geweldige orkaan op komst in New Orleans, worden de messen van de subjektieve beïnvloeding van de kiezer weer geslepen. Stop uw  US oorlogen USA en maak dijken zoals de Nederlanders dat deden. 

  Militaire strategen tegen sociale mensen Sinds de Aziatische Olympiade door het bombarderen van de Georgische president verkracht werd, heeft iedere, door de verschillende naties met zelden de helft of een derde of minder van de inwoners verkozen leider, hierover wel zijn of haar zegje kunnen doen.  Diegenen die toen tegenstemden staan nu zowiezo buitenspel aan de vooravond van wat hopelijk weer geen ‘koude oorlog wordt’.  Heeft men bij verkiezingen wel eens aan U gevraagd wat U over de buitenlandse politiek van uw land denkt ? In 99%  van de gevallen bent U ongetwijfeld tegen militair ingrijpen in een ander land.  Eén van de redenen waarom we nog met zoveel oorlog en ellende op de wereld zitten,is het feit dat er zo weinig belangstelling is voor politieke inhoud.

              De geschiedenis schonk ons voorlopig het huidige model van de burgerlijke democratie…en hoe wordt dat dan gebruikt door diegenen die , mede door ons gebrek aan politieke belangstelling aan de macht komen ?  We horen wereldwijd dat ons belastingsgeld gebruikt gaat worden om landen te gaan aanvallen want ‘ze bouwen massavernietigingswapens’, want ‘ze zouden agressief zijn’, ‘want we moeten weer een leidende macht in de wereld worden’ enz enz… . Dat zulke heersers aan de macht kunnen komen ! Hoe doen ze het ?  In november 08 eerstkomend staat er weer zo een gek klaar om het van zijn huidige spitsbroeder over te nemen.  McCain wil dat echter niet gezegd hebben, omdat Bush zo onpopulair is.  De oude bommengooier op Vietnam keek de kat uit de boom en als middel om de qua buitenlandse politiek gematigder Obama de loef af te steken gaat hij in zee met een ‘ Vrouw’ als politiek argument.  Misschien maakt die keuze het verschil in stemmen, het verschil om atoomkoppen mogen af te schieten of niet inbegrepen…zou dat dan weer niet ‘archidroevig’ zijn voor de mensen die dat allemaal niet willen.  Moeten we ons lot echt in handen van de showbussines geven ?  Geen politieke argumenten, maar hoeveel kinderen de kandidaten heeft, dat ze een ex-miss is, dat ze haar kind met downsyndroom niet aborteerde, dat ze lid van de wapenlobby in de VSA is, …moeten de gevoelens van ons mensen bespelen. Volgende week komen ‘onze’ Europese leiders bijeen om samen met de vice-president-Heerser van over de Atlantische oceaan eens gaan uit te vissen hoe ze ‘Rusland’ kunnen ‘straffen’.  Terwijl de Nato al leden teveel heeft , zouden ze door oorlogsindustrieel en vice-president van de VSA Dick Cheney, dik in ’t zak kunnen gezet worden.  De groep van uitvinders van het morele recht om een land dat, zonder zelf aan te vallen, al eenmaal door Napoleon en tweemaal door het Duitsland van vroeger aangevallen werd, gaat dat land eens de les spellen, ze zouden er beter aan doen in alle talen te zwijgen.  Nu het hen minder goed uitkomt dan toen  Kosovo zonodig van Servië losmoest jongstleden, riskeren ze weer een koude oorlog te beginnen.  Net zoals in de landen onder Westerse invloedssfeer, is er ook in Rusland een belangrijke tendens die onder invloed van het marktgebeuren en buitenlandse druk meer nationaal en neoliberaal, in plaats van SOCIAAL denkt.  Ook  daar en in Europa en hopelijk ook in de VS zullen de socialen hun veto tegen imperialistisch denken moeten blijven geven.  Ondertussen bevriest men best al die kunstmatige nationale problemen als aanloop om tot een wereld met één natie te komen.  Niemand vraagt aan de VSA om zich in 52 delen op te splitsen…houden zo…en doe maar wat Kosovaars water bij de Zuid-Ossetiche en Abchasische wijn.  Breek geen zonder bouwvergunning  gebouwde huizen af, maar los voortaan nieuwe overtredingen van bij de start, diplomatiek op. Indien mensen uit alle landen meer belangstelling voor SOCIALE dan voor beursanalysten gelanceerde thema’s hadden, zouden er minder machthebbers een gevaar voor nieuwe oorlogen betekenen.

  China? koopt onze?luchtvaart op. Stop gefop! Die krantenkoppen toch ! Moet dat niet zijn : 'Chinese bedrijven' willen een deel van 'Brussels Airlines'..opkopen? Het is eerstens nog niet gebeurd en tweedens denk ik niet dat er veel Chinezen of Belgen zijn die een luchtvaartmaatschappij bezitten. Zo zijn er nog een aantal te gebruiken fopspenen in de journalistiek. Als de Dalai Lama ieder staatshoofd bezoekt om voor een soort afscheiding van China te pleiten, wordt dat als een normaliteit beschouwd. Moest de paus naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten reizen om er in Alaska of Nebraska voor autonomie te pleiten...zouden we ons toch al minder laten foppen.  Dat zijn immers allemaal gewoontes die 'men' (vul zelf in wie 'men' is) ons aangeleerd heeft.   Presidentskandidaat McCain die in zijn conventietoespraak verteld over hoe hij met plezier Hanoi bombarderen ging.  Dat is dus de man die mischien ooit atoomwapenknoppen mag doen indrukken, de man die tot vervelens toe al twee jaar als dé man met ervaring afgeschilderd wordt.  Hij heeft zoveel ervaring als het achterste van een varken, wat nog maar eens blijkt uit de keuze van zijn runningmate, een vrouw wie een oorlog 'het werk van god' noemde in een lezing en iemand die denkt dat positieve veranderingen in de wereld er door militaire overwinnigen komen. Ook zij kreeg de handen van 15.000 man op de conventie op mekaar, plus de jubel van een deel van de pers.  Volksmisleiding of een kliek van machtswellustelingen of sado-masochisten die hun kinderen naar de oorlog laten gaan omwille van een pak leugens ? Gereserveerder is dan weer de Belgische pers als het om Afghanistan (afgaan-ist-dan) gaat . Men begint blijkbaar toch te snappen dat het soort mensen uit de vorige Mc Cain-alinea graag hebben dat er zoiets als Taliban (alibi) bestaat om zich strategisch rond weer cruciale oliepijpleidingen te vestigen. Terwijl de Talibanvlek zich in Noord-Pakistan uitbreidt en de 'coalitie' de Pakistaanse grens regelmatiger oversteekt (hoopt Bush alsnog als verkiezingen-stunt ex-vriend Bin Laden te pakken?)...pakt de liberale vakbond van de militairen al schrik en roept om een herinvoering van de dienstplicht (onder het motto 'als het onze leden maar niet zijn dat sneuvelen misschien???)  Je zou denken dat de tijd van de roep om kanonnenvlees hier te lande toch voorgoed voorbij zou zijn. Bij de dood van een Belgische ontmijner is er nog altijd geen enkele vraag naar waarom Israel en de Hezbolah zelf hun rommel niet moeten opruimen gesteld. Het ergste in heel dat wapenleveringscircus is dat er al voordat de oorlogen in Irak en Afghanistan begonnen door velen naar waarheid geschreven werd dat de US de regimes aldaar bewapend had.  Vijf Belgen zijn er dus al gesneuveld door de gevolgen van die US Midden Oosten politiek, maar dat staat dus niet tussen de regels.  'Helden zijn zij die sneuvelen voor andermans bankrekeningen', ook niet. Van bankrekennigen gesproken.  Eén van de grootste banken in de VS wordt genationaliseerd, naar het aloude credo van "de winsten zijn voor enkelen die al tot de 1percent die 35 percent van de wereldrijkdom bezitten, de verliezen voor de overige belastingbetalers". Hoeveel massa's geld mogen spekulanten nog in het vuur van hun fiktieve strijd in rook doen opgaan ? Alle inspanningen van ondernemingen en werkers ten spijt.  Geld dat ...bij  gebrek aan een rechtvaardig internationaal taxatiesysteem nooit in koopkracht of ontwikkelingshulp omgezet werd. Draai zotte molen, draai.  Ook dat uitvoerig gefilmd US-schip vol dekens in de Zwarte Zee gezien en alleen die Georgische vluchtelingen in kampen ?  Wel, let goed op. Een paar weken terug hebben Russische toppolitiekers gewaarschuwd tegen wâpenleveringen aan Georgië via de Black Sea.  Zou oorlogswinstenwoekeraar vice-president Cheney niet gedacht hebben aan een soort promotieopstoot van patriotisme in 'zijn' land, dat hij nu toch hulp naar Georgië stuurt...en misschien hoopt dat het tot een klein promotioneel treffen komt met de Russische beer ?  Republikeinse olifanten tegen Russische beren dan...maar dan zal het als krantenkop 'Rusland valt Amerika aan' heten.  Was het niet Rusland dat zich in Z-Ossetië tegen een bommenregen van het éénmansland Georgië verdedigde ?  Een pak nieuwsartikels  hebben de zaken al bijna helemaal omgedraaid ondertussen... brainwashing bestaat dus wel echt, anders was Bush geen tweemaal verkozen. Het is een heel instituut geworden die brainwashing. 'Onze' 'vrienden' in de wereld mogen atoomwapens bezitten, 'onze' 'vijanden' niet.  'Internationaal gelijktijdig vernietigen' is de enige oplossing zou je zeggen.  'Legers massal inzetten voor humanitiare hulp' zou je als redelijk mens zeggen.  Niks van dat alles hoe langer hoe meer als we niet oppassen.                                     

  Filosofie kan Politiek redden ! Toestanden zitten over het algemeen anders in mekaar dan er oppervlakkig over wordt geschreven en verteld. Alleen ervaringen opdoen en leren lezen en observeren, luisteren en praten kan ons helpen. Onafhankelijkeid is alleen mogelijk als men het algemeen belang van de hele wereld op sociaal en ekologisch gebied vooropstelt en breekt met alle taktieken die daar tegenin gaan. Feiten in een breder kader kunnen zetten, insinuaties ontkrachten, daar komt het op aan. Pas dan kan krijgen echte alternatieven en de mogelijke wegen naar vooruitstrevende methoden om het sociale en ekologische te bevorderen een kans.  Hoe een praktische filosofie ontwikkellen ?Terwijl er wereldwijd bommen ontploffen en kritisch denkende mensen op vele plaatsen fysiek uit de weg geruimd worden en er nog steeds miljarden dollars verkwist worden aan oorlog, terwijl armoede een groeiende kanker is; bevind ik me in Europa ergens in een landje waar zoals overal het merendeel van de bevolking kontent is dat ze van dat alles weinig last hebben. Men werkt hier en wordt hiervoor beloond volgens een onoverzichtelijk sociaal labyrint aan statuten. Uit de pas lopen is onmogelijk want dan ben je al gauw je job kwijt. Het levensdoel van partijen aan de macht en anderen, is heel dit doolhof van wetten in stand houden en uitbreiden. De vakbondsleidingen nemen aan dit hele burokratische spel ook deel, van welke ideologische of religieuse strekking ze ook beweren  te zijn. In de hele wereld werden ondertusen de wetten van de markt heilig verklaard om de heilige grotegeldspekulatie ter wille te zijn. Wij, uit de meer welvarende landen, en dus ook onze regeringen, hebben geen alternatief politiek plan om op wereldgebied de armoede uit de wereld te helpen. Niet de noden van de mensheid, maar de winstperspektieven alleen tellen. U heeft geen geld ? Geen goede woningen, ongezond water, tekort aan onderwijs en eten, telecommunicatie, vervoer, energie zij uw deel. Verrek maar ! Dat is het uitgangspunt, instandgehouden door speculatie en andere verouderde ekonomische wetmatigheden. Niet de noden van mensen, maar de speculatiemechanismen instandhouden telt. Omdat wijzelf en de grote beursgenoteerde ondernemingen het onderste uit de kan willen voor het eigen ik of de eigen onderneming, blijft het meer en meer decadent circus maar draaien en wij erbij.  Om zoveel mogelijk inkomsten te hebben willen de Staten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan 't werk. Probleem is echter dat de ondernemingen met zo min mogelijk personeel willen werken. In de tamelijk welvarende landen komen mensen nauwelijks samen om hierover van gedachten te wissellen en een tegenmacht te vormen. "Daar is toch niks aan te doen", zeggen zij die er niet op één of andere manier mee bezig zijn. De wereldwijde betogingen tegen de oorlog in Irak bevestigen deze mensen nog maar eens in hun schijngelijk. Deze betogingen zijn nog geen wereldwijde akties of stakingen tegen de superspekulanten geworden. De heersende grotegeldelites en hun collaboranten hebben nog altijd niet moeten inbinden. De Staat die het meeste geld in militaire avonturen steekt wordt geregeerd door een bende multimiljonairs en dat zal na de volgende verkiezing in 2008 hopelijk veranderen ?Werkloosheid, waarom zou zoiets moeten blijven bestaan ? Waarom geen op Westerse norm vastgelegd gelijk loon voor gelijk werk voor iedereen waar ook ter wereld en recht op arbeid of inkomen, langs een universele sociale zekerheid om ? Als je geld als iets louters administratiefs in plaats van spekulatiefs gaat gebruiken is één en ander perfekt te regelen. De enige reden waarom dit niet MAG (want het kan) is dat de kleine groep mensen aan de top van de geldpyrammides dan enkele procenten minder rijk gaan zijn. Vermits de huidige regeringen door hun konkurentiepositie-overwegingen de gevangenen van het spekulanten- spel zijn is er dringend een wereldprogramma en een wereldinstantie nodig die de ekonomische machten bepaalde spelregels oplegd. Zonder de druk van in daden om te zetten programma's zal een dergelijke koerswending er niet komen. Door hier niet mee bezig te zijn en ons aan het oude systeem van aanmodderen te laten vangen, zijn we medeplichtig aan de toestand waarin de wereld meer en meer afglijdt : meer armoede en oorlog, meer werkloosheid; terwijl de uitbuiting van de werkenden alsmaar opgedreven wordt...met een ongeziene vervreemding van de mens tegenover zijn arbeid tot gevolg. Hoe meer stress, hoe meer hyperactieve kinderen dat er geboren worden en hoe meer relaties die een goede kans maakten, uit mekaar spatten.  Moet er niet een door sociale organisaties gesteund internationaal aktieprogramma komen dat regeringen en daardoor ook de bedrijven verplicht van een programma in funktie van de noden van de hele wereldbevolking aan te nemen ? Zoniet bestaat de kans dat 'religieuse' en andere rechtse fanatici hun smerige terreuroorlogen verder dan buiten onze grenzen blijven uitvechten. Ondertussen blijven we maar bezig met onze vrije tijd op te vullen met pulplektuur en blijven we teveel onzinnige misdadige films en snobfeuilletons bekijken. Bovendien zijn we soms zo de gevangenen van onze negatieve emoties en psychologische problemen met anderen, dat deze verstRikking zo verstikkend werkt dat er geen zuurstof meer overblijft voor een gezonde filosofische interesse, voor politiek bewustzijn, voor kunst en voor echt menselijke oplossingen voor onze relatieproblemen. De kwalen waarover de media bericht, duren al decennia. Alle mogelijke vooroordelen tussen mensen worden door een deel van de media mede in stand gehouden, omdat ze ze uitvergroten. De mensheid wordt door de media niet in de eerste plaats bekeken zoals ze is, namelijk een overgrote meerderheid individuen die van een inkomen of een loon afhankelijk zijn, maar wel als afzonderlijke groepen : allochtonen, autochtonen, werklozen, derde wereldmensen,zieken, werkenden en gepensioneerden en alle mogelijke 'categorieën' daarvan. Verdeel en heers. Netjes berichten over hoe het hen vergaat en wat de klassieke politiek binnen het oude kader aan burokratische nepoplossingen te bieden heeft en populisten promoten. De filosofie heeft tot doel alle niet op het welzijn van iedereen gerichtte zaken uit godsdiensten en ideologieën te weerleggen en de strijd voor een beter wereld inspiratie te geven. Niettegenstaande onze technologische vooruitgang blijft veel door armoede of onverschilligheid of blind idealisme in stand gehouden onwetendheid allerhande zich vertalen in steun aan terreurgroepen of onsolidaire houdingen op de werkvloer of in 'eigen sektor eerst'. De filosofie moet overal een verbindend antwoord op hebben, dat is ze aan de geschiedenis van alle andere takken van de wetenschap verplicht. Ze moet niet kunnen uitleggen hoe de lever werkt, maar welke rol die lever in het geheel van het lichaam heeft. Op de vraag naar de grondzin van het bestaan, kan er, afgemeten aan het evolutieverhaal maar één antwoord zijn : de verfijning van onze geestelijke vermogens. Daarom is het één van de taken van de mens om oorlog en armoede uit te roeien. Die taak begint met het uitleggen hoe straling het eerste atoom in mekaar knutselde en lang daarna de eerste biolgische cel dankzij energieën van allerlei aard tot stand kon komen en hoe ze zich door die nieuwe energievorm leerde vermenigvuldigen tot wie wij nu zijn. Deze filosofische opgave impliceert ook uitleggen hoe de maatschappijen evolueerden tot de samenlevingen van de dag van vandaag en hoe we tot een universele, echt menselijke maatschappijvorm kunnen evolueren als we onze verantwoordelijkheden maar willen opnemen. Daar zouden we toch moeten zien in te lukken voordat we weer gewoon ...straling worden.    

  Inplanting van patriotische gevoelens Eerst de grote God de vader, dan de zoon en vervolgens de heilige geest. "Laat ons zeggen grootvader, zoon en kleinzoon", dacht de knaap in de godsdienstles. Bompa als diegene die in het slechtste geval het gevoel heeft van z'n strijd verloren te hebben nu de oorlogen na WOII bleven voortduren.  De zoon die maar nauwelijks de frustraties van z'n vader ontworstelt is. De kleinzoon als de nieuwe hoop die eindelijk heel zijn voorgeschiedenis op een rijtje krijgt; conclusies trekt, en een ander, gelouterd vader en grootvader zijn kan. De objectieve levensdraden. De strijd om 't bestaan. Grootvader, eind vorige eeuw geboren, teenager bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De grote machthebbers slaagden erin van het werkvolk van voornamelijk Europese landen mekaar te doen afslachten en haten. Wiens 'strijd' om het bestaan was dat eigenlijk ? Het was de strijd van diegenen wiens geld niet meer genoeg opbracht op de beurzen. Hun vertegenwoordigers in eigenlijk hun Staat wilden van hun Staat de leidende ekonomische macht maken. Diegenen die melancholisch dachten dat ze hun leven voor hun vaderland gaven; stierven in feite voor de geldwaanzin van de Grootgeldheren.  Grootvaders vader werkte nog voor een grootgrondbezitter voordat hij op z'n eigen lapjes grond kon beginnen. Het was de tijd van de 5, de 10 en de 14 kinderen per gezin. De tijd ook dat de uitbuiting en de 'ontwikkeling' van de verre, meestal overzeese gebieden tot in de kleinste parochie 'gesteund' werd; zonder dat het merendeel van de boerkes wist welke industriele groepen ze eigenlijk steunden en in welke mate ze bezig waren met het leven van die andere, overzeese boerkes te ontwrichten. Hoe zouden ze het ook geweten hebben, werken en voortdurend uitbreiden of verdwijnen en honger lijden , was hun deel. Om de geschiedenis te leren interpreteren was er geen tijd : de pastoors, de baronnen, de fabrieksbazen en al hun politiek personeel hadden toch het eerste en het laatste woord; en niet alleen omdat zij het waren die betaalden en betaald werden; maar ook omdat zij het nog altijd voor het zeggen hadden; zelfs na de invoering van het algemeen stemrecht :...de ultieme burgerlijk demokratische illusie van medezeggenschap over wie het uitbuitingsproces leiden mocht. Vader kwam eraan...juist toen de jaren twintig al een beetje op gang gekomen waren. De Russische revolutie werd door 14 buitenlandse machten zwaar belegerd en de Duitse revolutie, mede als reaktie op de slachtpartij van de eerste wereldoorlog en allerlei onbering; was nog maar net bloedig neergeslagen of de burgerij tilde het fascisme langzaamaan in een positie vanwaaruit het de rol van de in krisisjaren opgebruikte burgerlijke demokratie kon gaan verdringen.  De ene illusie als oplossing voor de andere gebruiken, bleek de remedie om te voorkomen dat de werkers de macht zouden grijpen. De verpaupering deed weer haar werk, de arbeidersklasse, fysiek en organisatorisch verslagen , liet zich weer vangen en trok weer tegen de buurlanden ten strijde in plaats van de macht in eigen land te grijpen en de oude draken naar de 'vuilnisbak van de geschiedenis' te verwijzen. Deze keer wren het niet de opstandige arbeiders-soldaten die met hun revolutionaire dreiging het einde van de oorlog hadden ingeluid. Nee, het ene imperialistische beest had gewoon het andere verslagen; de oorlogsindustrie had haar centen binnen en er was alweer een plan klaar om geld te verdienen met de wederopbouw. De voornaamste hoofdoorlogsmisdadigers van 't ene beest werden bestraft of ingelijfd in de spionagediensten van het andere beest; en de plannen van sommige politieke strategen om als twee beesten tesamen door te stoten naar het oosten...VOORLOPIG OPGEBORGEN. De vader vond geen werk in het Waalse industriebekken en, nog maar net ontsnapt aan het lot van een kleine honderd door concentratiekampen gedode dorpsgenoten, diende hij zich dooe keihard werken een plaats in de fruitteelt en de handel te veroveren. Zijn plannen om in de Kongo te gaan werken had hij na de koloniale school in Brussel, definitief opgeborgen.De kleinzoon kwam...midden jaren vijftig. Zijn moeder had na een granaatinslag een eigrote krater in haar bovendijvlees overgehouden...een paar centimeter naar links...en onze knaap was nooit geboren. Een jong, zwaarbloedend meisje, nipt van een Vietnam - of Irakachtige of... oorlogsdood gered. The 'golden sixties' kwamen eraan. De bruto nationale produkten begonnen weer te stijgen, in 't Westen meer dan in een deel van het Oosten en in schril contrast met het zuiden. Niets zou de vooruitgang nog kunnen tegenhouden : overproduktie ? onverkoopbare stocks ? ...nooit van gehoord. Met zo min mogelijk mensen produceren werd de nieuwe geloofsbelijdenis. De overbuiting in de zogezegde exkolonies werd geperfektioneerd via colaborerende elites, en methoden die men in het Westen niet meer durft te gebruiken.  De kleinzoon had aanvankelijk nog niet door dat dit alles niet met wat gewoon 'broederlijk delen' op te lossen was. Politiek...wat was dat, niemand die een echte uitleg had; soms leek het op het verschil tussen een aantal kranten; soms bij de dorpsverkiezingen op het verschil tussen een aantal min of meer sympathieke figuren. Ook de kleinzoon zou een gezin stichten en moest z'n boterham gaan verdienen. Hij had wel graag op 't land blijven werken, maar die kapitalen daarvoor nodig en die commerce daarrond waren er teveel aan.Zwaar werk als sjouwer van fruitkisten lag hem, maar hij wou meer tijd om het leven te bestuderen...en niet alleen op de manier die de school hem had bijgebracht. Het leven zou hem alles leren wat hij nodig had. http://bloctaafblogartist.webs.com  main translations

   http://talespoemsessays.blogspot.be  artblog based on writings

   

  Dichter wreekt oorlogsslachtoffers ! In de Kaukakus worden weer een paar duizend graven gedolven.  De wereldstrategen hebben al een aantal uitstapstrategieën klaar. Maar welke woorden hebben ze voor de doden, de gewonden, de mensen die mensen moesten afstaan ? "Sorry, 't was maar om te lachen", de oorlog is al gedaan"?  Een dichter bezoekt een Belgisch WOII kerkhof in Lommel en wreekt alle slachtoffers van barbarij. Zie http://snarenenwoorden.skynetblogs.be   of deel Gedichten (deel Wereld van de Arbeid) en Theatermonologen (zoals ‘Geachte Mede Maatschappijer)                                              

  Mogelijke vrt-boodschap voor de kosmos

  Welke boodschap gaan de Vlamingen mogelijk buitenaards leven meegeven ? John Lennon of Beethoven ? Videoboodschappen waarvoor je geen...welk (?) woordenboek moet meegeven. Hoe gaan ze die info binnen enkele duizenden jaren openen ? Foto's dan maar ? Misschien een geïllustreerde film of fototekst die over het vervolg van onze menselijke geschiedenis handelt...om een niet te slechte indruk te geven.Tegen dat de tekst gelezen en begrepen wordt zal een vrediger aarde al misschien op punt staan....

  We zouden misschien kunnen beschrijven hoe we in de 21 ste eeuw uit onze driehoek 'oorlog-armoede-vervuiling' miserie geraakt zijn. Hoe de wereld in een bekvechtende naties verdeelde gemeenschap was.  Hoe aanvankelijk de regeringen, onder druk van de publieke opinie en aktie, dan toch een overkoepelend initiatief namen om uit de decennia's aanslepende problemen te raken : hoe onze wereldleiders een  nieuwe remedie uitprobeerden. Hoe we onze regeringen dan toch onder druk zetten om via de Verenigde Naties aan de verdwijning van oorlog en armoede te werken. Hoe oorlog er totdantoe kwam omdat alle staten en ondernemingen in een genadeloze ekonomische overlevingsstrijd verwikkeld waren.  Hoe we deze onderlinge strijd alleen konden neutraliseren door de spekulatieëkonomie aan banden te leggen.

  Door op wereldwijde basis gelijke lonen voor hetzelfde werk te betalen,door min of meer gelijklopende prijzen te hanteren en een universeel rechtvaardig taxatiesysteem in te voeren. Door uiteindelijk een niet-spekulatieve wereldmunt in te voeren. We kunnen vertellen over hoe op een dag alle eerste ministers ter wereld samenkwamen om zich met de uitvoering van deze zaken bezig te houden. Hoe bij hun thuiskomst alle ministers van alle regeringen deze maatregelen in hun land tot uitvoer brachten.  Hoe een op Westerse norm berekende wedde voor elke wereldburger tot stand kwam. Een wedde die voldoende was om iedereen via een automatisch van het loon te houden abonnementensysteem toegang tot vervoer-en telekommunikatieinfrastruktuur, kultuur, onderwijs en medische verzorging te geven. Hoe de rest van het loon voortaan voldoende was om zich aan sociale prijzen te kunnen huisvesten en voeding en andere ecologisch verantwoorde zaken aan te schaffen. Hoe, aangezien de wurgende greep van de 'konkurrentie' daardoor wegviel,de kostprijs van een produkt gewoon aangepast kon worden aan het aantal werknemers dat de sektor kwam vervoegen. We zouden kunnen vertellen over hoe de ministers van buitenlandse zaken gevraagd werd de wereldwijde ombouw van alle legers te begeleiden en over hoe die legers op termijn enkel nog voor taken van algemeen nut werden gebruikt...bestrijding en voorkoming van natuurrampen bijvoorbeeld.  We zouden trots kunnen melden hoe de ministers van justitie een op een gemeenschappelijk wereldbeleid afgestemd programma schreven.  Kortom over hoe de negende symfonie van Beethoven werkelijkheid werd en John Lennon's woorden "...you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.." uiteindelijk dan toch hun volle draagkracht kregen.

   We zouden kunnen beschrijven hoe gewone mensen op een bepaald kritisch moment in de één of andere uitzichtloze, wereldwijde recessie beland, zélf het heft in handen namen. Hoe er op een dag in de kranten stond dat wereldwijd het licht een uur uitviel omdat de werknemersgroepering Energia, onderdeel van de groep 'workersworldwide' de oproep van de overkoepelende www-groep tot het lanceren van een internationale werknemersaktie opgevolgd had. Hoe de werknemersgroep rond de veiligheidsdiensten Securit, had aangekondigd van haar leden op te roepen om niet politioneel of militair tussen te komen. Hoe de regeringsleiders overal ter wereld wel verplicht waren om het globale plan van miljoenen sociale gewetens te volgen.  We zouden kunnen vertellen over hoe er wereldwijd gelijktijdig verkiezingen geörganiseerd werden om een programma voor een globaal wereldprogramma goed te keuren.

  Afhankelijk van het ontwikkelingspeil van de 'buitenaardsen', zouden deze hun 'oren'(?) niet kunnen geloven dat er na de wereldwijde goedkeuring van dat wereldreferendum ook internationale verkiezingen voor de dirigenten van de verschillende projekten verkozen werden.

  We zouden hen kunnen vragen of er bij hen al gemeente per gemeente wereldwijd gestemd werd om mensen via de provincies en continenten naar een soort planeetraad af te vaardigen. We zouden hen vragen of deze mensen nog altijd op lijsten van mekaar bestrijdende partijen verkiesbaar waren of niet al rechtstreeks op projektlijsten verkiesbaar stonden : overheidsadministratie, telekommunicatie, werk, huisvestiging, gezondheid, energie, onderwijs,kunst, veiligheid, milieu, transport, geldbeheer,landbouw, goederenproduktie, goederendistributie. 

  We zouden hen kunnen vragen of ze bij hun overgang naar een vredevolle en gelukkige planeet nog veel contrarevolutionaire tegenstand van allerhande nationalistische of andere fanatici gekend hadden, over hoe ze die dan aangepakt hadden...met een filosofisch projekt rond leven en dood en relaties misschien ?

  We zouden het dus kunnen hebben over een daaruit gegroeide soort futuristische samenleving waar we op een andere manier met democratie zouden omgaan, waar we een soort wereldwijde grondwet zouden hebben waaraan achteraf gekozen 'dirigenten' (verkozen beleidsmakers) te gehoorzamen hebben in plaats van op konstante oorlogsvoet te leven.

   

   

  Geweten,wereldbeeld, ideologie

  Je vertrekt van je weten en geweten. Hoe vermijden we dat er gewetenloze mensen verkozen worden ?  Hoe kunnen we ons meer weerbaar opstellen tegenover het wereldgebeuren ? Door ons naast de interesse in onze naasten te interesseren voor filosofie, geschiedenis en politiek. Door onze konkrete levensomstandigheden te bestuderen, daar waar we wonen en werken en daar waar anderen wonen en werken. Door te beseffen dat de emotionele en psychologische problemen waar we bijna allemaal mee worden gekonfronteerd, ...door de huidige produktieritmes verergerd worden. Op de duur verkrijg je zo een wereldbeeld en ga je naar oplossingen zoeken.  Het zoeken naar die oplossingen brengt je in de buurt van wat we 'ideologie' noemen...een woord dat onterrecht, maar begrijpelijk een nare bijklank kreeg...een anti-sociale ideologie is geen ideologie, het is een leugen. De geschiedenis en zijn huidige staat doet ons wel eens beschamend de wenkbrauwen fronsen. Dan is een sociale instelling, noem het ideologie, een manier om het leven te begrijpen. Bewustzijn en geweten worden uit de praktijk geboren en leiden tot theoretisch denken. Politiek is daar een treffend voorbeeld van. Soms zijn er illusies nodig om ons weer op de weg naar meer demokratie of inzicht te zetten.  Dezelfde lessen die de geschiedenis begeleiden, kunnen ook in onze eigen emotionele en intellektuele ontwikkeling teruggevonden worden.  Het huidige bewustzijnspeil van ons wereldbeeld, heeft altijd gevolgen op onze levensomstandigheden. Onze eerste taak is te begrijpen hoe de evolutie van onszelf en de maatschappij tot meer bewustzijn kan leiden...om uiteindelijk een betere leiding af te dwingen die het behoud van het leven op aarde garanderen kan. Om je wereld verder te helpen de dag van  vandaag, in die echte film die leven noemt: -Vindt je innerlijke kalmte, innerlijke kalmte leidt tot objektieve instellingen-Informeer jezelf en anderen-Los je relationele problemen op een menselijke manier op-Denk ...voor je spreekt-Ieder gevecht tegen kollega's, famillie en vrienden en geliefden ...is energie die je verkwist aan het werken aan een gezonde persoonlijke en publieke opinie Onzin. Wat dit in de praktijk betekent ?  Dat vooral de VS-Amerikanen onder ons mensheid niet meejubelen met die hiphiphoera-sfeer op de Republikeinse verkiezingsconventie rond een gewezen oorlogsmisdadiger die in Vietnam niets te zoeken had.  Er is iets grondig mis met deze man die nog altijd naar wraak lijkt te zoeken. De tegenpartij had hem om elektorale redenen niet óók als oorlogsheld moeten afschilderen voor enkele beslissende stemmen meer...(dat is het domme aan politiek),maar had moeten aandringen dat hij zich bij de Vietnamezen zou verontschuldigen.

   De echte 2012-uitdagingen Doemdenkers aller landen en standen komen met uiteenlopende visies en voorspellingen over een mogelijke vernietiging van de aarde. De aard van destructie die ze vooropstellen is alleen mogelijk door het gebruik van atoombommen. Alhoewel aardbevingen, vulkanen en orkanen niet op pensioen zullen gaan, moeten er nu al bepaalde dingen worden gedaan opdat de mensheid niet door haar eigen leiders opgeblazen wordt.

  Niet alleen in de relatief welvarende wereld zijn er nog leiders die op hun eentje, zonder parlement over het begin en einde van een oorlog kunnen beslissen. Zelfs waar dat in theorie niet kan, gebeurdt het ook, zelfs in België, als U dacht in een op dat vlak vooruitstrevend land te leven. In Pakistan zal men de komende maanden beslissen of de president niet louter cerimoniële machten krijgt. Weer afwachten dus. Ze zijn daar met 175 miljoen waarvan het grootste deel aan een paar euro per dag leeft. De verkiezingen worden er in feite georganiseerd om de superelite een vrijgeleide te geven. Net als in een deel van de Westerse landen, gaat een deel van de proteststemmen er naar obscure, zogezegd religieuse partijen of nationalistische tendenzen uit een ver verleden. Dreigen de dingen er voor een bepaalde fraktie van de superelite uit de hand te lopen, zet men er het leger in. Omdat het gigantische militair wereldbudget nog altijd niet gebruikt wordt om infrastruktuur voor de armere landen te produceren en instaleren...groeit ook in Pakistan het verzet tegen de manier van handelen van de wereldleiders. Dat verzet kanaliseert zich nog in de richting van ondermeer de middeleeuwse made in USA-Taliban en keert zich nog altijd niet tegen hun eigen superelite rijken die in de meeste Arabische landen wel een zee aan olieïnkomsten heeft, maar die die inkomsten voornamelijk in eigen zakken houdt...in de naam van God, maar zeker niet in die van klein Pierke. Algemene internationale afbouw van atoomwapens??? Vergeet het maar, Pakistan is (voorlopig)? een bondgenoot van de in de Verenigde Staten onoordeelkundig verkozen 'leider'. Hopelijk doen de te verwachten hongeropstanden in Pakistan en elders (Egypte...) de politieke balans niet in het voordeel van hun rechtse heersers doorslaan en eist men er dat de grootgrondbezitters en spekulanten hun rijkdommen delen en hun een degelijk leven geven of opkrassen. In Iran, waar men volgens de CIA aan atoomwapens zou werken (Irak had er ook, weet je nog wel)heerst er ook nog zo'n kliek, een verbond tussen grondbezitters, clerus en industriëlen. Hen gaan aanvallen is ongeloofelijk veel miserie ontketenen. Het is aan de inwoners van een land om een menswaardig leven en gepaste demokratische instellingen te eisen. Iran mag van de olieboys en hun politiekers geen atoombommen maken, want daar beschermen ze hun oliemarkten teveel naar 'onze' goesting. Met India en Israel is het voor het grootkapitaal beter zaken doen, die mogen hun atoombommennest houden van de vaak door een deel van ons gekozen, in partijen opduikende beursnoteringspolitici. Indien een op sociale noden afgestemde werldekonomie een voor het merendeel van de wereldbevolking aanvaardbare levensstandaard kan verzekeren, dan nog zal de westers politieke klasse zich niet agressief tegenover hun collega's van de onder andere,Russische toplaag mogen opstellen...want beide kampen bulken van de atoomwapens. 'Ze' gaan ons niet vragen om deze atoomwapens via een wereldreferendum te verwerpen...bang om het afstaan van hun feitelijke belangen dat ze zijn. Waar raden die 2012-doemdenkers ons alweer aan van naar te verhuizen ? Over atoomwapens en politiek praten ze niet (bewust, om onze aandacht van de echte problemen af te leiden). Tip voor hen : In Midden en Zuid-Amerika, Afrika en Australië zijn er nog geen atoomwapens. Houden zo. Ondertussen hebben een andere soort doemdenkers, die in de monetaire wereld, meer redenen om ongerust te zijn. Dat zou pas een 'lawine' zijn die het bestaan van miljoenen mensen zou kunen meesleuren. We zullen maar zeker in de goede gang van zaken blijven betrouwen zeker ?

   Kip & ei en wij Boeiende BigBang Bedrijvigheid. ‘Waar was je op 9/11’ kent iedereen. ‘Waar je op 11/9 was’ is hetzelfde, maar dan voor Europeanen.  Op 10/9 echter ging de wereld volgens sommigen vergaan.   Aan de Frans-Zwitserse grens namelijk startte men in een circuit van 27km een zoektocht naar ’s werelds eerste kunstmatige verwekking van een ‘zwart gat’ (miniversie wel te verstaan). De kans zit er dik in dat eindelijk bewezen kan worden dat er geen tegenstelling is tussen idealisten(was er eerst het idee ?-de kip) en materialisten (was er eerst de materie?-het ei).Alhoewel het ei er chronologisch gezien eerst was… en straling de eerste en voorlopig laatste idee met bijna geen materie.  Schepping of Onstaan eerst ? Beide altijd. Het feit dat we na de jongste bigbang eerst straling waren, vervolgens atomen…cellen…onszelf…en na onze dood( onze privé bigbang ?) weer straling  met weer miljarden jaren evolutie voor de boeg (?) ,zou wel eens onomstotelijk kunnen bewezen worden de volgende maanden.  Waarom dit alles voor de filosofen onder U belangrijk is ? Het kan U misschien sterken in uw geloof dat uw wezen deel uitmaakt van een eeuwigdurende cyclus (waar je misschien wel 50miljard jaar moet op wachten voor je nog eens met het stuk straling dat je nu bent op de één of andere manier op de proppen komt.)?   Daar zullen we het moeten mee doen zolang onze genetische effekten in onze nazaten niet bijna uitgedoofd zullen zijn.  Er is dus vandaag niet alleen een wetenschappelijk, maar ook een filosofisch en politiek debat opgestart vandaag.  Dit debat gaat hem niet  over de  bijna onoplosbare spookvraag of straling met mekaar kan communiceren en hoe dan, maar over de vraag hoelang het nog gaat duren voordat miljoenen mensen vanwege een opgedrongen visie over religie, blindelings een aantal machtsgeile gelddictaturen gaan volgen.  Als je je alleen op idealistische standpunten baseert, zoals ‘God schiep de wereld’ ‘God is boos’ ‘God wil oorlog’,(zoals vele staatsleiders in  welvarende en arme landen beweren), dan kom je uit bij een wereldbeeld dat uit ‘goeden’ en ‘slechten’ bestaat.  Daar hebben de idealisten de materialisten nodig.  Materialisten zweven minder.  Ze gaan ervan uit dat de wereld niet alleen ten goede kan veranderen door goede voornemens op papier te zetten, maar vooral door de konkrete veranderingen in de levensvoorwaarden voortgestuwd wordt.  Voor hongersnood moet op de duur elke tiran wijken bijvoorbeeld.  Bij banken die faillissementen opstapelen moet zelfs de meest neoliberale regering van staatswege ingrijpen om de meubelen van de grootspekulanten en het systeem te redden, is een ander voorbeeld.  De ‘Big Bang’ is gebasseerd op het feit dat iets dat onder druk komt te staan altijd ontploft.  Kleiner of gelijk aan nul kan immers totnogtoe niet.  Zo is het ook met onze samenlevingen die onder druk van omstandigheden altijd bijna gedwongen zijn van zich aan te passen…met de ‘schepping’ van nieuwe situaties tot gevolg…nieuwe situaties die dan weer andere bestaansvoorwaarden doen ‘ontstaan’. Met andere woorden ‘Theorie’(idee) en ‘Praktijk’(reaktie) vullen mekaar aan.Andere voorbeelden van hoe men ons veelal evenveel met ideeën dan met maatregelen regeren kan. De leider van Noord-Korea zou zwaar ziek zijn…zijn omgeving zou het niet bekend maken om de ‘idee’ niet te lanceren dat het land onbestuurbaar zou worden…met alle mogelijke revolutionaire gevolgen vandien.  De beurzen reageerden gisteren euforisch op de berichten als dat de US-centrale bank één van de grootste banken aldaar had gered.  De krantentitel van de dag erna meldde dat de euforie alweer op één dag tijd verdwenen was.  Wil men nu echt dat we als gewone mensen zonder spekulanteninzicht de ene dag staan te juichen als bij het één of ander doelpunt van onze nationale ploeg en ’s anderendaags meetreuren omdat er weer een hoop geld door al dat gepanikeer in rook is opgegaan ? Nee toch…wat voor de gewone man telt is zijn materialistische instelling van ‘kan ik mijn rekeningen nog betalen of niet’.  Als hij zich achter de redeneringen van de ekonomische krijgsheren plaatst, zal hij kiezen voor partijen die van die ekonomische ‘ideeën’ op  termijn ook militaire opties maken…kijk maar naar de strijd voor olie op deze planeet. Toch zijn ‘ideeën’ belangijk.  Het idee dat de koopkracht op wereldgebied gelijkwaardig zou moeten worden, is een idee dat alleen zal aanslaan van zodra er nog een deel van het werk in de best betaalde gebieden naar de lageloonlanden verhuist. Het ‘idee’ van een wereldwijd goed loon voor ieder beroep zal er waarschijnlijk allleen komen als het in de praktijk noodwendig geworden is…en dat is het al lang en alle dagen nog meer. Alleen onder materiële druk zal het ‘idee’ wellicht in de politieke discussie geraken.  Net zoals het ‘idee’ van ‘stop de oorlog’ totnogtoe alleen is ‘vermaterialiseerd’ van zodra er voor op straat gekomen of gestaakt werd.  Over het beginnen en stoppen van oorlogen hebben we nog niet mogen stemmen, dat deden en doen anderen voor ons. Moge het bigbang-experiment goed verlopen en tegelijkertijd nieuwe ,ongevaarlijke  en milieuvriendelijke energiewinning mogelijk maken…zo eindeloos veel als er water uit de lucht valt…misschien kan men de energie dan wel bijna gratis leveren in plaats van er een strijdtoneel tussen bedrijven en naties van te maken.

  Meer  internationale afspraken= minder  oorlogen Aan het einde van de tweede wereldoorlog besloot de toenmalige monetaire wereld van internationaal toch een aantal dingen overeen te komen teneinde een volgende oorlog te vermijden !!!  Meer dan zestig jaar later houden de centrale banken de evolutie van het bankwezen en meer bepaald de waarde van de dollar als internationale reservemunt angstvallig in ’t oog.  Eigenlijk zou de rest van de wereld z’n dollarreserves onder de huidige monetaire verhoudingen liever kwijt zijn…maar volgt er dan een dollarcrash, kunnen ze een kruis over hun export naar de VS maken.  Sinds de Vietnam-stommiteiten van de jaren zestig zijn de  VS via hun waanzinnige militaire budgetten enorme schulden aan het opbouwen, erzonder zou de wereld er een stuk welvarender hebben uitgezien.  De vorige eeuw was nog geen dertig jaar oud en weer bleken eenzijdige handelsbarrières geen goede internationale afspraken.  De landen met de grootste afzetmarkten proberen de zwakkere landen de dag van vandaag weer meer hun voorschriften op te leggen…willen wel uitvoeren, maar laten alleen binnen wat hen goed uitkomt.  Waarom geen internationale afspraken over lonen en andere produktievoorwaarden, prijsstabilisatie en eventueel een soort wereldmunt als internationale reservemunt.  Het werd pas na de tweede wereldoorlog al voorgesteld, maar het voorstel haalde het niet.  Nu je dagelijks over de paniek op de financiële markten leest, zou men daar toch maar beter werk van beginnen maken, zeker nu al die torenhoge militaire budgetten het risico op oorlogen maar doen toenemen.  Na de jongste wetenschappelijke vooruitgang van gisteren (de deeltjesversneller) en de viering van 9/11 vandaag gaat men de oorlog in Afghanistan dan toch naar Pakistan exporteren men dunkt.  We zullen de datums van openingsceremoniën van Olympische Spelen (Georgië valt Ossetië binnen)en herdenkingsplechtigheden wat beter in ’t oog moeten houden als we al eens iets willen kunnen voorspellen.  Met de VS-presidentsverkiezingen in’t zicht was de grensoverschrijding met Pakistan iets wat zeker de Republikeinen goed uitkwam.  Ze zijn weer spelletjes van laag niveau op hoog niveau aan het spelen en wij mogen het eerst achteraf weten. ‘Zij’ zijn zoals altijd de ‘goeden’, de ‘helden’.  Om oorlogen te beginnen liegen ze erop los en achteraf staan ze bij de herdenkingen op de eerste rij in plaats van op de beklaagdenbank in Den Haag te zitten.  Van zodra een deel van de media hen niet meer aan het publiek kan verkopen, maakt men van de ene week op de andere een nieuwe ‘redster of redder des vaderland’ die de oude nefaste politiek gewoon voortzet.    Biedt de ene kandidaat meer inhoud dan de andere, dan brengt men de publieke opinie wel in de war met leugens over beledigingen die men zou hebben geuit of wat roddelboekjesonzin. Of men begint wel een nieuwe oorlog om de gelederen te sluiten.  Eigenlijk kan je zo’n nieuwe oorlog maanden vooraf voelen aankomen.  In de weken ervoor zie je gewoonlijk dat de negatieve berichtgeving rond een bepaald land stijgt en lijkt het aantal binnelandse konflikten in dat land wel zo hoog dat er zeker een aantal daarvan door het buitenland georchestreerd zijn.  Gewoonlijk is dat dan om de één of andere president of generaal of zo van de macht te krijgen en er een voor het aanvallende land gewilliger marionet te instaleren.  Zo heeft men zich van een Sadam Hoesein bediend tegen Iran en hem dan nog benut door hem Koeweit laten binnen te vallen.  Misschien zal de al niet meer zo onbesproken en gebruikte, maar toch kersverse president van Pakistan onder druk van z’n bevolking toch niet zo’n gewillige medewerker aan de invasie van zijn eigen land willen zijn.  ‘Wij’ willen een andere wereld.  Onze jongeren willen speelpleinen en onderwijs en daarna werk en de oudsten een waardig inkomen.  Wij willen ook geen bommen op onze treinen als gevolg van escalerende wereldconflikten. Wij willen dat mensen die tirannen aan de macht willen stemmen de dag van de verkiezingen thuisblijven of eerst een spoedkursus humanistische geschiedenis volgen zodat ze geen volmacht kunnen geven aan oude recepten die in het verleden tot een hele hoop rotzooi geleid hebben en waar we nu nog de gevolgen van ondervinden.

  Z-Amerika : Herkolonisatie na 500jaar uitzuigerij ? Wie de tijd heeft om al eens de actualiteit rond Zuid-Amerika te volgen, voelde het al aankomen welllicht.  Bolivië en Venezuela geboden hun VS-ambassadeurs van het land te verlaten.  Hoe ‘het imperium’ en andere plaatselijke uitzuigers van vroeger proberen beletten dat de opbrengsten van aardgas en olie enz…in de handen van de gemeenschap komen leest U ondermeer op http://www.mo.be   en http://www.uitpers.be Even een kleine inleiding op deze na jaren van staatsgrepen en vermoorden van o.m.vakbondsmensen , allernieuwste poging tot destabilisatie. Onder Ronald Reagan en andere VS-presidenten stuurde men legers of organiseerde men staatsgrepen, nu probeert men Bolivië doen uiteen te vallen in rijkere en armere regios…waar hebben we dat nog gehoord ? De vraag ‘wie dat daar rijker van blijft of wordt’ moet worden gesteld en hersteld…en het is niet Juan met de Sombrero-pet.  Hoe de bourgeois-elite van een land er in slaagt van sommige jongeren en anderen openbare gebouwen te doen bezetten en aanslagen op pijpleidingen te laten plegen ?  Voor geld en vanwege hun blinde haat voor al wat links is dansen diegenen die vinden dat eindelijk een pensioen aan elke 60jarige Boliviaan geven, geen goed idee is…zelfs als dat geld niet uit hun zakken moet komen, maar uit de opbrengsten van de nationale gasindustrie.  Stel, men vindt in België aardgas in Vlaanderen.  Naar een decenniaoud gebruik wordt die ,op ‘vredelievende’ manier overgenomen door buitenlandse firma’s.  Gesteld dat de Belgen echter op een dag iets voor hun bevolking willen doen en dat aardgas nationaliseren…dan zullen die buitenlandse firma’s zich via hun regeringen willen wreken en een deel van de Belgische bevolking(het rijkere gedeelte) tegen het armere gedeelte willen opzetten.  Gesteld dat het opzet slaagt en 'Vlaanderen' zogezegd zijn gas terug in eigen handen krijgt en zijn onafhankelijkheid uitroept… dan kan je er donder op zeggen dat het gas binnen een paar jaar terug aan de buitenlandse firma’s verkocht zou worden.    Hoe nationalistisch en autonoom diegenen die voor een onafhankelijk Vlaanderen zouden hebben gestreden zich ook zouden hebben voorgedaan. Ondertussen in de niet-fiktieve wereld blijft de media die in handen van de grote kapitaalbezitters is een echte hetze  tegen de toch naar hun normen demokratisch verkozen en herkozen Chavez en Morales voeren.

   Nva-voorzitter  gezever, ça suffit maintenant Mijnheer de superflamingant komt eens in de Morgen een beetje reklame maken voor de erfgenamen van de oorlogzuchtigste VS-president ooit. De manier waarop tart elk onafhankelijk denken.  Vooreerst komt hij nog maar eens af met de stelling dat linkse mensen geen belang aan waarden hechten door met zijn oogkleppenvisie op mei ‘ 68 af te komen.  Het gaat er in de politiek niet om hoe links en rechts over de kerk, sex, relaties,gezin of het onnozele verbod op hoofddoeken denkt. In de politiek moet men oorlog en armoede uitroeien met diplomatieke middellen.  Met de zakelijke belangen die de kliek rond mevrouw Palin drijven, is daar weinig kans toe. Het is oneerlijk van mensen onterrecht te vernederen, probeert NVADewever aan te tonen. Hij doet echter precies hetzelfde met Obama, want de zinssnede over de ‘lippenstift op een varken’ die op Palin zou slaan ,is belachelijk voor wie de TV-beelden gezien heeft…het ging wel degelijk over het economisch beleid onder Bush…geen discussie waard…maar dat is natuurlijk maar een truuk om gelijk te halen bij iedereen die politiek als een strijd tussen karakters en emoties ziet in plaats van een op enorme zakelijke belangen gebasseerde maskerade waar je moet leren doorheenkijken. Dewever vindt het onverstandig van een uitspraak te doen over een buitenlandse leider die nog moet verkozen worden.  In klassieke, conservatieve zin, is dat zo; echt lepe mensen laten niet in hun kaarten kijken om zoveel mogelijk voordeel voor hun eigen te bekomen.  Hem op het lijf geschreven…’het welvarende stuk vaderland zal zijn centen niet delen me het armere deel van het vaderland’, hij doet dan wel alsof hij geen separatist is, maar gijzelt het land al 15 maanden.Deze man is zo anti-links dat hij Palin zou willen zien winnen, gewoon om ‘de linksen’ te kunnen uitlachen, vergetende dat Obama dichter bij een diplomatieker aanpak van de internationale geschilpunten staat.  Wat een egotripper die Dewever.  En weet je waar zo’n ego ons uiteindelijk brengt…dan moet je zijn artikel maar eens uitknippen op pagina 14 van de morgen van 15/9/2008…op de keerzijde van het artikel staat op pagina 13 een verslag over de begrafenis van een in het midden-oosten omgekomen Belgisch-Vlaamse militair.  De tijd van de Oostfronters zou voorbij moeten zijn Dewever, denk eraan voordat je je eigen achtervolgingswaanzin op Palin projekteert.  Neem eens duidelijk stelling tegen een uitbreiding van de Navo bijvoorbeeld in plaats van je alleen achter Brussel, Halle en Vilvoorde te verschuilen en de katten uit de boom te kijken.  Politiekers zouden wat minder leep en berekend moeten zijn.  Obama zou de VS best een spiegel voorhouden en de Vietnam-oorlog destijds een vergissing noemen en McCain geen held…dat is ook de kat uit te boom kijken, beducht om stemmenverlies, de mensen afhouden van zelf te gaan nadenken over wie ze voor hun hebben.   In plaats van zijn tijd te verdoen met zulke rechts-links onzin, zou hij zich wat meer met de ekonomische toestand van de wereld moeten gaan bezighouden als je ziet wat er allemaal op ons af dreigt te komen.  Nog maar een bank failliet vandaag in de VS…de vooruitstrevende mensen gaan de conservatieve schulden niet met hun belastingen blijven betalen mijnheer de nva-voorzitter. ‘Bart’ mag ik niet zeggen, da’s te progressief waarschijnlijk.

  Vandaag internationale dag voor de vrede ( 16/09/08)      Harmonieus samenleven.  Hoe doen we dat ?  Er zijn ontelbare voorbeelden te geven van hoe het wel lukt.  Rondom Flores in Indonesië hebben een dertigtal dorpen onder invloed van een Canadees de handen in mekaar geslagen en een contract met de provincieregering gesloten. Mensen van allerlei religies en anderen leggen er waterleidingen en wegen aan en wat ze zelf niet kunnen betalen legt de administratie van de provincie bij.  Ondanks oude dorpsrivaliteiten en tegenslagen doen ze verder met hun initiatieven. Op m’n blog zijn er enkele linken die regelmatig over zulke zaken berichten…door van aaruit te surfen of langs andere wegen, kom je er nog dagelijks andere tegen.  In elk mens zit een diepgewortelde behoefte om zijn steentje aan het welzijn van anderen bij te dragen.  Van de oude vrouw die ’s middags nog graag haar potje met anderen deelt tot en met de kinderen die heelder dagen water gaan halen voor hun ouders.  Nee, hier bij ons zal je zo’n toestanden niet tegenkomen, we hebben schoolplicht en sociale zekerheid…allemaal niet vanzelf gekomen, na de tweede wereldoorlog was men bang dat we in opstand gingen komen tegen die barbaarse cyclus van crisis…oorlog…wederopbouw…  .Plaatsen waar momenteel geen vrede heerst, zijn niet alleen de oorlogsgebieden.  Op de beurzen wereldwijd is er paniek uitgebroken want men vreest eventueel weldra naar een jaren 1930-situatie te evolueren. Neoliberale regeringen nationaliseren banken, maar dat zijn dan nationalisaties die weinig met sociaalvoelendheid, laat staan met socialisme te maken hebben, want de miljarden verdwijnen weer in de zakken van de elitelaag die juist door haar gespekuleer de crisis veroorzaakt heeft.  Of U dacht misschien dat de VS-regering het miljoen mensen dat hun huis verloor, ging vergoeden…of het andere miljoen dat z’n huis bijna kwijt is hun schuld ging bijspringen.  Dit zijn allemaal zaken die veel te weinig geweten zijn.  Zo’n dingen horen we nog te weinig op onze journaals.  Wekenlange achterhoedegevechten tussen de regering onderling en de oppositie over een paar sekretaressen die 300 euro de maand meer krijgen omdat ze het werk van hogergeschoolden doen maar er de titel niet voor hebben, leiden de aandacht van lezers en kijkers af van de ware bedoelingen dat men met deze nieuwsitems heeft.  Het lijkt echt wel meer en meer een spel van mekaars postjes in te pikken, een land uit mekaar te krijgen en bij de volgende verkiezingen de achterban achteraf genoeg invloed te kunnen gunnen.    Over die ruitenwissersfabriek die het weekend recentelijk gebruikte om zijn produktieafdeling ‘in stilte’ naar Hongarije te verhuizen, ook niets gehoord ?  Over de oligarchen in Bolivië die hun duizenden en duizenden hektaren niet met de inheemse arme bevolking willen delen al een ernstig programma gezien ?  Dit land stevent hopelijk niet op een burgeroorlog af.  Goed nieuws is dan weer dat de andere presidenten in Latijns-Amerika zich achter de ondeelbaarheid van Bolivië en Morales scharen.  Men zal van deze laatste wellicht wel een dictator maken door wat repressailes uit te lokken bij het vermoorden van nog eens een dertigtal mensen zoals enkele dagen terug. Nochtans zijn al zijn hervormingen via een referendum met overweldigende meerderheid goedgekeurd.  De grootste bedreiging voor de wereldvrede, naast de militaire industrie, zijn al die walgelijke verdeel-en heersmethodes.  300 Euro bijverdienen is een grote misdaad als je niet volgens je diploma benoemd bent…en 1000euro per dag verdienen dan…of met 1 euro per dag moeten toekomen ?  Waar zijn we mee bezig. Waarvoor werken we ons te pletter ?  Men is druk op zoek naar maatregelen om de net als in 1929 in Wall street gestartte match rond de waarde van het geld niet te laten uitlopen op een score waarbij de grote spekulanten hun fortuinen nog kunnen redden en de kleinere niet te veel gaan terugzien.  We zijn allen benieuwd wat dat op termijn voor het spaargeld van de gewone man zal betekenen.  Naar de bakker om een brood met 20 euro ?  Zo een inflatie, dat is toch alleen maar mogelijk in het Zimbabwe van nu of in het vooroorlogse Duitsland van na de 1929 crash ?  Is niet de spekulatie, maar de overproduktie de schuld van die monetaire crisis zegt U ?  Ga dat maar eens uitleggen aan die mensen in Indonesië die geen geld hebben om metalen buizen voor hun waterleidingen te kopen en het grotendeels met hun holle bamboebuizen doen.  Zelfs daar zijn er afgunstige egoïstische personen aan het werk die hun waterleidingsnet af en toe saboteren…op dagen die de vrede helemaal niet dienen.

  Het einde van alle soorten terroristen Wie heeft er belang bij dat anderen zich opgeven om zich temidden van  omstaanders in de lucht laten te vliegen of bommen op afstand laten te ontploffen ? De daders zelf duidelijk niet.  De ‘breinen’ achter de aanslagen wel.  Hun laffe beestigheden dienen altijd één of ander segment van een bezittende klasse die ergens aan de macht wil komen.  Vaak zijn deze individuen en groepen ook  onderaannemers van de één of andere geheime dienst die een land wil destabiliseren en doen uiteenvallen om het om ekonomische en militaire redenen achteraf des te gemakkelijker kunnen te overheersen.  Buitenlandse interventies kunnen dit niet oplossen, het is aan de werkende klassen in de door geweld geteisterde gebieden om in aktie te komen.  Het is aan de werkende klassen hier om de solidariteit te organiseren. Vroeger hadden wij de buitenlandse medemens nodig om in ‘onze’ mijnen te komen werken, nu werken ze bijvoorbeeld in de fruitteelt en we vinden het normaal dat ze ook zeven euro per uur krijgen.  Waarom zou het dan abnormaal zijn van als lid van onze internationaal georganiseerde vakbonden te eisen dat deze op het internationaal niveau hun mobiliserende kracht zouden gebruiken om gelijk loon voor gelijk werk overal ter wereld te eisen.  Waarom zouden we via onze strukturen niet hun strukturen aanmoedigen om in hun land op te komen tegen alle soorten giftig nationalisme en tegen ieder op godsdienst gebaseerd terrorisme ?   Probleem is dat we zo’n dingen niet van’onze’ vakbonden eisen, net als’onze’ parlementairen klagen sommigen onder ons een stukje mee over van die bijkomstigheden die uiteindelijk dienen om de carrière van de om postjes strijdende politieke kaste te verzekeren.   Iedere keer komen we op straat voor onze opslag terwijl we eerst op straat moeten komen voor de opslag van zij die ons werk voor enkele euro’s per dag doen.  Dat deden we de voorbije drie generaties dus niet.  Dat wreekt zich.  Omdat we het niet deden, heeft in elk land ter wereld een superklasse het met de wapens of wettelijke middelllen voor het zeggen.  Deze superklasse slaagt er voorlopig in van de armsten der aarde in hun schamele gevangenissen te houden.  Sommige van die armen laten zich  gebruiken onder het mom van nationalisme of geloof …om hun eigen uitbuiting te bestendigen onder het één of andere nieuwe bewind…in plaats van voor een ekonomie in funktie van hun behoeften te strijden.  Nu de fragiliteit van ons ekonomisch systeem ten gevolge van de evolutie van al die monetaire toestanden onder het spotlicht (letterlijk en figuurlijk) komt te staan, zou het wel eens nuttig kunnen zijn van meer over onze Vlaamse, Europese, Amerikaanse, Japanese,… haag te kijken naar wat er daarbuiten allemaal gebeurdt in plaats van die soap rond onze Vlaamse politiek kultfiguren te volgen of met de zoveelste scheiding van de zoveelste mediafiguur bezig te zijn.  Zich niet voor de planeet en de medemens intereseren wreekt zich altijd ,op de één of de andere manier krijgen wij dat gebrek aan interesse op ons bord terug.  Ook diegenen die te de grootmeesters der spekulatie met hun centen ondersteunden, beginnen dit ondertussen te beseffen.  In Australië noemen ze zoiets een boomerangeffekt.  We moeten mekaar meer gaan uitleggen dat het aan de rand van een recessie staan niet alleen met corruptie of overdreven verrijking te maken heeft, maar met de ongelijke verdeling van wat we met z’n allen maar mogen produceren.  We moeten met z’n allen voor een op de hele wereld afgestemd programma opkomen en ten minste rechtvaardige spelregels invoeren.  Als zelfs dat ons niet gegund is, gelijke lonen voor gelijk werk en rechtvaardige taxen en afschaffing van de spekulatiemechanismen…dan zal het grote geldsysteem zich zelf wel de das omdoen…dan hoeven we niet eens de grote produktiemiddellen te onteigenen en de onteigenden te vergoeden als het kleine of behoeftig geworden aandeelhouders zijn…dan zullen we zelf wel een beheersraad moeten verkiezen…niet om tegen de buitenlandse conkurrentie te ‘kampen’, maar om samen te werken onder gelijke voorwaarden.   De vorige keer dat zo een situatie zich voordeed, heeft men dat met een wereldoorlog opgelost, het werkvolk van het ene land tegen dat van andere landen opgezet.  Indien de kotsmisselijke poenshow die de beurswereld  is en de maatschappelijke ideologie geworden is; onder invloed van de ekonomische en bijgevolg politieke faktoren weer dezelfde richting uit zou gaan…kunnen we niet anders dan op de rem gaan staan en met onze voorstellen tot het invoeren van normale, wereldwijd dezelfde levensomstandigheden komen.  Spijtig dat het dreigend bankroet van ‘t geldsysteem ‘t geld zelf niet afschaffen, hoogstens heel waardeloos maken kan…en nog spijtiger dat de meesten onder ons het nodig hebben als dwangmiddel om te werken…want anders zou door gewoon met allen te produceren en verdelen veel meer sociaals mogelijk zijn.