• H. Bijzondere Energieën

  Laat ons Proberen

  ’t Leven ‘t Overleven

   

   

  Octaaf Coeckelberghs

   

   

   

   

  Blogfilosoof

  Columns, Essays, Gedichten, Kortverhalen, Alternatieven, Monologen

   

  Deel H bijzondere energie

   

   

   

  Deel A  Geloven is een Zoektocht

  Deel B  Filosofisch Verzet 

  Deel C  Gedichten

  Deel D Kortverhalen

  Deel E  Herinneringen en zo

  Deel F   Ach ja de Liefde

  Deel G  Filosofische Achtergronden               

  Deel I English Texts

  Deel K  Theatermonologen


  Laat ons proberen ’t Leven ‘ t Overleven

   

  Deel O Bijzondere Energie

  Inhoudstabel achteraan

  1 Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water

   

  Wanneer je een emmer water neerzet, zal je merken dat het spiegelbeeld daarin precies dronken ronddanst en altijd vertraagt tot dat ene moment van complete bewegingloze helderheid van zodra onder meer het evenwicht met de snelheid van de aarde rond de zon is bereikt. Op zo'n moment besef je het belang van helder denken.

  Voorwaarde tot het verstaan van de essentie van helder denken is het doorheen de vaak woelige praktijk van allerhande bewegingen in het leven (zie het water in beweging), zo vaak mogelijk tot stilstand, tot rust geraken.

  Vermijden van verstrikt te geraken in de over complexiteit van allerhande situaties, is ten zeerste aan te raden, maar wegens oorzaken in verleden en heden en hun bijna onvermijdelijke gevolgen in de toekomst; niet altijd even goed doenbaar.       Gelukkig volgt er op een these altijd een antithese en een synthese...wat zowel voor maatschappijen als personen in alle mogelijke relaties gelden kan. Dat allemaal met één bedoeling : dat iedereen de naar zijn omstandigheden dosis bewustzijn opdoet. De hoeveelheid vrijheid die je in deze spirituele evoluties krijgt kan beperkt of zeer ruim zijn, naargelang de omstandigheden en het kunnen aanhouden van je innerlijke evenwicht dat je veel omleidingen kan besparen en je een waardevoller inzicht over de verhouding tussen plicht en vrijheid kan geven.   Een goed begrip van de details rond een bepaald gegeven, vertrekt altijd van innerlijk evenwicht en eenvoud...zo niet ga je worden platgewalst door de complexiteit.

   

  STUDIE BIJZONDERE ENERGIE---hoe inzichten evolueerden

  2 “De mens heeft ook een Ohm.” Een elektrische weerstand…zakelijker mensen die hebben een hoge weerstand, er kan relatief weinig stroom door, sensitieve mensen nemen veel meer op, hebben een lagere weerstand en er kan meer elektriciteit door worden getransporteerd indien ze als elektrische geleider zouden dienen. Wie weet, naast minieme hoeveelheden elektriciteit, wat transporteren we nog meer aan straling bijvoorbeeld ? Gedachten, gevoelens, ze zijn ook een soort energie en de ene mens kan in geval dat deze energie tijdelijk of niet zwaar om dragen is, er al beter tegen dan een andere. Met zo een beetje alles tussen euforie en wanhoop moet een mens leren omgaan. Soms lukt dat niet iedereen, van een reeks gitaarsnaren is er één de fijnste, toch kunnen ze allen breken, kan alles breken, de gevoeligste en de hardste materie. De meest gevoelloze zowel als de meest gevoelige mens. Hebt U tot nog toe goed stand gehouden ?

  Geen virus, bacterie heeft U er onder gekregen ? (en zeggen dat we er van afstammen). Misschien bent U een overlevende van een militaire oorlog ? (een militaire, want er zijn ook andere soorten oorlog). Geen ongeluk dat ergens iets onherstelbaars brak of beschadigde ? Bijna nooit honger en dorst geleden ?

  Het onheil in de wereld heeft U begrepen en U weet wat U er wel en niet kan aan doen, maar bovenal, slechte nieuwstijdingen weet U zodanig te interpreteren en duiden dat ze Uw gezondheid niet schaden ?

   

  Uit de blog : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  3 Er was dus leven na de dood

   

  Zo'n tien, twaalf jaar geleden schreef ik de volgende zinnen :

  "Er zal vrede komen in het hart van diegene(n) met een eerlijke ziel.               Behoedt de wereld van vernietiging en leidt de mensen naar betere levens.         Vergeet nooit dat de wereld onverdeelbaar is.                                                           Er is maar één leven en één wereld, neem verantwoording en leef zo intens mogelijk. Wees licht om te kunnen gidsen.            Ga naar de mensen toe en spreek over toekomstige vreugden.   Jouw plaats zal zijn waar jij je vrij zult voelen. Leg hun het verschil tussen de materiële wereld en de spirituele materie uit.          

  De waarheid is eenvoudig.                                                                                           Ze verbergt zich in het verleden, leeft in het heden en heeft de toekomst nodig.                                                                                     Waarom vindt men zo weinig vreugde tussen veel mensen ?                               Mensen verwonderen zich niet genoeg over wie ze eigenlijk zijn en over wat het leven dat ze leiden eigenlijk betekent.                                                                         Ze zouden meer filosoof dan materialist moeten zijn, ze zouden zich de vraag moeten stellen waarom ze in een wereld van rijkdom en armoede, oorlog en vrede, stress op het werk en werkeloosheid leven.                                                                 Maar er zijn andere redenen voor het gebrek aan vreugde...redenen waarover men nog niet kan schrijven en redenen waarover niemand kan schrijven."

  Een poging om via een kortverhaal in deze 'Allerheiligensfeer' (en Pasen 24/4/2011) het doodgaan eens literair in de bloemetjes te zetten :

   

  Er was dus toch leven na de dood

  Het leven van elke dag is een aanvullende bron van inspiratie op alles aan theorie en praktijk waar ik al in elke literaire vorm over schreef.

  Ik kon ophouden met schrijven en het aan me laten voorbijgaan tot ik het waarom ervan binnen enkele jaren beter snappen zou ...of ik kon er dagelijks een verslag over uitbrengen. Ik dacht na over de structuur van m’n dag en bladerde in m’n werken en m’n verschillende soorten inspiratiemappen met gedachten en boekbesprekingen en sorteerde m’n opnames van TV-momenten en artikels en boeken die ik om hun blijvende waarde de moeite vond.

  Opdat een eventuele lezer dit zou kunnen volgen moest ik hem of haar eerst een aantal filosofische levenshoudingen overbrengen.

  Hoe dit aan te pakken ?

  Deze levenswijsheden waren deels het resultaat van een kritische studie van de bestaande levenshoudingen en deels gebaseerd op mijn eigen praktische ervaringen te midden allerlei personages die eigenlijk iedereens levenswereld bevolken.

  We hebben ze bijna allemaal wel; familie, partners, werkgenoten, vakbondsgenoten, partijgenoten, hobbygenoten, vrienden… .

  Van al het gebeuren in m’n hoofd, vreesde ik even over te koken, als leek nog verder op mijn stoel blijven zitten wachten tot er iets daagde, gevaarlijk aan een ontoelaatbare grens te raken.

  Ik ging buiten in een door de elementen aangetaste houten buitenstoel zitten bekomen.

  Ik strompelde terug binnen. Als symbolisch sloot ik de deur.                                       Er knakte iets in me en ik sloot m’n ogen hier op aarde voor de laatste maal. Onverwacht afscheid, waar ik al zo dikwijls over had gefilosofeerd.                       Enkele van de dingen die ik me had voorgesteld, werden werkelijk.

  De ervaring zelf was toch heel anders en een beetje te vergelijken met de ervaring die ik eens tijdens de crematie van een oude collega op ’t werk van me had beleefd :

  Eerst trok er een soort magnetisme door m'n lichaam beginnend van aan m'n voeten, net alsof het uit de grond kwam. Toen dat m’n hart passeerde vreesde ik echt van ‘oei’, het gaat goed fout met me.

  Maar nee, het magnetisme versnelde z’n snelheid en eenmaal in m'n hoofd werd het een zichtbare driehoekige piramide achtige 'lichtdimensie'.                                   Deze vorm geelachtig licht versnelde en zoefde zoals een fictie-ruimteschip weg in de eindeloze donkere en verlichte ruimten van de... macrokosmos ?

  Of was het de microkosmos ? Of een soort onverschillig evenwicht ertussen ?                 in iemand bepaald misschien ? of in de geestelijke wereld als eenheid met ons ?

  Waarschijnlijk bevond ik me in de antimaterie die elke soort materie in zich draagt...in de microkosmos...maar die is overal, dus ook in de macrokosmos. Voilà, het mysterie 'God is overal', was daarmee opgelost. ik bevond me dus in de antimaterie van al die elementen die me hadden gevormd, straling zowel als mineralen, gassen enz... In ieder geval, ER WAS DUS TOCH LEVEN NA DE DOOD.

  Bij leven had ik drie te combineren opties rond de dood gehad.                                We vielen zeker terug uiteen in de elementen uit dewelke we waren samengesteld ; energieën zoals mineralen, water, lucht en licht- en andere golven met zeker hun eigen vorm van bewustzijn.

  Vermits we genetisch met de rest van de biologische wereld verbonden waren…waren we ook in die zin niet dood.

  Als derde optie had ik al wel bij leven al vermoed, dat al je bruikbare levenservaringen, die eigenlijk al begonnen via allen die in de genetische aardse boom aan jouw leven voorafgingen, na de aardse dood als een soort bruikbare ,in twee richtingen werkende energie zouden kunnen dienen.

  Die energie, zoals de elektronen waaruit ze bestaat, is onvernietigbaar; ze kan alleen van vorm veranderen en dat is wat er vóór en tijdens en na ons leven met ons gebeurd.

  Ik ervoer m’n ‘dood’ zijn als een wedergeboren worden in een andere dimensie in het ten volle beseffen dat ‘ik’ en ‘we’ eigenlijk al eeuwig leefden ; reeds ver voor het ontstaan van het eerste atoom en de eerste cel als een bezielde energie...de kern van het goede dat zich altijd opnieuw als een kunstenaar uiten wil. Atoom en cel enzoverder worden wil, terwijl het structuur en samenwerking in de chaos van de afzonderlijke elementen schept. Zelfs als het heelal in één punt verdwijnen zou, zou het toch weer in een ander punt opduiken. Dat andere punt, dat hetzelfde is, het punt midden de cyclus van de acht vorm. Zoals een hart het centrum van de achtvormige bloedsomloop is en een ster het centrum van de macromaterie rondom haar.     Zoals een atoomkern centrum in de microwereld is.

  De overgang was net zoiets als het gevoel dat men heeft bij het aanschouwen van het licht dat vanuit de avondschemer en de donkerte van de nacht in een aantal overgangen van lichtgradaties, ‘s morgens terug geboren word.

  Net zoals je bij leven en welzijn soms niet weet of er leven na de dood is, weet je wanneer je dood bent ook niet of je nog een lichaam hebt of niet…zeer raar is dat…van het ene ‘onopgeloste’ raadsel duik je dus in feite een ander in.

  M’n individualiteit begon een reis langs ons collectieve en mijn individuele verleden naar het punt van mijn dood, waar de individualiteit weer in het geheel leek op te gaan en terzelfdertijd er toch nog apart naast bestond. Het ging allemaal wel snel, maar op aarde zou ik vele miljoenen pagina’s nodig gehad hebben om het te beschrijven. Die reis van het atoom naar de cel en de samenleving van nu, doorheen een schets van de menselijke geschiedenis; was eigenlijk een beetje zoals bladeren in een encyclopedie...maar dan op een nog vernuftiger manier dan 'digitaal'.           De boodschap en inhoud van de reis was een beetje te vergelijken met een encyclopedie van A tot Z over alles, vanuit alle standpunten bekeken.             Misschien was die beleving recht evenredig met de moeite die ik mezelf had gedaan om zoveel mogelijk voor de mensheid bruikbare kennis op te doen.

  Het was alsof de geestenwereld een soort internet-achtig geheel was, samengesteld uit de verschillende geaardheden van alle tot nu toe geleefde levens.                   Ieder soort leven was een 'homepage' eigenlijk...met vertakkingen naar al diegenen die binnen het aardse verhaal in verbinding met mekaar hadden gestaan.       'Hadden gestaan...' of 'stonden'...het was me nog niet duidelijk.

  Het leek er sterk op dat hoe beter het werd om op aarde te leven, des te mooier de symboliek waartussen de 'heen gegane' leefden, werd. Was dat soms de drijfveer van de interactie ?

  Toen ik op een zeker punt NU, na het panoramische overzicht op mijn en ons aardse verleden aangekomen was, drongen de nieuwe wetmatigheden van mijn nieuwe vorm van bestaan tot me door.   Ik werd er niet alleen sprakeloos van, ik ‘was’ ook sprakeloos, toen ik besefte op welke manier ik mij voortaan alleen maar naar de nog niet gestorvenen ‘uitdrukken’ kon. Er was ook het besef dat zij mijn energie konden gebruiken en ik hun ook nog…maar alleen op symbolische, intuïtieve wijze, via gedachten, beelden en dromen en gebeurtenissen…een soort pure inspiratie in feite.

  Ik was niet alleen sprakeloos, ook ‘zien’ deed ik niet meer omdat ik zelf voor een stuk licht en lucht en van alles meer was…zonder juist te weten wat, zoals je tijdens je aardse leven toch ook je ingewanden niet kan zien en alleen via een spiegel ‘je verschijning' kan ‘zien’.

  Toch dacht ik nog veel meer in zichtbare ‘beelden’ zoals je bij leven in je hoofd ook beelden’ kan zien, waarvan sommige wetenschappers zeggen dat ze er niet zijn.     Ik voelde ook sterker dan ooit de goede inborst die ik altijd bij me had gehad. Ik ‘hoorde’ ook niet meer en toch wist ik eigenlijk niet of ik nog kon horen, want zoals iets dat gezegd wordt ook nog lang erna in je hoofd kan ‘doorklinken’, zo hoorde ik op die manier dan toch nog.

  Ik vroeg me af of een stem ook geen gedachte was.                                              Zelfs een gedachte leek een gevoel.

  Bij ‘dood zijn’ leek meer de nadruk op het ‘aanvoelen’ te liggen.    Het aanvoelen van diegenen met wie je in het leven verbonden was.

  Niet het letterlijke aanvoelen, maar het mekaar in de geest ‘raken’…zoals de verhouding ouder-kind of man-vrouw of vrienden en werkgenoten onder mekaar.       Het werd me meer nog dan tijdens m’n leven duidelijk, dat al het gene je als bewustzijn en daden op aarde opstapelt ;al die positieve en negatieve dingen die op mekaar inspelen ; al reeds terzelfdertijd als een energie aan de andere kant als een puzzel ineen gelegd worden. Het uiteindelijk ‘aanzicht’ ervan geeft je het beeld van de stand van zaken van ‘zelfkennis’ die je hebt bereikt bij je dood.   We kunnen eens 'ontbiologied' alleen nog de intensiteit aanvoelen van wie we zijn.

  Je aardse, op positieve en negatieve emoties gebaseerde ‘ziel’ die het beneden schijnbaar voor het zeggen heeft, laat al in het aardse leven stukjes ‘geestelijke informatie’ ontsnappen. Je uiteindelijke dood is het geheel van informatie dat je aangeboden wordt. Pas als je dat ginder allemaal door hebt, krijg je een soort geestelijk orgasme dat je in staat stelt te beseffen dat je aan de andere zijde niet alleen bent en dat er ook met andere geesten kan worden gecommuniceerd…net zoals je tijdens je aardse leven soms anderen nodig hebt om volledig te zijn.

  Net zoals een kind dat geboren wordt ineens ‘omgeven’ is met wezens waarmee het een andere soort intensiteit heeft qua contact. Niet meer de vreemde geluiden van vroeger. Hiervan zouden mensen die in de klassieke reïncarnatie geloven zeggen dat dat nu net de overgang van het ene leven naar het andere is, al geloven ze ook dat de ziel pas in het lichaam komt van bij de geboorte als de navelstreng verbreekt. (zondag 24april2011pasen).

           Net zoals je dat allemaal op sommige heldere momenten van je leven ook beseffen kan en dat besef dan tijdelijk verdwijnt omdat de gebeurtenissen bijna nooit stilstaan.

  Er zijn zelfs momenten waar je je als geest, net als op aarde op je eigen terugtrekken kan…dat zijn dan de momenten, waarop je eigenlijk zoals tijdens je aardse leven, nog het meest verbonden met alles en iedereen bent.

  Net zoals op aarde is het leven na de dood niet allemaal rozengeur en maneschijn, het proces van bewustzijnsverhoging dat al begon bij de aardse reis van voor het atoom naar de cel, het organisme, het dier en de mens en z'n samenlevingen…dat proces gaat gewoon verder na de dood.

  Het hangt van je aardse verdiensten af in hoeverre je gewapend bent om het proces van bewustzijnsverruiming na je dood, verder te kunnen zetten. Ook je rol in de hiërarchie van het hiernamaals bepaal je al tijdens je leven.

  Jullie ‘nog levenden’ zouden verbaast staan van wie wat hier in deze wereld na jullie wereld vertegenwoordigt. Indien men het mij toestaat om mee te delen, later meer daarover, maar ik heb het gevoel van niet. Om dat allemaal te kunnen uitleggen moet ik terug naar de puzzel van m’n zelfkennis die ik tijdens m’n leven aanlegde.

   

  ER WAS EEN REDEN WAAROM IK HAD GELEEFD EN NOG LEEFDE

   

  Ik 'keek' naar de plaatsen op de wereld die ik had verlaten en 'zag' de groei en oogsten op de velden naast de wegen waarlangs ik had geleefd of gereisd.             Ik zag de auto’s op de wegen en de rook uit fabrieken en huizen. Ik zag de dieren, maar de mensen zag ik niet. Misschien was ik in de mensen en kon ik ze daarom niet zien.

  Heel vreemd in ‘t begin. Mijn kennissen leefden alleen nog in m’n herinneringen…ik kon ze alleen maar in m’n herinneringen zien, wat eigenlijk toch meer een hulp in m’n invoelingsvermogen, dan een minpunt was. Het versterkte het gevoel van afzondering dat ik leek nodig te hebben om me beter te concentreren op het observeren van de redenen waarom ik had geleefd.

  De hoofdreden van m’n bestaan was het doorgeven van de tekst die ik vlak voor m’n dood geschreven had. Ik had namelijk vlak voor m’n dood een inleiding tot het schrijven van een ultieme roman die ik echt voltooien wou, geschreven. Ik had de inleiding ‘mijn inspiratiemappen’ genoemd.

  Al zagen de heen gegane ‘de nog levenden’ niet meer bezig, ze wisten wat er in die andere wereld gaande was. Zoals de levenden soms bezig waren met de vraag naar het leven na hun dood, zo waren wij, de ‘heen gegane’ nog altijd bezig met de vraag naar wat er na ons nieuw leven na de dood, ons nog als ‘daarna maals’ te wachten stond. Ook de energievorm van de 'heengegane' was niet voor 'eeuwig' en ook hun energie moest ooit nog eens naar een andere overgaan. Kwalitatief hadden we ons eigenlijk ‘verbeterd’, daar we tussen ons, ‘heen gegane’ voornamelijk communiceerden met mensen die tijdens hun aardse leven met dezelfde dingen bezig geweest waren.

  Het was frappant hoe ieder dat op zijn manier had willen doen.

  Diegenen die bijvoorbeeld als boeren bezorgd om land -en tuinbouw waren geweest kregen energie van hen die er op aarde graag mee bezig waren en omgekeerd.

  De communicatie tussen hen, kwam erop neer dat het systeem als een soort verbonden vaten werkte. De hebzucht van een kleine minderheid op aarde belette vaak dat de energietoevoer in beide richtingen doorstroomde.

  Dan gingen de ‘afgevaardigde’ van de boeren in het hiernamaals bij wijze van spreken ‘aankloppen’ bij de rechtvaardigen die destijds de wereld willen verbeteren hadden.

  Dan vertelden die rechtvaardigen dan weer over hun problemen, en die uitwisseling alleen al was voldoende om beneden en boven toch weer wat energie te genereren om toch weer een aantal hoopgevende gebeurtenissen te ontwikkelen.         Evenredig groot was dan de pijn van die gezaghebbers of hun collaborateurs die die blokkades destijds hadden veroorzaakt.

  Bij deze zijn dus de huidig levende creaturen op aarde verwittigd. Doe er iets aan of anderen zullen er iets aan doen…en in de hiernamaalswereld is het pijnlijke deel van het bestaan van de gewone doorsnee sterveling veel vlugger geheeld.                   Alleen zij die overwegend goede bedoelingen hebben gehad, worden niet lang met persoonlijk nog te verwerken pijn geconfronteerd. Zij ook die op aarde zo aan hun eigen zelfkennis en eventuele heling hebben gewerkt en daardoor zoveel goede golven produceerden dat de heling van anderen mogelijk werd…kunnen nog aanvoelen hoe het met de mensen en dingen beneden gaat…zonder rechtstreeks kunnen in te grijpen...en zonder er pijn van te hebben. Ze kunnen alleen een soort inspiratie en raad aandragen die door de eigenlijke ‘antennes’, die ook de op aarde levende mensen zijn, zou moeten kunnen worden begrepen.   Vele negatieve emoties verhinderen dat proces echter. Zowel heen gegane als de klassiek levenden hebben één groot werktuig dat individuen van beide groepen meer of minder goed kunnen gebruiken : de vrijheid van handelen.   Deze vrijheid van handelen is een totaalproduct van al de situaties waarin ze werd gebruikt en kan om bijna onbeschrijfelijke, bijna onnavolgbare redenen soms voor bepaalde bijna niet te vatten redenen tijdelijk 'geblokkeerd' worden voor beide groepen of hun individuele 'bestanddelen'. (Genetische en andere verwanten 15/08/2014, begrijpen wie kan)

   

  het is dan ook SOMS beter niet te handelen, en in een positief onverschillig evenwicht te blijven (24/04/2011)

   

  Het hiernamaals waarin wij functioneren, kan ons alleen maar doen ‘filosoferen’ over nog een ander ‘daarna maals’, omdat er van tijd tot tijd onder de ‘heen gegane’ die wij kennen ook geesten zijn die er ineens ‘niet meer zijn’; alhoewel we hun aanwezigheid nog op andere manieren kunnen aanvoelen.

  Net zoals op aarde zitten we eigenlijk voortdurend in een tussenstadium, dat je net zoals tijdens je aardse leven kan onderverdelen in een aantal stadiums van immer voortdurende ontwikkeling.

  Weer blijkt mij dus glashelder wat ik al tijdens mijn aards leven heb ervaren.           Alles is één en verbonden, maar er zijn voortdurend tussenschakels, zoals er maar één kleur van licht is, maar zeven hoofdkleuren en een groot gamma vermengingen. Net zoals vanuit de stilte zeven klanken ontstaan, waarmee je de mooiste muziek en woorden componeren kan. Net zoals de gedachte, het gevoel en de inspiratie op zijn minst zeven schakeringen van literaire expressie kunnen laten ontstaan. Van kreten tot praktisch gebruik van woorden, proza, poëzie, essays, filosofie of een leeg blad toe. Net zoals je iemands huid op verschillende manieren aanraken kan, van ruw tot heel diep masserend of heel traag en zacht. Vreemd dat we dat lichamelijke eigenlijk uitzonderlijk misten… waren we er nog mee verbonden ?                                 Konden we deze drang in het genetisch bewustzijn van levenden opwekken ?       Wilde de niet meer klassiek levende individuen langs de geslachtscellen terug in de onafgewerkte verhalen van de levenden komen ? Was dat mogelijk ?(24/4/2011)

  Hoelang zou zo’n toestand voor elk van ons afzonderlijk blijven duren ?         Bestond tijd misschien alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelden...nog veel blijven zoeken voor de boeg hadden ?

  Bleef het zoeken van het waarom van alles ook niet voortduren ?

  Het uitzien naar de volgende fase in onze ontwikkeling was dus een nieuw soort raadsel voor ons. Ik persoonlijk geloofde niet als een aantal anderen dat we weer gingen verdichten en na het ‘verdwijnen’ uit het hiernamaals weer in een soort aardse lichamelijke werkelijkheid zouden terechtkomen. Ik hield het meer op gissen naar de richtingen die onze geestelijke groei nog kon uitgaan en naar de manier waarop we onze genetische stamboom van alle rassen daar beneden zo goed mogelijk konden duidelijk maken dat ze hun eigen moesten leren behelpen en ontwikkelen om het hierboven makkelijker te hebben...en ook om het ons makkelijker te maken. Ik had niet veel heimwee naar het beneden, naar het lichamelijke zielenleven, dat het embryo van de geest was, en ook weinig verlangen naar dat waar m’n hiernamaalsvrienden over filosofeerden, het verlangen om terug in verdichte vorm onder aardse omstandigheden te leven. Misschien zou ik het gewoon niet of voorlopig niet weten of zij ooit naar het 'daarna maals' overgingen of weer, zoals ze hoopten 'reïncarneren' zouden. Dat ze dat reïncarneren maar aan de genetica beneden overlaten.

  Het was net of ik al genoeg voldoening had aan het feit de positieve aardse ontwikkelingen nog kunnen mee te beleven. Ik liet hen alleen al door m’n aanwezigheid merken (want zo communiceren we daar) , dat ik hun verlangen naar een soort lichamelijke 'wederkeren' een romantische beschouwing vond.

  Je kon toch niet terug in de tijd reizen in de zuivere materie, in de antimaterie wel, want we hadden toch nog altijd onze ‘herinneringen’, waardoor we konden ‘terug golven’ in de tijd…en we zaten toch nog voor een stuk in de lucht en het licht en de mineralen tussen de levenden. Althans ik dacht dat die ervaring voor elk van m’n hiernamaalsgenoten met dezelfde energieën zo was.                                              Op aarde kon je in ruimte terugkeren, maar niet in tijd; dat konden alleen de ziel en later de geest via hun herinneringen…een ziel die voor een stuk lichamelijk was…want anders zouden de levenden geen herinneringen kunnen hebben. Aangezien wij, geesten deel uitmaakten van het licht en de lucht en de golven, misschien zelfs van de voedselketen, hadden we op die manier een invloed op het zielenleven van de biologisch levenden. Sommige van m'n geestvrienden dachten zelfs aan terugkomen door via het genetisch materiaal weer voor een stuk een aards leven te beginnen. Romantische dromers ! Volgens mij overlapten de ziel -en geesteswereld mekaar gewoon.

  Er moest dus zowel tussen de levende als de hiernamaals-en daarna- maals wereld voortdurend een soort verbinding zijn; net zoals verleden en heden en toekomst al eeuwig resulteren in de dialectiek van these-antithese en synthese.   Stelling, tegenstelling, samenstelling

  Had een deel van m'n 'hiernamaalsgenoten' hun leven als te louter verstandelijk ingestelde filosofen doorgebracht en wisten ze eigenlijk veel over het niet intellectueel ingestelde volk daar beneden? Hadden ze misschien daarom het gevoel en de nood om opnieuw aan een biologisch leven te beginnen.     Als boer of bandwerker...of als 'bedrogen' man of vrouw indien ze bijvoorbeeld andere beweegredenen zouden hebben om terug te gaan. Kon de kern van hun geest, hun kerngeest nog deel uitmaken van een samengestelde ziel bij de levenden of toekomstige levenden ?”(15/08/2014olvhemelvaart)                                      

  Ik probeerde hen ervan te overtuigen dat het hen niet zou lukken en vroeg om inspiratie aan de schrijver daar beneden op wie ik m'n hoop had gesteld. Inspiratie bleek immers iets dat in beide richtingen werkte. Die schrijver was ook ik NU, want een stuk van mezelf werd al geest –zie ervaringen met kleurenenergie(15/8/2014°)

  Hebben jullie je eigenlijk al afgevraagd wat jullie hier eigenlijk dan nog doen ?”, was mijn tegengolf. Waarom zitten jullie eigenlijk nog niet in het ‘daarna-maals ?       We zijn tenslotte toch 2003 'zielentijd' en ik ben al geest sinds 1979 ” Tijdens het ‘golven’ van die gedachte begreep ik ineens wat Albert Einstein bij leven ook al van zijn eigen theorieën niet begreep, toen hij ze voor het eerst als ziel aan papier toevertrouwde.

  In 't aardse leven moest ik er altijd voor zorgen dat ik m’n teksten niet kwijtraakte, hier kwamen ze zoals iets dat je gewoon op ‘t internet opvraagt in m’n geest boven golven. Niet iedereen kon van dergelijke ‘hierna maals’ natuurwetten gebruik maken. In de hiernamaals ‘aanwezigheden’ met minder bewustzijnsgolven waren er afgestorvenen die in vergelijking met het onze een eerder onderbewust bestaan leidden met weinig interactie tussen het aardse en hiernamaals bestaan.              Ze hadden geen afstand van hun aardse beslommeringen kunnen nemen en hadden in hun aardse bestaan ook geen duidelijk zicht ontwikkeld op de hun dominerende emoties en structuren die hen bleven gevangen houden. Dat konden evengoed eenvoudige ongeletterden als intellectuele mensen zijn; mensen met een gewoon beroep konden evengoed in de bovenste golven van bewustzijn zitten, terwijl evengoed terzelfdertijd een deel van de mensen met hoge aardse status en macht de minst energierijke golvenreeksen bevolkten.

  Ik wist dat het gewoon allemaal te maken had met de intensiteit aan goede wil waarmee je willen leven had. Een ander voorbeeld misschien.   Een aantal zelfmoordenaars die een teveel aan goede wil en goedheid getoond hadden en daarin door het machtsstreven van anderen op aarde, verstrikt waren geraakt…kon je wel op kwalitatief redelijk intensieve golven vinden. Ook zij die uit overgevoeligheid in een plotse vlaag zelfdestructief eindigden, alhoewel ze veel positieve ingesteldheid bij leven hadden betoond.

  Het merendeel echter, stond nog een lang helingsproces te wachten om uit hun te ego-gerichte klaagcultuur te raken. Ze zagen hun onvolkomenheden wel en heelden daardoor geleidelijk, maar een echte uitweg naar meer bewustzijn kon alleen beginnen als ze zelf bij hogere bewustzijnsgolven te rade gingen. Meestal kwamen de meesten zo ver niet.

  Bij de zelfmoordenaars werden in het hiernamaals ook diegenen gerekend die zich langzaam zieker en zieker hadden gemaakt door het niet afstand nemen van de ‘energieaftappers’ uit hun omgeving of het niet afrekenen met de negatieve emoties in henzelf.

  Energie ‘aftappen’ is een hiernamaals term voor de 'nog-niet-heen gegane' die het op voortdurende basis via de kracht van emotioneel sterken ‘voortsukkelen’ omschrijft. Wij proberen van hieruit soms wel het 'teveel' aan energie bij de enen intuïtief naar diegenen met een 'tekort' te leiden, maar als de 'nood hebbende' niet zelf vanuit eigen kracht begint te denken, voelen en handelen... blijkt dat vaak een nutteloos ingrijpen van ons te zijn. Tegen de tijd dat we echt door hebben dat nog verder intuïtie sturen geen zin heeft omdat het niet op de levenslijn van de betrokkenen op aarde ligt... neemt die hun leven dan toch onverwacht en ook onverklaarbaar voor ons, een nieuwe wending. Maar gewoon in het dagelijkse leven is het al voldoende dat iemand letterlijk het licht en de lucht opzoekt en gaat wandelen om zijn of haar bedroefde ziel met 'ons' in onze nieuwe vorm te verblijden...we hebben zelf een connectie naar planten en bomen toe...dus rieken maar. Emotioneel sterken zoeken in mindere perioden de aanwezigheid van andere ‘sterken’, willen ze in hun sterkte kunnen blijven. Het is natuurlijk gemakkelijker voor de sterken als de zwakkeren zelf naar andere 'sterkeren ?' ‘wegvluchten’. Meestal ligt de opgave van de 'sterkere' wel in het assisteren van mensen met een geblokkeerde groei. Ook wij verstaan het waarom en waarom niet daarvan ook niet altijd.

  Energie uitwisselen is dus een voor beide partijen biologisch en spiritueel een gezond proces.

  Energie uitwisselen begint met een zo breed mogelijke kennis willen op te doen, begint met door ervaringen durven te gaan en je eigen mogelijkheden en beperkingen in te zien...aan beide kanten van het bestaan.                                 Letterlijk op aarde en in de lucht.

  Energie uitwisselen neemt vorm aan door het uiten van woorden, door evoluerende gedachten, door durven te handelen, door hoop en geloof in het mooie en het goede... door creatie.

  In het hiernamaals hebben de meest bekwame energie uitwisselaars het voordeel dat ze zelf niet meer naar de energie van de aftappers moeten afdalen.                  

  Ze kunnen alleen nog raad geven, geen hulp meer.

  Het werd me duidelijk dat de drie bestaansdimensies ‘hier’, ‘hiernamaals’ en ‘daarna-maals’ allemaal tegelijk bestonden in dezelfde ruimten als verleden, heden en toekomst…maar in een andere dimensie. Want :

  Wie was er eigenlijk genetisch aan mij voorafgegaan en nagekomen ?           Iedereen biologisch levend of 'spiritueel'. Als je ver genoeg teruggaat zijn we allemaal familie. De heengegane zwierven misschien uitsluitend rond in de antimaterie van de golven, het lucht en het licht of de mineralen van onze aarde. Dus via de elementen en het bloed kwamen ze tot in de lijven en genen van die anderen, de levenden…naar daar waar ze misschien via de dirigerende krachten van het ‘daarna maals’ gestuurd werden. Misschien waren wij 'hiernamaalsers' gewoon een tussenschakel met het 'daarna-maals' .

  Je hebt ergens nog iets goed te maken…of aan iemand te leren…voilà…naar daar, in die ziel mag je op een niet ingrijpende manier die ervaringen meemaken, je kan alleen energie geven onder de vorm van raad…als de overdenking of de wens of de handeling van de levende zelf komt.

  De levende zelf heeft het volle beslissingsrecht over zijn handelingen.

  De intuïtie die hij of zij uit een hogere dimensie binnenkrijgt moet altijd van de dimensie ‘beneden' (de klassieke ‘levenden’) vertrekken.                                           Je moet 'kracht' durven vragen, en als je ze krijgt was het 'energetisch tijdstip' hiervoor juist. Klinkt moeilijk, maar een aantal mensen weten dit zonder deze uitleg ook al wel.

   

  DE DRIE DIMMENSIES WAREN ALLEN BINNEN DEZELFDE TIJD EN RUIMTE AANWEZIG

  Hoe meer angst en onwetendheid er onder de levenden was, hoe meer ze vatbaar waren voor de negatieve invloed van andere levenden… . Het was alleen mogelijk van ‘raad’ te geven telkens een oprecht iemand er nood aan had. Zo iemand moest dan wel al zo ‘wijs’ geworden zijn dat hij of zij de taal van de reeds ‘geest’ geworden mensen al voldoende verstond. In het oude religieuze jargon noemde men die raad ‘engelbewaarders’. Iedereen deed ervaringen op en leefde in de richting van z’n dood, zonder te weten dat het goede gedeelte van het ‘na-de-dood’ hier ook op aarde op geestelijke manier aanwezig was.

   

  De kwade bedoelingen van afgestorvenen konden gewoon niet aanwezig zijn maar waren alleen genetisch gebonden aanwezig in de van generatie op generatie doorgegeven negatieve emoties. Hetzelfde geldt en gold ook voor de positieve emoties...met dit verschil dat de positieve bedoelingen van afgestorven, wel, buiten het genetisch gebondene om aanwezig konden zijn.

  De kwade bedoelingen gingen dan ook niet mee naar de overkant.   Ze bleven beneden destructief werken. Hoe meer mensen ‘beneden’ meer ‘menselijk’ dan ‘dierlijk’ reageerden…hoe meer de geestelijke krachten in hen hun werk konden doen. De zin van het leven was eigenlijk dat iedereen hier beneden ‘sterk’ moest worden om na zijn aardse dood nog als ‘goede raadgever’ kunnen te functioneren. In een bepaalde zin lag alles dan eigenlijk ook voor iedereen min of meer vast, daar het altijd uit het vorige voortvloeide. Dat is de verklaring van het waarom dat sommige mensen beter dan anderen hun 'levenslijn' aanvoelen kunnen. Een goede hiernamaalsraadgever wordt je als je kan bijdragen aan het aanbrengen van koers wijzigende energie…beter mogelijk als de nog klassiek levende er voor openstaat en een aantal mensen uit iemands omgeving er voor kan worden ingeschakeld (15/08/2014)

  Teneinde de biologisch-levenden nog van nut te kunnen zijn, moest je de waarheid over het leven en je eigen leven ontdekt hebben; zo niet keerde je alleen terug naar het zuivere bewustzijn van de elementen op zich…of bleef je in het negatieve deel van het genetisch bewustzijn gevangen…of moest je doorheen een soort emotionele helende kuur in het hiernamaals…een kuur die de’ hierna maalsers‘ met meer wijsheid en geest niet meer belastte.

  De ideale kombinatie was een levende die zijn ‘geest’ of ‘geesten’ volledig begreep. Zo iemand was een talent aan inzicht die een breed gamma aan intuïtie kon interpreteren en verstrekken aan mensen en organisaties. Eigenlijk wachten we dus allen onze dood af om in het hiernamaals en hier nog een beter begeleider te worden dan we het hier al waren.

  Al het positieve en het inzicht in het negatieve, dat we tijdens onze aardse levens niet aan anderen konden overbrengen wordt in het hiernamaals voor iedereen duidelijk en is een onderdeel van het nooit eindigende helingsproces dat tot eeuwig bewustzijn leidt.

   

  DE UITEINDELIJKE BEDOELING VAN DIT LEVEN was, is en zal worden VAN ZICH VOOR TE BEREIDEN OP WAT ER NA DE DOOD KOMT, EN DIT DOOR IN DIT LEVEN TE WERKEN AAN KENNIS EN ZELFKENNIS…en DAARDOOR OP ALLERLEI MANIEREN BIJ TE DRAGEN AAN EEN KWALITATIEVE VERBETERING VAN DE LEVENSVOORWAARDEN OP AARDE. Het leven kon niet alleen genetisch, maar ook via de oude natuurelementen doorgegeven worden onder de vorm van energie…indien het daartoe de kracht toe verworven had. Belangrijk bij dit alles was te beseffen dat je altijd nog opgenomen kon zijn in de dimensie die je verlaten had…niet alleen genetisch maar ook in de natuurelementen waarin je uiteengevallen was.

  Zelfs verleden, heden en toekomst was één en voor sommigen in hoge mate op voorhand aanvoelbaar.

  Ik kon dit vanuit m’n nieuwe aanvoelen doorgeven aan een schrijver, die net als ik intensief met deze dingen des levens bezig was. Ik kon zijn zoektocht helpen afronden….en bewees hem via zijn eigen geschrijf, dat alleen het goede, de bron van alles, ‘terugkeren’ kon….want ik wist dat hij nog altijd ‘bewijzen’ nodig had.       Hij wist via de wetenschap om, dat het niets niet kon bestaan, want dat wat ’niets’ dreigde te worden; kleiner of gelijk aan nul dus: ontplofte…iets zonder inhoud had geen zin…kon niet meer bestaan bij de overgang naar iets anders.

  Hij wist dat de elektronen de onvernietigbare eeuwige bouwstenen van alles waren. Hij wist veel over de elementen en het elektronenspel van de proton-geladen atoomkernen of hun neutrontoestand van onverschillig evenwicht. In zijn verstandelijk bewustzijn reikte ik hem via via de symbolische of zakelijke informatie aan die hij nodig had voor de gelijkenissen met de gebeurtenissen in de mensenwereld rondom hem.

  Hij was enorm benieuwd naar de dingen die ik hem op allerlei manieren duidelijk maakte, zonder dat hij zich daar altijd bewust van was (24/4/2011)

  Hij vermoedde zelfs welke figuren ik hem in zijn leven deed tegenkomen om die en die ervaringen op te doen of dat of dat boek voor hem te kopen…en zo verder.     Ook ik zocht eens naar het antwoord op de vraag waar ik hetgeen ik zelf niet wist vandaan haalde…vanuit mijn’ daarna maals’ .

  Zijn bewustzijn bloeide nog meer open toen hij besefte dat bij elke ontbinding in om het even welke evolutiefase (fysica, chemie, atoom, cel…)het bewustzijn van die elementen zich via hun elektronen naar de nog niet -ontbonden, nog niet afgestorven elementen en hun combinaties verplaatst…OPDAT DE WIJSHEID VAN DIE KOMBINATIES EN DE AFZONDERLIJKE ELEMENTEN NIET VERLOREN ZOU GAAN…KAN GAAN. Alleen de manier waarop dit op persoonlijke en collectieve vlakken zich beetje bij beetje of ineens realiseert , was niet altijd na te gaan.

  FYSICA EN CHEMIE WERDEN BIOLOGIE OMDAT DE GRONDWET VAN HET BESTAAN DE EVOLUTIE NAAR MEER EN MEER BEWUSTZIJN IS. De eerste cellen ‘stierven’(ontbonden) zonder zich kunnen voort te planten.

  Het bewustzijn van die afgestorven cellen kwam als een soort andere energie op ‘bezoek’ bij de volgende cellen die nog geproduceerd werden via de ‘navelstreng’ die hen met de natuur verbond, toen ze nog geen zich onafhankelijk bewegende organismen gevormd hadden.

  Het bezoek had een ‘raadgevende’ soort leidende functie dat leidde tot het DELINGSPROCES van de cel; waardoor organismen op termijn meer zelfstandig konden bestaan en hun bewustzijn zichzelf boven dat van de gewone elementen uittilde, verrijkte. DE OERLES DIE DE NATUUR ONS GAF WAS SIMPEL …om te kunnen overleven moest je DELEN

  De stap van dier naar mens en van mens naar meer en meer mens; was ook de evolutie van beschouwelijk naar boven beschouwelijk.

  Mensen gingen allerlei soorten relaties met mekaar aan.

  Eerst in hun stam, dan in hun dorp, later in hun stad. Op een dorpskerkhof kan je zien dat het 'zijn' veel combinaties uitprobeert om via het spel van aantrekking en afstoting, van tegengesteld en gelijkgezind tot een soort 'filtering' van het verleden door het heden te komen.

  Armoede, oorlogen en natuurrampen hebben dit willen 'zijn' van het 'zijn' om verklaarbare en onverklaarbare redenen doorkruist...en hoeven dat niet blijven te doen. Daar moeten we ons bewust van worden.

  In zijn schriften had de schrijver tal van aantekeningen over voorvallen en paralellen opgetekend. Er zaten wel tal van voorbeelden in die, wat hij met 'bijzondere energie' bedoelde, illustreerden, maar het zou zijn krachten te boven gaan indien hij dit soort zaken die hij de voorbije tien jaar genoteerd had, weer opdiepen moest.           Misschien kon hij er nu, dag na dag, verslag over uitbrengen; niet meer in de korte notitievorm waar hij alleen aan uit kon, maar in een meer verhalende vorm. Eén dag alleen al bestond uit duizenden details.

  Elk verhaal dat hij schreef, zou, indien je er zou op in zoemen bijna oneindig veel micro-vertakkingen hebben, zodat het beschrijven van de banden met het oneindige macro-geheel onmogelijk worden zou. Een Ierse schrijver had de dag van gisteren, een honderd jaar geleden, zestien juni 1904 eens in één boek 'samengevat'. Honderd jaar later nam de schrijver die dag gisteren de hele dag door notities over wat zijn hogere dimensiewereld hem ingaf. Hij ging iets met zijn werk doen.         'Wij', verplichten hem daar niet toe...en gaven hem langs gebeurtenissen en gedachten om, enkele 'verkeersborden' op zijn reis mee.

  Hij had ondertussen een hecht geloof dat alles waar hij mee zat z'n eigen wel uitwijzen zou. Meer en meer spitste zijn zoektocht naar de zin van het leven zich toe op de relatie met de dood. Zou hij z'n visie niet eerder moeten vereenvoudigen dan ze gecompliceerder te maken ? Je had enerzijds de genetisch-biologische link en anderzijds de link met de natuurelementen waar we in uiteenvallen.                     Waar waren de doden naartoe...?

  'Simpel toch', had hij gisteren na een reeks onnavolgbare notities besloten. Ze zijn niet méér meer dan de biologische vertakkingen waaruit ze zelf voortkwamen en waarvan er nog meer dan vijf miljard leven én ook licht en lucht en de vele soorten golven en mineralen waarin ze uiteenvielen. Misschien is er wel helemaal geen link meer met hun bewustzijn zoals zij dat hadden, en is het bewustzijn van de natuurelementen op zich vele malen sterker dan welk bewustzijn je ook in de klassieke vorm van leven aan wijsheid vergaren kan.

  De 'stilte' was de taal van de 'engelen'. Het 'geluid' kwam van de levenden uit.

  Eigenlijk was er niets dood, want de doden waren weer helemaal natuur geworden en de natuur leeft ook. Geen wonder dat de schrijver zich te midden van landschappen en stilte zo 'kort' bij alles voelde. De 'stemmen' in het hoofd van de schrijver, waren niet alleen zijn 'gedachten'...maar misschien ook hun stemmen onderling of één van hun stemmen die zomaar wat aan hem doorgaf. Waren zij eigenlijk niet de dirigenten van het aardse gebeuren, een soort 'bruggen' die voortdurend berekenden wat vanuit een bepaalde benarde of amusante situatie beneden, gezien de omstandigheden, de 'voorlopig beste' uitweg of oplossing was ? Het waren zij, zijn 'stemmen' die hem het lijden en de vreugde lieten ervaren om te kunnen praten met mensen die ergens op een bepaald deel of op het geheel van hun leven 'in nood', 'lijdend' waren of aangename dingen te delen hadden.

  Het waren die 'stemmen', die ontmoetingen voorbereiden en lieten gebeuren en weer afspringen. Ze leefden in een totaal andere wereld...die geesten. Voor hen was een 'binnenkoer' met vier muren geen gewone koer...maar een woning zonder dak.       Bij alles wat ze deden, dachten ze in symboliek. Eén lijdende mens, vertegenwoordigde voor hen de lijdende mensheid.

  Eén gelukkige mens, de totale vreugde.

  Voortdurend bouwde de andere wereld ook 'spanningen' tussen mensen op.

  Die spanningen moesten dan tot ontladingen leiden die hun lijden op termijn 'overbodig' maakten. Wat de ene generatie niet overwint moet de andere doen opklaren.

  Dat was dan wel wat anders dan de medische wereld die het lijden wel voor een stuk wegnemen kon, maar toch de lijven van voornamelijk de ouden van dagen zo commercialiseerde dat het lijden tot aan de dood geld opbracht. Hoewel het psychische lijden met het fysieke lijden verbonden is, kan een psychische (soms fysische) ontlading van spanningen tussen mensen blijvend heil voor alle betrokken partijen meebrengen.

  De dingen zijn dan eindelijk eens gezegd zoals ze gevoeld worden. Diegene die de andere 'gebruikte' of 'benadeelde' blijft achter met de confrontatie met de 'waarheid', de andere zou er versterkt moeten uitkomen indien hij zich niet aan de door 'de op zijn plaats gezette' gelanceerde 'schuldgevoelens' vangen laat. Er hoeven daarom nog geen woorden te worden uitgesproken of mimiek te worden geanalyseerd...het hele proces 'hangt' in de lucht...alhoewel het de daden en woorden zijn die het laten ontploffen.

  'Die stemmen toch, die stemmen toch', dacht de schrijver. Negatieve stemmen van zij die er niet meer waren, waren alleen een gevolg van daden uit het verleden. Alleen het positieve van zij die waren heengegaan kon nog doorkomen. Hadden de ‘hierna -maalers’ zelf alleen nog last van het negatieve van de gestorvenen...niet echt last als ze hier maar wijs genoeg geworden waren misschien ?

  Om niet gek te worden besloot hij alle gebeuren maar als één eenheid te zien.

  Die andere wereld moest gewoon ook van materie zijn...maar een materie van een andere soort. Misschien waren 'vuur' of andere voor ons ongekende intensiteiten van licht daar voor hen wel even gewoon als water en lucht hier voor ons. Zou er geen tussenruimte zijn waar beide werelden mekaar konden raken ?                                 Een soort spiegelruimte als de stof waar dromen zijn van gemaakt ? Het was ofwel dat of het helemaal terug uiteenvallen in de elementen : 'het terug naar het begin van de wereld worden gestuurd'...'Nee, beide,' dacht de schrijver dan zoals steeds z'n gedachten weer aanvullend.

  Het heelal was één lichaam...kon hij daar niet uit besluiten dat alles binnen hemzelf te vinden was...en dat hij meer aandacht moest hebben voor wat zich innerlijk in hem als observatie bewoog ? Wat had het allemaal voor zin hier beneden ?                   Echt leren beleven wat 'mens zijn' is...en tegelijk door het evenwicht dat je zo bereikt, dichter bij die wereld aan de overzijde komen ?

  Ze wilden ons veel leren...wij wilden ons veel leren : zelfstandigheid bijvoorbeeld.       Of hoe we ons door ons voorgevoel kunnen laten leiden. Het ontdekken van opgaven die typisch voor ons zijn weggelegd. Het weten dat hoe meer je een antwoord echt vraagt, dat dat er ook komt...via ervaringen en dromen allerhande, via anderen of je eigen diepten en hoogten. De vraag moet alleen goed gesteld zijn en het verlangen eerlijk en van negatieve emoties ontdaan. 'Tussen de twee werelden kan er geen wisselwerking zijn als je teveel aan zware emoties vastzit', dacht de schrijver. Helpen zij door ons en wij hen door onszelf ? Tweerichtingsverkeer. Korte ontmoetingen in een soort midden; maar waarvan de invloeden op lange termijn doorwerken.

  Leren van ons niet door illusies te laten leiden...begint dat niet als je eerst al in enkele klassieke vallen gelopen bent ? Waren die krachten van de overkant niet een soort geestelijke ouders voor ons ? Leerden ze ons via de hindernissen die we op onze levensweg namen ? Of speelden wij hier beneden niet juist het spel, het theater dat zij nodig hebben om te leren wat zij bij hun aardse leven op 't eind nog niet hadden begrepen ? Stukken van onze verledens aan de andere helft van 't bestaan, en wij, beiden doorgroeiend naar andere inzichten dan de verworvene, beide gevend en nemend, lerend en onderwijzend.

  Met ons verstand kunnen we veel begrijpen...zoals ...'wat is lucht, wat is licht' enz.. .

  Maar wat draagt die lucht en dat licht in z'n antimaterie aan geestelijke power...dat is wel effe iets anders. De schrijver probeerde het allemaal niet meer voor z'n eigen uit te leggen en was al blij als hij het gewoon beleven kon. Met zo'n dingen kon je trouwens niet of moeilijk naar buiten komen...zonder voor 'gek' te worden aanzien. Ieder woord had zijn eigen diepe betekenis, het was niet juist dat woord, maar de hele symbolische lading die het dekte. Nervositeit was niet alleen het medisch fenomeen, maar was ook een 'organisatie' zonder leiding.

  Het altijd zoeken naar innerlijk evenwicht had ook redenen waarvan de oorzaken vaak bij anderen verborgen lagen. Je werd toch altijd geduwd naar waar je moest zijn...de kleinste reden was goed om je op een pad met grotere gevolgen te sturen...en dat begreep je vaak niet, of alleen maar achteraf.          

  De schrijver ging slapen. Hij droomde dat hij een cabaretavond gaf.

  Hij werd wakker en wist maar niet wat hij juist gedroomd had. In de loop van de dag probeerde hij wat voorbeelden voor zijn theorieën te vinden. Hij zocht in zijn archieven en vond een heel oud gedicht van hem, geschreven lang vóór hij met dat leven na de dood zo intensief bezig was.                                         En hij schreef er nog één en nog een tekst…

   

   

   

   

  na de dood

  De stilte,

  is allen die niet meer bestaan

  is opkomen en overgaan,

  is terug naar onze essentie

  in stille beelden blijven ze voor de levenden achter

  wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt

  wat blijft, onze menselijke waarde;

  licht, schijnend in licht,

  met de lucht ingeademd door de nog ademende

  Licht,

  is ook die die er niet meer zijn

  Lucht,

  doet niemand pijn

  Tijdens de zwaarte van het leven reeds even

  stilte, lucht en licht zijn,

  ze zijn wie de heengegane waren.

   

  ode aan een punt

  vederlicht, immens zwaar, zou ik willen toeven,

  in het punt van waarheid, echtheid

  waarrond alles cirkelt, dacht ik zo

  ...behoed het willen weten van verscheuren

  ...behoed de ontsluierende kracht van zich in te willen graven

  ...kijk uit voor het teveel verlangen naar de overkant

  Troebel witte stilte, vertel me van het luisteren

  Sterre verre draagwijdte, eindeloze ontwikkeling

  kijk uit naar een brug naar ergens

  vraag een eeuwigheid stilte voor onvatbare dingen

  leef, mens leef, weef mens weef

  te midden het stille, eenvoudige en goede

  dankbaar voor al het goede en mooie,

  zelf te zien, zelf te zoeken;

  dwars doorheen kortzichtige onwetendheid

   

  voortijdig testament

  Begraaf me maar,

  desnoods aan de andere kant van de wereld.

  Intens heb ik hier leren leven en innig meegeleefd. Op weg naar meevoelen, te veel medelijden gehad.

  Te veel lasten willen dragen en lusten willen begrijpen.

  Mee gedogen van en in verzet komen tegen wat een mens te beurt kan vallen.

  Op kleine en grote schaal, in heden en verleden, lichtbakens uitgezet naar dan.

  Niet teveel naars meer moeten verdragen, mijn kinderlijke droom blijft.

  Vreemd genoeg is er aan narigheid geen gebrek.

  Vaak hebben we niet genoeg aan het spontane om gelukkig te zijn.

  De eenvoud van de natuur is ons dan te rustig.

  De redenen waarom mensen bij elkaar horen, te complex.

  Het deel innerlijke rust van de naaste, zalig of onuitstaanbaar bij momenten.

  Vermengd met het deel onzekerheid en onrust, de basis van het bestaan.

  Van daar ook weinig tijd voor de ontwikkeling van een sociaal bewustzijn.

  De regels van produceren en distribueren, we zijn gewillige onderdaan.

  Er meer mee begaan dan bij het wezenlijke in het leven.

  Dus, begraaf me maar, leg me niet in chemisch bijtend zuur.

  Het ‘oplossen’ van dode lichamen, weer iets nieuw om geld mee te verdienen.

  Ach, graaf me een kuil en wikkel me desnoods naakt in een oud tapijt.

  Of in een oude boekenkast met een plank er op, geef de boeken weg…

  Als ik er de kans zelf niet toe kreeg.

  Wees een verlengde van mijn leven door geen ruzie over bezittingen te maken.

  Mijn echte erfenis zit eigenlijk voornamelijk in jullie ziel en wat ik er achter liet.

  Zelfs het onbegrepene zal nog doorwerken.

   

  4 citaten

  Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

  Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

  Er zijn altijd speciale, gewone redenen waarom mensen niet met mekaar om kunnen.

  De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

  Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

  Denk aan 'n personage uit je leven, ’n bib met boeken, hoofdstukken opent zich.

  Hoe hoger wijsheid, hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

  Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

  Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

  Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurt soms op lange termijn, achteraf.

  Positief leren denken heeft soms eigen conflicten nodig.

  Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

  Bestaan, altijd in functie van de energie die je achterliet, altijd weer opwekt.

  De ziel in een biologisch huis, embryo van, transformator naar een spirituele wereld

  Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze, Fantasie en baren inspiratie.

  Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

  Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

  Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

  Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

  Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

  Wat gebeurt, gebeurt op tijd op de schaal van evolutie.

  Ineens kan er iets totaal vergeten opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

  Men hoort mensen graag praten, maar niet als het hol gekwebbel is.

  Oriënteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

  Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

  Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

  Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

  Gewicht loslaten door lachen, observeren, douchen, bewegen, toilet....

  Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

  Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

  Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

  Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

  Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

  Intuïtie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

  Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

  Je inner-communicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

  Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

  Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

  Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

  Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

  Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

  Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

  In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

  Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

  Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

  Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnen veronderstellen.

  Positieve dingen in de richting van anderen sturen, zelfs zonder opdrachten te aanvaarden.

  Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

  De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten, er zijn geen studies over.

  In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

  Gedachten-overdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

  Geheel der gebeurtenissen en toestanden, onlosmakelijk met evolutie personages.

  Het DNA, waar het verleden woont en werkt

  Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

  Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

  Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

  Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

  Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

  Dood. Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan, ben je nog ergens.

  Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.

  Straling.Eenheid.

  Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

  Barst maar eens goed uit dat het over is.

  Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

  Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de grove materie.

  Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

  Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest, straling. Heilige drievuldigheid.

  Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

  Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

  Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

  Leven, levens, voortdurend voorbereid.

  Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

  To be or not to be, but what is to be ?

  vervolg

  Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

  Ook jij bent een stuk van de oplossing.

  Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

  Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

  Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

  't Meeste confronterende waarheid te verwerken, grootste kans op verdringen.

  Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

  Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf, we proberen het door te geven.

  Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

  Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

  Produceert onze ‘biozielspirit ‘niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

  Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

  Van jongs af aan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet, al kloppen vermoedens eens.

  Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren, geleidelijk weten waarom.

  Dood. Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid. Uitwisseling ?

  Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

  Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

  Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen, stijgen, rusten, bezinnen... .

  Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

  Mensen, op hun best als je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

  Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

  Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

  Het verleden, 'heengegane', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

  Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

  Energie is ook : uiten woorden, handelen, geloof in het mooie en goede, hoop,... .

  Inzicht dat tot +Energie leidt, wordt gedeeld, uitgewisseld, ervaren, niet zomaar afgetapt

  Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

  Onnodig blijven slikken zonder te leren...ach kom nou !

  Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

  'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

  Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

  Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf interesseren...is bijna leegte.

  In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

  Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

  Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

  Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

  Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks je kan het wel leren verwerven. Wat ?

  De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker. Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

  Is alles dan toch te gek voor woorden ?

  'Relier' is zich verbinden met het geheel van 'zijn', kerken maakten er 'religion' van.

  Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

  Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden. Opgave !

  Gezondheid is een onderschat geluk.

  Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

  wijsheidjes meegeven ?

  Hoe groter je intressen en bereidheid van wie je echt bent te willen en kunnen beleven, hoe beter je het nu leert sturen. Emoties zijn daar een belangrijke leermeester(es)in. Ze leren ons dingen in fasen, die we alleen kunnen bijsturen als we het allemaal weer eens begrepen hebben...en weten wat we willen...op dat moment kunnen we van uit een evenwicht echt handelen of besluiten nog niet te handelen...met het geloof en de hoop dat het dan positief uitvalt voor jezelf en anderen (hoe tegenstrijdig dit aanvankelijk lijken kan.

  Wie kan voor anderen aanvoelen wat nu voor hen een positieve richting kan zijn...toch liggen de meest antwoorden in onze kleine en grote omgeving voor het grijpen...als we het zoeken tenminste niet hebben opgegeven.

  Octoäanse wijsheid 20-21ste eeuw :

  helderziendheid bereiken betekent eigenlijk gewoon beseffen dat wat men met het goddelijke bedoeld (het leven in al zijn facetten eigenlijk), een staat is die men bereiken kan dooralgemene kennis, doorgronden van de eigen levensloop en inleving in de levens van anderen en de coordinatie ervan, niet alleen door het gesproken en geschreven woord, maar door de ontmoeting met je innerlijke evenwicht doorheen dit alles

  -De hierarchiën van de spirituele wereld bedienen zich van het leven en de liefde om de innerlijke dialogen en de andere en de totale zin van het leven beter te begrijpen

  Ieder gesprek is het gevolg van een vorig verhaal en de ‘sfeer’

  4 a. De tekenen overleven hen.

  Er was dat moment, onlangs; wijl ik buiten op mijn winterstoel zat. Een paar uur eerder had ik een gedicht over mijn vader ergens in een prozatekst gebruikt. Ik observeerde de natuur, de natte verkleurde eikenbladeren die in de kale boom op een ravennest waren blijven hangen. Ik streek enkele keren met mijn rechterhand over mijn linker. Een paar seconden later, realiseerde ik me dat onze ouwe dat vroeger ook deed. Zijn aanwezigheid was op zijn vroegere vorm na, net ietsje minder duidelijk present. Nu.

  Net als een paar ochtenden terug, toen ik me de koffiegeur in de cabine van zijn camion op weg naar Duitsland herinnerde...zo ineens, zonder aanleiding. Gewoon maar om aan de eenheid in verscheidenheid te herinneren, aan het verhaal dat samen met het leven, toen het net boven het niets uit, aan zijn tocht begon. Het leek net of de diversiteit van wezens voortdurend wordt uitgebreid naarmate het theaterstuk van het leven andere personages nodig heeft. En toch zijn we aan dezelfde scenarioregels gebonden. 

  -In verband met één van mij stellingen op deze blog, kwam er een reactie, de stelling is de volgende :

  "is er een vorm van energie die onze reis tussen straling en cel niet heeft nodig gehad om ons bewustzijn te evenaren"? ("is there an energy that did not need that voyage between radiation and cel to reach the same consciousness as ours?"

  de  reactie : "Ik leid af uit deze uitspraak dat energie = bewustzijn, ik vind dat energie = straling, dus vind ik logischerwijze dat bewustzijn = straling. We splitsen alles op en delen alles in, maar ons bewustzijn en lichaam zijn uiteindelijk dezelfde energie/straling in fijnere of grovere vorm .Wat denkt u ? Beste groeten nog."

  Antwoord : "Ben altijd blij met één van die zeldzame reacties van mensen die hun aanvoelen met het grotere geheel der dingen niet kwijt zijn. Ik begrijp je redenering. Bewustzijn is inderdaad straling en straling is energie.

  Het axioma van waaruit mijn eigen favoriete uitspraak vertrekt, is dat iets kleiner of gelijk aan nul niet kan bestaan, want dat ze de zinloosheid (iets zonder vorm, zonder inhoud benaderd) Dus daarom mijn uitspraak, datgene waarnaar zovelen zoeken en hetgeen ze 'god' noemen, is eigenlijk het tegendeel van wat nihilisten beweren : zinloosheid kan niet, je kan door het principe ' ZIN' zelf te verwerpen wel een pak absurde energie genereren en in stand en vermeerderen...maar die energie is uiteindelijk ook aan de wetten van 'zin', 'zijn' onderworpen en evolueert gedwongen naar zijn tegenpool of valt uiteen. Zijn er nóg vragen ? U kan mij steeds meer antwoorden helpen vinden !

  Leren beseffen wat de geest is

  Je hebt zo van die documentaires over de totstandkoming van biologisch leven. Als je dan ziet en aanvoelt hoe door het niet niets willen zijn (een ruimte groter of gelijk aan nul kan niet bestaan, en dan volgt er een explosie à la big bang) door onzichtbare straling, geest als het ware, het eerste atoom werd geschapen...dan snap je de symboliek daar wel van, het leven moet het niet van onzin en gebrek aan inhoud hebben. De reis ging verder naar de molecule, al gecompliceerder, de planeten, het tot stand komen van toestanden op planeten, waarbij het ontstaan van de cel mogelijk werd en zo verder tot ons. De kosmos boven je hoofd, dat is dus ook al duidelijk familie van ons, dat zijn wij voor een stuk ook. In feite kan je de stof ook al bezield noemen dus en de ei (eicel), kwam voor de kip. Het zou wel eens best mogelijk kunnen zijn dat de kosmos binnen afschrikwekkende tijd (gewoon weer eens?) in mekaar klapt en er op het randje van niets weer een nieuwe big bang cyclus begint...en alles van voor af aan weer begint...op basis van alle  energie die er voorafgaandelijk bestond. Heerlijke gedachte, niet, of vindt U  meer zin of troost in de klassieke vorm van reïncarnatie, waarin U of delen van U of combinaties van geaardheden van zijn, niet zo lang moeten wachten op een enigszins verwante verschijning van het wezen dat U nu bent ? Gissing natuurlijk, maar zo komen we toch een stukje korter bij de geest van het zijn.

  Dichter bij de ziel komen omhelst andere dingen, figuurlijk en ook letterlijk soms. Door het leven met de anderen kom je daar de hele dag mee in contact, soms oppervlakkig, bij wijlen dieper. Misschien hebben dingen als levenslust, goedheid, blijheid, opgewektheid, solidariteit al van bij het begin van de vorming van de kosmos bestaan onder de vorm van de straling die toen vrijkwam...tegelijk met hebzucht, arrogantie, zwaarmoedigheid en nog andere om te polen wezenskenmerken. Wie weet wilden ze door het ontstaan van het biologische leven gewoon eens van kostuumpje veranderen en aan theater gaan doen. Als het zo zou zitten, zijn die symbolische wezenskenmerken er wel in geslaagd om tot op vandaag en wie weet nog hoe lang verder, voor de nodige ongelofelijke scenario's te zorgen. Of het nu gaat om relaties tussen mensen of gemeenschappen, we komen van ver en alles lijkt wel te culmineren in het NU, naar een happy-end of nog wat meer drama toe.

  Je hoeft natuurlijk niet te vertrekken van de ontstaansgeschiedenis of de ruimte indien je je meer wil bewustzijn van wat de geest is. Dichter bij de ziel van je medemensen geraken, maar eerst en vooral je eigen 'zijn' verstaan, gaat ook. Gebeurtenissen, gesprekken, beschouwingen, ogentaal...allemaal aanleidingen en voertuigen daarvoor.  Pauze.

  tip van de dag :

  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

  6 Naar de kern van het wezenlijke

  Geloof, modernere versie. Een mens kan veel inzicht verwerven in zijn leven, tenminste als je daar voor openstaat. Je kan de geschiedenis van het biologische leven bestuderen, de geschiedenis van de politiek, de evolutie van de mens als psychologisch handelend wezen. Je kan dat in kunst omzetten als je wil. Het wezenlijke echter, leven en dood en het waarom ervan, blijft het moeilijkst om uit te drukken. Niet het feit dat we eigenlijk op wetenschappelijke basis wel eens oneindig zouden kunnen zijn, binnen bepaalde limieten en tijdsintervallen die niet zozeer met de klassieke reïncarnatie te maken hebben. Je zal hier tal van essays daarover vinden, maar je hebt waarschijnlijk de tijd en de energie er niet voor om ze te lezen.

  Wat ik in deze categorie 'religie' doe, hetgeen ik hier wil naar voorschuiven, heeft ook te maken met een stem te geven aan eenieder die niet via de klassieke religies aan geloven toekomt. 'Relier', het Franse woord voor 'verbinden', 'religie', wil toch ook zeggen van al die domeinen 'filosofie', 'wetenschap' 'psychologie'...te verbinden met het spirituele denken en ook aanvoelen...want dat staat nog het dichtst bij het dagelijkse leven, maar het gaat hier soms om hele vluchtige momenten, indrukken, aanvoelen die de kern van het wezenlijke benaderen, namelijk de medemens zelf. De mensen rondom ons. De oude man of vrouw met wie je midden hun lijden al eens over vergankelijkheid durft praten. De jongeren naar wie je moet luisteren en met wie je in dialoog kan treden, om die zeldzame momenten dat we niet door de bijkomstige dagelijkse dingen opgeslorpt worden, ze voorzichtig en kordaat raad leren geven, na rijp beraad. Hun aller evolutie aanvoelen en weten waar dat jij daar ergens in staat en wat je daar staat te doen. De voorgeschiedenis van ons allen en de domino's die we zelf in beweging brachten, maken dit makkelijker voor de één dan voor de ander, al staan de sterkste schouders vaak in de moeilijkste situaties.

  Op zo een momenten midden mensen, kan je toch moeilijk afkomen met de klassieke religieuze dingen zoals 'de Here zei dit of dat' en al van die zaken waarvan de huidige liturgie in de kerken zich bediend en waarmee ze de meerderheid van de mensen van zich vervreemd. Wat niet wil zeggen dat ik sommige teksten van oude religieuze schrijvers niet waardeer.

  Maar we moeten weer meer leren communiceren met mekaar. Zeggen wat ons in de andere stoort zowel als wat we op prijs stellen. Mekaar verhalen durven vertellen, al is het soms niet makkelijk om persoonlijke dingen aan te kaarten. Ik weet het, soms is dat niet echt nodig om te diep te graven en blijven de pijnen best onder een laagje aarde, waar ze als compost dienen, maar op sommige momenten moet je mensen een stukje van mekaar durven prijsgeven.

  Voor iedereen komt de dag dat hij of zij heengaat en dat is de kern van het wezenlijke, sterft de graankorrel en ontkiemt er een nieuw leven...onder één van de vormen en voorwaarden die ik in eerdere essays probeerde te beschrijven ? Het is al wat te eenvoudig om te geloven in een hemel of een wedergeboorte op z'n Indisch ingeschat...allemaal aanlokkelijk...maar zijn we gewoon geen vervolg op al hetgeen die voor ons leefden mee bezig waren en ergens daardoor nog zijn ? Dat is pas realistisch karma zou ik zeggen. We zijn voortdurend aanvulling...en hoe we dat invullen, wel soms kunnen we niet anders dan zus of zo, omdat het leven vooral niet iets individueel is, maar een samenspel...en daar moet je in leren aanvoelen, welke rol je vervult. Met vallen en opstaan. Met begrijpen, vergeven en doorgaan. Hopen en geloven in het positieve, het oneindige en veel meer. Bovenmenselijk leren liefhebben.

  7 Vanwaar we komen

  In feite kunnen we onze zoektocht naar de zin van het leven aanvangen door te beseffen dat iets alleen maar kan bestaan als dat een zin heeft. Waarom ? Iets kleiner of gelijk aan nul kan niet bestaan...elke vorm van materie die een ruimte kleiner of gelijk aan nul wil innemen, ontploft. Het is net er net mee zoals met de big-bang (of big-bangs) van de geschiedenis van het universum. Teveel druk op één punt doet alles in de mikro- en makrowereld ontploffen. In welk stadium we ons ook bevonden of bevinden ; ster, atoom, cel, zelfs onze relaties...teveel druk maakt altijd andere evoluties mogelijk...als deze evoluties het vorig bewustzijn verbeteren...zeggen we dat ze zin hebben gehad.

  De natuurwetten hebben de ideale omstandigheden gecreëerd opdat het biologisch leven echt van start zou kunnen gaan. Na de big-bang was er niets dat je kon aanraken...alles, wij oorspronkelijk dus ook waren na energie onder druk, gewoon dus 'straling'...die mekaar ook eigenlijk al 'raakte'.

  De materie bestond dus oorspronkelijk alleen als verschillende vormen van straling. (In't Nederlands is 'stralen' er 'goed en gelukkig zien uitzien' eigenlijk...'energierijk'.)

  Het zijn de wetten en de pogingen van de straling die het eerste atoom voortbrachten en daarna de planeten en klimatologisch ideale omstandigheden om de eerste cel enz. te 'scheppen'. Het is werkelijk een formidabel verhaal dat ieder maar voor zijn eigen eens moet bestuderen.

  Als je dan nog eens in een bos komt, realiseer je dan met welk een snelheid de aarde onder je voeten door het universum reist, in de richting waarheen ze 15miljard jaar geleden geduwd werd. Heel dat wonderlijke verleden , al die wijsheid die de eerste cellen in zich droegen nog vóór ze zich leerden delen...ze bestaat nog altijd op het moment dat je dit leest. Als we sterven wordt een deel van ons weer mineraal..., maar de straling verlaat ons lichaam. De studie van de manier waarop we observeren en interpreteren en enkele persoonlijke ervaringen die ik NIET 'mystiek' zou noemen en wat studiewerk...leiden me er toe van te geloven dat onze levens niet alleen een sociale betekenis hebben...maar dat we ook op het persoonlijke vlak interageren om voorwaarden te scheppen die ons korter bij ons onbeschadigde 'ik' brengen...bij onze ziel. Onze ziel is niet alleenlijk het genetische erfstuk van de eerste cellen...maar de al eeuwig durende verrijking van de eerste originele straling geboren uit de druk van niet 'niets' te kunnen zijn...het niet zonder vorm kunnen.

  In feite, is niet alles wat bestaat één ziel ? We zien God als de ideale abstrakte persoon die alles controleert, maar eigenlijk is het doel van onze evolutie, van onze missie om de wereld tot een plaats te maken waar het goed leven en werken voor iedereen is...en om uiteindelijk meer tijd te hebben om de verschillende manieren waarop we betekenis aan ons leven geven, met mekaar te vergelijken.

  Aan iemand die in reïncarnatie gelooft, zouden we kunnen uitleggen dat de kans dat iemand onder ongeveer dezelfde omstandigheden als ongeveer dezelfde kombinatie terugkomt misschien eerst na duizenden big-bangs terug lukt...en dan weten we nog niet of er buiten het universum niet nog andere universums met andere big-bang cyclussen bestaan. Reïnkarnatie is alleen volgens rechtstreekse afstamming mogelijk denk ik en eigenlijk zijn we een mix die een beetje overal ter wereld verspreid is, zonder dat wijzelf daar ooit kwamen. Wij zijn zelf de kapitein van die doorgegeven mix en we moeten ons hart leren volgen, niet de lijn van hoeveel geld we kunnen verdienen (alhoewel de 'voorzienigheid' zal ik maar zeggen die truuk ook gebruikt). We moeten ook NIET de lijn volgen van hoe we ons moeten wreken op iemand anders. We moeten onze filosofische en politieke, religieuse en sociale verschillen en negatieve emoties overwinnen...alle negatieve dingen uit het verleden moeten we vergeten en vergeven...we moeten ons focussen op het heden en het goede voor de toekomst willen.

  Stof en geest zijn altijd één geweest. De materie was energie en energie wil altijd de mogelijkheid tot schepping en evolutie. Zelfs als energie zichzel vernietigt of men ze vernietigt, verkrijgt men alleen een verandering in energie. 'De zin van het leven' is iets dat altijd bestaan heeft.

  De reis van natuur naar kultuur is heel lang geweest. De stof bevat energie die de ontwikkeling van meer spiritualiteit mogelijk heeft gemaakt...de oorspronkelijke stof was altijd de totaliteit van verzamelde geestelijke energie tussen twee big-bangs in. De eerste zin van het leven is altijd de groei van spirituele energie geweest. Al die krachten zoals temperaturen, afstanden, snelheid, druk en tijd...al de bewegingen van atomen en cellen...het diende altijd de groei van spirituele enrgie. Dat is altijd zo geweest. Onze ziel is niet alleen samengesteld uit de elektronen van onze cellen in onze hersenen maar ook uit de atomen van onze andere cellen en is verbonden met de geest van het universum. Al onze cellen hebben een specifieke funktie en bewustzijn die een dag als de ziel zich uit het lichaam begeeft, overgaat in het geestelijk geheel.

  De vraag 'wie zijn we' kan worden beantwoordt met 'vanwaar komen we'.

  Deze vraag is niet alleenlijk een monopolie van de religie. 'Religie' komt van het woord 'verbinden', 'relier', 'combination'. De verbinding tussen wetenschap en filosofie, politiek en psychologie, helpt ons beter te begrijpen wat de eigenlijke zin van het leven is. Het 'geloof' basseert zich zowel op een eerlijke glimlach (straling) als op goed gekozen woorden (geluid) als op muziek of alles wat je met je handen aan de aarde verandert...het antwoord naar de zin van het leven is niet alleen intelectueel te geven, bedoel ik maar.

  In feite zijn diegenen die zich afvragen of er een God bestaat teveel met de volgende vraag bezig : 'bestaat er een energie met minder of meer of dezelfde soort bewustzijn, die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om onze graad van bewustzijn te bereiken'. Welk een energie is er vóór een big-bang aanwezig...de verrijkte energie van een vorige big-bang-cyclus, van ontploffing tot en met weer in één punt samenkomen...of altijd dezelfde uitgangspositieënergie ? In beide gevallen is 'God' steeds opnieuw de herverzamelde of aangegroeide energie, noem het bewustzijn, na één big-bang-cyclus als het universum of een deel ervan, weer ineenstuikt tot één punt met onhoudbare druk.

  Het ziet er dus naar uit dat de eeuwige schepping van energie altijd herbegint met niet niets of niemand te willen zijn. Dat wil ook zeggen dat indien iemand sterft iemand ook een nog stoffelijke geestesvorm aanneemt...of moeten we 'behoudt' zeggen (?)... een vorm waarvan we nog niet veel weten...al weten we al veel over 'straling'. Straling is dus de originele vorm van de ontwikkeling van het begin en einde van het leven. Straling is de originele vorm van alle combinaties van vormen die energie kan aannemen en die zich tussen al wat er tussen twee big-bangs gebeurt verzamelt voor een volgende ronde. Misschien wil die straling altijd weer iets op een hoger nivo beginnen of gewoonweg opnieuw beginnen en andere ingebouwde toevallen of voorbestemmingen om ondoorgrondelijke redenen weer een kans geven. Wat mensen dus 'god' noemen is eigenlijk het verlangen naar meer en meer bewustzijn. Zijn het Einstein en anderen en hun boeken en erfenis die me dat doen concluderen...of was het hun straling die me naar deze besluiten leiden ? Wie weet ?

  Beter dan onszelf op te delen tussen klassieke godsgelovigen en new agers en 'ongelovigen' (die ook in iets geloven, want 'niets' bestaat niet...beter dus dan ons op te delen in talloze opsplitsingen en hun onderverdelingen, ware het van met de praktische dingen om de wereld beter te maken een serieuse aanvang te nemen. Waarom hebben we nog geen politiek systeem ontwikkeld dat onwetendheid, oorlog en armoede, honger,werkeloosheid,zinloosheid...overbodig maakt ? Waarom brengen menselijke relaties nog altijd zoveel angst en pijn met zich mee ? In één vraag gesteld : ' waarom heeft de mens nog altijd zoveel problemen met woorden als 'god, geld, geschiedenis, dood of waarden als vriendschap, familie, verlangen...' ? Ik denk dat dat voor een stuk komt omdat we er zich al voor de ejaculatie een heel bewuste strijd tussen de genen voortdoet... een strijd die leidt tot het aangaan van koalities van genen...alsof ons verleden het heden constant in de toekomst wil vertegenwoordigt zien...niet zonder 'betekenis' wil worden...maar altijd de lessen wil leren die nog niet geleerd werden. Daarom lopen wij hier rond en zijn we zoals we zijn.

  9 Zegen het nieuwe jaar ook zelf.

  Evenwicht op een bevroren spiegel.De massa kleurrijke bladeren naar de bodem gezakt.Nog maanden en het stuifmeel zal weer drijven. Wijl vogels hun nesten weer zullen bewonengroen.

  Ondertussen mijn kachel met het dode hout stoken.

  Wachtend in de hut, op bezoek van 't internet.

  Wezenlijke ontmoetingen, ook in 't niet virtuele.

  't Beste in 't nieuwe jaar vol van weer zingeving.

  In al zijn verschijningen en linken.

  Dankbaar en sterkte behoudend.

   

  8 Aan onze Depressieve medemensen

  Elk van jullie is een enkeling op zoek te midden van.

  Niemand werpt een steen, die tijden zijn voor de meesten van ons voorbij.

  Hoe iemand helpen een ritme te vinden dat bij hemhaar past, terug méér in iemand te zien dan klachten,chemie en pillen ? Dat de andere ook weer kunnen laten voelen ?

  Hoe het onverwerkte verleden kunnen helpen afsluiten ? Het heden niet als een ‘schuldig zijn aan’ aanvaarden, maar als een rol van jouw in het grotere spel om je heen. Tekortkomingen aan anderen niet verwijten, tekortkomingen van anderen met begrip doorzien.

  Was de waarheid die je al of niet voor echt hield, verwarring, leugen of deed het echt pijn ?

  Smijt die pillen toch maar beter weg ? Als ze al niet het zinnelijke onderdrukken, dan wel misschien het lied van de ziel die durven wil en niet onder het peil van de inactieve soort van berusting wegzakken wil.

  Waar zitten ze ergens, de pijnen, te diep of zwaar om alleen te dragen misschien...als men daardoor jou nog verdragen kan.

  Tegen dat soort pijnen, helpen geen pillen...ze doen misschien tijdelijk goed en brengen je hoofd tot rust...tijdelijk, terwijl je weet dat je je sust.

  Wat is dat nu, wat je echt niet meer weten moet ?

  Bang van hoe je omgeving reageert, reageer je nog nauwelijks op je omgeving, dan meer, dan minder en dan weer teveel.

  Je verwaarloost het gezonde eten en de frisse lucht, het ervaren van wat stilte, toch ook al niet ?

  Je hebt toch al het gene waar een mens zich voor interesseren kan, toch ook al niet opgegeven ?

  Niets zegt je nog iets, maar beetje bij beetje wordt je lomp in dingen, terwijl je dat niet bent.

  Maar, begrijp wel dat er nog begrip is rond je, begrip dat niet mee het zware in wil. We zagen je toch nooit bijvoorbeeld een drankflesje op de openbare kieperen kieperen, zo lomp en zo ongelovig in de zin der dingen, wil je echt niet worden.  Daarvoor heb je gelukkig nog een voorraad trots. Ontdek hem en je kan er aan beginnen.

  Los van relaties waar je het moeilijk mee had...de uitdaging niet zag of onderschatte. De onbekende man of vrouw naast je, de eens bekende, ontkende of de niet voldoende gekende... . Zoek de zin en werp de onzin overboord, ook na het kwetsen van de waarheid en het moment waar je ontdekt dat je best andere lagen in je zelf aanboordt...anderen op een andere manier aanhoort.

  Blijf in de perioden van opklaring geloven en er naar verlangen !

  En bedankt er voor ! (ps. we dragen allemaal wel een zekere depri-graad mee)

  10 Waar Leonard wel en niet een punt heeft

  Naar aanleiding van een VRT-interview met de nieuwe 'voorzitter' van de kerkgemeenschap in België, wil ik, het zal sommigen progressieven na lezing verbazen, wil ik als progressief mens toch een paar dingen daarover kwijt.

  Ondanks bepaalde oude liturgische manieren te blijven aanhangen om de boodschap van het evangelie te brengen, (wat wil je met een paus die die Pius de zoveelste zijn gebrek aan verzet tegen het nazisme nog wil gaan belonen); heeft de nieuwe aartsbisschop toch een paar punten waar je hem geen ongelijk kunt in geven aangebracht.

  Namelijk, het is zijn goed recht een standpunt tegen abortus en de het gebruik van embryo's om medicijnen of zo van te maken in te nemen. Ik sta volledig achter een vrouw die er ondanks allerhande druk voor kiest van zich niet te laten aborteren, als er iets ergs mis was met de vrucht, zou ik een omgekeerde beslissing ook begrijpen. Lichtzinnig omspringen met zo een beslissing, lijkt mij niet aangewezen Hierover uitweiden zou ons te dicht bij de ziel brengen, sommige dingen kan je rationeel niet tot op de bodem uitleggen zonder voor een enorme polemiek te zorgen of voor gek te worden verklaard. Het is een kwestie van geloof in je eigen innercommunicatie daar rond. In principe tegen abortus zijn  , klinkt voor een progressief in de ogen van sommige andere progressieven 'conservatief'... maar het is niet hetzelfde als euthanasie, waar ondraagelijk lijden finaal wordt beëindigd.  Het is één van de spijtigste dingen in de geschiedenis van de VSA vooral, dat dergelijke sentimenten politiek gebruikt worden om echte oorlogsstokers  aan de macht te brengen, daarom ook is het zo een delicaat onderwerp. Op straat organiseren ze groepen tegen het gebruiken van embryos voor medische doeleinden en in het Congres zijn ze de lobbyïsten van de pharmasector.

  Van een socialistische partij verwacht je niet dat ze neoliberale dogma's gaat aanhangen...de aartsbisschop in het middelpunt van de mediaäandacht plaatsen vanwege de geciteerde standpunten, is eigenlijk verwonderd zijn dat water nat is. 

  Wel is het hoogtijd voor alle religies om de spirituele symboliek die in de wetenschap schuilgaat meer te begrijpen en de man-vrouw verhouding meer te doorgronden en de nefaste rol van het superwinstdenken  aan te klagen.  Meer hierover in de filosofische essays op deze blog en op de linken.

  Tot slot. De echte kerk begint in jezelf, al tempel genoeg het samenleven van jezelf met anderen.

  Ne touche pas à mon embryo ! Moet kunnen...maar dan niet rechts of links politiek gebruikt.

  vanuit etisch principe voorzichtigheid geboden, Eventueel traumatisch op menselijk vlak.

  11 God zij dank, ‘god’, dat zijn de anderenDe anderen.

  Zovelen gelinkt, zoveel te zeggen, onvoldoende gehoord.

  Laat ze nu zelf maar spreken.

  Vrienden, vriendinnen ,zijn-en haar-dimmensies, kenissen, regeerders,onderdanen. Knikkers.

  De anderen.

  Door sommigen verwekt, anderen door jezelf. Familie.

  De anderen.

  Hun pijnen, frustraties, gloed en willen weten,

  dan weer niet.

  De anderen.

  Hun kwaaltjes, hun pillen hun ouder worden.

  Hoelang valt 'dood' eigenlijk buiten te houden ?

  De anderen,

  het beste in hen zelf dat zo verblijden kan.

  Hun aanvullingen, nodig als brood, onuitstaanbaar soms.

  De anderen.

  Wij, hebben alleen ons eigen gezeldschap in feite.

  Reizigers doorheen al zo lang en soms teveel, telkens overwonnen.

  De anderen,

  wijsheid, fijngevoeligheid met onaf verweven.

  De anderen,

  gedomineerd door de ideologie van de produktie om de winst.

  De anderen,

   opgedeeld in kasten die mekaar leerden mijden.

  De anderen 

  die mekaar dan toch weer opzoeken en vinden voor iets grootser.

  Solidariteit, uitwisseling van menselijke gevoelens, samen perfektie.

  De anderen,

  zieleroerselen, verhalen verdrongen en opduikend.

  De anderen,

  mekaars sadisten, masochistisch bij wijlen.

  De anderen,

  werktuigen der evolutie naar meer bewustzijn.

  Met Mekaar geduld en bergen en  ravijnen en vlakten van liefde lerend. Inzichten, te weinig van belang,bang.

  De anderen,

  de stilte van het parcours meer of minder genegen dan het lawaai in het zijn.

  Een Teveel of Te weinig, opvullen en aanvullen met niets. Het niets, de grootste duivel...telkens weer verjaagd door om het even wat van...zin. Zijn.

  De anderen, kwelduivels en engelen in hun enige, menselijke gedaante.

  De anderen,

  geven en nemen, vergeven en van doorgaan tot stoppen, veranderen.De anderen.

  Las over een zigeunerin die muziek maakte in een concentratiekamp. Hoe dichter bij of verder van de ziel kan je geraken als je muziek moet maken in een vernietigingskamp waar men zes orkesten had om

  -diegenen dat toekwamen op hun gemak te stellen (spelen met tranen in de ogen)

  -diegenen die naar het werk marcheerden te 'motiveren'????

  -diegenen die naar de gaskamer gingen 'douchen'...

  -en dan nog spelen voor de beulen

  -en 'dank zij' die taken overleven

  Hier zijn geen woorden voor.

  12Morgen kan ze er niet meer zijn         Ze is anog van de jaren twintig vorige eeuw en deze van deze eeuw, zal ze niet meer beleven. Een geheugen dat haar zelden in de steek laat. Tal van mensen en voorvallen, lotgevallen, weet ze aan haar eigen prognose qua vooruitzichten te koppelen. Zelf heeft ze die minder. Ieder kent zo wel iemand, hard labeur, kinderen grootbrengen en dan nog zorgen voor tal van ouderen en een eenzaam familielid.             Nu wordt ze zelf door haar kinderen verzorgd. Na een evolutie van alles nog zelf beredderen, komt het trager stappen, dan het ding met vier wieltjes, waar ze achter liep, ‘loopkarretje’ heet zo iets waarschijnlijk. Uiteindelijk de rolstoel waar ze nu in zit. Vroeger kon je ze nog meenemen voor een uitstapje met pannenkoeken als kers op de taart. Ook dat is voorbij. Nu ze meer en meer frequent vecht tegen pijnen als daar zijn, die vanuit de heupen, en steeds talrijker andere plaatsen. Het wachten op de volgende fase moet benauwend voor haar zijn. Niet meer zelf kunnen rechtstaan, pijn hebben als ze rechtgehouden wordt bij het op de pot gaan en het wassen. Als je ze ziet indommelen van de rust die ze door pijnstillers heeft en haar hoofd de tafel niet wil raken, ja, dan vraag je je af, waarom een leven op zo’n zware manier moet eindigen. Haar mimiek kan door de pijn heen soms terug heel alert en blij worden en dan zegt ze de leuke dingen van vroeger weer of dan wordt ze ernstiger en geeft een nuchtere, niet idealistische kijk op toestanden. Blij kan ze zijn als je de kol van haar hemd goed schikt of als je ze overhaalt om een bonbon of een ijsje met je te delen of het alles overrompelende wereldnieuws een beetje eenvoudiger voor haar maakt en corrigeert, positieve vooruitzichten stelt, aantoont dat de wereld niet naar de bliksem hoeft te gaan. Maar dat nieuws, dat grote domme nieuws over banken en oorlogen en bommen die , door wie eigenlijk geleid, ontploffen, zogezegd omdat er vliegtuigen in torens vliegen…vervaagd gelukkig in haar geest als ze de gewonen mensen op ‘man bij hond’-tv ziet. Mensen zoals zij, afhankelijk geworden, het einde, vraag ik me af, in sommige gevallen verwelkomend. Dat grote domme nieuws dat verdwijnt als de kinderen en kleinkinderen en buren met het gewone nieuws komen en zij er,niet uitgesproken, haar ervaring met bijna zestig jaar dezelfde partner tegenover stelt. Andere tijden andere mensen. Oordelen doe je die dingen op de duur niet meer, alleen proberen begrijpen van waar ze komen, je afvragen wat er in welk verhaal vermeden worden kon …als dat al mogelijk zou zijn…ook nog eens. Je afvragen in hoeverre beslissingen op kruispunten niet teveel ingegeven waren door de wereld buiten en minder vanuit het ‘eigen’. Je afvragen tot hoever iemands vrije wil eigenlijk reikt.

  Ieder verhaal is een ander verhaal, onderhevig aan dezelfde wetmatigheden, maar vaak met andere voorgeschiedenissen, die zich herhalen en in de loop van hun evolutie de tegenstrijdige en gelijkgestemde personages in het leven roepen…en ja, ook die polen kunnen in de loop van verhalen wisselen. Nee, stokoud vrouwke, de wereld is vooral gek als het om centen en bezitten gaat en ik weet het, ook mensen kunnen mekaar tot gekte drijven…als ze het zware niet overwegend licht maken kunnen. Eén van de verschillen met vroeger, is dat men het daar vroeger allemaal weinig over had.

  13Het verdriet om zijn broer

  Hij werkt in weer en wind tussen de fruitbomen.

  Klein, breed, werkershanden aan zijn lijf.

  Plant bomen op de akkers van voordien.

  Zet er staken, spant er draad en snoeit.

  Geniet van de bloesems, dunt om te laten dikken.

  Besproeit, bemest, maait en dan de boekhouding nog.

  Tussen de bedrijven rondom 't Boeckhout.

  Plukt en stockeert en koelt zijn opbrengst.

  Kisten klaarmaken voor transport, sorteren.

  Vervoer naar de veiling.

  Familie mobiliseren als broodnodige hulp.

  Hij praat op een hele zachte stille toon,

  warm contrast met zijn ruwe uiterlijk.

  Plots zie ik hem staan naast de open kist van zijn broer.

  Met tranen in zijn ogen.

  Nee, niemand verdient zo lang vechten tegen een vreselijke ziekte.

  Waar zijn die ravottende jongens van vroeger ?

  Naasten kunnen ze de droeve dingen van zich afzetten ?

  Echt slijten doen ze niet.

  Dichter bij de ziel komen doet soms té pijn.

  Op andere momenten kan het heerlijk zijn.

  14 Je ziel zit ook bij wie je ze gaf,geeft,zult geven

  Wie ben ik ?

  Heb je er al een idee over ?

  Een samenstelling van vergane zielen .

  Waarin je echte eigenheid moet domineren.

  Wie gaf je je ziel ?

  Een deel ervan om in te werken met een doel.

  Dat ook die andere als aanvulling zocht.

  Van wie kreeg je ook een belangrijk stuk ?

  Aan wie wil ze ook biologisch doorgeven ?

  Van wie kregen we ze ?

  Welke zijn , over één leven heen, de rode en blauwe draden in de levensverhalen ?

  Midden het economische, dat andere verhaal.

  Over wat eigenlijk die andere zinnen van 't leven zijn ?

  Menselijkheid leren beleven, doorgeven.

  Niet buigen voor de pijn.

  15 Spreken met ouderen

  Het leven moet niet beleefd worden als een wachtkamer vóór de dood. Als je het vaak met zieke ouderen over een eventueel nakend heengaan hebt en ze ondermeer vertelt van die mensen die al klinisch dood zijn geweest en terug werden geanimeerd en dan met verhalen komen over hoe ze hun eigen zagen liggen en de al of niet bekenden en de lichtwereld aan de andere kant, lijken ze vaak niet te geloven dat er een andere kant zou kunnen bestaan. Ze hebben soms te veel meegemaakt of fysisch geleden en interpreteren het lijden in de wereld als iets wat 'God' niet zou toelaten. Voor mensen met een meer wetenschappelijk gebaseerd geloof in het onvergankelijke van energie, hoeft dit geen beletsel te zijn om de mogelijkheid van onvergankelijkheid zoals in de na de dood ervaringen (en weer terug) beschreven, open te houden.  Mensen die moeite hebben met het ontwarren van waarom hun leven hun leven was, lijken pessimistischer dan anderen in deze materie. Inderdaad, in deze ‘materie’.

  1. Missing what in Life …?3

  17 Celibaat en andere praat

  Mensen, sommigen hebben al eens de nood om rond de hete bij van taboeönderwerpen heen te praten.  Sexualiteit vooral, is een 'heet' hangijzer. Over welke soort van lichamelijke gevoelsbeleving hebben we het dan ?  Is het niet menselijker om bij de redenen voor het homo of hetero zijn stil te staan en leren dieper in de ziel te kijken, dan louter te 'veroordelen' ? Moeten mensen die met de evolutie van de ziel begaan zijn, niet eerder leren 'kijken', 'voelen' naar de evolutie van de sexualiteit, van louter een instinktachtig beleefde uitlaatklep naar een extra gevoelen van aanwezig zijn met mekaar in funktie van het zoeken naar jezelf en het waarom van de eenheid met een andere ? Zoiets als kunstschaatsen op het ijs...alleen is al mooi, met twee nog mooier, ingewikkelder ook.

  Zouden er meer roepingen zijn in de kerken der gekende religies indien de bedienaars er van mochten trouwen ? In sommige religies mag dat en ook daar blijkt er een steeds groter wordend tekort aan priesters te zijn. Wordt het niet stillaan de hoogste tijd om geloven en religie ook onder andere invalshoeken te bekijken... psychologische, wetenschappelijke, filosofische ?  Misschien zijn er wel evenveel 'gelovers' in het leven zelf onder gescheiden mensen dan onder hen die het geluk of ongeluk hebben nog met mekaar te leven.  Belonen en straffen lijken we mekaar al genoeg in dit leven aan te doen, de rest is  giswerk en afwachten.  Hoe leg je dat aan moderne mensen uit : in de hemel mogen de getrouwde mensen rijstpap eten en alle 'overspelige' moeten de afwas doen misschien ?

  18 Vliegen zonder vleugels

  Voor diegenen die al eens vogelpik spelen is het duidelijk dat een pijltje zonder vleugels, dat je daar niet ver mee geraakt, het verliest op de duur van pure zelfontwaarding zijn punt, als ware het niet meer fier een pijltje te zijn. Zo ook een mens die het leven maar absurd en dom en zonder reden vindt, zal zonder de tegenkwaliteiten die nodig zijn om in het leven te geloven en er zin in te vinden; zo ook riskeert die mens om ook zijn vleugels kwijt te raken en de doelen die hij zich in het leven stelt, te missen.   Tot in de kleinste dingen des dages kom je soms aanleidingen tegen om een filosofische metafoor (vergelijking) op te bouwen. Je vindt bijvoorbeeld een kaars van de één of andere communie van één van de gasten. Heel je leven wil je al overdragen dat geloven, buiten wat godsdiensten er soms terecht of onterecht van zeggen, in heel veel kan gevonden worden en dat je dat niet alleen in daden literair, maar ook qua allerhande menslievendheid kan uitdrukken. Een man die dit op een speciale manier probeerde was Phil Bosmans. Vóór zijn tijd hing in vele gezinnen aan de muur “ hij die werkt voor vrouw en kind en door hen wordt bemind, ’t is vader”…de spreuken van de bond zonder naam hangen inmiddels in tienduizenden woningen.  

  19 Genetische wijsheid

  Genetische wijsheid zet mensen op weg naar mekaar om onafgewerkte dingen uit het verleden in het nu tot rijpheid te laten komen, zodanig dat de onvoltooide verhalen van de voorouders hun voltooiing vinden als genetische wijsheid, weer wijzer geworden. Soms stoppen verhalen wegens volbracht of ten einde inspiratie. Je kan veel uitleggen, maar het komt in feite voor een groot stuk neer om te weten wat het leven en de liefde inhoudt, welke schade negatieve emoties kunnen veroorzaken voor meer positieve wegen worden gevonden. Een mens moet steeds meer capabel worden om te leren observeren wat er in het nu gebeurd. Eenmaal je het verleden snapt en veel kennis en wijsheid hebt opgedaan, sta je stabieler in het nu.

  20 Telepathie

  Elke dag is er vol mee. Onafgebroken lijken dingen, gebeurtenissen, woorden te worden voorbereid via het netwerk van eenieder die met mekaar is verbonden. Als je bewustzijn op een hoog peil is, niet verstoord door negatieve emoties, maar ook niet euforisch; vallen er vele maskers en kan je mits voldoende rationaliteit in je waarnemingen en kennis en wijsheid over dingen, structuren en mensen; er op betrouwend dat je in evenwicht je subjectieve indrukken kan betrouwen, kort bij de eigenlijke aard van iemand komen.   Maskers vallen dan, niet alleen op individueel vlak, maar ook qua de mens onder zijn sociale verschijningen in groepsverband, politieke drijfveren worden duidelijker bijvoorbeeld. Men leert de pijn en angst van anderen doorzien, hun hoop gelukkig ook. Je moet er jezelf ook voor overwonnen hebben. Leren kijken op een evenwichtige, strenge doch ook soms gedogende en soms genadevolle manier, goedhartig maar ook goedhardtig…kan dingen veranderen zonder dat je echt op klassieke manieren ingrijpt.

  20 weer tussen het vorige schrijven en nu

  “’Binnen een exact aantal mensentijd, (seconden, minuten enz), kunnen er enorme hoeveelheden meer of mindere spirtuele verschuivingen zitten; in een fractie van een seconde kan je even veel duidelijk worden als je dat op een maand kunt om het simpeler te stellen”’. Drie aanhalingstekens, daar heb je ‘het’ weer, die nog het één en ander over de rest van de maand kwijt wil. ‘Het’ wil me absoluut steeds maar weer op het pad van het paranormale terug brengen. “’Je weet toch wel die dag dat de stichter van de Bond zonder Naam stierf en je dat nog niet wist en je te gast was bij je boezemvriendin en het kaartje van de bond zonder naam boven de kalender ervan naar beneden viel en tussen de muur en het verwarmingselement inschoof…wat er toen opstond realiseerde je je eerst een week later “de kunst van het loslaten”, alhoewel je die namiddag zijn dood vernam. Het kan toch niet toevallig zijn, jullie beiden die al 17 jaar reclame maken voor dergelijke spreuken, ze hangen op jullie beider kamers en eigenlijk door jullie schrijven en contacten zijn jullie ook intensief met dergelijke zinnen over levenshoudingen bezig, het kan toch geen toeval zijn dat dat allemaal gebeurde in de voormiddag van zijn sterven ? “’   Hoe kan je ‘het’ in een kinderlijk uitgelaten bui gaan tegenspreken, ik vond het vooral mooi dat voor de eerste keer in al die jaren de kalenders in drie talen waren en ik maakte enkele bedenkingen over het feit dat Phil, net als mijn pa ook nog jaren na een herseninfarct had verder gemoeten…omdat ‘het’ me had gezegd dat hij verbanden zag tussen bepaalde aandoeningen en hetgeen mensen al of niet misten en de delen in zichzelf die ze verwaarloosden om anderen niet te kwetsen of uit terughoudendheid, fenomeen dat zoveel verschillende oorzaken hebben kan.

  °Wat doe je° sms-te iemand me. Misschien leuk om voortaan in romans het °symbool te gebruiken voor mensen die digitaal met iets op de proppen komen. Maar eens proberen van kort te antwoorden, wat ik ook deed, maar in het lang kwam het hier op neer . “Ik probeer na mijn reis in afwisselend mijn stenen huis en ergens onderweg te schrijven; over waarom ik geloof, ondanks de moeilijkheden in de wereld en tussen mensen; de persoonlijke uitdagingen van vroeger en nu en dewelke er in de toekomst nog voor de deur staan. Met om me heen een koud buiten en een leeg gevoel van te veel lichamelijk gemis in de tweede chakra …het vrouwelijke aanvoelen ontbreekt voor een stuk als inspiratie voedend onderdeel van mijn lyrische kunnen, dus sorry voor dit soort van eerder zakelijker stijl Lotus. “’Lot dus”’. ‘Het’ moest er zich natuurlijk weer kunnen tussen wringen. “’Weer iemand die op een bepaalde manier aan een andere man gebonden is en niet vrij is, snap je het nu nog niet, niet op antwoorden; je woorden maken haar verliefder en voor je het weet verval je in het toegeven aan lichamelijk gemis zoals met Lotus een paar keer in de lente vorig jaar en een paar keer in de zomer met Gypsy die afhaakte na wat geflirt met een vriendin van haar in de herfst , in plaats van op de ware te wachten.”’ “Bestaat die ware wel ‘het’”, vroeg ik ‘het’”. “’Die kans heb je al dikwijls laten voorbijgaan”’ repliceerde ‘het’…en ik die dacht dat de dames altijd uiteindelijk de boot afhielden.*(loving life is the greatest art, living together as well).

  Wat kunnen ‘we’ daar samen uit besluiten ‘het’ ?

  Hoe wijzer men wordt en hoe meer levenservaring, des te meer kan men de positieve lijnen van de negatieve lijnen onderscheiden, hoe ze mekaar aanvullen, maar tegelijk ook ‘zien’ of iets te laat is of niet. Van veel zijn mensen zich niet bewust, zowel zaten ze met een soort permanente drang om alles en iedereen te willen veranderen…zowel op sociaal als persoonlijk vlak…dus kabbelt alles verder met hier en daar een waterval of minder. Is niet alles gewoon een heimwee naar de rust van het worden dat in de passievrucht bij uitstek begint ? Een verlangen naar eeuwige jeugd ook en de cyclus van het hele leven zelf niet begrijpen ? Een voorbeeld op het sociale vlak, een del van de massa verafgood de sportgoden die miljoenen verdienen…zij aanvaarden de ideologische bovenbouw van de burgerlijke samenleving. Ter herinnering, voor de burgerij had de adel het voor het zeggen, alhoewel de proleten van nu toch al een inhaalbeweging achter de rug hebben.   Een voorbeeld op het persoonlijke vlak : sommige mensen dienen als gobetweens om verhaallijnen tussen anderen weer laten aaneen te sluiten. Zo was ik onlangs op een letterfeest met dichters en zangers, waar vooral de enkele niet nihilisme geneigden me aanspraken. Maar later misschien meer daarover, want er hangen te veel verhalen van het vroeger en nu van anderen aan vast… en die kan ik hier onmogelijk gaan samenvatten. Het is misschien wel (natuurlijk is het zo) op aangeven van ‘het’ dat ik wel het daar beleefde voorbeeld van wat ‘het’ gedachtentransformatie noemt, even schets. Ik had afgesproken met een paar enkele kennissen om hen op het letterfeest te ontmoeten. Op een bepaald moment hekelde ik het pessimisme van een paar nihilisten zodanig dat ik tegen een vriend zei van : “zo kan je hier ook de prijslijst uit het café van het cultureel centrum hier aflezen (wat ik wel degelijk begon te doen), en zeggen dat het poëzie is)”. Er waren maar enkele mensen aanwezig toen in het café, (er waren continu optredens bezig in aanpalende zalen en zaaltjes). Een uur later komt daar toch in het café als inleiding op zijn speech de drankkaart van het café aflezen zeker ! ‘Het’ informeerde me dat dat kwam omdat ik naar zijn optreden was gaan zien en horen en gewoon daardoor ergens op de punten van zijn gemis had contact gemaakt met wezenlijke dingen in hem, waardoor de gedachtenoverdracht van het beschouwen van de prijslijst als een te lezen gedicht kon doorgaan.   Weer niks om tegen andere mensen te vertellen en bovendien, het werkt allemaal veel subtieler. Je kan wel wensen dat er van alles positiefs gebeurt (het tegendeel werkt toch in je nadeel en een groot deel van de mensen kan dit gewoon niet gelukkig); maar het is een hogere energie die de dingen en mensen bij mekaar brengt, gebeurtenissen en woorden doet ontstaan, krachtsverhoudingen en al wat je kan bedenken. En het is niet omdat dit blad niet gevuld is, denk ik soms als ik op een dagboekbladzijde kijk, dat het daarom geen intense dag was. Een samenzijn bijvoorbeeld buiten mijn gebruikelijke alleen-zijn of een dag met vele praktisch te regelen dingen die ook al onderdeel zijn van de processen die ik tot nu toe kwam te beschrijven. Maar wat echt goedgoedgoed doet, mistte ik ook gisteren, nee niet vandaag, zonder dat het opviel eigenlijk, zo ongewoon kan men het worden, zeker als men op te veel domeinen bezig is, zoals deze klavierheer. Het was ook een stakingsdag vandaag, oh wat heb ik daar vooral tot in een niet ver verleden veel over geschreven. *. Altijd maar over het waarom van krachtsverhoudingen en de toestand van evoluties, maar op het sociale vlak dan. Heden ten dage interesseer ik meer voor zo van die gedachten van ‘het’ onlangs : “’Dementie is ook door genetische verhaallijnen te overwinnen, zodanig dat een bepaald stuk van het wezen uiteindelijk vreedzaam in rust en kennis overgaat”’.

  En zo een gedachte van hem komt dan na een droomanalyse ’s morgens nog wat sluimerend in bed, met de blik toevallig op de lichtstralen die door de blikken trommel met rijstwafels wordt weerkaatst, licht van de zon om de hoek in het oosten, een zon nog niet voor het raam, ook aangekondigd door een eens degelijk door mij opgeblonken glas dat er voor stond. Maar die momenten kiezen ook niet altijd een dergelijke tot het lyrische neigend ‘ogenblik’, het kan ook gewoon bij het pataten schillen. Waarover vandaag nog schrijven ? Over de evolutie van het geluk in driehoeken (maar dat is niet mijn idee), ben meer in voor het beleven zelf van het leven voor de moment…de buitenwereld trekt weer ! Vergat ik in de januarimaand nog belangrijke annekdoten te verhalen ? Tuurlijk. Zal wel eens van pas komen via een flash back.Donderdag 2 februari 2012

  21Gewoon wat mensen ondereen, meer moet dat niet zijn

  Vrieskou houdt mensen binnen indien ze er niet door moeten. Zo ook mezelf. De dag begon ontkleed met een wasbeurt met zacht temperatuurtje. Wassen beurt geweldig op als de droom over de toekomst van een fictieve bediende te midden van alles dominerende digitalisering wat zwaar uitviel om zomaar uit te ontwaken. Jaren weinig mijn tanden gepoetst, maar kalkaanslag door een legertje bacteriën of al je tanden moeten laten trekken, je kan het maar beter voorkomen als je de reclame wil geloven ; al ken ik mensen die al jaren dagelijks hun tanden poetsen, maar dan nog enz…ik wil niemand ontmoedigen of een krachtmeeting met de industrie of de wetenschap aangaan.   Geen facebook of andere vormen van post of info, ik heb nog een stuk roman over het meer dan het oppervlakkige te vervolgen…of ie vervolgt mezelf. Wat aardig lukte, want na enkele uren kreeg ik de juiste kronkels in de proefwoorden van tijdens en na mijn laatste solo reis langs Franse winterlandschappen, die qua temperatuur dit jaar goed meevielen.

  Van het eierontbijt, een eitje met veel kaneel en een paar boterhammen ’s morgens, tot een uur of drie PM zonder eten, maakt hongerig (boterhammen- ‘bookes’ mag ik niet schrijven, want dan reclameert de computer die niet, zoals ik, in het dialect is grootgebracht). Geen vrijwilligerswerk bij een oudje van dagen vandaag voorlopig, en mogelijkheid momenteel om zelf iets warms klaar te maken, dus naar het dorp met de acht venstertjes toren. Zo zijn er wel een paar in een Zevenstruikland, deelrepubliek van het Oosten van Brabant. Ik parkeerde m’n alles-in-reis auto bewust in de namiddagzon en een uur later toverde deze vuurbol waarop een deel zo groot al België verleden week nog ontplofte, twee oranje bliksemschichten op zijn zijdeflank; zou ik een dik uur later zien.   Zo zie je maar dat ik er geen versiering op moest laten spuiten. Ergens hoop ik als kunstminnend mens ter stimulering ook van de creativiteit van de jongere opkomende generaties, dat voertuigen meer en meer, niet alleen op technologische manier kunstwerken worden, en na de van emblemen voorziene elektrische auto die ik gisteren zag, was dit weer zo een teken aan de ‘het’-wand dat het hopen van een mens op de duur toch bewaarheid wordt in de dagelijkse reis doorheen de toekomst.

  Café ‘in de kern van den appel’ in Nareurode, lag er op zijn winters bij, de vallei van de biertonnen die als asbak dienden, bevroren tientallen peuken in een laagje ijs. Eén van de jeugdige cafébazen was net uit het gips, had hem al enkele weken niet gezien. Jonge mensen, twintigers, hadden het café overgenomen van ‘ne’ gast (sorry dikke Vandaele), tegen de veertig, die een band had die dialectliederen bracht om mee te lachen, te swingen en te hekelen; vooral om de warmte van één van de plaatselijke dialecten van de deelrepubliek Zevenstruikenland te laten gevoelen. De band had dezelfde naam geloof ik als een automerk met drie letters.   Een paar arbeiders en gepensioneerden aan de toog en de gesprekken over verplichte controle van die mazouttank, voortaan alle jaren en een verhoging van dat en ’t geen. Waar ligt de gazet van het recentste nieuws, veelal onder een rechts duidingslicht ? Ah daar, in afwachting van de jongens hun pizza die ze van uit Hawai naar Nareurode toverden, eens doorgebladerd .

  “Let’s hugh it out Bitch”, slogan op een T-shirt, (van zijn vader gehad)…”Ik ken nu wel goed Engels, maar wat betekent dat eigenlijk…Hugh it out…”. De sympathieke dartsplayer die zijn spel even onderbrak om een trekske aan een sigaret te doen, wist het me beeldig te verklaren”’ehwel, kom maar eens hier trut en omhels me en daarmee gedaan”, dat betekende het dus.   Terwijl zijn pijltjes alweer door de lucht zoefden, legde een slanke jeugdige jonge dame met een mooi glas rode wijn me uit dat ‘bitch’ in feite ook voor ‘teef’ staat, het vrouwelijke hondje en dat mannen het etiket ‘reu’ niet zozeer voor zichzelf willen zien gebruikt. Passend antwoord natuurlijk op mijn opmerking dat taal wel een heel mooi te koesteren iets is met vele mogelijke manieren van aanwenden. Best leuk zo een tweedeling rokers, niet rokers; alhoewel het roken me heel matig interesseert, leer je toch af en toe wat nieuwe geesten kennen (bewoners van een ander café gedeelte), telkens je er per uitzondering in mijn geval, toch zin hebt in het vergane gewas dat je in een pijpje, een hulsje of tussen twee blaadjes rollen kan. Het uitdoven van tabakswaren en woorden, de ene krijgen plots geen lucht meer; de anderen hun voortbrengers werden zich bewust van anderen die naar ons keken. Misschien, kan ook andere redenen hebben, maar ik was gewassen en stond redelijk ver van mijn gesprekspartners verwijderd. Alle redenen voor alles opschrijven is onbegonnen werk, daarvoor moet ik naar tal van andere van mijn werken verwijzen.

  De café was het vroegere lokaal van de oudstrijders en er hangt nog een foto van al die veelal jonge mannen die op het altaar van de tweede wereldoorlog plaatselijk of daarbuiten werden geofferd…voor wie zich regelmatig in de deelrepubliek en zijn gemeenten en gehuchten beweegt, en er vertrouwd is met de ziel der mensen; is het mits wat extra gaven niet moeilijk om gelijkenissen met bekenden te ontwaren…niet alleen de symbolische gelijkenis met het geheel van de foto, de vele slachtoffers voor zo een klein dorp en het kleine dorp waar je zelf van komt met zijn recordaantal slachtoffers qua burgerlijke slachtoffers…maar ook de gelijkenis van één van je zonen, die op de foto daar in Nareurode als familienaam de naam van je eigen dorp draagt.

  Iets na vijven, de ouder dame, mollig en heel zacht naar de buitenwereld toe, koffie op , story gelezen, had wel graag gepraat, maar volwassenen zijn oh zo schuchter in de omgang met mekaar als ze vreemden zijn. Ze was gezeten kort bij een tafel met een vijftiger, overwegend stugge mannelijke trekken met zijn ega of vriendin of wat doet het er toe; ook met dezelfde trekken maar dan vrouwelijke. De zachte oudere dame verliet het pand en mocht een innemende, begrijpende lach van me meenemen. Mensen die mens onder mekaar proberen zijn, dat allemaal op een uur tijd, vriendelijkheid en wat praten kost niks, en de economie is weer ondersteunt, het geld rolt of het nu komt van een bouwvakker die gans de dag buiten stond of van een schrijfer zonder werkgever; die alle beroepen wel bijna allen uitoefende, oud of jong, mondig of niet, artistiek of doe maar gewoon, maakt niet uit.

  22Dennenwezens in de sneeuw

  2 Grote mastodonten. Van elk een andere soort en toch boom, mooi is dat aan ’t leven. Mijn raam even wagenwijd open, de nacht en de eerste grote witte stilte van het jaar overvalt me. Ik snuif alles diep binnen in mij en voel verwantschap in een oneindige stilte waar een paar uur eerder nog een uil door vloog. In een oogwenk meen ik deze pracht te begrijpen en geniet ten volle van het eindeloze mysterie van het zijn en alle vragen daarachter, op dit gegeven nu in een lange reeks waarbij puur bewustzijn als dit vaak vertroebeld wordt. Nu de wit bezwangerde bomen wel in dialoog met me willen gaan, lijkt het als of ze gewoon willen zeggen wat ik zo net beschreef. Even geen vragen of antwoorden meer, alles laten stromen, observeren; luisteren naar delen’ zijn ‘die ook nog gezuiverd willen worden, zoals bomen doen met lucht en mensen met mensen op de paden die hen scheiden en verenigen.

  23Symbolische fantasieën

  Je kan alle dagen luisteren naar het weerbericht en na een paar weken keihard vriezen, blij zijn dat de temperaturen zachter worden en ineens denken ‘de lente kondigt zich aan’; al is het nog maar half februari en schijnt de zon, uren later kan het weer winter zijn; alsof mens en weer en alle geest totaal onverwacht bochten kunnen maken. ..tegen de tendens van het lineaire denken in…nee, wacht het weer maar dag na dag af…het zal geen zomer zijn tot 21 december.

  De eigenlijke betekenis van ‘bidden’ : je eigen innerlijke analyse van dingen van de zielswereld van jezelf en anderen, gebruik makend van lichaam, ervaringen, kennis, bewustzijn, wijsheid, beelden, woorden, geuren, emoties, gevoelens, innercommunicatie. Observaties, bijvoorbeeld van de rand van het lege glas waarmee de zon een grote nevelcirkel op het plafond tekent. Ons heeft men geleerd te bidden tot een verkeerde voorstelling van het wezenlijke, een beeld in de kerk. In plaats van tot rust te komen, alles waar je mee bezig bent letterlijk en figuurlijk tot stilstand te laten komen, tot aan het punt ‘verlangen’ naar een punt van connectie van waaruit het goede kan worden bevordert. Dat kan het flash backen naar het big bang punt zijn, eerst gevolgd door het aanvoelen van de evolutie van het alles naar de cel en ons toe, zodat je uiteindelijk na een herinnering aan bijvoorbeeld een familiesaga, bij jezelf terechtkomt…alle evolutie op alle domeinen even laten rusten en genieten van je innerlijke rust en vertrouwen in de verdere evolutie en de komende dingen des levens met mensen, opdrachten enz… .   Verbinden met die mensen in het nu waar je een band mee hebt, van persoonlijk tot groepsgebeuren, sociaal, cultureel, psychologisch, spiritueel. Mogelijke oorzaken en verdere ontwikkelingen doen de revue, gekruid met weten wanneer je afzijdig te houden en automatisch het goede toe te wensen aan deze of gene (geen nare dingen, uit den boze); wel wetende dat je niet in het lineaire denken mag belanden en de hoop moet koesteren dat alles op wieltjes zal gaan .

  Kritiek op de Oosterse filosofie. Het “ego” is iets individueels, maar ook vooral iets collectiefs, een puzzel die werd samengesteld door heel veel voorgangers in genetische vertakte lijnen, met communicatievormen die volledig gesnapt kunnen worden door diegenen die de code van dat alles in hun leven al hebben ontcijferd. Later voorbeelden. Opgeven van het ‘ego’ is ook weer zo eeen vorm van lineair denken, je lost er niet alles mee op, integendeel, je kan dat ‘ego’ niet opgeven, wel het deel negatieve emoties die een mens heeft; de rest moet worden gekoesterd en ontwikkeld en zo bevorder je andermans geluksgevoel en andere dingen; zonder jezelf te schaden. Wat ben je er mee te geloven dat een hond eerst hond moet zijn geweest voor hij een paard kan worden ? De ziel als natuurlijk opgebouwd element van bewustzijn van andere elementen; als instrument voor het ervaren en verkrijgen van meer en meer bewustzijn doorheen allerhande emoties, gevoelens…voedt de geest als analyticus van de zingeving van het geheel. In het leven is heel dit proces heel goed te ervaren. Als literatuur bijna niet te vatten, want er zijn niet alleen de rode, praktische levenslijnen in het leven, maar ook al die menselijke interconnecties en gevolgen die zonder de vereenvoudiging van het dagelijks aan te houden evenwicht er tussen, niet te overzien zijn, laat staan te ervaren. Genetisch beschadigd raken of genetisch hersteld raken door het leven, maakt meer kans op de waarheid te zijn , dan de Indische reïncarnatie- gedachte; wat niet wil zeggen dat het achtvoudige pad, de juiste instelling, de juiste gedachte, de juiste woorden, handelingen… niet zeer wijs is.

  Spelen met woorden. pHARMacy, SOLDier (verkocht, huurling voor geld), Bloed-groepen,

  24Kreta 2012

   

  Een boom van een man, met roots in Afrika en Europa, vloog ons veilig tot Heraklion. Mijn zetel was naast een paar Waals landgenoten die interesse hadden in het Griekse alfabet dat ik nog maar eens onder de knie niet maar in mijn beeldvorming van woorden probeerde te krijgen om ten minste de namen van de gemeente onderweg te begrijpen. Het werd geen KéFord maar een volkswagen Polo om het eiland van 250 km op 60 te doorkruisen richting Agio Nicolaus, Sitta en zo verder naar beneden tot Mikra Galiatos. De twee enige nachten in een bed bracht ik aldaar door in Makri Galiados op dertig meter van de steeds bruisende zee. Enkele tochten binnenland daarboven gemaakt, bergdorpen met oude en weinig nieuwe huizen zoals agios Stephanus en Agios Ioannis, namen van heiligen waarvan de datum van viering voor diegenen die de namen dragen vaak belangrijker is dan de verjaardagen van diegenen die ze dragen. In het eerste dorp een geweldige zonsondergang gezien, alleen de vermanende vinger van de godsfiguur uit de bijbel ontbrak er nog aan, in de tweede een alleen spelend kind in een piepklein gehucht waar zwaluwen in verlaten huizen woonden. Daaran richting Ierepetra waar de sneeuwtoppen opdoken, prachtige tocht naar Lentas, op een bergtop eerder hoorde ik weer de kinderstemmen van de kinderen vroeger, zo’n serene pracht en zo alleen met de natuur.     Heel dankbaar voor al het aanschouwde natuurschoon. Dan weer het binnenland in, de provincie Rhetymon tegemoet met een prachtige sterrenhemel en de avond die eindigde met een gesprek met een cafehouder Michelangelos, van voetbal over politiek tot filosofie. Een plaatselijk biertje van één en halve euro en een glazen vaatje heerlijke noten, maar ook een in schijfjes gesneden appel en appelsien en raki's, de rekening...anderhalve euro, ieder geeft van erkenning automatisch meer. De enige nacht moeilijker geslapen, tot na vier keer wakker worden een vogeltje boven een tak boven de auto begon te fluiten...enorme Griekse soort odysy droom gehad over een aantal mensen waarvan de negatieve emotionele problemen onder de vorm van wiskundeformules op hun huid waren getatoeerd, 'te mijden' leek de ondertoon van de droom.

  Verder door de Griekse lente met al zijn speciale kleuren en geuren en vormen, bergdorpen en kleine stadjes, griekse salade 's middags en tegen de avond een variatie van het plaatselijke, elke dag wat anders...zoals in Maça dat ik uiteindelijk toch vond zonder het nog te zoeken...piepklein dorp op grote hoogte in een streek met veel bomen van hier. De plaatselijke tavernehouder Constantininos zat er met zijn hele familie op het terras en kwam aan mijn tafel zitten, we praten over het oude huis van zijn schoonma zaliger dat hij moderniseerde, over eten en toestanden allerlei, het was weer iemand die op iemand van in het noorden geleek. In dit dorp geen lange Nederlander, maar later de twee Duitse wereldreizigers, man en vrouw die al 50 jaar met een camionette de wereld afreisden tussen reisperiodes door, ze hadden mijn tio gevolgd zo bleek toen ik er twee dagen later weer paseerde , zo zei Constantininos me. Ondertussen was ik wel in de voelhorens linksboven aan het eiland geweest Kissamos, waar de Duitsers me eerder op een strandhoek op de koffie hadden uitgenodigd. Van Noordwesten prachtige tocht naar beneden met hoogtepunt op 8km van de zee Sarakina, kapel Aartsengel Michael... . Ongeloofelijk mooi.

   

  Gesprekken met mensen van allerlei nationaliteit onderweg weer naar de oude kustweg richting Heraklion. Prachtige foot's genomen en filmpje van paarden. Veel veel meer, maar de details vallen moeilijk te beschrijven, ik bedoel hetgeen je van moment tot moment ervaart. Je zou dat op het eind van de dag moeten doen, des te verser des te beter, maar verser dan het ogenblik van waarneming kan niet. Op het eiland moeten lang geleden ook Syriers, Indiers bijvoorbeeld zijn aangekomen, het valt aan veel in de aanblik van mensen te merken.

  Ps Rik van Steenbergen is niet dood, zijn lookalike leeft ergens in ’t zuidwesten van het eiland en heeft er een hotelletje

   

   

  25Paranormaal romanidee

  Omdat ik niet meer altijd zo goed kan, tegen het lijden van het wezen, dat ik voor een stuk als een onderdeel van mezelf ervaar,... heb ik besloten om 'het' in dit schrijven gewoon 'het' te noemen. Ik heb al eens last van oneindig te goed te willen zijn, te begripvol, te betrokken bij het lijden van al die andere wezens die eigenlijk hetzelfde in andere vormen voor hebben. Ik en ‘het’ samen, te veel meelevendheid, inlevingsvermogen; te veel ratio, te veel analyse en te veel alternatieven en te veel fantasie ook; moeilijk om samen te houden soms. Het leven van 'het' daarbovenop is als een levende roman met teveel gegevens met verbanden over alle mogelijke personages en aspecten van het concrete en abstracte dat alles en eenieder omgeeft. Het is soms ook moeilijk van de 'het' in me en het 'ik' uit mekaar te houden. 'Het' is meer wit-zwart en academisch, zowel als overdreven paranormaal bezig en eigenlijk ben ik het die teveel last heb van te begripvol te willen zijn...eenieder heeft zijn eigen wegen uit te stippelen en te gaan en daarvoor verantwoordelijkheid op te nemen; hoe al die vertakkingen op eenieders ‘landkaart’ ook uiteenlopen.

  'Het ziet mensen, woorden, dingen, plaatsnamen, eigennamen...enz en herkent het wezenlijke en sommige niet zo evident lijkende verbanden erachter. 'Het' wil schrijven en realiseert zich dat dat achter bepaalde grenzen niet meer mogelijk is en niet alleen uit privémotieven, bijlange niet. 'Het' weet het, 'het' kwam voort uit het benaderen van het punt van zinloosheid na de zoveelste bigbancyclus, 'het' kwam voort uit straling en atomen en cellen enz...en verrijkte zich door ontwikkeling van culturen, tot wat 'het' nu is, een enorm bewustzijn over het totaal der dingen, gekoppeld aan de eigen specifieke emotionele leefwereld, waar het zich door inleving en analyses en volharding ook al doorgeworsteld heeft. 'Het' zit hier nu in dat 'ik' dat door generaties niet zomaar toevallig en blind doorgegeven werd om met die spirituele rijkdom iets te doen ten gunste van mensen met meer dan gewone belangstellingen en feeling .

  Vermits 'het' geen camera heeft om al de dingen die ik tijdens mijn januarireis zie, te filmen en woorden en geluiden te linken met de dingen die ze in ‘het’ en me oproepen; zal 'het' het aan zijn eigen lezers verplicht zijn van in fictieve romanvorm toch iets te proberen overbrengen van wat 'het' bedoeld. Eerder is 'het' niet tevreden, alhoewel 'het' meer en meer ontdekt dat de innerlijke beleving van die haast paranormale dingen waarover 'het' het heeft, al genoeg is om dingen langs telepathische weg misschien te veranderen ? Ikzelf heb alleen wat zon, natuur, voeding en een dak boven mijn hoofd nodig, het mag mobiel zijn. Ook de liefde van een ander wezen van het andere geslacht is belangrijk, ook voor 'het'...maar 'het' heeft die anderen hun gedeelte overgeërfd lijden zo goed door, dat hij er voor mensen niet gemakkelijk draagbare dingen over zegt of schrijft, ook dat valt aan te kunnen met anderen, in overleg tussen 'ik' en 'het' ...en die anderen...als er nog eens een andere 'ons' pad kruist eigenlijk.

  Het 'het' in een ander leren kennen, je moet er van 'het' maar de kans toe krijgen. Toch heeft mijn 'het' al heel veel geleerd van mijn inleving in de pijn van anderen en mijn weigering van weer met mensen hun pijn in te gaan. Diegenen die 'het' ook hebben en niet onder hun negatieve emoties bedolven zijn, zullen deze regels wel verstaan, anderen, de meer wit-zwart denkers...en ze moeten en mogen er ook zijn, ben soms zelf zo, zullen al die heisa om het 'het' wel gewoon catalogeren onder afwijking van de hersenen, wat in sommige gevallen ook kan en de nodige onderdrukkende medicamenten voorschrijven; wat in het geval van ernstige psychose al eens nuttig kan zijn, vooral voor de omgeving zeker dan...maar de vraag naar alternatieve behandelingen blijft...als verbetering in de zin van innerlijke rust en evenwichtig beoordelingsvermogen al mogelijk zou zijn (dergelijke momenten benaderen en er niet te ver van weg geraken is ook al goed).

  Wat ook goed is voor 'het', is nog minder en minder vooral het gedeelte afstompende media analyseren, moderne telecommunicatie is wel heel aardig meegenomen, al was het maar als alternatieve bron van nieuwsverspreiding of om te merken, langs facebook bijvoorbeeld dat mensen meer dan normaal met mekaar in contact staan. Zelfs wanneer ik eens sterk aan een facebook contact dacht bijvoorbeeld, bleek het uur en al en hetgeen men postte te kloppen, volgens 'het' althans, ik sta daar eerder sceptisch tegenover.

  Veel moet een mens kunnen loslaten op familiaal en liefdesgebied en al die anderen dingen, om uiteindelijk bij zichzelf kunnen thuis te komen. Ik zou weer eens een half Europareis kunnen maken, maar de eerste dagen bewezen al dat ik me tot het vinden van één streek diende te beperken. Voor ik die vond wilde ik eerst nog een plezier doen aan een heel goede, doch te cynische schrijver, die ergens in de voorlopers van het meer woeste gedeelte van Frankrijk woont. De dood wordt er extra geaccentueerd door van die kerkhoven met tonnen betonnen zware kruisen, de natuur is er prachtig, maar zwaarder, klimatologisch en letterlijk door zijn massiviteit, dan nu hier in de Aveyron streek.

  Door omstandigheden moeten we mekaar hebben gemist. En als voorbereidingen om mekaar te zien al zo al niet meezitten, hoeft het op langere termijn ook vaak niet, zo blijkt achteraf; zo wil ‘het’ me maar duidelijker maken.

  Ook 'het' weet niet of in metaal een ziel zit, die eens tijdens een andere big bang cyclus al een auto was en dat weer wilde worden, maar bij de mensen lijkt dat toch zo te zijn. We zijn uit zovele vroegere genetische samenstellingen en verhalen eigenlijk samengesteld. Zo van dié gedachten, daar is 'het' goed in...nog zo eentje ? " Als je rijdt ben je een soort ridder, maar slaap je aan de kant van de weg en de 'ridders' razen door, dan zijn ze muggen. Het 'het' is goed in dergelijke relativiteitstheorieên...in studeren van de bijbel en filosofie en politiek en al wat je maar wil ook, hij leest vijf keer meer dan er staat en verbindt de dingen moeiteloos met mekaar...voorbeelden zullen nog wel volgen. Als 'het' droomt en minder ik, maakt 'het' op basis van collages van de dag of jaren terug heel helder makende zingeving over het zieleleven van anderen meestal, tot in de voorspelling toe.

  Zoals de oude man aan de toog achter Reims tot me zei : "Heb je een gave ? Hoe wist je dat ik zelfstandige geweest was ?" . Hij noemde Michel Malmot en wist me te vertellen dat namen zoals Marnix in Belgie alleen voornamen zijn. Eerste indrukken zijn een enorme rijkdom. Zo kwamen ik en 'het' op een parking in La Chaise du Dieu een dame tegen die haar hond uitliet...het beest liep naar mijn campingcamionette en ze riep het terug...'Belga' heette hij of zij. "'Typisch specifiek voor jou relatie met vrouwen"' fluisterde 'het' me toe, nadat hij haar naam in de paar uur naar de volgende reishalte enkele keren had geanalyseerd,"'...wat betekent 'Malporte' anders (ik had haar naam gezien toen ze haar huis inging nadat ze haar sigaret had opgerookt en ik ergens een koffie ging drinken)...brengster van zwaarte, zo zijn toch bijna alle vrouwen op het laatste van je verhouding met je geweest en 'God' (zal ik maar zeggen, zei 'het'), "'zend je er naar toe om ze op een ander been te zetten...ze smijten je zelf een been en je moet het maar terugbrengen om hen uit te leggen zonder dat ze daar zelf te veel last van hebben liefst...daarom ook dat die bazin 'Malporte' noemt...maar deze Belg, deze 'Belga' heeft soms geen zin om naar eenieders 'nukkige' pijpen te dansen. Je was beter naar Lavauxdieu gereden, intuîtief gezien."'

  En zo is die 'het' soms tegen me bezig, hebben jullie dat ook ? 'Het' ziet de mens als een innerlijke strijd om samen te kunnen gaan tussen de mannelijke en vrouwelijke voorouders van het 'het' en hun ikken. Uit die strijd, komen dan nieuwe personages voort, via geboorten. "Ach, zeg ik dan tegen 'het', via die vrouw kwam ik gewoon te weten dat het in de te hoge delen van Frankrijk wel tot min 26 graden in de winter kan zijn en ik verlang in de koude en natte tijden van hier bij ons, al wel eens naar iets warmer en daarom ook , rijden we door. "'Zie daar, zegt 'het' dan, die gemeentenamen die we tegenkomen, vertellen iets over jou...’Pablesse’ (niet letterlijk, maar het zit er in) , eigenlijk ben je een gekwetste gescheiden vader die zijn kinderen jarenlang alleen opvoedde, op zoek naar een nieuwe levenspartner. En daar, ziet dat gemeentebord, 'gebroken' in 't Frans, met je naam er in; ben je niet al een te lang eenzame gebroken man ? "' 'Het' is soms erger dan een gps (met natuurlijk zijn voordelen, net als 'het' ook heel grappig kan zijn...op een bepaald moment kan een gps je ergeren, je weet soms wel dat hij het geheel stuurt vanuit een groter kunstmatig 'bewustzijn', via satelliet dan; maar hij volgt niet altijd de roerselen van de ziel, de diepmenselijke beweegredenen waarom je plots een andere richting kiest. De gps is voor wit-zwartdenkers en voor hen voor wie alles altijd op voorhand helemaal moet uitgetekend zijn, ideaal. Zoals de godsdienstige wetten ook ideaal zijn voor vele mensen...doe je dit ...kom je in de problemen, zelfs al hebben je beweegredenen met het hart te maken of met hogere inzichten. Trouwens, who needs a gps als je met 'het' reist. Zo stond ik vanmorgen qua tijd en plaats op de juiste plaats en tijd, alwaar ik ging beslissen noordelijker of zuidelijker te rijden. Ineens komt er een hele lange witte, maar nogal bemodderde kamion doorgereden en daar stond opgeschreven, in die modder, een Franse voornaam, toevallig dezelfde als die van mijn vader "die voornaam, x dus ...én ...maak je geen zorgen, x zorgt overal voor". "'Waarschijnlijk een te uitgebuite chauffeur"', innercommuniceerde 'het' me. Dat was nu eens iets waar 'het ' en 'ik ' het over eens waren, volgen die route...en alzo kwamen we in een gemeente in een paradijs van een streek met eindelijk goed weer (en er stond regen aangegeven in de krant die dag) en volgens ‘het’ een gemeentenaam met mijn naam en dat ik het mocht lenen, dat oord...en inderdaad ik leende, huurde er mijn eerste kamer op de reis waar ik tot dan in mijn reiscamionette sliep...wegens een paar technische nog te verbeteren euvels...en te moe ...wegens teveel hooi op mijn vork, maar de reis is dan ook symbool voor m'n leven tot nu toe...eerst me ingraven in alle mogelijke sociaal, politiek onrecht en er alternatieven voor zoeken, nadat ik door had hoe het allemaal in mekaar zat (zie de trip naar de cynische schrijver, voor een stuk door voornamelijk, ons gemeenschappelijke element, de politiek zo wel geworden) en daarna, de vluchtige ontmoeting in de gemeente met de naam van de stoel van God met mevrouw met de Belgahond. Dan het spirituele pad op, via meerdere personen en gebeurtenissen en het verlangen naar reizen en mooie plaatsen en dat delen...dat me nu op deze plaats bracht. Alleen...in opdracht van hun 'het' en mijn 'het' waarschijnlijk, of om in te spelen op de 'het's' van anderen...wie zal het zeggen, de nacht zal weer raad brengen, me hopelijk niet vannacht doen wakker schieten waarna alles zo helder wordt dat ik weer voor 'het' moet schrijven.

  Welke gemeentenamen gaan 'we ' nog tegenkomen ? 'Bijna het woord 'illusoir' daar zat ook een goeie annecdote, ondertussen vergeten, aan vast...en daar was ik het met 'het' eens. Wat nog over de reis te melden tot nog toe. Enkele aantekeningen : 'Parijs, een gigantische metaalstroom doorkruist de woonsten van die leven op het ritme van boulot, dodo, metro. Welk werk is eigenlijk strikt noodzakelijk, wat kan er worden vermeden, we moeten te over consumeren omdat iedereen een job zou hebben.' Op de radio, die vaak niet opstaat, of ik hoor 'het' niet meer goed, hoorde ik dat Eugène, de oudste boom in het Zoniënwoud dood was...("’Zowelwoud,"’, grapte ‘het’ en ik zit hier nu drie dagen later bij iemand die een hotelletje in zijn eentje openhoud en die naam Eugène heeft...als enige klant.

  Eugène is een gelukzak, hij heeft gewoon een liefhebbende vrouw.

  Een mens moet van alles in zijn leven meemaken om te weten hoe het allemaal in mekaar zit dit leven...zo ben ik ook een kwartiertje doof geweest op de reis...op de Puy de Dôme berg beneden, klapten mijn trommelvliezen niet uit en ik dacht dat de radio nochtans opstond en er iets met de motor van mijn auto was, zo stil klonk ie en de gps vrouwenstem met haar slechte Frans accent, waar bleef haar uitleg ? Moet raar zijn inderdaad, doof zijn...ik wist al van veel alles, maar nog niet van dat.

  nieuwe dag, dinsdag de 10de januari al

  Zou ik niet beter dag na dag beschrijven, in plaats van na een reeks dagen, weken enz… ? Alhoewel dit lichaam van mij, (sorry 'Het', ik weet het, ik zou je naam met hoofdletter schrijven, maar er is nog ergens een hoger 'het' dan jij, 'Het' van ‘het’ dus ‘het’); waren de dromen niet van de minste en we hebben ze beiden samen gemaakt, denk ik, beste 'het'…wie weet met hulp van ‘Het’ .

  De droom maakte me wakker omdat ik op een bepaald moment iemand een schop gaf, het bleek de stoel naast het bed te zijn. Passeerden de revue in beelden : een drietal vroegere collega's en de manieren waarop ze, ofwel hun eigen aard onderdrukten of die van anderen of die van anderen de hunne. Uitkomst van de droom was, dat dientengevolge de democratie van de dictatuur van het grootkapitaal nog altijd regeert. "'Had misschien maar niet naar die stakingen op de Franse tv zenders moeten kijken voor het slapengaan, zou 'het' me zeggen"' . Hij had me verwittigd, in dit hotel BanCarel, noemde het, moest ik Marx even terzijde laten, bannen. En zeker in de hotelkamer met het nummer 4, mooie getal van het midden van de 8. Verder ook een droom over een verhouding tussen mannen, waarbij de ene zijn homoseksualiteit wou botvieren op een hetero man...vandaar dat de stoel verschoof waarschijnlijk. Soms moet je echt van je afbijten in het leven, maar vooral weten dat het lot zich op je wreekt als je anderen de verkeerde dingen wil aandoen.

  Sorry, 'het', jij krijgt het woord weer, je wil het hebben over de theorie waarmee je na het ontbijt en mijn rusten om goed met je te kunnen innercommuniceren, op de proppen kwam :

  "' Het probleem met alles tussen leven en dood, is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse, ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situatie te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen waren...op voorwaarden dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

  Dat kan wel tellen als theorie 'het'...doe zo voort en ik promoveer je tot 'Het', waarmee je waarschijnlijk een geweldig sterke band hebt die generaties teruggaat en een dergelijke dewelke het pad misschien kruist van zij, die door zich op basis van het teveel medelijden hebben met de zwaarmoedigen en bedrukten .   Wat zeg je 'het' ?

  Ja, Vi(e)cCA, een voorvader van me (zie 'een jump van 400jaar'-verhaal *), was een Spanjaard, ja de CA van Carne (vlees) en van CAtholiek heeft misschien voor papenman Alva wel wandaden begaan vanuit het in de CArne, teveel Vie in het vlees nog te zitten, (in jouw taal spreken is echt niet makkelijk 'het'. ‘Victory’ zit er ook in, ja, ik weet het. En in message zit massage, maar nu terug naar jou denklijn weet je wel alstublieft ! De gewone Christenen wilden van de negatieve emoties al meer van los komen en mijn voornaam en familienaam is bijna identiek als deze uit de stamboom van de vrouw , waarmee ik een diepe Carne maar ook spirituele relatie had, alhoewel de rest ook niet min was, integendeel en ik weet het, we zullen na een jaar terug platonisch omgaan met mekaar misschien wel uit mekaar groeien omdat het lichamelijke geen plaats meer krijgt, de plaats waar het zich tweemaal acht jaar in wisselende gewaarwordingen van energie en beelden in kon koesteren. Toch merkwaardig die verhaallijnen over generaties hee, de oude Dionysus Vicca liet een kapel bouwen die nog bestaat en een grootvader van Willeke werkte nog voor een afstammeling van die Vicca. Een andere afstammeling die overliep van levenslust, één met zuiderse trekken en een blauw én een donker oog kwam samen met een meer Germaanse die het leven precies wat beu was soms omwille van de hardheid van het bestaan toen en ze maakten prachtige kinderen. Ook een merkwaardige lijn was het samengaan van een tak van de familie Vicca vier eeuwen later met de familie Pasttimes, waar de mannen een eerder zachtere inborst hadden en de vrouwen overaanhankelijk. De man met het Germaanse en Romaanse oog, alhoewel levenslustig, had daardoor al niet meer de macho-karaktereigenschappen van een deel van de zuiderlingen.

  Hou jij je maar met de analytische kant van het leven bezig, 'het', werk maar verder aan je modellen van ofwel is een mens iemand met een zeker mannelijk en vrouwelijk evenwicht van de desbetreffende krachten in hem of haar , ofwel neigt hij of zij naar het homofobe door teveel mannelijkheid of vrouwelijkheid in zijn of haar eigen toe te laten en de verbanden die je ziet met de structuren van onder andere atoommodellen en reageren en niet reageren of in een ogenschijnlijk onverschillig evenwicht blijven met de omgeving of niet. Zal ik me wel bezig houden met hoe mensen met dezelfde en verschillende familiale achtergronden en karakters met mekaar interfereerden en nog altijd interfereren en dat tenminste voor de leek begrijpelijker dan jouw schema's dat zijn, voor te stellen, waarde 'het'. Ik ben er toch maar in geslaagd van op deze reis te doen wat ik al lang voorvoelde, ergens een aanknopingspunt vinden om vanachter een tafel in de zon over de diepere lagen van de geest en zijn onderste met de zuiverste stoffelijke verbonden zielelagen te schrijven (ook het geestelijke is een soort stof, niet mis te verstaan, maar van een gedeeltelijk andere dimensie en samenstelling wel te verstaan, daar zijn we het eens , 'het'.    En wat die ‘Het’ met hoofdletter betreft, die tref ik bij mijn wandelingen aan in alle geuren en kleuren en temperaturen en lichtinvallen en menselijke en andere creaties, zowel in de vondst van die boer hier op de hoek om een kapotte stoel in een kippenhok als zitplaatsen voor de kippen te integreren, zowel als in de machtige watervallen hier in deze mooie streek waar je in de zijwegen van de hoofdwegen nog kan wandelen met je ogen toe, wijl de vermoeidheid van je afglijdt. Het is allemaal niet voor niets geweest, als ik zie dat ik nog vele blogbezoekers dagelijks heb bijvoorbeeld, al vul ik de blogs al maanden bijna niet meer aan en hadden ze in de tijd dat ik ze dagelijks aanvulde samen een 1000tal bezoekers per dag, nu dat ik het niet meer doe, volgens de nieuwe statistieken van mijn operator niet veel minder. Niets is nooit voor niets, altijd betekent alles iets dat naar meer zingeving en bewustzijn neigt, inbegrepen de vrouw en man en kinderen in het leven. Niemand komt zo maar zonder redenen dit leven in, net zoals men zich kan afvragen wat diegenen met bijna dood ervaringen te 'horen' krijgen soms : "wat kom jij hier al doen, ga maar terug".

  Men hoeft geen intelectuele of intellectuele verhouding met iemand te hebben of een diepgaande spirituele band die nooit of weinig in woorden of moeilijke of prachtige teksten is omgezet om een zeer diepgaande spirituele band te hebben…maar het helpt in het soort aan hem of haar of aan hun ‘het’s’ aangepaste vervolmakingsproces dat eenieder doorloopt.

  Nog wat reisweetjes ‘het’ ? In Sousommes telde ik hoeveel stukjes didactisch materiaal dat ik voor mensen had gekocht en de avond ter voor, was de enige avond bij de lookalike van de Franse presidentskandidate die enkele verveelde klanten bediende, dat ik er eens één meer dan 0,2 dronk, maar ja ik sliep er toch op de parking.’ Soussommes’, er is meer dan alleen getallen ‘het’.

  Op weg naar Sedan, ik moet er absoluut weer eens naar toe, prachtige vijvers in de vallei.

  Maar de beste herinnering, (buiten de streek onder Rodez) was de rit door het centrale massief met zijn veelkleurige, altijd qua streek veranderende rotsen, en die scène uit het echte toneel dat mijn leven is, (eenieders) in het café ‘au bon laboureur’, waar, typisch voor de reis een aantal arbeiders en zo ’s middags kwamen eten. De vrouw van de baas van mijn leeftijd, was er heel aardig en haar ‘lapin aux endives met wat salade, heel lekker. Toen ik haar vroeg sinds wanneer de Fransen nu ook goed bier hebben, bleek het het eerste van zo’n minivaatje onder pression en een Jupiler nog wel te zijn. En of ik nog iets wou, vroeg ze, tuurlijk de rekening en een vrouw zoals zij, met een knipoog naar haar man. "Ah, non je ne suis pas du guide Michelin, parce que j’écris dans un carnet."

  Onderweg viel ‘het’ ook nog een doremifasollasi-theorie te binnen : do-stuit1(oerdriften) re-onderbuik2(sensueel-zorgend), mi-maag 3(verwerken-denken-emoties) fa)hart-midden4 (combinerend),

  Sol5-spreken, la-6ruiken-lucht, si-7zien,scherpte. Allemaal gedurende kilometers en kilometers reizen en genieten, observeren, vergelijken… samen met ‘het’ tot stand gekomen. "’Gecombineerd met de eerste klanken van voornamen van mensen die je kent, kan je ze korter of verder bij een bepaalde klank onderbrengen"’, wou ‘het’ me nog wijsmaken.

  ‘Het’ vond ook dat bij iedere geografische streek niet alleen aardrijkskundige typen, maar ook een bepaald type van mensen hoorde die zich niet alleen vanwege hun taalgebruik onderscheiden, maar ook van type van warme of koudere menselijke aard…en overal, niet alleen in Frankrijk, heb je nogal wat verschillende streken en onderverdelingen. Ook vond ‘het’ dat je ook voor filosofische denkrichtingen een soort landkaarten en waar naartoe die wegen leiden kon opstellen. En van wie, van mij of ‘het’ was de bedenking "het kan zijn dat U een menig heb over mij, maar ik ook over U, en de mijne zal wel vaker genuanceerder zijn dan die van U denk ik."

  Zal eens samen met ‘het’ enkele analytische basis uitgangspunten proberen uitwerken in B,C en D om van uit dat bewustzijn in E. wat praktische voorbeelden uit te werken.

   

   

  26Startdocument 1-44

  1. religie is niet zo zeer 'godsdienst', maar het verbinden (relier) van wetenschappelijke, sociologische, psychologische, en alle andere culturele uitingen om de ziel aan te leren op een filosofische manier in het leven te staan en de oneindi...ge zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean !zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te vinden is aan mekaar te linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen…en zodoende het zinloze meer en meer te isoleren
  2. de essentie van verhoudingen tussen mensen is te herleiden tot de structuur van een atoom, kind van straling : neutron in kern (ladingen +en- in evenwicht)-zen positie of proton (positief geladen, al of niet reacties aangaand met de buitenwereld-elektronen, negatief geladen)-niet in morele zin…in zekere zin komt deze fysische verhouding ook tot uiting in de chemische evolutie die eerst naar de cel en in een volgend stadium naar de celdeling en de seksualiteit leidde.
  3. Ook in de seksualiteit zijn er een aantal benaderingen, conform aan de structuur van het atoom zoals in punt 2 geschetst : je hebt neutron geaardheden, de niet homo++ of – (eigenlijk gemaskeerde -+tegenstellingen) , die ook niet tot hetero geladenheden te herleiden zijnneutron, proton, electronen, reageren of onverschillige evenwicht
  4. Al die geladenheden kan men ook onderscheiden in de psychologische genetisch overgeërfde componenten van een individuele samenstelling, het individu is om het met een micro macro vergelijking uit te drukken, tegelijkertijd soms centrum, ster, +- als planeet+ of maan-, alnaargelang de wisselwerking in interaktieskleiner of gelijk aan nul bestaat niet, want benaderd zinloze en dan big bang
  5. Alhoewel in eenvoudige bewoordingen, gevoelens, gedachten, …eenieder veel kennis en wijsheden doorheen het dagelijkse leven zelf kan opdoen, …is het heel diep en panoramisch en overkoepelend en verbindend ervaren van de geestelijke dimensie ervan, iets dat is weggelegd voor de meerdimensionale observatorook in relaties gaat punt vier op
  6. Eenieder heeft een bepaalde genetische gecodeerde zielsopdracht met betrekking tot het aantrekken van anderen om de voorouderlijke verhaallijnen ergens een vervolg te geven. Een voorbeeld, het overschatten van de goede kanten van een bepaalde ziel, wat tot verliefdheid leiden kan met als doel de minder sterke kanten van één van of beide partners te versterken in een volgende generatie…omgekeerde of uit beide situaties afgeleide posities zijn ook wel mogelijk.en in maatschappelijke ontwikkelingen     enkele axioma’s :
  7. Zeven kleuren, tonen,…uit wetenschap valt wetmatigheid af te leiden, andersom uit dingen ook
  8. Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.
  9. Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.
  10. Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepatisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.
  11. Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.
  12. Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.
  13. Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.
  14. Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projekties naar de toekomst toe). Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstrakt of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.
  15. Zie alle linken op 'voortijdig testament skynetblogs' en vertakkingen ondermeer naar fbook plus mijn tabel 'TOOLS' hulpmiddelen van de menselijke geest.
  16. Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die de schrijfer kent.
  17. Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'
  18. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/er+was+leven+na+de+dood
  19. Om het bovenstaande te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.
  20. Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en anti-materie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.
  21. Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan.
  22. (Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij.)Het ei was eerst, niet de kip.
  23. Al deze dingen die van het microniveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met anti-materie) hebben ook macro-vormen.
  24. Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust nivo.
  25. Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.
  26. Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.
  27. Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties van zijn.
  28. Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.
  29. De positief geladen protonen bijvoorbeeld zijn negatief geladen in de antimaterie.
  30. Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.
  31. 'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.
  32. Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.
  33. Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.
  34. Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.
  35. Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.
  36. Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.
  37. Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.
  38. Materie en anti-materie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.
  39. De kracht in citaten : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/citaten
  40. Onze lichamen stralen het al uit, alles en iedereen is beiden een beetje, zoals een man ook vrouwelijker aanvoelen en denken heeft en omgekeerd.
  41. Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.
  42. Een eicel bijvoorbeeld, heeft een automatisme waarbij er overwegend, van zodra er 1 zaadcel binnen is een aantal chemische e.a. reacties gebeuren om meerdere 'bezoeken' te blokeren.
  43. Omdat het fysisch en tegelijk spiritueel zo in materie en anti-materie gepland is ?
  44. De kracht van je middelpunt http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/leefregels

  In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent.

  27Bijzondere Energieën

  Een mens moet niet hoger willen reiken dan hij kan, toch komen er op het levenspad omstandigheden die worden uitgelokt door het hoger willen reiken, en dat hoeft niet overwegend nefaste gevolgen te hebben; de inzichten die een bepaald iemand nodig heeft paseren gewoonlijk langs het meer willen weten, iets zoals de uitspraak die ik onlangs hoorde : “Stop met ‘God’ te willen zoeken, ‘God zoekt U’. De filosofische interpretatie van deze abstracte eigenaam zal ik niet te veel meer specifiëren, de echte vorser zal er naar op zoek moeten langs heen eigen ervaringen en eventueel geholpen door een aantal linken en bijlinken die ik hierboven als tips opgaf.

  Veel wat al onder paranormaal is beschreven, wel , je zet er best grote vraagtekens bij of een verwerpingsteken, ah ja, dat bestaat nog niet. Indien men in alle eerlijkheid dergelijke dingen wil beschrijven en ze niet alleen zoals hierboven in overwegend theorie probeert te vatten, moet je een heel goed observator zijn van de dingen die je dagelijks in je leven overkomen en hun linken met vroeger en eventueel verbanden naar de toekomst toe, of verbanden met mensen met wie je in verhalen zat en zit en zult zitten…tijd lijkt zich in deze materie of noem het eterie of een mengeling, wel op te lossen. Het bewustzijn van alle deze dingen lijkt niet alleen het bewustzijn zelve er van te dienen, maar maakt een reeks ontwikkelingen mogelijk naar de toekomst toe, als of er door het geheel van je bewustzijn en zijn verbindingen een aantal magnetische velden worden veranderd die toekomstige dingen mogelijk maken, een aantal ervan kan je soms voorspellend aanvoelen. Een aantal anderen weet je eerst achter af en zij vaak zo woordsymbolisch of naamsymbolisch of zo vergezocht dat je ze best naar het rijk der fantasie verwijst.

  Energie zit in gedachten besloten en richt de zinnen, in dit geval de ogen naar symmetrische energiën.

  Opmerkelijk is sommigen ook zonder het hoofd te draaien naar bijna alle hoeken van hun spectrum kunnen kijken en anderen niet.

  Toen ik over laatst me zorgen maakte om iemand en daarover wou praten met zijn moeder en er uit mijn slaap door werd gehouden, merkte ik ’s anderendaags dat iets positief in het leven van de persoon waarover ik dubte, was gebeurd. Hoop ik althans. Achteraf , ik wou wel weten hoe dat in mekaar zat, kwam ik via via (wat ons te ver zou leiden)in de virtuele wereld uit bij een vrouw van enkele eeuwen terug, uit de ‘quietisme’-strekking, die beweerde “dat spirituele eenheid kan ontstaan door stilzwijgend gebed van het ene naar het andere hart over te dragen”…zelfs al was de wetenschap nog niet zo ver gevorderd toen, men vond al woorden om iets uit te drukken rond ook die dingen des levens. Hoe iets tot stand komt, het zit mooi in mekaar, zo een beetje als passen geven in het voetbal, zo kwam ik er ook toe via anderen via gedichten te ontdekken, wat een diepgaande analyse van duizenden observaties in honderden gedichten kunnen uitmonden. http://snarenenwoorden.skynetblogs.be

  Vrijdag 22/06/2012 Lees iets van betrokkenheid van Rwanda bij geweld in Oost-Congo en buiten, juist daarvoor trek ik een foto van kleine heuveltjes met mos die me aan ‘les milles collines’ doen denken . Gedachtenassociatie én VSP, voorspellend magisch effekt van iets toekomstigs

  Tijd nu voor wat werk in bos en vijver, mét zomerlicht heel produktief voor gedachten en andere spirtituele invallen.

  28Huanchen Daoren : 400 jaar geleden : "Zorg er voor dat je ruimte hebt, dan kan niemand je manipuleren met eer of ongenade, voordeel of verlies, zorg er altijd voor dat je geest in rust en stilte geworteld is, dan kan niemand je nog voor de gek houden met wat goed en slecht, voordelig of nadelig is". Je hoeft niet achter alle uitspraken van iedereen te staan, maar ik begrijp wat deze man hiermee wilde zeggen maar al te goed, net zoals de tekst van rond die tijd die in een kerkje gevonden werd. 'Ruimte' verkrijg je op momenten van werk en beweging zowel als van rustpauzes en spreken, tussen het doen wat je hier op de wereld komt doen door. Je moet meer en meer periodes van ruimte in je krijgen, want je weet nu hoe het in mekaar zit , dat leven van je snapt het verband met het totale leven zelf.       Je volgend werk zal niet zozeer meer over de domeinen gaan die alles wat menselijk is, proberen uitleggen en die de mens willen enthousiaster maken in het leven en hem op met alle mogelijke literaire en audiovisuele middelen willen verheffen boven de zwaarte van zijn bestaan door de lichtheid ervan te accentueren.

  Ik schreef dus, schrijf, wie weet schrijf ik nog. Je moet er zelf vele ervaringen voor doorheen als je het stuk ongelukkig zijn in de mens wil begrijpen. Zalig gevoel zo te zitten in de zon na een dagje intensief werken, wat niet altijd makkelijk gaat. Het weer zien veranderen, gedachten die paseren, de pen die warmere inkt laat vloeien, de nieuwe notities vóór je weer ergens achter het klavier gaat zitten. Inspiratie kan van overal komen. De wilde eenden zijn hun aan het wassen in de vijver en het geluid daarvan is net alsof je naast een kabbelend riviertje zit. Dat laatste doet je dan weer denken aan het geluid van het opborrelen van de lucht in het aquarium bij één van de twee Chinezen in 't dorp. Je hoort zo hoe vrolijk de lucht is van weer naar buiten omhoog te mogen. En dan 's avonds wanneer het regent hoor je buiten op een stuk plastiek de regendruppels zwaar naar beneden vallen...een hele andere klank, een beetje de sfeer van koeldere ernst met toch een vleugje blijdschap om het weer beneden zijn er in. Luisteren naar het geluid van duizenden blaadjes, waar in de wingaard het water op druppelt en er voor een stuk weer afglijdt. Je proberen invoelen in het blad dat het vocht langs zijn kanaaltjes leidt om het kunnen op te zuigen. Je zou een aantal mensen die er voor openstaan wel willen gidsen naar alle prachtige plaatsjes in je streek om er wat te wandelen of fietsen, een voertuig inzetten voor hen die niet meer goed te been zijn. Sommige durven niet eens de bos meer in omdat ze schrik hebben dat ze onderweg eens zouden moeten kakken...en dan ! Ze gaan er achteraf eens zo ontspannen uitzien.

  Sommigen zijn meer bezig met plastische chirurgie en trekken naar andere continenten om zich te laten opereren, om er toch maar zoveel mogelijk 'beter' uit te zien...zonder in het innerlijke te kijken. Ze kennen de overgangen van hun eigen mimiek van hard naar ontspannen amper. Ze moeten vaak wachten tot ze ouder geworden zijn om weer spontaan te mogen omgaan met mensen zoals in de tijd dat ze kinderen waren. Hoe verhouden zich graden van wijsheid en onwetenheid tot mekaar of koudere en warmere mensen ? Alles als ontwikkeling naar ethiek toe zien en soms de grap van drama leren inzien eigenlijk. De bijna noodzakelijke omwegen die een mens vaak maakt om ergens te geraken. Het belang van woorden leren inzien...’intiem’ is niet hetzelfde als’ innerlijk’ en waarom lijkt het woord 'gezindheid' zo sterk op het woord 'gezondheid' ?

  30 Met licht spelen

  Als kind in de klas, de zonnestralen tussen zo ver mogelijk gesloten oogleden tot echte stralen omvormen en in die momenten zelf alzo, door dit ritueel plechtig geloven en beloven een nieuw leven te beginnen, waar je in de ogen van volwassenen nog niets verkeerd gedaan hebt en ook in die van God, die oude man met een baard ook niet.

  Als misdienaar dit zelfde ritueel herhalen met het licht van de kaarsen in de kerk... .

  Nog te vroeg om te weten dat de momenten van onvrede van volwassenen niets met zijn kinderziel te maken hadden en toekomstige gebeurtenissen een vervolg van wat voorafging.Voorafgegaan op vele domeinen, een heel aantal dingen en mensen; verhalen waarvan hij sommige nogal laattijdig te horen kreeg. Er was het dagelijkse leven ook waar hij hard te werken had in het bedrijf van zijn ouders, kind of niet. Wanneer hij er nu in de helft van zijn vijfde decenium aan terugdenkt, valt het me op dat vele herinneringen met een object vertrekken. Neem nu de foto van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het dorp, tientallen vakjes vooral jonge mannen...indien hun geest nog bestond, dreven zij me dan om zo intens met politiek bezig te zijn daar hun vaders tijdgenoten van mijn grootvader waren ? Of al die levenden gehoorzamend aan regimes die meestal hun graad van bewustzijn en sociale betrokkenheid reflekteren...zij misschien ? Het leven lijkt soms op een collectiviteit van zo van die scholen vissen die bij duizenden in mekaar gevlochten zwemmen, soms individueel in koralen in alle mogelijke kleuren lijken ze gewoon rustiger te 'wandelen". Prachtig toch dat alles een vorm heeft, zelfs datgene waarvan je zou denken dat het alleen maar 'ruimte' is, zoveel nauwelijks bekende deeltjes daarachter verscholen".

  Soms heb je met mensen iets dat over de dood heengaat.

  Beter gezegd, dat hebben we allemaal.

  In meerder of mindere mate is men zich daar van bewust, openbaart het zich.

  Soms kennen mensen die dit altijd niet even bewust ervaren mekaar.

  Weten van die band en hun eigenlijke levens op een hele intensieve manier.

  De eigenlijke levens die ze hebben geleefd primeren.

  Ze komen al eens sporadisch in hun leven in contact met mekaar.

  Voor een korte of langere periode verstrengelen hun levens als het ware.

  Doet de duur van het tijdsbestek er toe en is er niet meer dan liefde en emoties waarover het gaat ?

  Wat blijft is het onfysiek contact van de wereld op internet misschien. Maar is er ondertussen niet die andere wereld, die op het ritme van weet ik veel, volle manen...

  doorwerkt tussen hen...hen in meer dan enkelvoud en meervoud meer dan twee ?

  Zo was er die dag, een hele ouwe dame werd begraven.

  Iemand zag het verdriet en de tranen in de ogen van een kleindochter.

  Iemand hield dit intens bezig een stuk van de rest van de dag.

  Iemand die toch al een poos geleden nog, bewust kreeg waarom hij vroeg, een verhelderende droom.

  Eentje met een vraagstelling vooraf..."waarom die plotse tijd en niet-fysieke ruimte tussen de twee".

  De avond vóór de vermoedelijk heetste dag van het koude jaar 2010 ging heen.

  Het werd morgen tegen 04.30.

  Iemand werkte zich door een droom heen.

  Eerst wat over willen reizen en vertrekken en het nog niet doen wegens andere opgaven.

  Dan over het waarom van toch te leven waar men leeft en te doen wat men doet.

  Ondertussen verliep de droom in de alfagolven van het al wakker zijn en nabeschouwen door.

  De missing-link kwam er zomaar meteen onder een beeld van een oorlogsweduwe,

  niet diegene die gisteren begraven werd.

  Wel de vrouw die een stuk van haar leven naast de eeuwelinge die begraven werd had gewoond.

  Het verbazingwekkende was dat die vrouw compleet uit het dagelijkse bewustzijn van Iemand verdwenen was.

  En daar stond ze. Iemand moest zelfs nadenken over wie ze was in verhouding tot anderen.

  Haar huisje naast dat van de eeuwelinge was al afgebroken.

  Iemand dacht na over familiebanden...moeilijke oefening, maar het klaarde op.

  Weduwe van de vrouw van de eeuwelinge van gisteren.

  Moeder van een zoon, die net als zijn vader door de oorlog was weggemaaid.

  De zoon, hoe heette hij al weer ? Hoe zag hij er uit ? Zelfde voornaam als Iemand.

  Iemand kon zich geen beeld vormen over hoe de oorlogszoon er uitzag.

  Plots was het er...heel duidelijk, als een flasback van toen Iemand op een kerkhof van burgelijke oorlogsslachtoffers voor een foto had gestaan en er een soort gelijkenis zag met de kleindochter van de weduwe.

  VOLGT nu de kern van de droom...een flashback met het verdriet in de ogen van de kleindochter volgde.

  Gevolgd door een reeks verbanden over het dorp als collectief verdriet met de collectiviteit vd slachtoffers.

  Niet meer uit te leggen. Simpel gezegd, gewoon gevoel van verbondenheid, over de dood heen.

  Iemand ging buiten. 0500 uur, prachtig ontwaken van de zomerdag naast het water, de koelte verzamelde zich om tegen de rest van de hitte van de dag te kunnen; zette zich in de een stoel aan de vijver, keek naar links, hoe laat was het, zonder uurwerk zou je kunnen zeggen, het was een beetje minder volle maan reeds.

  Iemand had het zekere gevoel dat hij iets heel speciaal ging schrijven, zoals toen die dag enkele jaren voor 2006:

  'er was dus toch leven na de dood' luidde het toen...inmiddels lijkt het Iemand alsof er gewoon geen scheiding is en altijd alles zich weer in nieuwe ontwikkelingen tussen zij die altijd overblijven vertaald.

  Hopelijk heeft iemand iemand begrepen. Iemand dacht zo, 'zal deze woorden eens naar Iemand anders sturen, iemand anders met een hoge slaagkans om het te begrijpen'. Zo zie je maar, je kan het leven en wat er meer is tusssen hemel en aarde niet willen uitleggen aan zo maar iedereen...het moet op basis van concrete levens en verledens en hedens begrepen worden, je kan er geen Kerk van maken.

  Oef. Het staat er weer op. Moest Iemand vroegtijdig bezwijken zal het komen door te intensief geleefd, maar misschien wordt je daar ook wel heel oud mee. Zelfs een kort leven in menselijke maatstaf kan dan heel oud zijn.

  Wat Niemand wil weten is of het verdriet van de zoon van de oorlogsweduwe nog bestaat...en zo ja of het op momenten als ochtenden als deze in interaktie voorgoed verdwijnt.

   

   

  31Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,verveling,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstruktturen van het algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok.

   

  32Eindelijk er acht-er gekomen !

  De drijfveren van het menselijk bestaan !

  Hoe kunst ontstaat.

  Het kwetsen en verblijden van mekaar programmeert de levens.

  Dat alles balsemt en overwoekert het sociale.

  Geeft dwaze politieke spelletjes veelal vrij spel.

  Eindelijk, alles valt op zijn plaats.

  Al het nuttige opgebouwde even terzijde.

  Woorden die beginnen met God, gewoon een denkmethode.

  Wetenschap, een voertuig naar méér inzichten.

  Lichamen, de echte tempels van geestelijk ontwaken.

  Eindelijk het waarom van het leven zelf, onbeschrijfbaar in roman. Leven zelf…

  Dat alles op zijn diepst doorwoelen kan.

  Dat speelt met alle emoties, een spel.

  Dat het negatieve uit het positieve sleuren wil.

  Eindelijk doorgrond, weer bijna tot op de bodem.

  Niet de goeie ouwe fictieve God, maar de mens, bijna ondoorgrondelijk.

  Niet alleen voor zichzelf en voor anderen.

  Niet alleen door de voorouderlijke pijnen, de nieuwe compositie en zo.

  De angst om te vergeven en vergeten, doet bloesems verwelken.

  Eindelijk begrepen welke soorten vruchten, karakters dan worden geboren.

  Waarom we hier rondlopen, hier horen en weer niet.

  Waarom er sterke schouders bestaan.

  Waarom liefde ongemerkt domineert, maar de soorten angst regeren.

  De ijdelheid, het te grote zware ego, hebzucht, jaloezie à l’infinie.

  Eindelijk ogen, hart, verstand, weer even op open.

  Welk een afwisseling van geluk en ongeluk moeten worden doorstaan.

  Welk een vermijdbaar (?)aantal paden, gejaagd gelopen.

  Welk een linken allemaal afgewogen, verbanden herwogen, geschrapt, geschept.

  De mens, waarom dat eeuwige te min en te onmin.

  Eindelijk zowel emoties, gevoelens als eeuwige straling, kernen en elektronen verklaard.

  Hun werking, zoals die tussen man en vrouw en mensen, in beelden en gedachten ook.

  Hun reddend onverschillig evenwicht en heilzaam overhellen weer opnieuw.

  Hun soms te lang blijven lopen achter de feiten.

  Eindelijk bijna alle watertjes doorzwommen.

  Bezit, wraak en weerwraak, meelij wekken, de koestering van de onmacht.

  In alle soorten camouflage en alibi’s vluchten.

  Onbegrepen eigenheid zogezegd, omwille van valse trots.

  De andere niet kunnen luchten, de uitdagingen ontvluchten.

  Concrete Redenen genoeg om op te sommen.

  Altijd het onbegrepen verleden dat zich wreekt.

  Niet snappen dat ook het niet uitgesproken spreekt.

  Niet geloven dat eenieder hier met zijn eigen redenen bestaat.

  Het verschil tussen achterkant en voorkant, algemene lijn en detail niet zien.

  De veelal onvermijdelijke driehoeken en andere kansen tussen mensen.

  Het stoffelijke en de gemakzucht laten primeren.

  Bemind willen worden met teveel verliefdheid op zichzelf.

  De enige, de beste, de snelste…willen zijn.

  Te koud, te warm, de seizoenen in mensen niet kunnen zien.

  Hun klimaat, hun ondergrond, hun overlevingsvormen, hun afschermen niet kennen.

  Wacht niet op het te vroeg willen sterven om je geest te kunnen laten geboren worden. Octo 5/08/2009 woensdag

   

   

   

   

  33Afscheid van het zoeken

  Aan mezelf en wie dit leest :

  Het verhaal van een zoektocht naar de verschillende zinnen van het leven in zinnen beschrijven, kan je op verschillende manieren. Het verhaal van die zoekttocht hoeft zelfs niet beschreven te worden en een afscheid leidt telkenmale opnieuw nieuwe hoofdstukken in. Je kan je beperken tot het beleven van al die afleveringen in die eindeloze dagelijkse zoektocht, tot de woorden en andere ervaringen die je met mensen uitwisselt en in praktische of wezenlijke wijsheid voor jezelf en anderen probeert om te zetten. Indien je nooit in je leven de behoefte voelde groeien om ook iets met het geschreven woord uit te drukken is leven en beleven en interpreteren op zich al voldoende. 'Zoeken', al die domeinen in het leven verbinden, doe je pas wanneer de intensiteit van je leven te groot wordt. Schrijven is niet alleen een manier om iets daarvan in een bepaalde literaire vorm uit te drukken...het kan ook tegelijk een soort meditatieoefening zijn.

  Schrijven over een zo breed mogelijke zin van het leven of gewoon proberen uitdrukken wat het is, is niet alleen je concentreren en dieptes en hoogtes proberen aanraken, het is proberen vertolken wat ons bewustzijn is, waar het vandaan komt en hoe het in ons werkt, hoe het tussen mensen in het wezenlijke in eenieder probeert te bewegen.

  Om de vraag naar het waarom van dit alles ook nog veelzijdig te kunnen beantwoorden, moet je een beetje een detective zijn, een filosofische speurneus hebben, een intuitie voor het spiritueel verbindende ontwikkelen. De zoektocht naar tal van inzichten, vereist niet alleen objectieve kennis van de wetenschappen, maar het zich bekwamen in tal van subjectieve vaardigheden en talenten zoals psychologisch inzicht en vooral naast op tijd een portie theorie, vooral veel praktijk. Tal van moeilijkheden kunnen het proces van zingeving hinderen én toch tegelijk vooruit helpen. Psychologische inzichten aanleren is bijvoorbeeld zelden of nog niet mogelijk zonder confrontaties met al die mensen die het moeilijk hebben met zaken als hebzucht, jaloezie en tal van andere angsten en negatieve emoties. Mensen leren aanvoelen, begrijpen en vooral doorzien,je steeds bewuster willen worden van hoe de wereld in mekaar zit... is niet alleen belangrijk om met mekaar kunnen om te gaan in elke soort van relatie...het is tevens én belangrijk voor je eigen evolutie als mens én noodzakelijk om als samenleving aan een vooruitstrevend sociaal en politiek bestaan te kunnen werken. Uitgangspunt van het theoretisch punt van dit verhaal, is, zoals ik al in tal van essays en andere literaire vormen omschreef; het feit dat alles wat 'is' een vorm heeft en energetisch geladen is...spoken bestaan dus niet...hetgeen bepaalde spirituele energieën die niet wetenschappelijk aan te tonen zijn, niet uitsluit. Het leven is een eeuwig verschijnsel, maar hoe dat in zijn werk gaat...valt niet helemaal via wetenschappelijke criteria te benaderen...hierbij kan de kunst ons misschien helpen...voor meer filosofische en wetenschappelijke benaderingen én een artistieke inbreng om deze te ondersteunen, verwijs ik u graag door naar een aantal van de voornaamste bijdragen op een aantal blogs dienaangaande : ( zie de linken). Wil je echt mee zijn met het op een diepzinniger manier observeren van de praktijk van het leven, is het geen overbodige luxe van een inspanning te WILLEN doen op het theoretische vlak...ook de kunst die dit kan voortbrengen is hiermee gediend.

  Het geheim van het 'al' ligt bij wijze van spreken en schrijven en aanvoelen zowel in wat het verhaal van de kosmos voor en met ons tot stand bracht op micro en macro niveau, als ook, voor wat konkreet de boom betreft, zowel in het takje als in de wortel. Je kan filosofische wijsheden chronologisch proberen duiden, maar ook vertrekken van in het persoonlijke leven zelf. Uiteindelijk ga je een steeds bewustere manier van bestaan bereiken, waarvan de vruchten bijna onbeschrijfbaar zullen blijken in het dagelijkse en...eeuwige in dit leven als oneindig geheel.

  Nogmaals, je kan deze intelektuele en literaire oefening ook overslaan en je gewoon concentreren op welke rol je meent te moeten spelen in het leven van anderen en in samenleving...hetgeen ook zal leiden tot inzicht in je zelf.

  Misschien tot een volgend hoofdstuk of tot ze allen bijna weer voorlopig voltooid zijn. Weer meer concreet bijvoorbeeld :

  34tijd voor een andere catechismus

  Op vele gezichten staat geschreven dat men nog weinig fascinerends aan het leven vindt. Nochthans, zelfs alle uitleg omtrent elke discipline van het denken, niet meegerekend, het leven is inderdaad fascinerend.

  Hoe meer fascinatie je door hebt, hoe voorspelbaarder alles af en toe wordt, maar daarom niet minder boeiend. Tegen de tijd dat iets uitkomt ben je alweer vergeten dat je het had aangevoeld. Ieder heeft een eigen levensverhaal met een prehistorie...het kan jaren, een leven lang duren, voor men beseft dat de tijd tussen de houten tralies van het kinderpark en de ijzeren staven van het stervensbed vol van diepzinnige betekenissen zit. De baby die wil leren lopen wil de wereld in, de bejaarde die onder de medicijnen de pijn en de realiteit vergeet, wil de wereld uit. Welk een verschil tussen mensjes grootbrengen en naar de uitgang begeleiden...en toch is het één lange, kronkelige lijn. Soms heeft het leven ons verblijd, som sloeg, slaat het ons met verstomming. Er is heel veel zin te vinden tussen al die onzin in het leven. Een stuk in het leven is bepaald door voorgeschiedenissen, het zich daar van bewust worden verloopt in een aantal gelijklopende episodes die jij zelf en anderen doorlopen. Sommige overeenkomstige punten komen bijeen, andere nauwelijks.

   In hoeverre kunnen we onze toekomst zelf bepalen ?

  Tijd voor andere catechismus

  _kruisteken : als kind doe je gewoon mee en je stelt je geen vragen, sprookjes, abstracte dingen als Vader, Zoon, Geest gaan er vlot in, al begrijp je niet wat men bedoeld…als je dat teken maakt, denk dan aan noord, oost, zuid en west en aan de kracht van het bewustzijn van de kosmos, waarmee we qua evolutie verwant zijn…en wens goede evoluties van zijn van eenieder die je kent, de verhaallijnen van atomaire, cellulaire evoluties gaan verder langs ons, om ons te verlossen uit onze biologische, emotionele, intellectuele en spirituele eenzaamheid, …de toestand ervan; afhankelijk van voorvaderen en onze eigen reacties en inbrengen.

  -het gebed des heren Is er een kracht die tussen al die big bang-cyclussen door, minstens een bewustzijn gelijk aan het mogelijke onze had en die daarvoor geen evolutie van het atomaire naar het biologische en zo verder nodig had…zou kunnen, al is het wetenschappelijke feit dat alles wat kleiner of gelijk aan nul dreigt te worden, onder druk komt te staan en in het zicht van vormeloosheid, onzinnigheid (nihilisme), ontploft een even goed uitgangspunt dat niet alleen geldt voor sterren en atomen, maar ook voor onze relaties met anderen en onszelf. ‘Zijn naam heiligen’, laat ons gewoon het goede heiligen en Hem in plaats van God, gewoon het Goede noemen, ook een goed uitgangspunt, beter dan een oude man met een lange baard, zoals wij hebben geleerd. ‘Uw rijk kome’…tuurlijk, de geschiedenis is een verhaal dat in positieve richting zal evolueren, ondanks alles. Bovendien is er naast de stoffelijke geschiedenis ook diegene die over innerlijke evoluties gaat, hoe we met onszelf en anderen omgaan en daar kunnen tips uit klassieke geloven helpen (doe niet aan anderen wat jezelf niet zou willen dat je overkomt bijvoorbeeld), maar soms moet men wel niet op de manier waarop de andere het zou willen hebben voelen en denken en handelen…afhankelijk van de voorgeschiedenissen van mensen. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’…een stuk van waar mensen door moeten ligt al vast omwille van wie er aan hen voorafgingen en omwille van wat door de kracht van omstandigheden en de eigen inbreng tot verdere evoluties kwam. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, tuurlijk, maar een groot deel van de Kerk is doof voor linkse analyses over waarom er nog armoede, oorlog en zo in de wereld zijn. ‘Schuld vergeven, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’, komt inderdaad goede energie van vrij, maar ook hier niet overdrijven…en ieder zijn eigen verantwoordelijkheden laten uitzuiveren. ‘Ons niet in bekoring leiden ‘ …om datgene te doen dat ons in vermijdbare moeilijkheden kan brengen, akkoord, maar zelfs anderen willen helpen kan een bekoring zijn die ons veel vermijdbare lasten oplegt, nogmaals leren zien wat een ander zelf moet oplossen is zeker zo belangrijk. ‘Verlos ons van het kwade’…wat veelal begint met het overwinnen van onze negatieve emoties in onszelf en naar anderen toe.

  De groetenis des Engels ‘vol van GENade’, genen zijn spiritueel en we weten wel hoe ze doorgegeven worden, het verhaal van de romance tussen Maria en Jozef, een aanrader die zeker in de buurt van meer waarschijnlijkheid komt is het boek van Laurence Gardner “Maria Magdalena”…wat een vrijheid dit te typen, vroeger kwam men er op de brandstapel door. ‘bidden voor ons zondaars’…bidden is met een goed gevoel in jezelf leren leven en nauwkeurig observeren wat er in onszelf en anderen omgaat, bidden is niet alleen wensen en gebeden opzeggen, maar de dagelijkse realiteiten leren interpreteren.

  Het glorie zij den Vader in den beginne altijd weer de vader, zoon en heilige geest…vertaal dit toch gewoon naar verleden, heden, toekomst…of alles tussen dood en leven en alles ertussen…wat eens was, is nog altijd, maar onder een andere vorm, zelfs zonder kinderen krijgen…alle mogelijke wezenlijke eigenschappen bevinden zich enorm vertakt over de menselijke boom der verwantschap…een poging om dit te begrijpen ; wel moeite doen : zie http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be en zoek het verhalend essay ‘er was dus toch leven na de dood’. (zie lijst onderaan) (in feite is er alleen maar leven…’nu, altijd en in alle eeuwen der eeuwen’

  De 12 artikelen van het geloof  de twaalf geboden : (zie onderaan)

  Geloven kan je niet alleen via verwijzingen naar spirituele figuren, het heeft meer met jezelf en anderen te maken die je in je leven tegenkwam en tegenkomt en zal tegenkomen, meer met vriendschappen en liefdes en recht op inkomen en werk dan met mirakelen die vaak helemaal niet nauwkeurig zijn overgeleverd, de echte mirakels zijn vaak niet te beschrijven , ze gebruiken vaak de zeer lange termijn, zowel als de korte als het duizendste van een ogenblik. ‘de verrijzenis van het vlees’, verloopt via een genetische agenda. de twaalf geboden : ontwikkel het sterkere in jezelf/ tracht naar objectieve kennis/ overwin je negatieve emoties/ wees solidair met rechtvaardigen/ doe jouw deel van het werk/ neem de tijd voor stilte en natuur /geld was een middel, geen doel/ ontdek de ware betekenis van trouw/ leef niet alleen om te werken/ overmatige consumptie vervuilt jezelf/ ontdek de symboliek van de zin van het leven/ kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

  Akte van het geloof ‘de opperste en onfeilbare waarheid’ verwerf je niet, benader je wel door alle disciplines van kennis,;gecombineerd met de zelfkennis die ook met de kennis van anderen te maken heeft, die beiden meer van subjectieve aard zijn dan objectief.

  Akte van hoop hele sterke kracht die men ook dagelijks kan voelen, onlosmakelijk met het geloof verbonden…destructief indien verbonden met negatieve emoties, werkt alleen maar goed als je die overwonnen hebt.

  Akte van liefde geloof en hoop voeden zich met de liefde voor het e(s)thische, het dagelijkse, het goede willen en het onzinnige een zin geven door warm met mekaar om te gaan en moeilijkheden te proberen overwinnen

  Akte van berouw loopt het mis, probeer misschien eens op een andere manier, uit schuldgevoel worden soms goeie dingen geboren, soms is het onnodig en werkt het nefast, maar daar moet iedereen zelf en met anderen achter komen

  De tien geboden van God Rode draad in de evolutie van godsdiensten, men komt bij één god uit, net zoals de wetenschap, alles is één. Zweren en vloeken en spotten…velen werden er nadien wijzer door. Elke dag is eigenlijk een ‘dag des Heren’(Levens). Bijeenkomen met een paar mensen om te filosoferen over het leven, is vaak meer eucharistie dan vastliggende rituelen over te doen. ‘Vader , moeder zult ge eren, inderdaad, maar conflicten mag men niet uit de weg gaan. ‘Dood niet, geef geen ergernis’, vrij duidelijk, maar de Kerk heeft zich vaak achter het moorden geschaard als plicht zelfs…ook al de hoogste waarheid zeker ?’ ‘Doe nooit wat onkuisheid is’…onkuisheid : op een ijdele egoïstische, harteloze, voor het geldgewin , bruut dierlijke manier van de lichamelijkheid van erogene zones genieten…’zonde’ van de tijd inderdaad onder meer. ‘Vlucht het stelen en bedriegen’…zelfs als het je overkomt zou ik zeggen…moeilijke oefeningen in het mens worden. ‘Achterklap en ’t liegen’…begrijpen, inleven en analyseren…zijn een hoger niveau van bestaan, dat niet iedereen meer en meer bewust aankan. ‘Wees kuis in uw gemoed’, bon, ‘indien gij niet wordt als deze kinderen’ gaat misschien ook in die richting…oversekst zijn, een verslaving, met traceerbare redenen waar de verslaafde misschien wel nooit achter komt…onder of over, alles wat met té begint is niet ideaal, behalve tevreden dan;

  De vijf geboden van de heilige kerk ‘zonden biechten’…in biechtstoel, een beetje een laatste redding, zoals seks in de anonieme sfeer…moet in eigen omgeving kunnen eigenlijk/’op boet en vrijdag vlees ontberen’ minder vlees eten, niet zo slecht voor velen, zoals vasten ook positief kan zijn/’te communie gaan rond Pasen’…belang van goede voeding om je goed te voelen…te communie gaan is gewoon een ritueel van vroeger tijden, je kan beter naar een documentaire over de sterren kijken bijvoorbeeld.

  Aanroepingen onder het Lof gezegend zij deze of gene of dit of dat, alles en eenieder kan zowel zegen als het tegendeel zijn onder bepaalde omstandigheden, aanvulling in ieder geval, wat niet wegneemt de verdiensten van vele gewone mensen zowel als de iconen van vroeger tijden

  Allerlei rituele gebeden en gebeden voor het eten enz als het innerlijke gevoel er is, hoeven al die aanroepingen van heiligen enz er niet bij…respect voor het eten en zijn voortbrengers en bereiders zijn belangrijker, en ’ s morgens de tijd nemen om de vorige dag te analyseren en innerlijk kracht te vragen, daar hoeven niet die heel oude woorden bij, meestal zonder woorden maar met de kracht van goede intenties, geloof, hoop, liefde…is al genoeg

  cathechismusvragen :

  Eerste les ‘wat we moeten weten en doen om zalig te worden’ : er is teveel nadruk op het perfect willen zijn en oneindig goed enz…we vullen mekaar aan en aanvoelen van het hoe en waarom er van, dat is pas ‘zalig’ en het ‘dopen’, gewoon een ritueel

  Tweede les als men de gnostische teksten leest (zie linken linkerkolom http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be ) (zonder deze als dé waarheid dan te bestempelen) merkt men dat de Kerk veel met teksten verdraaid heeft of verzwegen)

  Derde les :   zie vijftigtal filosofische essays onder http://deblogfilosofen.skynetblogs.be alles weten en zien in één entiteit…best niet uit te leggen kunst

  Vierde les : schepping : zie essays…ps ‘engelen’ : niet zomaar uit te leggen, zie vorige verwijzingen

  PS ‘erfzonde’ daar waar vorige generaties mee zaten en dat wat wij wij moeten proberen overwinnen    

  Vijfde les : zie vorige opmerkingen en verwijzingen Christus was al mens, hoefde het niet te worden

  Eenieder heeft zijn eigen biografie waar ook veel van te leren valt.

  Overige lessen : veel loopt spaak omdat veel zich beperkt tot het herhalen van dezelfde mantra’s, weg van het persoonlijke leven van de mens met zijn persoonlijke moeilijkheden, altijd maar de Kerk verheerlijkend en vastlopend op abstracte rituele woorden. De graven die op het laatste oordeel opengaan en de verrijzenis in het vlees en al die dingen, zo gaan die dingen niet…elke geboorte is een verrijzenis van velen van vroeger en nu eigenlijk, een vervolgverhaal…leven na de dood bestaat ook op een andere manier, zonder al dat bijgeloof van een instituut met verdiensten zowel als enorme gebreken en starheid en misleiding. Leven volgens zijn eigen de wereld liefhebbend geloof is belangrijker dan uit angst wat na te volgen. Men moet gewoon kritisch zijn om je energie niet daar te steken waar het niet nodig is. Structurele maatschappelijke veranderingen zijn even belangrijk als naar eenieders geval, te doseren naastenliefde. De wraak van ‘God’ is te herleiden tot de wraak die de mens zelf over zichzelf en anderen afroept.

  mijn twaalf geboden : ontwikkel het sterkere in jezelf -tracht naar objectieve kennis- overwin je negatieve emoties -wees solidair met rechtvaardigen- doe jouw deel van het werk- neem de tijd voor stilte en natuur -geld was een middel, geen doel -ontdek de ware betekenis van trouw- leef niet alleen om te werken -overmatige consumptie vervuilt jezelf- ontdek de symboliek van de zin van het leven -kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------De praktische dingen in ’t leven zeggen veel over de psychologische en emotionele uitdagingen die moeten worden aangegaan

  35Nieuwe bevindingen

  "Het probleem met vele relaties is dat men de schermutselingen uit het verleden met anderen of de zelfden in dezelfde of andere contexten wil verder zetten" octo

  ‘s Morgens luister je naar je eigen voordat je de radio opzet voor wat rustige muziek of wat nieuws over de grote buitenwereld. Welke gedachten van gisteren haalden de nieuwe dag ? Wat staat er je vandaag te doen ? Waren er dromen ?

  Maak er het beste van in 2014. In de eerste plaats betekent dit problemen met jezelf vermijden, ze hebben een domino effect op anderen. (paus Octavius de eerste)

   

  Eten doe je lekker, slapen doe je zoet en vrijen is iets dat nooit moet.     Octo

  "indien we ons allen zelf vergeven en anderen vergeven en intolerant worden voor het te negatieve, hebben we veel meer kans om gelukkig te worden" (paus Octavius de eerste)

  de NVA is nog rechtser dan iedereen die ze opnoemen eigenlijk, de humor in hun populisme is het een klein beetje gelijk hebben, wat houdt verandering ten goede tegen ? de klassieke socialisten uit ps-spa leunen teveel tegen rechts, groen aarzelt met anti grootgeldmaatregelen, cdv niet christelijk genoeg als het om geldzaken gaat, de liberalen zijn eigenlijk monopolisten, de vrt links, (even lachen),Europa staat ten dienste van de speculatie en met de NVA wordt dat nog erger, de vakbonden spelen de rechtse spellekes soms wel mee, de leefloners en zieken, ja daar van af willen getuigd van de 'nieuw rechtse morele waarden zeker'...asielzoekers mogen niet vergeten de sociale revolutie ook in eigen land te make, zoals wij na wereldoorlog twee en het koningshuis zijn wel zeker overbodige ambtenaren (niks tegen ambtenaren hoor)en van wiet wordt je wel eens een onverschillige kwiet

  ik begin ongerust te worden over de wereld en zijn pillen tegen alles en voor alles; gisteren las ik, ik geloofde mijn ogen niet, dat er een voorbehoedspil op de markt komt waar men meer zin in seks mee krijgt; DE MENS WORDT AL VEELAL VERVREEMD VAN ZIJN ARBEID, nu nog vervreemding van zichzelf en de andere, ja wadde mensen, je houdt het op de duur niet meer voor mogelijk waar en hoe men overal geld wil uit slaan///iets vanzelf spontaan laten groeien en ons laten bestaan zoals we zijn, binnenkort verboden ?

  36Beste dochters, zonen, exen, ouders, broers, zusters enz…

  Iedereen kan de problemen waar hij of zij mee zit, wijten aan de samenleving of de vorige generaties en dat is ten dele zo, al zolang de mens probeert van uit het dier in hem of haar lost te komen.           De weg naar karakter en sterkte is bezaaid met uitdagingen en daar moet iedereen door, via het verwerven van inzichten komt het allemaal grotendeels in orde. Mensen die je willen helpen; leren uitstaan in plaats van te negeren…en je wordt weer aangenaam voor anderen; weer in staat tot communicatie zoals in vroegere perioden van je leven.     Opnemen van de eigen verantwoordlijkheden. De ene mens heeft meer last van zijn hormonen dan de andere, de ene is minder hebzuchtig enz dan de ander; maar het is de bedoeling dat we in communicatie en door samenleving wijzer worden. Men moet er niet mee blijven zitten dat anderen of jezelf ‘fouten’ maakten, bijna iemand kan zonder. Fouten zijn gewoon leerprocessen. Ontwikkeling is eeuwig en houdt niet op bij dit leven, het gaat over de generaties heen door op twee manieren eigenlijk, maar dat uitleggen zou ons te ver leiden. Een betere uitgangspositie verwerven, tijdens en op ’t eind van het leven, is de bedoeling en daar moeten we nu al aan werken. Niet wachten tot alles je in de schoot geworpen wordt (dat mag soms) zelf het stuur van je leven vastnemen, jezelf niet door roesmiddelen laten overnemen, ne gatieve gedachten en gevoelens omturnen tot positieve en ’t komt grotendeels in orde.

  37Positief onverschillig evenwicht

  Alhoewel wij wegens opbouw de natuur zijn en de natuur ons, is ons zoeken naar evenwicht anders.

  Indien we afstand nemen van onze negatieve emoties en ons met mensen bezig houden die eerder het bewustzijn dan de roes zijn toegewijd gaan we minder problemen hebben. Woorden, zielen, lichamen en alle andere spirituele fenomenen zijn machtig, spring er kieskeurig mee om, respect voor jezelf en voor morele waarden voorkomt schade aan iedereen en alles. "Liefde", zegt men, is onbaatzuchtig, zelfs in moeilijke situaties stappen, zonder te luisteren naar de wijsheid die fluistert van 'overal tusen uit te blijven...maar is niet zo voor een stuk, de wijsheid geboren ?   Voor de natuur ligt er geen tragiek in het komen en gaan en altijd weer herbeginnen, wij hebben daar veel meer last van. Allen willen we meestal zekerheden in onze omgang met mensen en het stoffelijke...terwijl we nog weinig oog hebben voor de dagelijkse symboliek die deze beide personages te bieden hebben. We wonen samen en proberen overeen te komen of én onze willetjes door te zetten. Om tot één quote of wijsheid te komen hebben miljoenen mensen ervaringen met mekaar gehad en diegene die ze schrijft geeft ze vorm. Aan vele quotes mankeert altijd iets en de meeste zijn maar voor bepaalde groepen geldig. Eenieder gaat zijn eigen wegen én of die van anderen en af en toe komen we mekaar tegen, waar men uitkomt hangt van zovele dingen af...in al die dagreizen voor 't graf. Wakker worden. Drinken met ogen. Lucht scheppen met de neus. Wat voorbij is heb je gewogen, alle dagen heb je de keus. Er moeten altijd een aantal fasen doorlopen zijn eer de therapie die het leven is, voledig zijn werk kan doen.

  De ene woonde altijd al alleen, de andere wil voortaan alleen wonen, en diegenen die dat niet willen en toch alleen blijven wonen kwamen soms al mensen tegen die licht op hun leven wierpen, maar dat moet je kunnen verdragen niet, zoniet wacht er weer verdriet...om toestanden uit vorige generaties of in het eigen leven. In functie van datgene wat men te ervaren heeft en doormoet zitten de meest omstandigheden van de meeste mensen wel goed bij nader uitklaren...niet te vlug medelijden mee hebben. Wees blij en geef het door en ziet mekaar graag in zo verre dat te doen is. Waardeer mekaar voor wat je doet, al is dat niet altijd omgekeerd waar. Wens eenieder veel innerlijke rust; er zonder is weinig inzicht mogelijk. Wees tevreden als je iemand kent of een paar mensen met wie je alle mogelijke connecties van al die in gegevens in het leven kunt op een spone manier kunt bepraten. Het leven, het begon al voor de helft toen we die massaspurt gewonnen hebben. Heb je ze http://blogfilosoof.skynetlogs.be

  38Welk verhaal blijft er te vertellen ?

  Dagelijks paseren er tientallen in mijn geest.

  Net niet halen ze dit forum.

  De nachten brengen hun eigen surrealisme.

  Met of zonder boodschap.

  Het kaderen van mensen in bredere verhalen.

  Soms nauwelijks nog te achterhalen.

  Onbegonnen werk om in een roman te gieten.

  Alleen genieten van het dagelijks ontdekte.

  Van de vormen die het in je kreeg.

  De energieën die je roerde, duidde.

  Met geest, niet met inkt omschreef. De woorden, als geluidsgolven doorgegeven.

  De rol van jezelf in het leven van de anderen. Af en toe wat van betekenis kunnen veranderen.

  Alleen dat wat dat ooit vast en zeker doen zou. Dat allemaal, is

   

  39Klamp je niet vast aan je eigen onheil

  onheil kan je overkomen in het geval van natuurrampen, maar je vastklampen aan diegenen die je onheil veroorzaken kan even rampzalig zijn, alhoewel de weg naar wijsheid soms daar langs geweest is

  er zijn natuurlijk ook mensen die zich al of niet vastklampen en er toch op tal van manieren in slagen van  gelukkig en onafhankelijk te blijven, als dat ook al weer geen illusie is

  bij dit inzicht houdt de behoefte op om nog verhalen te vertellen en inzichten over te brengen op ...en is men geneigd om , in het belang van gezondheid en zo, alleen nog van stilte en natuur te genieten, in het besef dat ieder zijn eigen leefwereld te doorgronden heeft, iets waarin de meesten, jammerlijk genoeg; maar soms ook gelukkig genoeg voor hen, niet zullen slagen

  trots, achtenswaardigheid... men zou denken, ze slijten niet, maar ze kunnen ten prooi vallen aan het afbrokkelingsproces van de, niet altijd op 't eerste zicht, 'vergankelijkheid' die alles en vaak iedereen kenmerkt...het niet helder inzien, het verkeerd oordelen, de roddel, de negatieve emoties...ze maken slachtoffers, ook onder diegenen met de beste bedoelingen

  wees daarom in de eerste plaats maar lief voor jezelf, boor de eigen sterkte aan en weet ze te behouden...pas dan kan je delen met de andere.

   

  40Over de maat. Overmaat

  Tot dat over de maat schaadt.

  De hoge heren aan de top cumuleren.

  Die beneden, wanneer gaan ze het leren.

  Andere keuzes te maken, zich engageren.

  De maat is iedereen een inkomen, werk...

  geen torenhoge verschillen, gewoon geluk ...

  maar wat lijkt er voor velen toe te nemen : ongeluk.

  Spiegelen ze hun behoeften aan al die reclame...

  zo dat ze zich voor anderen schamen ?

  Zet het systeem van nooit genoeg profijt

  ...hen al veel te lang in 't krijt ?

   Alle woorden die met 'te-' beginnen zijn ...ik ken er 1

  ...waar je niet bang van hoeft te zijn : 'tevreden'

  Te veel, te weinig, te hoog, te laag... meer woordjes dan dit hoeven niet vandaag.

  All links

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be

   

  41Korter bij het leven en de dood

                  Over de dood, altijd aan iedere levensloop gekoppeld, spreekt men zelden met mekaar, tot het ons echt raakt wanneer deze plots of geleidelijk niet meer zo ver af lijkt. Dan komen er soms tranen of, én een zoeken naar zin, door terugdenken aan het geheel van evoluties of fragmenten van het leven’ s web…of het nu om anderen of jezelf gaat. Dan mag je nog alle theorie in alle domeinen hebben doorgrond en heel veel praktijkervaring hebben opgedaan en door liefde voor de taal een aantal spreken, uiteindelijk, het belangrijkste is het wezenlijke menselijke in jezelf en anderen waaraan al deze bewegingen van vóór en na je geboorte gebonden zijn (1en 2)

                  Terugdenkende aan het eigen leven en alles wat je reeds hebt uitgelegd en beschreven, kan je niet ontevreden zijn. Een stuk mysterie blijft echter hangen rond de rol die je in de levens van mensen waarmee je in alle domeinen en tal van manieren omging, vanwege onvoldoende kennis en te beperkte tijd en capaciteit om je in al die uit hun voorouders samengestelde persoonlijkheden in te leven.   Wie, waar, wanneer, hoelang, hoe…een nooit stoppende evolutie lijkt het wel. In het kader van een reeks essays geschreven rond de wetenschappelijke ontdekkingen van vorige eeuw en begin deze 21ste eeuw (3), zou ik dit werk toch nog willen bekronen met een aanvulling op het in meer dan 24 blogs beschreven oeuvre; indien U ze allen raadpleegt zal U van al die inhouden en hun samenhang al veel begrijpen, daar de verschijnselen daar in iedere literaire en blogstijl beschreven, kan U immers ook in Uw eigen leven herkennen. Namelijk. Datgene onder meer waarin je van je kindertijd naar tracht zal zich mits geloof, hoop, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, kennis, volharding en liefde niet alleen persoonlijk maar ook op een collectiever manier veruitwendigen.

                  Als kind opgegroeid in de natuur en in een familie van fruitkwekers en verhandelaars, zelfstandige mensen, moest er hard gewerkt worden en daar leer je volharding én niet te veel zeveren van. Als misdienaar het clerus personeel confronteren met je prille kritiek omtrent het Adam en Eva verhaal of dat van de goede Maria, onbevlekt ontvangen, deed je. Het begin van meer en meer begrip over hoe het spirituele langs de mens en mensen en de wereld en het universum om in mekaar zit en hoe de geest werkt; nog een lange weg had je te gaan, ben je gegaan. (4) (5) (6) (7) (en linken).

                  Gedurende heel die evolutie in relaties een aantal redenen ontdekken achter zaken die mensen eigenlijk niet willen dat ze overkomen en uitvissen in hoeverre zo iets karma is (niet zo zeer in de zin van reïncarnatie, maar in genetische zin. De spirituele manier waarop de genetica de kaarten verdeelt om een aantal bij te schaven persoonlijke evoluties op te lossen, vaak zijn we het letterlijk, figuurlijk of symbolisch niet.  En als je het dan toch allemaal doorhebt, stelt zich de vraag op welke manier heel dit hierboven beschreven geluk nog te maken heeft met zij die er niet meer zijn. (8).

                  Op de duur, na alle ‘instrumenten’ ‘tools’ van de werking van de geest ontdekt te hebben en er steeds beter mee te leren omgaan en er dusdanig altijd weer nieuwe te ontdekken…wordt het daarmee leren omgaan vanuit een positief ingesteld ‘onverschillig evenwicht’, een onmisbare instelling daar je een hoog bewustzijn verworven hebt. Positief ingesteld ‘onverschillig evenwicht’, niet pejoratief bedoeld in de zin van ‘niet betrokken of niet meer handelend’, niet in de zin dat alles je koud laat; je gaat nog interacties met je omgeving aan; niks nieuws, het zit al van in den beginne zo in ons in de atoomstructuur van onze onderdelen (proton + neutron+- electron -) Je doet meer je eigen ding dan dat van anderen en zo help je anderen soms ook wel beter ondanks tegenkantingen van uit hun negatievere emoties die hun groeien voor een stuk beletten. Al lijkt dit een ingewikkelde uitleg, iedereen is er eigenlijk op zijn eigen simpele manier mee bezig in meer of mindere mate. ‘Simpel’ ook weer niet pejoratief bedoeld. Je eigenlijke doel wordt meer en meer het begrijpen van je eigen ‘innercommunicatie’ die zich soms ook op een, laat het ons ‘telepathische’ manier manifesteert naar gelang van het geheel der verbanden tussen mensen onderling, persoonlijk of collectief, virtueel of anders. Uiteindelijk , op het persoonlijke vlak, zowel als het collectieve, komt het er op neer dat je onder een aantal ‘pantoffels’ uitgeraakt, wederom persoonlijke of collectieve en op alle domeinen afrekent met een aantal denkbeelden of negatieve emoties die ons al generaties dwarszitten en voor jezelf tot innerlijke rust komt en door het handelen alleen al dat daar uit volgt positief bezig bent en steeds beter weet welke je talenten en verantwoordelijkheden zijn, zelfs als anderen (of een deel van je zelf) je een schuldbewustzijn willen opdringen.

   

  Het Nieuwe Schrijven

  WAT VOORAFGING     “Laat ons proberen ’t Leven ’t Overleven”

  het voortijdig testament , de blogs, story of, l’histoire de, die Geschichte vom, ontstaansgeschiedenis 'the premature testament'

   http://blogfilosoof.skynetblogs.be panorama-blog--overkoepelende blog in sommige blogs komen schrijfsels uit andere blogs terug, sommige zijn vertalingen http://users.skynet.be/octo/index.html oldest blog after http://www.geocities.Athens/Olympus998 SOCIO http://filosofischverzet.skynetblogs.be/   about 200.OOO visits from 2006-2016 last 5 years worked less with it due to facebook  http//filosofischverzet2.skynetblogs.be  friends, hosts, gastauteurs ook en vrienden en hun artistiek werk http://blogverzet.skynetblogs.be hosts,me,  vooral gastauteurs socio politiek http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  facebook : Octaaf Coeckelberghs  Octo Filo Verzet (mainly French Posts)  Philosophical Resistance  English -- Fotofilosofie (with Thea S) http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  newest socio-politico blog

  SOUL http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/ filosofische essays rond wetenschap en spiritualiteit, limited visitors http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be   zieletoestanden, spiritueel-scientific interpretation of ‘religion’, pretty well visited http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  en linken http://achjadeliefde.skynetblogs.be   visions on the role of instinct, emotion,love http://closertothespirit.blogspot.be psychological analyses and so http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be   special energies

   

   

  ARTS http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/ 3 blogs with mainly own films, PHOTOS (like every blog) to illustrate own poetry and short stories  main poetry blog :  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be  other alike blogs  :http://octosfilopoeziepaginas.skynetblogs.be/  http://blogkunsten.skynetblogs.be/ stories and so  artblog photo-words –‘diepzinnig letterzetten’---      :   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be        Facebook   poetry on music thanks to Frank L. and a Kido Sjorre Medium Havare Film :   https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden http://closertothesoul.blogspot.com   old story and so http://talespoemsessays.blogspot.be artblog with los of wisdomhttp://bloctaafblogartist.webs.com/ main English texts http://lovinglifeanart.blogspot.be  schetsen,stories,oldest blog in this branche filosofisch verzet and philosophical resistance op Google en Google plus & Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken—de blogfilosoof-theblogphilosopher less used blogs, rather collection blogs, less reviewed : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be  http://voortijdigtestament.blogspot.be (oldest collection blog,more  free style) http://voortijdigtestament.blogspot.be http://bloggen.be/philosophicalresistance

   

   

   

   

   

  http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be waaronder ‘er was dus toch leven na de dood’

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  http://blogverzet.skynetblogs.be

  http://bloggen.be/conscience2008.be

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be (het geheel) all links

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film :

  https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

  English texts

  Engelstalige vertalingen-English translations het Voortijdig testament :

  http://closertothesoul.blogspot.be/

  http://closertothesoul.wordpress.com/

  http://talespoemsessays.blogspot.be/

  http://bloctaafblogartist.webs.com/

  http://bloggen.be/conscience2008/

  http://the12commandments.blogspot.be/

  http://7internationalblogs.skynetblogs.be/

   

   

   

  42Innercommunication-tools (see behind)

  the way our mind works in a spiritual way.

  Wish I could write this in every language and dialect ; each with it' s own charm. 'Charm' is already French...we are one big family with the same roots. One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America               Everything is always on it' s way to expression. Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication. People learn to express who they are and what they have with each other. In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

  The system even works without words and has many different forms of expression. Everything is experience and expression.

  The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life. On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example. The muse is then bigger then the a-muse. One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

  If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

  1-44 see start document in my Dutch Book ‘Special Energies’ (with

   

  43 philosophical resistance (PR)

  how to create a Collective Conscious Union movement

   

  There are a lot of ways by which one can feel that life has a lot of meanings and that those meanings have a lot of greater sense.     Not only by watching films about our blue planet or experiencing nature in real life and living the live you lead with your colleagues, friends and family or by studying science or enjoying culture but also on this internet one can try to separate sense from nonsense, as far as the meaning of life is concerned.   All those appearances have a greater plan behind them, which becomes clearer the more intensive one really longs to understand life. PR presents two main approaches in its explanation on the life and the world.

   

  1. a philosophical explanation on where we came from and who we are and how we evolve. in short it is an explanation on how radiation became an atom an cells and we at last, explaining the beauty and symbolism of it
  2. an economic, social and political approach about how societies evolve (our objective relationships)

  3.what can be said about our more subjective relations, evolving from instincts, emotions, feelings towards a more spiritual integration of those three categories of the soul-life ?(see 12 commandments)

  4.which kind of actions can we undertake to improve the future of mankind, starting from one's own environment ? promoting a new universal international and telematics way of voting on a program and project elections instead of party elections and in the meanwhile supporting the currents on the left side of history as they try to acquire more influence in the traditional political system.

  5.practical actions, look for people who are interested in one of those domains and come together to talk about it and get other people interested

   

  ‘Filosofie, engagement in alle literaire stijlen’ :   alle linken van : http://blogfilosoof.skynetblogs.be

   

  44 everybody has a name

  everybody has a name My name is combination. I combine. The innocent aspirations of youth, with the illusions and the wrong mirrors of reality, of growing up, with the hope for new illusions to believe in, with the fate that we evolve to the real lessons, to the real feeling, to the best act in real art's NOW------ I combine.       The pains and joys of the past, with understanding the present ones with the aspirations of tomorrow with all the energy deep inside me----- I combine. The political theories with the working conditions, with the real emotional world of daily people, with wanting to change things----- I combine. The news on war, poverty, famine, with all kind of wealth diseases , with all kinds of unhappiness that reigns, with breaking the solitude of the individual------ I combine. The living and the dead, with the longing for fulfillment with wanting to recognize , who in fact I am, with observing all kinds of forgotten energies------ I combine. Friendship and Love and Lust with satisfaction and negative emotions, with solutions and new problems, with rest and unease---- I combine, I combine, I combine. I cannot do otherwise, al dough I try, I always have to combine. Because combination shall be my name until it's no longer necessary... And I become part of another world ? combination Is there an energy with a comparable consciousness as ours, which did not need to follow the same evolutionary road ?

  45Not just by coincidence Life that has existed for ever, used it’ s current big bang cycle to try to make us aware of It’ s meaning. When you study science you will discover the wonder that preceded us. Then you might have the following feeling that will occur in your mind : "Peace will come in the hart of the ones with the honnest souls. Preserve the earth from destruction and lead the people towards better lives. The world is one, never ever forget. There is only one life and one world, take your responsibility and live as conscious as possible. Be light to be a guide. Go to the streets, speak of joys to be. Your place is everywhere you will feel free. Observe, restrain your forces.

  Show them what the material world and the spiritual matter is all about. The truth is very simple. It's hidden in the past, lives in the present and needs the future. Why is there so little joy to be found amongst many ? People do not wonder enough about who they really are and what the life they lead really means. They should be more philosophers, they should ask themselves why they live in a society of wealth and poverty, peace and war, stress at work and unemployment. But there are other reasons for the lack of joy also...

  reasons one cannot write about yet...and reasons one cannot write about."

                  Looking back at those words at the end of july 2006, I can indeed say that peace can only come in my heart the day more people start thinking and acting to make this world a good place to live for everyone. Why should we let the direction of this world in the hands of a tiny minority exploiting it for the sake of the same minority ? Why should we be forced to sit down and watch this world go to pieces more and more, day by day ? The ones we are used to see on our screens, shaking their 'important' hands, having a drink behind their long reunion tables, planning wars and presenting themselves as the heroes of the human race, in fact are the same ones that feed barbarity. They prevent people from having a meaningful job and hold them into a kind a slavery. They control States and companies and therefore have a great power over our lives. They in fact dictate what news is to be brought and they keep on writing their own blood version of history And what about we ? We accept the hundred ways in which they control our lives. When will it get through to a majority of us...the condition this world is in, is the result of our unconsciousness and our unwillingness to do something about it...we gave and give them a free hand. Will we further allow them to lie to us about what real freedom and human values are all about ? We won't...and 'we' begins with us. Which are the reasons why we often have a lack of joy and personal and social commitment ? If we want to know where our negative emotions come from and who in fact we are...we should not go to our different kind of existing churches for an explanation. If you like to go to churches and read some ancient texts, then do it in a way that you keep in mind that the people who wrote those texts were a product of their time as much as we are now. Philosophical answers and faith can as well be found in the things that science reaches us then in several holy texts. It is to be said that some of them have become outdated, especially those who consider humor a dangerous thing and who teach that one kind of believers is 'better' then another one. But let us consider ourselves as humans instead of uncritical followers of some kind of believe. By connecting philosophy with science I'll try to prove that believing in what science teaches us does not necessarily go against religious aspirations as eternal life. What we really are and where we came from. In fact in our search for the meaning of life, we can start by realizing that something can only exist if it has a meaning, a sense. Why is that ? Because something without a form cannot exist...every kind of matter that tends to take a space which tends to approach or equalize to 'zero' ...it explodes. It's just like 'the' or one of the 'big-bangs' of the history of universe. Too much pressure on a certain point, makes everything explode, in both the micro and macro world...who in fact are one : stars, atoms, cells, ...even our relations...too much pressure makes new developments possible...if these are improving the position of the old situation...we call something 'meaningful'. The laws of nature developed very ideal conditions for life as we know it, to get started. After the big-bang there wasn't really anything one could 'touch'. Matter existed as different kind of radiation. In Dutch the word for 'radiation' is 'straling'...when someone is happy we say he looks 'stralend'. It were the laws and try-outs of radiation that produced the first atom and later on the planets and the climate conditions that created the first cell and so on. It really is an amazing story which one can look up for oneself. So next time you walk through a forest be also aware of the speed with which the earth under your feet still travels in the direction it was pushed some 15 billion years ago. All that beautiful past, all the wisdom the first cells attained when they learned how to divide to stay alive...all of that stuff is still living the very moment you read these words. When we die a part of us becomes minerals and so on, but the radiation leaves our bodies...the study of the way our mind observes and some personal experiences I prefer not calling 'mystical', as well as some scientific studies lead me to strongly believe that our lives not only have a social meaning...but on a personal level we interact to create the conditions that bring us closer to our soul. Our soul, not only the pieces of genetic heritage going back to the first cells...but the essence that is really ours...maybe it's our continuous enriched radiation from so long ago. In fact, isn't everything that exists not only one soul ? We see 'God' as the ideal abstract person which controls everything, but in fact the purpose of our evolution is to make this world work so that we materially can live in peace to spend more and more time in comparing the ways in which we give meaning to our lives. To someone who believes in reincarnation we would say that the same person can appear under approximate the same conditions after a billion big-bangs for example...or maybe we could answer that we were already there as a piece of all the ones we descended from. We are a great mix, but the navigator inside us should always follow the line of his hart, not the line of how much money he can make or how he can take a revenge on someone. We should all try to overcome all our philosophical, religious and personal differences and negative emotions based on what ever happened in the past and forget our bloody history and start again by focusing on the present and wishing good things for the future to come. Matter and spirit have always been one. Matter was energy and energy always means the possibility of creation and evolution. Even if one tries to destroy energy you always get a change of form, no vanishing into nothing. 'The meaning of life' is something that has always been there. The journey from nature to human culture was a very long one. Matter contains energy that has prepared the coming into being of spiritual energy...or maybe matter originally always was the total collected energy between two big bangs. The first meaning of life is therefore the coming into existence, the maintenance and growth of spiritual matter. All chemical and physical powers like temperatures, distances, speeds, pressure , time as well; all movements from atoms and cells ...everything serves the growth of spiritual energy. It has always been like this, because electrons cannot be destroyed. Our mind is not only composed by the electrons of all our brain cells, but of the atoms of all our other cells. In fact we can say that all our cells have a specific consciousness. The question 'who are we', can best be answered by 'where do we come from'. That question no longer is a monopoly of religion. 'Religion' comes from the French word 'relier', combining. Combining science and philosophy and politics and psychology, helps us to understand the real meaning of our lives. 'Faith' can be based upon a beautiful smile or brilliantly used words or notes as well...the answer to the question 'the meaning of life', never only is intellectual. In fact the ones who wonder to much about whether there is or isn't a God, are occupied with the following question : 'Is there an energy that has less or as much or more consciousness as we...and did that energy not have to travel all the way from radiation to atom to cell and human being to achieve this consciousness ' ? What kind of energy is present in and before a big-bang : t the enriched energy of the previous cycle of big-bang and collapse in one point again ...or is it every time the same kind of energy starting all the way from the same energy level ? So in fact what some call 'god' could be the expression of the longing for more energy, more enriched consciousness...in the present, future and past, the past, being the previous energy level situation. In fact when we die we maybe still have our radiation as a form of being aware. It thus seems that the creation of endless energy always restarts with not wanting to be nothing or nobody...both non existing things. 'Radiation' thus is the combination of all kinds of energy that existed in a cycle between two big-bangs and which wants to start again and start something new. Is it Einstein and others and their books and heritage or the radiation they are amongst us that makes me conclude all this after years ? Who knows and how to make it concrete...by literature maybe...if not in daily life, there are a lot of strange things happening ? Rather than being divided into traditional believers and their divisions on the one hand and those who believe in another way and it' s divisions... aren't there enough other questions we should resolve ? Why isn't there a system for managing society that makes ignorance, war, poverty and famine impossible ? How come the relationship between 'lovers' or other relationships can be so complicated ? So, in one question : 'why does man have so much difficulties with those strange 'things' like god, dead, history, money or values like friendship, family, pleasure, lust, ... ' ? I think for one part it is because we haven't learned to observe objectively enough...aren't our observations continuously being deformed by our own or the negative emotions and ignorance of others ? On the other hand it seems like maybe even before the ejaculation and the landing of the egg, there's a game between coalitions of genes going on...like as if our past seeks to continue it' s story in the future already... not wanting to become 'meaningless' but learning the lessons the previous generations we ones were still had and have to learn. So in fact life has always been and is an endless school, teaching in many ways. In this part of my writing I will not talk a lot of Life in it’ s social and political appearance. Those economic conditions do influence our relations and awareness a lot and history tries to invent a more neutral system to manage society on a world scale starting from the place you work or live. Later on I will give you a link where an alternative for the current systems is presented. It is important to keep in mind that in order to abolish poverty and war and so many forms of needless exploitation it is necessary to become aware of one’ s personal evolution. When to many people keep on being prisoners of their own negative emotions or those of others, this will put too much weight on the historical process of renewal. That is the way the total hierarchy of all kinds of evolutions work. To show you why Life’ s good energy comes along more often on times when you understand more about your personal or total environment of relations, I will tell you the stories of a number of people whose lines crossed directly and indirectly those of the preacher whose autobiography I am trying to write. We have agreed that he can intervene in these texts, whenever he feels like it

   

  46New set of statements or axioma’s-higher level

  1. what people mean with ‘God’ in fact is the total collective awareness, the total deeper consciousness conducted by a central control unit, but with delegated powers that start with the responsibilities of the combined individual consciousness of all separated living souls in relation to the spiritual world of everything and everyone that ever did exist
  2. soul world and spirit world are one energy, soul is also body, spirit is also soul, higher level

  3.the meaning of it all is the enrichment of consciousness to create an intelligence that takes central control unit functions after the next big bang phase, remembering how everything is build and evaluates according to the rule ‘something that becomes meaningless is bound to disapear because smaller than or equal to zero does not exist. (see ‘there was life after all’ essay)

  4.positive emotions, feelings, intuition, soul, spirit, lovemaking soul-spirit all very energetic tools to feel well an feeling well destroys negativism

  1. people tend to believe they only have one life…partly true, but it could well be that the mix they arrive in after the next big bang cycle is very very much the same due to the central control unit on an individual base. (extended to the idea of parallel universum one could in a slightly different mix be living according to a decisions not having been taken in this earth life)…important to know because one has all the time to complete a relation premature under the argument that one has to do a lot of things with a lot of people, which can become quite chaotic (ask woman or man with more than one partner)

  6.in complex love situations with not enough maturity no serene 1-1 relation is possible within a mono frame

  1. combination of complex love life mainly possible on bases of platonic relations, those who want the most freedom often have the most amount of jealousy and homo-tendencies
  2. man are less prepared to talk about love relations
  3. reward and punition, one rewards and punishes oneself most of the time (see essay ‘ancestral telepathy’
  4. Alfa & Omega, starting of ends in relation often in the same point of beginning where one had arrived (ex.DD-PF)

  11.Life not only is carnival, oh no, one who says that has a lot of sadness to get rid of, but is that always possible considering the karma of former generations and one’s own ?

  12.In how far can one change ‘destiny’ ‘faith’ a bit ? see starting from 25june under “Bijzondere Energien”.

  1. One has to be mature to understand his own life, life grows towards that maturity
  2. Not everything can be described with words.(see TOOLS at the end)

  15.If one talks behind one’s back, the same is probably about to happen to the one who does it…but on collective evolution terms responding to the individuality and the groups one is functioning in.

  16.there is a limit to giving to much psychological credit to some people

  1. one gets the change to adapt destiny and faith a bit, but refuse that a lot
  2. one cannot telephaticly force others to do something, influence yes, but the start must come from them
  3. one has to concentrate on the viable things, not on too much on the negative from the past
  4. once has to await patiently the events sometimes, sometimes anticipate
  5. every practical thought one can theorize

  22.past away people can influence the energy of the living one’s (good example : a young boy who lost his father designed a three, few years later, without thinking of it, it was as if there was a man in the three carrying another man, like giving him the other man, who in fact looked like CO, he found himself. Was it the energy of the past a way father of the boy at the moment when his son was drawing ? Or an energy of his kind present in the room or the energy of CO himself so very near the glass of the picture, CO thought it was the first cause that caused the second, but combined with the present energy of the past days, where CO got very good mates with the boy, let’s call him the B Boy.)

  1. What about the relationship between the past away and the living ? A man who had had a hart infarct near his seventies, came to talk with CO and Gran. In the beginning the dialogue was much about nothing…because the level of the energy fields were to different…but when CO began talking about passed things in the neighborhood, communication became better, with Gran adding some individual memories about people passing by in the discussion. When CO began talking about a certain man who had worked in the company of Gran and her late husband…the neighbor said that this man died two weeks ago, we did not know…who brought me on the idea of talking about that men who I knew around 1968 and then talked to no more practically…the father of CO(which was the husband of Gran) or the deceased himself)

  De vernuftige wijze waarop heel veel toch werkelijkheid wordt -the genial ways that reality uses to become very real indeed

  47Some words to consider

  He wanted everybody to be happy. From early on as a kid ‘everybody’ meant the people in the village where he grew up, his parents and grandparents, animals and so on. It might be kind of funny for a guy of 55 to wake up with these thoughts which probably were elder then himself as he sometimes thinks on his moments of analyzing what life and his life is all about. He wrote a lot about it in every possible style and about each domain in life, both in a scientific and literary way…until he reached the border where words have to give up and very special kinds of reasoning and feeling became difficult or impossible to describe. What started off as an idyllic picture of the world gradually changed in a real understanding of what is going on in this world as a whole…not only in his personal life…in the broadest sense possible. But let’s descend in too that ‘wanting everybody to be happy feeling’ was and became and is all about. One can wonder about it. Does everybody in fact wants to be happy ? Isn’t feeling unhappy a starting point to discover what’s wrong and isn’t being unhappy not both something that can lead to accepting reality and appreciating it ?

  Like in nature, moments of aspiration and moments of expiring of situations go hand in hand. It is the longing for understanding and comprehension and the feeling of wanting to be loved and wanting to love that motivates us to exist. As far as sensitive people are concerned that is…despite the fact that almost everyone has certain degrees of sensitivity within themselves…and intelligence. One can be very intelligent and almost have no human feelings towards people surrounding oneself…in combination with brain damage due to genetic heritage or a fall for example or in combination with a mental disorder or a lack of love or misuse in one’s youth; this can even lead to psychopathic behavior. Sensitivity is what really makes us human in fact. Being sensitive seems to have always been under thread in history, but in combination with positive intelligence it made the world and a part of the individuals and the collectivity they belong to progress, amid a lot of bloodshed and misery.

   

  So, where did his own journey began ? Which players would he encounter to understand the way life works ? Why and how had he evolved to wanting to write about life ? Why and how had he evolved from having compassion with unhappy people towards analyzing their lives in a critical but human and sensitive way ?   What had lead him to his main philosophical question : “is there an energy which did not have to go through the evolutionary road of radiation, atom, molecule, planet, cell…and us to reach our kind of consciousness “ ?     For others this meant there was a God or whatever name they gave it…for him it was more a feeling and a kind of energy…more a puzzle, both in a scientific and in a human sciences way…a story about making sense of nonsense.   And what is nonsense in an energetic way ? In physics, when something tries to take a volume that is less or equal to zero…the situation explodes in little or big bangs, probably ever repeating themselves.             So this means that, since everything is energy and energy is eternal , because it always evolves towards other forms of energy, life and we are eternal as well, taking under consideration that qualitative differences exist.     So what all those words mean, is that ghosts cannot exist, because everything and everyone has a volume…and that when something or situations or in the end, we ourselves approach the point of too much pressure upon us…things have to change in positive ways…and hopefully if one continues that line of thinking…in a positive way after our dead too.

  When one has known passion in one’s life and one hasn’t kissed someone in months, sometimes it can look like ages. Where is your angel then ?

   

   

   

  48In the beginning

  Last week I went to an exhibition about the history of the universe and the necessity to save the planet. It’s a real wonder what came from the big bang, which symbolically means that something without a material form cannot exist, because something almost equal to zero tends to explode. The first moments after this event there only was radiation and then the first atom and so on until our consciousness. The question whether there is an energy who did not need all that road towards our consciousness, I leave to theologist to dispute about, but there is more God to be found in science and especially in man and woman and their relationships and in people trying to help people in a social and individual way, then in sterile debate about texts who DO HAVE THEIR OWN VALUE to be interpreted in their own époque. All dough some texts show that they know a bit of special energies and this at an époque that science did not have the same knowledge as today; which proves that there is a relationship between the dead and the living, between ancestor telepathy and present telepathy…it are always the sums of both which determine what is going to happen, which words shall be spoken.

  The final goal of economic, social and political history is that human kind should learn how to produce in an ecological responsible way and divide in a social way…in order to have more time to enjoy culture and to try to get the meaning of life by understanding who others and themselves really are. The spiritual world one cannot grasp by dogma’s alone. The spiritual world tries to combine the struggles between positive and negative emotions on a small and larger scale. It is depending on the free will of people to act in a way that life becomes more and more a conscious way of dealing with things.

  A number of people have so much love in them and that love has often been so misused that they try so hard to prove to others where that love comes from in fact…from the spiritual world. They can feel what I missing in others and where it went wrong as well as the negative sides those others have to coop with. By doing so, if the ones with few negative emotions inside, become more and more enlightened about live. In fact that is why everyone is looking for tenderness in their lives. Some have forgotten about this desire and replace it by all the practical things of life, who aren’t a ‘bad’ thing, but it has become their whole life practically. One often cannot blame those people by acting so because of the fact that unconsciously they know about their ‘pain points’ and it is too much of a burden to talk about them or chose other directions. They work and work in the material world, with no time for contemplation about life. They have relationships whereby they forget that in being truly together with someone who really is close to his soul and the spiritual world means being able to live with less food or less stress. If someone lives together with people that don’t believe in the spiritual any more one of them or two of them lose the respect and the friendship and their love in the end. When one touches the real nerve of the personal condition of someone, one begins to defend some cultural or personal dogma’s. In dealing with practical people one can invent spontaneously some funny things to talk about, but it will not or no more o further, but in doing so you create a little space in them. To reach people who still want to make an effort in touching deeper layers in each domain of life one can have a really deep conversation. But when one wants to remain on a spiritual level one has to remain with the positive and this isn’t an easy task considering the ancestral telepathy and the present one, continuously influenced by people with less consciousness about a lot. In relationships the degree of wanting to dominate others is an important factor which not only has negative consequences if someone needs a guiding hand still.

  There are so many interesting questions one can wonder about after reading “there was life after dead as well” ( link :   http://bloctaafblogartist.webs.com/     Does the negative heritage of someone keeps on living as well in the spiritual world, or is it an energy that only continues to have an influence in the existing bio world ? Both the strong and weak parts continue their story here, but spiritual energy hasn’t got negative parts, we only can create them, or are almost obliged to create them by the sums of as well ancestor telepathy as present telepathy. °°°°°°

  49The energy of consciousness plays a telepatical game with our telepatic and other exchanges In function of who we are and what we want and of who needs what in fact. Those who know true events and words that their interpretation was wright, can have very good flash backs and discover connections between things and people better. Those who understand as well, or in lower degrees; but who realize that they were partly or entirely the cause of misdoings to others; can have good understanding of things as well, but in less agreeable dimensions. Do not blame them too much, they are seeking to escape from both sides of telepathy. Life puts people on our roads, sometimes we like them a lot till we find some angels who need the help of angels. In the process of helping them (and at the same time in a way, us, no matter the emotional road downwards they can provoke)…in that process they do not always like us for the effort…and by getting tired the stronger ones don’t always have the wright reaction…and the weaker ones can have very strong inputs as well. If there is something troubling you, have faith that it will resolve it’ self and trust the inner spiritual energy who is inside you or wants to be inside of you.

  Poems

  The heat is gone

  The heat is gone.

  Night has fallen.

  Dark clouds refresh.

  The light leaves the window.

  Between white walls of a yard,

  Bats dance the radar dance.

  Soon as you think they’ re gone.

  One comes back. Always the same maybe.

  Picking the mosquito’s before my face.

  No blood of yours for them.

  In alliance I leave the light on.

  Thinking while absorbing time and place.

  The brain is a dark place…

  But a lot of light is being transported.

  There’s no such thing as a bat in your head…

  A bat that picks away parasite thought.

  You are your own bat inside.

   

  New couple

  New couple. Often it goes like this.

  They find a lot in common.

  A lot to blame their ex-es

  They think their trust was misused.

  Struggle with the lust for change inside.

  Wondering whether to enjoy the lust of new lives.

  Rediscovering to be glad.

  They stop holding having something

  Against the ones who cheated on them.

  Experiencing the newly found joy THEY

  Must have felt.

  But the new love story often ends…

  As the old one…

  And insults and hurt replace tenderness again.

   

  Left my wood one day

  My wood where people looked for serenity.

  Discovered a wood, hidden in a town.

  Where ecologists do good things.

  And I offered them my help.

  Went in to town to tell the news.

  But got a load of emotional stories about modern pain.

  Could not take mine any more…

  Lost my good temper…but it was in vain.

  The message of my wood, not understood.

  Forbidden to be too complicated, just talk along.

  Frustration isn’t something for a public place.

  It’s to be ventilated at home…

  When tenderness has gone.

  Back in my wood

  nature, telematics, internet

  the floating software of the one spirit

  receiving trillons² of needs sending trillions³ of possibilities

  with each time just one match for that period in time of being

  telepathically connected drive of unfinished stories of past and present

  wrote a poem about a bat to escape from battle

  before it was on the net 3 book friends had used the word too

  7 colors 7 sounds 7 continents 7chakra’s 7positive emotions 7negative emotions /7 senses/7 souls/7good intentions

  Came near to things hellish and divine

  Cracked both codes

  Will keep a distance, thus no more someone’s or me to blame.

  For the one percent of mistakes and wrong interpretation.

  Being aware of once, one emo-link to many in nerve breaking conditions.

  A lot of people preaching how to let go and be and live independent.

  A lot of them live alone.

  A lot of them get hurt.

  And when they ‘ve learned from each other to abandon or let go.

  They often forgot they were each other ‘s missing link.

  How can one be afraid of a missing link ?

   

   

   

  50not easy to be a messenger

   

  Like I said to my cat the other day : “It is difficult trying to be a messias these days.     If you only knew what is happening in the world or what has happened in my life, you would jump in to a tree and you wouldn’t come out”. Without followers one often talks to one’s dog or cat. Nearly all possible things that can drive a man crazy, have happened to me or I have seen them happening and who know what is to come. Good, bad and terrible as well as heavenly. That is why I find myself in a good balance between experience and not having to go through some stages I already witnessed.     I drink my thee with honey, the water comes from a practically unknown well and I’ve decided to continue to be a messenger. One can be a messenger as well in daily life, in family and so on…but I long time ago was pushed to arrive at this moment in my life…translating this originally Dutch text for those I have not reached yet in that language. I already used a number of ways to try to express partly a social and partly a psychological and spiritual message. I try to think and talk and write about all possible issues in live, including philosophy, religion (faith) science and spiritual things like telepathy and the meaning of it all is to generate enthusiasm and participation to make this a better world with more people having more time to understand what they are doing here. In school I was critical, on my work I tried to do something about the social and political consciousness of my environment. On a familial level I gave everyone, including myself in the end the freedom to do their own mistakes. On a political field I noticed that a number of parties were ego minded further on the right and on the other hand the center often swinging to the right and the left as well, with some inside opposition or a great division at the left side of the left. I proposed to overcome it by adapting the old philosophical dogma’s of the left, making room for science to prove that eternal live indeed is possible. I invented a new political neutral system of worldwide telematics elections, based on an election to approve a worldwide social program without arms production and equal terms of production and the abolishment of speculation with money and raw materials...etc. I met a lot of people in different ways, all wanting the same while war after war and economical cries after crisis occurred. Artists, politicians, social workers and each other profession, all on their own, like we often all on their own, occupied with their social and personal problems. Those personal problems often prevented them from getting more and more conscious about the mystery of life and the ways it operates through us. We must unite more and more, we started off from one cell and we are spread genetically all around the world…interconnected more than the internet.

  51Between soul and spirit

  She bit her nails till bleeding, you did not know why yet.

  She kept a distance, did not want children it sometimes seemed.

  You did not know why.

  You taught that you could help her with her child wounds.

  She loved and sometimes pushed away.

  Wanting to finish the relationship.

  What should you do ?

  Isn’t the past of generation stories always pushing true ?

  Stories of joie and terrible ones she had shared.

  You kept on believing that improvement would come through you.

  You have wanted children.

  Everyone who comes to play his role, will come.

  After three years apart and a dozen living together.

  A man as enemy image, due to the past was there again.

  You were man and guilty in a way.

  Can one carry on trying to help ?

  When therapy with the guilty ones back in time lacked ?

  Then came new listening ears, a new shoulder for her.

  You noticed that there was something you did not know.

  Material things also counted, hopefully not.

  One cannot stay with somebody that understands your life in detail.

  One cannot stay with someone who’s inner calm you can’t support no more.

  One cannot stay in that calm when the partner doesn’t want to be nice any more.

  Opportunities to overcome the negative part of instinct follow…

  Revenge is waiting around the corner…you want someone else as well.

  You were new in this game, it takes you with it, on the run.

  Somebody else, with no heavy burden on the shoulders,…

  Is surely waiting out there somewhere.

  Forget it, because you are here to learn about every possible problem.

  And your solution…making theory of experience in practice.

  While knowing that staying nice and tender and helping is the real solution.

  Staying in good mood and helping each other and others.

  Always hoping for true love and encountering ancestral and present problems.

  You notice some need some to maintain their relation or something in between.

  But you do not get it yet, because you are in love.

  After the cycle of understanding, letting go, comes the essence of the pain…entering by means of something that happens to others or words spoken.

  You had to write about it and play roles in the lives of others.

  Constantly adapting to different stages of situations.

  Until one becomes like an old three which skin wants to burst.

  But this is something for the future you hope.

   

  Nature can comfort you, two pigeons come to drink water.

  Let go tiredness and al this above and other terrible things in the world.

  You carried too much on your shoulders, like so many in different ways.

  Wars never stopped from the days you were a child.

  Carry less and take your distance.

  Rest a while in the sun, it’s spring again.

  Travel in your fantasy to a place near mountain and see.

   

  The light that never becomes dark, that only can be somewhere.

  There’s no light in the brain but a lot of light being transported.

  Because you keep on loving life.

  Because of stars and planets, forget men for a while.

  Matter contains space as well.

  Create some space in your own.

   

  You’ll have to keep on going on, no matter what.

  Only through ones again descending in pain ?

  By seeing pain as tragic and comic ?

  When you have a good day it will reflect in to the others.

  We are all healers true words, connections, tenderness, joy…

  But confrontation as well.

  Through a good inner relation as well.

  We travel with people who want to do good things over again...

  But they do not understand with who they can and can’t.

  Spiritual bands are not to be broken.

  You can’t even try, even dough you think so.

   

  Be glad to be in good health and love your senses.

  Your life, do not express it in suffering, but in wisdom and feeling good.

  Try to understand your own happiness and don’t blame others to much.

  Forgive each other, some have difficulties in coping with life.

  But again, do not carry to much weight of others on your shoulders.

  Wanting someone back again isn’t always a way forward.

   

  Thirty years after having written a letter for his father’s birthday, Ob finds a letter Ob wrote to him at the time, congratulating him on his 59th birthday.

  “It is not easy to contemplate, that is think and write about one’s father. It is obvious that one has respect and admiration in away, but not easy to put this in too words and make some critical remarks as well.

  I always knew you as an enormously hard working man and as someone with a feeling for justice beyond compare…as rare as your blood group. But above …you are someone in very close connection with nature. But what do I mean with all those words pa ? Hardworking. I am grateful that I have had a happy childhood and that I have had a happy childhood. I have never regretted that I had to work very very hard when I was young, I had a lot of useful extraordinary experiences in the field of cultivating and trading fruits. I have lived to see the complete evolution from a little farm, from horse to tractor to truck and so on…first on the local markets and then abroad in the East. I grew up in an environment with a lot of space and working after school hours, I did it to get a lot of weight from your shoulders, that of your wife, your brothers and others. It’s great to have space, land with fruits, storehouse’s, a whole village… . It has helped to build my character and perseverance. I like to take initiative and make my hands dirty and don’t stop till the work has been done. When I think about all those times we loaded truck with fruit from the region, delivered at our place or on the markets and the times we drove together with all that fruit to Germany in a number of cities having to load it back of… this was quite an experience. Watching you trying to keep awake all night and in the morning sleep for a couple of hours and drive back home to give your orders at a few the workmen of the village who helped with the trade and a couple of miners who didn’t want to work under the ground any more, but spend their days between the fruit yards. I watched you when you drove. The expression you had on your face, pure enthusiasm, is unforgettable to me. It was the look of one who is a 100% pleased with what he was doing and believed entirely in it…it had a purpose as all lives have, yours had as well. Your motivation went along with an ability to hold on that I did not meet a lot so far. It’s amazing that you still look like an ugly old man yet. “

       “Only two aspects of the way you are, aren’t in your and our benefit. In stress conditions, you sometimes wind yourself up to much and you want to do everything by yourself then, then blaming us or the workers when things do not go the way you think they ought to. But that doesn’t bother us anymore, because we have become used to it. Secondly, you are too good with people sometimes, you want to make a compromise most of the time, even if it isn’t in your benefit. It will get you bankrupt if you don’t watch out. Even on the non-business field, in a human way, you give in to quick sometimes…instead of letting others clean up their own mess. You do have a lot of knowledge of the human character but often you judge sharp,, but to quick maybe ? Or am I not old enough to understand ? Let’s just say you are on the watch for others a lot of the time…maybe that’s because of the unnecessary benefits you give them…and not knowing you are sometimes fooled ? A lot of people were killed in the war you lived and had to hide from and your father as a member of the resistance saved many lives and the local resistance was not to blame for the terrible revenge the village went through for it’ s actions…do you feel as if you must make up for the whole village ? Nevertheless you are a good teacher in combining the worries of the past with the reality of today and the future’s joys of tomorrow maybe. “

       “I did not continue your business. Rationally I hadn’t got the money for it an subjectively I am not a trader…and one part of you isn’t also. For too long I felt as if I did you wrong by this. One thing I know for sure…everything has a reason and the art of producing fruit will go on…if not in then outside the family. I loved the years I was a fruit worker in your and your brother’s company…I loved working on the land more than that trade and that too complicated for me accountancy around it. I have my own family to take care of.

  Sometimes I wonder that a thing that you wanted to pass me in life, ‘being religious’, I haven’t got it in me because I behave more as a philosopher and an artist and political militant. You really think so ? I have taught a lot about those things and I tend to look for a neutral bridge between all kind of sciences and religion. The fact that you not often see me in church, does not mean I haven’t got ‘it’ in me. I behave more as a Christian in believing and acting in and for a more just world, then by going to church and I will try to hold my family together and raise my children…but these are quite other times then when you grew up and started a family. I try to life my life consciously and with a good conscience. From all off the children and husbands and wives and grandchildren, ‘happy birthday’.”

   

  Once Ob’s father had retired, he began to read ancient texts about religion and others…two of them I found recently back again, ‘In the light of the truth’, must be something like the gnosis texts or not, he would have a look.

   

  52‘In the Light of Truth’,

  So there stood : ‘in the Light of Truth’. Looked to me like the writer was trying to say that there was indeed a more powerful consciousness than ours that did not have to go all the way our evolution had to pass by from waves to atom and cells. Under that level would be a kind of distributing in between server or ‘light’ distributer…I ‘ll give it my own metaphors to help understand. The text was not referring to any religion in particular or race.

  When making an effort to do what is good one gains credits, so much was clear. The author used also the argument that we often meet again in different lives. He sees no border between the here and hereafter…this I can understand (see my text ‘there was life after dead as well’), but I have my doubts about that classical reincarnation. One would wish it was true, seeing the burdens to overcome in some families…but there have to be certain laws that guide parapsychological energy. And I think those rules function according to the energy present in ancestral telepathy (gone, but not dead) en present energy also under one of his forms : present telepathy.   He goes on explaining that what you think and feel is very important, because it makes links and attracts other people’s thinking and feeling, so in order to not get involved in thinking and feelings of people who think negative of life. Again this logic starts from a presumption and that is that the same positive energy attracts the same positive energy and good intentions. But is more complex than that. There are a number of stories before us that wait for completion and the two kinds of telepathies who are one in this world, make happen that what is logically and obvious to follow out of older events. According to the principle of thesis, antithesis and synthesis often, things happen, children are born, the second never the same as the first. Our free will consist in understanding our own situation in the world around us and choose for our typical own way which corresponds with our real soul…not so much a copy of our ancestors but our surplus. Does that surplus feels well with this or that person ? Of course if I am wrong then we are all perfectly living together and at an early stage in our being young we chose the wright partner. To make this basic picture complete, I could add that at a certain time only ones condition an choice is possible. Not everybody needs the same and everybody should evolve from within if one is a bit on a negative road.

  What must I remember of all this ? That I shall encounter the things I feel, speak and think one day in the rest of my lifetime(s) ? If you have a Jack Russel and you educate him to be a hunter, it can be that he starts searching immediately when you come home because of that or mainly because he is a Jack Russel…I think both arguments are true. If every taught stays in connection with you… there is an gigantic net surrounding people. The author says that time does not exist, so we have time enough, it is all about the evolution of our inner communication in response to our connections with the rest what is…and that rest is one with you. All you have to do is wanting to overcome negative things, so is written. But what if in fact the positive and the negative interact because both can get wiser ? And we all know we have are stronger and weaker parts…so in interaction it is almost impossible to not think now and again something negative about somebody dear mister Abd Bernardt, with all respect. Wanting the wrong thing represses and wanting good things, lift up, I know my friend. People worry too much and have depressions, not only because of the economic system.

  And what about those gnostic scriptures ? They seem to have more of an insight, inner approach to religion…by learning from one’s own experiences, and confronting them with those of others, from a bit hesitating to in the most open way possible one gets to understand the ways of the soul, the mental world…and one becomes more open to a meditative approach of present and ancestral telepathy. Some of the old gnostic texts show prove of this as some of the current ones as well.   More people than you might think are ‘agnostic’…learning by what they feel in their inner and not taking some dogma’s of churches for the one and only truth.

  In 367 after JC the church of Alexandrië under the guidance of Athanasius (Athan-nasty-nes) forbid the gnostic texts and the followers of the gnostic groups hid the texts who later reappeared. Maybe some people in opposition to the gnostic were afraid of discovering the inner, which might lead to some aggressive reaction towards others. An intuitive knowledge of ‘God’, like the gnostic called the divine hierarchic energy includes wisdom about people and life and oneself, also about knowledge of all kind itself. Whether starting from life or starting from texts, one can always work with both to approach a good interpretation of the world and life. Gnostic see everything more in terms of being not aware about things, rather than only talking about sin and forgiving. Their tradition goes partly back to the ancient traditions of the east, but trying to make the bridge to the rest of the world would only take a start longtime after the documents were found in the second half of the 21th century. A number of people are not open to a gnostic way of living, others can only understand through metaphors. How does one explain that one can reach a place of peace inside oneself ? ‘The light which hasn’t got a shad’, surely they mean the waves, radiation, aura… ? ‘He knows all spaces, even before they existed’(before the big bang ?). “Earthly bodies often part for earthly purposes and live apart for earthly reasons…but the spirit lives safely in the hands of love and after dead it brings the connected souls back to God.” Esthetically written…and it makes me think that a lot of people are boycotted in their love on earth, by ancestral telepathy and presence of people who are not so close to them as one thinks…but they need them for a number of reasons in the past or present. To be honest, a lot of people would not like meeting others under the form of telepathy…but if they do not want to attract telepathy they do not like, they must let go inside and take a position of inner indifferent equilibrium, separating the positive and negative in each character. If one ask people for the definition of love, one gets several answers, according to one’s experiences.

  53Quotes

  Life is a training in understanding, resisting and enjoying.

  To be able to support one another, one can learn.

  There always are ordinary, special and to secret reasons why people do not get along.

  After a hard winter, feeling spring, proud having survived.

  Do not become a slave of money and then just die.

  When one thinks about someone, often a library is opened in your head.

  The higher the wisdom, the more intensity of observation, calm, the more mature the deed.

  Such a strange ‘for’ feeling about others or yourself, where does it come from ?

  Sometimes we only remember the dialogues we did not understand.

  Analyzing what really happened often works on a longue term, afterwards.

  Thinking positively sometimes needs it’s blessings and conflicts.

  Drifted to far away from what you should be doing, it harms doesn’t it ?

  Existing in function of the energy one leaves behind and regenerate from time to time.

  The soul of a biological home, embryo, transformer to the spiritual world ?

  Ration and Logic fall in love with muse and fantasy and give birth to inspiration.

  Why is a first impression often so important .

  Do you ever get the feeling something very funny is about to happen ?

  Continuing doing what you don’t like sometimes for someone has an advantage.

  Out of free will doing something important with positive consequences, special event.

  When you feel too good, polarity is ready around the corner.

  What happens always happens on a scale of evolution. Something one completely forget, all at once it is there when one needs it.

  One loves hearing people talk, but not if it is empty talk.

  Orientate on your own strength to keep on your own course.

  Sometimes one hides info for you, sometime it is best hidden for you.

  Knowledge, red carpet for spirituality

  Letting go weight by laughing, observing, showering, moving, toilet, walking… .

  Marvelous, when taught flow through you without effort.

  Madness sometimes is a crush because of touching the sky to long or crawling too much.

  Distance and walking together, both needed.

  Understanding interaction in how things and situations come in too being.

  Images that become symbols of and grow and grow to more insights.

  Intuition is where one’ s soul reaches the spiritual world.

  Interpretation of events, emotions, feelings, intuition…a lifelong task.

  Like the weather, moods change, due to a number of conditions.

  Preparing for each kind of moment when one meets someone serves the dialogue.

  Sticking to a good feeling very often makes a lot more possible.

  Posing questions at one’s self and others with the aim of getting more conscious.

  In relations, separate the possibilities clearly from the difficulties.

  A sense full of words can have more implications then practical and psychological ones.

  Words are symbols of the daily as well as the spiritual.

  Space and time, a lot more relative then we might imagine.

  Send positive things in the direction of others, without always accepting missions.

  Just ask for the strength your inner needs, when strength fails you.

  Do there have to be studies about the healing power of knowledge, insights, wisdom… ?

  In each period of your life you awake in yourself the things you must deal with.

  Passing thoughts without words becomes easier when one exists intensively.

  Measuring the evolution of oneself and the people one knows, not so easy.

  The DNA, where past lives and works ?

  To reach something, risk something even if it goes step by step and the summit is not yours.

  Through the ones you know you understands the total picture more, sometimes less.

  A searches for meaning is a kind of detective.

  Magnetism, pigeons find their way home, we need a map.

  Everything is a remix of what came before, with more and more consciousness.

  Dead. Like a train station near the see…it seems like this is it.

  Radiation. Physics. Chemistry. Bio. Soul. Thought. .Art. Spirit. Radiation.

  Do not be each other’ s volcano that prohibits one from flying.

  Burst out in something, that you get it over with.

  Understand who you are and that you are who you were looking for.

  Being is smaller than matter, but a lot bigger.

  Each one knows the way he is, but not completely.

  Evolution of radiation to our soul and radiation again. Holy trinity.

  Are seeds in the air aware of where they can land to flourish ?

  Put the top of a lemon in water and you get rings around the sun.

  Lives, living, constantly prepared. Prepare to want.

  The leaves of indignation lead to understanding sometimes.

  To be or not to be, but what is to be ?

   

  Watch out for accepting nearly impossible tasks.

  You are a part of the solution as well.

  Doing what one does, moment by moment.

  Getting closer to the spiritual is living through all ,passed to you, facets of the soul.

  Connecting the first impressions with the last for the time of being always.

  The more confronting reality is, the more one pushes it away.

  Not feeling well is not meant to push in the direction of others.

  The karma of our own lives is looking for balance.

  Do all personages know the meaning of the pieces they play in ?

  Emotionally this is both a dangerous as heavenly world.

  Our bio –soul- spirit produces better stuff then the factories of pharmacy.

  One knows who one is by understanding the past better.

  From an early age knowing what is in front of you, it does not work like that, but… .

  That one and that one one will meet, slowly understanding why.

  Dead. Return to separate elements. Radiation. Relations. Exchange ?

  Life is a daily preparation of improvement of the quality of being.

  One cannot remember all of the inspiration…it will find road to reach us again.

  Wisdom not only comes on a top, also by descending, resting, meditating.

  Dreaming, a surrealist remix, works of art with and without message.

  Earth, hereafter, thereafter, always NOW is more easy to understand.

  Time, does it exists only for those who do not feel well in their skin ?

  The past, that what was, always in repetition to prepare the next show.

  Both the literate and not literate do not always understand all structures.

  One often forgets, speaking words, thinking is energy as well. Energy has consequences.

  Energy is also faith, acting, believing… .

  Insight that leads to energy is shared, exchange, experienced, not only tapped.

  One cannot and does not have to be able to support all the pain of others.

  Being satisfied often helps against too much or too little.

  Keep on swallowing without learning, you must be wanting to become a zombie

  Each awakening is a change to write a prolongation.

  Wanting somebody at your side and only thinking of yourself is nearly emptiness.

  In the book off all, each person is one of the different kinds of personages.

  To give yourself your life back, understand it’s roots and plant understanding.

  On moments you realizes the meaning of it all…one feels great.

  On joins life starting from all those reasons for living of others too.

  You’ve got it, or you don’t…or nearly, but you can get it…what ?

  The meanings of the meaningful, hard to understand ? Nonsense easier ?

  Becoming is experiencing by observing and acting or not acting.

  Acting or not acting. The wright words, silence, listening, intervening...

  …by doing so, wisdom an progress come easier…interpreting the unbalances.

  In fact sometimes everything is too crazy for words.

  Connecting and combining while understanding is almost the French word ‘religion’.

  Make some time for nature from time to time.

  Observe and commentate inside, outside, free from stress and circumstances.

  Wish some good things from time to time.

  The greater your interests and your desire to know you are and what you can do, the more you can control your life. Emotions are a teacher in different phases. We can change direction every time we understand more and know what we want and don’ t want.       Then we can act or not act from a balance situation…with the hope and believe that this acting will be positive for yourself and others…even if in the beginning it does not appear like it will be. Who can understand for others which direction will be positive for them ? The answers lay in our environment for the grasping if we really want…if we didn’t give up searching, that is.

   

  Without wires, there isn’t a single electrical lamp that burns (except for those with an inner battery). Because of inner power and connections we exist.

  54Losing loves

  Losing great loves.

  Close to souls who pass away.

  Or those that cannot, must not come

  Lives that one must partly or almost abandon.

  Then recognizing them here and there.

   

  Losing loves.

  Ignore the feeling, invent reasons why…

  It had to be that way.

  Sometimes they are right.

  Sadness is never the same.

  Relieve as well, but from whom and who and when ?

   

  Always, ‘after this one’, not again the part of hurt in love.

  While there still are sparks of fire in the ashes.

   

  Relations.

  Always in other dimensions, other heights and tunes.

  Different situations from needs of others.

  From the own stories as well.

  Do experiences have to come and visit us again ?

  Does one have to go and search them in situations ?

  Unique memories and sensitive connections…

  Keep on connecting with the hart.

   

   

  Losing great loves.

  Close to souls who pass away.

  Sad ,happy or in the middle, never the same meaning with this one or that one.

  And passion also has seven tunes and colors.

  And lots of songs in seven styles.

  The simplicity of the white knight and the princes.

  To the land of legends these days.

  Pipi Langkous and Peter Pan don’t exist in adult world.

  Those who can stay that way, enjoy and hold it.

  Chose for each other.

  More complex situations…often more hard to handle.

   

  Losing great loves.

  Close to souls who pass away.

  The older one get, the higher the account.

  And in the end…

  Being light, always trying to be light.

  We were it, are it and stay it…

  Literally and philosophically at least.

  Between each other, depending from meeting how and when.

  After all those different kind of periods.

   

  Great loves that try to be friendship again.

  Relief and difficult test sometimes as well.

  Like everything one is not used too.

  Ignoring the bio, one can learn, integrate or not.

  One isn’t the same any more as who one was before letting go.

  One does not know always what to keep or let go.

  The games ancestors played and play with lives.

  That what one knitted oneself.

  Knitting in life, you don’t do it on your own.

  Some are not made in life…for patterns to tight.

  Whatever the degrees of comprehension.

  How little the degree of jealousy …

  Funny with who a lot sometimes and with who not and when.

  Good friends and become like children and wise men.

   

  Losing great loves.

  Art is born from it, as much as from joy.

  To bring people closer to the soul.

  And often it looks like getting closer to the spirit.

  Of one who nobody can derange any more.

  And only loves happy things.

  Knowing that life hold more in store with people…

  Then only romance and all kinds of passion and the need for skin contact.

   

   

   

  55Men is his own captain of the boat

  When one does things together, one much judge…is the boat in a good condition to sail ? Who were the builders, the parents of the boat ? Young boat, old boat, which damages on former journeys ? What are the weather conditions, which is the destination…what does one take with ? Before one starts of, one discusses all this…and one agrees up on who is to take the decisions under difficult circumstances…the man or women who happens to be in charge of the wheel at any given time. When things go bad, events happen as a test to set out for a better course. When things go very well, look out for the too much optimism, the water may not be deep enough as one approaches the shore and one cannot see a hidden rock on which one might strand. Man and woman must learn how to be captain of the inner boat.

   

  56Bio-jealousy

  No offence to other woman or man who one has loved.

  But why with one or two if one has slept with let’s say four…

  There is a lot of bio-jealousy concerned ?

  Are each other’ s lifelines so the same ?

  Has it something to do with if the ‘dead’ energy became us, the living…

  The stories of the past have to continue in a better way ?

  Or are it simply tests to learn us that man must be captain of the boat

  When the woman is not on the wheel.

  But both must learn to be captain of their own inner boat.

  If ordinary emotional jealousy is childish, bio-jealousy is for grownups.

  Except the bio element, has it to do as well with the energy both put in a relation ?

  The deep one lay in one’s feelings, one ‘s writing ?

  The amount of deep bio-energy present at the ‘bodem ‘of the bio ?

  The experienced lust in triangle relations at a first stage ?

  Or just plain and simple the spiritual link…

  AND especially when it’s in danger.

  No virus, no telepathy, no this and that can stop the connections love must make.

   

  57This is I

  In 7 stages.

  1 and 7

  1 war and poverty, no possibilities for children…must disappear

  7inner peace as well

  2 and 6

  2 writing about sensuality and other things in such a way that it is utterly new and convincing

  6 the more between heaven and earth understood

  3 and 5

  3 the priest in me

  5 presenting and teaching all the different understandings, wisdom and art I produced

  As a blog artist

  4 the middle, the hart in relation to myself

  7 in relation to others

  58Little trips

  To the countryside or a city.

  To where country borders come together…

  And stop to exist.

  To see the buildings and houses workers in other countries built.

  To talk the languages that happens to be spoken over there.

  To find out which dialect overtook the others.

  To discover the richness in words, the hidden worlds behind.

  To meet people and have a little chat.

  To read some funny things on walls of a pub…

  please disturb because I’m boring myself”

  Traveling by train can be poetry, and poetry like people gives a sense of beauty…

  As beauty gives advice.

  One spots the young tall man with the sheep dog…

  On a world tour on foot ?

  One sees a joyful colored waitress talking fluently west Flemish

  Enjoys the songs that play in different rooms.

  59Economy’s daughter Social married a guy named Politics…

  And they had many children in different states and stages

  Situations tend to function quite a bit different then they are described in that part of the media that has to many readers or watchers. Independent judgment is only possible when one considers the situation and the needs of the world as a whole. Learning to put facts in a broader perspective, dealing with insinuations. The more one succeeds in doing so, the more chance a progressive policy gets. Most of let things go their way and only when situations are really too much to take and one unites only to save a part of the furniture, leaving structures as they are, because politically the social movement was an orphan.

   

  We are connected not only by blue lines (personal relations), but also by red lines, the econ-socio-politico-eco ones in fact. Our blue lines can benefit from a good condition of our red lines. The red lines are dominated by all political parties from far right to the spectrum of the left parties. If the individual no longer wants to stay without a voice concerning wars, poverty and social and ecological issues…or does not learn how to use telematics to oblige politicians to listen to them…the decadent part of politics will continue for much longer. (see text ‘to all’ on http://bloctaafblogartist.webs.com/apps/blog/ ) (and to ‘dear fellow world occupier’) on http://bloggen.be/conscience2008 ) We must obtain insight and a vision in order to understand history on his way to providing the planet with an ecological system of production so that in the end, if we plan this socially, we can span more free time in doing other things related to the meaning of life. Most of us have a daily life consciousness that prevents them from understanding what is happening fully and shows them in what kind of play they play. One has to learn how one can become as objective as can be. The higher the degree of collective consciousness the more possibilities for the individual. Why so many people rather like a populist then an intellectual approach ? They really want to show solidarity but they are divided in a lot of groups.

  60questions for workers

  Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?

  Why you work so hard while so many are without a job ?

  Why is having a job not normal ?

  Why can't you easily find a new job ?

  Why our telecom services, our energy and transport are not free ?

  Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?

  Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?

  Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?

  Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?

  Why does the same product does not cost as much everywhere ?

  Why is poverty a form of official slavery ?

  Why so few people control so much wealth ?

  Why so few robots comand so many soldiers ?

  Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?

  Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?

  Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?

  Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?

  Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?

  Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?

  Why do kings and queens still exist ?

  Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?

  Why doesn't education teaches more about human sciences ?

  Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?

  Why do factories or services close when demand is so big ?

  Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?

  Why so much short of housing ?

  Why our dogs and cats eat more money than some earn ?

  Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .

  Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?

  Why our media talk in favor of what's going on ?

  Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

  Why we really want to show solidarity, but we are divided in lots of groups. …with no international action plan… 61 :

  61LESSONS FROM HISTORY

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

   

  Political essays in English, French, Dutch http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  I wrote about articles concerning the situation in a lot of countries and about the way politics is been conducted. http://filosofischverzet.skynetlogs.be (mainly Dutch). I wrote a lot about history and some essays in English can be found on http://bloggen.be/conscience2008 as well . (and historic tales of people having lived in certain periods as well on other blogs. http://blogfilosoof.skynetblogs.be all links. A complete mini overlook of history can be found on my blogs as well. I put all these things in to every kind of literature as you might understand following all the links that make a combined art piece of the totality of my blogs; dealing as well with philosophy, soci-econ-polit., history, psychology, love problems, religion, soul, spirit… .

   

   

   

  62Looking for a religious experience

  That’s what he thought while driving on the road towards meeting two friends at different places. He was a bit early because of the fact that his usual Sunday scheme was different, he did not need to take care of elderly persons today. The appointment was at seven pm, so what would he in the meantime do ? Visiting a spot in nature with trees, was his favorite, because the game of light and the height of trees restored ones energy circuits and levels. As do the visits in places with high walls, like churches, who can replace the trees in a way, because their energy circuits pull up one’s energy as well, or it should be very noisy inside, noisy in a chaotic way. The thought of having a religious experience did not mean something having to do with a religion, but with deeper truth (roots) in life itself as it is to most of us. So he didn’t drove to the city yet, or to nature, but followed a sign leading to an abbey. At least that was what he thought…it seemed to be a home for elderly. There was an abbey, but hard to find because of many road works. No, finding a religious experience in dealing with elderly, that was another story to be told later, not in his spare time. So he drove back to town and stopped at a café with people in it, but which main entrance was closed. The lady pointed to another entrance, which at the inside someone unlocked. He saw some young men, smoking in a corridor with not much space and where normally nobody entered, due to some objects that where put there. He recognized someone in the hallway, but that’s another story from another place. When he asked whether he could enter, he was told by a young guy that the people owning the café had not paid some taxes, so that there was a police visit on its way. So Eco did not decide to enter, he was lucky again. In a more normal pub he recognized an old woman, who had a kind of artistic aura as well. He recognized her from those days when he had to take the train in the city to go to work, she always held the hand of a young child. He asked her how the child was, if she as an elderly mother had brought him up. “It is a woman, age 23 know”, she said and complained a little about not seeing her often al dough she lived in her neighborhood. But that is another story, Eco didn’t had the need to talk about why her daughter was living with two other women sharing an apartment with a large living.   He only encouraged the woman to take up her painting again and instead of painting from postcards what the great painters had painted, invent some themes herself. That was Eco alright, always inventing things which could inspire people with talent to use it. It was a good advice for him as well, because he hadn’t come to writing lately, but it takes time and experiences and a panoramic view on life…and therefore one has to climb daily. So, was this the religious experience of the day, packed in to a brief encounter with someone at age already, who liked her beer, maybe a bit too much and the brief attention of a far younger man. Maybe she was just glad to be noticed as a mother who took care in those days long ago, …did she take care…no, this was no job for Eco anymore, al dough life had given him a lot of difficult tasks, he didn’t accept them anymore, after having understood the messages in the why of people meeting people. He was about to understand another lesson.

  The appointment of 19 pm did not show up. Her house was probably empty. The appointment of 20 pm was in a little pub where people only get worried when the cable transmission of the football match loses connection. But, it can be said, there was a kind of friends amongst each other sphere hanging, if one does not have the ambition of looking to profound in men’s soul any more. They seemed to look at the t v , but in fact they sometimes look at the strangers in the café, but when those strangers then look back, they pretend not having looked…only when we are small children we don’t play those games. Eco’s rendezvous came in and gave him a book from a friend poet as a present. He wanted to talk about his journey to the pub, about his inner life, but that had to wait a bit. Some friends where introduced and Eco could appreciate the parts from their souls they tried to represent in an honest way. There was the young men with Russian roots, who looked forward of being mail men every day and a teacher of history who was bit to realistic about life…and then one starts being too severe about judging people or one loses ones enthusiasm for one’s role as a teacher. But, the teacher, had drunk already some wines, so that made his mind express himself a bit rougher the usual Eco supposed.

   

  The RV (rendezvous), lost touch with her real beautiful female inner part, after a couple of beers and began word attacking Eco, with some emotional negative things she was running away from a good part of her life.   That was Eco’s life again, dealing with unsolved parts of the history of women mainly, because men did not talk about those things. Think of every possible thing or situation a woman does not want to happen to herself and Eco had met someone who had had this or that kind of experience. Women told Eco a lot and he was a good listener, but when Eco then explained what probably had gone wrong and why… afterwards women tended to take revenge on him for exposing the truth in themselves, that they themselves, could not face any more in fact. Strangely the women Eco had got to know better in his life, had each one some artistic or intellectual talents, but they lost feeling with it because of those to heavy emotional things in life…Eco from time to time was a trigger for them to get restarting being busy with the more essential things of life. Under each other they got mixed up about him because one can as well be jealous of words or an innocent touch…and due to circumstances that he did not always chose, when there was more…it could be explained not in a guilty way.

  Women he had met in his life, had been damaged by circumstances of their life, al dough they each had some talents on certain fields (even a lot of talent in artistic or other way). It seemed like they had to meet him, not only t have an exchange of the truly valuable parts in themselves, but to confront them with a certain degree of anger, fear or jealousy in them. And even dough one offers them the change of a lifetime to get a more conscious life and a practically more happy one…it seemed not to be the purpose in his life to live this with them…at least as living together on a daily basis was concerned.   Weren’t they in a strange way, punishing themselves in fact ? Was it to be like that because of the preceding stories (their own and the genetic heritage) ? Isn’t it also to be like that because of the hidden energies of feelings and thought who prepare dialogues, decisions and events   ? Strangely these things also happen even dough there is a very good dialogue between his and their souls in the beginning (or even later on when the relationship has lost it’ s bio-aspect).

  Even dough if one can offer them on a bio level a good feeling, or if one continues this line; even if one discovers how to lead them to their specific way of having an orgasm (or wondering sometimes what blocked this) …this was no guarantee that they would not try to project their inner uncertainty on him. Which where the strange reasons for all those different ‘energies’ in people ? He could be a plausible as he could, there were always reasons, often outside of his person, why they wouldn’t share their life with him. Sometimes one wondered if they were of different sexual nature, or both, sometimes they had too much trust in pharmacy which let them to lose connection with their physical desires, or cut them off from their feelings sometimes being sad because of the aging process and family problems of ‘former’ lives. They sometimes made plans when they felt better, but they seemed to undergo and hide for their own lives…which often they themselves had made to complicated…and when they run into someone to explain this to them, in the end it was to confronting for them, due to things that happened. So in some case they stayed alone or where pleased with a lesser conscious person.

   

  63Living in Belgium

  In a country with communities that hold together

  As a symbol that the world can become one nation one day

  In a country in the center of Europe

  Where northern and southern languages are spoken

  With sea and flat land and hills

  It’s not only 500 beers and chocolate and fritten we make

  "Potverdekke, it’s great to be a Belgian".

  Even dough only one united political party remains.

  and we could do as well with one government instead of...4?

  64Hello I am a blogartist. I try to make people aware that next to the difficult part in themselves, they also have a light part.     I try to make people abandon their negative feelings and discover themselves, even do it hurts...there is a way to be born again even from difficult situations...sometimes, from time to time, it becomes too late for a real change and one suffers from neglecting things in the past. The same laws apply both in historical and personal matters. I mainly have blogs in Dutch an a few limited ones in English :   http://blogfilosoof.skynetblogs.be for all links

   

  65 the 12 commandments

  (unpair lines are Dutch translation)

  ontwikkel het sterkere in jezelf develop the stronger part in yourself

  (tracht naar objektieve kennis) search for objective knowledge

  (overwin je negatieve emoties) overcome your negative emotions

  (doe jouw deel van het werk) do your part of the work

  (neem de tijd voor stilte en natuur) take the time for silence and nature

  (geld was een middel, geen doel) money was a means of, not a purpose

  (ontdek de ware betekenis van trouw) discover the true meaning of faith and faithfulness

  (leef niet alleen om te werken) don’t life only for working for money

  (overmatige konsumptie vervuilt jezelf) too much consumption spoils yourself

  (ontdek de symboliek van de zin van het leven) discover the symbolism of the meaning of life

  (leven brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden) life brings you closer to the hart of life :   separating sense from nonsense 66 People

  They all have their own problems, not only because of their own history and their own nature, experiences and decisions. But they should be aware of leading a good life. Not only for themselves, but everyone they are connected with in many ways. People are connected telepathically and they have an influence on each other both in a spoken, sense and by their thoughts and feelings. They inherited some problems to overcome, but they often repeat some mistakes of the past, without overcoming them and then they get stuck with their lives or society.

  Each individual has a certain degree of masculinity and femininity. The difference can be big. It is not the purpose of being alive that one’s aim is to dominate another person, using too much masculinity in oneself if one is a woman, neither too much femininity to letting oneself be dominated, if one is a man.

  There is a lot of insanity in the world, both politically and on a personal level. But there is lot of progress being made and an enormous part of joy as well.

  The meaning of faith and faithfulness :

   

   

   

  67To everyone, who is open for ‘it’

  To those who keep on loving life.

  To those who know that nothing can exist without a known or unknown form of energy.

  To those who know that emptiness cannot exist, but realizes that one can create a kind of emptiness in one’ s life.

  To all who did not follow the principle of ‘divide and rule’.

  To all who in their existence, discover all kinds of evolutions towards more consciousness and sense.

  To all those who are aware that progress must be used to make a better world.

  To those who, starting from realities like the sciences and deeply analyzed feelings, discover the art of observing in another way.

  To those who try to communicate this inner communication in many ways in daily life, in art and so on.

  To those who in doing so, remain stable by making a difference between the real and the false.

  To those who understand that also the simple minded can stimulate ones growing consciousness, not only the intellectuals can help someone understanding all the keys of the complexity of life.

  To those who see the relation between the positive and negative things that happen in individual lives and in collective history, on a personal and collective base.

  To those who understand that good things are trying to reach us by means of reading, pronouncing and interpretation words.

  Too those who know that thinking about their own lives is interconnected with the lives of others and with thinking about the world and the universe as a totality.

  To those who, maybe with interruption, but constantly work to better the quality of communication around themselves.

  To those who understand that all the precedent will end in a new way of communicating with oneself and others.

  To those who realize that controlling the dynamic behind the personal lives of their own, interacting with those of others, (from the smallest units to global society), is in a way a new form of art. (but loving life remains the greatest art).It is an art that starts from a healthy inner communication with oneself.

   To those who know that the individual and collective consciousness lead to higher degrees of consciousness and open the way to a better world (quantitative but surely qualitative). To those who know that unsocial attitudes and behavior are a real political treat.

  To those who are aware that everything and everybody evolves towards the best circumstances can offer it, him or her.

  To those who know that clinging to the negative parts of all kinds of heritages can influence situations badly on a small or larger scale.

  To those who understand all this, but cannot express it yet in this way, sometimes they are closer to it than the ones who do.

  To those who are involved with these kind of things and matter and feelings, because they cannot do otherwise any more. To those who understand the true meaning of the word ‘freedom’.

  To those who from within themselves and together with others, want to really reach matureness as a human being.

  To those who in a positive and even in a negative way, have contributed to our ‘understanding’ and there for ‘consciousness’, from the early cave men to all the ones who contributed to our cultural heritage.

  To all those who know that money alone does not buy happiness and understands it’s role still is one of teaching people a lot about themselves.

  To put it briefly : loving life is the greatest art, inner communication and communication in a new way, the greatest art.                            

   

  68 Some important notions about love

                  Above all, learn to feel the love inside yourself and learn who to give it to.

  Examine the roads which philosophy and history walked in order to bring us more consciousness about every aspect of life. Love the arts. Take care of your body, do not overcharge it. Chair it with your chosen one. Do not let negative emotions enter your relationships with people. Chair and enjoy friendship and love...spice it with humor and don't wish for the impossible, ...even in times of passion. If you do not choose for each other in time...it wasn't meant to be at that episode in your life. Do not start looking for somebody else.

                  Trying to understand the laws of love isn't always a question of using all that science has to offer us. We are not together just because we live in each other’ s environment or because we met under certain circumstances. We attract one another because we attract the difficulties that can take us further on the pad of understanding the meaning of life. Those who really don't seem to have a long way to go in their personal growth sometimes seem to attract the hardest difficulties...which in itself is a very deep aspect of love.

                  Love uses us to teach us to make us aware of the differences between people.

  Love uses us to further the story of those who came before us, even before we were born. One cannot write down a standardized theory on this because the more you get the picture, the harder it is to communicate about it.

                  Some people do not live together because they are to close together or because others need them more for their growth. In times of conflict between people, everyone seems to think they themselves are the only perfect human beings.

  Sometimes one must avoid difficult confrontations, other times they cannot but occur. Just like the big-bang-principle...'something under pressure must explode'...we depend on that same old basic law...even in our relations.

                  Everything and everybody is always the result of the things that happened before them. We react in response to the environment and our genetic mixture as well. Even our family-ties are getting more and more mixed, which often isn't more easy. It's the outcome of different components. Sometimes things go wrong because of too much stress in this production and profit-based society or stress in ourselves. It wasn't ideal in the old times where religion was more important than philosophy. Still we find it too difficult to support the idea that our man or women 'has' somebody else. Whether in bed, whether in a purely spiritual, platonic way...we do get jealous fast. The reasons why people get to get really close to each other often has very deep reasons, one cannot understand easily as a third person. Sometimes it is easy to understand when the motives are wrong : money-making is the worst reason possible. When the reasons for looking for another partner are sex or adventure...the outcome often goes in the wrong direction as personal happiness on a long term is concerned. When it's about making babies...you cannot stop it...the ones are mend to walk the earth shall. Falling in love and divorce...the reasons can go back generations. Life sends some of us on many pads to enjoy, to learn, to learn not to take revenge, to learn not to envy, dominate... . We look for company to learn about this life-game. In fact, what we are looking for is to discover how we can find peace in ourselves through others and ourselves. This process goes further than the things that the physical part of love has to offer us. This process not only has a theoretical aspect, we practice these things every day.

                  When we find ourselves cut of of our husband, wife, children; whatever the different reasons, our future aspirations seem to be clouded. We start trying to become happy once again. In fact we want to return to the uncomplicated happiness of the past. Then we sometimes meet someone to help us forget our feeling of loneliness or guilt. When it does not work some of us can more easily let go and forgive and continue our own life once again. In every situation the other relations we have with all those surrounding us, have their influence as well. When we 'forget' to choose for those who we really like we sometimes find ourselves cut off from our own energy. Then we stick around in our unsolved things in life and nothing really positive opens up. When in a couple one of the two cannot let go of some negative feelings or circumstances, the other ones is forced to waste a lot of his or hers own energy...often for very little in return. The one with the most unsolved problems must then learn to accept his or hers life like it is. If both manage to cultivate a happy feeling about life and the personal circumstances...then only real progress and happiness open up. If someone is under heavy fire of the negative emotions of others, that person must learn to obtain a kind of indifferent balance in interacting, otherwise one is doomed to undergo the negative moods of the other.

  With 'indifferent balance' is not meant one doesn't care any more about the other.

  It's just a way towards arriving in better times and not starting unnecessary arguments.

  Once a third person enters the relationship one will notice that, however true one stays, one tends to begin feeling guilty about the wellbeing of the original partner if one is not careful in observing one’ s own feelings and the real situation of the original couple. One must then learn to understand which stories of life click with which person. This can take a very long time and in the mean while often a lot of things happen with a lot of people, just to help us to understand what's going on.

  In order to understand the whole picture in such a process we must understand the relationships of those who played important roles in our life and they themselves as human beings...who are they really, what do they represent in our life...what is our symbolic meaning in the life of others ?

                  Two people who do not feel well together any more, start the process of opening themselves towards others, whether friends or a lover. It seems as if people with the opposite characteristics attract each other in a first stage of life. They themselves and their children can learn from it or can be damaged by it.

  Our psychological condition often seems to influence our biological fitness.

  One has to start loving others by loving oneself, by grapping the joy inside of you, you can pass it to others. Loneliness can eat you. Joy will guide you on the long road of life and everywhere it takes us to understand the meanings of it.

  Sometimes we will have to wait until others become more skilled in managing their own positive evolution. They might even hurt us meanwhile... . Sometimes one has to be grateful that one has to bare a lot, because it can contribute to understanding one's own road...but sometimes enough is enough.

                  Stronger then 'dead' itself, is having collected so much wisdom in once life, that one becomes free of fear of 'losing'...then one gets a very good feeling.

  One can discover the one we really are when one realizes the possibility of every time finding solutions to problems...as if one is guided by a strong force inside us.

  One must always filter the enormous influence of everyone surrounding us.

  Then, when one feels really good, the light can shine on the three in front of our house and one sees it painting it's shadow through our window on the wall. One watches the three dancing on the wall...without a good feeling we neglect all this.

                  We are like marbles and our past plays a game with us. Which game ? That is what we will have to find out for ourselves and others. The degree of consciousness we reach, tries to shine on others. Some try to make us play a role in a film with a lower degree of consciousness then we were really mend for. We then must continue believing in our own way of living life. That's what real faith is all about.

  Our quality of observing life must grow. Learning how to balance between the energy of others. We must learn how to combine love, solidarity and other positive emotions in interacting with others. Life is like a piece of art played by different interacting artists, actors often played on the theme of 'these, anti-these and synthesize'.

  A fragment always calls an anti-fragment into life. Like when we have children, none is the same, each correspondents to a certain evolution in our lives.

  We should try to wish what's best for others. A lot of good evolutions can emerge from this. One cannot explain human conduct only by basing oneself on the theory that we humans only interact, basing ourselves on some of our selfish genes.

                  When you meet people, try to really understand them before you decide to put a great deal of effort in 'helping' them...especially if they don't take some important steps for themselves by themselves. If you want to have a long life, chose a partner that does not suit you...minutes will pass like hours then.

                  The earth...concentration-camp or garden of Eden ? When you look above all dimensions of life, you will learn to observe it's laws, it' s humor and drama.

   

   

   

  69Closer to the soul

  Looking back at a text of july 2006, I can indeed say that peace can only come in my heart the day more people start thinking and acting to make this world a good place to live for everyone. Why should we let the direction of this world in the hands of a tiny minority exploiting it for the sake of the same minority ? Why should we be forced to sit down and watch this world go to pieces more and more, day by day ? The ones we are used to see on our screens, shaking their 'important' hands, having a drink behind their long reunion tables, planning wars and presenting themselves as the heroes of the human race, in fact are the same ones that feed barbarity. They prevent people from having a meaningful job and hold them into a kind a slavery. They control States and companies and therefore have a great power over our lives. They in fact dictate what news is to be brought and they keep on writing their own blood version of history And what about we ? We accept the hundred ways in which they control our lives. When will it get through to a majority of us...the condition this world is in, is the result of our unconsciousness and our unwillingness to do something about it...we gave and give them a free hand. Will we further allow them to lie to us about what real freedom and human values are all about ? We won't...and 'we' begins with us. Which are the reasons why we often have a lack of joy and personal and social commitment ? If we want to know where our negative emotions come from and who in fact we are...we should not go to our different kind of existing churches for an explanation. If you like to go to churches and read some ancient texts, then do it in a way that you keep in mind that the people who wrote those texts were a product of their time as much as we are now. Philosophical answers and faith can as well be found in the things that science reaches us then in several holy texts. It is to be said that some of them have become outdated, especially those who consider humor a dangerous thing and who teach that one kind of believers is 'better' then another one. But let us consider ourselves as humans instead of uncritical followers of some kind of believe. By connecting philosophy with science I'll try to prove that believing in what science teaches us does not necessarily go against religious aspirations as eternal life. What we really are and where we came from. In fact in our search for the meaning of life, we can start by realizing that something can only exist if it has a meaning, a sense. Why is that ? Because something without a form cannot exist...every kind of matter that tends to take a space which tends to approach or equalize to 'zero' ...it explodes. It's just like 'the' or one of the 'big-bangs' of the history of universe. Too much pressure on a certain point, makes everything explode, in both the micro and macro world...who in fact are one : stars, atoms, cells, ...even our relations...too much pressure makes new developments possible...if these are improving the position of the old situation...we call something 'meaningful'. The laws of nature developed very ideal conditions for life as we know it, to get started. After the big-bang there wasn't really anything one could 'touch'. Matter existed as different kind of radiation. In Dutch the word for 'radiation' is 'straling'...when someone is happy we say he looks 'stralend'. It were the laws and try-outs of radiation that produced the first atom and later on the planets and the climate conditions that created the first cell and so on. It really is an amazing story which one can look up for oneself. So next time you walk through a forest be also aware of the speed with which the earth under your feet still travels in the direction it was pushed some 15 billion years ago. All that beautiful past, all the wisdom the first cells attained when they learned how to divide to stay alive...all of that stuff is still living the very moment you read these words. When we die a part of us becomes minerals and so on, but the radiation leaves our bodies...the study of the way our mind observes and some personal experiences I prefer not calling 'mystical', as well as some scientific studies lead me to strongly believe that our lives not only have a social meaning...but on a personal level we interact to create the conditions that bring us closer to our soul. Our soul, not only the pieces of genetic heritage going back to the first cells...but the essence that is really ours...maybe it's our continuous enriched radiation from so long ago. In fact, isn't everything that exists not only one soul ? We see 'God' as the ideal abstract person which controls everything, but in fact the purpose of our evolution is to make this world work so that we materially can live in peace to spend more and more time in comparing the ways in which we give meaning to our lives. To someone who believes in reincarnation we would say that the same person can appear under approximate the same conditions after a billion big-bangs for example...or maybe we could answer that we were already there as a piece of all the ones we descended from. We are a great mix, but the navigator inside us should always follow the line of his hart, not the line of how much money he can make or how he can take a revenge on someone. We should all try to overcome all our philosophical, religious and personal differences and negative emotions based on what ever happened in the past and forget our bloody history and start again by focusing on the present and wishing good things for the future to come. Matter and spirit have always been one. Matter was energy and energy always means the possibility of creation and evolution. Even if one tries to destroy energy you always get a change of form, no vanishing into nothing. 'The meaning of life' is something that has always been there. The journey from nature to human culture was a very long one. Matter contains energy that has prepared the coming into being of spiritual energy...or maybe matter originally always was the total collected energy between two big bangs. The first meaning of life is therefore the coming into existence, the maintenance and growth of spiritual matter. All chemical and physical powers like temperatures, distances, speeds, pressure , time as well; all movements from atoms and cells ...everything serves the growth of spiritual energy. It has always been like this, because electrons cannot be destroyed. Our mind is not only composed by the electrons of all our brain cells, but of the atoms of all our other cells. In fact we can say that all our cells have a specific consciousness. The question 'who are we', can best be answered by 'where do we come from'. That question no longer is a monopoly of religion. 'Religion' comes from the French word 'relier', combining. Combining science and philosophy and politics and psychology, helps us to understand the real meaning of our lives. 'Faith' can be based upon a beautiful smile or brilliantly used words or notes as well...the answer to the question 'the meaning of life', never only is intellectual. In fact the ones who wonder to much about whether there is or isn't a God, are occupied with the following question : 'Is there an energy that has less or as much or more consciousness as we...and did that energy not have to travel all the way from radiation to atom to cell and human being to achieve this consciousness ' ? What kind of energy is present in and before a big-bang : t the enriched energy of the previous cycle of big-bang and collapse in one point again ...or is it every time the same kind of energy starting all the way from the same energy level ? So in fact what some call 'god' could be the expression of the longing for more energy, more enriched consciousness...in the present, future and past, the past, being the previous energy level situation. In fact when we die we maybe still have our radiation as a form of being aware. It thus seems that the creation of endless energy always restarts with not wanting to be nothing or nobody...both non existing things. 'Radiation' thus is the combination of all kinds of energy that existed in a cycle between two big-bangs and which wants to start again and start something new. Is it Einstein and others and their books and heritage or the radiation they are amongst us that makes me conclude all this after years ? Who knows and how to make it concrete...by literature maybe...if not in daily life, there are a lot of strange things happening ? Rather than being divided into traditional believers and their divisions on the one hand and those who believe in another way and it' s divisions... aren't there enough other questions we should resolve ? Why isn't there a system for managing society that makes ignorance, war, poverty and famine impossible ? How come the relationship between 'lovers' or other relationships can be so complicated ? So, in one question : 'why does man have so much difficulties with those strange 'things' like god, dead, history, money or values like friendship, family, pleasure, lust, ... ' ? I think for one part it is because we haven't learned to observe objectively enough...aren't our observations continuously being deformed by our own or the negative emotions and ignorance of others ? On the other hand it seems like maybe even before the ejaculation and the landing of the egg, there's a game between coalitions of genes going on...like as if our past seeks to continue it' s story in the future already... not wanting to become 'meaningless' but learning the lessons the previous generations we ones were still had and have to learn. So in fact life has always been and is an endless school, teaching in many ways. In this part of my writing I will not talk a lot of Life in it’ s social and political appearance. Those economic conditions do influence our relations and awareness a lot and history tries to invent a more neutral system to manage society on a world scale starting from the place you work or live. Later on I will give you a link where an alternative for the current systems is presented. It is important to keep in mind that in order to abolish poverty and war and so many forms of needless exploitation it is necessary to become aware of one’ s personal evolution. When to many people keep on being prisoners of their own negative emotions or those of others, this will put too much weight on the historical process of renewal. That is the way the total hierarchy of all kinds of evolutions work. To show you why Life’ s good energy comes along more often on times when you understand more about your personal or total environment of relations, I will tell you the stories of a number of people whose lines crossed directly and indirectly those of the preacher whose autobiography I am trying to write. We have agreed that he can intervene in these texts, whenever he feels like it.

  70 A 400 year jump

  Everything is recent. Writing somebodies biography, one can start in the now and go back from time to time or one can start in a certain past and the even jump into the future, projecting things in the future becomes more possible ones you get very skilled in the two first methods. The preacher whose biography I will write will intervene in the present time, I will start in the present. Once upon a time there was a man who descended from a long line of people which all had some ties with a Spanish officer who married a Flemish farmer 's daughter. His name was Vicca and he arrived in the South Netherlands to do the dirty work for the Spanish king and all the wealthy persons that surrounded him. VicCA did not like what he was doing and in those days (16 th century) one had to tell ones conscience that it was all for the victory of the CAtholic church. Vicca obeyed his general Alva and was rewarded with a piece of land about 45 kilometers from Bruselas (Brussels). He married a local woman, Josephina Blueyd and witnessed that period in history when the northern, dialects of Dutch speaking people broke away from the Roman catholic church. For the next 400 years the southern part, the Flemish part, was not as free as it comes to religious interpretation of the bible as the northern part. Spanish clergy put the accent more on suffering as a necessity to reach heaven then the followers of the different branches of protestants. Understanding the world in a more scientific and philosophical way, still had a long way to go for the large majority of people. Whether one believed in God or whether one felt oneself as a part of everlasting nature, life was hard in those days. Feeling a bit guilty about his military career, Dionysus gave money to construct the 'chapel of the sad people' in Wever, near the village of Attenrode where he died in 1584. The Flemish nationalist with the name of the first village in his name, wasn't born yet. Telematics and the telecom company ATT didn't exist yet and there was limited class struggle, which did not call itself 'red'(rood) yet. Officially the chapel was to be dedicated to one of the victories over the army of the Dutch leader Willem Van Nassau...but in fact more psychological reasons drove Dionysus Vicca. Speaking of psychological or spiritual reasons…that chapel over there, also became known as the place where hundreds of years later a nun got rid of her religious cloths, even before the time of the modern women ‘s liberation period which started in the sixties of the twentieth century. History and psychology would affect, as they do for everyone, the lives of the descendants of Josephina and Dionysus, but in a special way, because the confrontation between the South and North of Europe would not only lead to descendants with blue or dark eyes etc... but also at the confrontation of psychological and philosophical attitudes. After a number of historical episodes and generations who passed on their negative and positive emotions in order to let Life continue the search for wisdom, some 4 centuries later a modern preacher was born from the midst of the descendants of Dion. His name was Arthur Tomboy. He would never go and fight for King neither Church and from a certain period in his life, he would take more interest in Atoms and ions, our A. Tomboy, then in the Bible or other religious texts. He discovered that it was possible to prove that dying wasn't the end and wouldn't have the same kind of continuation for everybody. Al dough a socially progressive person, Arthur Tomboy wasn't conservative because of his philosophical approaches concerning life and dead. As he would say one day "replace the word God by the word Life and try to understand what Life in fact is". He would at least write 50 philosophical essays before his picture about Life became complete, but he never would have been able to fully understand the impact of his social, philosophical and psychological and spiritual ideas, without the intensive practical life he was to lead on all those fields. And that is where we will be writing about ones we have jumped over the gap between the sixteenth and twenty first century. As what social and political issues are concerned, the gap can be overcome by the same stories that some of the descendants of Dion left behind. Some of them were in constant conflict with nobility and looked for land of their own to make a living. Some even immigrated, others tried to make the laws applicable in a more just way. A lot of them were a blessing for their local community, just by being respectful farmers, artisans or caretaking house wives or good friends. Some of them organized artistic events or song on weddings. Others were more trusted in in advice then they would have trusted some priests. Even in the twentieth century there was an editor who supported books on culture and progressive policy making, who lived in Sweden. The direct descendants in the masculine line were farmers in Attenrode, living in the shadow of a castle, saying no when they got too much exploitation of their backs in return for being good hard workers, willingly to do good. When the first world war came, their son flew to Holland and in the second world war he was as a farmer, trader and café holder a leading member of a left wing resistance group. Before and after the second world war, there was a lack of work for young sons of farmers and so it came that the sons of the resistance grandfather of Arthur, had to go and find a job as Flemish people near the industry in the French part of the country…but there wasn’t work enough at Cockerill Yards, so the sons took up an independent trade.

   

   

  71 to be or not to be, but what is 'to be' ?

  The begin of time never existed.

  We give and take and leave our traces.

  Circumstances were always different, 'evolution' you know,... 'being' was, is, will always be one.

  Even when on a sudden day it looks like 'being' isn't there anymore.

  Maybe it left us, hopefully, as enriched radiation. Back to the roots of biological life.

  There are a number of ways to express oneself if one wants to communicate about the essence of life.

  I could pass you films about the beauty of the universe.

  I could show you pictures, send you some music, encourage you to use your artistic skills, your talents, study... .

  I could translate some texts I wrote so far, guide you to my main blogs and their links and those of others.

  I could tell you stories the roles in life we play for others.

  I could invite you to come and talk about it or to react by email.

  I could post videos with spoken explanation, but the effort to understand starts in your own environment.

  It would lead us to far, in time, as one grows older and one learns to deal with emotions, one gets wiser... .

  In our own lifetime we evolve, based on our levels of consciousness and knowledge and people we meet.

  Everyone has their own experiences in life to interpret and deal with, learn and share with others.

  Life is not just something that happened by coincidence.

  It is something completely spiritual that translated itself in to matter starting from the radiation after a big bang.

  Why was there a big bang, probably in a cycle of big bangs ?

  Because something that tends to become smaller or equal than zero tends to explode.

  Symbolically (spiritually) this means that something without a form cannot exist.

  When something tends to become meaningless, it disapears in to another form of energy.

  Because of the growing pressure to evolve, it's lifetime is limited.

  Whether a social or an individual relationship, that basic law of 'making sense' controls all evolution.

  The road from radiation to atom, molecule ,cell, organisms...to us or from tribe to modern society...breads evolution.

  In each episode there are laws of attraction that play their part in the game of growing consciousness.

  Everything has a core in the micro and macro world. Galaxies, milky ways, stars, atoms...our own inner.

  An atom has a proton (+) and neutron position (+-), the surrounding electrons are -

  Symbolically this means that an atom or even a person can react or not, atoms with energy, we in words, mimic...

  or one can take an observational attitude...opting for a kind of indifferent balance.

  Whatever we do always depends of what came in to existence before us.

  Philosophically the question is : in how far are we free to choose and in how far are we determined by what and who ?

  It might be a question over the border of those who lived and those who live.

  One can interpret something logically-scientifically or (and) symbolically.

  If one considers science in this way, it not only tells us a scientific story, but one with a purpose.

  Every life once lived, was prepared to become in to being aware of more and more.

  We have a choice, taking an interest in what thinkers, writers...scientists said and say or not.

  We can decide to play computer games all day and taking no interest in what is going on in society.

  We can chose to live without taking a real interest in the souls of the ones we love or happen to know.

  What we cannot escape from is the untruth we believe in, because we were told so or because we made our selves believe in.

  72That morning

  The day before was a day of rest, while wanting to understand some missing clues in the interpretation of what life was, of what the life I lead was. In the morning, again after a dream I forgot about, I woke up at an hour which my mind had planned the day before, without use of a mechanic or digital clock what so ever. So that meant I was indeed to take the road to Tirlemont and help distribute some flyers for an info event about the rising cost of life. I saw a worker at the train station, with in his hand a newspaper that yesterday shouted ‘the Greek, knife on the throat’ or ‘swallow or suffocate’ , about the stupid euro-money crisis, threating people like numbers for the sake of the profits of the top layer in society. I was in a part in my life where Pulling the World to improve it (Tire le Mont in French, Tirlemont by the way is near the French speaking part of Belgium), went above my forces as the social battle for the equality and justice in society was concerned.

   

  Afterwards I drove to the chapel the general Dionysus Vicca had let built in Attenrode, after a victory on the Geuzen in the sixteenth century.   The Geuzen meant well and just wanted to interpret the Bible in a different way, but the road toward what Laurence Gardner in Maria Magdalena wrote, was still long. The southern Europe looking Vicca married a Germanic looking wife here and according to the research of an uncle of mine, we are descendants from them. The door of the chapel was open and as I read the story from the chapel on the wall, I understood that my grandfather, involved in the second world war events as a member of the resistance still had been a victim of the brutal way in which history from time to time evolves. He had survived interrogation by Flemish collaborators, who together with the occupation force already knew who was hiding were, they did not have to interrogate him not for that after the murder on a member of the collaboration by another resistance group then my grandfathers. Grandfather had warned against those kind of actions. So nowadays it seems that we live in peace in parts of the world while other parts still are insecure. It will all come to a good ending I hope, in the meanwhile I will try to find out what else to write besides of some historical tales. Funny how people living now, long time after the events I mentioned, in their lives, still have encountered people with the names of Vicca or Kuchenberg…even not in a historical but rather psychological background.

   

  Truth. As a young boy already, Eco was looking for it. What did he hear in that word ? Through the root of everything, everybody ? Everything that exists, comes in to being due to what happened before. One of the great things in live, is that everything has an explanation. Life departed from radiation and now we live in our cells before becoming radiation again.

  73Ties needing to get purified.

  It was in those days of the Vietnam war, where the seemingly strongest army in the world destroyed the daily life of the Vietnamese people. End of the fifties of the 20th century that process already started, you know the age when the Belgians build their Atomium in Brussels, that was to become the capital of Europe. Observer followed basic school. The ruins of the war were cleaned up and mainly there was a strange silence about that war. The traditional religious education and what happened in the times of the old Roman empire were more important in school then what had happened a decade ago. Observer found some of those ancient stories quite good for a part, but there were things missing in them or not correct. He wanted to give the old culture some credit, but he liked most searching for his own truth, while with his eyes a bit closed he watched the sun penetrating the window of the classrooms he spend the first part of his life partly in…he loved that bundle of rays penetrating his subjective world that looked for connections with the objective realities around him. The message that religion seemed to have, was that a human being had to be almost perfect, like if that mister God did not tolerate imperfection…wasn’t it the other way round sometimes ? He Himself, ‘God’, did not tolerate imperfection. One could not point a finger at his shortcomings : eternally good, eternally charitable, eternal this and that.

   

  How could this be ? Everything came to an end, every school day, every live. Nobody understand the meaning of it all. One could not go to deep into this, one had to obtain points to pass each year to the next study year. There were the friends in the village and school, family…just making one’s way into life, the ‘practical’ life was one part of existence. The connection between life and dead; wasn’t that something for priests ? The score of ‘who owns what, was kept by the office of notary. The state of being ill or not was the task of doctors and pharmacists.

   

  Who that was entitled on having a job or income, was a cause for politicians and companies; or with a bit of luck one had his own little independent occupation. But in what condition one’s soul life was, not calculating the former things in this condition, independent from material things (if that was by any means possible), was one’s own concern, measurable by the fact of feeling happy now and then and doing what one was doing and doing it with the people one liked. Not a lot of people were able to look in to their own soul or even less in the souls of others. One could share one’s soul life with someone, but it sometimes led to complications one had to understand again and again…because of the fact that the past of everyone, even before one was born, seemed to be continuously looking for a way to purify itself. The past was working it’ s way through the present regardless of the distance one was able take towards that past . So it seemed that over the border of dead things in the past and present were influenced by both ‘stories’.

   

  As a little boy, Observer stood with his grandmother near the bed where Huske’s wife was dying, an old bent little farmer with almost a dozen children. Observer’s mother went to give the cows of her father in law to drink on the farmyard of Huske and Marieke it was, if Observer remembered her name correctly. The wife of Huske, yes indeed it was Marieke, was a soft one. As pipe smoking Huske often walked with his hands behind his back on the street, he used to tell Huske something funny sometimes. Much reason to laugh he hadn’t if one knew what troubles he had with his children and those ones with theirs. Observer didn’t knew at the time that it is not because someone seems happy and tells funny stories, that he is very happy and wise and has had a life where nothing was to blame him or her.

  Without knowing it, there at that bed of the dying Marieke, (or, wait a minute, was it Huske ?) he stood at the beginning of a long journey through human psyche. The sister of Huske would be, or in fact already was (can be important energetically spoken) the grandmother of the later wife of Observer. The first child from Bertha, so Observer heard, the sister of Huske, was not from her later husband with whom she would have another 3 children…this could explain the later unrest in relations between that first son of Bertha and the other children. Dough being pregnant from another man, Livine married Bertha any way…so Bertha married into the same family name as Observer had. Al dough Livine was not closely genetic related to the boy who was going to have 3 children with the daughter of his second son.

   

  The first ‘love’ Observer would have, was 18 and then 3 year older than him and under the tones of one of those to melancholic and emotional tango-songs, he would feel his Willy’s urge on reacting on their movements. The young woman was a the daughter of the first son of Bertha (Huske’s sister remember, Huske the man with a dozen children in a house to small). Observer thought about that day when his grandmother Clothilde and his mother and he as a little boy stood around the bed of the then dying person when they came to get water for the cattle…can the software of energies who died, still have an influence on events over generations ? Or was it their ‘God’ where practically almost alone the priest talked about, that was busy trying to write a scenario to give the past away rest and some of the living one’s happiness and conflicts as well to purify the past ? Or wasn’t every move one and didn’t the living in the present ones just played the roles whom they simply had to play because of their character and inner being; the roles which they played accordingly to their own nature and that of the ones who proceeded them maybe for a large part were their own fate.

  Can one take over energy from someone who is dying and can that energy become part of yours ? He did not knew it yet, but on all his conscious and unconscious questions he would get an answer one day. Why did Observer’s mother stood by that bed of that little old bony old lady…because the fact that his mother also had a nephew and niece with a hump like Huske ? A child of Huske’s son had a water on the brain head like the sister of a women Observer would meet later on, after his divorce. Why would his mother also would end with legs she could not bent or spread anymore because off the hard working in her life ? Maybe the latter was too far away from making useful comparisons or connections, but there were remarkable observations to be made in life. Did one carry partly the same fate as certain with the partly the same features and if one was too compassionate one would get too involved with these developments…adding them to a part of the fate of others in one’s environment ? The Church preached to have compassion…but taking all the burdens from the ones who suffer in any way, without giving them the change to accept the truth of their lives and growing more on their own strength…was that kind of philosophy preferable to keeping a distance from genetic obstructions and looking for stronger partners in life ?

   

  In the bus on a voyage with the youth movement followed the giving hands and feeling with Gaby, (ga-go-pass-by) the niece of Huske. In fact Observer found her legs a bit too large. They forgot each other’s first experiments and the sympathetic women not long afterwards, married an even cheerful man as Huske. In Huske’s genetic baggage or in that of his women or their ancestors, there is a gene present that gives children a water head or a leg tat is a bit to small or great or a hump. Huske’s grandchild had a water head and a niece of his a leg that was shorter as the other. It was not clear to Observer, from what he was been told, if the boy with the water head was intelligent…so why was he put in an institution, because off his appearance ? The man with the large head did not have a long life. Another family member of Huske was called heshe, because it was not sure which sexuality heshe had, strong as a man, but officially a women.

   

  Huske’s sister Bertha married when she was pregnant of who know who ? It was, like mentioned before, someone with the same family name as Observer, but not closely related, the later grandfather of Observers wife on the family side of her father. That altruistic man took the change of sharing partly the genetic risks involved in marrying Bertha and taking care of her first son that wasn’t his. The grandfather of Observer, on his father’ s side, played a mediating role in this marriage. In the village where they lived he was known to conciliate people with relation problems, or not seldom was he called in to help resolve quarrels between people or lay the dead off. “You are going to have a good wife, never mind if she is a bit in panic because off the fact that she is pregnant already”, he said both to the real or unreal fathers. That was where that bible was partly about, wasn’t it ? The holy Mary was pregnant of the holy Ghost (no child comes in too this world without a reason)…and Joseph accepted responsibility.

   

  So, after a few platonic loves, Observer , still a virgin at 16, went to engage himself with the after niece of Huske. She did not have her ‘flower’ any more, he felt while penetrating while sitting on him in that chair in her room and watching her intensively on his first ‘visit’ in her not so sacred place. He did not meet the resistance that was mentioned in biological books while she let herself downwards. She couldn’t have met a better boy to understand the situation, he did not care so much about it when she said to him that she had not done it with another boy…some women lose their hymen (hey men-joke) riding on a horse for example, he had read somewhere and told so…much to the satisfaction off his girlfriend. Observer did not yet know what jealousy was and his girl, Traum, had a Trauma, which she was trying to hide, because the next time they met she told him a story about some blood stains she found in her underwear. He had smiled with her explanation…and he should not have…because it would hunt her , not him the rest of her life.

   

  She searched and found a way to tell him what her father Selfish had done with her…without telling the complete story around it. It seemed unimaginable to him that a father could do such a thing, that such a thing could exist…so he pushed it away as one does with stories one does not like. Only a years later he would realize what an enormous and gigantic task life had given to him. What a pain full situation it must have been for her, being involved in a physical love triangle with one’s parents. Listening at night how he did ‘it’ with her mother as well in the room with one wall in between. Trying to attract attention in an abnormal way and learning how to lie, one can learn quick in life. Observer did not understand in those days why people told lies to each other. How was she to escape from the feeling of being ‘less’ than other children ? By behaving a bit like boys between girls ? People, children can push away to their unconsciousness some things in life, with the risk that that what not came in too an open discussion with the originators of malicious deeds, can become too heavy to carry in life. Difficult side consequences started to build up because the victim, Traum(a) in a certain way, could not make a difference between her father and an innocent man, Observer in her case…he was a man as well and man do terrible things. Unsolved emotions destroy a lot in lives…whether a girl keeps on cultivating a guilty feeling towards her mother and allows her to dominate her or whether other examples of adults or children who are dominated by sex without mutual agreement. Our culture does not realize enough that a great deal of suffering and even disease, is the consequence of generation stories seeking to be purified by stronger blood, steadfast attitudes…in order to overcome weakening frustrations.

   

  Observer was a good lad, with an important degree of softness inside, bold as he could be in other situations. He was often trying to live himself in in to how other people were. This capacity of his was so enormous, that he, as a boy, let a ten year older man do things with him, he himself as being so young, was not attracted to. This maybe was the reason why he and Trauma understood each other and could talk about this for a while, before they pushed this issue away from them as ‘resolved’. Trauma would convey her secret after Observer told his. They both seemed to have put those stories about the genetic and educational sad things behind them, but in fact they kept on infiltrating. The shadow of the past was so big, also because of the story of Trauma’s mother her parents and their past. The father of her mother had married her after she got pregnant after a rape…so also in this case that father (which was a cousin of her mother) had started off in the same way in a marriage as Trauma’s grandfather on her father’s side had). The funny, but not so funny thing is that that grandfather (Livine) his son would end up marrying a wife whose father was in the same case, as explained. Why things happen according to those strange rules ? Why did Observers mother in law and all the brother and sisters the cousin and his niece had in that (also) to little house…did not show more respect for the decision of their father to help his niece…maybe to show that man that one does not have to have too much compassion as to where those wrongly called ‘love’-things are concerned. Idealism and romance and poetry…and so on …values Observer tried to hold high…live did not always seem to use or follow these paths alone.

   

  A lot of people have their amount of frustration to work out on other ones, and if those ones who are not assertive enough have to learn how to respond. The background of the partly homo one who kept on annoying observer was partly one of mother who sometimes was depressed and not alone because she lost her husband in the war, but wondering about all the reasons would lead us to far. Another bloke with the same family name as observer took the charge upon him to give that one of the many war widows in the village a good life. Soft of hart and sweet of character he was, like the man of his generation, raised in the tradition that women did not behave to much like feminists. Only when the Observers were confronted with too much injustice they could get angry and that they were hard workers…in those days more necessary to survive…but narrowed the search for the other meanings of life, other than the practical ones. Life in those days was conceived as a lifelong commitment to stay together till dead does part. That’s why in the days before he met Traum Observer wondered if it was possible to live together in a commune instead of a family...the human laws of subjective behavior were in the way in most of the cases probably. It’s normal wanting to care for one’s own genetic heritage. And why did one have all the kids with one woman ? Was monogamy only restricted to people with high ideals and a spontaneous way of dealing with each other in good faith without suspicion, to people with not much purifying of the ancestral past as perspective ? Wasn’t in the end monogamy the most ideal way to prevent too complex situations and people being psychologically tearing up themselves ? Observer wanted to understand all this. People witch were too much influenced by their negative emotions and that no refined way of dealing with lust or whose lust was oppressed for the wrong reasons, could they , combined with their experiences, within the timeframe of a few generations or more get a genetic possibility for behavior that falls out of the hetero frame and even encourage others to do the same ? So much was there to try to understand about people.

  What a puddle of fears of all kind in fact, was life. There seemed to be no escape. While walking on the village cemetery it seemed like all the let’s say hundred combinations of family names had interacted with each other to try out all possibilities or to prolong all the stories of former combinations. As the modern society more and more put both sexes at work and man and women became more independent economically from each other , the divorce rate grew, couples looked for partners further away and so on. A new attitude towards relations had to be invented and modern man had to understand that he had to leave the macho way of existing in a relationship a bit…and both, man or women came to much under the influence of the consumption minded society. Society tried to not only give everything a value in money, but also tried to present everyone as a value, measurable in status and money.

   

  The divorce issue. In the best cases there were people who met others with which they could talk better about life. In other cases where the separation got stuck in to much talking about good or remaining on the level of unsolved heavy emotional feelings, such people met other people with witch the same story was waiting for them once again. So it would have been better to stay together. The system of the strongest shoulders carrying always the heaviest burdens of past and present is not so bad in many cases, provided that the weaker shoulders make an effort to get stronger. Life learns people that love uses them to solve situations that are blocked, so that a little light can shine in the forest of past and present relations. Staying together a lifetime, no matter what happened in generations for you, it seems a simple alternative to separation and it often is…but when people are not spiritually connected in the same way, it is not an easy task…believing in that there is more to live and dead and then over and out, is hard to continue with someone who does not believe in a kind of eternity…all be it an energetic one that has little to do with being a theist or atheist. People do not have enough time to study about these things. There isn’t a lot of social and philosophical consciousness and the individual happiness is being promoted more than a collective one.

   

  “Homo Sapiens develops through the lines of confrontation with positive and negative experiences. Sometimes the negative are seen as positive and the other way round. It stood already in the old scriptures : if one does evil to a child, better were that one was drawn with a millstone round the neck”, Observer wrote. This wasn’t a wise advice, but one can understand the writer from those days. What was certain, was that sexual abuse of children can trigger to much feeling less feelings or the wrong feelings towards the other or the same sex. Even adult can cause these things with other adults. It seems one can pass frustrations towards the next generation, but luckily if that is the thesis, the new personages in the genetic game same to have been blessed with meeting people who can help them out of that kind of situations. Sometimes it is necessary even to break with members of the own family if they become hostile in their conduct towards one another. One should not idealize everybody all the time and at the same time giving everybody some credit. It takes a while before one discover the strength in oneself as for example a growing child to say no to members of the own sex who are older and do stupid things with you, stupid because one feels already as a boy 100 % hetero. Even before becoming an adolescent one feels that one is attracted sexually to the opposite sex. Why must one go through those experiences then ? One can wonder if without being harassed one does not become more macho towards people, but not in a negative way, just in simply demanding the necessary faith to start a family with a wife. In such a world, with a too much macho kind of dealing with the man woman issue Jezus Christ must have arrived in the days where the laws for living together as husband an wife were written . Then it was simple white and black…if there was some else you can take some else. It does solve the emotional feeling of being not good or this or that enough or the other part of the jealously matter, the biological one…but it does not much approach the other questions about why people meet the people they meet.

   

   

   

   

  74 Strange developments between beings

  One starts of in ones youth with some experiences witch, strangely one remembers for the rest of life. Memories about things, persons…but also about thoughts one has inside. Like that time when I sat in class, the sun was shining and I tried to catch it between my eyes; in such a way that when I closed them not completely a lot of rays danced up and down. It was a kind of ritual to me, a kind of starting my life all over again, the negative things were gone and from now on I would make no more mistakes any more. Little did I know that the way of becoming more and more conscious was through both clever and partly silly or sometimes seemingly stupid decisions. Even less did I knew that in each ‘now’-moment the next was already kind of predestinated by everything and everyone and each interaction that had preceded. What one feels thinks and wishes, not only what one does is important in a way, because together with what others think and wish and do, it determines what is going to happen next, which words are going to be spoken and which deeds and events will occur.

  Like in human history one advance each decennium more in to progress towards a world where the quality of live is more important than too much consumerism (even it does not seem to be the case in many ways these days), through contradictory evolutions and revolutions things will lead to forms of managing society in an ecological way and in a manner that everyone has the means of leading a life with aces to housing, food, transport, telecom, clothing, energy and so on. I did my part in explaining all about life and how to come closer towards this point in history. See :http://blogfilosoof.skynetblogs.be with some English blogs as well. In an prosaic kind of essay, called ‘so there was life after dead’, I tried to explain the ways in which life, even based on science, not only on not strictly religious belief, could well be eternal. Like the rays I played with between my eyes, it has something to do with the for our eyes and equipment practically invisible radiation that set off to turn itself in to atoms and cells…and when those in a first stage died and the process had to start all over again to form new cells. But at a certain point in evolution the energy of all those first cells who had disappeared, became so strong that by a kind of intuition that was in fact of a kind of first energy transmission, the living cells started dividing themselves to reproduce, what in fact was a short cut.

  A lot of what practically happened to me and between others, behind an ever evolving history, I already wrote about. Things like the story in the intro above, are too close to the kind of material radiation is made of (using these words instead of the ‘other world’ or ‘the spiritual world’, because of the heavy load they carry along due to the history of religions and other kind of beliefs).   It was like if an ever present urge accompanied me in making me do things that were predestined…but evolved also together with the consciousness surrounding me. Every important decision in my life, was accompanied by a kind of warning, a kind of ‘leave it for what it is or for who she or he is’. As humans were concerned I often followed my heart out of compassion. The heart is traditionally seen as the source of romance and love, but in fact it is the symbol of power and distribution. People tend to only speak about the hearth instead of the entire system. It seems to me that the kind of qualities attributed to the hart are more closer to men’s lower chakra’s; which in their own way are closer to one’s right part of the brain function. The more rational part of the brain interacts more with the rational functions, is more air then water or chemicals, more radiation the ‘fire’ within matter. Part of us functions as a receiver of what was in order to move to what will be with the ‘now’ as an eternal go between that ages very quick but stays young forever. 48 years later :

  75 Planetary News 2040

  My grandson Oliver, aged 24, was reading the international topics.

  “Next week, an adjustment to the planetary constitution program will be voted on worldwide. If it is accepted with a majority on a worldwide scale, it will be implemented at the start of next year, 2040.  Since the world has evaluated to a place where everyone is entitled to a job or, a kind of basic income or both, and the ones who are working in production or services areas as well can freely chose in which period they can contribute to society or take some time off for personal development or whatever, and since the new constitution of 2024 has led to a completely other world; WOCOMAS, the world council for managing society after a number of debates in the regional world councils, REWOCO, has decided to finalize the process of the need to have armies.  Since every war has being ended and all layers of humanity work together in harmony to produce what is needed and a place to live and public services are guaranteed, and there is no more hunger or ideological disputes, for 16 years now already;  not a single military bullet was fired, only police forces war armed.  From 2040 onwards the old military structures will only to be used to tackle nature disasters quickly and massively.  The expectation is that people in mass will vote for the final reconversion of their armed military forces.       Some years ago they already voted to end the production of guns and other large scale aggressive products; but now the process was in  his last phase. “

  Being nearly 84; there were times in the earliest years of this century and the one before I never would have thought ‘we’ would come this far. The world, by solving it’s economical and bureaucratic problems and financial barriers (the huge influence of speculators of all kind and the law of maximum profit) had completely changed in those perspectives.  Every citizen was in a very telematics way administrated by one of the fifteen projects he belonged to. One is born and the local council project takes the dates from the health project over and automatically informs the other projects : education, work, housing, energy, telematics, transport, environment, agriculture, production, distribution, social security, culture and money.  As one gets older, all the information about someone can be found in one of those 15 projects.  This system had a different view on things.  Money for example, was only used in an administrative way. In the project Telematics worked for example 100 million people, with the difference between income scales being 1 to 3…one could easily on the base of using one WOCU (world currency) calculated how much the total costs of making use of telematics would be, added with other costs. There were no phone bills any more even, because for each customer, the same amount of WOCU digits was taken each month automatically from his or her account.  The same system was used in every other project of society, except for the things one buys in shops.  The entire ministry of Finance of all kind of councils in the world, had a lot more easier job, because in fact each worker paid more or less paid the same taxes…and what was sold in the little shops, a fixed amount was taken in to account automatically. And since workers had a different life style with much more free time as before and jobs that they could easily switch, only small scale and middle scale enterprises were privately owned, the big multinationals, in great numbers had become collectively owned and managed by the whole population, by means of the councils, both on a world and local scale. People again could become farmers if they wanted to, after decades of practically 1per cent working on the land. 

  Suddenly Oliver said : “so, tell me again when things really changed with this world that was pretty chaotic in your days grandpa Joseph”.

  I took a more comfortable seat.  “Well, as I probably told you before, you will often think on occasions you will hear me talk about those matters; it was about the end of the 20th century when ideologies started taking another path. Collectivism was a bit slower than the severe discipline in capitalistic production units…one could not loose one’s job not as easily in the Sovjet Union in those days…but less goods were produced and due to imperialist tensions between the greatest countries, the USSR fall apart.   A lot of people thought it was the end of history; but the war tensions became even greater in and between nations.  There was not only the divide between each new emerging nation, like the Chinese one, who had understood that the way forward was combining it’s one party system with a great deal of collective ownership with individual enterprises and responsibility; there also became a religiously masked movement, politically orientated, with the same imperialistic projects as its rivals.  The age of terrorism and wars, was not what people had hoped for when they celebrated the new 21th century.  Now it was the turn of the capitalistic system to fall apart, after his stage of globalization, when there were to many who believed the neo liberal profits would have no ending and no obstacles to overcome.  The turning point, was the year 2008 when stock markets fell and the value of money and state defaults began to have crisis effects on employment, profits and so on.  More and more wars for oil in fact and more and more places were as soon as elections were held, the results were rejected by as well the ruling layers of bourgeoisie or segments of  the mass of people.  It became more and more different amid social unrest to even form a government that good find a way out of thos difficult international issues.  Finally, the going and acting together of a lot of progressive groups resulted in the demand that people should have the right to have another kind of elections as the one based on the Greek democracy some thousand years ago…more and more the demand to vote by approving a global program first and then in a second round appointing the people responsible on project lists, not party lists, was heard.  Finally the United Nations took control of this new democratic process…and people were paid the same digits for driving a truck in Polen a in Brussels as in Katmandu.  The success of these this kind of democracy grew as hunger and wars were stopped.  A huge campaign to make those changes acceptable and to encourage people to take part in them was put in place by the progressive groups and parties who had started the change; or rather all those kind of different changes who had become necessary.

  I myself worked in the department of education.”…to be continued

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/      

  76 the Dios-image, but not in the same way

  There was this man Harm in the village, who claimed he was a genetic descendent of Jesus Christ. His uncle, who lived outside the village for most of his lifetime, spent his last years making up a pedigree of the family ties. He went back as far as the sixteenth century up until now. Harm as well had some mediterean ancestors as well as Germanic ones in his DNA and vanes. A Spanish officer called Dionysus Vicca had fought some battles for Alva in his days before he retired in the south Netherlands and married a woman from Germanic descend and build a chapel near Weaver village. A pity the Spanish and Catholic church won the battles in the South, because after 1600 with the fall of Antwerp the Southern Netherlands were to follow the same philosophy as life being suffering as portraited on many Spanish paintings in Spanish churches. Too much of a dark mood surrounding the points of view too be taken on life. People had rebelled against living conditions and that dark philosophy, they wanted just like in the Northern Netherlands, to discuss the Bible instead of just believing what Rome told; a big step in those days that was.

  So Harm how did he come to think he was a genetic descendent of Jesus Christ ? He went to Spain after reading the book on Maria Magdalena from Oliver….(research) and did an investigation in too the descendants of a brother of Jesus (Jacaob) who settled in Spain, which let him to the Vicca line some 14oo years later. Hard to believe such a Dan Brown story, but were there some arguments in the life of Harm that would indeed be of a kind as if JC would once again through genetic enheritage was bringing some kind of new messages to the world ?

  Well, as one knows JC was born in the middle east and if one reads the bible one understands a lot of war and suffering was and is going on. Harm’s mother nearly died after an air attac (she was hit one centimetre from where one comes into life); and his father natal village was the third in line as civil casualties are concerned in Europe in percentage of the population); That was 1944 ad Harm was conceived in 1955 between the last day of july and the first of august. , so by the time his baby bed stood outside his grandparent and elder house , amid some village people sorting the peas in that warm September of 1956, a lot of rebuilding of Europe already had been done.

  So as Harm grew up, under the influence of what he had been told in church and school of what on due to his good natured character he saw in everyone too much only the good without taking into account enough the other parts, the negative emotions part. Now, so much decades later, it sometimes seems we are living on a planet with a lot of suffering people, not only because of the economic system telling them to get really rich and buy and buy to keep that system going; but also because they, for a great number have stopped believing life is a holy thing and everyone could have an eternal soul , one you should start to discover : your inner rich nature exist or wants to exist if you really start seeing things differently. Seem a lot of people just are trying to survive their inner wounds or practical life. Harm listened to people’s problems so intensively that he lived them as well instead of telling people “you’re in, do something about your problems yourself” he wanted to help them too much or not speaking out what he really sometimes thought about situations. He continued, having becoming wiser, giving personal hints, but emphasizing the fact people should find their own inner strength from which to grow towards a more spiritual attitude in life. Otherwise one cultivates emotional weakness. But of course life works in a lot of peculiar ways and it uses one and the personages surrounding one in many many ways that one can tell only about ‘afterwards’ in a lot of cases. Salomon was to be said a wise man, while Harm travelled to France he saw the name of a town called Salomon (seul-au-monde, the provincial language would say), he feld himself closer to Saloon, always wanting the just ‘in between solutions’ for everyone…than to JC.

  Such a lot to write about

  Such a lot to keep in secret thoughts of the inner

  Capable of reminding someone about the child, he, she was once within

  I’m dealing with the superflue, the too much of complications

  Pointing out the strength of uncomplexity

  Remaining silently about too heavy things to keep on holding. By smiling as well, touching in many ways one’s soul. But taking an emotional distance. It’s over, dealt with, should be over and dealt with. Move on as long as you can.

  77Travelling through Southern France

  “This is my new home mum”. A camper took me to places like Chareleroi, Philippevillel, Couvin, Attigny, Rocroy, Vitteux, Rosière and so far I slept in :

  Grandpré, Le Priest,   , Le Poet Laval, Foret le Saoul, St Sauveur de los Diosis, St Paul Varces,(had to move to Drome again) Salons de Provence (fiat), Ganges (grottes des moidemoiselles later, had to move) Stayed in a number of places like Valence, Dieu le Fit, Bordeaux(a village in Drome) Gorges des Ardeches etc La Calmette, Saint Chinian, Ardenaise, Ardeche, Drome, Isère, Hautes Alpes, Vercors, Cotes Aur, Herault,Languedoc, Occitanie…etc   : ‘ Van stenen mineraalt men hier diamanten colliers die men als huizen bezigt, Salomon reizend, seul-au-monde, maar toch nooit alleen . Wijs.Je wordt het als je diepte hoogte en ruimte van het menselijke denken, voelen en zijn begint te doorgronden. ‘ One gets wise ones one starts understanding the dept of human tought, learn more languages, start with Dutch. “De praktische dingen in ’t leven zeggen veel over de psychologische en emotionele uitdagingen die moeten worden aangegaan”. Practical things in life, tell a lot about the challenges ahead.

  78Who are we and what are we doing here ?

  If I had to give the answer in one sentence, I would say ‘loving life is the greatest art, living together as well. Whether on a personal or a collective scale, whether in the domain of social or economic issues, we’ve got to make an effort to understand the game that Life through all it’ s appearances plays with us.   We are emotional subjects that try to evolve to beings with an ethic psychological approach and we try to understand the spiritual aspects of life and dead as well (or we should do so). Life is too excited to get sick of boring yourself because you cannot see the difference between ‘satisfaction’ and ‘awareness’. If you believe there isn’t a message in these words for you; love yourself and others and do good, but don’t waste your time with negativism. We do not live alone, and we can make things work on or own, with two, 3….thousands, billions. When it comes to thinking about who we are ou might as well wonder about who ‘you’ are and just look inside and around you. How did influential people up until know think about life up until now ?

  The first philosophers tried to understand the laws of nature as philosophy tried to get independent from religion. In fact philosophy tried to combine every domain of thought (‘relier’ in French, that’s where the word religion comes from). It seems like early philosopher suspected that all kinds of matter had a kind of hidden energy. Thales (600before Christ) said that everything was filled with more than one God, but he had a great esteem for ‘water’. A lot of other ‘tales’ where to be told over the next hundreds and thousands of years, following the changes in development in society and science. AnaximANDER, who also lived about 600 before Christ, said that the original stuff came from a totally other matter. But he did not know already that something like ‘anti-matter’ existed. AnaxiMENES, another Philo of again a Greek colony, kept on looking for a kind of bog-ore…like air or hazel. Earth, wind and fire where all air to him. Maybe he figured that some kind of special light (radiation) was the solution of the origin of things. Anyway he also knew that nothing can come from nothing. Paramenides must have heard this, because he concluded that everything what had ever been must have always been there, according to him, no change what so ever was possible.     Nothing could become something else then it was. He found it his task to unmask every form of sensitive deceit. Maybe this man was afraid of too much senses and maybe he hide to much in pure rationality. The road of the integration of the subjective and objective and intuitivity had begun.

  Back in the front garden of Asia, Heraclitus had again more confiance in senses. Everything streams, it moves and nothing lasts for ever, he said. Empedocles introduced the difference between matter and power. “Something of everything is in everything”, said Anaxgeras, who did not believe that earth, water, air and fire could change into blood and bones. He started presuming that such things as little invisible creatures existed.   Democritus was the first materialist. “The only things that exist are atoms and empty space”, he said. It was to soon to understand that the body was matter and antimatter at the same time, but he understood that particles can make new kinds of matter, based on the old matter. Maybe he believed that everything followed the rules of some kind of blind destiny instead of the energy that awareness can provoke.

  In Socrates days there were people who were called ‘sofists who discussed with people to find absolute norms for what they called ‘right’ and ‘wrong’. Agnostics couldn’t say anything for sure and sceptics philo’s couldn’t say anything for sure…Socrates tried to counter them all. Plato introduced ‘eros’ in the philosophy, ‘the desire of one soul for a soul where it once formed a unity with’, trying to make a link between the physical basic materials and some spiritual models’. Aristoteles taught that the human being was ‘empty’ when he was born. Didn’t he see all those inherited problems people had to cope with then as well ? The Hellenists were a group of philo’s who tried to free people from their fear of dead and from their pessimism. The Stoic Philo’s told people not to lead themselves by their emotions. Every branch of philosophy in his own trying to prove that the spiritual had a material form as well. There were as much branches as different personalities in the end. The neoplatonians tried to live soberly and Jesus Christ preached that love was the way. Still science and religion went separated ways. And if one dared to say that God was the same as nature, one could end as a burning torch. So the world needed badly Galilei, Kepler, Copernicus, Kant, Hegel, Marx, Darwin and so on…. . and octo http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

  79PHILOSOPHICAL INTRODUCTION NEW SERIES

  1. introduction

  I sit on a sphere/that ball is a planet/the planet is made suitable for a biological cell by thousands of evolutions /   a biological cell : molecules and atoms and their predecessors are the atom and the radiation after the big bang/the big bang is symbolic of the principle of being, namely slightly smaller or equal to zero cannot exist or, in other words, if senseless is approached, (not-being) a situation will change   /life cannot be kept in a state that will be untenable,(the code on all life) /life even evolves already in the big bang events in too ever more sophisticated forms of being and awareness/consciousness is the greatest good, from the simple, practical, logical rational to feel how inner communication works/big bang cycles : all what has always existed in the previous big bang cycle, begins again as a reshuffling of the cards with the same or other characters?/that is of course the question, do we get once in a big bang cycle a chance to get back with the same or similar role to play ... and that with the same or other creatures or mixed energy?/the energy of being maintains the unique composition of your own, that energy is not only genetically branched out in other related creatures, but perhaps just on another genetic way after death continues to exist/continues to exist by means which the living have yet to add to the old stories/add all the previous evolutions, stories, words and numerical energy that actually led to all existence and observe the now/ our existence so continuously travels between radiation (after the big bang) and the radiation after the death of the first cell at the beginning of the biological evolution, up to and including our own bodies, which also fall apart in minerals and radiation, everything is in fact more or less compacted forms of radiation over time which, however, does not exist/// a kind of logical tool is like the word God that we can replace by the totality of being and it’s evolution depending on the individual and collective consciousness/awareness teaches us to regard and control our negative emotions in order to convert them in too positive ones /trying to improve our awareness brings us sometimes in a negative spiral, due to the interaction with others, therefor one has to learn how to avoid this as much as possible/// a mountain of not easy experiences can wait for us, according to the domino’s before us and in our own lives/even in the dominos before us we were present for a part/ the inner is the most intimate in a being, not in the sense of the individual with his emotional world and physical experiences or professional experiences, but in the sense of understanding the degree of inner consciousness off all kinds of events and developments in one's own life and that of others /to comprehend is not only being able to make connections but also in a very intensive way experience the daily sense and progress of things and substantial evolutions of people and the things they experience, comprehending the symbolism of those things should be understood, to fully understand this text which talks about our voyage ... to the eternal future.

   

  previous series: http://blogfilosofen.skynetblogs.be   

  1. how providence works

  It’s raining. ‘It’ is raining. Where’s that ‘it’ one might think, well try to understand the introduction test. Where are you waking up this morning ? In an apartment you share with family or friends, near a road with much traffic or alone in a room in the bush ? Why is one where one is with that and those persons or alone, why does one do the work one does and which work one would wish to do ? Well, don’t think too much about it, it’s nice to think about it logically, like in the introduction text one can push the idea very far and hopefully you do not end up with concluding that the chicken who lays your egg every day, isn’t a reincarnation of some a lot of the time angry person you once knew. What about trying to understand what happens day by day in your life and that of others ? Is one surrounded with people that are a bit sharing the way one feels about life or does one, by reflecting on that subject discover that from early age on there is a kind of controversy between oneself and a lot of personages in one’s life ? In how far one has a free will in continuing the game that started before yourself…and even when one was not present yet, not born, the stuff one is made off, already was. In a way it is like if everything what happens has an energy that is constantly looking to combine with an opposite energy, crossing the path of more equally charged energies…still a bit like the basic system of our structure : proton, neutron, electron. But before we end up with too much science again, let’s try to find out how the part of providence works in our lives.

  Light is carrier of information, those who were one’s alive and now a kind of light, make us live for a part; we’ll have to be in our strength in order to not let influence ourselves in a negative way.

  1. As my father used to say

  I send my son in too this world, not like the story in the Bible, to be conceived by a virgin, no I send him in too this world in a genetic way, as I myself came in too this world and everyone before me until the first cell that existed and way back from there to our real father, the light, radiation.

  I send my son in too life on earth, then years after what is called the end of the second world war, but in fact the consequences still continue, the collective dominos still fall, like in each individual life. I myself was send in too this world five years after a big war about nothing much more than the power to be able to be the biggest players on the economical field.

  Sending someone in too the world is kind off a strange way to put it, we cannot but be in the world in fact, we always were there from the beginning of each big bang cycle. But let us simplify things, isn’t the urge to have sexual intercourse the same as the desire from the ones who were to come back in to being on a physical level ? If you look at that that way, the female egg symbolises the earth and the sperms symbolises all the different combinations of a number of personages willing to make their entry again. In general one sperm makes the entry or is helped making the entry by the egg, who knows ? So, it isn’t just a physical or chemical or biological world we enter or we are always present in from the first radiation or the later atom (physics) till the first cell and later till us. As individuals we represent a number of beings that used to live in a biological way. We come in to existence to continue stories in a dialectical way. That’s way in a family with more than one child characters aren’t the same, because of the fact that the content of lives is constantly updated. A number of contradictions always come in too life… in order to learn about each other, someone who is too greedy in a materialistic way will be confronted with someone who is not, someone who is too honest will meet a more flexible kind of person and so on, take every too negative emotion and it will meet on its road the opposite one. Learning to talk about this opposite positions in daily life, is something we must learn. Even if we live next to each other without communicating too much, when there are problems we avoid talking about because we are not great communicators or feel ashamed or do not want to hurt each other, those contradictions are in the ‘air’ and disturb our own inner communication.

  We are partly composed of female and male energy and we try to let both parts function in balance, being too soft and too hard influences everything we do and say and a kind of balance most of the time pulls both levels in a kind of acceptable balance. On a physical level, the male energy is older the female energy, on a biological level, the female energy is older than the male energy, xx is older then xy. 80 vriendschap-liefde

  vriendschap, geboren uit passionele liefde

  kan alleen overleven

  als lichamelijk verlangen

  vertrouwelijk aanvoelen wordt

  wat liefde dan wel is,

  wel,

  er zijn, zoals geschilderd op de foto;

  meerdere soorten licht

  dan alleen het licht van de zon

   

  friendship, born out of passionate love

  only can survive

  when the desire of the body

  becomes kind of a confidential feeling

  so, in fact, what is love then ?

  well,as is written on the photo

  there are more kinds of light

  then the one of the sun

  de blog per titels :

   

   

  de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

   

  http://users.skynet.be/octo/index.html

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

  http://bloggen.be/conscience2008

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/

   

   

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

   

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

            http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

   

  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/

   

  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

   

  http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

   

  http://blogkunsten.skynetblogs.be/

  http://blogverzet.skynetblogs.be

  http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

  http://filosofischverzet.blogspot.be/

   

   alle linken : 

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/

   

   

   

   

   

   

   

   

  Engelstalige vertalingen-English translations het Voortijdig testament :

  http://closertothesoul.blogspot.be/

  http://closertothesoul.wordpress.com/

  http://talespoemsessays.blogspot.be/

  http://bloctaafblogartist.webs.com/

  http://bloggen.be/conscience2008/

  http://the12commandments.blogspot.be/

  http://7internationalblogs.skynetblogs.be/

   

  filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

   

   

   https://www.facebook.com/filosofisch.verzet

   

   

   

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film :

  https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be

  Bedankt voor uw aandacht en medewerking !!!!

  “Laat ons proberen ’t Leven

  ’t Overleven”

  het voortijdig testament , de blogs, story of, l’histoire de, die Geschichte vom, ontstaansgeschiedenis 'the premature testament'

  Octaaf Coeckelberghs

  De Blogfilosoof

  SOCIO http://filosofischverzet.skynetblogs.be/   about 200.OOO visits from 2006-2016 last 5 years worked less with it due to facebook  http//filosofischverzet2.skynetblogs.be  friends, hosts, gastauteurs ook en vrienden en hun artistiek werk http://blogverzet.skynetblogs.be hosts,me,  vooral gastauteurs socio politiek http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  facebook : Octaaf Coeckelberghs  Octo Filo Verzet (mainly French Posts)  Philosophical Resistance  English -- Fotofilosofie (with Thea S) http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  newest socio-politico blog

  SOUL http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/ filosofische essays rond wetenschap en spiritualiteit, limited visitors http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be   zieletoestanden, spiritueel-scientific interpretation of ‘religion’, pretty well visited http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  en linken http://achjadeliefde.skynetblogs.be   visions on the role of instinct, emotion,love http://closertothespirit.blogspot.be psychological analyses and so http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be   special energies

  ARTS http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/ 3 blogs with mainly own films, PHOTOS (like every blog) to illustrate own poetry and short stories  main poetry blog :  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be  other alike blogs  :http://octosfilopoeziepaginas.skynetblogs.be/  http://blogkunsten.skynetblogs.be/ stories and so  artblog photo-words –‘diepzinnig letterzetten’---      :   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be        Facebook   poetry on music thanks to Frank L. and a Kido Sjorre Medium Havare Film :   https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden http://closertothesoul.blogspot.com   old story and so http://talespoemsessays.blogspot.be artblog with los of wisdomhttp://bloctaafblogartist.webs.com/ main English texts http://lovinglifeanart.blogspot.be  schetsen,stories,oldest blog in this branche filosofisch verzet and philosophical resistance op Google en Google plus & Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken—de blogfilosoof-theblogphilosopher less used blogs, rather collection blogs, less reviewed : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be  http://voortijdigtestament.blogspot.be (oldest collection

  “Laat ons proberen

  ’t Leven ’t Overleven”

  All links http://blogfilosoof.skynetblogs.be

  Deel O Bijzondere Energie

  Dutch -Nederlands http://blogfilosoof.skynetblogs.be   for English texts an numbering of pages on the computer

  1Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water  

  2 Demens heeft ook een Ohm  

  3Er was dus toch leven na de dood  

  Gedichten-Na de dood-Voortijdig Testament

  Ode aan een punt    

  4Citaten                        

  4aDE TEKENEN OVERLEVEN HEN    

  5Leren beseffen wat de geest is    

  6Naar de kern van het wezenlijke  

  7Vanwaar we komen                          

  8Aan onze Depressieve medemensen 9Zegen het nieuwe jaar ook zelf.          

  10Waar Leonard wel en niet een punt heeft

  11God zij dank, ‘god’, dat zijn de anderen

  12Morgen kan ze er niet meer zijn

  13Het verdriet om zijn broer

  14Je ziel zit ook…

  15Spreken met ouderen

  17Celibaat en andere praat

  18 Vliegen zonder vleugels

  18Telepathie

  19Genetische wijsheid

  20Weer tussen vorige schrijven en nu

  21Gewoon wat mensen ondereen, meer moet dat niet zijn

  22Dennenwezens in de sneeuw

  23Symbolische fantasieën

  24Kreta 2012

  25Paranormaal romanidee  

  26Startdocument 1-44          

  27Bijzondere Energieën        

  28Huanchen Daoren : 400 jaar geleden

  1. uw artikel ?

  30Met licht spelen

  31Je roerde alles tot diep in de kern

  32Eindelijk er acht-er gekomen !

  33Afscheid van het zoeken  

  34tijd voor een andere catechismus

  35Nieuwe bevindingen

  36Beste dochters, zonen, exen, ouders, broers, zusters enz…

  37Positief onverschillig evenwicht

  38Welk verhaal blijft er te vertellen ?

  39Klamp je niet vast aan je eigen onheil

  40Over de maat. Overmaat

  41Korter bij het leven en de dood

  Engels-English

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be  

   

  42Innercommunication-tools   see after content table

  43 how to create a Collective Conscious Union movement                    

  44everybody has a name

  45Not just by coincidence    

  46New set of statements or axioma’s-higher level

  47Some words to consider

  48In the beginning

  49The energy of consciousness plays a telepathic game with our telepathic game 50 not easy to be a messenger

  51Between soul and spirit      

  52In the Light of Truth’,          

  53Quotes                                                                        

  54Losing loves                            

  55Men is his own captain of the boat

  56Bio-jealousy                            

  57This is I                                    

  58Little trips      

  59Economy’s daughter Social married a              

  60questions for workers

  61 lessons from history see part B          

  62Looking for a religious experience

  63Living in Belgium 64Blogartist                    

  65the 12 commandments           66People

  67To everyone, who is open for ‘it’

  68Some important notions about love  

  69Closer to the soul                          

  70A 400 year jump                              

  71to be or not to be, what is 'to be' ? 72That morning                                      

  73Ties needing to get purified.        

  74Strange developments

  75Planetary News 2040  

  76The ‘Dios’ image

  77Travelling Southern France

  78Who are we what are we doing here ?

  79PHILOSOPHICAL      INTRODUCTION NEW SERIES

  80 vriendschap-liefde

   

   

  All links http://blogfilosoof.skynetblogs.be

   

  Innercommunication-tools

  the way our mind works in a spiritual way.

  Wish I could write this in every language and dialect ; each with it' s own charm. 'Charm' is already French...we are one big family with the same roots. One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America               Everything is always on it' s way to expression. Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication. People learn to express who they are and what they have with each other. In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

  The system even works without words and has many different forms of expression. Everything is experience and expression.

  The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life. On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example. The muse is then bigger then the a-muse. One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

  If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

  1-44 see start document

  getting closer to the mysteries of our mind…and getting enthousiastic about life again—see Dutch Part on Blog http://blogfilosoof.skynetblogs.be part O (deel O : Bijzondere Energie )

  1. ABT               Analysing back in time and forward
  2. If one wants to know why we can take part in bourgeois political elections or not it’s necessay to not just study the history of our country but it’s necessary to dig for the roots of history, namely the economical develepmont that always determines the groups that are in power. ( See my homepage users.skynet.be/octo unther 'history', but more recent http://deblogfilosofen.skynetblogs.be
  3. On the biological field it’s also a bit like imaging how cells evoluated to organisms and furhermore untill our intellect started evoluating…your trying to remember is like your cells, trying to remember their own past. ( See my homepage unther 'philosophy'.)
  4. On the psychological field, all those things connected with our soul, can be retought of to…the more one gets experienced in life the more one can discover why your life was what it was. By doing so you can reach the beginning of what is meant with those conditions who are a greater dimmension then everything concerning the ‘soul and all his positive and negative emotions’ The ‘elements of the soul’ are based on the elements of the body and his needs and senses.   Physics and Chemics were the bricks of Biology and Psychology…did they all together produce the spiritual world or were they beiing put together by a kind of main dimmension of that spiritual world ?
  5. The answer to this question can be found in the question : ‘what is attraction’ ?
  6. Attraction has driven atoms and moleculs and minerals aswell as the light and fluids to form life as we know it…and our developing consciousness has developed the way we live. All this is one song. (See my homepage unther 'poetry' and 'media')
  7. THE FOLOWING PHENOMENS ,like ABT ARE ALL TOOLS FOR
  8. REACHING CONSCIOUSNESS ABOUT THOSE INTERDISCIPLINAR KINDS OF CREATIVITY WHO MUST HELP US TO UNDERSTAND MORE ABOUT SPIRITUALITY. Good Luck. Maintaining the same level of consciousness shall prove to be not so easy, confronted with the practical challenges of every day life.
  9. But it’s only in the interaction between theory and practice that our more then just ‘psychological ‘ voices can be understood. On the top of this kind of understanding one will understand how your environment will help you succeed in doiing what you were existentially ment for. (see tool ‘existential menu’EXM’)
  10. Complete quitness inside : to better understand the tools
  11. AFT               AFTERTHOUGHT
  12. By this is meant all the psychological kinds of REASONING we can use to respond on practical things that happen to us or our relation with everybody and everything as were the practical things about this are concerned…to put it more easy : All those things a computer can ‘reason’ about also.
  13. AFTVOI        AFTERVOICE
  14. If we manage to put of this ‘computerfunction’ in us, the higher dimmension in us starts ‘advicing’. We can put this compterfunction of by reaching a certain degree of wisdom and calm in our life… or by living as spontanueously as certain children can…or by just doiing the dishes, or doiing some kind of work you do almost automatically, or by beiing close to nature.     Exem. : when you get inspiration to write, but you can't get it on paper yet////or when you've had a 'fight in words' with someone and you want to take an emotional distance from him or her.
  15. AX                   AXIOMA
  16. In order to understand some practical experiences and to discover the laws by which they occur or happen, we can put forward some suppositions and test them to keep on ameliorating our findings and axiomas so in the end we should be able to feel the laws by which life moves… .   By doiing so we come close to the spiritual matter…but we will never fully understand everything about it…maybe because we cannot support the degrees of truth about or own life and that of others….
  17. Exemples for axioma : " Our ‘spirit’ is born when our soul stops existing" (when our emotional life here dies together with our body). « There is a kind of conversation between living souls and spiritual powers » or « there is no inter soul-spiritual contact between spiritual powers, they continue their own development in another world ».
  18. « Reincarnation is only a biological issue...we cannot return ». « Soul-matter is passed on by our genes, spiritual matter can not be passed in this dimmension ». « In order to give our spiritual development a bonus we must learn how to get a strong soul in this earthly dimmension ...this means getting independent of negative emotions». However, reïncarnation after a new bigbang cyclus, and the spreading of an original soul through different lives, is far more possible.
  19. « Can we change our existential menu ? »   (the lessons past generations were trying to learn ?)
  20. BIT                 BACK IN TIME
  21. Images and circumstances...of the past, still clear in ones head. This is the proof that present and past are one...to prepare the inevitable future.   The only thing that does not exist (time) is the strongest one.
  22. Time ?
  23. COINNUM           COINCIDENCE number    
  24. COINTHA                     "           thaught
  25. COINTIM                       "           time
  26. COININT                       "             intuition
  27. COINPLA                       "           place geo-point-coincidence
  28. COINBOO                  ¨   "         opening book on certain page with something relevant at the moment
  29. COINCIR                         "         circumstances
  30. To be solved individually .All ‘coincidence cases’ : maybe it's just the INNER VOICE OR THOUGHT THAT’s getting confused : difficult to separate
  31. CONF             CONFUSION
  32. See former comment on COIN-cases, (also possible with other tools)
  33. COMA             CONSCIOUSNESS OF MATTER
  34. See for exem. text ‘Wo we were’ unther philosophy
  35. COMBT           COMBINING TEXT (thought, intuition...)
  36. I do not know myself anymore what I meant with this. Maybe it will come back to me in a strange way. Oh yes, for exemple one reads a text in a book which refers to a problem your facing and which you are writing also about...and an inner discussion begins (which looks a bit like the method of 'thesis, anti-theses, syntheses')
  37. DR IAW           DREAMIMAGE AWAKE
  38. Is a kind of inner-voice like information, that like an inner-voice also can be literally or symbollically meant. Sometimes what the image means can occure as a fact that explains something during the day but sometimes even a few days later or more… ? (PS I call it ‘dream’-image because even if one is awake you can have those ‘dream’-kind informations. Sometimes even just talking to people you can have those dream-kind impressions…one forgets them easily and remembers them somethimes meeting those people or things again. The real important ones you never forget.
  39. DRQ                 DREAM ON QUESTION
  40. When you really want some info or some guiding concerning decisions you have to take…you can get valuable answers…on condition you are fysically and mentally not to weak at that moment…then you get rather confused answers.
  41. DRE                   DREAM
  42. Without the need to analyse, because you considered the dream as a kind of ‘after-meal’-effekt or a quick mix of the passed day...or based on fear or other negative emotions. You forget those kinds of dreams easily and they not often come back in the day-time as images that come back again.
  43. DRSY               DREAMSYMBOLISM
  44. Very special energetic images that almost ‘touch’ ones deepest self. Once you start doubting what they ‘mean’ and start giving a second or third…explanation they seem to lose their importance or value and it is more difficult trying to remember them for a long time.
  45. DR+1+2           INTERCONN.dreams
  46. Once I dreamt I was putting tons of fallen fruit on a truck that would drive the fruit to the siropfactory. When I came back home they told me my oldest son had been working with my sister and her husband, he namely had been doiing the same work I dreamt of. I did not know before and that kind of work is not often done on the fruitfarm where my son rarely works.
  47. It was a surprise to me ,the more I was spending the night of my dream near the sea, a 150km away. Interconnected. ?
  48. DR+ -                 DREAMANALYSING
  49. DR+ is when you have no problem analysing the dream. DR- is when dreamanalysing can make you confused, you cannot enjoy dreamanalysing at that moment or in the period you are because of mainly fysical or (and) psychological reasons you are having in a period of your live
  50. (can be a moment, minutes, hour,day, week, years…)where you can not reach your inner relationship very clearly. It’s best to let pass those moments, hoping to be able to let go the ‘weight’ and negative energy in yourself by eating less or different, walking, laughing, enjoying what you do, slow down…only take decisions when you found the real you again.
  51. DIA                   DIALOGUE
  52. Some people have a very good vision-orientated memory. Alike one can have a memory for dialogues . To bad a lot of people remember the dialogues they should forget or the ones they misinterpretated. This disturbs the understanding between people…but like in the world of physics with it’s + an - laws, dialogues have already brought a lot of people to a deeper understanding of themselves and their relations. (communication.)
  53. DIA+1+2                 "             more then two
  54. The same as above ; but throwing one bal in the air and catching it, is not the same as playing with 2,3, 4… It’s a different dimmension of observing what happens.
  55. Analysing what really happened happens almost always afterwards.
  56. ED                     ENERGY DOWN
  57. You know the feeling, you felt good and very quickly it seems something fysically is missing, something the soul or the embryo of the spiritual energy in yourself needed.
  58. Somethimes this feeling dissapears by eating something with sucre(do not get adicted…), by drinking water…by goiing somewhere else in your usual places of environment where other confrontations await. One can wonder in the last place which energy is using which energy to do or think or say what (only insiders will understand...people with temporally or constant law levels can 'eat' you)
  59. EM+                 EMOTIONS   pos.
  60. There is more water in our belly then in our lungs because emotions mainly come from the belly…when we’re little,we cry when we cannot get satisfaction in our needs :food, affection…some of us learn to be more content then others.
  61. Turning the folowing negative emotions into positive ones is often a longlife task :
  62. Fear into fearlesness, Jealousness into comprehension, Egoism into sharing, to Dominating lust into balancing the male and female energy in yourself,
  63. Fanity into Humbleness, Ignorance into Knowing, understanding…, Bach Flower Remedies have beautiful descripions about this…but like in positively thinking the remedy (or in case of the Bach Flowers the fluid) not only helps alone. Positively thinking cannot do without conflicts as well as the homeopathic stuff cannot do without the action of the evoluating person.
  64. Theory goes together with practice
  65. EM-                             "             neg.
  66. Getting stuck in them prevents you from evoluating.
  67. EXM                 EXISTENTIAL MENU
  68. If you are getting to much away of what you should be doiing with your life , then negative emotions and feelings aswell as positive ones...or things that happen can be used by life to correct you.
  69. More about this very important energy later. Maybe my main exi.menu is about introducing a new kind of political system, but in order to be able to do so we’ll have to make people stronger in their pshygological, soul related life…therefore this study.
  70. Or maybe my main exi.menu shall be explaing the difference between soul and spirit or the relation between them : must we get ‘stronger’ here in order to evoluate in another dimmension more favourably, or to be able to let those after us function better...during and after our own life ?
  71. EUREKA -axioma. Thesis : idealist axioma. Antithesis : materialist axioma. Synthesis : indifferent equilibre.        
  72. The idealist axioma is based on the axioma that you keep on functioning OUTSIDE the body, related to the energy you left behind before you died. Everyone evoluates in the direction of his dead, a moment when one becomes an unbodylike energy that will become part of the further evolution of the ones you leave behind...or evoluates more or less independently according to ones merits. My materialist eureka is based on the fact that spiritual life can only exist within a biological ‘house’ and is genetically bound by means of family and further on….a statement that not necessarely means accepting the fact of interrelations between the material and spiritual world. Isn't our earthly soul something in between the idealist and materialist vision , an embryo for the spiritual dimmension ?
  73. That's why next to the material and idealist axioma’s I also put forward the synthese : an axioma of
  74. ‘indifferent equlibre’ stating that once the biological life comes to an end we return to the consciousness of the elements that made us : minneral, water, air, light…hidden in the anti-matter of them…maybe enjoyable as well,but unconscient ?   So just by beeiing air and light an minnerals...they join the living in an indifferent way...feeding the living ones,
  75. taking biologically part in their existence...and by their indifference, maybe have an influence after all.
  76. FACL                 FACT OF LOGIC
  77. Rationality and his wife Logica is the most important tool in this material world.
  78. FAO                   FUNCTIONING AS ONE - AS A WHOLE
  79. When you are in a period when you can really use the EXI..MENU tool, you will notice that everything you need is been given to you , in order to be able to do it…in the slightest detail you then can observe this in what’s happening. After such a period (exemple writing, …)you do not stop evoluating and sometimes you will need new experiences- not necessarily on your main exi.menu.-experiences that will be more difficult to you, but with faith the exi.Menu -line and moments will come back again. Using the word FAITH, I realise that I forgot another strong tool and energyform to put in this list.FAITH
  80. FEE+                 FEELINGS pos.
  81. Are the result of the battle between + and - emotions : beiing happy, sympathic, glad, liking someone, loving someone (and all the opposite possibilities)
  82. FEE-                             "         neg.
  83. FFIM                 FORWARDED FUTURE IMAGES
  84. Sometimes mostly in the morning you get a picture (a kind of dream-image) that does not seem to relate with something or someone…but at the same time you know through your inner-voice(a kind of stronger dimmension than your intuitivity) that object or person will occur to you that day. A very strong exemple you find page 93(the statue)
  85. FFIM have as a characteristic that they are related with following your roots, your EXI.MENU. These kind of clear exemples not often show temselves. Trying to separate thought from innervoice in doiing this
  86. FIVPOT             FIRST IMPRESSION VIEWPOINT THEORY
  87. One can put the folowing axioma hereby « The fivpot is connected with the existential menu »also. Ones first impression of someone is very important...a lot of things can happen in between and viewpoints can evoluate...but in the end you understand the role of someone in your life. Sometimes you start doubting the meaning of your first impression. If it's a negative impression it maybe wasn't that persons own fault ? Some first impressions even are accompanied a picture with some symbolism which takes many years or a lifetime to understand.   If you become very good in this item, one day you can help judge others, once you become a spirit with a lot of earthly merits.
  88. FOFE                 FORFEELING (kind of inner voice)
  89. You know for sure something nice or not is gooing to happen…usally something that will make a big change in the lives of others and eventually or logically, your own life…
  90. Or it can just be something funny that will happen. That’s a good description, it’s like something funny just happened.
  91. FOFEI               FORFEELING IMAGE(same as fofe, by means of image)
  92. FOFET               FORFEELING THOUGHT
  93. FTG                   FEELING TO GOOD (related with EXM) On such moments you are tempted to do some free-wil action to help someone... . Afterwards it sometimes seemed not be be your own decision alone.
  94. FORO                 FOLOWING OWN ROOTS(related EXM)
  95. In times when rational decission making is needed. In moments when you make decission : if you not orientate on your own strength and if you are to compassionate with the ones who should rely on their own strength to be happy...you often take the wrong decisions.
  96. ..             FORGOTTEN...Inner Voice, Image,                             Intuition, Thaught, Words, Instinkt,                                                                                      Happening, Dream, Timing, Handwriting(change)what is needed comes back : (should be a very interesting axioma to examine in relation with spirit).
  97. FWAH                 Free -will actions help
  98. One cannot push others to do something if there is no inner change within them                  
  99. HART : one cannot do something one dislikes when it comes from the hart(+ -)
  100. HUMOR maybe the lightest material, the closest to the spiritual dimmension, maybe not                                                  
  101. FORW                 FORWARDING(reason fantasises with situations, plans…)can the inner voice fantazise also with future ?
  102. G                         GENETICAL HERITAGE
  103. The practical automatisms that make biological life possible, biological material itself.
  104. We not only suffer for reasons that we provoked ourselves, but also whe are have to deal with our genetical heritage. Exem. you can get cancer because of what happened before you were born, because of malfunctionment, or by environmental reasons, or by weakening yourselfs in many ways maybe also.
  105. GC                       GENETICAL CONSCIOUSNESS
  106. The politics, the consciousness that makes the G move. The spirit behind the G-matter.
  107. GW                     GETTING W. (or WO)   insiders(relat.exm ?)
  108. HA                       HAPPENING
  109. Occuring facts ; often on the wright moment (or is every moment wright taking into account that everything and everyone finds itself on a certain point of his or hers or it’s evolution ?)
  110. HASY                   HAPPENING AND SYMBOLISM
  111. Often it seems that spiritual or pshygological(soul-related) powers hide behind, or are the force behind what happens…as if they want to express something
  112. HEA                     HEALTH
  113. The relation between spirit and soul is often very efident, as far as viruses (or fractures…)are not concerned (not in all cases)
  114. HESPMA             HERITAGE OF SPIRITUAL MATTER
  115. Is this the deserved communication from spiritual world ? If there is communication and there is, because everything is one world then maybe just asking strength generates the energy necessary for seeiing new possibilities to solve something… or just feel good.
  116. HI                           HIDDEN INFO
  117. The info you should be getting from the outside-world or the one you hide away from in yourself
  118. K                           KNOWLEDGE
  119. Everything concerning physics, chemics, biology, pshygology,economics, politics, sociology, spirituality
  120. KTO KLICKING TO OLD(descending evolutionary ladder)
  121. when one should abandon old points of view, or transform them into new
  122. LA                         LUNATIC AXIOMA's
  123. LAT                         LIVING APART TOGETHER
  124. LGW                       LETTING GO WEIGHT
  125. By means of humor, funny observations, getting fysical (working in garden…)making love, swimming, showering, those good toilet-visits…
  126. LIAP                       LETTING IT ALL PASS
  127. Very special intuitiv way of analysing things, events, feelings, evolutions…best in nature, because nature pulls your energy up again…maybe this is the border with the spiritual world...to be compared with inner peace, but goes together with images, explanations...(related to ABT-analysing back in time, but this is much more with thought)
  128. LT                          LIVING TOGETHER
  129. LOMEM                 LOVEMAKING (emotional)
  130. LOM FY                                 "           (mechanical)
  131. LOM PRE                               "             (prescence)
  132. LOMFA                                   "             (fantasy)
  133. 112
  134. LOMINS                                 "             (instinktivly)
  135. LOM-                                       "             (wasted)
  136. See my many texts (essays and litterature on this tool, used for people to grow, but they not always realise it on their way of discovering the real meaning of earthly and heavenly love. They often get stuck in combats.
  137. LS                             LONETIC SYNDROME
  138. Crash of almost every tool. Patiently wait till it’s over. Often best is doiing nothing to remain calm. Wondering from where this LS comes will not help you. Accept and let it pass, your faith will get you further through the mist. Maybe thinking of snow on a high mountain or the air seen from a plane can help you. Discover yourself.
  139. LW                             LOVE WRITINGS
  140. IHA                             interaction in what happens
  141. For insiders, because danger of confusion and in worser case : lonetic syndrome
  142. ILT                               INTERlinkedTHOUGHT
  143. During a discussion some people thinking not by coincidence the same thing.
  144. IM                             IMAGE
  145. IMSY                         IMAGE SYMBOLISM
  146. INT                             INTUITION(intuition is not inner voice,intuition is highest dimmension of soul near the spiritual border)when there is no negative emotion or feeling involved, intuition is not of a negative kind…only an opinion to guide you, or something to make you light, just like humor does
  147. INTSYM                     INTUITION SYMBOLISM
  148. IP                              INTERPRETATION
  149. somethimes at the same moment, somethimes few minutes, hours later or next morning, sometimes days, months years later your views can change when you get new meanings about the symbolism of some events or persons.
  150. IV+                             INNER VOICE,higher energy then intuition (from over the border of classical matter, anti-matter ?)
  151. When there is no negative intuition involved, inner voices are never negative (+ an - is not used in a moral way in these explanations , but as energy-related conditions and force of circumstances. The degrees of Innervoice follow the same scheme as I explained in EUREKA (the stronger, the more independent from classical matter)
  152. IV-                                       "
  153. IVeq                             inner voice : indifferent equalism
  154. Is the main condition for beiing able to start having a spiritual vision      
  155. N                                 observing nature
  156. NES                             NEVER EXPRESSED SENTENCES
  157. Arise mostly in interesting psychological conflikt-situations. Learn to listen and put yourself above negative emotions.
  158. NI                                 Novel Idea
  159. P                                   PRACTICAL(exem.garage visit)
  160. PIA                                Producing Intuitive Analyses(consi.it al.
  161. See letting it all pass(liap) , but more spiritual analyses then intuitive ones…or are these kind of analyses only possible when you are completely a spirit ?
  162. PH                                PHOTOIMPRESSION
  163. First impressions you get from seeiing a picture
  164. PO                                 POLARITY
  165. Like the weather moods change according to laws , events also can
  166. PSOEC                         political, social, econo.facts
  167. PR                                 special ways of 'p(r)aying
  168. By using all tools correctly, spontaneously, when you feel good. It’s our task to feel good
  169. QUO                             QUOTES (own)
  170. QU                                         "         (from others)
  171. QUE +                           questions asked at other beiings                        
  172. QUE -                           inner questions
  173. QUE+-                           questions asked at higher level

  R                                    relations

  1. RCOP                             recognising possibilities              
  2. SESY                               SENTENCE (symbolism)
  3. SR                                     sense of reality
  4. SFoA                               STARTING FROM o analysing
  5. SI                                     SECRET INFO
  6. What is to soon for somebody to know…because of unmaturity, or beiing able to bear
  7. SJA                                   SJAMANISM
  8. EBA                           EARTHLY BOUND ACTIVITY ( when to much use of intelect...do something with your hands)
  9. TRAMAT               transaction living matter
  10. Insiders (see texts 'doodongewoon', 'bijzondere energiën,... colors, special energies of exclusive kind)
  11. TSR                             Time and Space Relativity
  12. Relativity, synchronism (exemple : computerschemes)                                                                                                                                  
  13. TTEST                             TELEPATHY TEST(exem.being looked at)
  14. Mainly fys., stronger between differ.+-
  15. THEOR                               theory (confront cfr with word theus)
  16. UT                                   USE OF TIME
  17. WOEN                             WORDENERGY sounds also(exbyLM)
  18. WOSY                             WORDSYMBOLISM
  19. Collective consciousness central contrôle unit (interlinkedthougt)preparation events PE
  20. Individual Conciousness   individual contrôle unit(interlinkedthought)PE
  21. Bloedgroepen-verbanden"'Het probleem met alles tussen leven en dood is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situaties te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen zijn & waren...op voorwaarde dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

   


  there was life after dead

   

  introduction : my inspirationmap

  -----------------------------------------

  Nothing is more 'real' then living life itself, how real art as well can be.

  We all, we are characters in a real novel that has been going on since ages.

  Persons create persons and then vanish again.

  Since thousands of years we try to put our experiences in to signs.

  The more you understand about it, the harder sometimes to put it down in words.

  The good man does, continues to live after him

  The evil also. Positive and negative interact in completion.

  The sence of it all, in every way a powerfull, meaningfull something.

  One can only observe and react, starting from an indifferent equilibrium

  Science can give us a logical explanation about life.

  A trained observer experiences more then the logic of things

  Objectiv sciences mostly only have an eye for their field.

  Phylosophy, Psychology and history must unifie the other logic.

   

  Einstein put together the achieved and unveiled a new point of view.

  Time, space and matter became more relativ then we tought.

  Religion tried to make us believe in Gods and God.

  Kowledge and truth still were far away from proving a new kind of unity.

  Marxists tried to understand the laws of history.

  Conservative establishment was against the sence of life socialism discovered.

  But nobody could controle the subjectiv factor.

  Freud and others tried to show the role of the unconscious.

  But they did not discover the deeper meaning of life.

  We all, could be more people looking for the meaning of life.

  A meaning that surpasses life and dead.

  But we are trapt in a lot of kinds of habits and 'pain'.

   

  Life itself is a source of inspiration for everything I wrote about in every literary form.

  I can stop writing and let it go by me till I understand the meaning of it better within a few years...or I can try to make a rapport of it every day. I taught about the structure of my day and had a look at my work and the things I studied, the documentaries I kept on video, some newspaper-articles which I kept because I thought they had a lasting value. To make this understandable voor readers, I first had to bring them a number of philosofical life-attitudes. How to start this ? Those attitudes were partly the result of a critical study of the existing attitudes and partly the result of my own practical experiences midst all kinds of persons which are to be found in everyones life.

  We've all got them : family, bedfriends, friends, social and political persons,... .

   

  With all that 'brainstorming' goiing on in my head, I was afraid of 'boiling over' and remaining on my chair till inspiration came, looked like dangerousely reaching a unallowable border. I went outside to sit on a chair and stumbled back inn. Symbolically I closed the door. Something cracked inside me.

  I closed my eyes for the last time here on earth. An unexpected goodbye, where I had philosephed a lot about. A few things I had imagined, became true. The experience itself was aldough quite different, something compareable whith what I had experienced during the cremation of an old colleague of mine. There was this kind of magnetism that started in my feet and got upwards, like it seemed to be coming from the ground. When it reached my hart, I taught 'oh', 'something is definitly wrong with me'. But no, the magnetism accelerated it 's speed and once in my head, it became a kind of more-dimmensional triangle, pyramide kind of 'lightdimension' which, like a starship in scinece-fiction vanished into space. This form of yellow kind of light, did it disapear into the spaces of mikrokosmos or the ones of macrokosmos ? Or was there an indifferent equilibrium inbetween ?

  Probably I was in tthe anti-matter that every matter has, in the mikrokosmical world ...but that world is eveywhere, even in the makro-world. So I did solve a part of the mystery 'god'.

  In any case, there was life after dead.

   

  During my life, I had three different options about dead. We surely fell back into the elements from which we were composed; energies like minerals, water, air, light and waves with each their own kind of consciousness. Since we were connected genetically with the rest of the biological world...we were not dead in that sense. As a third option I already suspected that all ones usable experiences in life, which had started with the genetical three ...befor ones life; after dead could be used as an energy working in two directions.   That energy, like the electrons it was made of, is undestroyable; it can only change in form...and that is what happens to us before and during and after our life.

  I experienced my 'dead' as beiing reborn in an other dimmension, in the awareness that 'I' and 'we' had already lived for ever...far before the existing of the first atom and the first cell...as a kind of physcical energy with a 'soul'. The feeling I had, was like watching the light that from the eveningcolors passes into the dark of the night and in a number of lightgradations is beiing born again in the morning.

  Just as like when you are living, when you do not know if there is life after dead, when you are dead , you do not know if you still have a body or not. This is strange, very strange...from one 'mystery' you in fact dive into another.

   

  My individuality begon a long journey alongside our collective and individual past to the point of my dead, where individuality again seemed to vanish in collectivity and yet it had a separated existence at the same time. It all happened rather fast, but on earth I would have needed many pages to discribe. The voyage I was on, went from atom to cell and the building up of our existing society, it was like checking an encyclopedy...but yet far more 'clever' than 'digital'. The more clear the message and contents from the journey were, the more effort the voyager had spent in his life, to understand the meaning of life.

   

  The spiritual world was like a kind of internet-community, composed of the different kinds of tempers

  of everyone who had existed sofar. Every life was a kind of 'home-page' in fact...with branches to all the ones in the human story they had known. 'Had known' or 'knew'...it was not yet clear to me.

  It seemed that the better it became to live on earth, the more beautifull the symbolism between the ones that already past away(the pastaway's) became. Was this the moving-spring of the interaction between the two worlds ?

   

  As soon as I reached a certain point NOW on my and our earthly past, the new laws of my new form of existence, became clear to me. They not only made my speechless, I also could not 'speek' any more, when I realised in which manner I could only express myself at the biologically lving persons.

  There also was the awareness that they could use my energy and I theirs...but only in a symbolical, intuitiv manner through toughts and dreams and images and things that happened...a kind of 'inspiration' in fact.

  I did not only have a 'voice' any more, I also did not 'see' any more...because I myself had become a part of light and air and all the other elements I was composed of...without knowing exactly what...like one can not see ones own intestinals and like one can only see onself in a mirror.   We only can feel the intensity of who we are. Still I was able to think by means of images and taughts, like one can see images in his head in a biological body...aldough some scientists say that they aren't there.

  Another thing that became clear to me, was that I did not knew if I could still 'hear', because like something that was said...I could remember hearing voices and sometimes I wondered if a voice wasn't a taught.

   

  With 'being dead' the 'emphasis' was beiing put more on 'feeling', even 'tought' was one. Trying to feel with who in life you really were connected with. Not literaly 'feeling', but 'touching each other in the spirit', not in the 'mind'(like in the soul) on earth...but it still seemed much like the positive feelings parents and friends can have unther each other. It became clear to me that during ones life on earth all the consciousness and deeds one collects; all that positive and negative energy that interacts...at the same time on the 'other side' is beiing put together like a puzzle. The final 'result' gives you the amount of 'selfknowledge' you have reached when you die. Ones earthly 'soul', based on positive and negative emotions, who commands ones earthly life; sometimes let's go some pieces of 'spiritual information', we the 'pastaway's' , need...in order to be able to 'give'. Ones final dead is the unified picture of your life, offered to you. From the moment you understand this at the other side, you get a kind of spiritual orgasm that enables you to realise that you are not alone at the other side...and that one can communicate as well with other spirits over there. Just like on earth one needs other people to be oneself.   On earth somethimes some people are aware of these things, but those moments seem to disappear because the amount of events that come and go. On the 'other side' there also are thimes when one can isolate oneself...that often are moments when one is the most in unity with everyone and everything. Not always nevertheless.

   

  Like on earth, life after dead is not always 'romantic'...because the proces of consciousness that started with the voyage from atom to cell, organism, animal, men and society...that proces continues after dead. It depends on your merrits whether you are armed to be able to continue that awareness-project. Your 'hierarchy' as well depends from your merrits...and this has not much to to with the diploms you got, neither with the kind of work you did? You ,'biological living ones' should be amazed about some people you taught you knew and who they are over here. But later more about that.   If I get permission to say something about it, I will, but I have a feeling I won't.

  To be able to explain all this I have to get back to my puzzle of life

  I did not only have a 'voice' any more, I also did not 'see' any more...because I myself had become a part of light and air and all the other elements I was composed of...without knowing exactly what...like one can not see ones own intestinals and like one can only see onself in a mirror.   We only can feel the intensity of who we are. Still I was able to think by means of images and taughts, like one can see images in his head in a biological body...aldough some scientists say that they aren't there.

  Another thing that became clear to me, was that I did not knew if I could still 'hear', because like something that was said...I could remember hearing voices and sometimes I wondered if a voice wasn't a taught.

   

  With 'being dead' the 'emphasis' was beiing put more on 'feeling', even 'tought' was one. Trying to feel with who in life you really were connected with. Not literaly 'feeling', but 'touching each other in the spirit', not in the 'mind'(like in the soul) on earth...but it still seemed much like the positive feelings parents and friends can have for each other. It became clear to me that during ones life on earth all the consciousness and deeds one collects; all that positive and negative energy that interacts...at the same time on the 'other side' is beiing put together like a puzzle. The final 'result' gives you the amount of 'selfknowledge' you have reached when you die.

  Ones earthly 'soul', based on positive and negative emotions, who commands ones earthly life; sometimes let's go some pieces of 'spiritual information', we the 'pastaway's' , need...in order to be able to 'give'. Ones final dead is the unified picture of your life, offered to you. From the moment you understand this at the other side, you get a kind of spiritual orgasm that enables you to realise that you are not alone at the other side...and that one can communicate as well with other spirits over there.

  Just like on earth one needs other people to be oneself.   On earth somethimes some people are aware of these things, but those moments seem to disappear because the amount of events that come and go. On the 'other side' there also are thimes when one can isolate oneself...that often are moments when one is the most in unity with everyone and everything. Not always nevertheless.

                                                                                               

  Like on earth, life after dead is not always 'romantic'...because the proces of consciousness that started with the voyage from atom to cell, organism, animal, men and society...that proces continues after dead. It depends on your merrits whether you are armed to be able to continue that awareness-project. Your 'hierarchy' as well depends from your merrits...and this has not much to to with the diploms you got, neither with the kind of work you did? You ,'biological living ones' should be amazed about some people you taught you knew and who they are over here. But later more about that.   If I get permission to say something about it, I will, but I have a feeling I won't.

  To be able to explain all this I have to get back to my puzzle of life

   

  There was a reason why I had lived and why still live

                  I 'watched' the places in the world that I had abondoned and 'saw' de growth of the harvests on the fields near the roades I had lived and traveled. I saw the cars on the roads and the smoke coming from factories and some houses. I saw the animals,but he people, I did not see. Maybe I was in the people and that is why I could not see them any more.

                  Very strange in the begining. My friends only lived in my memories...I only could see them in my memories, which was a way of better understanding how they felt...even on a present stage basis.

  But how they felt did not preoccupy me at the moment, I needed my energy to concentrate on a text of a novel or essay I wanted to complete. I had called the introduction 'my inspiration maps'.

  I saw the text lying on my desk, but how could I finish this book ?

  Maybe there somewhere was a writer with still a biological life to lead, who read one of my former works and did not have any inspiration of from himself at the moment. During my life I had called into existense enough energy to allow me at this moment to be 'connected' with a living soulmate.

  I would finish my book, through him. Sometimes he would be aware of my special kind of presence without knowing.   Sometimes we were aware of each other, when he walked amongst the threes in the wood and taught about something he read about me. I always wanted to plant a wood myself and there was this writer who lived in a wood near a pont and entered his chalet, took the newspaper and cut out my foto and an article on my life. It gave me new energy to continue writing. A lot of writers were still continuiing something amongst 'us' and 'them'. Sometimes there seemed to be no difference amongst 'them' and 'we'. Aldough we did not see 'them' busy with something...we felt what was going on in their world. Like the living sommetimes were busy with the question what would happen after their dead, we, 'pastaways' were busy wondering what our next life in the 'afterafterworld' would be like. Our form of energy in the afterworld wasn't eternal either and one day would change it's form as well. Qualitivaly we had we had bettered ourselves because we mainly communicated with spirits from the afterworld that used to havethe same interests as we. It was signitivaly how each of us tried to do this in his own way.

       Those who as farmers had been concerned about agriculture, received energy from those who liked doiing this on earth. Communication between both sides worked as a system of connected fluids in different spaces. The greadyness of a minority of farmers or landowners on earth often prevented the flowing of communication between farmers that were past away and those still active on earth. Sometimes the representatives of the farmers in the afterworld came looking for advice with spirits that often had to deal with the same problems when they worked as farmers for exemple.

  Then their was a communication amongst them and only the fact of this 'exchange' itself made it possible to generate some actions below that would improve something or that made farmers below aware. But sometimes it looked like a neverending struggle.

  In the afterworld, the ones who caused those problems in the past suffered untill some improvement was made.

           So my friend the medium-writer had to tell people below to watch out and think about the suffering of their relatives in an heaven, that wasn't always 'heaven' to them. Their relatives or people responsible for some misery of others should have to do something about it...befor they end in the same position. If they act know, collaboraters of blockades between this world and the next shall free themselves. In the afterworld the painly part of the existence of ordinary working people is more quickly healed then of those who were responsible for big decissions. People who had mainly good intentions adapt very easily in what the afterworld has to offer. People who produced many goog waves anddid many good things to help others ...still can feel how they are doiing...without suffering and without beiing able to help them, when they aren't conscious enough to ask it.

  Those wise 'afterworld'-men only can give some inspiration and advice, but the 'antennes' of the biologically living people have to be functiong...and they don't when they are not in an emotional balance. Someone with to much negative emotions is a real problem for both the one below who is partly responsible for those emotions as for the one on earth. In many cases, help must come from other identities.

       The afterworld in which we function, only can make us philosophing about our 'afterafterworld' because from time to time some 'spirits' disappear here, like on earth, some 'souls' dissapear.

  We use the term 'afterspiritss' here. We are trying to find the way to get in contact with them. Like on earth we still are in a kind of phase in between. Such a phase, like on earth you can divide in a number of stages of progressing or backsliding consciousness. Once more, what was already clear to me on earth became more clear to me in the afterworld. Everything is one and connected, but there are a numbe of phases. Like from silence seven sounds are born, with whom one can compose music, like from white all other colors are born. Like tought, feelling and inspiration can produce at least seven expressions of literature...from shouting to poetry.....Like one can touch someones skin in several ways as well. It was rather strange that some of us missed those last feelings and others didn't. Wy ? Again a question for us to solve. Did 'time' only continued to exist for those not feeling well because of existing ?

     Looking out for a new stage of existing in our development was a new kind of enigma, riddle to us.

  I , unlike others, did not believe that we were going to reincarnate in an other earhly body after disapearing out of the afterlife. I believed more in spiritual growth and trying to show the ones on earth, our genetical three, we partly left behind; that they had to help themselves to be get conscious happy and make a better world...in order to have a better life as well in the afterworld and help us at the same time by doing so. Our mutual development was interdependend.

     I wasn' t much 'home-sick', I did not want to go back to the physical soullife, that was the embryo of our spirit and I did not think it was possible to return. Maybe I never know if some of my friends in the afterworld would have indeed reincarnated...or if they would have been 'promoted' to the afterafterworld. They'd better leave those reincarnation-ideas to the policy of the 'wisdom of the genetics' of the earth. I , for the moment was already satisfied enough sharing the positive events on earth and seeing there really was a lot of hope for the world.  

     We spirits, in fact lived partly in the same world as the earth-people. Because we were pure air and light and waves...again, we were part of their chain of nutrition...and we had an influence on their daily lives. Some of my friends in spirit even went so far to think they could partly return by beiing present in genetical material. "No wonder an ejaculation is such a crowdy buzzy rush-thing", I joked.       There had to be a number of connections between the three different kind of worlds, just like the past and the present and the future are in fact one...maybe the earthly-life, the afterworld and the afterafterworld were one as well,all together interacting in a dialectical way.

           In the afterworld it was as well 2003 as below, and I was there since 1979 already. We used the same time and in fact there only was one...others said that according to Einstein everything was possible, even returning to the middle ages as a baby...but I answered that they should not use Einsteins inventions to but him those words in his mouth. By the way, did anybody see Albert here ?

  Nobody answered, so probably he already was in the future.

   

     I 'listened' to stories of the lives of my friends in spirit, and I answered just by beiing 'present', that's the way we talk over here. My conclusions were sent to the interfering frequencies of the medium-writer on earth I was in contact with...not like 'dictating', but just 'waving' some inspiration together, like one picks flowers and afterwards gives them as a present. My memories and his experiences produced the rest of the spiritual food. It depended of what kind of literature the medium-writer wanted to write in, in which neighbourhood in the spiritual world I was to be found.

  He is a good writer, because I often am to be found on high frequencies.

  I decided to review some of the things I wrote in my time. In my earthly days I always had to look and look again to find my text...here they came faster then an internetconnection to me, without having to type something on a search-machine. The fact that I was buzzy doing that was enough for the writer to have courage to continue with his work on special energies after his morningwalk. Maybe some day, he would discover us ?     My wish to write again, became his wish to write again and otherwise.  

     Where to write about ? About the ones who comit suicide on earth ? Some of them exausted themselves on earth because they had to many good intentions towards to much people...they recovered more quickly the the ones who spent a life complaining about their lives. Sometimes they didn't cure at all. A lot of people who had died and who were no suiciders, in fact were suiciders on a long time basis. They could cure spiritually as well because it wasn't always there fault that they didn't discoverd the role of structures and people and emotions in their lives.

     Sometimes we in the afterworld supose that the afterafterworld can guide some energy from the ones with less energy to the ones with not enough energy. I think I'm not ready for that job jet.

  I had to many experiences giving my energy away for free in my lifetime...maybe it never was my decision...and maybe the decision was taken above my head.

     To change energy seemed to be to me a far healtier proces then only profiting from someones stock. It means learning to express yourself and act in the commun interest I think. I means recognising ones limits and possibilities in the total picture of connections. In the afterworld those who can give advice, do not have to suffer any more by taking over the sorrow of others.

     I discovered that the more people were victims of fear and not-knowing, the more they were influenced by negative ideas. The negative influence of pastaways who did much damage below, lived after them, but could not come back. Only the positive could come back. It really was encouraging. The meaning of life, in fact was that everyone should learn how to get really 'strong' and 'good' in order to learn how to be able to be a good advicer in the 'hereafter'.

  If you didn't discover the truth about your own life, you would return to the pure elements of nature, without being aware of who you in fact were. The meaning of life was, is and shall thus be of preparing yourself for afterlife, each in ones own way...whether that is cultivating tomatoes or writing, it can have the same result. Life is not only transmitted through genes, but also by means of air and light and waves and the rest of nature's transport.

  Life can be passed on, not only genetecally, but also by the elements in nature unther the form of energy...if it had gained the power to do so. Important to know was that one always could be present in the dimmension you left...not only genetically...but also in the elements you fell apart in.

  Even past, present and future were one and for some in a large extent for-feelable.

                  From my new kind of feeling I could pas this to the writer that I cared for almost half of a century (even when I was alife). He had read a few of my novelles. I could help him finish his search...and I proved him that only 'the good' , the source of everything could return. Because I knew he still needed prove...so I helped him. He knew that 'nothing' could not existed...because everything always tends to explode when it is equal or near ZERO...something without contence cannot exists, meaninglesnes cannot exist. The smalle something gets the more pressure is exposed on it. This is the same for stars as for human relations.

  He knew that the electrons were the undestroyable brics of everything. He knew a lot about the elements eand the game of electrons with their proton and neutron charged atomnucleons and their condition of indifferent equilibrism. Whenever he was studying I helped him reach the symbolism behind al those laws. He was enormously interested in the things of science. He realisied he always met the right persons and read the right books to help him answering the links between life and dead. He found out that with every end of something fysical, chemical,...)the consciousness of those elements moved to the not yet vanished elements...because the wisdom of the original composition did not have to disapear. Thus physics and chemics became biology, because the main law of life is that everything is an evolution to more and more consciousness. The first cells die without beiing able to multiply themselves.

  The consciousness of those cells came as a kind of energy 'visiting' the folowing cells that still had a classical living string with nature ...in those days when there were not yet

  organisms thar could move independendly. The consciousness of the 'dead' but not 'dead' material (who was transformed in another kind of matter) came visiting the new still living cells giving them 'advice'. Those visits let to cells beiing able to DIVIDE themselves...which let to biological reproduction , the first independent organisms and a consciousness that became more the just the sum of the elements and combinations it was build of. Nature was trying to teach us, that in order to survive you had to learn how to divide. Then came the step from animal to men...from looking to things to thinking about things. Men build relationships in their tribe, later their village, their town and so on. On a graveyard in a village you can see the amount of combination life used to use to guide the game of attraction and repulsion, of equality...to always filter passed and present.

  Poverty, wars and natural disasters have intervened in this 'wanting to be of beiing'...they must be prevented because they disrup things on a certain level. We have to get aware of this.     

 • J. Theatermonologen

  Laat ons Proberen

  ’t Leven ’t Overleven

   

  Octaaf Coeckelberghs

   

  Blogfilosoof

  Columns, Essays, Gedichten, Kortverhalen, Alternatieven, Monologen

  Deel A   Geloven is een zoektocht

  Deel B  Filosofisch Verzet            

  Deel C  Gedichten

  Deel D Kortverhalen

  Deel E  Herinneringen en zo

  Deel F   Ach ja de Liefde

  Deel G  Filosofische Achtergronden

  Deel H Bijzondere Energie

  Deel I  English Texts

  Deel J Theatermonologen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  deel J –theatermonologen

   

  DE MENS EN ZIJN BESTEMMING    

  Aan iedereen                                           

  Ach mens !                                                  

  theatermonoloog 'kiezen voor Mensela'  

  GEACHTE MEDEMAATSCHAPPIJER      

  aan de verdeelde kinderen der natuur  

                                                

  in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen

   

  Boodschap van de planeet Krito                                                        

   het leven is een eindeloze test (theatermonoloog  over de geschiedenis van de filosofie)    

  hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong (kabaret)  

  Wereldgenoot  

  Enkele belangrijke notities over liefde  

   

  Samenlevingstoestanden

  DE MENS EN ZIJN BESTEMMING

              ...kan je als een filosofisch en sociaal epos onder de loep nemen,

  het is een indrukwekkend en boeiend individueel en kollektief verhaal

              ...ieder van ons speelt er haar of zijn rol in

              ...het is een verhaal van lotgenoten en gelijke belangen gekruid met opponenten en tegenstellingen

              ...het boeiende en mooie van deze story is dat plus min nodig heeft en omgekeerd,

  net zoals in de liefde en de electriciteit

              ...het is het verhaal van de subjektieve zingeving die door het cocon van het objectieve bestaan aan

  het breken is...al eeuwig lang...wij kunnen dit proces niet stoppen, wij zijn een schakel in het dagelijkse

  real-art drama-blijspel dat mensen ondanks alles dwingt van binnen een aantal omstandigheden samen te werken

              ...als de geregeerden morren is dat soms gedeeltelijk omdat ze emotioneel nog niet rijp zijn voor hun alternatief,

  gedeeltelijk omdat ze er organisatorisch van afgehouden worden

              ...zolang niet ieder van ons vanuit z'n geweten of sociale instelling bereid is om onbaatzuchtig zijn deel

  van het werk te doen...zolang zullen geld en regeerders nodig blijven...regeerders alleszins altijd

              ...ooit komt er misschien een eeuw waarin bekwame regeerders niet meer zullen gehinderd worden door de

  regeerders van de spekulatiezweep die de hele show voorlopig 'on the road houdt'

              Om met een passende gedachte af te sluiten nog dit : of je nu gelooft in een godsdienstig geestenrijk na dit leven of in reinkarnatie of in het geestelijk onvernietigbare van de materie zelf of in de genetica of what so ever...

  als we een forse vierkantswortel op ons positief denken zetten kunnen we ons in een verre toekomst misschien voorstellen dat dezelfde personages van nu begrijpend zullen glimlachen met de dagelijkse spanningen van nu

              Ik wens allen zonder onderscheid van funktie dat ze dagelijks mogen ervaren welk een filosofische rijkdom er achter mensen en aktiviteiten schuilt. Konkreet gezien betekent dit gewoon ook kapabel blijven om in het detail en geheel van wat we dagelijks doen, te blijven beseffen dat je een mens een dienst bewijzen kunt...het hoogste goed op aarde.

              Ieder is een deel van de puzzel, of je nu in Brazilië in een carnavaloptocht loopt of met de vuilkar meerijdt of... .

   Aan iedereen

  Die het leven hongerig liefhebben blijft. Die weet dat er niets zonder gekende of nog onbekende vormen van energie kan bestaan.

  Die weet dat leegte niet bestaat, maar dat je ze in je leven wel oproepen en scheppen of overkomen kan. Die zich niet door de heersende ideologie laten overwoekeren heeft. Die in het bestaan allerhande soorten bewustmakende en levensnoodzakelijke evoluties naar meer zin ontdekt.

  Die weet dat het nieuwe en het oerlijke, alhoewel verschillend van uiterlijk en inhoud nog altijd één willen zijn. Die denkt dat de dood slechts gedeeltelijke onbereikbaarheid is. Die vanuit diverse tastbare werkelijkheden zoals allerhande soorten wetenschappelijke kennis en diepgaand geanalyseerde gevoelens, reeds de kunst van het intuitieve innerlijke observeren beheerst. Die vanuit de kracht van deze innerkommunikatie probeert te kommunikeren. Die de waan en de echtheid, het kaf en het koren, al onderscheiden kan. Die weet dat ook de eenvoudigen van geest je kunnen vooruitstuwen en dat eenvoud de sleutel tot het begrijpen van het complexe is. Die de 'aanraking' en het 'betoverende' in het lezen en uitspreken en vergelijken van woorden ervaart. Die de samenhang van de gebeurtenissen in z'n leven als wisselwerking met de totale eenheid van alles kan zien...en daardoor zijn individueel en kollektief bewustzijn verhoogt. Die weet dat het denken over z'n eigen leefwereld onlosmakelijk verbonden is met het denken over de wereld en het heelal in z'n totaliteit. Die, misschien onderbroken, maar immer konstant aan de kwaliteit van de communicatie rondom zich werkt.

  Die begrijpt dat al het vorige in een nieuwe manier van met mekaar en zichzelf omgaan zal resulteren. Die beseft dat het beheersen van de dynamiek achter het persoonlijke samenleven van mensen; van de kleinste kernen tot de algehele wereldmaatschappij; dat dit alles al op zich een nieuwe vorm van kunst is... een kunst die van een gezonde innercommuniatie vertrekt. Die weet dat het individuele en kollektieve kennen tot een hogere mate van bewustzijn leidt...en dat dit bewustzijn de wegen naar het kwantitatief en kwalitatief betere opent. Die weet dat bepaalde juridische en morele wetten naargelang de omstandigheden zowel veiligheid als bedreiging kunnen zijn. Die weet dat alles zich uiteindelijk toch ontwikkeld in de richting van wat het optimaal zijn kan.

  Die weet dat gedachten en strukturen die het nefaste deel va het oude willen in leven houden op kleine en grote schaal schade aanrichten .

  Die beseft dat sommigen die dit alles nog niet goed verwoorden kunnen, soms meer bereiken en soms meer uitstralen dan zij die dit alles snappen en uitleggen kunnen. Die met dit alles begaan wil zijn...omdat je er uiteindelijk niet meer los van geraken wil. Die de ware inhoud van het woord vrijheid snapt. Die vanuit zichzelf en anderen tot volle rijping komen wil. Die op positieve en negatieve manier tot het opbouwen van mijn begrijpen heeft bijgedragen, van de holbewoner tot en met mijn huidige buur. Die weet dat geld alleen niet gelukkig maakt.

  Die weet dat we met het woord 'God' eigenlijk de bovendierlijke eigenschappen in onszelf bedoelen. Die weet dat alles wat bestaat zowel natuur en cultuur tegelijk is...en dat er niets anders kan bestaan.

  Kortom : Graag leven, net als samenleven is de grootste kunst...innerkommunikatie is de nieuwste kunst.  

  Ach mens !

  Weet je nog hoe we destijds lang vóór de kip en lang vóór het eerste ei en het eerste atoom, als alle gezamelijke energie in één basispuntje samenwoonden ? Ons huisje was het kleinste ietsiepietie groter dan nul...en bij het benaderen van niks zou het zeker ontploffen...want iets zonder zin, iets zonder inhoud...weet je wel...kan niet bestaan.

  Weet je nog hoe onze oervorm van leven miljarden jaren geleden weer opnieuw...voor de hoeveelste keer... met componeren begon ? We geloofden als pure straling nog stellig niet in de dood, niet in nul en niet in spoken. We zaten gewoon vol energie, vol straling, we waren gewoon licht dat eeuwiglangzaam met hoogten en laagten, vertragingen en versnellingen weer eens opnieuw aan het eerste atoompje materie werkte.

  We konden het gewoon weer niet laten...toen het heelal na onze vorige belevenissen weer tot één punt in mekaar was geklapt. Als gebundeld licht voelden we mekaars voorbije belevenissen en konden niet anders dan weer eens via de grootouders van de electriciteit en het magnetisme, via de zijnsstroom van ervaring en kennis, weer eens aan een nieuw avontuur te gaan bouwen.

              We hebben dus op een ongeloofelijke, niet zomaar toevallige, maar soms wel zeer bewuste manier de aarde ontworpen. De eerste tien sekonden na de oerknal waren echt dé ejaculatie aller tijden...jullie laten ze trouwens nog regelmatig in miljarden tonen nagalmen.

  Maar zelfs toen we vijftien miljard jaren later onze lieveling, de aarde, ons superei hadden geövuleerd...was het werk nog niet af. Er moesten celletjes en hele wezens worden gevormd...en ook natuurlijk wij...de mens. De eerste prachtige documentaires die we er nu over maken vallen spijtig genoeg in een tijd dat die wereld van ons weer eens aan de strijd om grondstoffen en bezit dreigt ten onder te gaan. Sommigen onder ons proberen dat natuurlijk te verdoezlen en zeggen dat het een strijd tussen rassen, talen, godsdiensten en naties is. Bang als ze zijn om hun plaats onder de zon te verliezen, maken ze er in hun proces van onderwerping van de rede en de menselijke verbeelding een bloederige

  bedoening van. Ze slepen ons mee in hun achterhaalde praatjes. Ze misbruiken soms zelfs de grootste wijzen die ooit onder de mensen leefden. Wordt het geen tijd dat hun onderdanen uit de gezamelijke wijsheid totnutoe een bruikbare, echt menselijke wijsheid distileren ?

              Wat houdt ons mensheid nog zoal verdeeld ?

  We kunnen het leven toch verklaren zonder mekaar in de haren te vliegen...dan gaan we mekaar toch niet naar het leven staan in verschillende soorten uitleg over de dood ? We vallen toch weer uiteen in materie en straling en straling...dat weten we nu toch...is een 'beginmaterie' met totaal onvernietigbare kracht...de bundeling van het al. Bovendien leven we dan nog eens naar de anderen of sommige anderen biologisch vertakt door omdat we nu eenmaal komponisten zijn. Iedere generatie opnieuw proberen we via de nieuwe formules die we allemaal zijn...van onze negatieve emoties af te raken.

  'Bestaan' is dan ook mekaar op de meest uiteenlopende manieren aanvullen. Eigenlijk zijn we miljarden persoonlijke versies van het "er zij licht in de duisternis"...van onze begindagen. Alhoewel we onze beurt zullen moeten afwachten om te weten hoe het ons als zuivere straling zal vergaan...of die toestand dadelijk na de dood ingaat of eerst echt begint als het heelal weer één punt wordt...en we weer eens vijftien miljard moeten wachten om nog eens als een lichaam kunnen te verschijnen...wie zal het zeggen ? Een beetje mysterie moet blijven.

  Laten we toch hier op aarde toch maar ons best doen om 'echt' en niet 'zogezegd' mens te zijn...misschien wordt onze overblijvende straling dan wel rechtevenredig gelukkiger...energie die dan misschien weer door anderen kan worden gebruikt. Misschien daarom dat we al eeuwen tot onze voorouders 'bidden'..., misschien vereist hun verdere groei naar bewustzijn ook onze medewerking...zoals dat bij leven al was. Niet alleen het 'hier en nu' kan zalig zijn...die evolutie stopt wel nooit.

              Veel van wat er nu bestaat, kon men zich vroeger amper voorstellen. De mensen die in de stammenverbanden van vóór de feodaliteit leefden, wisten weinig over hoe het leven als slaaf of pachter zou zijn. Ook het omgekeerde is waar...want veel is relatief...wij beseffen maar al te weinig hoe veel slaaf we van deze op geldgewin gebasseerde maatschappij zijn.

  Ons systeem staat of valt met het al of niet 'winstgevend' zijn van onze aktiviteiten. Hetgeen trouwens niet alleen vooruitgang, maar ook achteruitgang en instandhouding van armoede en oorlog met zich mee bracht. Hopelijk komt eens de dag waarop ook de manier waarop we onze leiders verkiezen veranderd. Waarom geen internationale verkiezingen in twee ronden bijvoorbeeld : in de eerste ronde zouden de bewoners van deze bol een programma van mensenrechten voor de hele wereld kunnen goedkeuren : recht op een defig, ecologisch verantwoord en gestandardiseerd inkomen voor iedereen, afbouw van legers en armoede,... . In een tweede ronde zou men dan de dirigenten voor zo'n programma op projektlijsten in plaats van op partijlijsten kunnen kiezen : projekt werk, projekt veiligheid, projekt telekom...enz...misschien zou er dan ook meer omwille de kennis dan de opbrengst van zaken geregeerd worden.

              Wat nu onze overige, diepmenselijke 'problemen' betreft. 'Doe niet aan een ander wat ge zelf niet graag hebt dat U overkomt', lijkt toch zo geen slecht uitgangspunt. Als je tegen die stelregel handelt immers, ontwikkelt zich een moeilijk stopbare dominoreeks van akties en reakties die zelden iniets positiefs uitmonden.

  Ook de liefde in al zijn gradaties is een prachtig instrument maar toch nog een aan die grondregel onderworpen iets. Sommigen vinden zelfs dat als ze in hun leven 'maar' één of een paar partners hebben gehad, dat er dan 'niet veel in hun leven is gebeurd'. Moet je in elk dorp van de wereld geweest zijn om iets van deze aarde te snappen...moet je de hele taart gegeten hebben om ze te kunnen smaken ? Als je een vriend of vriendin, echtgenoot of hoe dat je die 'wie' ook noemt kent, en je wordt er niet nerveus van en je vult mekaar aan...prijs jezelf dan gelukkig...en volg de wegen van vooral het hart maar ook de rede en vraag om kracht als je die ontbeert...de 'intuitie' die bijna uitsluitend als een soort halfverborgene in alles leeft zal je zo als een soort heilige geest begeleiden. 'Heilig', was dat niet een ander woord voor 'eenmakend'...de eenwording van straling (geest) en 'materie'...? Blijf rechtvaardig en standvastig...zeker zolang we als mensheid al die wetten en het geld als ruilmiddel nog nodig hebben en rechtvaardigheid nog altijd niet de evidentie zelf is.

                

   

   

              theatermonoloog 'kiezen voor Mensela'  

  GEACHTE MEDEMAATSCHAPPIJER

  _______________________________

              Het stuk ‘Kiezen voor Mensela’ (Mensela = gemeenschappelijke verblijfplaats, aarde) is een ietwat filosofisch sociaal bewogen werk met zeer ruime inhoud.

  Opgebouwd rond een theatermonoloog die gaat over de onmacht van het individu tengenover oorlog , honger, armoede, vervuiling, krisis en andere soorten van onderontwikkeling…zoals stress, werkeloosheid, commerciekultuur, platte journalistiek…mondt de monoloog uit in een zoektocht naar de mens en zijn innerlijke en intermenselijke relaties. Kan ons subjektieve zijn onze objektieve bestaansvoorwaarden beinvloeden ?

  Het gaat hier om kunst uit het echte leven gegrepen : Real Art.

  Inzicht verkrijgen in dat grote toneelstuk waar we tenslotte toch allemaal tegelijk in spelen, zo’n inzicht betekent intens gaan beginnen nadenken over hoe we ons, misschien tot het praktische, alledaagse beperkte bewustzijn uit kunnen bouwen. Als je op zoek gaat naar de werkelijkheid, tracht dan binnen de werkeljkheid te blijven, zonder erdoor ontmoedigd te geraken.

              ‘Inzicht verkrijgen in’…is de belangrijkste voorwaarde om vanuit jezelf aan een samenleving op ontwikkelder niveau kunnen mee te werken. Een samenleving die zich organisatorisch aan de noden van de gehele wereldbevolking aanpast.

              Dat betekent dat je je eigen tegen allerhande vooroordelen begint te wapenen. Met als drijfveer van te willen bewijzen dat het willen weten en de in objektieve journalistiek vertaalde waarheid het uiteindelijk op de ongebreidelde bezitsdrang der machtswellustelingen zullen halen.

              Geeft de taal en ons denkvermogen ons niet de mogelijkheid om met behulp van een aantal wetenschappen de geschiedenis van alles en nog wat als één onafscheidelijk deel te analyseren ? We gebruiken onze ogen volledig om te zien, waarom zouden wij onze taal maar half gebruiken ?

              ‘Hoop’ is ook een levensnoodzakelijk iets, maar het kan niet zonder geloof…geloof in datgene wat je gaan hopen bent.

  Je moet goed weten op welke bedoelingen en machtsverhoudingen jouw geloof en hoop gebouwd zijn…dat wisten onder andere de nazistemmers niet…en ook nu nog neemt men de mensen bij de neus.

  Of het nu om hoop in een mens, hoop op een systeem of hoop in een idee gaat (hoop op rechtvaardigheid, solidariteit of in welk een kracht dan ook)…hoop is belangrijk.   Hoop is ‘uitzicht’ hebben op…omdat je erin gelooft. Zonder geloof kan je niet hopen, leerde men ons ; da’s wel juist , maar het blijft gevaarlijk om je op halve waarheden of op dingen die buiten de werkelijkheid staan te orienteren

              Al diegenen die ons voorafgingen zochten naar antwoorden nog voor de kultuur hen die gaf en misschien kon het oudste deel onder hen op een benijdenswaardige manier tevreden zijn met wat de natuur hen bood.   Eén ding is zeker : wat zij ons ooit eens ononderbroken doorgaven, dat is wat wij nu biologisch zijn.

  Als onze geest louter materieel te verklaren is, dan is ook hun geest in een welbepaalde, stoffelijke, genetische betekenis

  …niet dood…en proberen zij ons nog altijd die eenvoud van het

  natuurlijke en lichamelijke aan te leren.

  De spiritualiteit lijkt een energievorm te zijn die aan de materie gebonden is, lijkt soms alleen in het NU mogelijk en soms lijkt het erop dat wij na dit leven verhuizen naar de krachtvelden van al die abstrakte deugden die wij in ‘t leven soms ter versterking aanroepen, zonder ons aan woorden zoals ‘God’ of ‘tijd’ te laten vangen. Het biologische en spirituele…zijn één met ‘t verleden ;reizend doorheen de tijd .

              De rest van ons, onze leefwereld, onze gewoonten , onze kultuur, hetgeen ik hier nu zeg, hebben we natuurlijk ook voor een stuk van hen ,…maar vooral dat kunnen wij van karakter doen veranderen. Door lezen, studeren, bespreken, organiseren, alternatieven voorop te zetten, te weigeren, te strijden…enzm.

  Echter… is het nadenken over ‘oorsprong&worden’ misschien zo zwaar dat we gelukkiglijk achter andere bezigheden, idealen of gewoontes wegvluchten kunnen ?

  De materie verwekte het leven, wij verwekten ‘god’ en wij weten als eersten dat ‘leven’ kan ontstaan door het te wensen.

  Deze magie kent misschien geen grenzen, maar laat ons realistisch blijven. Godgelovigen zeggen dat de schepping , het wensen dus, voor de feiten kwam. Aan de andere kant van de gedachtenlijn staan de materialisten, niet in de dagdagelijkse, maar in de filosofische betekenis. Materialisten, niet in de zin van ‘alleen eten en drinken en vogelen’, niet in de zin van ‘het kan niet op’ of ‘om ter meest en nooit genoeg’ of ‘alles voor mij en niks voor een ander’ niet in de zin van ‘nooit kontent’.

  Dat zijn verwrongen betekenissen die ,in het andere, van het wensidee vertrekkende kamp, als geestelijke verweerwapens bedoeld waren…en zijn. Materialisten zien meetbare krachten als oorsprong van hun zijn. Bij hen is de volgorde gewoon omgekeerd : één materie, twee idee (de hersenen als produkt van evolutie, de hersenen als hoogst ontwikkelde materie, …of toch niet ? Wordt soms onze geest geboren als onze ziel ‘heengaat’…

  Daar zullen we het later nog wel over hebben. Letterlijk en figuurlijk dan. We kunnen alleen eigenlijk vaststellen dat ‘zijn’ ‘zijn’ is, aan bijna altijd meetbare krachten gebonden, maar…

  Hoe meet je gevoelens…en vanwaar komen je symbolische dromen ? Laat toch maar wat mysterie over zal je zeggen.

  Fysische en chemische wetten hadden hun eigen scenarioschrijver : de drang tot overleven, de aantrekking en afstoting.

   Laat al die filosofische dingen ons niet scheiden.

  Interessanter dan het zich innerlijk en onderling over die tegenstellingen het hoofd breken is…ontdekken dat de geschiedenis niet in de eerste plaats bepaald wordt door de stimulansen van zij die erover nadenken, dan wel door de omstandigheden waarin men leeft.

              Vrienden, kameraden, broeders en zusters, desnoods landgenoten ; de mens ; hoe belangrijk en allesbepalend hij zich ook vindt, denkt nog veel te weinig als groep of groter geheel.

  Als je de dingen objektief en sociaal bekijkt, zonder overal je persoonlijke vooroordelen op bepaalde personen, instellingen en hun daden direkt in een ‘goed’ of ‘slecht’-kwotering om te gieten ;

  Als je achter alles een ‘juiste’ of ‘in die of die omstandigheden tot mislukking gedoemde ‘ontwikkeling naar…’ leert herkennen ; dan ben je op weg om te kunnen beginnen begrijpen dat de groei van het individuele aan de uitbreiding en verfijning van het kollektieve vastzit…en omgekeerd.

              Hoe hoger de ontwikkelingsgraad en de kwaliteit van het kollektieve, des te groter de individuele koek en de individuele mogelijkheden. Wanneer bijvoorbeeld meer mensen het belang van een goed draaiende werkersbeweging en de kracht van solidariteit zouden begrijpen, dan zou heel veel mogelijk worden.

  Heel veel van wat nu onmogelijk lijkt.

              Te weinigen vragen zich af hoe het komt dat ze zonder werk zitten of waarom er zijn die kreveren en anderen die hun boterbergen of wijnplassen moeten vernietigen…of waarom dat d’enen de wapens maken om er d’anderen weer mee kapot te kunnen laten maken…enz.

              Ze vragen het hun te weinig af, het wordt hen wel eens gezegd, maar het blijft niet bij omdat het allemaal misschien te geleerd klinkt, en vooral omdat het nergens in een groter geheel lijkt te passen. Aan de basis weet men goed genoeg, ieder in z’n eigen dat men een ander geen werk of geen brood ontgunt.

  En de meesten onder ons zijn milieubewust.

  Maar dat dingen zoals werkeloosheid, honger, oorlog en milieuverloedering niet alleen met goeie wil, maar met onaangepaste, voorbijgestreefde strukturen en winsthonger te maken hebben…ne keer da je da weet…wat begin je er dan tegen ? Er is schijnbaar geen tegenmacht aanwezig om die dingen positief te beinvloeden. En daarom praten we weer eens over ‘t weer…wat natuurlijk ook belangrijk is ; want de zon, het licht…zijn zo belangrijk voor de mens als de manier waarop en door wie de samenlevingen georganiseerd worden voor ons gezamenlijk welzijn van belang is. Niet ?

              Waar hield men ons totnogtoe mee bezig ? Wat zouden wij ons moeten bekommeren om het eten met gouden rijstlepels, als je weet dat er hier bij ons voedsel tekort is en produktiekapacitiet vernietigd wordt. Moeten wij onze kinderen er op wijzen dat hen een eeuwige straf te wachten staat als ze de paus van Rome niet volgen…of moeten we hen er niet eerder op wijzen dat ze het leven voor hun nageslacht leefbaar moeten houden ? Wat heeft er nu voorrang : de toenadering , het vertrouwen en de organisatie tussen hen die werken of werkeloos zijn bevorderen en weer iets gezamenlijks in de stadsstraten doen ontstaan…of tegen mekaar blijven propageren dat je er toch niets kunt aan doen ?

  Dat is je blindstaren op de problemen zonder naar de mogelijkheden te zien.   Ik vraag het nog eens : wat heeft voorrang :met welk water men mag dopen of water brengen daar waar er geen is ? Ne pastoor heeft iets gemeen met nen arbeider de dag van vandaag : het merendeel van de arbeiders heeft ook ‘anonieme’ bazen. Daarom misschien even deze kleine Kritische ode aan het bijbelboek :

                                                                                    

              Jullie allen, atheisten, theisten of weet ik veel :

  Alle tisten stopt het twisten, wordt liever artiesten ;

  Want wie heeft er nu gelijk over en baat bij het uur of het wie of wat van ontstaan en vergaan …en bij het zeker weten dat het

  Vergaan ook hoort bij ‘t bestaan en verder gaan …met de oude bagage die verslijt , maar indien je gedijt zal je worden verblijdt

              Aan god gehechten en zij die zonder zo’n idee of gevoel op hun manier ook gelovig kunnen zijn : zoek naar een bruikbare rede ; want het eeuwige is er voorlopig toch al ; het sluimert in ons allen

              Godsgelovenden denken uitverkoren te zijn.

  Hoeveel onder hen en hoeveel anderen weten dat alles in één beweging samenvloeit, doorvloeit, niet hoeft dood te bloeden ?

  Hoeveel weten er dat het hersenlijke en het geestelijke vaak intenser dan voelen smaakt ?

              Er was, er is, er zou genoeg kunnen zijn.

  Ekonomisch sterken wilden, willen, zullen alltijd meer willen.

  Er was, er is er zal altijd het tot zichzelf beperkte bewustzijn van eigen vergankelijkheid blijven. Moeten wij daarom blijven werken als mieren, zonder ons ook daarin te verdiepen ?

              Wie leidt de strijdt om ‘t bezit van geld, van grootgrond, van werk, van voeding en oorlogstuigen ?

  De sterken, de bezittenden dringen zich ‘t makkelijkst op. D’ afhankelijken organiseren is moeilijker.

  Zij moeten blijven kiezen voor mekaar. Want zelfs de minst beklagenswaardige onder hen die ‘t uiterlijk goed maken, is slachtoffer van de strijd om de sterkste winstsystemen.

              Hebzucht en doodsbesef baarden doodslag binnen d’eigen soort…daarom mochten zij van die boom niet eten…omdat kennis zich makkelijk door lepe ‘ik-zucht’ manipuleren laat.

       Ondertussen werken d’afhankelijken aan het kollektieve bewuste…van vredesmensen over antirascisten en antifascisten,ecologisten, verdeelde linksen tot en met de mensen van het artsen zonder grenzen oplapwerk en vele anderen allemaal in hun vakjes zonder gezamenlijk programma.

  Misschien is er achter het kollektieve bewuste wel niks meer…of denk je dat het idee en het gevoel los van de stof bestaan ?

              De waanzin van angsten, moorden, de tegenstelling tussen eindig door gulzig opslorpen en oneindig doorgeven .

  Het afstotelijke van het hebben van teveel ten koste van een ander…los je niet alleen op door te geven, maar door te sleutelen aan de grote bezitsstrukturen.

  De aangeleerde schaamte voor naaktheid van lijf en echte feiten. De drang om je misschien van kleinsafaan te vaak met de vinger gewezen initiatief dan maar voor altijd op te bergen.

  Het lichtzinnige van het geloof in een gemakkelijkere antimaterie…daar waar sommigen hun beurt niet voor afwachten ...om er te geraken…terwijl ze er in feite al zijn.

  Weten ze dan niet dat het allemaal zeker ‘hier’ te doen is ?

  Wie zal hen altijd andere dingen blijven voorhouden ?

  De mens, die naar de wortels van de boom der kennis groef, werd als Mozes of één van de honderden andere schrijvende zoekers. Darwin’s Adam’s en Eva’s, voorwaardelijk onsterfelijk…

  …leven nog altijd…smullen hun beperkte oneindigheid te verstrooid op…staan

                                                                         niet stil, denken weinig samen ;                                       …nemen niet in acht…de macht van het samen handelen

  …om op termijn alleen het waardevolle over te houden

  …mekaar waarden doorgeven helpt het kollektieve vooruit

  Het dreigen met hen uit wat hun paradijs zou kunnen zijn, te jagen, helpt nu niet meer…het dreigen met totale vernietiging is de werkelijkheid. Herhaaldelijk bedriegelijke beterschap beloven, herhaaldelijk slaan, doen beven, doen ondergaan, de zogezegde minsten domhouden…dat kan nooit ten bate van het totale gaan…altijd die commerciele ontspanning, OK, maar niet als nieuwe opium voor het volk. Al beloofde Hij, door dreigers uitgevonden de aarde nooit meer te verwoesten, de kans zit er in ‘t punt nu…eerst voor ‘t eerst dik in.

  Men bouwde een stad, een toren, uiterlijke tekenen om zich gemeenschappelijk te voelen, je kan d’er haast niet buiten.     Het onzichtbare hoofdpersonage der oude bijbelse drijversdreigers, brachten in het oude boek de spraak in verwarring. Dreigers willen verwarring onder hun onderdanen. Jammer dat soms, dat bijna altijd, alleen af en toe dreigen helpt.

  D’uitstraling van de zich orienterende onderdrukten en hun naar onbaatzuchtigheid strevende helpers’ voorbeeldige kracht, werkend aan een nieuwe aanpak, aan een wereldtaal ; maar wat ben je met een taal in steden en dorpen samen…maar toch gescheiden van elkaar ? Hoe minder misverstanden, hoe minder systemen, hoe minder tegenstrijdige schijnbelangen.

   

  Talen hoeven niet te verdwijnen als je met één taal tussen alle mensen werken kan : de taal van samen plannen en bespreken, de taal van eerlijk verdelen.

  Uit het werk van miljoenen slaven die gehoorzaamden aan honderdduizenden dienaren, die aan duizenden bazenknechten en honderden bazen en tientallen heersers klitten ; groeide het positieve inzicht der eenvoudigsten. Eerst als er teveel druppels overgelopen zijn en de vonk ontvlamt zal de bezitsvraag vanuit de al of niet rijpe of georganiseerde basis worden gesteld.    

  Als de interakties tussen een stresserende ekonomie en sociale inspiratie botsen en als hier en daar , ook ginder en altijd wel ergens persoonlijke vrijheid en durf in kollektieve akties worden omgezet…is geen bezit op termijn zo groot dat het uitbuit.  

  Als bevolkingsexplosie niet als een rascistisch argument, maar als iets kontroleerbaars blijkt.

  Als uitroeiing om het verschil in bezit en stand en oorlogen om dat allemaal te laten voortduren, overbodig zullen zijn.

  Als werk een recht zal zijn.

  Als bezit alleeen op klank , kleur , geur , je huis en toebehoren en kleine ondernemingen toepasselijk wordt.

  Pas dan zal alle tot dan toe gebruikte sociale inspiratie zijn bekroning hebben gevonden.

  Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ? In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.

  In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder drakonisch dreigen…is rijk zijn eerder een handikap.

  De goedgepraatte bezitsdrang der OudTestamentische dwazen, zou zelfs menig twintigsteeeuwse ZuidVietnamees verbazen. Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel. Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een menselijke rechtvaardigheid willen.  

              Schrijvers met een kollektief verantwoordelijkheidsaanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken. De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door dreigers bij hun en hier geleide wereld.

  De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…aktieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen. Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we waat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.

  Het kan nog een hele poos duren, maar afgeraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.

  Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in : je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.

  De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen. Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.

  ‘Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige kollektieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.

  Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld.

  Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook.

  In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen. Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiraniseren of te verdelen. Verdelen ?

  Aan de ene kant in blauwe uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren.

  Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.

  Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokkages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.

  Wat is men met een overvloed van intellekt, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?

  Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?

  Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.

  Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in : onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de pansterbestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan… .

  Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.

  Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift. Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting, overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.

  De rede raakt achterop door valse praat en bebberige instinkten , door boulevardpersverslaving.

  Een kollektiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en kollektiever wordende doelstellingen.

  Een kollektiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders. Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.

  Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen. Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de kollektieve rede.

  Er is geen uitverkoren volk. Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam. Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen ‘gaven’,andere levensopdrachten.

  Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,

  Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.

  Als volksaard niet over enge grenzen heenkijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoerdoen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de krisis de kwel van verdrukking weer opzetten.

  Men vergeet zo graag echt nobele waarden. Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen. Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.

  Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan.   Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.

  Ze bouwen een klassejustitie voor de zwarte ridders va, rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers. Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.

  Wij hebben erediensten en vedettenkultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiele meestal onbesproken blijft, noit gestemd wordt.

  Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geisoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet.   Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor jaknikkertjes van de MISleidende bovenste klasse laten door te gaan. Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan. Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.  

  Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen. Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten. Te wantrouwen hebberige mensen. Teveel ruzie en sleur. Te weinig doen aan te weinig voldoening. Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’. Teveel onervarendheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.

  Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken. Als je ze vanuit objektieve, op het positieve gerichtte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’

  Maar toch. Waar er veel in naam van iets objektief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn. Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars. Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit kollektief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieen en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.

  En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.

  Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachtenloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het nietvolledig zijn, sommigen onder ons mee.

  Het kollektieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te kontroleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.

  Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.

  Indien niet gegrond, is klagen giftig. Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.

  Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.

  Laat de superde-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun konkurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren. Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedriegelijke maskers. Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uitgeraast en hun rechtse gelden opgedroogd ?

  Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?

  Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.

  Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en ekonomische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ? Voor wie zijn wij zwijgzaam en spaarzaam met onze mening ? Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ? Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ? Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ? Want niets staat stil.   We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkellingen die in het sociale hun bekroning zoeken en vinden. Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en commerciele kulturele overheersing ?

  Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ? Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht. Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v.voor hen gaan te vechten ? Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ? In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het grootGapitaal zuigen ? Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen. Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen   Hoe kan dat veranderen   Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie.           Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen. Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust.

  Eeen groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen. Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan. Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?

  Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ?

  Naar een gouden-kalfsyndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ?

  Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middellen verkwistende lintworm is.

  En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over. Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen. Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.

  Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten. Waarom zouden we onze kollega’s als konkurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad, nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen. Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.

  Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, KMO’s)gerichtte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer. Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.

  Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis. Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?

  Gaan jullie je ook laten verdelen ? Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objektieve bronnen aaneen te sluiten inzien ?   Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn. Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd doorzicht hebben blijft. Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van strukturen aantonen ? Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.

  Temidden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch. Beseffend dat deze inzichten in de eerste plaats kollektieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om op deze inzichten blijven verder te bouwen.

  http://bloggen.be/conscience2008

   

  aan de verdeelde kinderen der natuur

              Niet -handelen is onmogelijk. Alles wat bestaat heeft een vorm, waarvan de energie voortdurend veranderd. De evolutie van onze ziel; binnen het kader van de overige materie waarmee ze verbonden is; is een geestelijkavontuur met voor enorm velen; diepe geheimen.

              Het leven is een instandhouden en doorgeven van genen; zowel als van onschuld; eerlijkheid, goedheid...en al hun tegenpolen die nog in het stadium van negatieve emoties gevangen zitten.

              Hoe handelen ? Teveel of te weinig en wanneer...dat is de vraag.

  Vermits ons leven uit een aantal mekaar rakende deeldomeinen bestaat; is de keuze van het handelen zoiets als een muziekstuk schrijven.

  Voor iedereen is zo'n muziekstuk uniek; gelijkaardig en verschillend tegelijk...en toch wordt het altijd op het moment NU gelijktijdig opgevoerd. Het is Real Art, hyperrealistische kunst.

              De instrumenten zijn al de verschillende decors in ons leven : werk, famillie, vrienden, organisaties, gebouwen... .

  Niemand kan én tegelijk komponist, dirigent en instrumentbespeler zijn.

  Soms zijn we alleen instrumentbespeler; soms komponist; soms dirigent; soms beide laatsten. Allen samen zijn we in beperkte of meerdere mate komponist; maar altijd instrumentbespeler...alleen de kracht die ons dirigeert kunnen we maar heel moeilijk vatten. Heel de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment dat de stof overwegend stof was; maar desalnietemin ook al, hetzij primitief bezield (=met energie beladen); is een poging om vanuit de kakafonie van klanken te komen tot die symfonie die het leven worden kan. De symfonie is al eeuwig in uitvoering; maar haar klanken en haar licht zijn vaak alleen vanuit de stilte verstaanbaar.

              De noten zijn als de wetten van de materie; de materie die de symfonieen schreef die ons vanuit haar deed ontstaan. Er was veel kakafonie voor nodig om atomen en molekulen zo te doen passen dat ze uiteindelijk tot het ontstaan van ons biologische leven konden leiden...toch werden 'ons' en zijn wij 'hen'. Via planten en dieren liet de natuur, dezelfde kracht als van dewelke ons 'wij' gemaakt is, al zien dat ze een groot kunstenaares is. Om de aap tot mens te kunnen laten worden; een proces dat op een bepaalde manier eigenlijk nog niet voltooid is, was er heel veel lawaai en verwarring nodig; net zoals de wijsheid in onze levens ook niet altijd vanzelf komt.

              Wij moeten nu die symfonie schrijven die de wereld zo veranderen kan, dat meer mensen de kans op een echt menselijk bestaan krijgen...niet alleen in materiele zin. Onder zo'n omstandigheden is het makkelijker om aan de eigenlijke ontwikkeling van ons bewustzijn te beginnen. Ieder zal zijn eigen partituur heel goed moeten leren beheersen... maar zich vooral eerst de notenleer moeten eigen maken : hoe meer mensen kennis en inzicht krijgen in de notenleer van emoties, wetenschappen, geschiedenis...des te mooier zal de uiteindelijke symfonie zijn.                                                                                                                                                                                                                                                   Toen men vroeger de boten nog met galleislaven bemande, gebruikte men de zweep om die mensen doen te roeien. Nu wordt onze kadans bepaald door de dreiging met ontslag. We hebben ons zo neergelegd bij hoe alles in funktie van de geldzweep gehanteerd wordt, dat we slaven van het geld geworden zijn en sommigen onder ons zich zelfs spiegelen aan de superdeluxeverlangens van onze meesters.

              De tijd dat onze voorouders dieren of mensen offerden om naar de gunst der 'goden' te dingen; lijkt achter ons te liggen; niets is echter meer waar. Ons altaar van rijkdom wordt nog altijd gevoed met de 'slachtoffers' van oorlog en uitbuiting en honger; die in de verpuperde maatschappijen leven. Niet alleen uit het 'onderontwikkeld' gehouden deel van de wereld halen wij onze 'offers'. Ook hier bij ons voelen steeds meer mensen zich minder 'goed in hun vel' in deze door het geld geregeerde samenleving. Het nihilisme groeit, want de burgerij en de godsdiensten en het politieke systeem hebben geen overkoepelende antwoorden op de echte levensvragen. Leraars kunnen daarom ook op steeds minder respekt van hun leerlingen rekenen. Het aantal zelfmoorden stijgt en de pillenmarchands doen gouden zaken.

  Op gedurfde inzichten in verband met ons zieleleven en op dingen die echt lichamelijk gezond kunnen maken, rust een taboe tussen mensen in relaties die zich vaak elk in hun eigen loopgraaf ingegraven hebben...en niets van de vijand menen te kunnen leren. Onze autowegen zijn overbezet en onze steden verstikken onder die dagelijkse aan)en afvoer.

  Het openbaar vervoer blijft duur en onvoldoende uitgebouwd en de stedelingen blijven de auto verkiezen. Wat niet op onze stoepen en in onze bedrijven gebeurd raakt ons te weinig.

              Enorm veel van het werk dat we doen is overbodig indien de zaken even anders zouden geregeld zijn. Beeld je eens even in hoe een wereld die in plaats van op de geldzweep ; op onderwijs en kultuur zou gebasseerd zijn; er zou kunnen uitzien. Voorwaarde is wel dat we emotioneel klaar zouden zijn om die 'geselzweep' niet meer nodig te hebben en dat we ons verstandelijk en organisatorisch op zo'n overgang zouden voorbereiden. Vermoedelijk is een overgangssysteem waarin geld op een administratieve manier gebruikt wordt; eerst nog nodig.

  De telekommuniatie de dag van vandaag; biedt mogelijkheden genoeg om dit allemaal te organiseren...en nu het systeem onder wiens dwang dit allemaal ontwikkeld werd weer eens in een recessie omt; wordt het tijd dat wij ons rechtmatig deel van de erfenis opeisen...en ons eigen alternatief vooropstellen.

  de redenen waarom de mensheid zijn lot met de waarde vh geld verbindt

              Deze redenen zijn niet alleen van objektieve aard; waar ik mee bedoel; verbonden aan de objektieve bestudering van de geschiedenis als wetenschap; met name het verband tussen de verschuiving van sociale verhoudingen van mensen en maatschappijen temidden hun evolutie van landbouwgemeenschap naar industriele samenleving.

              Ook velerlei subjektieve redenen liggen aan de basis van het feit dat geldverhoudingen zoals loonarbeid en handel (warenproduktie) , de dag van vandaag anno 2002 nog immer bestaan. De kapitalistische zweep dreef de materiële vooruitgang verder en verder maar de prijs die ervoor betaald wordt vertaald zich nog immer in oorlog en armoede en voor een stuk ook in intellektuele en kulturele leegte.

              Met subjektieve redenen bedoel ik in feite alle negatieve emoties en alle soorten materiele levensomstandigheden die de mens gevangen houden in zijn isolement als individu en loonslaaf, al die honderden oorzaken die hem beletten van op basis van klassesolidariteit tot een eenheid van handelen en denken te komen.

              Ook de valse verdeling tussen allerlei godsdiensten en andere levensbeschouwingen komt de mens in ’t algemeen filosofisch maar niet te boven en dompelt hem in een soort nihilistische leegte. Zaken zoals de man-vrouw-relatie en de zin van het leven of het mysterie van eventueel leven na de dood brengen hem in eindeloze verwarring. Verwarring die vaak alleen met het materiele en simplistisch populistische en niet met het intelektuele opgevuld wordt.

   

  in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen

              Iedereen die de binnenlandse en buitenlandse politiek volgt stelt aan de ene kant vast dat er een aantal dingen in een stroomversnelling aan het komen zijn. Naast het generatiepakt en de loonaanvallen en de verdere marginalisering van iedereen die uit de boot valt (lage dop, nepstatuten...), en de kwalijke gevolgen van de globalisering...wordt het menselijke bestaan op deze planeet gevangengehouden door een klein percent grote aandeelhouders wiens winsthonger onverzadigbaar is en tot een steeds verder uitdeinende militaire eskalatie dreigt te leiden. Op alle mogelijke manieren probeert men de werkende klasse te verdelen...etnische afkomst,geloof,ras,klasse enz. Boeren, kleine zelfstandigen en werkers hebben nog te weinig het besef dat een alternatief samenlevingsbeheer zonder die één percent van de supperrijken die de wereld via de burgerlijke partijen regeren, ook mogelijk ...en al meer dan honderd jaar noodzakelijk is. De superspekulanten maken de wereld tot een hel...nog altijd. Kan er onder hun bewind een einde komen aan alle oorlog en armoede ? Ze bewijzen dagelijks van niet. Al zijn wij opgevoed in het geloof dat het Marshall-plan na wereldoorlog II eeuwigdurende vrijheid en welvaart zou brengen...in Zuid-Amerika en in zeker in Irak gelooft men dat al veel minder...terwijl men dan in Congo weer op hoop leeft dat de burgerlijke demokratie dan toch eindelijk eens gaat floreren...(moet men ze ginder al die hoop ontnemen ? is deelnemen aan burgerlijke verkiezingen afhankelijk van de situatie in elk land ...of altijd misleidend ?) Na de ervaring met de Sovjetunie moeten er voor mij in China GEEN burgerlijke verkiezingen met meerdere partijen geëist worden. Maar wat als hun groei volgens kapitalistische wetmatigheden instort en de partijleiding verrechtst ? Waarom bestaat er binnen de revolutionaire beweging geen alternatief voor een niet-burgerlijke vorm van verkiezingen...vraag ik mij af. Kan die er eerst na massale strijd komen ? Waarschijnlijk zijn wij als voorhoede nog niet assertief genoeg omdat het overgrote deel van onze omgeving politiek gezien zo 'braaf' is. Als dat veranderd kunnen wij ook een eind opschuiven in onze voorstellen naar hen toe. Of moeten we dat niet nu al doen ? Om niet totaal ontmoedigd te raken moet je een beetje durven dromen van een wereld waar men in een eerste ronde over een aantal programmapunten stemt : iedereen een leefbaar inkomen in een niet door militairen en grootkapitaal geleide wereld, gelijke lonen voor hetzelfde werk wereldwijd. Met de huidige telematika zal dit ooit wereldwijd op één dag tijd kunnen georganiseerd worden. In een tweede ronde zou je rechtstreeks de dirigenten per projekt ipv per partij kunnen laten verkiezen : huisvesting, gezondheid, (de mensen zouden de keuze hebben tussen kandidaten van 'geneeskunde vh volk' en de kandidaat van het 'orde van geneesheren'-bestuur bijvoorbeeld) Zelfs als de conservatieve kandidaat verkozen is, zal hij nooit aan z'n bestuursopdracht MOGEN beginnen als er in het programma staat de de gezondhiedsdienst voor iedereen aan dezelfde sociale voorwaarden toegankelijk moet zijn bijvoorbeeld. Als ikzelf de nodige energie en middellen en het organizatietalent daartoe nog bezat, zou ik dat bij wijze van bewustzijnsmakende stunt wel eens in mijn gemeente kunnen organiseren...de mensen uitnodigen om op een andere manier verkiezingen te houden. Een ander systeem van verkiezingen dringt zich ook meer en meer op omdat anders allerlei toestanden dreigen te polariseren : neem nu de stemmen voor het vlaams blok, de angst voor buitenlanders die hier wel eens ook een dag op fundamentalistische partijen zouden kunnen gaan stemmen vanwege hun sociale achterstand en hun geloof...de internationale situatie enz... . De burgerlijke demokratie gaat terug tot aan bij de Romeinen van tweeduizend jaar geleden...ons alfabet kunnen we niet weggooien...maar politieke systemen zullen we toch moeten aanpassen...of zijn we daar dan toch zo vergroeid mee als met ons alfabet...progressieve mensen niet. Ze dragen eigenlijk het DNA van de komende situaties van de ene generatie op de andere over. Toch zijn we nog ver verwijderd van een wereld die zonder de kapitalische 'loonarbeid' en 'warenhandel' kan georganiseerd worden...en geld een uitsluitend administratieve rol speelt...in die zin heeft het socialisme nog nooit ergens bestaan en waren alle vorige linkse sociale revoluties uitsluitend van reformistische aard.   Maar nu terug naar de riemen waar we nu nog mee roeien.

              Zelfs de politieke verdeling tussen extreem rechts en zogezegd extreem links, berust op een valse tegenstelling. Je zou beter kunnen spreken van extreem egoïstisch (extreem rechts) en extreem solidair.

  Probleem voor de extreem solidairen is dat wij als proleten zo'n verscheidenheid aan hele hoge en lage inkomens vertegenwoordigen, dat vooral de hoogste inkomens weinig zien in kollektivistische alternatieven. Zonder het nog te beseffen marcheren we voor een groot stuk mee met al die partijen die een systeem willen in stand houden dat alleen maar in stand kan blijven als het maximumwinsten voor de aandeelhouders blijft produceren. Al hebben we geen miljoenen auto's nodig om in leven te blijven(toen ik in stad woonde had ik zelfs geen auto...op de buiten kan je er moeilijker zonder)...als er maar de helft zou geproduceerd worden valt heel dat systeem in duigen. Als de energie blijft duurder worden ook. Het is dan ook niet verwonderlijk dat klassiek reformistisch links gestemd wordt...een groot stuk van de werkers in de meer welvarende landen identifiëert zichzelf met de klassiek burgerlijke manier van leven : op welke manier dan ook omhoog op de maatschappellijke ladder geraken. De vakbondsleidingen helpen dit denkbeeld instandhouden...ze beweren zelfs internationaal gericht te zijn...maar de eis voor een westers loon voor hetzelfde werk wereldwijd...komt nergens in hun betogen voor...ze houden de werkmensen gevangen binnen de regels van het burgerlijk spel. Ook kiezers beseffen voor een stuk dat een revolutionaire verandering binnen een burgerlijk kader niet mogelijk is...en omdat ze meestal door burgerlijke kranten aan het simplisticietisch-virus leiden zijn een deel van hen al gezakt tot het nivo van het Pallieterke en het Laatste Nieuws (vroeger een liberale,nu een nog sterker verrechtse krant). Ook de Morgen z'n onafhankelijkheid blijkt als er te lande een staking door de bedrijven waart. Zo schuift alles op naar rechts...en blijft de kleinere, inhoudelijk sterkere echt linkse formaties niets over dan zich tegenover dit alles defensief op te stellen. Neen aan dit...neen aan dat ...maar wat willen we dan zelf ?

  Men stelt reformistische eisen...meer loon, meer sociale zekerheid, verplichte aanwervingen, nationalisering of hernationalisering...maar vermits dat Jan met de pet daar schrik van heeft, want de 'concurrentiepositie' weet je wel...blijft hij of zij wat als 'gematigd' bekent staat stemmen of raakt hij in de modder van extreem-rechts vast...vanuit een angstreflex, in mijn jonge jaren 'de schrik voor het communisme'die ons ingeprent werd,... nu meer en meer de schrik voor het terrorisme en de overzeese massa's die dagelijks als barbaren voorgesteld worden, terwijl een kleine minderheid onder hen maar even barbaars is als het ekonomisch systeem dat wij instandhouden. Het grootkapitaal schept alle problemen : reeds decenia ijveren groene jongens ervoor dat kippen zouden mogen loslopen...tegen de maximumwinsten-theorie in : het kippenvirus is dankzij die toestanden kunnen ontstaan...en oh ironie...wat lijkt de oplossing weer op de oorzaak : ophokken.   Miljoenen willen in de rijkere landen komen werken om de armoede die het burgerlijke systeem bij hen in stand houdt en verergert te ontvluchten en wat hulp naar overzee te kunnen sturen...terwijl wij hier te weinig tijd aan politiek besteden en de problemen ontkennen en passief blijven...komen die problemen wel tot hier...veroorzaken verrechtsing...en zo worden wij er toch toe gedwongen er over na te denken.

              De werkersklasse is wel altijd de gevangene van het systeem en bijgevolg z'n eigen defensieve houding...of het nu hier in 't Westen of in Iran is. Ook daar is een sociale strijd aan de gang die de machthebbers ginder onderdrukken en de media hier doodzwijgen...je moet al tot ginder gaan of op 't internet zoeken...om te weten hoe onze klassegenoten hun levensstandaard willen verdedigen.   Hier zegt men tegen ons 'zwijgen...want onze concurrentiepositie...nu even niet...later misschien als 't wat beter gaat'...terwijl krisissen toch eigen zijn aan de spekulatie vh grootkapitaal.

  In bijvoorbeeld Iran ben je al gauw een collaborateur van de US-agressie als je je mond opendoet en als je een gevaarlijke voortrekker van de sociale zaak bent vlieg je de bak in. Wat kunnen wij hier doen opdat de werkers ginder de macht zouden grijpen en hun conservatieve kliek met een eigen imperialistische agenda zouden wippen en zich tegen elke imperialistisch ingrijpen van buitenaf zouden keren ? Wat kunnen zij doen ? Wat werd er in het verleden gedaan (zie bijvoorbeeld de Russiche revolutie van 1917 waar de werkenden in Raden beslisten van én de Tsaar te wippen én de oorlog te stoppen). Centrale vraag die moet worden beantwoord is die van de toestand van het kapitalisme de dag van vandaag en zijn ekonomische perspektieven...komt het tijdstip van de meeste ideale toestand om het bestaande systeem hier op een buitenparlementaire of buitenburgelijke manier in vraag te stellen snel korterbij of gaat dat nog decennia lang duren en zijn we wel verplicht van het politieke spel op de burgelijke manier te blijven spelen ? Als je vanuit je geweten en de kennis van het sociaal-politieke weet hoe de wereld alleenlijk rond de spekulatie draait...stem je linkser dan de sociaaldemokraten en groen voor de moment. Of ze daar aan die echt-linkse kant mekaar al eens uitschelden of dan toch één lijst maken of zoals recent de lsp die iemand van de pvda uitnodigt op een studiedag over de ontwikkelingen in China...eendracht in verscheidenheid blijft te verkiezen.

  Sommigen proberen binnen de reformistische partijen zelfs een linksere vleugel uit te bouwen...andere progressieven zien helemaal niks in burgerlijke verkiezingen...omdat de geschiedenis al dikwijls heeft bewezen dat coalities met burgerlijke partijen de ondergang van een mogelijke revolutie betekent. Mijn standpunt hierin, en ik heb al veel wegen uitgeprobeerd is het volgende : elke poging om de kwalijke politiek van rechts te bestrijden is de uitdrukking van een bepaald bewustzijn dat in de werkersklasse leeft...en moet voortdurend op haar hoede zijn dat ze niet door de rechtse politiek gerecupureerd wordt. In de huidige conjunktuur in 't Westen gebeurd dit nog op een 'beschaafde' manier...eens het sprookje veel minder sprookje riskeert te worden (niemand is alwetend en heeft een kristallen bol) zal rechts er niet voor terugdeinzen haar fascistoïde kant helemaal te laten zien en zelfs indien ze niet aan de macht kunnen komen zullen ze zeker een burgeroorlog willen uitlokken. Ook daar moet links voor oppassen.

  Het is niet omdat de meerderheid in meerderheid burgerlijk kiest, dat ze gelijk hebben of dat ze niet anders kunnen gaan stemmen...in onze buurlanden heeft men er minder problemen mee linkser te stemmen.   Altijd goed om een land voor de ene of ander invasie te behoeden...zeker als je weet wat een groot stuk van Labour met het Brits verzet tegen de oorlog in Irak deed. Sociaal gezien een beetje minder besparingen...globaal gezien druppels op een steeds meer door de kapitalistische tegenstellingen verhitte plaat ?

              Wat te antwoorden aan zij die ons misschien meer en meer vragen gaan stellen ? Kunnen we als links ingestelde mensen de leiding van de vakbonden heroveren als een pak proleten de vrije markt nog zo slecht niet vinden en zelfs de Chinezen er onder meer ekonomische 'vrijheid' op vooruitgegaan zijn ...hoelang dit sprookje ook moge duren en hoe weinig ze daar ook verdienen. Moeten we binnen de reformistische partijen werken en daar een linkser programma helpen tot stand brengen...terwijl een groot deel van ons het 'Laatste Nieuws 'leest omdat de Morgen' al te moeilijk is (of ze te gebrainwasht, kritiekloos of te lui zijn)? Moeten we de mensen naar de mond praten en ook reformistische eisen stellen...of resoluut een andere samenlevingsvorm propageren ?

  Iedere groep, partij,elk individu doet zijn inbreng maar...in zoverre zij het fascisme onder al zijn vormen verwerpen en gewoon het verlangen van de gewone mens naar vrede en welzijn en persoonlijke ontwikkeling vertegenwoordigen kunnen ze rekenen op mijn steun. Laat ons hopen dat al onze verschillende wegen daarnaartoe leiden en vooral dat de wereldsituatie al niet dermate verrot is dat niks nog zin heeft...nihilistische mentaliteit waar we met z'n allen tegenin moeten gaan. Dus om te besluiten : indien je in je stad genoeg enthoesiasme vindt om bij de gemeenteverkiezingen op te komen met een meer dan strikt gemeentelijk programma, in de wetenschap dat er wellicht in heel Belgie maar in zeven gemeenten verkozenen zullen zijn...doen dan maar. Anders kan iemand best als vertegenwoordiger van de echt progressieve mensen op de meest progressieve lijst in de gemeente gaan staan...of die lijst ook al niet in handen is van een bepaalde sociaal beter gepositioneerde laag binnen het geheel van de klasse of niet.

  Roeien met de riemen die je hebt...  

  Boodschap van de planeet Krito

  Onderstaand interview kwam tot stand dank zij enkele mensen werkzaam in een aantal observatoria. Vanaf 24 juni 2010 kwamen daar een aantal signalen met het verzoek om dialoog toe.Tot iedereens verbazing was de vraag om communicatie duidelijk verstaanbaar en bovendien in het Nederlands.

  Daarom werd professor Gust Aerts uit Leuven aangeduid om de dialoog te beantwoorden. De wetenschappers lieten de politieke, economische en

  militaire leiders en de media op verzoek van de contactzoekers voorlopig

  buiten het gebeuren.

   

  Een stem die zich voorstelde als KritaKrokus uit Krito

  de hoofdverantwoordelijke voor het ministerie van interplanetaire betrekkingen,

  herhaalde eerst bij wijze van inleiding en test zijn inleidende groet :

  Krita: “Aan alle mensen van goede wil, begaan met een menselijke leefwereld voor allen, aan jullie allen, aardbewoners :

  Groeten uit Krito Al vele milijaren volgen we jullie wereldse doen en laten, bestudeerden jullie culturen en talen, maar tot nog toe zijn we er niet in geslaagd van contact met jullie te leggen. Het gejuich dat U op de achtergrond hoort, zijn mijn medewerkers wiens geestdrift nu interplanetair uitdeint. (pauze). Eerst waren we van plan enkele satelietzenders te hacken en ons tot de totale wereldbevolking zelf te richten, maar die optie hebben we laten vallen in overleg met onze historici die jullie geschiedenis hebben bestudeerd.

  Wees gerust, we kunnen jullie nog niet bezoeken de volgend 200 aardjaren

  , maar dat zouden jullie leiders toch niet geloven en jullie zouden in opdracht van jullie militair industriëel complex al meteen beginnen met een aantal kernwapens en dergelijke bij te maken. We richten ons nu tot jullie in het Nederlands om geen ongepast chauvinisme in de landen met de grotere taalgroepen uit te lokken en omdat één van jullie landen waar het Nederlands gesproken wordt,als hoofdstad Brussel heeft, niet onverdiend nadat dat land door de eeuwen heen van uit het merendeel van de andere Europese landen aangevallen werd. Als ontwikkelde culturele wezens, is die symboolwaarde ons niet ontgaan van op Krito.

   

  Dit is onze kernboodschap aan jullie : Jullie bevinden jullie op een mijlpaal in jullie ontwikkeling, de keuze waarvoor jullie staan lijkt ons heel duidelijk : ofwel blijven jullie nog decenia ter plaatse trapellen én ook achteruitgaan ofwel kiezen jullie resoluut voor een totaal andere aanpak van jullie samenlevingsbeheer. Ondanks jullie technologische ontwikkeling slagen jullie er niet in van op een ecologoisch verantwoorde manier datgene te produceren wat jullie menselijkerwijze nodig hebben en het vervolgens op een sociale manier te verdelen. Integendeel, jullie systeem draait rond het steeds meer produceren vanuit de superwinstmotieven van een kleine groep speculanten.

  Niet te geloven, maar met een gigantisch poduktieapparaat leven jullie al zo onder de voordurende bedreiging van ineenstorting van jullie economisch systeem, met steeds maar weer werkeloosheid en economische en militaire strijd tot gevolg. Bovendien zijn jullie door jullie systeem verplicht van tegen een hels tempo te produceren met steeds minder mensen, terwijl jullie talrijk genoeg zijn. Merkwaardig ook dat jullie het leven voornamelijk beleven van uit het idee dat het uitsluitend in het teken van produktie en consumptie zou moeten staan. Onderwijs, cultuur en levenbeschouwing...daar hebben jullie in verhouding weinig tijd en middelen voor over...voor ons een overduidelijk teken dat jullie nog veel werk hebben aan die 'winkel' van jullie, zoals jullie dat zeggen. We hebben, in alle bescheidenheid ,een aantal dingen op een rijtje gezet, waarvan jullie werk zouden moeten maken. Jullie hoeven nog niet over te stappen naar het samenlevingsbeheer dat wij hier kennen, objectief gezien zouden jullie dat wel aankunnen maar subjectief gezien ligt ons systeem hier nog niet zo in jullie aard. Wat jullie dus al wel zouden kunnen doen is zorgen dat jullie overheden op internationaal vlak zouden overeenkomen om :

  -voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen

  -alle mogelijke vormen van speculatie uit jullie economie te bannen

  -één internationaal sociale zekerheidssysteem voor meer welzijn te ontwerpen

  -een onmiddelijke reconversie van de wapenindustrie te beginnen

  -de militaire conflikten onmiddellijk stop te zetten

  -een plan voor degelijke ontwikkelingshulp uit te voeren

  -een eenvoudig en rechtvaardig belastingssysteem in te voeren

  -wat jullie 'geld' noemen en 'banken' onder strikte voorwaarden te organiseren

  -per grote economische sector één wereldwijde groep te maken om die moordende concurrentie waaronder jullie gebukt gaan te niet te doen

  -de media door structurele maatregelen uit het winstdenken halen.

  Tot daar de kern van onze boodschap aan jullie”.

  Het interview kon nu beginnen. De kleine groep wetenschappers hadden besloten de wereld van instanties en media niet te alarmeren en van uit eigen naam te reageren. Gust Aerts : “Hallo en welkom midden onze groep van wetenschappers op de verre aarde en bedankt voor de goede raad. Inderdaad, heel velen proberen hier tegen de irrationele en onmenselijke logica van ons samenlevingsbeheer in te gaan, er wordt aan gewerkt, geholpen door de tegenstellingen die het systeem zelf voor meer en meer mensen aan het licht brengt, al zijn we op onze hoede om niet te euforisch te worden bij het boeken van kleine suksessen. Vermits jullie alles van ons lijken te weten, stel ik voor dat we jullie een interview afnemen om meer van jullie manier van organiseren op te steken. Hoe zit jullie samenlevingsbeheer in mekaar ?

  (wordt desgevallend op aandringen van aardlingen vervolgd)

  link van de dag :  http://bloggen.be/conscience2008  

   het leven op de planeet Krito

  Onze planeet bestaat uit een viertal grote continenten. Eén heeft een beetje de vorm van een ijsvogel, een tweede juist daaronder, lijkt een beetje op een Indiaanse die over het tweede grootste continent tuurt, dat dan weer meer een beetje van een reusachtige walvis in beweging heeft. Het grootste continent heeft grosso modo wat weg van een hele grote pauw die wat eetbaars opde grond lijkt te pikken. Hier en daar wat grote en kleine eilanden die als wolken tussen de wateren rond de continenten lijken te zweven.

  Klimaatgordels en poolkappen komen goed overeen met jullie klimaatszones, al lopen de tijdzones wat uiteen omdat onze afmetingen en deze van onze, ook gele ster wat groter zijn. Geschiedkundig hebben we ook een heel deel negatieve gebeurtenissen achter de rug, kinderziekten waaruit we versterkt gekomen zijn.

  Momenteel hebben we een technocratisch samenlevingsbeheer, waarbij alle groepen van eigenaren en producenten, zowel de overheidsorganisaties als de kleine als middelgrote en grote ondernemingen betrokken zijn. Private mastodontondernemingen zoals in jullie fase van imperialistische conkurrentiestrijd, bestaan bij ons al lang niet meer en zijn overheidsbezit. Het principe van produceren om maximumwinsten binnen te halen, werd door ons systeem geneutraliseerd. Iedere zelfstandige of werknemer behoort op Krito tot één of meerdere projekten waar hij of zij, werkzaam is...oh ja, wij op Krito hebben ook twee polariteiten aan wezens, ook onder onze dierensoorten is tweeslachtigheid een zeldzaamheid.

  We overwegen van onze betaalmiddel, het geld op een dag geleidelijk beginnen af te schaffen, maar tot nog toe, op een niet speculatieve manier als ruilmiddel en administratief middel gebruikt, vormt het nog een bruikbaar bindmiddel om iedereen er toe aan te zetten van toch zijn steen aan de samenleving bij te dragen. Toch hebben de begrippen 'loon' en 'handel' een andere inhoud dan bij jullie Aardlingen.

  De berekening van een loon, gebeurt totaal anders. Neem nu het project Telematica. Het hoofdmanagment van dit project berekent op een ruime basis hoeveel een jaarlijks abonnement op alle mogelijke diensten per Kritoäan kost...dit bedrag wordt gewoon afgetrokken van het loon dat iedereen krijgt in welk projekt hij ook werkt. Tot de werknemers van het projekt Telematika behoren niet alleen de werknemers van de nationale telecombedrijven die de grote infrastructuur voor alle internationale telecombedrijven beheren en bezitten, maar ook de werknemers van tal van kleine en middelgrote privébedrijven wiens eigenaars aldus eigenlijk geen lonen hoeven te betalen aan hun werknemers en bovenop hun wedde voor hun beheerscapaciteiten een surplus tot maximum 20% van het gewone gangbare loon krijgen, wat voor alle lonen met een grote graad van verantwoordelijkheid is ingebouwd trouwens. De handelaren van weleer krijgen voor hun distributie -of onderhoudsfunktie op het gewone loon dat eenieder krijgt een 5% bonus en alle prijzen, zowel als de lonen, zijn voor de hele planeet gestandardiseerd. Alle andere kosten zijn recupereerbaar, niemand buiten de overheid op Krito heeft eigenlijk nog 'loonlasten' te verrekenen en alle grondstoffen zijn ook gemeenschappelijke eigendom. Ook boeren krijgen een loon van de overheid en bonussen als ze de produktienormen halen.

  Wij hadden, net als jullie met zovele absurde situaties rond oorlog, armoede, werkloosheid, vervuiling enz... af te rekenen, dat meer en meer Kritoänen een andere vorm van democratie gingen eisen. Ze wilden zelf een aan de evolutie van de samenleving aangepaste vorm van samenlevingsbeheer kiezen, zelf de grootste lijnen van de projektprograam's verkiezen en nadien de dirigenten daarvan op projektlijsten aanduiden. De oude politieke partijen waren op de duur wel verplicht van zich qua partijwerking te beperken tot het plaatsen van kandidaten op de projektlijsten.

  In de allereerste programma -en projektverkiezingen, stonden de volgende eisen die men bij de eerste internationale verkiezingen goed-of afkeuren kon : ze komen overeen met de eisen die we ook op sommige 'blogs' op jullie internet vonden, de http://bloggen.be/conscience2008 blog bijvoorbeeld (de gele tekst onderaan).

   

   het leven is een eindeloze test (theatermonoloog  over de geschiedenis van de filosofie)

              Ik ben een zwaluw en dans jullie luchtruim vol vreugde. Ik ZWAai voortdurend, al LUwend op en neer...al sinds we vliegen kunnen. We voorkomen voor een stuk dat jullie oogsten door insekten kaalgevreten worden. We hebben een podium in de lucht waarin we ons en jullie verblijden kunnen telkens jullie zo wanhopig of zo stil worden dat jullie blik ten hemel gaat. Bedankt omdat we bij jullie te gast mogen zijn, op jullie boerderijen en aan alles wat jullie maakten om jullie gebouwen droog te houden.

  Toegegeven, daar kennen wij ook wat van. Jullie elektriciteitsdraden zijn ook niet mis om wat op te rusten. Al duizenden jaren hebben we jullie gevolgd in jullie zoektocht naar het waarom van alles...in al waarin jullie geloofden.

              Een voortdurend zoeken naar mogelijkheden...eindeloze testen. Wij komen beiden van dezelfde bronnen...een oerenergie die zocht zich uit te drukken...een oerenergie, verscholen in het eindige kleine temidden het oneindige grote. Vorming van sterrenstelsels en planeten. Vorming van cellen. Versmelten van cellen met gedeeltelijk andere inhoud. Scheppen van organismen, daarna planten en organen en alle door de natuur bezielde wandelende en vliegende wezens. Daarna de mens, de stammen, de koninkrijken, de republieken en ooit één wereld zonder grenzen.

  Eerst moet het bewustzijn van de mens zich van de geldspekulatie en de negatieve emoties ontdoen. Groeien naar een nieuwe multipolitieke-multikulturele organisatievorm toe. Een hierarchie die minder op het misbruik van bezit gebaseerd is, dringt zich op.

  Het verval van dat geldspekulatiesysteem zal de nodige stimulansen aan de bewustzijnsverhoging geven. Intussen blijven jullie voor een flink stuk ingedommeld, gevangenen van levensgewoonten, gebonden aan de strijd om het ekonomische overleven van het oude systeem en het emotioneel onrijp reageren. Jullie worden tegengehouden om zowel sociaal als persoonlijk te groeien.

  Jullie moeten allerlei filosofische inzichten doorgeven zowel als rijp worden om de verwarring die de geslachtsdrift voor jullie met zich meebrengt op te lossen.  

  Ook jullie lichamelijke sterfelijkheid mogen jullie niet langer meer als iets onbegrijpelijks en angstaanjagends ervaren. Met theorie alleen begrijpen jullie dit alles niet, jullie moeten alles ervaren, de ene wat meer dan de andere...zodat jullie er achteraf op terugkijken kunnen...en begrijpen wat echte vrijheid is.

              Ik zal jullie geschiedenis totnogtoe proberen samen vatten.

  Niets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is.

  We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is.

  Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer.

  Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten.

  Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is.

  Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.

  Het kwade ook. Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.

  De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.

  Je kan pas observeren en reageren vanuit een onverschillig evenwicht.

  Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.

  Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen.

  Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.

  Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.

  Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.

  Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.

  Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.

  De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog veraf.

  Marxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.

  Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.

  De subjektieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.

  Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan.

  Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.

  Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.

  Een zin die het leven en de dood overschrijdt.

  We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

   

              Wij zwaluwen hebben jullie zoeken niet zo nodig. Wij zijn al allemaal wie we bedoeld waren uiteindelijk te worden. Jullie nog niet allemaal. Laat ons hopen.

  Wij hebben onze testen achter de rug en voelen zuiver intuïtief aan wat we dag na dag doen, namelijk, genieten van dat stuk van die uiting van de oorspronkelijke energie die wij geworden zijn. Verstandelijk zijn we ook nog wel bezig met bouwen en insekten pakken...maar dat is bijkomstig. In veel gevallen is jullie werken hoofdzaak geworden, niet het beleven van wie jullie zijn en welke jullie rol is.

              Jullie dromen stromen niet meer, jullie zijn vast komen zitten, onderdrukt en daarom slapen sommigen van jullie eigenlijk als ze wakker zijn...ze leven een toevallig door omstandigheden bepaalt leven waar ze in sommige omstandigheden wel degelijk uit moeten. Dat soms lang blijven vastzitten is de noodzakelijke weg om los te komen uit een bepaalde situatie. Leer jullie dromen lief te hebben en te respekteren...ze zijn de poort naar een hemel waarin voor sommigen alles duidelijk wordt.

              Jullie zouden beter in zinnig werk investeren en alternatieve afspraken maken.

  Als iemand van werk wil veranderen zou hij dat gewoon aan iemand anders kunnen doorgeven en zelf met iemand anders wissellen...hetzelfde principe zou je voor woningen kunnen gebruiken. Jullie denken nog altijd in termen van biologische overleving...in jullie ekonomisch stelsel is dit duidelijk terug te vinden.

   

              "Is er een stof die de hele evolutie niet heeft nodig gehad om tot een met jullie menselijk bewustzijn vergelijkbaar besef te komen" ? Bestaan 'goedheid', 'moed', 'rechtvaardigheid', 'waarheid','vrijheid','gelijkheid'...al voordat jullie bestaan ?

  Sommigen filosofen dachten van wel, anderen van niet...en dat al sinds 600jaar voor Christus en langer terug. Jullie zijn niet toevallig in de wereld terechtgekomen...jullie hebben er om gevraagd door wie en door wat er aan jullie voorafging. Jullie zijn wie en wat er aan jullie is voorafgegaan. Als jullie dit niet kunnen aanvoelen, kunnen jullie dit nog niet 'begrijpen'. We zullen het even proberen duidelijker te maken.

              Jullie moeten ophouden van jullie een aantal zinloze vragen te blijven stellen.

  'Kan iets dat geen objekt is wel bestaan' of 'kunnen we wel iets te weten komen', zijn zo'n zinloze vragen. Jullie hebben geleidelijk aan geleerd dat jullie gedachten niet altijd die van autoriteiten of godsdiensten moeten volgen...godsdiensten zijn trouwens ook een vorm van filosofie, net zoals het 'geloof' in iets een soort filosofie is.

  In hoeverre komt hetgeen waar jullie van overtuigd zijn eigenlijk overeen met de werkelijkheid ? Wat had het voor zin dat jullie geloofden dat de zon rond de aarde draaide ? Wij waren natuurlijk als zwaluwen beter geplaatst om het tegenovergestelde aan te voelen. Toen we nog een beetje zoals de nazaten van de dino's haast met de aarde vergroeid waren en nog niet konden vliegen...dachten we ook dat we het centrum van het heelal waren...onze evolutie bracht ons gelukkig in een richting die ons meer bescheidenheid bijbracht.  

              Jullie aanbaden de natuurelementen, wat wij op onze manier ook doen en jullie bedachten allerhande toffe en beestachtige rituelen om jullie angsten en vreugde te uiten.   Jullie werden gedomineerd door de hierarchie die de natuur jullie oplegde...om een suksesvolle jacht te hebben of een goede oogst, was de hulp van god de zon en godin de regen enz...nodig. Dat siert jullie. Vanaf het moment dat jullie meer produceerden dan jullie konden opeten of gebruiken, gingen jullie produkten en diensten ruilen. Nog later wisselden jullie het bezit van metalen of papieren geld uit om aan goederen of diensten te geraken. Voor jullie het goed en wel beseften was jullie leven afhankelijk van hen die zich in dit door jullie uitgevonden 'geldspel' het meest bedreven toonden. Zo'n mensen werden na de zon en de maan en de elementen en na de biologisch sterksten uit de groep en na de tovenaars en genezers de nieuwe leiders. Voortaan waren jullie verplicht voor hen te werken. Eerst als slaaf, dan als pachter en dan als arbeider of bediende. Met wat geluk konden sommigen onder jullie ook boer worden of iets zelfstandigs gaan doen...wat soms nog erg genoeg was. Ook jullie evolueerden en groepeerden jullie lotgenoten...toch hebben de Spekulatisten onder jullie de boel nog altijd flink in handen.

              Jullie kennis en kunnen vermeerderde in de loop van jullie geschiedenis, weliswaar met perioden van vooruitgang en achteruitgang. Jullie begrip van het wezenlijke van het leven bleef echter voor een minderheid vatbaar. De biologie speelde jullie soms parten, vaak was 'als ik of wij maar eten op de plank hebben' belangrijker dan het welzijn van de groep...en moest het wezen dat 'solidariteit' noemt wachten op betere momenten en andere gebeurtenissen om nog iets aan z'n ontwikkeling kunnen te doen.   De filosofie van het overleven was voorlopig heer en meester. Zij die het zich konden veroorloven van wel op een andere manier te filosoferen, hielden zich dan weer vaak bezig met zo van die vragen als 'is een dier zich ook bewust van zichzelf' of

  'is het wel de taak van de filosofie om regels te geven'.

              Van zodra jullie filosoferen een beetje begon te vorderen raakten jullie al verdeeld tussen het gebruik van jullie rede en jullie intuitie. Het leek wel of jullie voor de rest van jullie geschiedenis een spelletje mannelijk-vrouwelijk gingen spelen.

  Jullie 'rede' was het gevolg van een meer mannelijke houding, meer vanuit natuurkundige wetten, meer vanuit de fysica, de zichtbare kracht. Mannen hadden natuurlijk ook toegang tot hun intuitie, maar die was soms toch zo moeilijker 'hard' te maken dan 'feiten', dan de rede...en mannen krijgen graag iets hard.

  Jullie 'intuitie' was het gevolg van jullie meer 'vrouwelijke' overhand. Jullie vrouwelijke XX-chromosoon was inderdaad veel ouder dan jullie mannelijke XYvariantie die veel later uit de poel van het leven tevoorschijn kwam...en die vrouwelijke intuitie stond dus toch wel iets dichter bij de oerenergie. Eeuwen kostte het de mens voor hij doorhad dat de zon niet rond de aarde draaide en de natuur Eva vóór Adam geschapen had.

  Wat jullie nog niet zo lang durven toegeven is dat er zowel in Adam als in Eva iets hard te maken en iets zacht zitten kan.

              Gedurende eeuwen sloofden jullie denkers zich uit om te bewijzen of tijd al of niet bestaat en wilden jullie uitvissen welke de volgorde van jullie ontdekkingen was : was er eerst de gedachte, de filosofie en daarna de natuurwetten of omgekeerd ?

  Kwam de kunst als laatste gegeven in de evolutie te ontstaan of was het feit dat iets kleiner of gelijk aan nul, iets dat met andere woorden 'zinloos' dreigt te worden en altijd wel moet 'ontploffen' niet ook op zich al grote kunst ? Niet alleen in de materie bleek dit waar, ook jullie gedachten bleken en blijken na een tijd niet meer bestand tegen te grote druk, tegen te grote veranderingen in de maatschappij, in jullie zelf of zelfs in jullie persoonlijke relaties. Die gedachten en gevoelens die wel tegen alle mogelijke druk kunnen, staan misschien wel het kortst bij die energie die nog kleiner dan atomen is en in de anti-materie verscholen zit...althans...dat is wat wij zwaluwen erover denken...telkens wij onze toeren

  in de lucht maken en over de oorsprong van het goede vliegen te filosoferen.

  Wij hebben daar geen boeken voor nodig gehad.

              Wij zwaluwen weten nog goed hoe het voor jullie in grote lijnen allemaal begon.

  Zelfs toen jullie nog niet konden vliegen, wilden jullie al vliegen...en niet alleen in gedachten.

              Zo'n zeshondertal jaar vóór jullie tijdrekening wisselden jullie het magische denken in voor het rationele, feitelijke denken. MAgie. MAterie.(duisternis, alhoewel er in de anti-materie van de materie ook licht zit en de mikrowereld z'n eigen aan de sterren verwante struktuur heeft.   RA.(zonnegod)Ratio, licht. Vrouwelijk-Mannelijk, de onafgebroken afwisseling in jullie denken en voelen. In plaats van eerst over jullie maatschappij en jullie innerlijk en jullie relaties te filosoferen, zaten jullie met vragen die jullie een antwoord moesten geven op wat de aarde eigenlijk was ten opzichte van de ruimte. Jullie dachten eerst dat jullie de kern van alles waren, zoals jullie mannelijke mensen dachten dat ook alles om hun moest draaien.

              Eerst dachten jullie dat alles (Thales, Milete-Turkije, 600vc) op water dreef.

  Vermits het leven uit het water komt, was dat symbolisch zo slecht nog niet gezien.

  Water. La mère. La terre. De moeder. Licht. Bliksemschicht. Lucht...alle elementen speelden mee...zo kregen geleidelijk aan meer en meer door.

  Er moest nog heel wat gebeuren voor jullie doorhadden dat de basisgedachte van Thales, dat de materiële wereld uit één element bestond (water dacht hij), nog niet zo stom was... alle materie, zo weten jullie nu...is immers tot energie te herleiden.

  Als jullie genetische voorgeschiedenis ook tot energie te herleiden is, weten jullie meteen waarom er nog zoveel aap in jullie zit...soms teveel, soms te weinig.

  Indien jullie onze uitleg over jullie geschiedenis goed volgen, zullen jullie aan het eind ervan begrijpen wat er met jullie energie gebeurd van zodra jullie aardse huis in z'n vroegere elementen uiteenvalt.   Misschien verlaat een deel van die energie jullie zelfs vroeger. Ik zal daar even al een tip van de sluier voor jullie voor oplichten.

  Toen Thales de zonsverduistering van 585 vc voorspelde, vlogen er vele zwaluwen rond in de streek. Probeer zo'n 'filosofisch raadsel' maar eens op te lossen.

  Jullie mogen ons het antwoord mailen terwijl jullie ons in het luchtruim bezig zien.

              Toen kwam jullie ANAXimANDER (610vc-546vc ongeveer, toen had dat nog niet zo'n belang in Milete, hoe oud je werd misschien). Als leerling van Thales zag hij het ANDERS door een ANNEX aan het idee van Thales toe te voegen. De zee, moest die ook niet op iets rusten ? Was de aarde niet iets dat gewoon in de ruimte hing en op zijn plaats bleef door zijn gelijke afstand tot de dingen ? Had de aarde niet de vorm van een ton of een cilinder ? Jullie waren echt goed bezig hoor...jullie leerden echt geleidelijk, stap voor stap aanvoelen in welk soort wereld, in welk soort bewustzijn jullie leefden. Wie waren jullie eigenlijk ? Zonder dat jullie het wisten bleven jullie ook op jullie 'plaats' in de samenleving door een afstand of een toenadering ten opzichte van de andere planeten, in dit geval mensen, aan te nemen. Toen jullie de zon nog vereerden wisten jullie tenminste welk jullie vaste punt was. Is alles niet zo geweldig mooi relatief, vragen wij ons af telkens we door het gaatje van onze nesten gluren. Inderdaad, 'wij' vragen het ons af, niet die of die bepaalde zwaluw. Wij. Of zitten jullie ook zo in mekaar...of zijn jullie daar nog niet aan toe ?

              We wijken af. AnaxiMENES MEENde dat de aarde plat was, misschien op lucht dreef. Wat had hem naar dat idee geleid (mener in 't Frans) ? Misschien het deksel van de kookpot op het vuur dat op en neer danste ? In ieder geval, jullie; niet alleen Anaxi den tweede; zouden dat nog lang blijven 'menen'. Zo zie je maar dat diegenen die het beter weten daar stapsgewijs door hele gewone dingen toe komen.

  Toen onze grote Zwaluwfilosoof z'n eerste nest van klei tegen een rotswand maakte, wisten we vrij snel dat we niet geboren waren om die bomen blijven te trotseren.

              Op een dag hadden één van onze voorouders een nest in Efeze in Turkije.

  HeraCLITus kreeg een ingeving, plots was het hem duidelijk. Alle tegenstellingen CLITTEN eigenlijk aan één. Zonder tegenstellingen was er geen werkelijkheid...en toch was de werkelijkheid één. In zijn jeugd was hij volgens hem nog dezelfde als in z'n oude dag. Toch was het leven een voortdurend veranderen. Net als een vlam was alles geen objekt, maar een voortdurend stromend proces. Hij was de eerste die van ons zwaluwen begreep dat de nest tegen de gevel van zijn geboortehuis op het einde van z'n leven nog altijd door dezelfde zwaluw bewoond werd...alhoewel de eerste bewoner ervan al lang dood was.

              Wij zwaluwen hielden van jullie oude filosofen, zowel van diegenen die meer chemisch, gevoelsmatig overkwamen als die die kouder, fysischer dachten...niet dat tussen jullie denkers aanvankelijk veel vrouwen zaten. Het zou nog meer dan vijfhonderd jaar duren voor een vrouw de filosofie een andere draai zou geven.

  Vond Heraclitus met z'n 'vlammen' z'n inspiratie meer in de materie, in de vrouw, in de chemie...dan was onze volgende oogappel PythagorAS meer iemand die met de fysica bezig was, met de wiskunde, het rekenen. Vernieuwende filosofen leken om beurten van elke soort één ergens op te duiken...zoals de symmitrie van sommige om beurten spuitende fonteinen waar wij ons in de hete zomer aan laven gaan. Ondanks alles blijven we toch altijd graag in jullie buurt. Pythagoras van Samos was een echte as. Hij vond dat alle gebeurtenissen in wiskundige vergelijkingen konden worden uitgedrukt. Het moet wel een speciale geweest zijn. Wie vond er nu een kubus of de tweede of derde macht van een getal uit ? Wij zwaluwen kunnen ons wel voorstellen dat Einstein de zoveelste macht van Pythagoras was en is, maar de zoveelste macht van een getal, daar kunnen we ons niets bij voorstellen. 'Go Go mensenras !', was de boodschap van Pythagoras, de uitvinder van de zeer waarschijnlijk ware mythe dat er een intelligentie achter het universum zit. Voor de Pythe was dat geen Mythe omdat hij alle verhoudingen in de mikro- en makrowereld wiskundig uitdrukken kon.

  Je zou van minder een MYstieker worden. Als zelf iemand als Pythagoras meer achter het leven vermoed dan er als gewone niet-onderzoekende nuchtere waarnemer lijkt te zijn, dan hoeven jullie toch niet meer te twijfelen zeker ! Maar blijf toch maar oppassen voor charlatans die van de muze ook al een koopwaar proberen maken.

              Jullie filosofen hadden beter korte namen van vier of vijf letters gehad. Wij halen nogal wat taalspelletjes uit onze geest om hun namen te onthouden. Neem nu XENOPHANES, die ook poëzie schreef en al veel minder houwvast vond in de zekerheden die de natuurwetenschap en de wiskunde boden. Een Vlaamse zwaluw zou dat onthouden als 'ik ben geen Phytagoras, ik ben anders, 'anes', 'k zen annes'.

              PARMENIDES (PAR-door-MENig idee) kwam deze filosoof tot het besluit dat

  de uitspraak dat 'niets' ook bestaat niet waar kan zijn. Eerst in de twintigste eeuw zou de grote maar onbekende Belgische filosoof Octo dit idee in een eigentijdse versie gieten...zonder dat hij van Parmenides had gehoord of gelezen. Wij zwaluwen, die altijd in de lucht hangen weten eigenlijk wel beter hoe die contacten in de hemelsfeer werken, maar dat zouden jullie toch niet begrijpen. Maar goed, iets kleiner of gelijk aan nul kan niet bestaan en moet wel door de druk op zo'n dreigend vacuum ontploffen. 'Niets' kan dus niet bestaan. Daarom is het ook onmogelijk dat iets in niets verwijnt.

  De gegevens op zich kan je niet veranderen, de combinatie van die gegevens wel...alhoewel dit niet altijd wenselijk is om tot verbetering te komen.

             Na Parmenides met z'n 'alles is één'-visie, kwam in de eerste helft van de vijfde eeuw vc EMPEDOCLES op de proppen met het idee dat alles uit elementen bestaat.

  Hij hield zoveel van de elementen dat hij in de vulkaan de Etna sprong. Misschien had hij zich door ook aan politiek te willen doen, teveel zorgen op de nek gehaald.

  Wil je EMPfinden in 't leven, dan moet je soms betalen, DOKken..., maar minder, LES, was ook goed geweest Empedocles...de mensheid bedankt je in ieder geval.

  Bedankt ook al diegenen die wij als zwaluwen nu hier niet citeren en of ze nu filosofen achter een schrijftafel of op een veld of bouw waren,...ze hebben allemaal meegeteld.

  Langzamerhand werd de filosofie ook in Athene geïntroduceerd door Anaxgoras...go mens go ras, nog verder van het Oosten naar het Westen en terug enz... . Alle wonderlijke wegen dat mensen in dat verhaal bewandeld hebben uitleggen...zou zelfs ons zwaluwen te ver leiden.                                        

              LEUCCIPPUS kwam erachter dat alles uit atomen bestaat... 't leven is nog kleiner dan een vlo,...zou in zijn naam kunnen zitten... bedacht ik tijdens één van mijn salto's in de lucht. Atoom, terloops, is het Griekse woord voor 'ondeelbaar'.

  Ook DEMOCRITUS bekritiseerde Parmenides door te geloven dat het universum niet één is maar uit afzonderlijke dingen bestaat...net zoals jullie 'democratie' van al die atomen dat jullie zijn nogal veel vergeet dat de wereld eigenlijk één is.        

             

              SOCRATES (470-399vc), had beter SoPrates geheten, want hij babbelde heel veel, stelde altijd veel vragen en deed alsof hij heel weinig wist... na de erfenis van de vóór-Socraten zou je al veel gaan zwijgen omdat er al zoveel geweten was...maar welke kant kon je er mee op ? 'Kennis over hoe we moeten leven hebben we nodig ' vond jullie Socrates'. Wij zwaluwen zijn het veelal eens met hem en we vlogen ook toen rond de oren van al die mannen die van verschillende plaatsen bijeenkwamen om mekaar te ontmoeten.      Toch denken we niet dat deugd alleen een kwestie van kennis is. Mensen met slechte bedoelingen kan je moeilijk stoppen...net als structureel gevestigd kwaad trouwens. Ook stopt ooit wel eens de dialectiek, de vooruitgang door tegenstellingen en vinden de antwoorden een definitiever vorm. Never say never. Socrates leerling PLATO...eindelijk een nog kortere naam, schreef veel van zijn vriend zijn werk op en wees zijn visie op de deugd als alleen een kennis van het goede af. Hij onderwees in zijn huis, dat toevallig 'academie' noemde...en dat werd het latere woord voor jullie huidige academies. Hij geloofde in een soort 'vormenleer'.

  Net als Socrates zocht Plato niet zozeer alleen de verklaring van woorden, maar ook het wezen van de woorden zelf : 'wat is moed', 'wat is vrijheid', 'wat is rechtvaardigheid'... ze geloofden dat die abstrakte waarden als schoonheid, moed...een eigen universeel bestaan hadden, los van tijd en plaats.

  Het latere Christendom zou veel van dit duo overnemen. 'Leren' was een repetitie voor het hiernamaals waar de ziel al was door het intelektueel bevatten van de wereld.

  Wat we als zwaluwen moeilijker begrijpen is dat mensen als Pythagoras en Plato in reïncarnatie geloofden. In de zwaluwenwereld voeg je je gewoon via de elementen, de lucht en het licht bij de zwaluwen die er op aarde zijn. Voor ons bestaat een niet-zintuigelijke realiteit gewoon niet.   Zo dacht PLOTINUS, een Egyptenaar met Latijnse naam die in 't Grieks schreef er niet over. Hij redeneerde in drie lagen : de laagste de ziel van de mens , de middenste het intellekt en de bovenste het goede.

  Waar zit dat 'goede' dan ? In de anti-materie waar teleskopen niet kunnen komen ?

  Stuurt het via z'n intellekt wat er met de zielen van de mensen gebeurt, maar dan op een manier die hun vrij laat, zodat ze zelf verantwoordelijk voor hun identiteit en hun opgave in het leven zijn. Dat is de plot volgen Plotinus; als zwaluwen noemen we hem ook Slotinus omdat hij als de laatste grote Griekse filosoof beschouwd wordt.

  De driehoek tussen Turkije, Griekenland en Egypte was rond...'t was ook leuk om vliegen in de tijd...en nog altijd.

              Toen was het de beurt aan de man wiens school toevallig 'Lyceum' heette.

  De man van de logica. Observatie, waarneming en dan pas abstract denken...tijd weer voor een mannelijker filosoof : ARISTOTELES. Lange naam maar makkelijk te onthouden, alleen wij zwaluwen, siervliegers, weten waarom. Bedenker van enorm veel wetenschappelijke woorden, die gewoon de titels van zijn boeken waren : fysica, metafysica, demonstratie, categorie, universaliteit,... . Door zijn manier van werken 'stoote' hij minder ('less') op moeilijkheden in het onderzoek omdat hij niet van overdreven subjectiviteit moest weten. Zijn methode was klaar en simpel : van wat is iets gemaakt, door welke efficiënte oorzaak is iets iets geworden, was het de bedoeling dat dat iets een speciaal iets werd en wat of wie heeft dat iets dan eigenlijk verwerkt( zoals in het bekende voorbeeld van het beeldhouwerk in marmer, dat door houwen iets werd en een paard moest verbeelden omdat een bepaalde beeldhouwer dat wenste.   Zijn naam verraad ook zijn principes : 'overdreven eigenliefde en geldingsdrang brengen ons in konflikt met onze medemensen en is schadelijk voor ons karakter,' vond hij...en 'elke deugd is een middenweg tussen twee extremen die elk een ondeugd zijn' is ook niet slecht (vrijgevigheid als midden tussen verkwisting en gierigheid, moed tussen overmoed en lafheid, zelfrespekt tussen ijdelheid en zelfvernedering, bescheidenheid tussen schaamteloosheid en verlegenheid.

  Doel van dit alles, heel belangrijk voor jullie mensen als jullie echt mens willen leren worden : een harmonieuse persoonlijkheid ontwikkellen.

              Heel die erfenis moest wel uitgedragen worden vinden mensen altijd maar weer en de leerling van Aristoteles, Alexander de Grote veroverde alles tussen Italië tot en met Indië en een stuk van Noord-Afrika. Onder het dak van de bibliotheek van Alexandrië in Egypte hebben wij tussen 290 vc en 646 nc alle jaren jonge zwaluwen uitgebroed.

              Geen wonder dat er in die eens te meer onzekere tijden na het uiteenvallen van Alexanders rijk ook een aantal Cynici de kop opstaken. Ze waren niet cynisch('honds' betekende dat toen) in de huidige zin van het woord, want ze geloofden in de deugd.

  Ze hadden lak aan sociale conventies en geloofden alleen in echte waarden.

  Zo kenden ze geen verschil tussen naakt en gekleed, rauw en gekookt, privébezit en openbaar bezit ...enz. Ook het verschil tussen Griek en vreemdeling vond DIOGENES maar niks , 'ik ben werelburger' vond hij en introduceerde het woord KOSMOPOLIET.

  Geen DIO, geen GOD wou hij zijn, gewoon 'echt'. ANTHISTHENES koos na de dood van Socrates en de val van Athena voor een leven onder de armen en was tegen religie, privébezit en huwelijk. Aanvankelijk verkeerde hij in aristocratische kringen...maar 'then' zou hij 'anti' zijn...op zoek naar zijn Essentie, langs zijn persoonlijke ervaringen heen.

              De sceptici waren de eerste relativisten in de filosofie. Ze lieten zich drijven op de stroom van de meningen die ze in alle nieuw ontdekte gebieden tegenkwamen, zoals wij ons laten drijven op de warme wind. Alles had argumenten voor zowel als tegen...en als goede redenaar kon je wel elke stelling ontkrachten.

              EPICURISTEN. Een soort humanisten op wetenschappelijke grondslag.

  Wilden de mensen bevrijden van de angst voor leven en dood. ET PUIS-Kuur eens.

  En dan ? Het leven beschouwen als een bijeenkomen en uiteengaan van atomen, 'als we sterven zijn we daar toch niet bij'. Grappig en ontspannend, misschien beetje schrik van diepgang en meer ? Ondertussen waren we nog maar een drietal eeuwen van het jaar nul verwijderd. Voor ons zwaluwen maakte tijd echter niks uit.

  Denkers en bewegingen kwamen en gingen. De STOICIJNEN hielden het als georganiseerde beweging 500 jaar uit. Het Stoïcisme werd de belangrijkste filosofie van het Romeinse rijk. In de zomer trokken wij altijd mee naar waar ze overal zaten en we waren er natuurlijk vroeger dan zij. 'De geest van de rede is wat men God noemt', moeilijker was dat allemaal voor hen niet. Na de dood lossen we gewoon op.

  Dat wisten wij ook al...maar spijtig voor hen waren het geen geweldige optimisten.

  Ook zij waren op hun manier op zoek naar het ware wezen der dingen.

              Het CHRISTENDOM dan. De christenen die de leer van de filosoof Christus wilden benaderen langs de gewone menselijke weg zonder het dogma van de maagdelijkheid en het feitelijk opstaan uit de dood, werden meer en meer bekampt en van tijd tot tijd probeerden ze ergens in 't geheim meestal de gewone draden in de bijbel terug op te pakken. Maria Magdalena was één van de apostelen die Christus het best begreep.

  Als alleenstaande vrouw werd ze afgeschilderd als hoer...een wijze vrije vrouw mocht geen concurrentie zijn voor de toekomstige kerkleiders. Ze MOCHTDAni wat mannen wel mochten. Het officiële christendom integreerde Plato met z'n twee soorten werelden via Augustinus (geboren 354nc Algerije) enThomas van Aquino(1225),ze probeerden al wat voor de kerk onhoudbaar was door de filosofie van de oudheid aanvaardbaar te maken.

  De inkeer in zichzelf werd belangrijker dan het onderzoek van de wereld. Maar die inkeer stond in funktie van reeds op aarde letterlijk gestraft of niet gestraft worden door de vertegenwoordigers van een opperwezen en riep enorm veel angsten en misbruik op.

  Als zwaluwen waren we liever te gast bij simpele mensen die alleen de wijze tips in het nieuw testament onthielden dan een villa op het Sint Pietersplein bij de muggezifters van het Vaticaan te hebben. Het kopieëren van al die werken uit de oudheid was het werk van vele monikken die wij met onze kunsten tijdens hun noeste arbeid verblijd hebben.

  Het zijn de Arabieren die de werken van Aristoteles in de dertiende eeuw terug naar Europa gebracht hebben.

              Wat jullie filosofen en jullie kerkleiders toch tegen de wetenschappelijke vooruitgang hadden, is nog zoiets onbegrijpelijks. Waar zouden juliie nu staan als jullie niet zo'n figuren hadden gehad als Copernicus (1473) Kepler, Galilei, Newton en vele anderen. Dan zouden jullie nog altijd met middeleeuwse denkbeelden rondlopen.

  Nadeel van die voruitgang was dat de rationalistische filosofen zoals Descartes, in mindere mate Spinoza, Leibniz en anderen meer en meer 'wiskunde' van de filosofie gingen maken...dat zou zelfs Pythagoras niet gewild hebben. Ook de Empiristen, die toch al meer rekening hielden met wat de zintuigen en de intuite jullie leren en minder met de rede...spraken een soort wiskundige taal in een poging de filosofen uit de oudheid te verbeteren...en eigenlijk imiteerden ze ze alleen maar een beetje, want de grote lijnen waren al uitgezet. Kant, Locke, Berckeley, Voltaire, Hume, Burke hebben ook wel mooie citaten achtergelaten...maar hun uitleg boeit ons niet, daar viel je van in slaap.

  We moesten tot na Diderot, de encyclopedist wachten om nog eens een filosoof bezig te zien die de wereld voor jullie verbeteren wou. Hij zocht een systeem om een voor iedereen weldadig algemeen programma voor het geheel van de maatschappij als wet te doen aannemen. Hij zag de samenleving als een kollektief wezen en godsdienst als een zaak van het hart en niet van het hoofd. Zijn naam JJRousseau...toen waren we al in 1712 aanbeland.

              Net zoals ieder van jullie Staten ooit eens op koloniaal of imperialistisch gebied dingen deed of doet en er van vele streken wetenschappelijke of filosofische bijdragen om de wereld vooruit te helpen kwamen, kwamen er vanuit Duitstalige hoek ook niet te onderschatten bijdragen. Kant, die het rationalisme met het empirisme probeerde te vereningen (maar ging het om iets nieuws ? was het niet eerder weer de aloude Plato-Aristoteles tegenstelling in meer wiskundige taal verwoord ? 'In hoeverre kunnen we iets weten en zijn er twee werelden of één '...niet aan ons zwaluwen besteed ?

  Schopenhauer die de oosterse en westerse filosofie probeerde te verbinden.

  Hegel met z'n absoluut idealisme maar toch al het besef dat het bewustzijn niet buiten de materie om moet gezocht worden.

  Marx (1808   )die voor het eerst de dynamiek van de geschiedenis eens echt goed uitlegde. Eindelijk geen salonfilosoof, maar een echte wereldverbeteraar...die al het objectieve heel goed begreep en de subjektieve invloed van de macht van de mens over de mens onderschatte.

  Nietzche die de strijd tegen de bestaande moraal aanbond, maar daarin zo overdreef dat hij tegen z'n wil door politiek rechts misbruikt kon worden. Zich niet van het leven afwenden zoals Schoppenhauer onder invloed van de toenmalige miserie en van de Oosterse godsdiensten wel besloot, maar ervan genieten en zichzelf durven worden.

  Fichte die beweerde dat de filosofie die je kiest veraad wie je bent.

  Schilling die mens als het bewustzijn van de natuur omschreef.

  Die mannen hadden wel goei dingen te vertellen, maar ze deden veel te ingewikkeld, goed dat we na de zomer daar altijd konden vertrekken, want een heel jaar hadden we het niet bij ze volgehouden...behalve bij Marx dan, alhoewel dat ook soms te moeilijk voor ons was, het was in funktie van de gewone mens...en die kwam voor 't eerst in de

  geschiedenis van de mensheid mekaar in de kringen rond Marx vauit vele landen opzoeken...dat internationale, daar hielden wij als trekvogels veel van.

  In't oosten van de wereld bijvoorbeeld met Boedha, net als de oude Griekse filosofen ook zo rond zes eeuwen voor Christus met z'n uitleg begonnen, geloofde men niet zoeer in de onsterfelijke ziel, maar eerder in een na een aantal noodzakelijke levens opgaan in iets gemeenschappelijks. Ze zagen 'begeerten' als oorzaak van veel ambras en verheerlijkten de liefde voor het oneindige in dit eindige leven.

              De twintigste eeuw die jullie nu al een viertal jaar achter de rug hebben dan.

  Zijn jullie werkelijk niet beschaamd over al die oorlog en armoede die jullie al lang hadden kunnen uitroeien ? Nooit zijn er zoveel zwaluwen gestorven als in die eeuw, en dat wordt er door de vervuiling en jullie transportpolitiek niet beter op.   Wat deden jullie filosofen ? Van de nobele filosofie waarvan ze al meer en meer wiskunde gemaakt hadden, maakten ze algebra. Erger nog, een deel van de filosofen hun algebra diende en dient om de belangen van de politieke klasse die de wereld om zeep dreigden te helpen te dienen of om de filosofie in de schaduw van de godsdienst te houden.

              Als ik jullie daarom een tip mag geven. Eens hadden we in een dorp ergens een nest bij een famillie die leefden van de opbrengsten van het fruit van de streek.

  De jongen die daar opgroeide en alle, maar dan ook alle soorten hard labeur leerde doen en achteraf ook nog veel leerde van het leven in andere bedrijven, besloot na zijn werkuren voor filosoof te studeren. Hij vergeleek de theorieën altijd met de praktijken.

  Hij had een mateloze interesse in al wat met het leven te maken had en deed alle soorten ervaringen op die je je maar kan indenken, politiek, sociaal, psychologisch... .

  Hij probeerde zelfs z'n ervaringen allerhande in kunst om te zetten.

  In z'n werken die hij uiteindelijk op het internet zette verklaarde hij alles tussen ontstaan en vergaan in de geschiedenis en in het persoonlijke en kollektieve verleden en heden van mens en mensheid. Hij stelde een aantal konkrete oplossingen voor om met oorlog en armoede af te rekenen en de huidige mogelijkheden optimaal aan te wenden en de huidige moeilijkheden te neutraliseren en te overkomen. Hij vond zelfs een systeem van nieuwe, internationaal te organiseren verkiezingen uit, een systeem met eerst een referendum over de goedkeuring van een algemeen programma met de voorwaarden voor werk en welzijn van de hele wereldbevolking en daarna internationaal overgaan tot projektverkiezingen in plaats van partijverkiezingen.

  De wereldbevolking zou hun vertegenwoordigers per projekt ( werk, telekommunikatie, transport, energie...) rechtstreeks kunnen verkiezen.

  Om burgeroorlogen te vermijden zou er aan het eigendomsrecht niet worden geraakt, indien de grote bedrijven en Staten er voor konden zorgen dat iedereen een zinnig werk had.(zelfde loon voor zelfde werk over heel de wereld).

  Als jullie nog eens achter je komputer zitten, surf dan eens naar http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  en laat hem weten wat je er over denkt. Tegenwoordig onderzoekt hij ook de wereld van de dromen...en allerlei speciale verbanden rond leven en dood. Maar die studie komt op de tweede plaats...terwijl hij wacht op tekenen dat de mensen sociaal minder passief worden.

  Kom uit de ivoren torens waarin een stuk van de media jullie gevangen houdt.

  De dag van vandaag maken wij alleen nog nesten bij mensen die selektief met hun TV kunnen omgaan en niet naar kitsch kijken. Misschien tot je ons nog eens bij jullie aantreft.

  oc

   

   

  07-01-10

   

   

  hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong (kabaret)

  Goeiendag. Ik weet het, 't is een simpel woord om mee te beginnen. Maar miljarden jaren geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Toen al zat ik net als jullie, nog verspreid in alle mogelijke soorten atomen, die, net als jullie, door de kosmos vlogen.

  Toen duwden we mekaar af en toe eens wat opzij om al eens wat plaats te hebben. We zaten in één of andere molecule, zo hard als steen, zo mals als modder, zo helder als licht of zo zacht als water. Als ik toen iets wou zeggen, dan scheen ik gewoon of dan viel ik gewoon uit de lucht...ik kan dat trouwens nog goed, dat laatste...dat zal een door de eeuwen heen aangeleerde overlevingstechniek zijn. In feite zit ik en ben ik ook nog mineraal, water, licht, golf, enz...zijn wij nog allemaal dat en alles wat zich daaruit ontwikkeld heeft ...tot en met wie we nu zijn.

  Nee maar, in die atomen, dat was daar een gedoe rond mijn atoomkernen. Mijn MIN-geladen elektronen vlogen den helen dag rond mijne kop, rond mijne PLUSMINUS evenwichtig geladen kern dus. Den helen dag waren ze me aan 't provoceren, zo uitdagend, zo precies niet kunnen verdragen dat ge kalm in uw onverschillig evenwicht blijft. Dat ging altijd maar van alé, bougeert ne keer, laat ons iets doen, laat ons uitbreiden of zo.

  Op den duur was ik als atoomkern wel verplicht van te handelen. In ons taal betekent dat 'uw NEUTRON-evenwicht' verbreken en met uw PLUSPROTON-lading ingaan op wat er in uw eigen en andere stoffen aan MINNETJES te vinden is. Het lijkt wel 'sexen' voor het uitgevonden was.

  Maar op nen dag, door al dat over en weer geduw en getrek en gebots en veel vergaderingen om nu eens uit te maken wat we daar allemaal mee van zin waren, met al die nieuw kombinaties van molekulen die we deden ontstaan...

  opeens wisten een deel van ons het wel zeker. WE BOUWEN EEN CEL.

  In feite is het niet echt zo gegaan, want ineens 'waren we met z'n allen gewoon' 'cel'...ons moeder Chemieke en onze pa Fysicaa hadden een Biologieke gemaakt, ge moet het maar doen.

  Dat was allemaal goed en wel, maar u hadden we een serieus probleem. We mochten we zoveel cellen maken als we wilden, ze stierven allemaal te vlug zonder zich op eigen kracht kunnen te vermeerderen.

  Maar die cellen waren geen stommerikken...ah nee, heel de natuur, wij dus, ...hadden het beste van ons eigen daar ingestoken...gij zat daar trouwens ook al in. Zo kwamen we op een dag erachter dat we moesten 'delen' om kunnen blijven voort te bestaan...en zo werd de solidariteit geboren. We moesten ons eigen 'delen' om ons kunnen voort te planten. Hoe we daar achter kwamen ? Wel, het stuk 'modder' ,modder, zoals 'mother' in 't Engels dat achterbleef als we als cellen stierven, daar ontsnapte ook de licht en de lucht uit. Die 'licht' en die 'lucht' waren zo triestig dat ze van die cellen geen deel meer uitmaakten, dat ze zwaarder werden en op de nog levende cellen 'drukten' als het regende of stormde. Zo gingen we dank zij de intuitie van het licht en de lucht toch door de knieen en leerden delen.

  Ge moogt natuurlijk ook geloven dat het door het bevel van God de vader of zijn broer Alah zijne bliksem kwam.

  Feit is dat we weer ne stap verder raakten.

  Na een tijd begon ook die toestand ons wat te vervelen; we wilden toch immers niet altijd XX -vrouwelijke materie blijven. Gelukkig dat er op een dag enen een stuk van zijn XX verloor en het voortplanten een stuk plezanter en interessanter werd dan ons eigen moeten op te splitsen...het kwam wel nog op hetzelfde neer, maar 't was eenvoudiger XY bevruchtte het XX-ei en zo ontstond hadden we er een totaal nieuwe telg in de famillie 'biologie' bij : de 'sex'. Man lief, vrouw lief, waar zijn we toen mee begonnen...ik had het miljarden jaren terug, nog zo gezegd als atoomkern van een zuiver deeltje licht , "we zijn nu op ons gemak".

   

  Maar ja...' t was nu éénmaal toch zover gekomen...en eigenlijk was er nog niets veranderd, de minnekes maakten de mannekes hunnen kop zot om toch iets te gaan doen. Nu begon het verhaal eerst goed vaart te nemen. We werden organismen en organen in 't water, we ontpopten onszelf tot vissen, we bevolkten het land op duiznden manieren...van dino's tot mieren. Maar eigenlijk, zeg nu zelf; soms denk ik...waren we niet beter in onzen boom blijven hangen ?

  Ik hoor het me nog zeggen(allé 'zeggen', 't is te zeggen we waren aan 't leren spreken) tegen dienene op die andere tak, 'jongen, hou toch uw gemak'. Dat was er zo ene,we noemden hem Meer, die was nooit kontent; hij wou altijd maar meer en meer, meer wijfkes, meer eten, meer grond...tot hem in onzen eigen troep niks van dat alles meer vond. Omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan, hadden de meesten er schrik van en zijn ze er maar achter gaan staan toen hem de bavianen wou gaan verjagen.

   

  En zo ging de geschiedenis maar voort. Op den duur zaten de afstammelingen van 'Meer' in streken waar het zo koud was, dat ze in holen moesten gaan wonen in plaats van tussen de takken liggen te dromen. Toen de holen bezet waren, moesten ze huizen leren bouwen en op de duur hadden ze zoveel bezittingen, dat ze het moe waren om er konstant mee rond te trekken. Omdat 'stilzitten' ook niet in hun natuur zat, begonnen ze te leren hoe ze het land konden bewerken. De 'boer' was geboren. Een kalme mens, blij één te zijn met de natuur. Wat we toen voortbrachten, aten we op en we zetten een deel opzij voor minder gunstige tijden. Iedereen deed een stukske van 't werk...en we konden op tijd eens lachen omdat we hadden leren praten en luisteren naar mekaar. Niemand had het er moeilijk mee als er al eens problemen waren, de dorpsraad zou dat wel oplossen.

  Op ne keer komt daar toch wel enen af die ons kwam uitleggen dat ne zekere God, de wereld in zeven dagen geschapen had ...en wij waren daar al miljarden jaren mee bezig. Hij joeg ook sommigen schrik aan door te dreigen dat we allemaal levend in de hel zouden verbranden na ons dood...als we niet naar hem luisterden !

  Een deel onder ons, trapten daar toch wel in zeker ! Wij, oude Belgen, konden onze rust voorgoed vergeten.

  Het bleek namelijk, dat we niet alleen op de wereld waren...en dat er al op ander plaatsen veel meer moet gevochten zijn...dan die dorpsruzies van ons in den tijd. Er was zelfs ne slimme Romein die vondt dat wij de 'dappersten' der Galliërs waren. Sinds toen kwamen er hier veel met hun 'legers' binnenvallen, behalve de Indianen, Chinezen en zwarten ging onze eigen Staat dan weer nog later ons zelf ambeteren.

  Ik heb het in den tijd als dorpsoudste nog gezegd : wapens en Meer en meer willen ten koste van anderen en die rijken die het geld en het leger en de goden en afgoden uitvonden achternalopen , daar komt niks goed van.

   Maar bon, hier staan we dan uiteindelijk in ons landje dat in solidariteit bewijst dat taalgrenzen geen belang hebben...om ook nog iets positiefs te zeggen. Midden een wereld door honger en armoede en oorlog geteisterd;

  waar sommigen te hard moeten werken en anderen niet mogen. Als we een dag terug uiteenvallen in licht en lucht en de rest en de genetica die we achterlieten doen ademen en er ons licht op schijnen...zullen we ons nazaten er aan herinneren...pas op, zie wie jullie volgen...jullie zouden wel eens vroegtijdig kunnen verdwijnen...en dan moeten we weer van voren af aan beginnen.

  Dus, we zitten hier nu gezellig bijeen, op ons gemak, wat gaan we nu met de rest van de avond doen ?

  Zal ik even de atoomkern zijn. Ik beweeg niet, jullie ook niet, maar toch verlangen jullie nog iets van mij; wat gaan we maken...een rechtvaardiger wereld ? Of handelen we niet en blijven we rondjes-draaien ?

  Voor iemand die voor 1 euro per dag schepen afbreekt in India, zijn wij een deel van het grootkapitaal dat hen uitbuit, want de meesten onder ons, kennen een zekere welvaart...je mag dan nch tot dezelfde klasse behoren, we zijn een soort kollaborateurs. Zelfs onze vakbonden eisen nog geen gelijk loon voor de nieuwe Europeanen uit het Oosten.

  Ook op ons werk, houden we ons gedeist. Denk eens even aan al die slaven, lijfeigenen en alle uitgebuitenen en gesneuvelden die onze 'vooruitgang' hebben mogelijk gemaakt.

  Neem nu dat de economische situatie zo verslechtert dat we dat allemaal dreigen kwijt te raken en de lessen uit de geschiedenis niet trekkend, weer eens gaan verrechtsen en ons in meer en meer oorlogen en verarming laten meetrekken. We laten ons toch echt telkens bij de neus nemen door valse nationale tegenstellingen, door 'konkurrentiepositie', door oplossingen als tot 67 blijven werken en al die zever meer. Al wat ne gewone mens wil, is menselijk en nuttig werk en een inkomen, zodat hij bijvoorbeeld een famillie kan onderhouden en jongeren perspektief kan bieden. De politiek is dringend aan herstrukturering nodig.

  Na al de banenkostende herstruktureringen die ze laten doorvoeren hebben, zouden zij eens onder het snoeimes moeten komen ...er zou zelfs een andere manier van internationale verkiezingen moeten ingevoerd worden, eerst stemmen voor het programma, en dan voor de uitvoerders...die niet langer op partijlijsten maar op technokratische projektlijsten kandidaat zouden moeten zijn; mensen die van landbouw niks kennen zouden bijvoorbeeld niet op een projekt Landbouw mogen opkomen. We weten allemaal wat er heden ten dage aan de hand is met de wereld, 'moeten we er iets aan doen ook', that's the question ...en wat ?

  Eerst en vooral doorhebben wat er boven onze kop gebeurd. De afgevaardigde van de aandeelhouders dreigt te snoeien in het aantal kaders en lekt dit naar de pers. Waarom ie dit doet...de kaders zijn soms te menselijk en durven niet genoeg voor ontslagen zorgen of mensen naar de mutualiteit drijven, de vakbondmensen zijn blij dat de mensen voor hun job vrezen, want zo moeten ze de leiding over niks nemen. Eén grote schrik voor de boeman grote mijnheer anonieme Aandeelhouder, zoals soms de truuk van de anonieme God het nog doet, nog een beetje en we hebben zo'n schrik van alles dat we vluchten in de anonieme Liefde.

  Wat men (s) ons allemaal wijsmaakt en waar men ons allemaal mee bezig houdt. 

   Laatst zat ik op de stoep van m'n venster naast m'n kat. "Kat", zei ik, "je moest het eens allemaal weten wat hier allemaal gebeurt op deze aarde. Je zou een boom inkruipen en er niet meer uitkomen". In 't dialect klinkt dat allemaal veel sappiger natuulijk. "Kat, ge must het es allemol wieëte, ge kreoup ne bouem in en ge kwamt er nimieeh nemiauw uit"

  Daarom, op tijd eens terugdenken aan de wonderlijke manieren waarop we tot stand kwamen.

  De aarde was er dus.

  De atomsfeer werd gunstig voor de ontwikkeling van biologisch leven. Water lostte mineralen uit de gesteenten op...de rivieren voerde ze mee naar de plassen van allerlei grootte en daar reageerden ze met de molekulen die gedurende miljoenen jaren uit de atmosfeer neergeregend waren. Natuurlijk stond ook de zon al in de keuken van het leven...op de kruidenpotjes in de keuken stonden namen als 'vulkanen', 'elektrische ontladingen', 'straling'...en dat alles werd in de oersoep gekapt. Met de koolstofketen als ruggegraat ontwikkelden zich complexe strukturen zoals suikers, vetten, eiwitten...en al wat goed is. Door molekulen af te breken kwam er energie vrij die de deeltjes samenbond. Zo ontstond na miljarden jaren experimenteren een zichzelf vermenigvuldigende molecule en de eerste celletjes die zich leerden delen, voeden en vermenigvuldigen. De vragen zijn niet voor na de voorstelling...jullie kunnen me ze naar je huisdokter mailen of zo.

   

  Voor we het wisten woonde een oerdeel van onszelf veertigduizend jaar geleden in een grot. Waarschijnlijk zaten we toen al met vele moeilijk hanteerbare driften en angsten. De ene of de andere madam heeft daar een triologie over geschreven, als ge dat leest kunt ge U goed in die tijd inleven. We leerden jagen en boeren, huizen bouwen, praten en schrijven. Zoek dat allemaal maar eens op, ge moogt ook iets doen om uw bewustzijn omhoog te krijgen. Ik heb daar veel over op mijn huisbladzijden op staan...ge moet dat adres maar eens vragen als ge het op de ene of andere manier in mijn huis doet bellen. Samengevat komt onze geschiedenis er op neer dat hij bij tijd en wijlen nog meer beestig dan menselijk was...en daar zijn we nog niet vanaf. Chapeau natuurlijk voor alle geproduceerde kunst, maar boe voor alle op rang en stand en afkomst gebaseerde slachtingen. Hoera en eureka voor het werk van boeren, arbeiders,...filosofen en de wetenschappelijke vooruitgang, maar oh wee voor al diegenen die de onwetendheid des mensen misbruikten en misbruiken. Hand in hand met al diegenen die het sociale in het vaandel droegen en dragen...maar weg met de lakeien van de spekulatie die de wereld altijd richting oorlog en armoede duwden en duwen. 

  octo

  REIS

  Reis. Reis door het leven, blij en op je hoede, niet alleen om lichamelijk letsel te voorkomen, maar ook om niet in de val van overdreven medelijden te vallen, daar er meer achter mensen schuilgaat dan we zonder levenservaring vatten.

  Tracht naar objectieve kennis.

   

  Wereldgenoot    

  WERELDGENOOT

  FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.

  Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.

   

  WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden, landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping ( http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be )in de weg staan.

  Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.

  Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen. Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu: afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren

  Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie. Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:

  Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008

   

  Toemaatje:

   

  Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTO

   

  Platformtekst filosofisch verzet linker kolom http://filosofischverzet.skynetblogs.be

   

   

  Er was dus toch leven na de dood

  Zie http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

   

   

  De liefde, ach ja http://achjadeliefde.skynetblogs.be

  Enkele belangrijke notities over liefde Nog maar eens een poging tot inzicht in wat men de 'liefde' noemt De verstrengeling van de emotionele banden die er tussen mensen bestaan is zo moeilijk te doorgronden omdat er vóór we allen werden verwekt er al zoveel is gebeurd dat wel onvermijdelijk tot ons bestaan leiden moest. Deze soort geestelijk-biologische bewegingen zijn enorm moeilijk te vatten. Neem nu de eerste zin in deze uiteenzetting...ergens hebben we wel onder een bepaalde hoeveelheid ook al deel uitgemaakt van het verhaal van de vorige generaties. De generatiedomino's blijven gewoon vallen. Alle moeilijke dingen waar vorige generaties niet konden mee in het reine komen, krijgen we gewoon terug op ons bord. In religieuse termen zou men dit 'erfzonde' noemen. Bon, iedereen heeft een vrije wil en mits we de verkeersregel numero uno : 'trouw' in het klassieke liefdesspel 'gehoorzamen' hoe minder 'fout' de dingen dan dreigen te gaan : jaloezie, ingewikkelde driehoeksrelaties, vlinders in de buik voor anderen die bij de oorspronkelijke partner, dan weer de slangen tot leven brengen. Dégout in plaats van sensuele gevoelens naar derden toe naar de bestaande relatie te leren integreren. Chemie alleen is nog iets anders dan een voorname rol in het leven van iemand anders willen opnemen,...liefde. Dat is natuurlijk de theorie, de praktijk brengt andere resultaten voort. In hoeverre zijn we eigenlijk 'vrij' om ons eigen emotionele leven te leiden...bestaat die vrijheid eigenlijk wel, zijn we immers niet verbonden met iedereen die via oorzaak en gevolg aan ons voorafging ? Als dit sociaal-ekonomisch en politiek toch duidelijk zo is, waarom zou dat dan ook niet voor onze persoonlijke, emotionele relaties gelden ? Als maatschappij hebben we de vrije wil om armoede, oorlog en vervuiling uit de bannen en om door velen zeer duidelijke, uiteenlopend omschreven redenen, kan dit nog altijd niet...alsof de oude demonen uit de geschiedenis nog niet tot rust gekomen zijn. Ondanks alle mogelijke alternatieven voor het huidig samenlevingsbeheer, blijven we in een sukkelstraatje zitten...net als met onze relaties trouwens. Uitleenlopende en gelijklopende verklaringen en alternatieven genoeg, alle dagen met nieuwe, op oude ontwikkelingen gebaseerde tendensen gekruid. Het is vandaag de dag niet moeilijk het ontstaan van het leven wetenschappelijk te verklaren. Filosofisch komt het er op neer dat iets dat niet meer houdbaar is onder grote druk ontploft...kleiner of gelijk aan nul bestaat immers niet, spoken ook niet, wat niet wil zeggen dat we na onze laatste adem geen andere vorm van energie aannemen. Wat voor de big-bang (uiteengaan onder teveel druk) geldt, geldt ook in het emotionele leven van mensen. Voor de generatie die nog vijftig jaar getrouwd geraakte, lag dat anders, niet alleen omdat de man vaak de enige kostwinner was. Onder teveel druk van buitenuit ontploffen ook wij en onze relaties (stress op het werk, overdreven steeds opgefokter consumptiepatronen, de kultus van het sexuele genot, de commercialisering van de sex, de sensatiepers, het inhoudsloze deel van wat de media te bieden heeft : geweldfilms, geweldspelletjes, uitgaan temidden van overdreven decibels en tot in te vroege uurtjes, verkeerde voeding, milieufaktoren, geen tijd voor bezinning...het gevoel maar één eindig leven te hebben dat zo vol mogelijk moet zitten, wanhoopsgevoelens naar de eindigheid van het leven toe, politieke a-pathie die asociaal en individualistisch maakt...). De mensheid heeft zich over heel de wereld verspreid en is eigenlijk als één boom met geweldig veel vertakkigen te beschowen. Onze wortels zijn in feite ons gemeenschappelijk kollektief verleden, zij die er niet meer zijn, maken er in feite op een haast onzichtbare manier nog deel van uit. Zij zijn een deel van onze vrije wil vandaag als het ware. Wijzelf, iedereen persoonlijk staan aan de top van de pyramide, moeten het geheel dirigeren, al slagen we daar niet altijd zonder moeite in. De ware levenskunst bestaat erin dit zonder teveel af te zien aan te kunnen. Je leven in alle rust te kunnen beleven. Weten wat wel en niet kan indien je die rust behouden wil. Dit houdt in dat je aan een inzicht in al de soorten realties rondom jezelf moet werken. Konstant, elke dag en nacht opnieuw. Als individuele tak van de boom je verbonden voelen met de andere takken, met de gemeenschappelijke stam, met de wortels. Om dit op het niveau van het emotionele te doorgronden is het misschien best om het sociaal-ekonomisch-politieke deel van het bestaan even buiten beschouwing te laten en ons alleen op het emotionele te richten. Al is het emotionele moeilijk van het ekonomische te scheiden omdat inkomen en dus 'geld' en van die materiële zaken nu eenmaal ook in het emotionele meespelen, als zou dat eigenlijk niet moeten hoeven. Voor diegenen voor wie deze dingen wel een te belangrijke rol spelen zijn het gewoon gegevenheden die een opvoedkundige rol spelen in het proces van het inzien wat nu eigenlijk de zin van het leven is. De emotionele zin van het leven is veel belangrijker dan de socio-ekonomische en politieke zin van het leven...omdat het onze opdracht is van ons van alle negatieve emoties naar onzelf en anderen toe te ontdoen. Soms gaan mensen uiteen en is dat een noodzaak. Soms zouden ze beter bij mekaar blijven omdat dat in hun geval de best mogelijke kaarten zijn die het leven hen voor hun persoonlijke ontwikkeling had kunnen geven. Geliefden, getrouwd of in welke vorm van samenleven dan ook, willen mekaar op momenten soms door klagen en zuren, flirten met... bewust uit een relatie duwen en tevens de indruk wekken dat het allemaal de fout van de andere is , soms net in een periode dat de andere dacht net in een onbezorgde relatieperiode te zijn beland, slaan wie weet welk een domino's van het verleden in het heden toe en lijkt de toekomst voor beiden ofwel een beloftevolle lat-relatie, vrienden-relatie, open relatie... of een eindpunt, met nieuwe vooruitzichten om van te leren ? Velen hebben soms vele hoogtes en laagtes van velen moeten delen vooraleer ze zelf begrijpen dat er verdriet bestaat waarover niet zo maar kan worden gepraat met woorden. Misschien houden tranen dan nog gezond...of..enz Helder zien hier in bereiken betekent eigenlijk gewoon beseffen dat wat men met het 'goddelijke of 'ondoorgrondelijke' bedoeld (het leven in al zijn facetten eigenlijk), een staat is die men bereiken kan dooralgemene kennis, doorgronden van de eigen levensloop en inleving in de levens van anderen en de coordinatie ervan, niet alleen door het gesproken en geschreven woord, maar door de ontmoeting met je innerlijke evenwicht doorheen dit alles Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf Dat spiegelbeeld van het wezenlijke zijn, concreet door je eigen vertaald; is ook het spiegelbeeld van de buitenwereld. Voortdurend zit je de gevoelens, gedachten, beelden daaromtrent in te schatten om de verbanden te ontrafelen, zin te zoeken en alles ten goede te proberen keren -het jaloezie- monster in vele van zijn facetten : Met een grapje beginnen : in plaats van jaloezie te hebben, gewoon de volgende beklagen. Menig één heeft er al eens last van, van miniem tot gemiddeld en veels, veels te veel. Soms klopt de intuïtie, soms zit men er helemaal naast. Het vuur van de jaloezie, eenmaal in gang, probeert alles te verorberen...met wat brandstof uit herinneringen van het verleden er op gegoten, is het soms niet te stoppen en paranoia- achtig...we hebben het natuurlijk maar niet alleenlijk over de biologische jaloezie, die soms niet moet onderdoen voor andere vormen. De biologische jaloezie heeft natuurlijk zijn redenen in de vraag welk leven nu mag en moet tot stand komen en welk niet...als of wij in onze bescheidenheid daar allemaal een volmacht voor zouden hebben om dergelijke complexe codes te begrijpen. Als men veel last heeft van jaloezie is het best niet al te zeer met het subject dat in bepaalde situaties (scheiding, ander verblijf...)niet direct 'controleerbaar' is, bezig te zijn. Alle soorten opwinding die dat met zich meebrengt schaadt waarschijnlijk de gezondheid...of activeert het de kwaliteit van de genen ? Niet alles moet en kan worden uitgetest. Ook al heeft men het monster al lang overwonnen, toch kan het op bepaalde momenten weer opduiken. Mensen die al enkele partners hadden, merken soms op dat ze maar bij een paar echt jaloers konden zijn, namelijk bij de vrouw van hun kinderen en iemand waarvan ze denken dat hij of zij best geen kinderen met die of die man of vrouw krijgt...in sommige gevallen pushen ze het door hun gedrag, in andere gevallen niet. Niet alleen 'kinderen' hebben met of willen hebben met, is een reden tot jaloezie. Het monster is op zijn best bij fantasiebeelden over de partner met iemand anders. Grappig, of helemaal niet grappig, is dat men soms duld dat de ander iemand nieuw' heeft' om ook iemand anders te kunnen 'hebben'...met of zonder onderlinge afspraak. Ijs is , zoals u weet, heel glad en het komt inderdaad bij tijd en wijlen terug. Het echte belang van fysieke trouw, buiten de genetica, heeft qua menselijke goedvoelen, bij de meesten ? niet zozeer te maken dat men bij het scheiden armer wordt, maar is vooral belangrijk om jezelf niet al die zware emoties aan de hand te doen. In sommige gevallen is 'trouw' zijn echter een aangeleerd iets dat, indien je het echt te extreem wil volhouden, ontaard in de andere pool, de slipper...die alleen langdurig verrijkend kan zijn (soms met vallen en opstaan) indien twee mensen spiritueel meer bij mekaar horen dan twee anderen. Soms wordt er alleen maar wat geflirt omdat men de andere op het belang van de eigen 'waarde' wil wijzen of dat men er een melancholisch soort aandacht mee wil ervaren. Een klein beetje meer of minder van dit of dat hormoon, zal wel gezond zijn zeker ? Een brand kan je blussen, maar soms wordt hij oncontroleerbaar. Soms is jaloezie iets dat ontstaat in voor iemand ongunstige ervaringen met ouders en de daaropvolgende soorten relaties of gewoon ook dat men zodanig geduld met iemand heeft gehad in lief, maar vooral leed, dat het dan driedubbel erg is dat je wordt ingeruild voor iemand waarmee de partner minder zichzelf worden kan. Soms kan dat niet anders en moet je je er mee neerleggen. Soms is alles aan je stiergehalte gebonden, heel gewoon in het dierenrijk, al zijn vrouwen vaak jaloerser dan mannen. Vaak potsierlijk is het als het niet zozeer om een gevecht voor de beste genen gaat, maar om materiële bezittingen bijvoorbeeld. Worden onze DNA-strengen er beter van ? Je zou ook kunnen stellen dat je niet daadwerkelijk ontrouw hoeft te zijn, om aanleiding tot jaloezie te geven. Sommigen voelen zich vaak belachelijk onnodig, of zijn verplicht van in de meeste gevallen anoniem; grote dosissen porno tot zich te nemen...als of dat ook niet meetelt in het aanvoelen van waar die energie achter af dan komt. Voor diegenen waarvoor sex pijnlijk wordt, is dat waarschijnlijk minder een probleem dan voor anderen. Tot slot, indien je je partner achteraf vraagt wanneer 'het' dan gebeurt is en het tijdstip klopt met een soort jaloers gevoel dat je overkwam, meldt het ons en we zullen het bij onze studies rond het fenomeen telepathie, voegen. Ook het tijdstip van intieme gesprekken die men 'aan de andere kant' had, kan interessant voor ons zijn. Trouw, uiteindelijk, heeft zijn goeie en minder goeie redenen, maar is een heel valabel iets. Ergens vertrek je van een maagdelijke situatie die soms evolueert naar 'hoe zou het zijn met die of die andere'...al is het soms maar een heel klein beetje, want je bent content met je partner of gezin. Toch kunnen mensen niet altijd de opgelopen trauma's van hun partner inschatten, nog dikwijls het gestook achter hun rug van exen of schoonouders, vrienden, ouders... . Trouw heb je niet helemaal alleen in de hand, of je moet al vooraf over een soort grote wijsheid daarover beschikken. De situatie van 'je voelt je ok, alleen omdat je trouw zo vanzelfsprekend acht', kan danig uit de hand lopen. Tweede slot. Er is meer tussen hemel en aarde, hoe meer men tijdens zijn leven met alle mogelijke schaduwkanten afrekent, hoe sterker we als ziel in de geestelijke wereld overgaan...en...hoe minder problemen je ouders onderling en naar ons toe oplosten dus , hoe meer er op ons bord komen ... ? Dat zou allemaal kunnen vermits de ziel en de geestelijke energie één zijn. We zijn immers een mix van de verlenging van onze voorouders en ook de meer en mindere hoeveelheden testosteron, dopamine (op opwinding gericht) en oxytocim (meer op kalmere ervaringen gericht), spelen mee in een spel waarvoor wij een leven tijd hebben om het te begrijpen...een leven en langer. Zoals alles is alles een test...om ons weerbaarder te maken, maar dat het leven ons maar te veel jaloezie bespaart...het is niet nodig mensen die bij mekaar horen te provoceren.

  Zoveelste romanidee      http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

  Dichterlijke sferen en beelden : http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/ : rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten/// http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/ beeld en woord Octaaf /// http://fotofilosofie.skynetblogs.be/ woord en beeld samen met Thea http://octosfilopoeziepaginas.skynetblogs.be/ : gedichten los en door mekaar////Kortverhalen : http://lovinglifeanart.blogspot.be/  http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be deel 4/// http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be http://achjadeliefde.skynetblogs.be : Gevoelens ///         Bijzondere energie http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be/   ///Sociaal-Politiek-Economisch http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://voortijdigtestament.blogspot.be/   programma filosofisch verzet http://bloggen.be/philosophicalresistance/ unther construction see http://voortijdigtestament.blogspot.be/ and http://bloggen.be/conscience2008/ voteblog

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/ hoofdblog naast centrale startblog http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be /// Voor filosofen http://deblogfilosofen.skynetblogs.be ///Voor liefhebbers van autobiografie http://blogfilosoof.skynetblogs.be en theatermonologen // Voor anderstaligen, zie onder meer : http://talespoemsessays.blogspot.be http://bloctaafblogartist.webs.com   http://closertothesoul.blogspot.com ///Overkoepelende blog http://blogfilosoof.skynetblogs.be

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be overkoepelende blog voor 24tal blogs/ blogroman ‘het voortijdig testament’ / 56 filosofische essays : zin & wereldbeeld

             http://filosofischverzet.sknetblogs.be    hoofdblog uitleg wereldleed          400 columns

  stemblog programma & projektverkiezingen http://bloggen.be/conscience2008

                  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be gedichten

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be artikels & linken voor spirituele zoekers

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be woord Octaaf en beeld Thea

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be artikels & linken rond gevoelens

  http://bloctaafblogartist.webs.com main translations

  http://talespoemsessays.blogspot.be artblog based on writings