Overzicht Blogs

 nieuwste post ga naar (recent posts go to)  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be    KLIK HIER BENEDEN OP DE GELE LINK-CLICK ON THE YELLOW LINK

Laat ons Proberen ’t Leven ‘t overleven

Het leven als eindeloze test       (English version, see after links too all blogwork)

Het leven is een levenslange test in het zoeken naar mogelijkheden om op alle mogelijke manieren het leven te overleven, genetisch, individueel, sociaal. Een link naar het totaalwerk onder bijna iedere kunstvorm gebracht, zal dit verhaal van wat ik hier tot nog toe in ieder domein over schreef afsluiten.     De verwondering om wat in een ver in het nu opgelost collectief en individueel verleden aan ons allen en mezelf voorafging blijft me dagelijks vergezellen.   Soms begrijp je huidige sociale toestanden of individuele relaties met mensen heel goed en veel van die dingen evolueren op vaak grillige manieren naar meer bewustzijn.   Organen zijn eerst kunnen ontstaan en hebben leren functioneren van zodra de natuur, wij dus, een massa aan tijd in het experimenteren met de allereerste kleine micro organismen in het water gespendeerd hadden. De straling die aan het wordingsproces van atomen en moleculen voorafging had ook zo zijn manier van worden en zijn op zijn palmares…en alles en iedereen zal er uiteindelijk terug naar wederkeren, we zien ze wel niet, maar telefoneren er dagelijks mee. De eerste wereldgemeenschap zonder oorlog en zonder op speculatiemechanismen gebaseerde uitbuiting kan pas geleidelijk aan het licht zien naar mate er meer een totaalbewustzijn over dit alles komt en andere politieke organisatievormen de oude manier van aan politiek doen gaan vervangen. Ondertussen blijven we zitten met een systeem dat we door ons door een deel van de media gevoed ‘ingedommeld’ zijn verdienen. Tal van levensgewoonten en emotioneel onrijp reageren houden ons tegen om zowel persoonlijk als sociaal te groeien. Als we er in slagen om inzicht in al het hierboven opgesomde door te geven, zullen we uiteindelijk ook rijper worden om de verwarring die onze instincten en negatieve emoties en sterfelijkheid soms met zich brengen niet meer als onbegrijpelijk en onoverkomelijk te ervaren…maar vooral lang onze persoonlijke en collectieve inzichten om te groeien in levenswijsheid. Het in detail snappen van micro en macro situaties is wetenschappelijk al heel ingewikkeld, maar objectief best te doen…als het op ons subjectieve leven aan komt kunnen die inzichten ook wel heel gecompliceerd lijken en nauwelijks nog bij te houden als je met alle combinaties en verwikkelingen in relaties geconfronteerd wordt. Van simpele constataties vertrekken als je aan ’t observeren gaat, via boek of woord, dialoog of innerlijke communicatie.

de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

(vervolg van, continuation of 'filosofisch verzet' )

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  Octaaf Coeckelberghs zie ook Facebook net als

Philosophical Resistance op Facebook en Fotofilosofie (ism TS)

(recentste verzamelblog)---vorige 2, deze :

 

verzamelbloggen : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

ontstaansgeschiedenis  :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

                                           http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

 http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 http://blogkunsten.skynetblogs.be/

http://blogverzet.skynetblogs.be

     diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog

                                    http://closertothesoul.blogspot.be/

artblog                                       http://talespoemsessays.blogspot.be/

http://bloctaafblogartist.webs.com/ 

 filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

:https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

http://fotofilosofie.skynetblogs.be  google Facebook fotofilosofie

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  

oldest blog : http://users.skynet.be/octo 

nieuwste : zoek naar de fotofilosofie pagina op Facebook

Let us try to survive Life             http://blogphilosopher.skynetblogs.be

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be 

Life is a test in the search for ways to survive life in all ways, genetic, individual, social. Beneath you will find my total work about every domain in life, in almost any art form. The in the now dissolved collective and individual history of all of us and accompany us every day. Sometimes you understand current social conditions or individual relationships with people very well and a lot of those things evolve on often erratic ways to more awareness. Organs learned to function as soon as nature, we therefore, were ready experimenting with the very small microorganisms in the water. The radiation at the genesis of atoms and molecules also had his way of preparing a planet for biological life on it... and everything and everyone will eventually return to it, we can’t see radiation, but we phone with it every day. The first world society without war and without speculation and exploitation of people can only gradually see the light while developing a greater overall awareness about all this and other social and political problems and alternative organization to replace the old way of politics. Meanwhile, we are left with a system that we ourselves fed because a part of the public opinion is being fooled by the big business media. Numerous habits and immature negative emotions stop us to grow both personally and socially. If we succeed in understanding all the display listed above and learn to overcome it, we will eventually ripen above the confusion that our instincts and negative emotions and our fear of mortality sometimes cause. Our personal and collective insights must grow in wisdom. To snap detailed micro and macro situations scientifically, objectively or subjectively is very complicated, but is at its best starting from simple observations and evolving to analyses, and in the end …inner communication.

http://blogfilosoof.skynetblogs.be

Aanvulling  ter opzoeking : (need help to search)?

Dichterlijke sferen en beelden : (poetry and photos)

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/  rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/ beeld en woord Octaaf

http://fotofilosofie.skynetblogs.be/ de blog samen met Thea S 

https://www.facebook.com/815199681944858/photos/a.815200371944789.1073741827.815199681944858/815207881944038/?type=3&theater  de facebookpagina, niet de blg

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

Kortverhalen : (short stories)

http://lovinglifeanart.blogspot.be/ 

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be deel 4

Liefde en vriendschap (Love and friendship)

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

http://achjadeliefde.skynetblogs.be

Bijzondere energie (special energies)

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be/

Sociaal-Politiek-Economisch

http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://blogverzet.skynetblogs.be vervolg in 't Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be 

http://voortijdigtestament.blogspot.be/   programma filosofisch verzet http://bloggen.be/philosophicalresistance/ unther construction see http://voortijdigtestament.blogspot.be/ and http://bloggen.be/conscience2008/ voteblog

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/ hoofdblog naast http://filosofischverzet.skynetblogs.be

Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

Voor filosofen (for philosophers)

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

Voor liefhebbers van autobiografie en kunst http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be   (autobiography ?)

http://blogfilosoof.skynetblogs.be    http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 ONLY IN ENGLISH

Voor anderstaligen, zie onder meer : http://talespoemsessays.blogspot.be http://bloctaafblogartist.webs.com   http://closertothesoul.blogspot.com  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be 

Overkoepelend http://blogfilosoof.skynetblogs.be 

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be

-klik op de oorspronkelijke bloglinken  die hier bijna allen samenkomen zelf om de oorspronkelijke versie met foto's en video's en layout te hebben (ook groter lettertype)

-click on the names of the original links of the blogs that come together here to obtain the version with fotos and videos and original layout (and greater lettertype)

 

overkoepelende blog voor 24tal blogs/

blogroman ‘het voortijdig testament’ /

56 filosofische essays : zin & wereldbeeld

          http://filosofischverzet.skynetblogs.be   

 hoofdblog uitleg wereldleed              400 columns    main social political blog

vervolg filosofisch verzet in Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

stemblog programma & projektverkiezingen http://bloggen.be/conscience2008 (alternative elections)

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be gedichten  poetry

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be spiritual things and about religions

artikels & linken voor spirituele zoekers

http://fotofilosofie.skynetblogs.be (words ME-Photos THEA S)

woord Octaaf en beeld Thea

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

artikels & linken rond gevoelens  (love and friendship)

ALL ENGLISH :

http://bloctaafblogartist.webs.com main translations

http://talespoemsessays.blogspot.be artblog based on writings

http://closertothesoul.blogspot.be               

http://closertothespirits.blogspot.be           

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be         

http://7internationalblogs.skynetblogs.be

https://plus.google.com/+philosophicalresistanceblogfilosoof 

or google blogfilosoof philosophicalresistance

totaalwerk op wikimedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/Octaaf_coeckelberghs 

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be     Program Filosofisch Verzet in English

overkoepelende blog 'blogfilosoof'

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  

 Let us try to survive Life

Life is a test in the search for ways to survive life in all ways, genetic, individual, social. Beneath you will find my total work about every domain in life, in almost any art form. The in the now dissolved collective and individual history of all of us and accompany us every day. Sometimes you understand current social conditions or individual relationships with people very well and a lot of those things evolve on often erratic ways to more awareness. Organs learned to function as soon as nature, we therefore, were ready experimenting with the very small microorganisms in the water. The radiation at the genesis of atoms and molecules also had his way of preparing a planet for biological life on it... and everything and everyone will eventually return to it, we can’t see radiation, but we phone with it every day. The first world society without war and without speculation and exploitation of people can only gradually see the light while developing a greater overall awareness about all this and other social and political problems and alternative organization to replace the old way of politics. Meanwhile, we are left with a system that we ourselves fed because a part of the public opinion is being fooled by the big business media. Numerous habits and immature negative emotions stop us to grow both personally and socially. If we succeed in understanding all the display listed above and learn to overcome it, we will eventually ripen above the confusion that our instincts and negative emotions and our fear of mortality sometimes cause. Our personal and collective insights must grow in wisdom. To snap detailed micro and macro situations scientifically, objectively or subjectively is very complicated, but is at its best starting from simple observations and evolving to analyses, and in the end …inner communication.

http://blogfilosoof.skynetblogs.be

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.